Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2981(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0562/2013

Forhandlinger :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Afstemninger :

PV 12/12/2013 - 18.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0603

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 41k
Torsdag den 12. december 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Organhøst i Kina
P7_TA(2013)0603B7-0562, 0577, 0582 og 0583/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om organhøst i Kina (2013/2981(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sine beslutninger af 7. september 2006(1) og af 14. marts 2013(2) om forbindelserne mellem EU og Kina, af 13. december 2012 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati(3) , af 16. december 2010 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik(4) og af 19. maj 2010 om Kommissionens meddelelse: Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015): styrket samarbejde mellem medlemslandene(5) ,

—  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 3 om ret til respekt for menneskets integritet,

—  der henviser til de høringer, der blev afholdt den 21. november 2009, 6. december 2012 og 2. december 2013 af Underudvalget om Menneskerettigheder, og til de respektive vidneudsagn fra David Kilgour, tidligere canadisk statssekretær med ansvar for Asien og Stillehavsregionen, og David Matas, en menneskerettighedsadvokat, om den omfattende organhøst, der er blevet foretaget på modvillige udøvere af Falun Gong-bevægelsen i Kina siden 2000,

—  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som blev ratificeret af Kina den 4. oktober 1988,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Folkerepublikken Kina foretager mere end 10 000 organtransplantationer pr. år, og at 165 kinesiske organtransplantationscentre gør reklame for, at der kan findes et matchende organ inden for to til fire uger, men at Kina, som forholdene er, ikke har et organiseret eller effektivt offentligt system for organdonation eller ‑distribution; der henviser til, at organtransplantationssystemet i Kina ikke overholder Verdenssundhedsorganisationens krav om gennemsigtighed og sporbarhed i forbindelse med organudtagning, og at den kinesiske regering har gjort modstand mod uafhængig kontrol med systemet; der henviser til, at frivillig og informeret samtykke er en forudsætning for etisk organdonation;

B.  der henviser til, at Folkerepublikken Kina har ekstremt lave antal af frivillige organdonationer på grund af traditionelle opfattelser; der henviser til, at Kina i 1984 gennemførte lovgivning, der gav mulighed for organhøst fra henrettede fanger;

C.  der henviser til, at regeringen i Folkerepublikken Kina ikke i tilstrækkelig grad har gjort rede for kilderne til de ekstra organer, når den er blevet anmodet om oplysninger af Manfred Nowak, FN's tidligere særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og de canadiske forskere David Matas, en menneskerettighedsadvokat, og David Kilgour, tidligere statssekretær i Canada med ansvar for Asien og Stillehavsregionen;

D.  der henviser til, at Huang Jiefu, direktør for Kinas organdonationsudvalg og tidligere vicesundhedsminister, på konferencen om organdonation og -transplantation i Madrid i 2010 udtalte, at over 90 % af transplanterede organer, der er udtaget fra døde donorer, kom fra henrettede fanger i Kina, og udtalte endvidere, at alle hospitaler med godkendelse til at foretage organtransplantationer senest i midten af 2014 skal ophøre med at anvende organer fra henrettede fanger og udelukkende anvende de organer, der er doneret frivilligt og tildelt gennem et nyt nationalt system;

E.  der henviser til, at Folkerepublikken Kina har meddelt sin hensigt om at udfase organhøsten fra henrettede fanger i senest 2015 og indføre et elektronisk organtildelingssystem kendt som Kinas reaktionssystem til transplantation af organer, og at den derved er i modstrid med sit udsagn om, at hospitaler med godkendelse til at foretage organtransplantationer skal ophøre med at anvende organer fra henrettede fanger senest i midten af 2014;

F.  der henviser til, at Kinas kommunistiske parti i juli 1999 indledte en intensiv national forfølgelseskampagne, der havde til formål at udrydde den åndelige disciplin Falun Gong, og som medførte anholdelser og tilbageholdelser af hundrede tusinder af udøvere af Falun Gong-bevægelsen; der henviser til, at der er forlydender om, at uighurske og tibetanske fanger også har været udsat for tvungen organtransplantation;

G.  der henviser til, at FN's Komité mod Tortur og FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf har udtrykt bekymring over beskyldningerne om organhøst fra fanger og har opfordret regeringen i Folkerepublikken Kina til at øge ansvarligheden og gennemsigtigheden i forbindelse med organtransplantationssystemet og straffe de personer, der er ansvarlige for misbrug; der henviser til, at drab på religiøse eller politiske fanger med henblik på at sælge deres organer til transplantation er en frygtelig og uacceptabel krænkelse af den grundlæggende ret til livet;

H.  der henviser til, at FN's generalforsamling den 12. november 2013 valgte Kina til at være medlem af FN's menneskerettighedsråd for en treårig periode, der begynder den 1. januar 2014;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over de vedvarende og troværdige meldinger om systematisk, statssanktioneret organhøst fra samvittighedsfanger, der ikke har givet deres samtykke, i Folkerepublikken Kina, herunder fra en lang række udøvere af Falun Gong-bevægelsen, der blev sat i fængsel for deres religiøse overbevisning, og fra medlemmer af andre religiøse og etniske minoritetsgrupper;

2.  understreger, at det ikke er acceptabelt, at organhøst fra henrettede fanger først udfases i 2015; opfordrer regeringen i Folkerepublikken Kina til omgående at bringe organhøst fra samvittighedsfanger og medlemmer af religiøse og etniske mindretalsgrupper til ophør;

3.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at rejse spørgsmålet om organhøst i Kina; anbefaler, at Unionen og medlemsstaterne offentligt fordømmer misbrug af organtransplantationer i Kina og udbreder kendskabet til dette spørgsmål blandt deres borgere, der rejser til Kina; kræver, at EU gennemfører en tilbundsgående og gennemsigtig undersøgelse af fremgangsmåderne i forbindelse med organtransplantationer i Kina, og at de personer, der har beskæftiget sig med sådanne uetiske metoder, retsforfølges;

4.  opfordrer de kinesiske myndigheder til udtømmende at besvare anmodningerne fra FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og FN's særlige rapportør for religions- og trosfrihed, hvori den kinesiske regering opfordres til at redegøre for kilderne til de ekstra organer efter stigningen i antallet af organtransplantationer og give dem tilladelse til at gennemføre en undersøgelse af praksis omkring organtransplantationer i Kina;

5.  kræver øjeblikkelig løsladelse af alle samvittighedsfanger i Kina, herunder udøvere af Falun Gong-bevægelsen;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd, Folkerepublikken Kinas regering og Folkerepublikken Kinas Nationale Folkekongres.

(1) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 219.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0097.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0503.
(4) EUT C 169 E af 15.6.2012, s. 81.
(5) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 65.

Seneste opdatering: 18. december 2018Juridisk meddelelse