Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2924(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0555/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0555/2013

Keskustelut :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Äänestykset :

PV 12/12/2013 - 12.16

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0594

Hyväksytyt tekstit
PDF 138kWORD 61k
Torstai 12. joulukuu 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
Kansallisten romanistrategioiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys
P7_TA(2013)0594B7-0555/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2013 kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanossa edistymisestä (2013/2924(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3 ja 6 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8, 9 ja 10 artiklan sekä 19 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ”perusoikeuskirja”) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (1965), kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen (1979), YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen (1989) ja YK:n julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista (1992),

–  ottaa huomioon EU:n tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asianomaisen oikeuskäytännön,

–  ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY,

–  ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa(1) ,

–  ottaa huomioon rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annetun neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS (puitepäätös rasismista ja muukalaisvihasta),

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman romanien tilanteesta ja vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa(2) ,

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman romaniväestön osallistamista koskevasta EU:n strategiasta(3) ,

–  ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan unionissa(4) ,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostamisesta(5) ,

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille" (COM(2011)0173) ja 24. kesäkuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 21. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Romanien integraatiota edistävät kansalliset strategiat: EU:n puitekehyksen täytäntöönpano alulle” (COM(2012)0226),

–  ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2013 annetun komission tiedonannon "Eteneminen romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden täytäntöönpanossa" (COM(2013)0454),

–  ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2013 annetun komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi romanien integraatiota jäsenvaltioissa edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä (COM(2013)0460),

–  ottaa huomioon tammikuussa 2011 teettämänsä tutkimuksen toimista EU:n romanikansalaisten tilanteen parantamiseksi Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon toukokuussa 2012 julkaistun Euroopan unionin perusoikeusviraston raportin ”Romanien tilanne 11 EU:n jäsenvaltiossa”,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentissa 18. syyskuuta 2013 pidetyn kuulemisen EU:n puitekehyksestä vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille,

–  ottaa huomioon 4. syyskuuta 2013 annetun komission kertomuksen terveyseroista Euroopan unionissa (SWD(2013)0328),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman kriisin vaikutuksista heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin(6) ,

–  ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan terveyteen tehtävistä investoinneista (SWD(2013)0043),

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman terveyserojen vähentämisestä EU:ssa(7) ,

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen vähentäminen EU:ssa" (COM(2009)0567),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen kansallisten romanistrategioiden täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä (O-000117/2013 – B7‑0528/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

B.  ottaa huomioon, että romaneja syrjitään kaikkialla Euroopassa ja että heidän sosioekonominen tilanteensa ja perusoikeutensa ovat monesti heikommat kuin ei‑romanien;

C.  toteaa, että viimeaikaiset tapahtumat EU:n jäsenvaltioissa, romaneihin kohdistunut väkivalta, asianmukaisten integrointitoimien puute, yksipuoliset romanivastaiset puheet, rakenteellinen ja järjestelmällinen syrjintä, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjan vastaiset selkeät rikkomukset sekä perusoikeuksien loukkausten tutkimatta ja syytteeseen asettamatta jättäminen ovat osoittaneet, että mustalaisvastaisuus on edelleen hyvin yleistä EU:ssa ja että siihen on puututtava päättäväisemmin kaikilla tasoilla;

D.  toteaa, että monien romanien köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyneisyys on saavuttanut kriittisen tason, joka rajoittaa romaniperheiden tulevaisuudennäkymiä ja altistaa romaninuoret köyhyydelle jo hyvin varhaisessa vaiheessa;

E.  toteaa, että ei-romanien kielteinen asennoituminen romaneihin ja avoin syrjintä lisää romanien syrjäytymistä;

F.  ottaa huomioon, että romanien lisääntyvä syrjäytyminen heikentää talouskasvua ja pahentaa julkisen talouden alijäämää;

G.  toteaa, että yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja alueelliset erot johtavat maaseutuyhteisöjen elämänlaadun heikkenemiseen; toteaa, että huonosti hallinnoitu kaupunkikehitys korostaa ja edistää köyhyyden lisääntymistä kaupungeissa;

H.  toteaa, että vuonna 2013 annetun komission tiedonannon "Eteneminen romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden täytäntöönpanossa” osoittaa, että jäsenvaltiot ovat edistyneet vain vähän kansallisten romanistrategioidensa täytäntöönpanossa ja niiden tehokkaan täytäntöönpanon rakenteellisten edellytysten luomisessa;

