Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2008(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0081/2014

Indgivne tekster :

A7-0081/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 7.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0132

Vedtagne tekster
PDF 217kWORD 62k
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Samhørighedspolitik
P7_TA(2014)0132A7-0081/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 26. februar 2014 om Kommissionens syvende og ottende rapport om EU's samhørighedspolitik og strategirapport 2013 om gennemførelsen af programmerne for 2007-2013 (2013/2008(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens syvende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed af 24. november 2011 (COM(2011)0776) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SEC(2011)1372),

—  der henviser til Kommissionens ottende statusrapport af 26. juni 2013 om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed Krisens regionale og bymæssige dimension (COM(2013)0463) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2013)0232),

—  der henviser til Kommissionens rapport Samhørighedspolitik: Strategirapport 2013 om gennemførelsen af programmerne for 2007-2013 af 18. april 2013 (COM(2013)0210) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2013)0129),

—  der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

—  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 om samhørighedspolitik: realøkonomiske investeringer(1) ,

—  der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013(2) ,

—  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabon-målsætningerne og EU2020-målene(3) ,

—  der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614),

—  der henviser til Regionsudvalgets 4. overvågningsrapport om Europa 2020, oktober 2013,

—  der henviser til det fælles dokument fra Kommissionens generaldirektorater for Regionalpolitik og Bypolitik samt Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion med titlen "EU Cohesion Policy Contributing to Employment and Growth in Europe" (EU's samhørighedspolitiks bidrag til beskæftigelse og vækst i Europa), juli 2013,

—  der henviser til undersøgelsen offentliggjort af Europa-Parlamentet med titlen "Samhørighedspolitik efter 2013: en kritisk evaluering af lovforslagene", juni 2012,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0081/2014),

A.  der henviser til, at der er empirisk belæg for, at den økonomiske, finansielle og sociale krise har standset konvergensprocessen eller sågar vendt den, hvilket forværrer ulighederne mellem regionerne og afslutter en lang periode, hvor de regionale forskelle målt i BNP pr. indbygger og arbejdsløshed inden for EU havde været støt faldende, samtidig med at det har en alvorligere indvirkning på de svagere regioner i EU;

B.  der henviser til, at de offentlige midler er blevet knappere både på medlemsstatsniveau og EU-niveau og er udsat for et stigende pres, samtidig med at krisen og den efterfølgende recession samt statsgældskriserne i flere medlemsstater har fået medlemsstaterne til endelig at gennemføre de nødvendige vigtige strukturelle reformer for at bidrage til at genoprette den økonomiske vækst og jobskabelsen, hvilket undertiden har ført til nedskæringer i samfinansieringen af strukturfondene og Samhørighedsfonden;

C.  der henviser til, at de finanspolitiske konsolideringstiltag har ført til, at samhørighedspolitikken spiller en større og vigtigere rolle som kilde til offentlige investeringer, især på subnationalt niveau, og at midler under denne politik udgør over halvdelen af alle offentlige investeringer i et betydeligt antal medlemsstater og regioner;

D.  der henviser til, at krisen influerer negativt på alle de europæiske regioner og byer, hvilket øger vigtigheden af finansiering under samhørighedspolitikken, herunder i overgangsregionerne og de mere udviklede regioner;

E.  der henviser til, at målsætningerne for Europa 2020-strategien har en meget stærk regional dimension, som der bør tages hensyn til under forberedelsen og gennemførelsen af den næste generation af programmer under samhørighedspolitikken og EU's øvrige investeringspolitikker;

F.  der henviser til, at samhørighedspolitikken hidtil har lagt større vægt på udnyttelsen end på at definere og overvåge - og evaluere opnåelsen af - målsætninger, og at overvågnings- og evalueringssystemerne ikke fuldt ud opfylder deres formål, nemlig at forbedre definitionen af differentierede målsætninger i henhold til de særlige lokale, regionale og interregionale kendetegn og behov;

G.  der henviser til, at samhørighedspolitikken fortsat vil være den vigtigste kilde til offentlige EU-investeringer i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020; der henviser til, at den nye ramme for samhørighedspolitikken lægger meget stor vægt på, at det er nødvendigt at koncentrere investeringerne på regionalt og lokalt plan på vigtige områder såsom jobskabelse, SMV'er, beskæftigelse (især beskæftigelse til unge), arbejdskraftens mobilitet, undervisning og uddannelse, IKT, bæredygtig transport og fjernelse af flaskehalse, bæredygtig energi, miljø, fremme af de offentlige myndigheders institutionelle kapacitet samt effektiv offentlig forvaltning og byudvikling;

