Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2064(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0348/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0348/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0549

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 55k
Tiistai 10. joulukuu 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoiminta Euroopassa
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. joulukuuta 2013 vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta Euroopassa (2013/2064(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165, 166 ja 214 artiklan,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vapaaehtoistyön mittaamista koskevassa oppaassaan vuonna 2011 ehdottaman vapaaehtoistyön määritelmän,

–  ottaa huomioon yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) 15. joulukuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2241/2004/EY,

–  ottaa huomioon nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 15. marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1719/2006/EY(1) ,

–  ottaa huomioon elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta 15. marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1720/2006/EY(2) ,

–  ottaa huomioon aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta 12. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY(3) ,

–  ottaa huomioon aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön Euroopan teemavuodesta (2011) 27. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/37/EY(4) ,

–  ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 24. huhtikuuta 2006 antaman päätöslauselman epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen merkityksen tunnustamisesta Euroopan nuorisoalalla(5) ,

–  ottaa huomioon 27. marraskuuta 2007 annetun neuvoston päätöslauselman nuorten vapaaehtoistoiminnasta (14427/1/2007),

–  ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 16. toukokuuta 2007 antaman päätöslauselman nuorten vapaaehtoistoimintaa koskevien yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanosta(6) ,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2008 annetun neuvoston suosituksen nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopan unionissa(7) ,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2006/961/EY koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja(8) ,

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 hyväksymänsä kannanoton keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatimiseen(9) ,

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät vapaaehtoistoiminnan asemasta sosiaalipolitiikassa (14552/2011),

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät urheiluun liittyvän vapaaehtoistoiminnan merkityksestä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä(10) ,

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission asiakirjan ”Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen” (COM(2010)0603),

–  ottaa huomioon 5. syyskuuta 2007 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan” (COM(2007)0498),

–  ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2009 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n nuorisostrategia – Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin – Uudistetulla avoimella koordinointimenetelmällä kiinni nuorison haasteisiin ja mahdollisuuksiin” (COM(2009)0200),

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Nuoret liikkeellä – Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Euroopan unionissa” (COM(2010)0477),

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”tiedonanto EU:n politiikasta ja vapaaehtoistyöstä: valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustaminen ja edistäminen EU:ssa” (COM(2011)0568),

–  ottaa huomioon 23. marraskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman, ”Yhteinen Erasmus”, perustamisesta (COM(2011)0788),

–  ottaa huomioon 19. joulukuuta 2012 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 toteuttamisesta ja tuloksista ja yleisarviosta teemavuodesta (COM(2012)0781),

–  ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”EU:n politiikasta ja vapaaehtoistyöstä: valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustaminen ja edistäminen EU:ssa”(11) ,

–  ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustamisesta ja edistämisestä EU:ssa(12) ,

–  ottaa huomioon 20. joulukuuta 2012 annetun neuvoston suosituksen epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista,

–  ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 toteuttamisesta ja tuloksista ja yleisarviosta teemavuodesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A7-0348/2013),

A.  katsoo, että vapaaehtoistoiminnan teemavuosi 2011 oli menestyksekäs, sen tavoitteet olivat tärkeitä ja se auttoi parantamaan tietoisuutta asiasta;

B.  toteaa, että suotuisan toimintaympäristön luominen vapaaehtoistoiminnalle, jota kaikki pääsevät harjoittamaan, on pitkäaikainen prosessi, joka edellyttää kaikkien sidosryhmien osallistumista;

C.  toteaa, että vapaaehtoistyö on tärkeä osa aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa sekä henkilökohtaista kehitystä, sillä siinä tiivistyvät eurooppalaiset arvot, kuten solidaarisuus ja syrjimättömyys, ja vapaaehtoistyöllä vaikutetaan myös osallistuvan demokratian kehittämiseen ja ihmisoikeuksien edistämiseen Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella;

D.  ottaa huomioon vapaaehtoistyöhön liittyvän merkityksen julkisesta politiikasta käytävässä keskustelussa;

E.  toteaa, että sitoutuminen vapaaehtoistoimintaan voi olla merkittävä tapa hankkia työmarkkinoilla tarvittavia taitoja sekä keino saavuttaa huomattava sosiaalinen asema yhteisössä;