I.  ottaa huomioon, että komission vuonna 2010 asettama sisäinen työryhmä on tutkinut EU‑varojen käytön romanien integrointiin 18 maassa ja todennut, että jäsenvaltiot eivät käytä EU-varoja asianmukaisesti ja että vaikka EU-varat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia romanien integroinnin edistämiseen, pullonkaulat kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla estävät niiden käytön romanien tehokkaaseen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen integrointiin;

J.  toteaa, että romanien laillinen edustus ja asianomaisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistuminen kansallisten strategioiden suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja seurantaan on useimmissa jäsenvaltioissa edelleen riittämätöntä;

K.  katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisten osallistaminen romaneja koskevien toimien kehittämiseen, täytäntöönpanoon, seurantaan, arviointiin ja tarkistamiseen on avaintekijä kansallisten romanistrategioiden tehokkaassa täytäntöönpanossa ottaen huomioon, että näillä hallintotasoilla on suurin käytännön vastuu romanien integroinnista; toteaa, että niiden osallistumisaste jäsenvaltioissa on kuitenkin alhainen;

L.  katsoo, että kohdennetun rahoituksen myöntämiseen olisi yhdistettävä jäsenvaltioiden todellinen poliittinen tahto, koska tämä on ehdoton edellytys strategioiden täytäntöönpanon onnistumiselle; toteaa, että vain jotkut jäsenvaltiot soveltavat yhdennettyä käytäntöä varojen myöntämiseen EU-rahastoista ja kansallisista rahastoista, kun sen sijaan toisissa kansallisten strategioiden täytäntöönpano on viivästynyt EU‑varojen liian vähäisen käytön vuoksi erityisesti käytännön toimien puuttuessa;

M.  ottaa huomioon, että on edelleen epäselvää, kuinka paljon EU-varoja nimenomaan romaniväestön integrointiin on kaiken kaikkiaan varattu; katsoo, että siksi on ratkaisevan tärkeää, että komissio seuraa edelleen, miten jäsenvaltiot käyttävät EU-varat ja että se saa takuut siitä, että kyseiset varat käytetään oikein;

N.  katsoo, että romanien integroinnin edistämiseksi toteutettujen toimien tulosten asianmukainen seuranta sekä niiden järjestelmällinen ja johdonmukainen arviointi ovat tärkeitä tekijöitä kansallisten romanistrategioiden tehokkaassa täytäntöönpanossa ja toteaa, että alle puolet jäsenvaltioista on ottanut käyttöön mekanismin tulosten arvioimiseksi säännöllisesti ja niistä raportoimiseksi;

O.  toteaa, että EU:n puitekehyksessä säädettiin romanien integrointia koskevien kansallisten yhteyspisteiden perustamisesta jokaiseen jäsenvaltioon ja korostaa, että yhteyspisteille olisi annettava täydet valtuudet koordinoida tehokkaasti romanien integroimistoimia eri politiikanaloilla;

P.  katsoo, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että romaneja ei syrjitä ja että heidän perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä EU:n lainsäädännössä vahvistettuja ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan, suojellaan ja edistetään;

Q.  toteaa, että romaneja syrjitään ja että he ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta ja että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota alaikäisiin ja naisiin romaniyhteisöissä ja erityisesti heidän perusoikeuksiinsa, mukaan luettuina heidän oikeutensa koulutukseen ja fyysiseen koskemattomuuteen sekä perusoikeuskirjan 3 ja 5 artiklan mukainen orjuuden ja pakkotyön kielto;

R.  katsoo, että tehokas romanivastaisten ennakkoluulojen ja kielteisten asenteiden torjunta edellyttää voimakasta tiedotuskampanjaa, aloitteita kulttuurien välisen vuoropuhelun ja yhteistyön tehostamiseksi sekä suuren yleisön enemmistön tuen saamista romanien integroinnille;

S.  katsoo, että Euroopan unionin romanikansalaisilla olisi oltava täydet EU:n kansalaisoikeudet ja heidän olisi voitava käyttää niitä täysimääräisesti;

1.  tuomitsee jyrkästi romaneihin kohdistuvan syrjinnän ja rasismin ja pitää valitettavana, ettei romanien perusoikeuksia vieläkään aina täysin kunnioiteta Euroopan unionissa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan syrjintää ja varmistamaan, että direktiivin 2000/43/EY ja 2012/29/EU(8) kaltaiset asiaa koskevat direktiivit saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön;

