Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2194(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0066/2014

Texte depuse :

A7-0066/2014

Dezbateri :

PV 25/02/2014 - 4
CRE 25/02/2014 - 4

Voturi :

PV 25/02/2014 - 5.21

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0130

Texte adoptate
PDF 239kWORD 94k
Marţi, 25 februarie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Guvernanţa pieţei unice
P7_TA(2014)0130A7-0066/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 25 februarie 2014 referitoare la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2014 (2013/2194(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie 2013 intitulată „Analiza anuală a creșterii pentru 2014” (COM(2013)0800) și raportul Comisiei intitulat „O piață unică pentru creștere economică și locuri de muncă: analiza progreselor înregistrate și a obstacolelor rămase în statele membre” (COM(2013)0785), precum și analiza intitulată „Lanțuri valorice internaționale în interiorul și în exteriorul UE”, pe care se fundamentează acesta,

–  având în vedere primul raport al Comisiei din 28 noiembrie 2012, privind „Situația integrării pieței unice în 2013 - Contribuție la Analiza anuală a creșterii 2013” (COM(2012)0752),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012, intitulată „Actul privind piața unică II – Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 iunie 2012, intitulată „O guvernanță mai bună pentru piața unică” (COM(2012)0259),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2012, intitulat „Asigurarea funcționării pieței unice - Bilanț anual de guvernanță pentru 2011” (SWD(2012)0025),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2011)0206),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „EUROPA 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere tabloul de bord online al pieței unice publicat la 4 iulie 2013,

–  având în vedere tabloul de bord al pieței interne nr. 26 (februarie 2013),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 27-28 iunie 2013,

–  având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din 29-30 mai 2013 privind reglementarea inteligentă,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 14-15 martie 2013,

–  având în vedere dezbaterile din cadrul Consiliului Competitivitate din 18-19 februarie 2013 cu privire la Analiza anuală a creșterii pe 2013 și la Actul privind piața unică,

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind guvernanța pieței unice(1) și răspunsul ulterior al Comisiei adoptat la 8 mai 2013,

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 24-25 octombrie 2013,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 iunie 2012 intitulată „Actul privind piața unică: următoarele etape în direcția creșterii(2) ” și răspunsul ulterior al Comisiei adoptat la 26 septembrie 2012,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(3) ,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0066/2014),

A.  întrucât Analiza anuală a creșterii pe 2013 a lansat al treilea ciclu al semestrului european și include, pentru prima dată, un raport anual privind situația integrării pieței unice;

B.  întrucât o piață unică eficientă, care funcționează bine, bazată pe o economie socială de piață foarte competitivă este esențială pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii;

C.  întrucât Parlamentul a solicitat includerea pe deplin a unui pilon privind piața unică în ciclul semestrului european;

D.  întrucât o mai bună guvernare a pieței unice ar trebui să aibă drept obiectiv îmbunătățirea și accelerarea transpunerii și a punerii în aplicare a directivelor și regulamentelor referitoare la aceasta, în special dacă au legătură cu sectoarele-cheie identificate;

E.  întrucât calitatea programelor de reformă naționale în cadrul semestrului european variază considerabil în ceea ce privește conținutul, transparența și fezabilitatea;

F.  întrucât piața unică ar trebui să fie considerată ca fiind strict legată de alte domenii politice orizontale, precum protecția consumatorilor și a lucrătorilor, drepturile sociale, mediul și dezvoltarea sustenabilă;

G.  întrucât Actele privind piața unică I și II reprezintă o strategie orizontală bine construită care a determinat adoptarea unor măsuri legislative și nelegislative concrete, având capacitatea de a declanșa potențialul neexploatat de creștere al pieței unice și de a elimina obstacolele din calea ei;

