Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2747(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0013/2014

Indgivne tekster :

B7-0013/2014

Forhandlinger :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Afstemninger :

PV 15/01/2014 - 10.15

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0031

Vedtagne tekster
PDF 147kWORD 61k
Onsdag den 15. januar 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter
P7_TA(2014)0031B7-0013/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2014 om forbrydelser mod vilde dyr og planter (2013/2747(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til resolution fra april 2013 fra FN's Kommission for Forebyggelse af Kriminalitet og Retspleje (CCPCJ), godkendt af FN's Økonomiske og Sociale Råd i juli 2013, hvori FN's medlemsstater opfordres til at gøre ulovlig handel med vilde dyr og planter til en alvorlig forbrydelse, når der er organiserede kriminelle grupper involveret, og dermed placere den på samme niveau som menneskehandel og narkotikasmugling,

—  der henviser til Interpols og IFAW's (International Fund for Animal Welfare) undersøgelse af online-handel med elfenben i Den Europæiske Union, som bemærkede, at håndhævelsen af forbrydelser mod vilde dyr og planter online langt fra er tilstrækkelig udviklet, og opfordrede til at indføre en specifik e-handelslovgivning til regulering af handel med vilde dyr og planter i Unionen,

—  der henviser til sin beslutning af 6. februar 2013 om EU's strategiske mål for det 16. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Bangkok (Thailand) fra den 3. til den 14. marts 2013(1) ,

—  der henviser til resultatet af ovennævnte møde under partskonferencen (COP16), hvor parterne enedes om en række konkrete tiltag mod krybskytteri og handel med vilde dyr og planter, herunder beslutning 16.39-16.40 og beslutning 16.78-16.83,

—  der henviser til CITES-konventionen, som blev implementeret i Den Europæiske Union gennem Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(2) og Kommissionens forordning (EF) 865/2006 om detaljerede bestemmelser om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 338/97(3) ,

—  der henviser til anbefaling nr. 155 (2011) fra Den Stående Komité under Bernkonventionen om ulovligt drab på samt ulovlig fangst af og handel med vilde fugle, vedtaget den 2. december 2011, og Kommissionens efterfølgende køreplan for bekæmpelse af ulovligt drab på samt ulovlig fangst af og handel med fugle (12/2012),

—  der henviser til, at USA, Filippinerne og Gabon for nylig har taget initiativ til at destruere deres lagre af ulovligt elfenben for at skabe offentlig opmærksomhed omkring den øgede efterspørgsel efter elfenben og stigningen i den ulovlige handel og i krybskytteri samt med henblik på at slå ned på handel med vilde dyr og planter,

—  der henviser til fælles erklæring af 26. september 2013 fra 11 afrikanske statschefer fra lande med elefantforekomster i tilknytning til Clinton Global Initiative's indsats for at fremme Partnerskabet til Beskyttelse af den Afrikanske Elefant, hvori de indtrængende opfordrer andre lande til at indføre eller genindføre nationale moratorier for al kommerciel import, eksport og indenlandsk køb og salg af stødtænder og elfenbensprodukter, så længe de vilde elefantbestande er truet af krybskytteri,

—  der henviser til sine beslutninger af 23. oktober 2013 om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer (endelig betænkning)(4) , særlig punkt 127, og af 11. juni 2013 om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer (interimsbetænkning)(5) ,

—  der henviser til resultatet af workshoppen om internationale forbrydelser mod vilde dyr og planter, som Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed afholdt den 27. februar 2013 i Bruxelles,

—  der henviser til forespørgsel af 29. oktober 2013 til Kommissionen om bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter (O-000123/2013 – B7-0529/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at forbrydelser mod vilde dyr og planter, herunder krybskytteri, transit af ulovlige produkter og derivater fra vilde dyr og planter samt ulovligt salg og brug af disse produkter i forbrugerlande, er blevet en alvorlig transnationalt organiseret kriminel virksomhed med en årlig omsætning på mindst 19 mia. USD og nu er den fjerdestørste ulovlige aktivitet i verden efter narkotikahandel, falskneri og menneskehandel;

