Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0016/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0016/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.4
CRE 26/02/2014 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0151

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 733kWORD 425k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
P7_TA(2014)0151A7-0016/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0027),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0029/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 11 Ιουλίου 2013(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2013(2) ,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, η Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0016/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει δημοσιονομικό δελτίο το οποίο να λαμβάνει πλήρως υπόψη το αποτέλεσμα της νομοθετικής συμφωνίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου επί όλων των νομοθετημάτων που εντάσσονται στην τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ERA σε πόρους από τον προϋπολογισμό και σε προσωπικό και, ει δυνατόν, εκείνες των υπηρεσιών της Επιτροπής·

3.  τονίζει ότι οιαδήποτε απόφαση της νομοθετικής αρχής σχετικά με το σχέδιο κανονισμού λαμβάνεται με την επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 32014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
P7_TC1-COD(2013)0014

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2) ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3) ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η σταδιακή υλοποίηση ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου δίχως σύνορα επιβάλλει την ανάληψη ενωσιακής δράσης σχετικά με τις τεχνικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων, όσον αφορά τόσο τις τεχνικές πλευρές (διαλειτουργικότητα) όσο και τα ζητήματα ασφάλειας, δύο πτυχές, άλλωστε, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και απαιτούν υψηλό βαθμό εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες εκδόθηκαν σχετικές νομοθετικές πράξεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, συγκεκριμένα τρεις δέσμες μέτρων, εκ των οποίων οι σπουδαιότερες είναι η οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) και η οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) .

(2)  Η ταυτόχρονη επιδίωξη των στόχων της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων προϋποθέτει σημαντικό τεχνικό έργο, το οποίο θα πρέπει να καθοδηγεί εξειδικευμένος φορέας. Για τον λόγο αυτό ήταν απαραίτητο, στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, το 2004, να δημιουργηθεί εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, και λαμβανομένης υπόψη της ισορροπίας εξουσιών στους κόλπους της Ένωσης, ευρωπαϊκός οργανισμός αρμόδιος για τη ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων (εφεξής «ο Οργανισμός»).

(3)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων ιδρύθηκε αρχικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου χωρίς σύνορα και τη στήριξη της αναζωογόνησης του σιδηροδρομικού τομέα, ενισχύοντας παράλληλα τα ουσιαστικά πλεονεκτήματά του όσον αφορά την ασφάλεια. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 881/2004 πρέπει να αντικατασταθεί από νέα πράξη, λόγω των σημαντικών αλλαγών που έχουν επέλθει στα απαιτούνται σε σχέση με τα καθήκοντα και στην την εσωτερική οργάνωση του Οργανισμού. [Τροπολογία 1]

(4)  Στην τέταρτη δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές προτείνονται σημαντικές αλλαγές για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, με τροποποιήσεις που θα ενσωματωθούν κατά την αναδιατύπωση των οδηγιών 2004/49/ΕΚ και 2008/57/ΕΚ, που και οι δύο σχετίζονται με τα καθήκοντα του Οργανισμού. Οι οδηγίες αυτές, μαζί με τον παρόντα κανονισμό, προβλέπουν ιδίως την εκτέλεση καθηκόντων σχετικών με την έκδοση εγκρίσεων οχημάτων και πιστοποιητικών ασφάλειας, ιδίως στο πλαίσιο της διασυνοριακής κυκλοφορίας σε επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, καθίσταται σημαντικότερος ο ρόλος του Οργανισμού. [Τροπολογία 2]

(5)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία και στην αποτελεσματική λειτουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου χωρίς σύνορα, καθώς και στη εγγύηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, ενώ παράλληλα να βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση του σιδηροδρομικού τομέα. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τεχνικά ζητήματα, με τη βελτίωση του επιπέδου διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών συστημάτων και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να επιτελεί το ρόλο ευρωπαϊκής αρχής αρμόδιας για την έκδοση, σε επίπεδο Ένωσης, εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά σιδηροδρομικών οχημάτων και τύπων οχημάτων, πιστοποιητικών ασφάλειας για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία παρατρόχιων υποσυστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) τα οποία είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν σε ολόκληρη την Ένωση . Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθεί τους εθνικούς κανόνες για τους σιδηροδρόμους και τις επιδόσεις των εθνικών αρχών που δρουν στους τομείς της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. [Τροπολογία 3]

(6)  Κατά την επιδίωξη των στόχων του, ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης και τους ειδικούς περιορισμούς που αφορούν τις σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρίτες χώρες. Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται. καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση των σιδηροδρομικών δικτύων που έχουν διαφορετικό εύρος σιδηροτροχιάς, ιδίως όταν τα κράτη μέλη συνδέονται καλύτερα με τρίτες χώρες μέσω αυτών των δικτύων αλλά παραμένουν απομονωμένα από το κυρίως σιδηροδρομικό δίκτυο της Ένωσης . Θα πρέπει να επιδιώκει επίσης να διευκολύνει την αρχή της αμοιβαιότητας ανάμεσα στην πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά της Ένωσης και στην πρόσβαση επιχειρήσεων της Ένωσης σε αγορές τρίτων χωρών. [Τροπολογία 4]

(6α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας θα πρέπει να έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνουν. [Τροπολογία 5]

(7)  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και ιδίως όσον αφορά την εκπόνηση συστάσεων, ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα σιδηροδρόμων. Η εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να προέρχεται κυρίως από εμπειρογνώμονες των εθνικών αρχών ασφάλειας και άλλων οικείων εθνικών αρχών, καθώς και από επαγγελματίες του σιδηροδρομικού τομέα και από τις οικείες εθνικές αρχές , συμπεριλαμβανομένων αντιπροσωπευτικών φορέων και ανεξάρτητων κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης . Οι φορείς αυτοί θα πρέπει να σχηματίζουν αρμόδιες και αντιπροσωπευτικές ομάδες εργασίας του Οργανισμού. Ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διατηρεί ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και των ωφελειών, ιδίως σε ό,τι αφορά, αφενός, τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και, αφετέρου, του στόχου για βέλτιστη δυνατή εμπειρογνωμοσύνη. [Τροπολογία 6]

(8)  Προκειμένου να διαμορφώνεται σαφέστερη εικόνα των οικονομικών συνεπειών στον σιδηροδρομικό τομέα και των επιπτώσεων στην κοινωνία, ώστε τρίτα μέρη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, και προκειμένου να είναι αποτελεσματική η διαχείριση των προτεραιοτήτων εργασίας και η κατανομή των πόρων εντός του Οργανισμού, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα εκτίμησης επιπτώσεων.

(9)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική τεχνική συνδρομή, κυρίως στην Επιτροπή. Η οδηγία … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση και την αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), ενώ η οδηγία … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων] αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση και την αναθεώρηση των κοινών μεθόδων ασφάλειας (ΚΜΑ) και των κοινών στόχων ασφάλειας (ΚΣΑ). Η συνέχεια των εργασιών και η διαχρονική ανάπτυξη ΤΠΔ, ΚΜΑ και ΚΣΑ απαιτούν μόνιμο τεχνικό πλαίσιο και ειδικό προσωπικό εξειδικευμένου φορέα. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι αρμόδιος για την υποβολή συστάσεων στην Επιτροπή σχετικά με την κατάρτιση και την αναθεώρηση των ΤΠΔ, ΚΜΑ και ΚΣΑ. Οι εθνικοί οργανισμοί για την ασφάλεια και οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν ανεξάρτητη τεχνική γνωμοδότηση από τον Οργανισμό.