H.  întrucât Comisia a identificat serviciile, serviciile financiare, transportul, energia și piața digitală ca fiind domenii-cheie pentru îmbunătățirea funcționării și aprofundării pieței unice; întrucât metodologia de stabilire a acestor domenii ar trebui să fie revizuită și evaluată în mod regulat, luând în considerare obiectivele și perspectivele de creștere, precum și criteriile vizând asigurarea protecției necesare pentru cetățeni, în special pentru consumatori, profesioniști și lucrători;

I.  întrucât în domeniul serviciilor on-line și de comunicație piața unică europeană nu este încă pe deplin funcțională; întrucât fragmentarea normelor la nivel național ridică obstacole în calea liberei circulații a serviciilor digitale și a comerțului electronic transfrontalier; întrucât întreprinderile și serviciile publice europene vor obține beneficii economice și sociale prin utilizarea serviciilor și aplicațiilor TIC performante;

J.  întrucât o structură europeană de transport accesibilă și eficientă, o industrie europeană ambițioasă și crearea unei piețe unice în domeniul energiei, având drept obiectiv sprijinirea competitivității întreprinderilor europene și garantarea pentru familii și consumatori a unui acces universal la un preț accesibil la energie sunt vitale pentru piața unică a UE; întrucât, prin urmare, este necesară stabilirea unor măsuri prioritare în aceste domenii,

Semestrul european

1.  solicită din nou Comisiei să consolideze guvernanța pieței unice prin stabilirea unui ciclu anual de guvernanță a pieței unice, ca pilon specific al semestrului european, care să cuprindă tabloul de bord al pieței interne, un raport anual privind integrarea pieței unice în cadrul analizei anuale a creșterii, orientările Consiliului European adresate statelor membre, planurile de acțiune naționale vizând punerea în aplicare a orientărilor privind piața unică și recomandările specifice fiecărei țări; invită Comisia, de asemenea, să țină seama pe deplin de principalele domenii de creștere economică - identificate ca fiind domeniul serviciilor, domeniul energiei, domeniul transporturilor și domeniul pieței unice digitale - și de măsurile incluse în Actele privind piața unică I și II;

2.  subliniază necesitatea de a stabili piața unică ca al treilea pilon al semestrului european în vederea acoperirii unui set clar de priorități legate de economia reală; consideră că definirea și realizarea acestor priorități este un element esențial pentru a stimula creșterea și pentru a reduce insuficiențele care împiedică realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, asigurând în același timp convergența economică între statele membre în interiorul și în afara zonei euro, precum și în zonele centrale și periferice ale UE;

3.  reamintește opinia sa potrivit căreia primul raport privind starea integrării pieței unice a fost insuficient și incomplet; consideră, prin urmare, că viitoarele rapoarte ar trebui să fie mai clare în ceea ce privește deficiențele actuale din anumite state membre, să furnizeze orientări concrete referitoare la posibilele soluții și avantaje preconizate și să indice pârghii eficiente pentru stimularea creșterii și a competitivității și, prin urmare, pentru crearea de locuri de muncă, care, împreună, să asigure un răspuns concret la criza socială și economică actuală;

4.  salută raportul Comisiei privind integrarea pieței unice din 2014 (COM(2013)0785)) și sprijină cu hotărâre eforturile Comisiei de a integra în continuare piața unică în considerentele semestrului european; apreciază faptul că raportul privind situația pieței unice în 2014 conține o serie de elemente care vizează cu precădere măsurile adoptate de fiecare stat membru; totuși, consideră că raportul nu conține încă o evaluare calitativă a eficacității măsurilor adoptate, a progreselor înregistrate și a rezultatelor efective obținute în materie de politici; solicită crearea unui instrument analitic pentru măsurarea integrării pieței unice, în cadrul pilonului privind piața unică al semestrului european, în contextul recomandărilor specifice pentru fiecare țară; consideră că acest instrument analitic ar putea completa tabloul de bord al pieței unice;