H.  der henviser til, at behovet for at opnå flere resultater med færre ressourcer har motiveret medtagelsen af intelligent specialisering i den nye samhørighedspolitiske ramme (forordningen om fælles bestemmelser(4) ) med henblik på, at regionerne skal tage en strategisk og mindre fragmenteret tilgang til økonomisk udvikling gennem målrettet støtte til forskning og innovation;

I.  der henviser til, at partnerskab og flerniveaustyring er horisontale, generelle principper med henblik på at gennemføre EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i forbindelse med den næste lovgivningsmæssige ramme for samhørighedspolitikken;

J.  der henviser til, at de evalueringer, der blev foretaget i programperioden 2007-2013, ikke dækker hele evalueringscyklussen, herunder effektivitet og indvirkning;

K.  der henviser til, at midlernes udnyttelsesgrad ligger på omkring 50 % i medlemsstaterne og lå på omkring 30 % i periodens sidste år;

L.  der henviser til, at SMV'erne har problemer med at få adgang til finansiering fra banksektoren;

Generelle udfordringer for gennemførelsen i den nuværende programperiode

1.  hilser den syvende og ottende fremskridtsrapport samt den strategiske rapport 2013 velkommen og opfordrer Kommissionen, der nu iværksætter sin efterfølgende evaluering 2007-2013, og medlemsstaterne til at sikre, at overvågningen og evalueringen er baseret på pålidelige data, at se på effektiviteten, virkningerne og følgerne af operationerne og til at sikre, at den efterfølgende evaluering er afsluttet ved udgangen af 2015, som det er fastlagt i den tidligere generelle forordning, så der kan drages klare konklusioner med henblik på gennemførelsen af den nye programperiode;

2.  mener, at budgetkonsoliderende politikker ikke alene kan fremme væksten og fremme investeringer, som genererer bæredygtige job af god kvalitet, men at dette også kræver foranstaltninger, som støtter økonomien og de spæde fremskridt, der er gjort i retning af genopretning;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge investeringerne inden for iværksætteri, virksomhedsetablering og selvstændig erhvervsvirksomhed med henblik på at skabe flere job, især eftersom SMV'er og mikrovirksomheder står for over to tredjedele af EU's job i den private sektor; mener, at der bør lægges særlig vægt på det regionale og lokale niveau; mener endvidere, at investering i socialøkonomisk virksomhed og socialt iværksætteri giver en god yderligere mulighed for at opfylde de samfundsmæssige behov, der ikke bliver opfyldt af offentlige goder og tjenesteydelser;

4.  udtrykker sin bekymring over manglen på tilstrækkelige offentlige midler, især på subnationalt niveau, til at gennemføre Europa 2020-strategien ordentligt, hvilket skyldes virkningerne af den økonomiske krise, og over den kendsgerning, at et betydeligt antal mindre udviklede medlemsstater og regioner i vidt omfang er afhængige af finansiering under samhørighedspolitikken; mener, at inden der træffes beslutning vedrørende eventuelle makroøkonomiske sanktioner, bør visse medlemsstaters stærke udviklingsmæssige afhængighed af samhørighedsfinansiering overvejes nøje;

5.  mener, at selv om de midler, der er afsat til samhørighedspolitikken i den næste flerårige finansielle ramme, er forholdsvis små i forhold til behovet, kan en forbedret effektivitet samt synergier mellem EU-budgettet og de nationale budgetter ikke desto mindre være vigtige løftestænger for vækstfremmende politikker;

6.  mener, at det med henblik på at bidrage til at gennemføre EU 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i overensstemmelse med målene om økonomisk, social og territorial samhørighed, uanset nødvendigheden af at fokusere på sektorer med et langsigtet potentiale for jobskabelse og innovation, er vigtigt at tage hensyn til de betydelige behov i mange mindre udviklede regioner for investeringer i infrastrukturprojekter i grundlæggende sektorer, såsom transport, telekommunikation og bæredygtig energi;

