Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0013/2014

Predkladané texty :

B7-0013/2014

Rozpravy :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.15

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0031

Prijaté texty
PDF 249kWORD 85k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch
P7_TA(2014)0031B7-0013/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2014 o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch (2013/2747(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu z apríla 2013, ktorú schválila Hospodárska a sociálna rada OSN v júli 2013 a ktorá podporuje členské štáty OSN v tom, aby „nedovolené obchodovanie s voľne žijúcimi organizmami považovali za závažný trestný čin, pokiaľ ide o činnosť organizovaných zločineckých skupín“, tzn. aby jej prisudzovali rovnakú váhu ako obchodovaniu s ľuďmi a drogami,

–  so zreteľom na vyšetrovanie vedené Interpolom a Medzinárodným fondom na ochranu zvierat (IFAW) týkajúce sa obchodovania so slonovinou na internete v rámci EÚ, ktoré ukázalo, že presadzovanie práva v súvislosti s internetovou trestnou činnosťou páchanou na voľne žijúcich organizmoch je v zárodkoch, a v ktorom požadujú prijatie osobitných právnych predpisov EÚ pre elektronický obchod, ktoré budú regulovať obchod s voľne žijúcimi organizmami v EÚ;

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. februára 2013 o strategických cieľoch Európskej únie pre 16. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko)(1) ,

–  so zreteľom na výsledok uvedeného zasadnutia konferencie strán (CoP 16), na ktorom sa strany dohodli na niekoľkých konkrétnych opatreniach zameraných proti pytliactvu a obchodovaniu s voľne žijúcimi organizmami, vrátane rozhodnutí 16.39 – 16.40 a rozhodnutí 16.78 – 16.83,

–  so zreteľom na dohovor CITES, ktorý sa v EÚ vykonáva prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi(2) a nariadením Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97(3) ,

–  so zreteľom na odporúčanie č. 155 (2011) Stáleho výboru Bernského dohovoru o nedovolenom zabíjaní a odchyte voľne žijúcich vtákov a obchodovaní s nimi, ktoré bolo prijaté 2. decembra 2011, a na nasledujúci plán Komisie na odstránenie nedovoleného zabíjania a odchytu voľne žijúcich vtákov a obchodovania s nimi (12/2012),

–  so zreteľom na nedávne iniciatívy zo strany USA, Filipín a Gabonu zničiť svoje zásoby nelegálnej slonoviny s cieľom zabezpečiť informovanie verejnosti o náraste dopytu po slonovine a nelegálneho obchodovania a pytliactva a tým zakročiť proti obchodovaniu s voľne žijúcimi organizmami,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie 11 hláv štátov s rezerváciami afrických slonov z 26. septembra 2013, ktoré tvorí súčasť záväzku Clintonovej globálnej iniciatívy konať v rámci Partnerstva na záchranu afrických slonov a ktoré obsahuje výzvu ďalším krajinám, aby „potvrdili alebo obnovili národné moratóriá na akýkoľvek komerčný dovoz a vývoz klov a výrobkov zo slonoviny a ich predaj a nákup na domácom trhu, a to až dovtedy, kým populácie voľne žijúcich slonov nebudú viac ohrozené pytliactvom“,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať (záverečná správa)(4) , a najmä na jeho odsek 127, a na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať (priebežná správa)(5) ,

–  so zreteľom na výsledky seminára o medzinárodnej trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch, ktorý Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín zorganizoval 27. februára 2013 v Bruseli,

–  so zreteľom na otázku Komisii z 29. októbra 2013 o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (O-000123/2013 – B7-0529/2013),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich organizmoch vrátane pytliactva a nedovoleného zberu, tranzit nelegálnych výrobkov a derivátov pochádzajúcich z voľne žijúcich organizmov a nezákonný predaj a používanie týchto výrobkov v spotrebiteľských krajinách predstavuje v súčasnosti vážnu nadnárodne organizovanú trestnú činnosť s ročným obratom najmenej 19 miliárd USD a je v súčasnosti štvrtou najrozsiahlejšou nezákonnou činnosťou na svete, hneď po obchodovaní s drogami, falšovaní a obchodovaní s ľuďmi;

B.  keďže do nedovoleného obchodovania s voľne žijúcimi organizmami sú často zapojené nadnárodné organizované zločinecké siete a toto obchodovanie sa používa ako zdroj príjmov pre tieto siete a radikálne povstalecké skupiny;