5.  consideră că este nevoie de mai multă coordonare orizontală și de coerență în ceea ce privește pregătirea propunerilor legislative cu relevanță pentru piața unică; consideră că guvernarea pieței unice ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător nevoile tuturor părților interesate și că este necesară o implicare mai intensă și mai timpurie a partenerilor sociali, a societății civile și a altor părți interesate în conceperea, adoptarea, punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor în vederea stimulării creșterii și sporirii drepturilor cetățenilor în cadrul pieței unice;

6.  subliniază necesitatea unor consultări ample și a unor evaluări minuțioase ale impactului înainte de adoptarea unei propuneri de către Comisie; subliniază faptul că propunerile Comisiei trebuie să fie în conformitate cu principiile reglementării inteligente și adecvate, să includă o evaluare a impactului asupra IMM-urilor, și că acestea trebuie să primească aprobarea Comitetului de evaluare a impactului înființat în acest sens; în plus, subliniază faptul că evaluările de impact trebuie să studieze efectele pe care noua legislație le are asupra perspectivelor în materie de creștere și asupra competitivității Europei;

7.  consideră că exercițiul semestrului european ar trebui să fie ancorat într-un proces democratic mai profund, cu o implicare mai mare din partea parlamentelor naționale, sporind totodată prerogativele Parlamentului European;

8.  consideră că recomandările specifice fiecărei țări, prezentate în cadrul acestui proces, ar trebui să ia în considerare progresele înregistrate de fiecare stat membru și că dispozițiile naționale privind punerea în aplicare a legislației pieței unice nu trebuie să urmărească neapărat o abordare uniformă, ci ar trebui, în schimb, să încerce să sporească eficacitatea măsurilor adoptate și a rezultatelor efective obținute în materie de politici;

9.  solicită ca viitoarele recomandări specifice pentru fiecare țară din cadrul ciclului semestrului european din 2014 să reflecte constatările din raportul privind integrarea pieței unice într-un mod mai puternic și mai strict decât recomandările specifice pentru fiecare țară din 2013;

10.  este de părere că cel de-al treilea pilon al semestrului european, dedicat integrării pieței unice, ar trebui să aibă drept obiectiv identificarea politicilor și măsurilor prioritare pentru stimularea și revitalizarea economiei reale; consideră că acest obiectiv nu va putea fi realizat în mod eficient decât dacă toate instituțiile UE îl împărtășesc și îl sprijină în mod consecvent; din acest motiv, încurajează o organizare bine direcționată a activității Consiliului Competitivitate, astfel încât aceasta să integreze în mod explicit în cadrul semestrului european prioritățile cu relevanță pentru economia reală;

Sectoare-cheie

11.  consideră că sectoarele-cheie identificate de Comisie - serviciile, serviciile financiare, transportul, energia și piața digitală - rămân decisive pentru integrarea completă a pieței unice; consideră, în plus, că pentru a obține un nivel mai ridicat de creștere economică, relansarea unei politici industriale coerente și integrate axată pe aceste domenii ar trebui să includă și eforturile de a spori protecția drepturilor cetățenilor – incluzând drepturile consumatorilor și lucrătorilor - precum și un model de competitivitate bazat pe cunoștințe și inovare, prin stimulente acordate de UE pentru investiții și acces la finanțare, cercetare și dezvoltare și sprijin pentru învățământul superior;

12.  îndeamnă Comisia să dezvolte o veritabilă politică industrială europeană; consideră că reindustrializarea ar trebui să fie o prioritate trans-sectorială pentru Uniune; consideră că această nouă politică industrială ar trebui să cuprindă asigurarea aplicării normelor pieței unice, o strategie globală privind dimensiunea externă a pieței unice, cu un accent deosebit pe politici coerente de protecție a consumatorului și pe un acces îmbunătățit la capital și infrastructuri în vederea sporirii competitivității întreprinderilor și facilitării accesului acestora la noi piețe;