(10)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα όταν υποβάλλουν αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών ασφάλειας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα οποία κυμαίνονται από χρονοβόρες διαδικασίες και υπερβολικό κόστος έως άδικη μεταχείριση, ιδίως των νεοεισερχόμενων στον κλάδο επιχειρήσεων. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος δεν αναγνωρίζονται άνευ όρων σε άλλα κράτη μέλη, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Προκειμένου οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών ασφάλειας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να καταστούν αποδοτικότερες και πιο αμερόληπτες, είναι απαραίτητη η μετάβαση σε ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας το οποίο θα ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση εντός των προσδιορισμένων περιοχών χρήσης και θα εκδίδεται από τον Οργανισμό. Η αναθεωρημένη οδηγία … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων] αποτελεί τη σχετική βάση. [Τροπολογία 9]

(11)  Επί του παρόντος, στην οδηγία 2008/57/ΕΚ προβλέπεται για τα σιδηροδρομικά οχήματα έγκριση θέσης σε λειτουργία σε κάθε κράτος μέλος, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στην ομάδα δράσης για την έγκριση οχημάτων, που συστάθηκε από την Επιτροπή το 2011, συζητήθηκαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες οι κατασκευαστές και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ταλαιπωρήθηκαν από την υπερβολική διάρκεια και το υπερβολικό κόστος της διαδικασίας έγκρισης, και προτάθηκαν αρκετές βελτιώσεις. Δεδομένου ότι ορισμένα προβλήματα οφείλονται στην πολυπλοκότητα της υφιστάμενης διαδικασίας έγκρισης οχημάτων, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να απλουστευτεί. Κάθε σιδηροδρομικό όχημα θα πρέπει να λαμβάνει μόνο μία έγκριση και η εν λόγω έγκριση διάθεσης στην αγορά οχημάτων και τύπων οχημάτων θα πρέπει να εκδίδεται από τον Οργανισμό. Με τον τρόπο αυτόν θα επιτευχθούν απτά οφέλη για τον τομέα, λόγω της μείωσης του κόστους και του χρόνου της διαδικασίας, και θα περιοριστεί ο κίνδυνος πιθανών διακρίσεων, ιδίως κατά νέων εταιρειών που επιθυμούν να εισέλθουν στη σιδηροδρομική αγορά. Η αναθεωρημένη οδηγία … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] αποτελεί τη σχετική βάση.

(11α)  Σε μια ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών με αυξανόμενες διασυνοριακές μεταφορές, η τήρηση των απαιτήσεων ως προς τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης είναι ουσιώδης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τον θεμιτό ανταγωνισμό και θα πρέπει να ελέγχεται και να εφαρμόζεται. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας θα πρέπει να ελέγχουν τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών μεταφορών. [Τροπολογία 8]

(11β)  Το εποχούμενο προσωπικό ασκεί καθήκοντα λειτουργικής ασφάλειας στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού συστήματος και είναι υπεύθυνο για την άνεση και την ασφάλεια των εποχούμενων επιβατών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να θεσπίσει πιστοποίηση παρόμοια με την πιστοποίηση των μηχανοδηγών, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, να αναγνωριστεί η σημασία της εν λόγω επαγγελματικής ομάδας στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. [Τροπολογία 9]

(12)  Για την περαιτέρω ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ιδίως όσον αφορά την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους πελάτες εμπορευματικών μεταφορών και στους επιβάτες, και λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας συμμετοχής του Οργανισμού, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος του Οργανισμού στο πεδίο των τηλεματικών εφαρμογών μέσα σε ένα ευέλικτο πλαίσιο που εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και επιτρέπει τη συνύπαρξη καινοτόμων εμπορικών στρατηγικών . Με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί η συνεκτική ανάπτυξή τους και η ταχεία εγκατάστασή τους. [Τροπολογία 10]

(13)  Δεδομένης της σημασίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) για την ομαλή ανάπτυξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και την ασφάλειά του και λαμβανομένης υπόψη της αποσπασματικής ανάπτυξής ανεπαρκούς ανάπτυξης και εγκατάστασής του έως τώρα, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο συνολικός συντονισμός του συστήματος σε επίπεδο Ένωσης. Ο στόχος για διαλειτουργικότητα και εναρμόνιση των συστημάτων ελέγχου και σηματοδότησης των αμαξοστοιχιών σε ολόκληρη την Ένωση υπονομεύεται σοβαρά από την πληθώρα αποκλινουσών μεταξύ τους εθνικών εκδόσεων του ERTMS. [Τροπολογία 11]

Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός, ως ο πλέον αρμόδιος φορέας της Ένωσης, θα πρέπει να αναλάβει περισσότερο εξέχοντα ρόλο στον τομέα αυτόν, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεκτική ανάπτυξη του ERTMS, να συμβάλλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του υλικού του ERTMS με τις ισχύουσες προδιαγραφές και να εξασφαλίζει τον συντονισμό των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν το ERTMS με την ανάπτυξη των τεχνικών προδιαγραφών του ERTMS. Επίσης, για να καταστούν περισσότερο αποδοτικές και αμερόληπτες οι διαδικασίες έκδοσης εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία παρατρόχιων υποσυστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, είναι απαραίτητη η μετάβαση σε ενιαία έγκριση που θα ισχύει στην Ένωση και θα εκδίδεται από τον Οργανισμό. Η αναθεωρημένη οδηγία … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] αποτελεί τη σχετική βάση.

(13α)  Πολλά ατυχήματα που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών καταδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των κανόνων, σε επίπεδο Ένωσης, που αφορούν τη συντήρηση των εμπορευματικών συρμών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εργαστεί για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεσμευτικών απαιτήσεων συντήρησης σε τακτικά χρονικά διαστήματα. [Τροπολογία 12]

(14)  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιβάλλουν συνήθως επιβαρύνσεις για την έκδοση εγκρίσεων οχημάτων και πιστοποιητικών ασφάλειας. Με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας σε επίπεδο Ένωσης, θα πρέπει να δικαιούται ο Οργανισμός να χρεώνει τους αιτούντες για την έκδοση των πιστοποιητικών και των εγκρίσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες αιτιολογικές σκέψεις. Το επίπεδο των εν λόγω επιβαρύνσεων θα πρέπει να είναι ίσο ή χαμηλότερο του τρέχοντος μέσου όρου στην Ένωση ποικίλλει ανάλογα με την έκταση των μεταφορών και την περιοχή χρήσης που καθορίζονται στο πιστοποιητικό ή στην έγκριση και θα πρέπει να προσδιοριστεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από την Επιτροπή. Θέσεις του οργανογράμματος που χρηματοδοτούνται από τις εν λόγω επιβαρύνσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις μειώσεις του προσωπικού που προβλέπονται για όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. [Τροπολογία 13]

(14α)  Με αυτή την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το επίπεδο των επιβαρύνσεων δεν υπερβαίνει το κόστος που συνεπάγονται οι εν λόγω διαδικασίες πιστοποίησης ή έγκρισης. [Τροπολογία 14]

(15)  O γενικός στόχος είναι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα να μεταβιβαστούν αποδοτικά από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό, χωρίς μείωση των σημερινών υψηλών επιπέδων ασφάλειας. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για τα νέα καθήκοντά του και η χρονική στιγμή της κατανομής αυτών των πόρων θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένες ανάγκες. Λαμβανομένης υπόψη της τεχνογνωσίας των εθνικών αρχών, ιδίως των εθνικών αρχών ασφάλειας, θα πρέπει ο Οργανισμός να μπορεί να αξιοποιεί καταλλήλως την τεχνογνωσία αυτή, μεταξύ άλλων και μέσω συμβατικών συμφωνιών, κατά τη χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων και πιστοποιητικών. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνεται, να προωθείται και να διευκολύνεται με κάθε δυνατό τρόπο η απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό. [Τροπολογία 15]

(16)  Στην οδηγία … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων] και στην οδηγία … [οδηγία για την διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] προβλέπεται η εξέταση των εθνικών μέτρων από άποψη ασφάλειας και διαλειτουργικότητας, καθώς και όσον αφορά τη τήρηση των κανόνων περί ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι οδηγίες αυτές περιορίζουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκδίδουν νέους εθνικούς κανόνες. Το υφιστάμενο σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου εξακολουθεί να υπάρχει πληθώρα εθνικών κανόνων, οδηγεί σε πιθανές πιθανούς κινδύνους σε επίπεδο ασφαλείας και συγκρούσεις με τους κανόνες της Ένωσης και συνεπάγεται κίνδυνο ανεπαρκούς διαφάνειας και συγκεκαλυμμένων διακρίσεων κατά αλλοδαπών φορέων εκμετάλλευσης, ιδίως των μικρότερων και των νέων. Για την μετάβαση σε σύστημα πραγματικά διαφανών και αμερόληπτων κανόνων για τους σιδηροδρόμους σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί η βαθμιαία μείωση των εθνικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών κανόνων . Είναι σημαντικό η γνωμοδότηση να βασίζεται σε ανεξάρτητη και ουδέτερη εμπειρογνωμοσύνη σε επίπεδο Ένωσης. Προς τον σκοπό πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Οργανισμού. [Τροπολογία 16]

(17)  Οι επιδόσεις, η οργάνωση και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον τομέα της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των εθνικών αρχών ασφάλειας και μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, με επακόλουθες επιζήμιες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Αρνητικές μπορεί να είναι ιδίως οι επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στη σιδηροδρομική αγορά άλλου κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο ενισχυμένος συντονισμός με στόχο την ευρύτερη εναρμόνιση σε επίπεδο Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει, με ελέγχους και επιθεωρήσεις, να παρακολουθεί τις εθνικές αρχές ασφάλειας. και τους κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να διεξάγεται από τους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) . Αντίστοιχη παρακολούθηση απαιτείται και για τις επιδόσεις του Οργανισμού. [Τροπολογία 17]

(18)  Στο πεδίο της ασφάλειας είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός διαφάνειας και η αποτελεσματική ροή πληροφοριών. Είναι σημαντική και θα πρέπει να διεξαχθεί ανάλυση επιδόσεων, η οποία να βασίζεται σε κοινούς δείκτες και να συσχετίζει όλους τους παράγοντες του τομέα. Όσον αφορά τις στατιστικές, χρειάζεται στενή συνεργασία με τη Eurostat.