B.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter ofte involverer internationale organiserede kriminelle netværk og anvendes som indtægtskilde for sådanne netværk og for militante oprørsgrupper;

C.  der henviser til, at forbrydelser mod dyr og planter udgør en trussel mod de enkelte dyrs velfærd og bevarelsen af de berørte dyre- og plantearter og truer de lokale økosystemer som helhed;

D.  der henviser til, at forbrydelser mod dyr og planter er blevet en alvorlig trussel mod sikkerhed, politisk stabilitet, økonomi, det lokale livsgrundlag, naturressourcer og kulturarven i mange lande; der henviser til, at omfanget af den indsats, der er nødvendig for effektivt at imødegå disse trusler, ofte rækker ud over de beføjelser, som det enkelte lands eller den enkelte regions myndigheder med ansvar for håndhævelsen af miljø- eller naturlovgivningen besidder;

E.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter ikke blot udgør en alvorlig trussel mod sikkerheden, retsstaten og lokalsamfundenes udvikling de steder, hvor naturressourcerne udtømmes, men også mod fred og sikkerhed i de nationer og regioner, hvor disse samfund befinder sig, samt mod en global bæredygtig udvikling;

F.  der henviser til, at bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter kræver en koordineret global indsats på højeste politiske plan såvel som mellem retshåndhævende myndigheder på internationalt og nationalt plan samt en effektiv udnyttelse af redskaber til styrkelse af retshåndhævelses- og strafferetlige ordninger;

G.  der henviser til, at den legale handel fortsat vil fungere som dække over den illegale handel og fremme krybskytteriet, så længe efterspørgslen efter produkter fremstillet af vilde dyr og planter forbliver høj og den retshåndhævende indsats lav;

1.  understreger, at Den Europæiske Union både er et betydningsfuldt marked og udgør en transitrute for ulovlig handel med vilde dyr og planter; gør opmærksom på, at Europol skønner, at indtægterne fra handel med truede arter beløber sig til mellem 18 mia. og 26 mia. EUR årligt, og at Unionen er det største målmarked i verden;

2.  fremhæver, at formålet med CITES er at sikre, at den internationale handel med vilde dyr og planter ikke udgør en trussel mod arternes overlevelse i naturen;

3.  er alarmeret over, at den ulovlige handel med vilde dyr og planter alene over internettet i den globale finansielle integritetsrapport om grænseoverskridende kriminalitet i udviklingslandene "Transnational Crime in the Developing World" i februar 2011 ansloges til en værdi af 10 mia. USD om året;

4.  udtrykker sin bekymring over de voksende forbindelser mellem personer og penge, der er forbundet med handel med vilde dyr og planter og andre former for organiseret kriminel aktivitet, herunder handel med narkotika og våben, korruption og svig samt militant adfærd og terrorisme;

5.  er bekymret over, at organiserede kriminelle grupper, især dem, der beskæftiger sig med smuglervirksomhed, finder handel med vilde dyre og planter attraktiv på grund af den utilstrækkelige retshåndhævelseskapacitet og -implementering og på grund af den høje fortjeneste og de milde sanktioner;

6.  understreger, at hvis Unionen og dens medlemsstater ønsker at spille en egentlig ledende rolle i beskyttelsen af truede arter, er det nødvendigt ikke kun som en prioritet at sikre, at internationale forhandlinger fremmes på en aktiv og ambitiøs måde, men også at skabe den bedst egnede lovramme og betingelser for gennemførelse, som vil kunne sikre, at alle smuthuller, der bidrage til denne ulovlige handel, slutter ved Unionens grænser;

7.  gør opmærksom på, at forbrydelser mod vilde dyr og planter kan være en alvorlig trussel mod retsstaten og mod en bæredygtig udvikling;