F.  toteaa, että vapaaehtoistyöntekijät ovat suurelta osin urheilun elinehto;

G.  toteaa, että vapaaehtoistyö on tärkeä tekijä yksilön ja yhteisön emansipaation sekä solidaarisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta;

H.  toteaa, että vapaaehtoistoiminta on tärkeä tekijä sosiaalisen pääoman luomisessa ja kehityksen edistämisessä sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämisessä, mikä puolestaan edistää Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteita;

I.  toteaa, että lokakuussa 2011 annetuissa neuvoston päätelmissä vapaaehtoistoiminnan asemasta sosiaalipolitiikassa korostetaan vapaaehtoistoiminnan merkitystä sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen puuttumisessa;

J.  toteaa, että byrokraattiset esteet jäsenvaltioiden tasolla rajoittavat edelleen mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä, jota ei ole vielä tunnustettu riittävästi joidenkin jäsenvaltioiden kansallisissa oikeusjärjestyksissä;

K.  toteaa, että perinteisiin ja kulttuureihin liittyvien erojen vuoksi vapaaehtoistoimintaan sovellettava lainsäädäntö sekä vapaaehtoistyöntekijöiden oikeudet ja vapaaehtoistoiminnan järjestelyt vaihtelevat suuresti eri jäsenvaltioissa;

L.  toteaa, että vakava talouskriisi, säästötoimet ja verotuspaineet vaarantavat monien sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen, urheiluelinten ja vapaaehtoisjärjestöjen rahoitusvakauden, jotka jatkavat toimintaansa näinä vaikeina aikoina osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi;

M.  toteaa, että teemavuoden 2011 perinnön säilyttämiseksi EU:n tasolla on kehitettävä jäsennelty ja koordinoitu lähestymistapa unionin vapaaehtoistyötä koskevaan politiikkaan, jonka hallinnointi on tällä hetkellä hajanaista ja jakaantunut eri yksiköiden kesken;

1.  panee merkille komission kertomuksen liitteissä mainitut teemavuoden 2011 viestintäkampanjaa koskevat luvut ja pahoittelee rajallisista rahoitusvaroista johtuvia vaatimattomia tuloksia;

2.  panee merkille erilaiset vapaaehtoistoiminnan muodot, joita jäsenvaltioissa harjoitetaan kansallisten järjestöjen ja paikallisella tasolla toimivien yhdistysten verkostojen kautta, sekä tukee niitä; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan tässä yhteydessä monikulttuurista lähestymistapaa ja komissiota laatimaan kansallisista vapaaehtoistoiminnan käytännöistä ja perinteistä perinpohjaisen analyysin yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan edistämiseksi;

3.  toteaa, että yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan vahvistaminen entisestään lisää nuorten liikkuvuus- ja työllistymismahdollisuuksia arvokkaiden taitojen hankkimisen avulla;

4.  on tyytyväinen siihen, että jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön tai muuttaneet alan lainsäädäntöä suotuisan toimintaympäristön luomiseksi vapaaehtoistyölle; suosittelee, että muut jäsenvaltiot tekevät samoin ja keskittyvät vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksien vahvistamiseen hyödyntämällä vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaa eurooppalaista peruskirjaa;

5.  kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan suotuisan ympäristön luomista vapaaehtoistyölle erityisesti lainsäädäntökehyksen avulla, jos sellaista ei vielä ole;

6.  panee merkille, että jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön vapaaehtoistyön mittaamista käsittelevän Kansainvälisen työjärjestön käsikirjan, ja kannustaa muita jäsenvaltioita toimimaan samoin, jotta vapaaehtoistoiminnasta saataisiin vertailukelpoisia tietoja ja sen merkitys yhteiskunnalle voitaisiin osoittaa selkeämmin;

7.  kehottaa hyväksymään vapaaehtoisjärjestöjä koskevan eurooppalaisen peruskirjan, jotta voidaan varmistaa kyseisten järjestöjen tunnustaminen oikeudellisesti ja institutionaalisesti;