(19)  Για την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι αρμόδιος για τη δημοσίευση σχετικής έκθεσης ανά διετία. Δεδομένης της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και της αμεροληψίας του, ο Οργανισμός θα πρέπει επιπλέον να συντρέχει την Επιτροπή στην παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.

(20)  Θα πρέπει να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου και, συνεπώς, τόσο για τα εν εξελίξει έργα όσο και για τα νέα επενδυτικά σχέδια προς χρηματοδότηση από την Ένωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο στόχος της διαλειτουργικότητας, ο οποίος καθορίζεται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) . Ο Οργανισμός είναι ο κατάλληλος θεσμός που είναι ικανός να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών. [Τροπολογία 18]

(21)  Η συντήρηση του τροχαίου υλικού αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συστήματος ασφάλειας. Επί του παρόντος δεν υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της συντήρησης σιδηροδρομικού υλικού, ελλείψει συστήματος πιστοποίησης των εργαστηρίων συντήρησης. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον τομέα και την εκτέλεση διαδρομών χωρίς φορτίο. Συνεπώς, χρειάζεται η σταδιακή ανάπτυξη και επικαιροποίηση ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης συνεργείων, θέμα για το οποίο ο Οργανισμός είναι ο καταλληλότερος φορέας να προτείνει ενδεδειγμένες λύσεις στην Επιτροπή.

(22)  Οι απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες για τους μηχανοδηγούς αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη διαλειτουργικότητα στην Ένωση. Επιπλέον, συνιστούν και προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζόμενων στον σιδηροδρομικό τομέα. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο υφιστάμενο πλαίσιο για τον κοινωνικό διάλογο. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την τεχνική υποστήριξη που είναι αναγκαία για να λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω ζήτημα σε ενωσιακό επίπεδο.

(23)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να οργανώνει και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ασφάλειας, των εθνικών φορέων διερεύνησης και των αντιπροσωπευτικών φορέων του σιδηροδρομικού τομέα που δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπούς την προώθηση των ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, τη συλλογή σχετικών με τους σιδηροδρόμους δεδομένων και την παρακολούθηση των συνολικών επιδόσεων του σιδηροδρομικού συστήματος στον τομέα της ασφάλειας.

(24)  Για να διασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός διαφάνειας και η ισότιμη πρόσβαση όλων των μερών σε χρήσιμες πληροφορίες, θα πρέπει το κοινό να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Το ίδιο ισχύει για τις άδειες, τα πιστοποιητικά ασφάλειας και τα λοιπά συναφή έγγραφα για τους σιδηροδρόμους. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει αποτελεσματικά, φιλικά προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμα μέσα για την ανταλλαγή και τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών. [Τροπολογία 19]

(25)  Η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στον σιδηροδρομικό τομέα αποτελεί σημαντικό καθήκον το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνει ο Οργανισμός, δεδομένης της φήμης και της θέσης του. Χρηματοδοτική βοήθεια που χορηγείται προς τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση της σχετικής αγοράς.

(26)  Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση, καθώς και η ποιότητά της και η συμβατότητά της με τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς, ο Οργανισμός, ως ο μόνος φορέας της Ένωσης με αναγνωρισμένη αρμοδιότητα στο σιδηροδρομικό τομέα, θα πρέπει να συμμετέχει δραστήρια, σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς διαχειριστές υποδομής, στην αξιολόγηση των σιδηροδρομικών έργων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία . [Τροπολογία 20]

(27)  Η νομοθεσία για τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, οι οδηγοί εφαρμογής ή οι συστάσεις του Οργανισμού ενδέχεται να προκαλούν ενίοτε στα ενδιαφερόμενα μέρη προβλήματα ερμηνείας και άλλου είδους. Η ορθή και ενιαία κατανόηση των πράξεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του κεκτημένου στο σιδηροδρομικό τομέα και τη λειτουργία της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός θα πρέπει να συμμετέχει δραστήρια στις σχετικές δραστηριότητες εκπαίδευσης και διασαφήνισης, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις . [Τροπολογία 21]

(27α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με τις εθνικές αρχές και να τους παρέχει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια, όταν πραγματοποιούν έρευνες για αστικά ή ποινικά αδικήματα, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που άπτονται των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του. [Τροπολογία 22]

(28)  Προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά του σωστά, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει νομική προσωπικότητα και αυτοτελή προϋπολογισμό χρηματοδοτούμενο κυρίως από την Ένωση και με την καταβολή τελών και επιβαρύνσεων από τους υποψηφίους. Η συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να αξιολογείται και να αναθεωρείται μετά από κάθε ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων οι οποίες δεν υπόκεινται στην καταβολή τελών και επιβαρύνσεων από τους υποψηφίους. Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του Οργανισμού δεν θα πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο από οικονομικές συνεισφορές που λαμβάνει ο Οργανισμός από κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή άλλες οντότητες. Για να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Οργανισμού κατά τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων και στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεων και συστάσεων που εκδίδει, η οργάνωση του Οργανισμού θα πρέπει να είναι διαφανής και ο εντεταλμένος διευθυντής του Οργανισμού θα πρέπει να διαθέτει πλήρεις αρμοδιότητες. Το προσωπικό του Οργανισμού θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και η σύνθεσή του να αντανακλά την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμβάσεων, αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και μόνιμων υπαλλήλων, ώστε να διατηρούνται η οργανωτική γνώση και η συνέχεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς και η απαραίτητη και συνεχής ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον σιδηροδρομικό τομέα. [Τροπολογία 23]

(29)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η εκτέλεση των λειτουργιών του Οργανισμού, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε διοικητικό συμβούλιο το οποίο να διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων κατάρτισης του προϋπολογισμού και έγκρισης των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων εργασιών.

(30)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο, οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων κλάδων θα πρέπει να παρίστανται στις συζητήσεις αλλά θα πρέπει να μην διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το δικαίωμα αυτό ανήκει αποκλειστικά στους εκπροσώπους των δημόσιων αρχών που είναι υπόλογοι στις αρχές δημοκρατικού ελέγχου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου θα πρέπει να διορίζονται από την Επιτροπή, με κριτήριο τον βαθμό που αντιπροσωπεύουν, σε επίπεδο Ένωσης, τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδομών, τον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών, τους κοινοποιημένους οργανισμούς, τους ορισθέντες οργανισμούς, τις ενώσεις των εργαζομένων, τους επιβάτες, ιδίως τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα καθώς και τους και τους πελάτες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. [Τροπολογία 24]

(31)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί γνωμοδοτικό εκτελεστικό συμβούλιο για την κατάλληλη προετοιμασία των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και για την παροχή συμβουλών σε αυτό όσον αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.