2.  kehottaa komissiota perustamaan romanien perusoikeuksien, romanien vastaisten toimien ja romaneihin kohdistuvien viharikosten tehokaan EU:n laajuisen seurantamekanismin ja toteuttavaan painokkaita toimenpiteitä – tarvittaessa myös rikkomismenettelyjä – tapauksissa, joissa romanien perusoikeuksia on rikottu jäsenvaltioissa, ja erityisesti silloin, jos romaneilta on evätty mahdollisuudet harjoittaa taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, jos on loukattu oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja asuinpaikan valintaan, oikeutta päästä terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin, oikeutta tasa-arvoisuuteen ja syrjimättömyyteen (mukaan lukien myös vapaus moninkertaisesta syrjinnästä), oikeutta henkilötietojen suojaan tai jos etniseen taustaan ja rotuun perustuvien rekisterien perustamista koskevaa kieltoa ei ole noudatettu;

3.  pitää myönteisenä komission aloitetta sellaisen sähköisen välineen kehittämisestä, joka auttaisi paikallisviranomaisia ymmärtämään ja soveltamaan unionin kansalaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen; tuomitsee kuitenkin mahdolliset yritykset rajoittaa laittomasti romanien oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, ja kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan laittomat karkotukset;

4.  tuomitsee romanivastaisuuden kaikissa muodoissaan ja erityisesti vihapuheen julkisessa ja poliittisessa diskurssissa; kehottaa jäsenvaltioita uudistamaan sitoutumisensa romanivastaisuuden torjuntaan ja tunnustamaan romanivastaisuuden roolin kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden tehokkaan täytäntöönpanon murentamisessa; kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään esittämästä romanien vastaisia kommentteja, jotka lietsovat vihaa;

5.  kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan etnistä profilointia, poliisiväkivaltaa ja muita romaneihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia ja tekemään niistä lopun, ja varmistamaan, että ennakkoluuloihin perustuvat hyökkäykset ovat rangaistavia tekoja, että ne kirjataan asianmukaisesti ja tutkitaan tehokkaasti ja että uhreille annetaan asianmukaista tukea ja suojelua, sekä perustamaan poliiseille ja muille romaniyhteisöjen parissa työskenteleville viranomaisille erityisiä koulutusohjelmia;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan EU:ssa oleskeleville romaneille syntyvien lasten rekisteröimättä jättämiseen ja syntymätodistusten puutteeseen;

7.  kehottaa jäsenvaltioita reagoimaan tehokkaasti romanien syrjäytymiseen panemalla täytäntöön niiden kansallisiin romaneja koskevien integrointistrategioihin sisältyvät toimenpiteet noudattamalla konkreettisia tavoitteita ja määräaikoja sekä kohdentamalla niille varoja; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osallistamaan aktiivisesti romanien edustajat ja kansalaisyhteiskunnan politiikan kehittämisessä, hallinnoinnissa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa kansallisiin romaneja koskeviin integrointistrategioihin sekä romaniyhteisöihin vaikuttaviin hankkeisiin liittyvissä asioissa luomalla mekanismeja säännöllistä ja avointa vuoropuhelua varten kumppanuutta koskevien EU:n käytännesääntöjen periaatteiden mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita yksilöimään niiden kansallisissa romaneja koskevissa integrointistrategioissa, miten ne tarkalleen ottaen aikovat voimaannuttaa romanit ja ottaa heidät mukaan kyseiseen prosessiin; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden ponnisteluja edistämällä romanien edustajien tietoisuutta kansallisiin romaneja koskeviin integrointistrategioihin sisältyvistä mahdollisuuksista ja kannustamaan heitä omaksumaan aktiivisemman roolin integraatioprosessissa;

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan riittävän rahoituksen sellaisen vahvan romanien kansalaisyhteiskunnan rakentamiselle, jolla on riittävästi kapasiteettia, tietoa ja asiantuntemusta seurannan ja arvioinnin toteuttamiseen;

9.  kehottaa komissiota tehostamaan nykyisiä ponnisteluja yhteistyön tekemiseksi jäsenvaltioiden, paikallisviranomaisten ja muiden asiaan liittyvien toimijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa tehokas viestintä kansallisten strategioiden täytäntöönpanosta sekä romanien sosiaalisen integroitumisen eduista, edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja tiedotuskampanjoja, joilla pyritään tekemään loppu romaneihin kohdistuvista ennakkoluuloista ja kielteisistä asenteista suhtautumista muuttamalla, sekä edistää aloitteita, jotka saavat taakseen enemmistön tuen romanien integroitumista koskevien politiikkojen edistämiselle;

10.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita korostamaan kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden sukupuoliulottuvuutta ja osallistamaan romaninaiset sekä -nuoret kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpano- ja seurantaprosessiin;