7.  mener - selv om lokale og regionale myndigheder er involveret i forberedelsen af partnerskabsaftaler - at der bør gøres mere for at styrke den territoriale dimension i styringssystemet for samhørighedspolitikken, Europa 2020-strategien og det europæiske semester ved at sikre en reel dialog og komplementaritet mellem de forskellige styringsniveauer på den ene side og konsistens mellem de prioriteter, der fastsættes på disse niveauer, og de behov og særlige forhold, der identificeres på nationalt, regionalt og lokalt niveau, på den anden side; understreger i denne henseende vigtigheden af at sikre, at kommuner og regioner på behørig vis inddrages i fastlæggelsen af nationale strategier og bestemmelsen af de særlige problemer og udfordringer, idet man undgår enhver forøgelse af den administrative byrde;

8.  mener, at samhørighedspolitikken er bedst egnet til at give Europa 2020-strategien den nødvendige territoriale dimension, som er nødvendig for at håndtere de meget relevante forskelle i vækst i EU og i medlemsstaterne og sikre, at vækstpotentialet også udnyttes i Unionens mest afsidesliggende og tyndtbefolkede områder, og til at imødegå den kendsgerning, at forskelle i institutionelle kapaciteter betyder, at de forskellige regioner ikke kan benytte de givne mål som reference på samme måde;

Styrkelse af beskæftigelse og social inklusion:

9.  Er navnlig bekymret for, at den procentdel af befolkningen, som er i risiko for fattigdom eller social udelukkelse, og som lider under materielle afsavn, forringelses af miljøet og dårlige boligforhold, eller som har meget lav arbejdsintensitet og er truet af udelukkelse og energifattigdom, på grund af krisen er vokset betydeligt, især i konvergensregioner og -byer, hvilket især gælder regionerne omkring hovedstæder, der ifølge indikatorerne er klassificeret som udviklede, idet de mest udsatte desuden navnlig er kvinder, familier med aleneforældre, store familier med fire eller flere børn, plejere (især plejere af handicappede familiemedlemmer), medlemmer af marginaliserede samfundsgrupper eller ældre mennesker, der er tæt på pensionsalderen, og for hvem det er svært at få adgang til lige muligheder;

10.  mener, at det haster med at få løst disse spørgsmål, som i alvorlig grad undergraver samhørigheden mellem regionerne og truer Unionens konkurrenceevne på mellemlang og lang sigt, ved at der fokuseres på politikker, som sikrer adgang til bæredygtig beskæftigelse af god kvalitet og social inklusion, idet SMV'ernes rolle – især gennem unge – fremmes i denne henseende, fragmenteringen nedbringes, og det gøres lettere at skifte job, idet der fokuseres på faglige omskolingsprogrammer for langtidsledige, og man trækker på den erfaring, der er indhøstet af de borgere, der står ved slutningen af deres karriere, og lige økonomisk uafhængighed for kvinder og mænd fremmes; anser det for væsentligt også at fremme fysisk tilgængelighed og tilgængeligheden af informations- og kommunikationsmedier, hvis gennemførelse skal måles på grundlag af objektive og sammenlignelige indikatorer, idet der også tages hensyn til de demografiske udfordringer;

11.  fastholder, at Den Europæiske Socialfond (ESF) spiller en vigtig rolle med hensyn til at mindske ulighederne i menneskelig kapital blandt regionerne, idet denne fond parallelt og i kombination med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) bidrager til at gennemføre nogle af EU's aktuelle topprioriteter, nemlig at sætte skub i ungdomsbeskæftigelsen og arbejdsmarkedet, fremme bæredygtig økonomi og vækst, mindske antallet af unge, som forlader skolen før tiden, og bekæmpe fattigdom, forskelsbehandling og social udstødelse; Fastholder derfor, at der er et behov for at styrke princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, især hvad angår effektiviteten af ESF's arbejde, og opfordrer Kommissionen til at foretage en fuldstændig analyse af de samlede virkninger og resultater af ESF's indsats for beskæftigelsestallene og med hensyn til jobskabelse;

12.  anerkender, at en stor del af ESF's udgifter tildeles med henblik på at fremme af flere og bedre job, understøtte integration af dårligt stillede grupper – herunder handicappede – og deres deltagelse og til udvikling af et rummeligt samfund, som er tilgængeligt for alle; understreger dog, at der i krisetider bør lægges mere vægt på, at ESF mere effektivt tager sigte på at bekæmpe lokale og regionale forskelle og social udelukkelse, skabe adgang til beskæftigelse for de mest udsatte grupper og især unge mennesker og for at hjælpe kvinder med at blive genintegreret på arbejdsmarkedet ved at reducere den kønsbaserede opdeling;