(32)  Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα μέρη που θίγονται από τις αποφάσεις του Οργανισμού διαθέτουν τα απαραίτητα ένδικα βοηθήματα κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλος μηχανισμός προσφυγών ώστε να είναι δυνατή η προσφυγή κατά αποφάσεων του εντεταλμένου διευθυντή ενώπιον ειδικού τμήματος προσφυγών, που θα ενεργεί με απόλυτη ανεξαρτησία από την Επιτροπή, τον Οργανισμό, τις εθνικές αρχές ασφάλειας και τους φορείς του σιδηροδρομικού τομέα, κατά των αποφάσεων του οποίου να είναι δυνατόν να ασκηθεί, εν συνεχεία, προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου. [Τροπολογία 25]

(32α)  Τα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού που συνιστούν τη σύγκλιση του τμήματος προσφυγών δεν θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στη λήψη της απόφασης κατά της οποίας έχει ασκηθεί προσφυγή. [Τροπολογία 26]

(33)  Μια ευρύτερη στρατηγική διάσταση όσον αφορά τις δραστηριότητες του Οργανισμού θα βοηθήσει στον σχεδιασμό και στη διαχείριση των πόρων του κατά τρόπο αποτελεσματικότερο και θα συμβάλει στην υψηλότερη ποιότητα των αποτελεσμάτων του. Συνεπώς, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει και να επικαιροποιεί τακτικά πολυετές πρόγραμμα εργασιών, κατόπιν κατάλληλης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(34)  Οι εργασίες του Οργανισμού θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί σε ακροάσεις τον εντεταλμένο διευθυντή του Οργανισμού και να γνωμοδοτεί σχετικά με το πολυετές και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τη σχετική κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. [Τροπολογία 27]

(35)  Τα τελευταία έτη, με τη δημιουργία όλο και περισσότερων αποκεντρωμένων οργανισμών, η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή επεδίωξε να βελτιώσει τη διαφάνεια και τον έλεγχο της διαχείρισης των ενωσιακών χρηματοδοτήσεων προς τους οργανισμούς αυτούς, ιδίως σε ό,τι αφορά την εγγραφή των εισφορών στον προϋπολογισμό, τον δημοσιονομικό έλεγχο, την εξουσία περί χορήγησης απαλλαγής, τη συμμετοχή στο συνταξιοδοτικό καθεστώς και την εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισμού (κώδικας συμπεριφοράς). Παρομοίως, οι διατάξεις του κανονισμού Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) θα πρέπει να εφαρμόζονται άνευ περιορισμών στον Οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(9) . [Τροπολογία 28]

(36)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η σύσταση εξειδικευμένου οργανισμού που θα αναλάβει την επεξεργασία κοινών λύσεων σε θέματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω του συλλογικού χαρακτήρα των εργασιών που θα εκτελούνται, και, συνεπώς, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(37)  Για τον ορθό προσδιορισμό του επιπέδου των τελών και των επιβαρύνσεων που δικαιούται να επιβάλλει ο Οργανισμός, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα άρθρα που καλύπτουν την έκδοση και την ανανέωση των εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία παρατρόχιων υποσυστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS) , των εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά οχημάτων και τύπων οχημάτων και των πιστοποιητικών ασφάλειας. Θα πρέπει να εφαρμόζεται διαφοροποιημένο επίπεδο τελών και επιβαρύνσεων ανάλογα με την περιοχή χρήσης και την έκταση των μεταφορών που καθορίζονται στα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις ασφάλειας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η διενέργεια από την Επιτροπή κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις θα πρέπει να ορίζονται με τρόπο διαφανή, δίκαιο και ενιαίο και δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των σχετικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών. [Τροπολογία 29]

Κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(37α)  Προκειμένου να ενθαρρυνθεί δεόντως η τυποποίηση των ανταλλακτικών σιδηροδρόμου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τυποποίηση προκειμένου για τα ανταλλακτικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. [Τροπολογία 30]

(38)  Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των άρθρων 21 και 22 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την εξέταση των σχεδίων εθνικών κανόνων και των κείμενων κανόνων, θα πρέπει να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

(39)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των άρθρων 29, 30, 31 και 51 του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) .

(40)  Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ορισμένων θεμελιωδών αρχών σχετικά με τη διακυβέρνηση του Οργανισμού, ώστε να συμμορφώνεται με την κοινή δήλωση και την κοινή προσέγγιση που συμφωνήθηκαν από τη διοργανική ομάδα εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, τον Ιούλιο 2012, με σκοπό την απλούστευση των δραστηριοτήτων των οργανισμών και των επιδόσεών τους.

(41)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός»).

2.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει:

α)  την ίδρυση και τα καθήκοντα του Οργανισμού·

β)  τα καθήκοντα των κρατών μελών.

3.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για:

α)  τη διαλειτουργικότητα εντός του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης που προβλέπεται στην οδηγία …/…/ΕΕ [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]·

β)  την ασφάλεια εντός του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης που προβλέπεται στην οδηγία …/…/ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]·

γ)  την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης (μηχανοδηγών) που προβλέπεται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) καθώς και την πιστοποίηση του συνόλου του σχετικού με την ασφάλεια προσωπικού . [Τροπολογία 31]

3α.  Ο Οργανισμός έχει στόχους να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο σιδηροδρομικής ασφάλειας και να συμβάλει στην ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω:

α)  της συνεισφοράς, σε τεχνικό επίπεδο, στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί το επίπεδο διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος και να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης·

β)  της άσκησης ενός ρόλου ευρωπαϊκής αρχής σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, στον τομέα της έκδοσης εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά σιδηροδρομικών οχημάτων και πιστοποιητικών ασφάλειας για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

γ)  της εναρμόνισης των εθνικών κανόνων και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών·

δ)  της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών ασφάλειας σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. [Τροπολογία 32]

Άρθρο 2

Νομικό καθεστώς

1.  Ο Οργανισμός αποτελεί φορέα της Ένωσης με νομική προσωπικότητα.

2.  Σε κάθε κράτος μέλος, ο Οργανισμός διαθέτει την ευρύτερη νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από την εθνική νομοθεσία. Δύναται ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3.  Τον Οργανισμό εκπροσωπεί ο διευθυντής του.

Άρθρο 3

Χαρακτήρας των πράξεων του Οργανισμού

Ο Οργανισμός δύναται:

α)  να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33 και 41·

β)  να απευθύνει συστάσεις στα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 21, 22 και 30 και στις εθνικές αρχές ασφάλειας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 4 · [Τροπολογία 33]

γ)  να απευθύνει γνώμες στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 9, 21, 22 και 38, και προς τις οικείες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 9·

δ)  να εκδίδει αποφάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17, 18·

ε)  να εκδίδει γνώμες που συνιστούν αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 15·

στ)  να εκδίδει τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 15·

ζ)  να εκδίδει εκθέσεις ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30·

η)  να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και άλλα μη δεσμευτικά έγγραφα που διευκολύνουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων σύμφωνα με τα άρθρα 11, 15 και 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 4

Δημιουργία και σύνθεση των ομάδων εργασίας

1.  Ο Οργανισμός συστήνει περιορισμένο αριθμό ομάδων εργασίας για την κατάρτιση συστάσεων, ιδίως σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), τους κοινούς στόχους ασφάλειας (ΚΣΑ), και τις κοινές μεθόδους ασφάλειας (ΚΜΑ), τους κοινούς δείκτες ασφάλειας (ΚΔΑ), τα μητρώα, τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση, τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 15 καθώς και διατάξεις σχετικά με τα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού των σιδηροδρόμων που είναι επιφορτισμένο με βασικά καθήκοντα ασφαλείας . [Τροπολογία 34]

Ο Οργανισμός δύναται να συστήνει ομάδες εργασίας σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.

2.  Ο Οργανισμός διορίζει εμπειρογνώμονες στις ομάδες εργασίας.

Ο Οργανισμός διορίζει στις ομάδες εργασίας αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τις ομάδες εργασίας στις οποίες αυτές επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Ο Οργανισμός διορίζει στις ομάδες εργασίας επαγγελματίες του σιδηροδρομικού τομέα από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Εξασφαλίζει την επαρκή εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών, των τομέων της βιομηχανίας και των χρηστών που ενδεχομένως να επηρεάζονται από μέτρα τα οποία δύναται να προτείνει η Επιτροπή βάσει των συστάσεων που της απευθύνει ο Οργανισμός. [Τροπολογία 35]

Ο Οργανισμός δύναται, αν χρειάζεται, να προσθέτει στις ομάδες εργασίας ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και αντιπροσώπους διεθνών οργανισμών, αναγνωρισμένους ως ειδικούς στον εκάστοτε τομέα. Το προσωπικό του Οργανισμού δεν επιτρέπεται να διορίζεται στις ομάδες εργασίας με την εξαίρεση της προεδρίας των ομάδων εργασίας η οποία ασκείται από έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού . [Τροπολογία 36]

3.  Κάθε χρόνο, κάθε όργανο εκπροσώπησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 διαβιβάζει στον Οργανισμό κατάλογο εμπειρογνωμόνων με τα καταλληλότερα προσόντα, οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να το εκπροσωπούν σε κάθε ομάδα εργασίας. [Τροπολογία 37]

4.  Όταν οι εργασίες των εν λόγω ομάδων εργασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο, οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων των εργαζομένων από όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν στις οικείες ομάδες εργασίας ως πλήρη μέλη. [Τροπολογία 38]

5.  Ο Οργανισμός καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών των ομάδων εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες και τις κλίμακες τιμών που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

6.  Εκπρόσωπος του Οργανισμού προεδρεύει των ομάδων εργασίας. [Τροπολογία 39]

7.  Οι εργασίες των ομάδων εργασίας πρέπει να είναι διαφανείς. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό των ομάδων εργασίας.