C.  keďže trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich organizmoch ohrozuje dobré životné podmienky jednotlivých zvierat, zachovanie príslušných živočíšnych a rastlinných druhov a miestny ekosystém ako celok;

D.  keďže trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich organizmoch sa stala vážnou hrozbou pre bezpečnosť, politickú stabilitu, hospodárstvo, miestne zdroje obživy, prírodné zdroje a kultúrne dedičstvo mnohých krajín; keďže rozsah reakcie požadovanej na účinný boj proti týmto hrozbám často prekračuje výlučné právomoci orgánov presadzovania práva týkajúceho sa životného prostredia a voľne žijúcich organizmov či výlučné právomoci jednej krajiny alebo regiónu;

E.  keďže nedovolené obchodovanie s voľne žijúcimi organizmami nie je len veľkou hrozbou pre bezpečnosť, právny štát a rozvoj miestnych komunít, kde sú zdroje voľne žijúcich organizmov vyčerpané, ale aj pre mier a bezpečnosť národov a regiónov, kde sa tieto komunity nachádzajú, ako aj pre celosvetový trvalo udržateľný rozvoj;

F.  keďže riešenie trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch si vyžaduje koordinovanú celosvetovú reakciu na najvyššej politickej úrovni a medzi orgánmi presadzovania práva na medzinárodnej i vnútroštátnej úrovni, ako aj účinné využívanie nástrojov na posilnenie systémov presadzovania práva a trestnej justície;

G.  keďže pokiaľ bude dopyt po výrobkoch pochádzajúcich z voľne žijúcich organizmov stále vysoký a presadzovanie práva nízke, zákonný obchod bude aj naďalej slúžiť ako zásterka pre nedovolené obchodovanie a bude viesť k pytliactvu;

1.  zdôrazňuje, že EÚ je významným trhom aj tranzitnou trasou pre nedovolené obchodovanie s voľne žijúcimi organizmami; upozorňuje na skutočnosť, že podľa odhadov Europolu príjmy z obchodovania s ohrozenými druhmi predstavujú 18 až 26 miliárd EUR ročne, pričom EÚ je najdôležitejším cieľovým trhom na svete;

2.  zdôrazňuje, že cieľom dohovoru CITES je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi organizmami neohrozoval prežitie týchto druhov vo voľnej prírode;

3.  je znepokojený tým, že len samotné nedovolené obchodovanie s výrobkami z voľne žijúcich organizmov na internete dosahuje podľa odhadov uvedených v správe organizácie Global Financial Integrity z februára 2011 s názvom Nadnárodná trestná činnosť v rozvojovom svete sumu 10 miliárd USD ročne;

4.  vyjadruje obavy zo silnejúcich väzieb medzi osobami a peniazmi spojenými s obchodovaním s voľne žijúcimi organizmami a ďalšími formami organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami a zbraňami, korupcie a podvodov, ako aj radikalizmu a terorizmu;

5.  je znepokojený tým, že pre organizované zločinecké skupiny, najmä skupiny venujúce sa pašovaniu, je obchodovanie s voľne žijúcimi organizmami lákavé vzhľadom na nedostatok kapacít na presadzovanie a uplatňovanie práva a vysoké zisky a mierne sankcie;

6.  zdôrazňuje, že ak EÚ a jej členské štáty chcú zohrávať skutočne vedúcu úlohu pri ochrane ohrozených druhov, je nevyhnutné, aby okamžite zabezpečili nielen aktívne a ambiciózne presadzovanie medzinárodných rokovaní, ale aby takisto vytvorili čo najvhodnejší právny rámec a podmienky pre jeho vykonávanie, ktorým sa v rámci hraníc Únie zabezpečí odstránenie všetkých medzier prispievajúcich k tomuto nedovolenému obchodovaniu;

7.  upozorňuje na skutočnosť, že trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich organizmoch môže vážne ohroziť právny štát a trvalo udržateľný rozvoj;

8.  je si vedomý toho, že aj na území EÚ dochádza k pytliactvu rôznych druhov voľne žijúcich živočíchov a že stále dochádza k zabíjaniu, odchytu a lovu vzácnych druhov, ktoré sú osobitne chránené, a dokonca aj ohrozených druhov uvedených v prílohe IV k smernici 92/43/EHS (smernica o biotopoch) a v prílohe I k smernici 2009/147/ES (smernica o vtáctve), ako aj k obchodovaniu s nimi;