13.  subliniază faptul că, prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor, piața unică oferă întreprinderilor posibilitatea de a desfășura activități pe scară mai largă, consolidându-le astfel capacitatea de inovare, de investiții, de creștere a productivității și de creare de locuri de muncă;

14.  solicită Comisiei să prezinte un plan de acțiune detaliat care să cuprindă măsuri destinate realizării unei piețe unice în domeniul energiei complet integrată și interconectată; evidențiază necesitatea de a oferi consumatorilor prețuri transparente și comparabile la energie și de a asigura, în același timp, protecția consumatorilor, inclusiv a celor vulnerabili; subliniază nevoia de investiții considerabile în infrastructura energetică și consideră că toate sectoarele din domeniul utilităților trebuie să țină pasul cu progresele înregistrate în sectorul energiei;

15.  subliniază că îmbunătățirea infrastructurii, în special a conexiunilor și interoperabilității transfrontaliere, este esențială pentru o funcționare eficientă a pieței unice; consideră că un sistem european de transport unic, interconectat și eficient este esențial pentru libera circulație a bunurilor, a persoanelor și a serviciilor în cadrul pieței unice; consideră că este esențial să se investească suplimentar pentru realizarea acestor obiective și reiterează faptul că ar trebui instituite instrumente financiare diversificate pentru aceste proiecte;

16.  subliniază faptul că o aplicare coerentă a legislației actuale și a propunerilor suplimentare referitoare la serviciile digitale, prezentate de Comisie, poate ajuta Europa să utilizeze pe deplin piața internă; solicită elaborarea unei politici pentru piața unică digitală, care să sporească competitivitatea, accesibilitatea, caracterul transfrontalier și transparența serviciilor online din Europa, oferind un nivel ridicat de accesibilitate și de protecție consumatorului; subliniază importanța investițiilor orientate și observă că activitatea desfășurată în legătură cu propunerea „Continentul conectat” va contribui la reducerea diferențelor de prețuri dintre statele membre prin încurajarea concurenței în sectorul telecomunicațiilor;

17.  solicită o punere în aplicare ambițioasă a agendei consumatorului, inclusiv a măsurilor legislative și de programare, cu scopul de a întări protecția consumatorilor și încrederea în piața unică, de a capacita consumatorii, de a încuraja consumatorul mediu să se comporte în mod responsabil și de a spori protecția consumatorilor vulnerabili;

18.  consideră că un acces mai ușor la finanțare pentru IMM-uri ar putea contribui la relaxarea constrângerilor legate de lichiditate și la majorarea capitalului de lucru pentru IMM-uri; salută faptul că dezvoltarea unor forme de finanțare alternativă a IMM-urilor se află printre cele mai importante priorități stabilite de Comisie în cadrul analizei anuale a creșterii pentru 2014 și al raportului privind integrarea pieței unice; sprijină cu fermitate obiectivul de a dezvolta obligațiuni specifice și o piață consacrată de burse de valori pentru IMM-uri și invită Comisia și statele membre să întreprindă acțiuni concrete pentru a realiza acest obiectiv; de asemenea, sprijină inițiativa adoptată la nivelul UE pentru a completa eforturile la nivel național de creștere a microcreditelor și de stimulare a spiritului de întreprinzător în domeniul social, inclusiv sprijinirea băncilor de dezvoltare care oferă împrumuturi la rate mai mici decât băncile comerciale; remarcă importanța deosebită a sprijinirii IMM-urilor prin intermediul programelor COSME și Orizont 2020;

19.  subliniază pertinența obstacolelor din calea funcționării pieței unice cauzate de fragmentarea pieței serviciilor financiare cu amănuntul, astfel cum a evidențiat Comisia în raportul privind integrarea pieței unice, în special în legătură cu ratele dobânzilor extrem de divergente pentru împrumuturile bancare, care au un impact puternic asupra consumatorilor, gospodăriilor și IMM-urilor; este convins că aceste diferențe împiedică accesul efectiv la finanțare și au un impact negativ asupra economiei reale; este îngrijorat cu privire la impresia negativă pe care o au consumatorii cu privire la fragmentarea și rezultatele nesatisfăcătoare ale serviciilor financiare cu amănuntul, în special în ceea ce privește conturile bancare, ipotecile, pensiile private și valorile mobiliare;