Άρθρο 5

Διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους

Όταν οι εργασίες που προβλέπονται στα άρθρα 11, 12, 15 και 32 έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό περιβάλλον ή στις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων στον κλάδο, ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής κλαδικού διαλόγου που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 98/500/ΕΚ της Επιτροπής(12) . [Τροπολογία 40]

Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διεξάγονται προτού ο Οργανισμός υποβάλλει τις συστάσεις του στην Επιτροπή. Ο Οργανισμός λαμβάνει δεόντως υπόψη του τις εν λόγω διαβουλεύσεις και είναι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τις συστάσεις του. Οι γνώμες που διατυπώνει η επιτροπή κλαδικού διαλόγου διαβιβάζονται εντός προθεσμίας δύο μηνών από τον Οργανισμό στην Επιτροπή και από την Επιτροπή στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 75. [Τροπολογία 41]

Άρθρο 6

Διαβούλευση με τους πελάτες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και τους επιβάτες

Όταν οι εργασίες που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 15 έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πελάτες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και στους επιβάτες, ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα όσων εκπροσωπούν τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα . Ο κατάλογος των οργανώσεων με τις οποίες πρέπει να διενεργούνται διαβουλεύσεις καταρτίζεται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 75. [Τροπολογία 42]

Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διεξάγονται προτού ο Οργανισμός υποβάλλει τις προτάσεις του στην Επιτροπή. Ο Οργανισμός λαμβάνει δεόντως υπόψη του τις εν λόγω διαβουλεύσεις και είναι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τις προτάσεις του. Οι γνώμες που διατυπώνουν οι οικείοι οργανισμοί διαβιβάζονται εντός προθεσμίας δύο μηνών από τον Οργανισμό στην Επιτροπή και από την Επιτροπή στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 75. [Τροπολογία 43]

Άρθρο 7

Εκτίμηση επιπτώσεων

1.  Ο Οργανισμός διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων των συστάσεων και των γνωμών του. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει μεθοδολογία εκτίμησης επιπτώσεων βασιζόμενη στη μεθοδολογία της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας ... [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων] . Ο Οργανισμός έρχεται σε επαφή με την Επιτροπή ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές εργασίες της Επιτροπής. Τόσο οι υποθέσεις που λαμβάνονται ως βάση για την εκτίμηση επιπτώσεων, όσο και οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται προσδιορίζονται με σαφήνεια στην έκθεση που συνοδεύει κάθε σύσταση. [Τροπολογία 44]

2.  Πριν από την έναρξη δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασιών, ο Οργανισμός διενεργεί έγκαιρα εκτίμηση επιπτώσεων, στην οποία αναφέρονται:

α)  το προς επίλυση ζήτημα και οι πιθανές λύσεις·

β)  ο βαθμός στον οποίο απαιτείται ειδική δράση, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης σύστασης ή γνώμης από τον Οργανισμό·

γ)  η αναμενόμενη συμβολή του Οργανισμού στην επίλυση του προβλήματος.

Επιπλέον, κάθε δραστηριότητα και έργο του προγράμματος εργασιών υπόκειται σε ανάλυση αποδοτικότητας, μεμονωμένα και σε συνάρτηση μεταξύ τους, ώστε να αξιοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο ο προϋπολογισμός και οι πόροι του Οργανισμού.

3.  Ο Οργανισμός δύναται να διενεργεί εκ των υστέρων αξιολόγηση της νομοθεσίας που είναι αποτέλεσμα των συστάσεών του.

4.  Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχουν στον Οργανισμό, εφόσον χρειάζεται και ύστερα από αίτημά του, τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκτίμηση επιπτώσεων. [Τροπολογία 45]

Άρθρο 8

Μελέτες

Όταν απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός δύναται να αναθέτει μελέτες τις οποίες χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό του.

Άρθρο 9

Γνωμοδοτήσεις

1.  Kατόπιν αιτήματος των ενός ή περισσότερων εθνικών ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 55 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) , o Οργανισμός γνωμοδοτεί σχετικά με θέματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των υποθέσεων που έχουν περιέλθει σε γνώση τους. [Τροπολογία 46]

2.  Ο Οργανισμός γνωμοδοτεί, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σχετικά με τροποποιήσεις οποιασδήποτε πράξης που έχει εκδοθεί βάσει της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα] ή της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων], ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις εικαζόμενης ανεπάρκειας.

3.  Όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και σε άλλα άρθρα του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός υποβάλλει τις γνωμοδοτήσεις του εντός δύο μηνών, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως. Οι γνωμοδοτήσεις δημοσιοποιούνται από τον Οργανισμό εντός δύο μηνών, υπό μορφή από την οποία έχει εξαλειφθεί κάθε εμπορικό απόρρητο.

Άρθρο 10

Επισκέψεις στα κράτη μέλη

1.  Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, τα οποία προβλέπονται ιδίως στα άρθρα 12, 16, 17, 18, 21, 22, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 33 και 38, ο Οργανισμός δύναται να πραγματοποιεί επισκέψεις στα κράτη μέλη σύμφωνα με την πολιτική που έχει καθορίσει το διοικητικό συμβούλιο. [Τροπολογία 47]

2.  Ο Οργανισμός ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη, την ταυτότητα των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Οργανισμού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της επίσκεψης. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Οργανισμού πραγματοποιούν τις επισκέψεις αφού παρουσιάσουν απόφαση του εντεταλμένου διευθυντή του Οργανισμού, στην οποία προσδιορίζονται το αντικείμενο και οι στόχοι της επίσκεψής τους.

3.  Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών διευκολύνουν το έργο του προσωπικού του Οργανισμού.

4.  Ο Οργανισμός συντάσσει έκθεση για κάθε επίσκεψη και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή και στο οικείο κράτος μέλος.

5.  Οι προηγούμενες παράγραφοι ισχύουν με την επιφύλαξη των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 και στο άρθρο 30 παράγραφος 6, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Άρθρο 11

Τεχνική υποστήριξη – συστάσεις σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

1.  Ο Οργανισμός απευθύνει στην Επιτροπή συστάσεις σχετικά με τις Κοινές Μεθόδους Ασφάλειας (ΚΜΑ), τους κοινούς δείκτες ασφάλειας (ΚΔΑ) και τους Κοινούς Στόχους Ασφάλειας (ΚΣΑ) που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]. Ο Οργανισμός απευθύνει επίσης συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με την περιοδική αναθεώρηση των ΚΜΑ και των ΚΣΑ. [Τροπολογία 48]

2.  Ο Οργανισμός απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία, σχετικά με άλλα μέτρα στον τομέα της ασφάλειας.

3.  Ο Οργανισμός δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και άλλα μη δεσμευτικά έγγραφα προς διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Άρθρο 12

Πιστοποιητικά ασφάλειας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2α της οδηγίας... [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων], ο Οργανισμός εκδίδει, ανανεώνει, αναστέλλει, τροποποιεί ή ανακαλεί ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]. [Τροπολογία 49]

Άρθρο 13

Συντήρηση οχημάτων

1.  Ο Οργανισμός συντρέχει την Επιτροπή όσον αφορά το σύστημα πιστοποίησης των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων].

2.  Ο Οργανισμός απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 7 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων].

3.  Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός αναλύει τυχόν εναλλακτικά μέτρα που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων].

Άρθρο 14

Σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις εξελίξεις της νομοθεσίας που αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την έννοια της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και τις συγκρίνει με τη νομοθεσία σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ιδίως όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή και δύναται να απευθύνει συστάσεις κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία.