Opatrenia v rámci EÚ

9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne prijala akčný plán EÚ proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch a proti obchodovaniu s nimi vrátane jasne vymedzených cieľov a harmonogramu;

10.  zdôrazňuje, že cez EÚ vedie hlavná tranzitná trasa pre nelegálne výrobky z voľne žijúcich organizmov, ako je slonovina a živé zvieratá, ako zdôraznila organizácia TRAFFIC vo svojej nedávnej správe(6) , a preto má EÚ výsadné právo kontrolovať tento obchod;

11.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli moratóriá na akýkoľvek komerčný dovoz a vývoz klov a surových a opracovaných výrobkov zo slonoviny a ich predaj a nákup na domácom trhu, a to až dovtedy, kým populácie voľne žijúcich slonov nebudú viac ohrozené pytliactvom;

12.  vyzýva členské štáty, aby sa pripojili k ostatným zmluvným stranám dohovoru CITES a dali jasne najavo, že sú proti obchodovaniu s voľne žijúcimi organizmami a dopytu po nelegálnych výrobkoch pochádzajúcich z voľne žijúcich organizmov tým, že zničia svoje zásoby nelegálnej slonoviny;

13.  vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali odporúčanie Komisie 2007/425/ES, ktorým sa určuje súbor opatrení na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi; odporúča, aby členské štáty v záujme lepšieho vykonávania dohovoru CITES a ochrany dobrých životných podmienok živých zvierat umožňovali okamžité zhabanie akýchkoľvek držaných druhov;

14.  vyzýva Komisiu, aby do vykonávania rozhodnutia 16.47 z CoP 16 o ustanoveniach týkajúcich sa zefektívnenia nakladania s nelegálne obchodovanými a zhabanými druhmi zapojila stály výbor CITES, aby sa zabezpečil koordinovaný prístup k výmene informácií a rýchle navrátenie zhabaných živých zvierat do prírody;

15.  povzbudzuje členské štáty k tomu, aby posilnili justíciu v EÚ zvýšením informovanosti, kapacít a zdrojov, aby sa zabezpečilo účinné stíhanie osôb zodpovedných za nedovolené obchodovanie s voľne žijúcimi organizmami v plnom rozsahu práva a aby sa páchateľom trestnej činnosti na voľne žijúcich organizmoch ukladali tresty, ktoré sú primerané závažnosti tohto zločinu; preto naliehavo žiada Komisiu, aby uľahčila harmonizáciu predpisov jednotlivých členských štátov v duchu svojho odporúčania č. 2007/425/ES s cieľom zabrániť tomu, aby sa členské štáty s najnižšími sankciami využívali ako prednostné miesto vstupu;

16.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala a dôkladne dohliadala na vykonávanie smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, pretože v niektorých členských štátoch dodnes neboli zavedené účinné trestné sankcie, ktoré smernica ukladá aj tomu, kto zabije, zničí, vlastní alebo odchytí chránené druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín;

17.  z dôvodu podobných obáv, aké boli vyjadrené v rezolúcii OSN z mája 2013, ktoré zahŕňajú aj trestnú činnosť poškodzujúcu lesy, žiada vykonanie revízie existujúcich nástrojov EÚ týkajúcich sa nedovoleného obchodovania s drevom, ako aj ďalších právnych predpisov týkajúcich sa lesov s cieľom určiť, či sú dostatočné a účinné ako prostriedky na riešenie vysokých čísel súvisiacich s nedovoleným obchodovaním, ktoré sa v súčasnosti zaznamenávajú na území Únie;

18.  upozorňuje na skutočnosť, že v rámci EÚ v súčasnosti stále existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o režim sankcií proti tým, ktorí obchodujú, odchytávajú, lovia alebo prechovávajú druhy chránených voľne žijúcich organizmov; upozorňuje, že tieto rozdiely v zaobchádzaní medzi jednotlivými členskými štátmi týkajúce sa sankcií často negatívne ovplyvňujú účinnosť kontrolných systémov a efektivitu orgánov zodpovedných za kontrolu v jednotlivých členských štátoch;

19.  žiada zavedenie primeraných sankcií za porušenie nariadenia (ES) č 338/97, ktoré by odrádzali od trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch a tiež zohľadňovali trhovú hodnotu druhov a hodnotu ochrany druhov, ktoré sú predmetom trestného činu, a vzniknuté náklady; žiada zavedenie systému, ktorý by zabezpečoval pravidelnú aktualizáciu a úpravu výšky pokút;