8.  korostaa tarvetta edistää vapaaehtoistoimintaa erityisesti koululaisten, opiskelijoiden ja muiden nuorten keskuudessa, jotta voidaan laajentaa solidaarisuuteen liittyviä näkymiä ja tukea sitä;

9.  panee merkille, että viime kuukausien aikana verkossa luotujen eurooppalaisten osaamispassien suuri määrä osoittaa näiden elektronisten välineiden menestyksen, sillä niiden avulla saadaan kattava kuva yksilöllisistä taidoista, mukaan lukien vapaaehtoistoiminnassa hankitut taidot, jotta ne voidaan tunnustaa virallisesti sekä ammatillisissa että koulutukseen liittyvissä yhteyksissä;

10.  korostaa vapaaehtoistoiminnassa hankittujen taitojen ja osaamisen lisäarvoa ansioluettelon ja työelämän kannalta, sillä ne voitaisiin tunnustaa epävirallisena ja vapaamuotoisena oppimis- ja työkokemuksena;

11.  katsoo, että ehdotetun Europass Experience ‑asiakirjan avulla vapaaehtoistyöntekijät voisivat kuvata ja rekisteröidä vapaaehtoistoiminnan aikana hankkimiaan taitoja, joista ei ehkä anneta todistusta, ja kehottaa komissiota epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validoinnista annetun neuvoston suosituksen perusteella ottamaan Europass Experience ‑asiakirjan käyttöön mahdollisimman pian;

12.  katsoo, että edellä mainitut taidot ja kyvyt ovat tärkeitä motivoitaessa nuoria vapaaehtoistoimintaan sekä luotaessa sosiaalista pääomaa ja edistettäessä yhteiskunnallista kehitystä;

13.  ehdottaa, että vapaaehtoistoiminnan alalla kiinnitetään huomiota sukupuolten tasa-arvoon ja erityisesti vapaaehtoistoiminnan johtamisessa vallitseviin huomattaviin eroihin, koska miehet ovat yliedustettuina johtotehtävissä;

14.  katsoo, että nuorten vapaaehtoistoiminnassa hankkimat taidot on sisällytettävä eurooppalaiseen osaamispassiin ja europassiin, jotta virallista ja epävirallista oppimista kohdellaan samalla tavoin;

15.  korostaa, että vapaaehtoistoiminta tarjoaa koulunsa keskeyttäneille nuorille osallistavan ympäristön ja osallistavaa toimintaa;

16.  tukee komission aloitetta Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta; toteaa, että aloitteella on tarkoitus tukea vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamista, lähettämistä ja koordinointia EU:n humanitaarisessa avustustoiminnassa, jotta unioni voi toimia nopeasti ja koordinoidusti humanitaarisissa kriiseissä ja vakavissa luonnonkatastrofeissa;

17.  korostaa, että nuorten ja ikääntyneiden parissa yleistyvä vapaaehtoistoiminta edistää kulttuurien välistä oppimista, eurooppalaista identiteettiä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta ja tukee aktiivista ikääntymistä ja yhteiskunnallista osallistumista kaikissa elämänvaiheissa;

18.  korostaa, että vapaaehtoistoiminta mahdollistaa sen, että nuoret ja iäkkäät ihmiset voivat tukea yhteiskuntaa ja saada tunnustusta ja arvostusta vastineeksi, ja katsoo, että tämä parantaa heidän elämänlaatuaan, hyvinvointiaan ja yleistä terveydentilaansa;

19.  korostaa, että vapaaehtoistoiminnan suuri valikoima ja siihen osallistumisen helppous kustannusten, tiedonsaannin ja infrastruktuurin sekä vastuu- ja tapaturmavakuutusten saannin kannalta ovat olennaisia, jos vapaaehtoistoimintaa halutaan edistää kaikissa ikäryhmissä;

20.  katsoo, että vapaaehtoistoiminta voi aktiivisena kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen liittyvänä menetelmänä edistää kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittämistä ja sillä voi olla huomattava merkitys ennakkoluulojen ja rasismin torjunnassa;