20.  consideră că reglementarea serviciilor financiare ar trebui să ofere informații îmbunătățite, o protecție sporită și căi de atac eficiente pentru consumatori; subliniază necesitatea de a încheia rapid și în mod pozitiv activitatea pe marginea propunerilor legislative privind consumatorii și piața serviciilor financiare cu amănuntul, în special privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază; este de părere că, pentru a încuraja investiția sigură a economiilor private în economia reală, ar trebui prezentate noi propuneri, cum ar fi regimul specific de insolvabilitate a consumatorilor pentru îmbunătățirea actualelor măsuri fragmentate și inadecvate;

21.  regretă faptul că, în ciuda dovezilor clare care demonstrează importanța pieței unice pentru depășirea crizei, libera circulație a cetățenilor, în special a lucrătorilor și a profesioniștilor în întreaga Europă nu este finalizată și că sunt necesare măsuri mai ferme pentru a elimina obstacolele rămase și a stimula creșterea economică, garantând în același timp drepturile cetățenilor și lucrătorilor; subliniază necesitatea dezvoltării echilibrate a pieței interne, bazată pe deplina implementare a libertăților economice în conformitate cu economia socială de piață;

22.  reamintește faptul că metoda ciclică de prezentare a actelor privind piața unică asigură posibilitatea de a identifica și dezbate în mod regulat prioritățile pentru dezvoltarea pieței unice; consideră că această metodă ar trebui consolidată și dezvoltată în continuare;

23.  salută pachetul de propuneri legislative referitoare la elaborarea unui regulament privind siguranța produselor de consum și a unui regulament privind supravegherea pieței, precum și cu privire la dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite mari întreprinderi și grupuri; consideră că aceste inițiative pot îmbunătăți drepturile consumatorilor, garanta mai bine sănătatea și siguranța consumatorilor, facilita comerțul cu bunuri și servicii și încuraja un nou model de competitivitate; solicită, prin urmare, Comisiei să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul și Consiliul pentru a ajunge la o concluzie într-un termen rezonabil;

24.  subliniază importanța acordurilor politice încheiate cu privire la reformarea Directivei privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, a pachetului privind achizițiile publice și concesiunile, a Directivei privind soluționarea alternativă a litigiilor și a Regulamentului privind soluționarea online a litigiilor; îndeamnă, prin urmare, Comisia și statele membre să înceapă să pună în aplicare noile dispoziții în mod rapid și integral;

25.  subliniază necesitatea de a transpune în mod adecvat legislația privind achizițiile publice și concesiunile; subliniază importanța achizițiilor publice în calitate de stimulent important al creșterii, în special pentru IMM-uri; consideră că implementarea acestei reforme oferă oportunitatea majoră de a moderniza administrația publică prin utilizarea strategică a achizițiilor publice în ce privește inovarea și sustenabilitatea și prin îmbunătățirea calității și eficienței cheltuielilor publice în conformitate cu cerințele specifice ale administrațiilor locale și naționale; consideră că acestea reprezintă factorii-cheie ai punerii în aplicare cu succes a normelor privind achizițiile publice și concesiunile;

26.  consideră că, în special pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, noile norme privind calificările profesionale (adoptate în noiembrie 2013 și modificând Directiva 2005/36/CE și Sistemul de informare al pieței interne - Regulamentul IMI) reprezintă un pas important în direcția îmbunătățirii liberei circulații a lucrătorilor și a profesioniștilor, și prevede un nivel înalt comun de formare și promovarea utilizării permisului profesional european; subliniază că implementarea deplină și corectă a Directivei privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale (și a Directivei privind serviciile) constituie un stimulent important pentru creșterea economică a UE; în același timp, consideră că este necesară o reformă a profesiilor reglementate pentru a oferi tinerilor un acces mai bun la aceste profesii și pentru a crea o piață mai dinamică care să ofere garanții adecvate consumatorilor;