8.  er klar over, at krybskytteri mod forskellige vilde dyre- og plantearter også foregår på Unionens territorium, og at drab og indfangning af samt handel med sjældne arter, som er særlig beskyttet - endda truede arter anført i bilag IV til direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet) og bilag I til direktiv 2009/147/EF (fugledirektivet) - stadig finder sted;

Tiltag på EU-plan

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at udarbejde en EU-handlingsplan mod forbrydelser mod og ulovlig handel med vilde dyr og planter, hvori indgår klare delmål og tidsplaner;

10.  understreger, at EU er et vigtigt transitland for ulovlige produkter fra vilde dyr og planter såsom elfenben og levende dyr som fremhævet i en nylig rapport fra TRAFFIC(6) og derfor befinder sig i en gunstig position til at kunne kontrollere denne handel;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre moratorier for al kommerciel import, eksport og indenlandsk handel med stødtænder samt produkter af rå og bearbejdet elfenben, indtil de vilde elefantbestande ikke længere er truet af krybskytteri;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at tilslutte sig andre CITES-parter og være med til at sende et klart signal mod ulovlig handel med vilde dyr og planter og efterspørgslen efter ulovlige produkter af vilde dyr og planter ved at destruere deres lagre af ulovligt elfenben;

13.  opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre Kommissionens henstilling 2007/425/EF om en række foranstaltninger til håndhævelse af forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed; henstiller, at medlemsstaterne giver mulighed for øjeblikkelig konfiskation af eventuelle tilbageholdte eksemplarer med henblik på bedre at gennemføre CITES og beskytte velfærden for levende dyr;

14.  opfordrer Europa-Kommissionen til at gå i dialog med Det Stående CITES-udvalg omkring beslutning 16.47 fra COP16 vedrørende bestemmelser om at effektivisere bortskaffelsen af ulovligt handlede og konfiskerede eksemplarer for at sikre koordinerede tilgange til informationsudveksling og hurtig genhusning af konfiskerede levende dyr;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at styrke retsområdet i Unionen ved at øge bevidstheden, kapaciteten og ressourcerne for at sikre, at ulovlig handel med vilde dyr og planter retsforfølges effektivt og i lovens fulde omfang, og at personer, der begår forbrydelser mod vilde dyr og planter modtager straffe, der står mål med forbrydelsens alvorlige karakter; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at strømline harmoniseringen mellem medlemsstaterne i henhold til Kommissionens henstilling nr. 2007/425/EF for at undgå, at de medlemsstater, der har de laveste sanktioner, bliver udnyttet som foretrukket indførselssted;

16.  opfordrer Kommissionen til grundigt at føre tilsyn med gennemførelsen af direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet, eftersom der stadigvæk i nogle medlemsstater ikke er indført effektive strafferetlige sanktioner, hvilket direktivet ellers stiller krav bl.a. i tilfælde af drab på, destruktion, besiddelse eller indfangning/-samling af beskyttede vilde dyre- eller plantearter;

17.  opfordrer til, at der af lignende grunde som dem, der gives udtryk for i FN's resolution fra maj 2013, som omfatter kriminalitet på skovområdet, foretages en gennemgang af eksisterende EU-instrumenter vedrørende ulovlig handel med tømmer og af andre skovrelaterede retsakter med henblik på at afgøre, om de er tilstrækkelige og effektive nok til, at der kan sættes ind over for de store mængder, som der i øjeblikket rapporteres om inden for den ulovlige handel;

18.  gør opmærksom på, at der stadigvæk er meget store forskelle i EU mellem medlemsstaterne med hensyn til de sanktioner, der tages i brug i forbindelse med salg, indfangning og besiddelse af beskyttede vilde dyre- og plantearter; påpeger, at forskellen i henseende til sanktioner medlemsstaterne imellem ofte har en negativ indvirkning på overvågningssystemernes effektivitet og på effektiviteten af det arbejde, som de ansvarlige for overvågningen i de enkelte medlemsstater kan levere;