21.  toteaa, että vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä merkitys henkisen ja sosiaalisen pääoman luomisessa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan urheiluun liittyvän vapaaehtoistoiminnan merkittävän lisäarvon erityisesti amatööriurheilussa, koska monet urheilujärjestöt eivät pystyisi toimimaan ilman vapaaehtoistyöntekijöiden apua;

22.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan asianmukaisesti tunnustusta vapaaehtoistoiminnan huomattavalle panokselle tällä hetkellä vallitsevan vakavan talouskriisin aikana;

23.  korostaa, että tarvitaan jatkuvia ponnisteluja, jotta varmistetaan, että naisilla on tasavertaiset mahdollisuudet päästä mukaan vapaaehtoistoimintaan;

24.  kiinnittää huomiota siihen, että tarvitaan jatkuvuutta teemavuoden 2011 ja tulevien teemavuosien välillä siten, että vapaaehtoistoiminnan ulottuvuus sisällytetään aktiiviseen kansalaistoimintaan, ja kehottaa tässä yhteydessä komissiota sisällyttämään vapaaehtoistoiminnan tärkeäksi osaksi aktiivista kansalaisuutta Euroopan kansalaisten teemavuoden aikana;

25.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 aikana kansallisella tasolla saavutettujen tulosten kestävyyden;

26.  pyytää komissiota määrittämään vapaaehtoistoimintaa koskevan politiikan ja kehittämään sitä ja soveltamaan avointa koordinointimenetelmää jäsenvaltioiden eri toimijoiden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseksi;

27.  kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin vapaaehtoistyön virallistamiseksi kansallisen työlainsäädäntönsä mukaisesti;

28.  pyytää jäsenvaltioita ja komissiota perustamaan yhden yhteyspisteen vapaaehtoistoimintaa koskevasta politiikasta sekä yksiköiden ja eri toimielinten välisestä koordinoinnista vastaavaksi yksiköksi;

29.  katsoo, että unionille on perustettava yhteistyössä erityisesti Euroopan vapaaehtoisjärjestöjen, -yhdistysten ja -verkostojen kanssa koordinointia edistävä keskitetty portaali yleiseurooppalaiseksi foorumiksi ja että portaaliin olisi sisällytettävä myös vapaaehtoistoiminnan parhaiden käytäntöjen tietopankki ja rajat ylittävää vapaaehtoistoimintaa käsittelevä osio, josta saa tietoa olemassa olevista ohjelmista, kustannuksista ja osallistumisehdoista tiedonvaihdon helpottamiseksi;

30.  kannustaa jäsenvaltioita perustamaan koordinointia varten kansallisia verkkosivustoja ja hakukoneita, joiden avulla voi helposti ja selkeästi saada käyttöönsä tietoja yksittäisten henkilöiden vapaaehtoistoimintaa koskevista mahdollisuuksista sekä järjestöjen yhteistyömahdollisuuksista;

31.  kannustaa jäsenvaltiota tarjoamaan jatkossakin sekä kansallista että rajat ylittävää vapaaehtoistyötä varten vakaat ja kestävät puitteet, joilla tuetaan vapaaehtoistyöntekijöitä ja vapaaehtoisjärjestöjä; suosittelee, että jäsenvaltiot pitäisivät toiminnassa teemavuotta 2011 varten luodut kansalliset koordinointielimet;

32.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä annetun direktiivin 2004/114/EY(13) säännökset ja yksinkertaistamaan viisumien myöntämismenettelyjä tai poistamaan ne niiltä, jotka haluavat harjoittaa vapaaehtoistoimintaa osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa;

33.  vaatii kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia myöntämään riittävästi rahoitusta, yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä ja myöntämään verokannustimia erityisesti pienille ja resursseiltaan rajallisille vapaaehtoisjärjestöille ja -verkostoille; kehottaa selventämään yhdistyksille myönnettävien avustusten käsitettä, jotta yhdistysten rahoitusta ei enää sekoitettaisi valtiontukeen, joka saattaisi haitata kilpailua yrityssektorilla;

34.  kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuutta laskea vapaaehtoistyöstä saatu taloudellinen panos unionin hankkeiden täydentäväksi rahoitukseksi;