20.  zdôrazňuje, že smernica 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva zjednocuje definície trestných činov súvisiacich s trestnou činnosťou páchanou na voľne žijúcich organizmoch v rámci celej Únie; ďalej poukazuje na to, že smernica ukladá členským štátom povinnosť zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie, a preto naliehavo žiada členské štáty, aby bezodkladne stanovili zodpovedajúce úrovne sankcií za trestnú činnosť páchanú na voľne žijúcich organizmoch;

21.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci príslušných existujúcich finančných nástrojov podporili špecializovanú odbornú prípravu pre celý reťazec orgánov presadzovania práva;

22.  vyzýva členské štáty, aby v boji proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch využili všetky príslušné európske a vnútroštátne nástroje na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí a zhabania majetku;

23.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby dodržiavali rezolúciu Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu z apríla 2013 tým, že aktualizujú právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby nedovolené obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami bolo považované za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody až do štyroch rokov alebo viac, pokiaľ ide o činnosť organizovaných zločineckých skupín, aby sa Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu mohol použiť ako základ pre medzinárodnú spoluprácu a vzájomnú právnu pomoc;

24.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby v plnej miere vykonávali odporúčania vydané na základe vyšetrovania obchodu so slonovinou na internete v EÚ s názvom Project WEB, ktoré viedol Interpol a IFAW;

25.  je si vedomý toho, že neudržateľný a neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil rozsiahle znižovanie stavu populácií ohrozených druhov uvedených v zozname v prílohách I a II k dohovoru CITES, a nalieha na členské štáty, aby podporili možnú revíziu právnych predpisov EÚ upravujúcich dovoz loveckých trofejí do členských štátov a vyžadovali povolenia na dovoz trofejí všetkých druhov uvedených v prílohe B k príslušnému textu;

26.  berie na vedomie zdokumentované problémy týkajúce sa zvierat odchytených vo voľnej prírode, ktoré boli legalizované prostredníctvom menej obmedzujúcich ustanovení o chove v zajatí; vyzýva Komisiu, aby podporila rozhodnutia 16.63 – 16.66 prijaté na zasadnutí CoP 16 o exemplároch z chovu v zajatí a z farmového chovu, a poskytla finančnú pomoc na štúdiu posúdenia obáv týkajúcich sa druhov, ktoré sú údajne chované v zajatí, a na vypracovanie usmernení týkajúcich sa kontroly zariadení;

27.  žiada zriadenie špecializovaného útvaru pre trestnú činnosť páchanú na voľne žijúcich organizmoch pri Europole, ktorý by mal úplné nadnárodné právomoci a zodpovednosti, ako aj dostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov a primerané finančné prostriedky, aby sa centrálne zhromažďovali informácie a analýzy a koordinovali sa vyšetrovania, čím by sa zabezpečila väčšia spolupráca pri vyšetrovaniach a koordinovanejší strategický prístup; žiada optimalizáciu a posilnenie väzieb medzi miestnymi kontrolnými orgánmi v členských štátoch a medzinárodnými kontrolnými orgánmi s cieľom zlepšiť výmenu informácií a tým zvýšiť účinnosť a efektivitu práce miestnych kontrolórov;

28.  v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby v súlade s odporúčaním Interpolu vytvorili národnú osobitnú skupinu pre environmentálnu bezpečnosť (NEST) a zapojili sa do koordinovaných operácií prostredníctvom navrhovaného špecializovaného útvaru pre trestnú činnosť páchanú na voľne žijúcich organizmoch pri Europole;

29.  vyzýva Komisiu, aby pre svoje útvary zabezpečila dostatočné prostriedky na vykonávanie dohovoru CITES, aby EÚ mohla zohrávať vedúcu úlohu v súvislosti s nadobudnutím účinnosti Gaboronského dodatku k dohovoru CITES;