Άρθρο 14α

Αυθόρμητη αναφορά συμβάντων

Ο Οργανισμός θεσπίζει σύστημα για την αυθόρμητη και ανώνυμη αναφορά οποιουδήποτε συμβάντος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος. Δημιουργεί μηχανισμό βάσει του οποίου οι αρμόδιοι παράγοντες ενημερώνονται αυτομάτως. Ο Οργανισμός συντονίζει επίσης την κοινοποίηση των αναφορών που προέρχονται από τους εθνικούς οργανισμούς, ιδίως όταν επηρεάζεται η ασφάλεια περισσοτέρων του ενός κρατών. [Τροπολογία 50]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 15

Τεχνική υποστήριξη στον τομέα της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων

1.  Ο Οργανισμός:

α)  απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τις ΤΠΔ και την αναθεώρησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας. [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]·

β)  απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τα υποδείγματα για τη δήλωση «ΕΕ» επαλήθευσης και για τα έγγραφα του τεχνικού φακέλου που πρέπει να τη συνοδεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]·

γ)  απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τις προδιαγραφές για τα μητρώα και την αναθεώρησή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 43, 44 και 45 της οδηγίας. [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]·

δ)  εκδίδει γνώμες που συνιστούν αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης όσον αφορά ελλείψεις των ΤΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] και τις υποβάλλει στην Επιτροπή·

ε)  απευθύνει γνώμες στην Επιτροπή σχετικά με αιτήματα μη εφαρμογής των ΤΠΔ από κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]·

στ)  εκδίδει τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]·

ζ)  απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας του συνόλου του προσωπικού που εκτελεί κρίσιμα για την ασφάλεια καθήκοντα.

ζβ)  απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης, ιδίως όσον αφορά τα ανταλλακτικά· [Τροπολογία 52]

ζγ)  καταρτίζει λεπτομερή αιτήματα για τη θέσπιση σχετικών προτύπων και τα διαβιβάζει στους οργανισμούς ευρωπαϊκής τυποποίησης προκειμένου να διεκπεραιώσει την αποστολή που του έχει αναθέσει η Επιτροπή· [Τροπολογία 53]

ζδ)  απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με την κατάρτιση και πιστοποίηση εποχούμενου προσωπικού που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας· [Τροπολογία 54]

ζε)  απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, κυρίως όταν ένας κανόνας αφορά πολλά κράτη μέλη. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ασφάλειας· [Τροπολογία 55]

ζστ)  γνωμοδοτεί κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που δεν πληρούν βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας ... [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]. [Τροπολογία 56]

ζζ)  απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με ενιαία ελάχιστα διαστήματα που θα μεσολαβούν μεταξύ των ελέγχων (χρονικά και χιλιομετρικά) του τροχαίου υλικού (εμπορευματικά, επιβατηγά βαγόνια, οχήματα μεταφοράς ζώων). [Τροπολογία 57]

2.  Για την κατάρτιση των συστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), και β) και γ) , ο Οργανισμός: [Τροπολογία 58]

α)  μεριμνά για την προσαρμογή των ΤΠΔ και των προδιαγραφών για τα μητρώα στις τεχνικές εξελίξεις, τις τάσεις της αγοράς και τις κοινωνικές απαιτήσεις με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος ενώ θα συνεκτιμάται η καλή σχέση κόστους–αποδοτικότητας που το χαρακτηρίζει, [Τροπολογία 59]

β)  μεριμνά για τον συντονισμό μεταξύ της εκπόνησης και επικαιροποίησης των ΤΠΔ, αφενός, και της εκπόνησης ευρωπαϊκών προτύπων που καθίστανται αναγκαία για τη διαλειτουργικότητα, αφετέρου, και διατηρεί τις δέουσες επαφές με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης,

βα)  συμμετέχει ως παρατηρητής στις οικείες ομάδες εργασίας για την τυποποίηση . [Τροπολογία 60]

3.  Ο Οργανισμός δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και άλλα μη δεσμευτικά έγγραφα προς διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.

3α.  Ο Οργανισμός προσφεύγει στις ομάδες εργασίας όταν αυτό προβλέπεται από το άρθρο 4. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 16

Εγκρίσεις για τη διάθεση στην αγορά οχημάτων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 9α της οδηγίας [η οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] ο Οργανισμός εκδίδει, ανανεώνει, αναστέλλει, τροποποιεί ή ανακαλεί εγκρίσεις για τη διάθεση στην αγορά σιδηροδρομικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 20 της εν λόγω οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα] . [Τροπολογία 62]

Άρθρο 17

Εγκρίσεις για τη διάθεση στην αγορά τύπων οχημάτων

Ο Οργανισμός εκδίδει, ανανεώνει, αναστέλλει, τροποποιεί ή ανακαλεί εγκρίσεις για τη διάθεση στην αγορά τύπων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]. [Τροπολογία 63]

Άρθρο 18

Εγκρίσεις Έγκριση για τη θέση σε λειτουργία παρατρόχιων υποσυστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης παρατρόχιου υλικού ERTMS [Τροπολογία 64]

Ο Οργανισμός εκδίδει, ανανεώνει, αναστέλλει, τροποποιεί ή ανακαλεί εγκρίσεις για τη θέση σε λειτουργία παρατρόχιων υποσυστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης παρατρόχιου υλικού ERTMS που θα βρίσκονται ή θα λειτουργούν σε ολόκληρη την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]. [Τροπολογία 65]

Άρθρο 19

Τηλεματικές εφαρμογές

1.  Ο Οργανισμός ενεργεί ως αρχή συστήματος και είναι αρμόδιος για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τις τηλεματικές εφαρμογές σύμφωνα με τις σχετικές ΤΠΔ.

1α.  Ο Οργανισμός μπορεί να συμμετέχει στην προώθηση ανοιχτής και πλήρους πρόσβασης σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των δεδομένων για τα διεθνή δρομολόγια. [Τροπολογία 66]

2.  Ο Οργανισμός καθορίζει, δημοσιεύει και εφαρμόζει τη διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων για αλλαγές των εν λόγω προδιαγραφών. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συγκροτεί και τηρεί μητρώο των αιτήσεων που αφορούν αλλαγές των προδιαγραφών των τηλεματικών εφαρμογών και της κατάστασής τους.

3.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί τα τεχνικά εργαλεία για τη διαχείριση των διαφόρων εκδόσεων των προδιαγραφών των τηλεματικών εφαρμογών και επιβάλλει τη συμβατότητα, τόσο προς τα κάτω όσο και προς τα πάνω, των εν λόγω διαφορετικών εκδόσεων . [Τροπολογία 67]

4.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην παρακολούθηση της ανάπτυξης τηλεματικών εφαρμογών σύμφωνα με τις σχετικές ΤΠΔ.

Άρθρο 20

Υποστήριξη κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Ο Οργανισμός υποστηρίζει τις δραστηριότητες των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 27 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει ιδίως την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας για χρήση στοιχείου διαλειτουργικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] και κατευθυντήριων γραμμών για την διαδικασία ΕΚ επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων].

2.  Ο Οργανισμός διευκολύνει τη συνεργασία των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συγκεκριμένα ενεργώντας ως τεχνική γραμματεία για την ομάδα συντονισμού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 21

Εξέταση σχεδίων εθνικών κανόνων

1.  Εντός δύο μηνών από τη λήψη τους, ο Οργανισμός εξετάζει τα σχέδια εθνικών κανόνων σύμφωνα με:

α)  το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων],

β)  το άρθρο 14 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων].

2.  Όταν, μετά την αναφερόμενη εξέταση και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξέταση , ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι εθνικοί κανόνες καθιστούν δυνατή την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας, την τήρηση των ΚΜΑ και την επίτευξη των ΚΣΑ, και ότι δεν ενδέχεται να επιφέρουν αυθαίρετες διακρίσεις ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών , ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος σχετικά με τη θετική του αξιολόγηση. Η Επιτροπή δύναται να επικυρώνει τον κανόνα στο σύστημα πληροφορικής που αναφέρεται στο άρθρο 23. [Τροπολογία 68]

3.  Όταν η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εξέταση καταλήξει σε αρνητική αξιολόγηση, ο Οργανισμός:

α)  απευθύνει σύσταση στο οικείο κράτος μέλος στην οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ο εν λόγω κανόνας θα πρέπει να μην τεθεί σε ισχύ ή/και να εφαρμόζεται·

β)  ενημερώνει την Επιτροπή για την αρνητική του αξιολόγηση.