11.  kehottaa jäsenvaltioita osallistamaan paikallis- ja alueviranomaiset kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden tarkistamiseen, hallinnointiin, täytäntöönpanoon ja seurantaan sekä avustamaan ja tukemaan paikallis- ja alueviranomaisia toimenpiteissä, joita niiden on toteutettava romanien osallistamiseksi kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden kaikkien neljän pilarin puitteissa, sekä syrjinnän vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa;

12.  kehottaa jäsenvaltioita tuottamaan perusoikeusviraston, YK:n kehitysohjelman ja maailmanpankin avustuksella eriteltyjä tilastotietoja romanien sosioekonomisesta tilanteesta, romanien etnisen alkuperänsä vuoksi kohtaaman syrjinnän laajuudesta sekä romaneihin kohdistuvista viharikoksista kunnioittaen kaikin puolin tietosuojanormeja ja oikeutta yksityisyyteen, sekä laatimaan yhteistyössä komission kanssa perusindikaattorit ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotka ovat olennaisen tärkeitä vankan seurantajärjestelmän kannalta, jotta voidaan varmistaa luotettava palaute kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanossa sekä romanien tilanteen parantamisessa saavutetusta edistyksestä kiinnittäen erityistä huomiosta alaikäisiin ja naisiin; kehottaa komissiota tehostamaan perusoikeusviraston koordinointiroolia ja hyödyntämään sen kapasiteetin täysimääräisesti;

13.  kehottaa komissiota asettamaan jäsenvaltioille määräajan ja selkeät ja mitattavissa olevat, kansallisia romaneja koskevia integrointistrategioita koskevat tavoitteet ja indikaattorit Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti, auttamaan jäsenvaltioita parantamaan kykyään hyödyntää EU:n varoja sekä laatimaan maakohtaisia raportteja ja suosituksia;

14.  kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon köyhyyden moniulotteiset ja alueelliset näkökohdat, asettamaan käyttöön riittävästi varoja talousarvioistaan ja EU:n ohjelmista – erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta – esimerkiksi paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden, yhteisten toimintasuunnitelmien, yhdennettyjen alueellisten investointien ja integroitujen toimien avulla jäsenvaltioiden kansallisissa romaneja koskevissa integrointistrategioissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, integroitujen monialaisten ja monirahoitteisten ohjelmien kehittämiseksi kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa olevien mikroalueiden hyväksi, romanien integroitumisen sisällyttämiseksi kumppanuussopimuksiin ohjelmakaudella 2014–2020 sekä toimintaohjelmien laatimiseksi yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi sekä syrjinnän ja erottelun torjumiseksi;

15.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön erityisiä lainaohjelmia sellaisten pienten ja joustavien rahastojen pohjalta, joita käytettäisiin yhteisöhankkeisiin sekä paikallisyhteisöjen mobilisoimiseen sosiaalista osallisuutta koskevissa asioissa;

16.  kehottaa jäsenvaltioita saattamaan yleiset koulutus-, työllisyys-, asunto-, ja terveyspolitiikkansa yhdenmukaisiksi kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden tavoitteiden kanssa;

17.  kehottaa komissiota ja sen romaniasioita käsittelevää työryhmää jatkamaan sen arvioimista, miten jäsenvaltiot käyttävät sellaisia EU:n varoja, jotka on varattu nimenomaan romanien integroimiseen, sekä arvioimaan jäsenvaltioiden kansallisten politiikkojen vaikutusta romanien elämään, raportoimaan arviointiensa tuloksista vuosittain parlamentille ja neuvostolle sekä määrittelemään raporteissa konkreettisia tapoja parantaa EU:n varojen vaikuttavuutta; kehottaa komissiota edesauttamaan asiantuntijoiden ja kansalaisyhteyskunnan jäsennellyn panoksen antamista ja varmistamaan romanien osallisuutta käsittelevän foorumin ja EU:n vaihtuvien puheenjohtajavaltioiden välisen tehokkaan yhteistyön;

18.  kehottaa komissiota tekemään määräajoin ulkoisen arvioinnin EU:n rahoituksen vaikutuksesta romanien sosiaaliseen osallisuuteen sekä yksilöimään hyviä käytäntöjä ja hankkeita, joita EU:n rahoituksen turvin on toteutettu, sekä turvaamaan niiden kestävyyden pitkällä aikavälillä;

19.  kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa tilallisen erottelun poistamiseksi käytöstä, laittomien häätöjen lopettamiseksi ja romanien nyt kohtaaman kodittomuuden torjumiseksi sekä laatimaan tehokasta ja osallistavaa asuntopolitiikkaa, johon sisältyisi esimerkiksi asianmukaisten asuntojen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen häätötapauksissa;