30.  vyzýva Komisiu a Radu, aby využili svoje obchodné a rozvojové nástroje na zavedenie cielených programov s cieľom posilniť vykonávanie dohovoru CITES a zabezpečiť zdroje na budovanie kapacít na boj proti pytliactvu a obchodovaniu, a to predovšetkým prostredníctvom podpory, posilnenia a rozšírenia iniciatív v oblasti presadzovania práva, ako sú ASEAN-WEN (Sieť združenia ASEAN pre presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa voľne žijúcich organizmov), HA-WEN (Sieť Afrického rohu pre presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa voľne žijúcich organizmov), LATF (pracovná skupina pre dohodu z Lusaky) a PAPECALF (Regionálny akčný plán krajín Stredoafrickej komisie pre lesné hospodárstvo (COMICAF) pre presadzovanie vykonávania národných právnych predpisov týkajúcich sa voľne žijúcich živočíchov na roky 2012 – 2017), ktoré sú zamerané na vytvorenie regionálnych centier odbornosti a sú vzorom spolupráce v oblasti boja s trestnou činnosťou páchanou na voľne žijúcich organizmoch;

31.  nabáda EÚ a členské štáty, aby aktívne pracovali na tom, aby si európski občania uvedomili skutočnosť, že trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich organizmoch nie je problémom, ktorý sa týka len iných kontinentov, ale naliehavým problémom týkajúcim sa našej planéty a nášho ekosystému, ktorý má politický, hospodársky a sociálny vplyv na komunity na celom svete;

Medzinárodné opatrenia

32.  naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby zahrnuli boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch medzi priority pri plánovaní finančných nástrojov pre rozvojovú pomoc, a to v tematických aj regionálnych programoch;

33.  víta skutočnosť, že v nadväznosti na rezolúciu Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu z 26. apríla 2013 bola trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich organizmoch postavená na rovnakú úroveň ako závažná medzinárodná organizovaná trestná činnosť, ako napríklad obchodovanie s ľuďmi a drogami, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoje obchodné a rozvojové politiky a tým zaručili úplné vykonávanie medzinárodnej dohody; berie na vedomie, že medzi prioritami EÚ, ktoré prijala Rada v júni 2013 pre 68. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, zostáva myšlienka zvýšiť úsilie v boji proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch a nezákonnej ťažbe dreva a podporovať zlepšenie správy vecí verejných;

34.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci dohovoru CITES a dvojstranného dialógu so spotrebiteľskými krajinami urobili maximum pre zabezpečenie uzavretia paralelných zákonných trhov, medzinárodných aj domácich, ktoré stimulujú dopyt po kriticky ohrozených druhoch, ako sú slony, nosorožce a tigre;

35.  poukazuje na to, že v rámci dohovoru CITES sú k dispozícii mechanizmy pre strany, ktoré neplnia svoje záväzky; preto naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby ich v oprávnených prípadoch v plnom rozsahu využívali;

36.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili trustový fond alebo obdobný nástroj v súlade s článkom 187 revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ktorého cieľom bude ochrana chránených oblastí a boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi organizmami a pytliactvu, ako súčasť akčného plánu boja proti obchodovaniu s voľne žijúcimi organizmami;

37.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby dôrazne podporovali Medzinárodné združenie pre boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch (ICCWC), ktoré zahŕňa zmluvné strany dohovoru CITES, Interpol, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Svetovú banku a Svetovú colnú organizáciu, a to aj poskytnutím finančných zdrojov a odborných znalostí, s cieľom uľahčiť vládam budovanie kapacít a výmenu informácií a spravodajských informácií, a zároveň podporovali presadzovanie a dodržiavanie práva členmi ICCWC;

38.  víta skutočnosť, že na poslednom samite G8, ktorý sa uskutočnil v Lough Erne v Severnom Írsku v júni 2013, sa rozhodlo o prijatí opatrení na riešenie nedovoleného obchodovania s chránenými a ohrozenými druhmi voľne žijúcich organizmov, ako aj o ponuke politickej a praktickej podpory tým regionálnym a medzinárodným organizáciám, ktoré stoja na čele úsilia posilniť kapacity krajín v oblasti monitorovania a kontroly hraníc a boja proti faktorom, ktoré uľahčujú toto obchodovanie, ako je korupcia, nadnárodná organizovaná trestná činnosť a nedovolené obchodovanie, ktoré oslabujú správu vecí verejných a právny štát a v niektorých prípadoch sú významným zdrojom financovania pre teroristov;

39.  vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom svojej práce s africkými a ázijskými štátmi s rezerváciami pomáhala týmto krajinám posilniť ich politiky a právne rámce, zvýšiť kapacity presadzovania práva, vytvoriť účinné justičné systémy a posilniť mechanizmy boja proti korupcii v záujme účinnejšieho boja proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch, a to na miestnej, národnej a regionálnej úrovni, a to aj tým, že podporí a finančne napomôže vykonávanie iniciatív, ako napr. súboru opatrení združenia ICCWC;

40.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili politiky a právne rámce, zvýšili kapacity presadzovania práva, naplnili potreby v oblasti technológií pre spravodajské služby a vytvorili účinné justičné systémy v záujme lepšieho boja proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch, a to na miestnej, národnej a regionálnej úrovni, a to okrem iného tým, že podporia vykonávanie iniciatív, ako napr. súboru opatrení združenia ICCWC a odbornú prípravu prokurátorov špecializujúcich sa na trestnú činnosť páchanú na voľne žijúcich organizmoch;

41.  vyzýva Komisiu, aby na účely presadzovania právnych predpisov týkajúcich sa voľne žijúcich organizmov vyvinula a zaviedla regionálne stratégie a siete prepojené pomocou globálneho koordinačného systému, a to okrem iného tým, že podporí program Interpolu týkajúci sa trestných činov proti životnému prostrediu a zriadenie národných osobitných skupín pre environmentálnu bezpečnosť (NEST) a ich integráciu s regionálnymi orgánmi presadzovanie práva, ako je pracovná skupina pre dohodu z Lusaky, HA-WEN, SAWEN (Sieť Južnej Afriky pre presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa voľne žijúcich organizmov) a ASEAN-WEN;

42.  berie na vedomie vysoký a stále rastúci dopyt z Číny a juhovýchodnej Ázie po nelegálnych výrobkoch z voľne žijúcich organizmov a zdôrazňuje, že je potrebné túto otázku zaradiť medzi témy dialógu EÚ – Ázia na najvyššej politickej úrovni; v tejto súvislosti podporuje dohodu podpísanú v júli 2013 komisárom Potočnikom a čínskym námestníkom ministra pre správu lesného hospodárstva Čangom Ťianlongom, ktorá je významným krokom v spoločnom úsilí v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi organizmami, a dúfa v jej plné vykonávanie;

43.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali tieto otázky spolu s Africkou úniou, Novým partnerstvom pre rozvoj Afriky (NEPAD), Africkou ministerskou konferenciou o životnom prostredí (AMCEN) a komisiou pre Africkú úniu v rámci nadchádzajúceho samitu Afrika – EÚ 2014 s cieľom určiť oblasti spolupráce pri riešení týchto globálnych problémov pre budúcu spoločnú stratégiu EÚ a Afriky na roky 2014 – 2020;

44.  nabáda Komisiu, aby obchodovanie s voľne žijúcimi organizmami zahrnula do transatlantickej spolupráce s cieľom vypracovať spoločný prístup, ktorým sa zabezpečia účinné právne režimy, ktoré zabránia vstupu nelegálne obchodovaných výrobkov na európske a americké trhy, a zlepšiť komunikačné kanály pre výmenu informácií o právnych predpisoch týkajúcich sa riadenia voľne žijúcich organizmov a obchodu s nimi;

45.  povzbudzuje Komisiu a členské štáty v tom, aby v kľúčových krajinách podporili úsilie o spoluprácu medzi jednotlivými ministerstvami s cieľom navrhnúť a uskutočňovať overené kampane na znižovanie dopytu a zabezpečiť primerané dlhodobé investície pre vykonávanie týchto stratégií;

46.  vyzýva Komisiu, aby podporila rozvoj alternatívnych zdrojov obživy pre miestne komunity, ktoré žijú najbližšie k príslušným voľne žijúcim organizmom a preukázateľne prispievajú k obnove a zachovaniu populácií voľne žijúcich organizmov, a aby zapojila tieto komunity do operácií proti pytliactvu;

47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali a vykonávali jasné a účinné právne predpisy a politiky, ktoré odrádzajú od spotreby výrobkov pochádzajúcich z ohrozených druhov voľne žijúcich organizmov, vzdelávali spotrebiteľov o tom, aký vplyv má ich spotreba druhov voľne žijúcich organizmov, a poskytovali primerané informácie o dôsledkoch a hrozbách súvisiacich s nekontrolovaným šírením určitých cudzích druhov v rámci pôvodných ekosystémov;

o
o   o

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, sekretariátu CITES, Interpolu, Europolu, Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, Svetovej banke a Svetovej colnej organizácii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0047.
(2) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0444.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0245.
(6) http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf.

Posledná úprava: 30. mája 2017Právne oznámenie