Instrumente de guvernare

27.  ia act de răspunsul Comisiei la rezoluția Parlamentului din 7 februarie 2013 în ceea ce privește temeiul legislativ pentru propunerea legislativă solicitată, care ar conține elementele menționate în respectiva rezoluție; consideră că recomandările specifice prezentate conțin totuși idei valoroase pentru îmbunătățirea guvernanței pieței unice;

28.  ia act de structura ajustată a celei de a doua ediții a raportului privind integrarea pieței unice (COM(2013)0785); salută faptul că, astfel, Comisia a răspuns și cererilor Parlamentului exprimate în rezoluția sa din 7 februarie 2013; observă că o serie de măsuri subliniate în acea rezoluție au dus deja la o îmbunătățire a punerii în aplicare și a respectării legislației UE, incluzând utilizarea mai strictă a instrumentului „Pilot UE”;

29.  salută tabloul de bord online al pieței unice și în special modul său vizual și informativ de a prezenta rezultatele statelor membre în ceea ce privește legislația UE referitoare la funcționarea pieței interne; consideră că tabloul de bord online ar trebui să fie disponibil în toate limbile Uniunii pentru a ajuta cetățenii europeni să înțeleagă ciclul pieței unice și potențialul lor rol activ în cadrul acesteia;

30.  consideră că ar trebui să se depună eforturi pentru ca transpunerea și aplicarea uniformă a legislației Uniunii în statele membre să fie mai transparentă; observă că termenele de transpunere sunt depășite în medie cu nouă luni și că există un număr din ce în ce mai mare de directive al căror termen de transpunere a expirat de doi ani sau mai mult; consideră că fiecare directivă ar trebui să fie transpusă într-un mod coerent și că toate măsurile de transpunere ar trebui să fie adoptate pentru a reflecta acordul încheiat la nivelul Uniunii;

31.  consideră, totuși, că statisticile pur cantitative referitoare la punerea în aplicare a legislației privind piața unică nu sunt suficiente și că este necesar să se pună accentul pe calitatea modului în care legislația este pusă în aplicare în statele membre, folosind indicatori-cheie specifici pentru sectoarele pieței unice dezvoltate la nivel european;

32.  salută raportul privind „Lanțurile valorice internaționale din cadrul și din afara UE” ca pe un exemplu pozitiv de utilizare a indicatorilor speciali pentru a evalua integrarea pieței unice, acordându-se o atenție specială răspândirii sistemelor de producție în UE; consideră că sprijinirea unor noi inițiative de dezvoltare a unor lanțuri de aprovizionare transfrontaliere va stimula eliminarea barierelor care împiedică de mult timp finalizarea pieței unice și poate contribui la creșterea productivității și a competitivității societăților europene la nivelul economiei mondiale;

33.  salută îmbunătățirea nivelului de deficit mediu de transpunere, care a scăzut la 0,6%; subliniază că până și un deficit foarte redus într-un domeniu politic important poate avea un efect extrem de defavorabil asupra oportunităților oferite consumatorilor și întreprinderilor și, prin urmare, asupra economiei europene în ansamblu;

34.  regretă durata medie a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în special faptul că durata litigiilor privind serviciile este cea mai îndelungată (în medie 49,8 luni); consideră că procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au evidențiat o serie de limitări în ceea ce privește abordarea și corectarea rapidă a deficiențelor în implementarea și aplicarea dispozițiilor privind piața unică; invită statele membre să colaboreze mai eficient cu Comisia pentru a soluționa cazurile mai rapid și invită Comisia să realizeze „verificări” aprofundate ale măsurilor naționale care sunt în detrimentul pieței unice;