13.  henviser til, at det store antal unge, der forlader skolen i utide uden noget videreførende afgangsbevis, i visse regioner langt overstiger målet på 10 %, og at unge, der forlader skolen i utide, skal have et tilbud om uddannelse, erhvervsuddannelse eller arbejde, der opfylder deres behov; henviser i denne forbindelse til ungdomsgarantiens betydning for unge, der forlader skolen i utide; understreger, at det for at reducere antallet af unge, der forlader skolen i utide, er vigtigt, at uddannelsessystemet er rummeligt og giver alle unge lige muligheder; understreger, at der må findes en løsning med henblik på integration af lavt kvalificerede unge på arbejdsmarkedet ved at tilbyde tilgængelig erhvervsuddannelse og efteruddannelse af høj kvalitet for at hjælpe dem med at erhverve kvalifikationer, da manglende kvalifikationer kan forhøje risikoen for arbejdsløshed, som igen fører til fattigdom, og medfører en lang række sociale udfordringer i forbindelse med udelukkelse, fremmedgørelse og mislykkede bestræbelser på at opbygge et selvstændigt liv; påpeger, at ESF's bidrag i denne forbindelse er afgørende med hensyn til at hjælpe flere unge med at kunne holde fast ved skolegangen og erhverve de kvalifikationer, der er nødvendige for at få et job og en karriere, og til at sikre bredere adgang til uddannelse af høj kvalitet med særlige projekter for børn fra dårligt stillede befolkningsgrupper og minoriteter, herunder handicappede; opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til passende erhvervs- og efteruddannelse til dem, der vil have fordel af det;

14.  understreger, at de unges beskæftigelsessituation er stærkt afhængig af den generelle økonomiske situation, og at det derfor er yderst vigtigt at støtte, vejlede og overvåge de unge i forbindelse med overgangen fra uddannelse til arbejdsliv; mener derfor, at Kommissionen til at tilpasse fremtidige politikforslag på dette område til initiativerne "Unge på vej" og "Muligheder for unge";

15.  fremhæver, at beskæftigelsen i visse regioner fortsat ligger på under 60 %, og at en række regioner endda mangler 20-25 % i at nå deres egne nationale målsætninger, hvilket har særlig negative virkninger for unge, kvinder, ældre, plejere og handicappede, understreger, at visse kriseforanstaltninger har haft en negativ indvirkning på samhørigheden og grundlæggende har øget ulighederne i EU; understreger, at det kræver målrettede foranstaltninger, som løser problemet med jobskabelse, uddannelsesmuligheder og jobbevarelse, at holde højrisikogrupper på arbejdsmarkedet eller at skabe beskæftigelsesmuligheder for dem; understreger, at der i visse afsidesliggende samfund lever mennesker, der allerede i adskillige generationer har levet i arbejdsløshed, og hvoraf først og fremmest de marginaliserede befolkningsgrupper er truet;

16.  påpeger, at beskæftigelsesfrekvensen fortsat har ligget et godt stykke under Europa 2020-målet om, at mindst 75 % af befolkningen i alderen 20-64 år skal være i arbejde i 2020; bemærker, at de enkelte medlemsstater, selv om der ikke er specifikke beskæftigelsesmål på regionalt plan, har fastsat nationale mål, som i de fleste tilfælde ikke er opfyldt, da den finansielle og økonomiske krise har haft en meget asymmetrisk virkning på de regionale arbejdsmarkeder, hovedsageligt i Sydeuropa, med en markant stigning i ungdomsarbejdsløsheden;

17.  mener, at alle regioner står over for udfordringen med at skabe bæredygtig vækst og fremme ressourceeffektiviteten; understreger i denne henseende behovet for politikker, som omfatter prioritering af investeringer på områderne for uddannelse, livslang læring, forskning, innovation og udvikling, energieffektivitet og lokalt iværksætteri, samt skabelse af nye finansieringsinstrumenter for alle former for virksomheder og især for SMV'er;

18.   minder om det potentiale, som SMV'er har for jobskabelse, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvikle politikker, der forbedrer adgangen til finansiering og finansieringsbetingelserne for SMV'er; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden af udbudsprocedurerne og nedbringe den tid, der går mellem udstedelse af en opfordring til interessetilkendegivelse og tildelingen af en kontrakt, især for SMV'er, som konkurrerer i et miljø, der hurtigt forandrer sig;