35.  korostaa, että on tarpeen tukea vapaaehtoistoimintaa myös yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien strategioiden yhteydessä yritysten sosiaalisen vastuun ohjeistusta koskevan vapaaehtoisen kansainvälisen ISO-standardin 26000:2010 mukaisesti;

36.  kehottaa komissiota valvomaan, että jäsenvaltiot tekevät vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutussuojasta pakollisen heidän terveytensä ja turvallisuutensa suojelemiseksi vapaaehtoistyön aikana;

37.  kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole hyväksyneet vapaaehtoistoimintaa koskevaa lainsäädäntöä, tekemään näin sekä edistämään vapaaehtoistoimintaa myös virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen avulla, jotta vapaaehtoistyöntekijöistä tulee toiminnassaan entistä pätevämpiä ja vastuullisempia;

38.  kehottaa jäsenvaltioita edistämään vapaaehtoistoimintaa myös virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen avulla, jotta vapaaehtoistyöntekijöistä tulee toiminnassaan entistä pätevämpiä ja vastuullisempia, jos heidän sitoutumisensa on pääasiassa epäitsekästä ja vailla oman edun tavoittelua; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön vapaaehtoistoimintaa koskevia valinnaisia kursseja oppilaitoksissa;

39.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään edelleen eurooppalaista vapaaehtoistyötä yliopistoissa ja muissa korkea-asteen oppilaitoksissa;

40.  katsoo, että vapaaehtoistoiminta auttaa epävirallisena oppimismenetelmänä kehittämään taitoja ja ammatillista pätevyyttä, joiden ansiosta vapaaehtoistyöntekijöiden on muita helpompaa päästä tai palata työmarkkinoille;

41.  suosittelee, että komissio ylläpitää teemavuoden 2011 yhteenliittymän seuraajan (European Alliance for Volunteering) ja muiden vapaaehtoistyöhön perustuvien järjestöjen kanssa luodut yhteydet ja huomioi asianmukaisesti Euroopan vapaaehtoistyön toimintaohjelmassa (PAVE) vahvistetut suositukset tulevaisuuden toimintasuunnitelmaa varten;

42.  kehottaa komissiota osoittamaan riittävästi varoja Euroopan vapaaehtoistyön kehitysrahaston perustamiseen vapaaehtoistyötä tukevien infrastruktuurien kehittämistä varten;

43.  korostaa, että on helpotettava valtiosta riippumattomien järjestöjen mahdollisuutta saada erityisesti ESR:stä unionin rahoitusta kansallisella ja Euroopan tasolla;

44.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön neuvoston suosituksen epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista ja varmistamaan ennen vuoden 2018 tavoiteajankohtaa sellaisten virallisten validointirakenteiden täytäntöönpanon, joiden mukaisesti vapaaehtoistyön kautta saaduista tiedoista, taidoista ja pätevyydestä annetaan todistus, joka oppilaitosten, työnantajien ja muiden olisi tunnustettava;

45.  kehottaa komissiota hyväksymään sen, että vapaaehtoistyöhön käytetty aika voidaan laskea luontoissuorituksiin perustuvaksi yhteisrahoitukseksi kaikissa unionin avustuksissa, ja työskentelemään vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, jotta voitaisiin kehittää lukuisiin käytössä oleviin välineisiin ja malleihin perustuvia järjestelmiä, jotka tallentavat ja dokumentoivat vapaaehtoistyöhön käytetyn ajan;

46.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30.
(2)EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.
(3)EUVL L 378, 27.12.2006, s. 32.
(4)EUVL L 17, 22.1.2010, s. 43.
(5)EUVL C 168, 20.7.2006, s. 1.
(6)EUVL C 241, 20.9.2008, s. 1.
(7)EUVL C 319, 13.12.2008, s. 8.
(8)EUVL L 394, 30.12.2006, s. 5.
(9)EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 187.
(10)EUVL C 372, 20.12.2011, s. 24.
(11)ETSK 824/2012.
(12)EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 14.
(13)EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12.

Päivitetty viimeksi: 12. heinäkuuta 2016Oikeudellinen huomautus