35.  este de părere că procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor ar trebui să fie considerate o soluție de ultimă instanță, care ar trebui să fie utilizate doar după ce au fost întreprinse încercări de a coordona și corecta situația și că, prin urmare, Comisia ar trebui să promoveze utilizarea instrumentului „EU Pilot” și a altor proceduri înainte de a intenta o acțiune împotriva unui stat membru în fața Curții de Justiție; în afară de aceasta, insistă asupra faptului că fiecare efort depus ar trebui să vizeze utilizarea mai strictă a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul încălcării legislației Uniunii în domeniul pieței unice și că statele membre și Consiliului European ar trebui să continue crearea de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cadrul revizuirilor viitoare ale TFUE;

36.  sprijină măsurile Comisiei în vederea îmbunătățirii cooperării autorităților naționale în ceea ce privește funcționarea pieței unice; este de acord că instituirea unui mecanism IT permanent care să faciliteze schimbul de informații pertinente ar putea îmbunătăți în mod semnificativ situația, având în vedere că întâlnirea de câteva ori pe an unui grup de experți naționali nu este o modalitate potrivită de a aborda o chestiune atât de prioritară;

37.  reiterează faptul că este important ca Sistemul de informare al pieței interne (IMI) să funcționeze în mod adecvat, având în vedere că i s-a acordat recent o bază reglementară corespunzătoare și se extinde în prezent pentru a cuprinde noi domenii și sectoare politice; invită Comisia să informeze Parlamentul cu privire la funcționarea instrumentului de traducere automată înființat cu scopul de a facilita comunicarea dintre autoritățile naționale, regionale și locale;

38.  invită statele membre să pună pe deplin în aplicare măsurile prevăzute de agenda digitală și să intensifice eforturile în direcția modernizării administrației publice, inclusiv prin punerea rapidă în aplicare a măsurilor legate de e-Guvernare, e-Sănătate, facturarea electronică, achizițiile publice electronice, cu scopul de a pune la dispoziție servicii digitale mai numeroase și mai bune pentru cetățeni și întreprinderi din întreaga Europă, precum și de a reduce costurile și a îmbunătăți eficiența sectorului public;

39.  observă că rețeaua SOLVIT de soluționare a problemelor nu este utilizată la capacitatea sa; invită statele membre să se asigure că rețelei SOLVIT și ghișeelor unice li se acordă resurse adecvate, astfel cum prevede Directiva privind serviciile; solicită atât Comisiei, cât și statelor membre să adopte noi măsuri pentru a disemina informații cu privire la disponibilitatea acestor instrumente în rândul întreprinderilor și antreprenorilor; consideră, în plus, că statele membre ar trebui să inițieze un schimb de bune practici mai intens și mai amplu;

40.  observă că utilizarea portalurilor „Europa ta” și „Europa ta - Consiliere” crește constant și că acestea ar trebui să fie în măsură să furnizeze informații necesare oricărei persoane care călătorește pe teritoriul Uniunii Europene;

41.  salută „luna pieței unice”, eveniment care, în perioada 23 septembrie - 23 octombrie, a reunit cetățeni din toată Europa, factori de decizie, experți și lideri din UE în cadrul unei dezbateri online și al evenimentelor naționale conexe pentru a discuta despre progresul realizat până acum, despre provocările rămase și despre ideile privind viitorul pieței unice și solicită Comisiei să evalueze atent preocupările și sugestiile exprimate de participanți; invită Comisia să evalueze formatul și eficiența exercițiului din 2013, inclusiv capacitatea acestuia de a intra în contact cu cetățeni, întreprinderi și consumatori și de a le oferi acestora ocazia reală de a contribui la conturarea pieței unice;

o
o   o

42.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Consiliului European, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0054.
(2) JO C 332 E, 15.11.2013, p. 72.
(3) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 51.

Ultima actualizare: 6 iunie 2017Notă juridică