19.  opfordrer til passende sanktioner for overtrædelse af forordning (EF) nr. 338/97 for at afskrække fra forbrydelser mod vilde dyr og planter og til, at der tages hensyn til markedsværdien og bevaringsværdien for arter, der er blevet genstand for en strafbar handling, og de medfølgende omkostninger; opfodrer til, at der udvikles et system for regelmæssig ajourføring og tilpasning af sanktionernes størrelse;

20.  understreger, at direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet harmoniserer definitionerne af kriminalitet i form af forbrydelser mod vilde dyr og planter i hele Unionen; påpeger endvidere, at direktivet pålægger medlemsstaterne at indføre strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, og opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til omgående at indføre passende niveauer af sanktioner for kriminalitet, der involverer vilde dyr og planter;

21.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte målrettet uddannelse for hele retshåndhævelseskæden under de relevante eksisterende finansielle instrumenter;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at udnytte alle relevante europæiske og indenlandske instrumenter i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge og med henblik på konfiskation af aktiver i forbindelse med bekæmpelsen af forbrydelser mod vilde dyr og planter;

23.  opfordrer alle Unionens medlemsstater til at efterleve resolutionen fra april 2013 fra FN's Kommission for Kriminalitetsforebyggelse og Strafferet ved at ajourføre deres lovgivning og sikre, at ulovlig handel med vilde dyr og planter, hvor organiserede kriminelle grupper medvirker, er en lovovertrædelse, der kan straffes med op til mindst fire års fængsel, således at FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet kan anvendes som grundlag for internationalt samarbejde og gensidig retshjælp;

24.  opfordrer Unionen og medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre de henstillinger, der er fastlagt i "Projekt WEB", en Interpol-/IFAW-undersøgelse af onlinehandelen med elfenben inden for Unionen;

25.  er klar over, at ikke-bæredygtig og uetisk trofæjagt har forårsaget store fald i bestanden af dyrearter, der er opført som truede på CITES-liste I og II, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte en eventuel revision af Unionens retlige bestemmelser for import af jagttrofæer til EU-medlemsstater og kræve importtilladelser for trofæer af alle arter, der er opført i bilag B til disse bestemmelser;

26.  bemærker de dokumenterede problemer med vilde dyr, der indfanges i naturen og "hvidvaskes" gennem anvendelse af de mindre restriktive regler for dyr opdrættet i fangenskab; opfordrer Kommissionen til at støtte beslutning 16.63-16.66 fra COP6 om individer, der er opdrættet i fangenskab, og ranchopdrættede individer og til at sørge for finansieringsstøtte til en undersøgelse, der skal vurdere bekymringerne for individer, der påstås at være opdrættet i fangenskab, og til udvikling af retningslinjer for kontrolfaciliteter;

27.  opfordrer til, at der under Europol oprettes en specialiseret enhed til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter, som skal tildeles fuldstændige tværnationale beføjelser og ansvar og sikres tilstrækkelige og uddannede menneskelige ressourcer samt den fornødne finansiering, og hvis opgave det skal være at centralisere informationer og analyser samt koordinere undersøgelser, hvilket skal føre til flere fælles efterforskninger og en mere samordnet strategisk tilgang; opfordrer til optimering og styrkelse af forbindelsen mellem de lokale kontrolorganer i medlemsstaterne og internationale kontrolorganer for at forbedre informationsudvekslingen og dermed øge effektiviteten af de lokale kontrollørers arbejde;

28.  opfordrer medlemsstaterne til til dette formål at oprette en national taskforce for miljøsikkerhed som anbefalet af Interpol og til at engagere sig i koordinerede operationer gennem den foreslåede specialiserede enhed under Europol til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter;

29.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de ressourcer, der afsættes til CITES i Kommissionens tjenestegrene, er tilstrækkelige til at give Unionen mulighed for at spille en førende rolle på baggrund af Gaborone-ændringen til CITES;