19.  opfordrer indtrængende til, at der rettes særlig opmærksomhed mod de kulturelle og kreative sektorer, der bidrager til at nå ”Europa 2020”-strategiens målsætninger, især dem for jobskabelse; understreger disse sektorers uundværlige bidrag til udviklingen af regioner og byer; opfordrer til, at en målrettet videreuddannelse af kvinder inden for disse sektorer fremmes på vedholdende måde for at sikre, at kvinders kvalifikationer effektivt kan udnyttes, og nye jobmuligheder kan skabes;

Bedømmelse af beviser

20.  minder om, at selv om der er stærke beviser for, at gennemførelsen af samhørighedspolitikken er fremskyndet, og at de deraf følgende programmer har ydet vigtige bidrag på mange områder, hvor der er behov for investeringer for at opnå økonomisk modernisering og konkurrenceevne (såsom forskning og udvikling, støtte til SMV'er, reindustrialisering, social inklusion og uddannelse og undervisning), er der risiko for, at en række medlemsstater ikke får gennemført deres programmer inden udløbet af den nuværende programmeringsperiode; opfordrer Kommissionen til indgående at undersøge årsagerne til de lave udnyttelsesrater og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre medfinansiering for at fremskynde gennemførelsen af finansiering;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at undersøge synergier mellem midler under samhørighedspolitikken og andre EU-midler (f.eks. til TEN-T, TEN-E, CEF, Horisont 2020, Cosme og andre programmer) samt midler fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen og forenkle og forbedre adgangen til de midler, der er til rådighed, for at tilskynde SMV'er, civilsamfundsorganisationer, lokale kommuner og andre interesserede støttemodtagere til at gøre bruge af dem;

Kontrol og evaluering – udfordringer

22.  mener, at evaluering spiller en afgørende rolle i den politiske debat og læreproces, men er bekymret over, at den ujævne kvalitet af fremskridtsrapporteringen – selvom tilvejebringelsen af overvågningsdata og oplysninger om gennemførelsen forbedrer kvaliteten af de fastsatte mål – ofte gør det vanskeligt at danne et fuldstændigt og nøjagtigt billede af de fremskridt, der gøres på regionalt og lokalt plan for at nå målene; understreger, at evalueringen også bør vurdere og foreslå foranstaltninger for at lette unødvendige byrder for modtagerne, herunder SMV'er, lokale og regionale myndigheder og ngo'er; mener, at alle yderligere byrder forbundet med overvågning bør undgås;

23.  mener, at rapporten ikke fuldt ud giver et klart billede af de opnåede fremskridt med hensyn til at gennemføre samhørighedspolitikken og nå de fastsatte mål, hvilket enten skyldes mangel på data på et relevant niveau, eller at der ikke er en tilstrækkeligt klar forbindelse mellem de leverede statistiske oplysninger og opfyldelsen af samhørighedspolitiske mål, som kræver overvågning;

24.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at udnytte de tilgængelige overvågnings- og evalueringsredskaber fuldt ud i forbindelse med den nuværende lovgivningsmæssige ramme med henblik på at styrke gennemsigtigheden af rapporteringen og opnå en højere kvalitet i programmeringen og dens gennemførelse (bedre resultatorientering, brug af fælles outputindikatorer, valg af programspecifikke resultatindikatorer og en klar resultatramme);

25.  der henviser til, at vurderingerne af programmerne under samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013, der er finansieret over Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden, viser en generelt god bevidsthed i medlemsstaterne om kravene til ligestilling mellem kønnene, når de udarbejder programmerne (70 %(5) ), men også, at ligestilling mellem kønnene langt fra er effektivt integreret i programmerne gennem en klar identifikation af problemer eller målbare mål (mindre end 8 %); anmoder Kommissionen om at forbedre medlemsstaternes indrapporteringssystemer yderligere ved at indføre og anvende indikatorer, så det bliver muligt at vurdere det arbejde, der gøres inden for virkelig fremme af ligestilling under samhørighedspolitikken, og i hvilken udstrækning dette arbejde er lykkedes;

26.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at kontrollere, om forvaltningsmyndigheder anvender direktivet om forsinket betaling i forbindelse med modtagerne af projekter og træffer passende foranstaltninger til at mindske forsinkelserne af betalingerne;

27.  opfordrer Kommissionens Interne Revisionstjeneste og Revisionsretten til at øge antallet af resultatrevisioner af Samhørighedsfonden, strukturfondene og navnlig ESF;

o
o   o

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne.

(1) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 113.
(2) EUT C 371 E af 20.12.2011, s. 39.
(3) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 120.
(4) Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006. (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf

Seneste opdatering: 11. juli 2017Juridisk meddelelse