4.  Όταν το κράτος μέλος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών από τη λήψη της σύστασης του Οργανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η Επιτροπή, αφού λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) και λάβει γνώση των λόγων που επικαλείται το οικείο κράτος μέλος, δύναται να εκδώσει απόφαση προς το οικείο κράτος μέλος με την οποία το καλεί να τροποποιήσει το εν λόγω σχέδιο κανόνα, να αναστείλει την έγκρισή του, τη θέση του σε ισχύ ή την εφαρμογή του.

4α.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αντιτίθενται σε εθνικούς κανόνες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και τις απαιτήσεις για τα επαγγελματικά προσόντα και την κατάρτιση του προσωπικού των σιδηροδρόμων που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα ασφάλειας. [Τροπολογία 69]

4β.  Σε περίπτωση επειγόντων προληπτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας ... [οδηγία περί ασφάλειας των σιδηροδρόμων] και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 της οδηγίας... [οδηγία περί διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων] ειδικότερα μετά από ένα ατύχημα ή ένα συμβάν, ο Οργανισμός προχωρεί στην εναρμόνιση των κανόνων σε επίπεδο Ένωσης σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές ασφάλειας. Εν ανάγκη, ο Οργανισμός εκδίδει σύσταση ή γνωμοδότηση προς την Επιτροπή. [Τροπολογία 70]

Άρθρο 22

Εξέταση ισχυόντων εθνικών κανόνων

1.  Εντός δύο μηνών από τη λήψη τους, ο Οργανισμός εξετάζει τους εθνικούς κανόνες που του υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας. [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων].

1α.  Ο Οργανισμός εξετάζει τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Οργανισμός προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο ένα σχέδιο εργασίας για να προβεί σε αυτήν την εξέταση, στο πλαίσιο των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 48. Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο στην οποία παρουσιάζει την πρόοδο των εργασιών του και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σύμφωνα με το άρθρο 50. [Τροπολογία 71]

2.  Όταν, μετά την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εξέταση, ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι εθνικοί κανόνες καθιστούν δυνατή την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας, την τήρηση των ΚΜΑ και την επίτευξη των ΚΣΑ, και ότι δεν ενδέχεται να επιφέρουν αυθαίρετες διακρίσεις ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών , ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος σχετικά με τη θετική του αξιολόγηση. Η Επιτροπή δύναται να επικυρώνει τον κανόνα στο σύστημα πληροφορικής που αναφέρεται στο άρθρο 23. [Τροπολογία 72]

3.  Όταν η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εξέταση καταλήξει σε αρνητική αξιολόγηση, ο Οργανισμός:

α)  απευθύνει σύσταση στο οικείο κράτος μέλος στην οποία αναφέρει την άμεση κατάργηση ή τροποποίηση του μέτρου που αποτέλεσε αντικείμενο της αρνητικής εκτίμησης και τους λόγους για τους οποίους ο εν λόγω κανόνας πρέπει να μην τροποποιηθεί ή/και να καταργηθεί· [Τροπολογία 73]

β)  ενημερώνει την Επιτροπή για την αρνητική του αξιολόγηση και της διαβιβάζει τη σύσταση που απηύθυνε στο κράτος μέλος . [Τροπολογία 74]

4.  Όταν το κράτος μέλος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών από τη λήψη της σύστασης του Οργανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η Επιτροπή, αφού λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) και λάβει γνώση των λόγων που επικαλείται το οικείο κράτος μέλος, δύναται να εκδώσει απόφαση προς το οικείο κράτος μέλος με την οποία το καλεί να τροποποιήσει ή να καταργήσει τον εν λόγω κανόνα.

5.  Η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 2, και 3 και 4 εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός ενημερώνεται ότι οποιοσδήποτε κανόνας, είτε κοινοποιημένος είτε όχι, είναι περιττός ή έρχεται σε σύγκρουση με τις ΚΜΑ, τους ΚΣΑ, τις ΤΠΔ ή οποιαδήποτε άλλη ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα των σιδηροδρόμων ή δημιουργεί αδικαιολόγητο εμπόδιο στην ενιαία σιδηροδρομική αγορά . Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 . [Τροπολογία 75]

5α.  Σε θέμα σχετικά με την κατάρτιση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού των σιδηροδρόμων που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας, ο οργανισμός μπορεί να εφαρμόζει την παρούσα παράγραφο μόνο εάν ο εθνικός κανόνας ενδέχεται να εισάγει διακρίσεις. [Τροπολογία 76]

Άρθρο 22α

Χρησιμοποίηση της βάσης δεδομένων

Ο Οργανισμός πραγματοποιεί την τεχνική εξέταση των ισχυόντων εθνικών κανόνων που αναφέρονται στα διαθέσιμα εθνικά νομοθετικά πλαίσια, όπως απαριθμούνται στη βάση δεδομένων των εγγράφων αναφοράς η οποία δημοσιεύεται από τον Οργανισμό την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 77]

Άρθρο 23

Σύστημα πληροφορικής για σκοπούς κοινοποίησης και για την ταξινόμηση των εθνικών κανόνων

1.  Ο Οργανισμός δημιουργεί και διαχειρίζεται ειδικό σύστημα πληροφορικής το οποίο περιέχει τους αναφερόμενους στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1 εθνικούς κανόνες και αποδεκτά εθνικά μέσα συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 28α της οδηγίας… [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]. Ο Οργανισμός το καθιστά προσβάσιμο στα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό. [Τροπολογία 78]

1α.  Έναν μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους υφιστάμενους εθνικούς κανόνες που δεν είχαν κοινοποιηθεί έως την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο παρών κανονισμός. [Τροπολογία 79]

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον Οργανισμό και την Επιτροπή τους αναφερόμενους στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1 εθνικούς κανόνες μέσω του συστήματος πληροφορικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τους κανόνες στο εν λόγω σύστημα και το χρησιμοποιεί για να ενημερώνει την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα προκειμένου να ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε αρνητική σύσταση που διαβιβάζεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο β). [Τροπολογία 80]

3.  Ο Οργανισμός ταξινομεί τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 8 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί το σύστημα που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

4.  Ο Οργανισμός ταξινομεί τους εθνικούς κανόνες που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων], λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός αναπτύσσει εργαλείο διαχείρισης κανόνων, προς χρήση από τα κράτη μέλη για την απλούστευση των οικείων συστημάτων εθνικών κανόνων. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί το σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για τη δημοσίευση του εργαλείου διαχείρισης κανόνων.

4α.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει επίσης την κατάσταση προόδου στην αξιολόγηση αυτών των κανόνων, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής όταν θα έχει περατωθεί η διαδικασία αξιολόγησης μέσω του συστήματος μνεία του οποίου γίνεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 81]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ERTMS)

Άρθρο 24

Αρχή συστήματος για το ERTMS

1.  Ο Οργανισμός ενεργεί ως Αρχή του συστήματος ERTMS και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του ERTMS.

2.  Ο Οργανισμός καθορίζει, δημοσιεύει και εφαρμόζει τη διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων για αλλαγές των προδιαγραφών αυτών. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός καταρτίζει και τηρεί μητρώο των αιτημάτων που αφορούν αλλαγές των προδιαγραφών του συστήματος ERTMS και της κατάστασής τους.

3.  Ο Οργανισμός συνιστά την έγκριση νέας έκδοσης των τεχνικών προδιαγραφών του ERTMS. Ωστόσο, προβαίνει σε σύσταση μόνο αφού έχει εξαπλωθεί επαρκώς η προηγούμενη έκδοση. Η ανάπτυξη νέων εκδόσεων δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του ρυθμού εξάπλωσης του ERTMS, καθώς απαιτείται σταθερότητα των προδιαγραφών για την βελτιστοποίηση της παραγωγής υλικού ERTMS, την απόδοση των επενδύσεων για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους κατόχους οχημάτων, και τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της εξάπλωσης του ERTMS. [Τροπολογία 82]

4.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί τεχνικά εργαλεία για τη διαχείριση των διαφόρων εκδόσεων του ERTMS, με στόχο την εξασφάλιση τεχνικής και λειτουργικής συμβατότητας μεταξύ των δικτύων και των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με διαφορετικές εκδόσεις και την παροχή κινήτρων για την ταχεία εφαρμογή των ισχυουσών εκδόσεων.