30.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at udnytte deres handels- og udviklingsinstrumenter som løftestang til at få fastlagt specifikke programmer med det formål at styrke gennemførelsen af CITES og stille ressourcer til rådighed til kapacitetsopbygning inden for bekæmpelse af krybskytteri og ulovlig handel, navnlig ved at støtte, styrke og udvide håndhævelsesinitiativer såsom ASEAN-WEN (ASEAN Wildlife Enforcement Network), HA-WEN (Horn of Africa Wildlife Enforcement Network), LATF (Lusaka Agreement Task Force) og PAPECALF (Plan d’Action sous-régional des pays de l’espace COMIFAC pour le renforcement de l’application des législations nationales sur la faune sauvage 2012 – 2017 (subregional handlingsplan for landene i COMIFAC-området til styrkelse af anvendelsen af de nationale love om vilde dyr 2012-2017)), som har til formål at oprette regionale ekspertisecentre og indføre modeller for samarbejde til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter;

31.  opfordrer Unionen og dens medlemsstater til at arbejde proaktivt på at gøre EU-borgerne opmærksomme på, at forbrydelser mod vilde dyr og planter ikke er et problem, der kun vedrører andre verdensdele, men faktisk er et presserende problem, der vedrører hele vores planet og vores økosystemer, og som politiske, økonomiske og sociale følger for samfund i hele verden;

Internationale tiltag

32.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at inkludere bekæmpelsen af forbrydelser mod vilde dyr og planer som en prioritet i programmeringen af de finansielle instrumenter for udviklingsstøtte, såvel i tematisk som i regional programmering;

33.  glæder sig over, at forbrydelser mod vilde dyr og planter er blevet "opgraderet" til samme niveau af grov international organiseret kriminalitet som menneskehandel og narkotikahandel ifølge UNCCPCJ-resolutionen af 26. april 2013, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte deres handels- og udviklingspolitik til at sikre, at den internationale aftale gennemføres fuldt ud; bemærker, at tanken om at øge bestræbelserne på at bekæmpe forbrydelser mod vilde dyr og planter og ulovlig skovhugst samt fremme bedre forvaltning fortsat er blandt Unionens prioriteter for den 68. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling som vedtaget af Rådet i juni 2013;

34.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre deres yderste for inden for rammerne af CITES og bilaterale dialoger med forbrugerlande at sikre lukningen af parallelle legale markeder, internationale som indenlandske, som fremmer efterspørgslen efter arter, der er meget udsatte, såsom elefanter, næsehorn og tigre;

35.  påpeger, at der findes mekanismer under CITES for parter, der ikke efterlever aftalerne; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende disse i fuldt omfang, hvor dette er berettiget;

36.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette en trustfond eller en lignende facilitet, jf. artikel 187 i den ændrede forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, med det formål at sikre beskyttede områder og bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter og krybskytteri som led i en handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter;

37.  opfordrer Unionen og dens medlemsstater til kraftigt at støtte det internationale konsortium om bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter (ICCWC), bestående af CITES, Interpol, FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC), Verdensbanken og Verdenstoldorganisationen, bl.a. med finansielle midler og specialiseret ekspertise, med henblik på at fremme kapacitetsopbygning på nationalt plan samt udveksling af oplysninger og efterretninger og støtte håndhævelse og overholdelse i ICCWC-medlemsstater;

38.  glæder sig over, at det på det seneste G-8-topmøde (i Lough Erne i juni 2013) blev besluttet at træffe foranstaltninger til at gribe ind over for den ulovlige handel med beskyttede eller truede dyre- og plantearter og yde politisk og praktisk støtte til regionale og internationale organisationer, der leder bestræbelserne på at forbedre landenes mulighed for at overvåge og kontrollere deres grænser og gribe ind over for kriminalitetsfremmende faktorer såsom korruption, organiseret kriminalitet på tværs af grænserne og ulovlig handel, som undergraver forvaltningen og retsstaten og i nogle tilfælde udgør en vigtig finansieringskilde for terrorister;