20.  kehottaa jäsenvaltioita käyttämään kaupunkisuunnittelua integroimiseen ja erottelun lopettamiseen, kehittämään sosiaalisen epätasapainon eniten leimaamien kaupunkien infrastruktuurin ja ympäristön laatua ja vahvistamaan kaupunki- ja maaseutualueiden välisiä yhteyksiä osallistavan kehityksen edistämiseksi;

21.  kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan tilallisen erottelun opetuksen alalla sekä romanilasten laittoman sijoittamisen erityiskouluihin sekä luomaan tarvittavat infrastruktuurit ja mekanismit, joilla voidaan helpottaa kaikkien romanilasten pääsyä laadukkaan opetuksen piiriin, käsittelemään romaniaoppilaiden varhaisen koulunkäynnin lopettamiseen liittyvää ongelmaa esimerkiksi ottamalla vanhemmat mukaan opetusprosessiin, edistämään romanilasten pääsyä varhaiskasvatuksen ja kehityspalvelujen piiriin, tarjoamaan opettajille koulutusta, jotta he pystyvät kohtaaman erityistilanteita, joita romanilasten kanssa työskennellessä saattaa syntyä, tarjoamaan romaniopiskelijoille osallistavia tukirakenteita, kuten tukea ja ohjausta, jotta voidaan estää heidän putoamisensa pois peruskoulusta tai keskiasteen koulutuksesta, varmistamaan romaniopiskelijoiden pääsy Erasmus-ohjelman piiriin sekä edistämään harjoittelupaikkojen saantia, jotta he voivat saada tarvittavaa työkokoemusta;

22.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttuman romanien korkeisiin työttömyyslukuihin sekä poistamaan kaikki työnsaannin esteet, myös käyttämällä olemassa olevia mekanismeja, kuten nuorisotakuuta ja Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeita; kehottaa jäsenvaltioita luomaan syrjinnänvastaisia mekanismeja, erikoistuneita koulutusohjelmia sekä ohjelmia työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi mukaan lukien romanien suhteellinen edustus julkishallinnossa, itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen edistäminen, varojen käyttöönotto lisätyöpaikkojen luomiseksi aloilla, joilla on eniten työllistämispotentiaalia – kuten osallistavassa vihreässä taloudessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä digitaalisessa taloudessa – sekä viranomaisten ja työnantajien välisten kumppanuuksien luominen;

23.  kehottaa Euroopan unionin toimielimiä perustamaan harjoitteluohjelmia ja ottamaan romaneja palvelukseen kaikkiin toimielimiin;

24.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään romanien nykyisin kohtaamia terveyseroja sekä heihin yleisesti kohdistuvaa syrjintää pääsyssä terveydenhuoltopalvelujen piiriin, perustamaan kohdennettuja ohjelmia sekä kohdentamaan riittävästi taloudellisia varoja jäsenvaltioiden ja EU:n rahastoista kiinnittäen erityistä huomiota lasten ja äitien terveyteen;

25.  kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään tarkasti romanien integroinnin kansalliset yhteyspisteet sekä niiden vastuun kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanossa varmistaen, että niillä on riittävästi toimivaltaa, kapasiteettia sekä poliittista ja taloudellista tukea täyttääkseen tehtävänsä tehokkaasti sekä tarvittavat yhteydet romaniyhteisöön ja kansalaisjärjestöihin, varmistamaan, että yhteyspisteet ovat selkeästi määriteltyjä ja siten helposti käytettävissä, sekä varmistamaan, että niiden viestintä sidosryhmien kanssa kaikilla tasoilla on avointa;

26.  muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että hyvät käytännöt, kuten esimerkiksi romanisovittelijaohjelmat ja Euroopan neuvoston toteuttama European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion -aloite (romanien integroitumista edistävä kaupunkien ja alueiden eurooppalainen liitto) ovat kentällä osoittautuneet menestyksekkäiksi, minkä olisi kannustettava jäsenvaltioita osoittamaan suurempaa poliittista määrätietoisuutta romanien tehokkaan integroitumisen hyväksi;

27.  pitää myönteisenä sitä, että on hyväksytty komission ehdotus neuvoston suositukseksi romanien integraatiota jäsenvaltioissa edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä;

28.  korostaa, että integraatio on kahteen suuntaan vaikuttava prosessi ja että kaikkiin integraatioponnisteluihin liittyy osapuolten jaettuja mutta epäsymmetrisiä velvollisuuksia niiden kapasiteetin sekä taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten resurssien mukaan;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvostolle.

(1)EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
(2)EUVL C 308 E, 20.10.2011, s. 73.
(3)EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 112.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0246.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0090.
(6)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0328.
(7)EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
(8)Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU.

Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus