Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2974(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0007/2014

Indgivne tekster :

B7-0007/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2014 - 8.4

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0036

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 49k
Torsdag den 16. januar 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Markedsføring med henblik på dyrkning af et majsprodukt, der er genetisk modificeret
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (2013/2974(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (COM(2013)0758),

—  der henviser til udkast til Kommissionens beslutning om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (D003697/01), som blev sendt til afstemning i det udvalg, der omtales i artikel 30 i direktiv 2001/18/EF, den 25. februar 2009,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF(1) , særlig artikel 18, stk. 1, første afsnit,

—  der henviser til afstemningen i det i artikel 30 i direktiv 2001/18/EF om majs 1507 omtalte udvalg den 25. februar 2009, hvor der ikke blev afgivet nogen udtalelse,

—  der henviser til de seks videnskabelige udtalelser vedrørende majs 1507 fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) panel for genetisk modificerede organismer fra 2005 til november 2012,

—  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 365/2013 af 22. april 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet glufonisat(2) ,

—  der henviser til Miljørådets konklusioner om genetisk modificerede organismer (GMO'er), som blev vedtaget den 4. december 2008,

—  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 5. juli 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område(3) ,

—  der henviser til det særlige Eurobarometer 354 om fødevarerelaterede risici(4) ,

—  der henviser til Den Europæiske Unions Rets (Syvende Afdelings) dom af 26. september 2013 vedrørende tilladelse til udsætning i miljøet af majs 1507 (sag T-164/10)(5) ,

—  der henviser til artikel 5, stk. 5, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6) ,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 88, stk. 2, og stk. 3,

A.  der henviser til artikel 18, stk. 1, i direktiv 2001/18/EF, hvoraf det fremgår, at en afgørelse om udsætning i miljøet af en genetisk modificeret organisme (GMO) skal indeholde de samme oplysninger som anført i artikel 19, stk. 3;

B.  der henviser til, at det i artikel 19, stk. 3, i direktiv 2001/18/EF fastlægges, at den i artikel 18 omhandlede skriftlige tilladelse i alle tilfælde udtrykkeligt skal angive bl.a. betingelser for beskyttelse af særlige økosystemer/miljøer og/eller geografiske områder;

C.  der henviser til, at en sådan angivelse mangler i Kommissionens forslag;

D.  der henviser til, at det stående udvalgs afstemning den 25. februar 2009 om et forslag fra Kommissionen om tilladelse ikke førte til nogen udtalelse; der henviser til, at kun seks medlemsstater stemte for forslaget, mens tolv medlemsstater stemte imod, og syv undlod at stemme;

E.  der henviser til, at Kommissionen på baggrund af EFSA's anbefalinger og for at opfylde betingelserne for en tilladelse foretog væsentlige ændringer i forslaget, f.eks. vedrørende mærkningsregler, overvågning og praksis i forvaltningsplanen for insektresistens;

F.  der henviser til, at ændringerne til den version, der blev stemt om i det stående udvalg den 25. februar 2009, omfatter sletning af henvisningerne til den glufosinattolerante egenskab ved majs 1507 og inddragelse af et krav om at informere operatørerne om ikke at anvende produktet med glufosinatherbicider på måder, der afviger fra normal praksis med majs, der ikke er tolerant over for glufosinat;

G.  der henviser til, at det ændrede forslag ikke blev drøftet med medlemsstaternes eksperter, og at der ikke blev stemt om det i det stående udvalg, men at det blev fremsendt direkte til Ministerrådet;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Rets afgørelse af 26. september 2013 om Pioneer Hi-Bred Internationals ansøgning om udsætning i miljøet af majs 1507 ikke er til hinder for, at Kommissionen genovervejer sin holdning og fremsætter et nyt forslag til det stående udvalg i forlængelse af en beslutning fra Europa-Parlamentet i henhold til artikel 8, stk. 1, i Rådets afgørelse 1999/468/EF, hvori det anbefales ikke at tillade majs 1507;

EFSA-risikovurdering

I.  der henviser til, at EFSA efter afstemningen i det stående udvalg på Kommissionens anmodning udarbejdede tre videnskabelige udtalelser, der opdaterede dets tidligere anbefalinger om risikovurdering og risikostyring;

J.  der henviser til, at EFSA i sin udtalelse fra februar 2012 udtrykkeligt udtrykte uenighed med ansøgerens konklusion om, at den af ansøgeren påberåbte undersøgelse leverede tilstrækkelig dokumentation for, at majs 1507 udgør en ubetydelig risiko for sommerfugle uden for målgruppen i EU, men i stedet påpegede, at meget følsomme sommerfugle og natsværmere uden for målgruppen kan være i fare, når de udsættes for pollen fra majs 1507(7) ;

K.  der henviser til, at det Bt-toksin, som produceres af majs 1507, Cry1F, adskiller sig fra de sædvanlige typer af Bt-toksiner og har vist sig at have forskellige indvirkninger på sommerfugle uden for målgruppen; der henviser til, at der er blevet foretaget få undersøgelser af proteinet Cry1F og ingen undersøgelser om dets indvirkning på akvatiske arter eller jordbundsorganismer; der henviser til, at EFSA påpeger, at mængden af proteinet Cry1F i pollen fra majs 1507 er omkring 350 gange det Cry1Ab-proteinindhold, der findes i pollen fra majs MON 810(8) ;

L.  der henviser til, at Pioneer efter anmodning fra Kommissionen afviste at revidere sin ansøgning om tilladelse og fremlægge yderligere dokumenter vedrørende kontrol og risikobegrænsende foranstaltninger for organismer uden for målgruppen;

M.  der henviser til, at EFSA erkender ikke at have overvejet de potentielle risici forbundet med andre egenskaber ved majs 1507 i sin risikovurdering, navnlig dens tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat(9) , selv om denne egenskab kan medføre en øget anvendelse af glufosinat;

Glufosinat

N.  der henviser til, at EFSA er forpligtet til at vurdere de indirekte virkninger som anvendelsen af pesticider som led i miljøkonsekvensvurderingen samt vurdere de mulige indvirkninger på biodiversitet og organismer uden for målgruppen, som den enkelte genmanipulerede herbicidtolerante afgrøde kan forårsage som følge af en ændring af landbrugspraksis (herunder indvirkninger som følge af anderledes anvendelse af herbicider)(10) ;

O.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk og således er omfattet af udelukkelseskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009; der henviser til, at udelukkelseskriterierne for allerede godkendte stoffers vedkommende gælder, når godkendelsen skal fornyes; der henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløber i 2017(11) ; der henviser til, at anvendelsen af glufosinat derfor i princippet bør ophøre i 2017;

P.  der henviser til, at majs 1507 i andre lande end EU, f.eks. i USA og Canada, markedsføres af producenten som en glufosinattolerant afgrøde, mens ansøgeren ved ansøgningen i EU argumenterer for, at genet for glufosinattolerance kun skulle anvendes som et markørgen;

Q.  der henviser til, at det er uklart, hvorledes Kommissionen agter at gennemføre det kommende forbud mod glufosinat, så længe det stadig er tilgængeligt på markedet;

Den generelle situation for GMO'er i EU

R.  der henviser til, at ingen GMO er blevet godkendt til dyrkning i EU siden 2010, hvor Amflorakartoflen blev tilladt; der henviser til, at tilladelsen blev annulleret af Den Europæiske Unions Ret den 13. december 2013, og der henviser til, at den eneste anden afgrøde, som er blevet godkendt til dyrkning, er Monsantos majs MON 810, i forbindelse med hvilken man har afventet forlængelse af tilladelsen i nogle år;

S.  der henviser til, at det er generelt accepteret – som bekræftet i Miljørådets førnævnte konklusioner af 4. december 2008 – at der hidtil ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet taget højde for de langsigtede virkninger af GMO-dyrkning og konsekvenserne for organismer uden for målgruppen inden for rammerne af risikovurderingen;

T.  der henviser til, at såvel Rådet(12) som Europa-Parlamentet(13) anerkender nødvendigheden af en mere restriktiv vurdering af de langsigtede virkninger af GMO'er og af uafhængig forskning i de potentielle risici, som er forbundet med udsætningen eller markedsføringen af GMO’er, herunder behovet for at give uafhængige forskere adgang til alt relevant materiale;

U.  der henviser til, at størstedelen af forbrugerne er bekymrede over genetisk modificerede fødevarer, som det bl.a. fremgår af det særlige Eurobarometer 354 i 2010; der henviser til, at genetisk modificeret majs 1507 ikke giver forbrugerne nogen fordele;

1.  modsætter sig vedtagelsen af forslaget til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter;

2.  mener, at forslaget til Rådets afgørelse overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastlagt i direktiv 2001/18/EF;

3.  henstiller til Rådet at forkaste Kommissionens forslag;

4.  opfordrer Kommissionen til at undlade at stille forslag om at tillade nogen ny GMO-variant og til ikke at forny gamle tilladelser, før risikovurderingsmetoderne er blevet væsentligt forbedret;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
(2) EUT L 111 af 23.4.2013, s. 27.
(3) EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
(5). http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(10) Kommissionens skrivelse til EFSA af 8. september 2008 vedrørende miljøkonsekvensvurdering af herbicidtolerante planter.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:DA:PDF
(12) Miljørådets konklusioner af 4. december 2008.
(13) Se ovennævnte holdning af den 5. juli 2011.

Seneste opdatering: 30. maj 2017Juridisk meddelelse