39.  opfordrer Europa-Kommissionen til gennem sit arbejde med afrikanske og asiatiske vildtforekomstlande at hjælpe disse lande med at styrke politikker og juridiske rammer, øge retshåndhævelseskapaciteten, udvikle effektive retssystemer og styrke mekanismerne til at bekæmpe korruption med henblik på at forbedre bekæmpelsen af forbrydelser mod vilde dyr og planter på lokalt, nationalt og regionalt plan, herunder ved at støtte og finansiere anvendelsen af initiativer som ICCWC-værktøjssættet;

40.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke deres politikker og retlige rammer, udbygge retshåndhævelseskapaciteten, efterkomme behovet for efterretningsteknologi og udvikle effektive retssystemer for at kunne forbedre bekæmpelsen af forbrydelser mod vilde dyr og planter på lokalt, nationalt og regionalt plan, bl.a. ved at støtte gennemførelsen af initiativer såsom ICCWC-værktøjssættet og uddannelse af anklagere, der er specialiseret i forbrydelser mod vilde dyr og planter;

41.  opfordrer Kommissionen til at udvikle og gennemføre regionale håndhævelsesstrategier og netværk vedrørende vilde dyr og planter, der er indbyrdes forbundet via en globalt koordinerende mekanisme, bl.a. ved at støtte Interpols miljøkriminalitetsprogram, oprettelsen af nationale taskforcer og integration af disse med regionale håndhævelsesorganer såsom Lusaka-aftalens taskforce, HA-WEN, SAWEN (South Africa Wildlife Enforcement Network) og ASEAN-WEN;

42.  bemærker den høje og stigende efterspørgsel efter ulovlige produkter fra vilde dyr og planter fra Kina og Sydøstasien og understreger behovet for at sætte dette emne på dagsordenen for EU-Asien-dialogen på højeste politiske plan; støtter i denne sammenhæng som et vigtigt skridt den aftale, som kommissær Potocnik og den kinesiske viceminister for forvaltningen af statsskove, Zhang Jianlong, undertegnede i juli 2013 om en fælles indsats for at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter;

43.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at drøfte sagen med Den Afrikanske Union, NEPAD (New Partnership for Africa’s Development), AMCEN (African Ministerial Conference on the Environment) og Kommissionen for Den Afrikanske Union inden for rammerne af det kommende Afrika/EU-topmøde i 2014 med henblik på at udpege fælles indsatsområder i forhold til denne globale udfordring for den næste fælles Afrika-EU-strategi for 2014-2020;

44.  opfordrer Kommissionen til at inkorporere problemet med ulovlig handel med vilde dyr og planter i det transatlantiske samarbejde med henblik på at udvikle en fælles tilgang, som garanterer effektive retssystemer, der forhindrer ulovligt handlede produkter i at komme ind på det europæiske og amerikanske marked, og med henblik på at forbedre kommunikationskanalerne til udveksling af oplysninger om vildtforvaltning og handelsbestemmelser;

45.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte bestræbelser i centrale lande på at arbejde på tværs af ministerier med henblik på at udforme og implementere veldokumenterede kampagner, der skal mindske efterspørgslen, og sikre tilstrækkelige langsigtede investeringer til gennemførelsen af disse strategier;

46.  opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af alternative levebrød for de lokalsamfund, der er tættest på de berørte vilde dyr og planter, og som påviseligt bidrager til at genoprette og bevare bestandene af vilde dyr og planter, samt til at inddrage samfundene i anti-krybskytteaktioner;

47.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage og gennemføre klare og effektive love og politikker, som kan afskrække fra forbrug af produkter fremstillet af truede dyre- og plantearter, til at informere forbrugerne om deres forbrugs konsekvenser for de vilde dyre- og plantearter og oplyse om konsekvenserne af og farerne ved ukontrolleret spredning af visse fremmede arter i oprindelige økosystemer;

o
o   o

48.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, og CITES' sekretariat, Interpol, Europol, UNODC, Verdensbanken og Verdenstoldorganisationen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0047.
(2) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.
(3) EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0444.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0245.
(6) http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf

Seneste opdatering: 30. maj 2017Juridisk meddelelse