5.  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 10 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων], ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι μεταγενέστερες εκδόσεις του υλικού ERTMS είναι τεχνικώς συμβατές με τις προγενέστερες εκδόσεις.

6.  Ο Οργανισμός καταρτίζει και διαδίδει κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής για τα ενδιαφερόμενα μέρη και επεξηγηματική τεκμηρίωση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για το ERTMS.

Άρθρο 25

Ειδική ομάδα εργασίας ERTMS των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Ο Οργανισμός συστήνει και προεδρεύει ειδικής ομάδας εργασίας ERTMS των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων].

Η ομάδα εργασίας ελέγχει τη συνέπεια της εφαρμογής της διαδικασίας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή για την καταλληλότητα χρήσης συγκεκριμένου στοιχείου διαλειτουργικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων], και των διαδικασιών ΕΚ επαλήθευσης που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] και διενεργούνται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

2.  Ο Οργανισμός υποβάλλει ανά διετία έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 ομάδας εργασίας, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων για την παρουσία των αντιπροσώπων των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην ομάδα εργασίας.

3.  Ο Οργανισμός αποτιμά την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας και της διαδικασίας επαλήθευσης ΕΚ του εξοπλισμού ERTMS και, ανά διετία, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή στην οποία προτείνει, κατά περίπτωση, βελτιώσεις.

Άρθρο 26

Υποστήριξη της τεχνικής και λειτουργικής συμβατότητας μεταξύ των εποχούμενων και των παρατρόχιων υποσυστημάτων ERTMS

1.  Ο Οργανισμός επιτρέπεται να επικουρεί τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματός τους, στον έλεγχο της τεχνικής και λειτουργικής συμβατότητας των εποχούμενων και των παρατρόχιων υποσυστημάτων ERTMS πριν από τη θέση οχήματος σε λειτουργία. [Τροπολογία 83]

2.  Όταν ο Οργανισμός διαπιστώσει κίνδυνο έλλειψης τεχνικής και λειτουργικής συμβατότητας μεταξύ των δικτύων και των οχημάτων που εφοδιάζονται με εξοπλισμό ERTMS στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων ERTMS , δύναται να ζητήσει από τους κατάλληλους φορείς, συγκεκριμένα τους κατασκευαστές, τους κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους κατόχους οχημάτων, τους διαχειριστές υποδομών και τις εθνικές αρχές ασφάλειας, να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την επαλήθευση ΕΚ και τη θέση σε λειτουργία και σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας. Ο Οργανισμός ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή σχετικά με τον εν λόγω κίνδυνο και, εάν είναι απαραίτητο, συνιστά κατάλληλα μέτρα στην Επιτροπή. [Τροπολογία 84]

2α.  Ο Οργανισμός δημιουργεί πίστα δοκιμών και εργαστήριο για τον κεντρικό έλεγχο του παρατρόχιου και εποχούμενου εξοπλισμού ERTMS. [Τροπολογία 85]

Άρθρο 27

Υποστήριξη των έργων ERTMS και της εξάπλωσης του ERTMS

1.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί την εξάπλωση του ERTMS σύμφωνα με το σχέδιο εξάπλωσης που προβλέπεται στην απόφαση 2012/88/ΕE της Επιτροπής(15) και παρακολουθεί το συντονισμό της εγκατάστασης του ERTMS στους διευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και στους σιδηροδρομικούς εμπορευματικούς διαδρόμους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) .

2.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την τεχνική παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων για την εξάπλωση του ERTMS, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλυσης των τευχών δημοπράτησης κατά το χρόνο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Επιπλέον, ο Οργανισμός επικουρεί, εάν χρειάζεται, τους δικαιούχους κονδυλίων της Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τεχνικές λύσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο έργων συμμορφώνονται πλήρως με τις ΤΠΔ που αφορούν τον έλεγχο-χειρισμό και τη σηματοδότηση και, ως εκ τούτου, είναι πλήρως διαλειτουργικές.

Άρθρο 28

Διαπίστευση εργαστηρίων

1.  Ο Οργανισμός υποστηρίζει, συγκεκριμένα παρέχοντας κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές στους φορείς διαπίστευσης, την εναρμονισμένη διαπίστευση των εργαστηρίων του ERTMS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

2.  Ο Οργανισμός δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής στις επανεξετάσεις από ομοτίμους οι οποίες απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

2α.  Αν ο Οργανισμός έχει αμφιβολίες σχετικά με την επίδοση ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου, κοινοποιεί το ζήτημα αυτό τόσο στον αρμόδιο οργανισμό διαπίστευσης όσο και στο οικείο κράτος και στις εθνικές αρχές ασφάλειας. Ο Οργανισμός καλείται να συμμετάσχει ως παρατηρητής στην επανεξέταση από ομοτίμους. Μόλις αρθούν οι αμφιβολίες, ο Οργανισμός ενημερώνει άμεσα το οικείο κράτος μέλος και τις εθνικές αρχές ασφάλειας. [Τροπολογία 86]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Άρθρο 29

Παρακολούθηση των εθνικών αρχών ασφάλειας

1.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί, με ελέγχους και επιθεωρήσεις. τις επιδόσεις και τις αποφάσεις των εθνικών αρχών ασφάλειας.

2.  Ο Οργανισμός δικαιούται να ελέγχει:

α)  την ικανότητα των εθνικών αρχών ασφάλειας να εκτελούν καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων·

β)  την αποτελεσματικότητα παρακολούθησης από τις εθνικές αρχές ασφάλειας των συστημάτων των διαφόρων φορέων για τη διαχείριση της ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 της οδηγίας […] [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων].

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τη διαδικασία για την εκτέλεση των ελέγχων.

3.  Ο Οργανισμός εκδίδει εκθέσεις ελέγχου και τις αποστέλλει στις οικείες εθνικές αρχές ασφάλειας και στην Επιτροπή. Κάθε έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, κατάλογο των ελλείψεων που έχει εντοπίσει ο Οργανισμός, καθώς και συστάσεις για βελτιώσεις.

4.  Εάν ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 ελλείψεις εμποδίζουν την οικεία εθνική αρχή για την ασφάλεια να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, ο Οργανισμός συστήνει στην εθνική αρχή ασφάλειας τη λήψη κατάλληλων μέτρων εντός χρονικού πλαισίου που πρέπει να καθορίζεται καθορίζει ο ίδιος λαμβανομένης υπόψη της σπουδαιότητας της έλλειψης. [Τροπολογία 87]

5.  Όταν εθνική αρχή ασφάλειας διαφωνεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 σύσταση του Οργανισμού ή όταν εθνική αρχή ασφάλειας δεν λαμβάνει μέτρα παρά τη σχετική σύσταση του Οργανισμού εντός τριών μηνών από τη λήψη της σύστασης, η Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση εντός έξι μηνών, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 75.

6.  Ο Οργανισμός δικαιούται επίσης να διενεργεί αναγγελθείσες ή αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εθνικές αρχές ασφάλειας, προς επαλήθευση ειδικών τομέων των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας τους, συγκεκριμένα για την επανεξέταση εγγράφων, διαδικασιών και μητρώων σχετικών με τα καθήκοντά τους που αναφέρονται στο άρθρο 16 της οδηγίας […] [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]. Οι επιθεωρήσεις είναι δυνατόν να διενεργούνται επί τούτου ή σύμφωνα με σχέδιο που καταρτίζει ο Οργανισμός. Η διάρκεια επιθεώρησης δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες. Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών διευκολύνουν το έργο του προσωπικού του Οργανισμού. Ο Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση για κάθε επιθεώρηση.

6α.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2α της οδηγίας... [η οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων] και στο άρθρο 20 παράγραφος 9α της οδηγίας ... [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων], αν οι εθνικές αρχές ασφάλειας λαμβάνουν συγκρουόμενες αποφάσεις και δεν επιτυγχάνεται αμοιβαίως αποδεκτή απόφαση, ο αιτών τον οποίο αφορούν αυτές οι αποφάσεις ή μία εθνική αρχή ασφάλειας που ενέχεται μπορεί να παραπέμψουν τις αποφάσεις στον Οργανισμό, ο οποίος αποφασίζει επ’ αυτού. [Τροπολογία 88]

Άρθρο 30

Παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί τους κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, με την παροχή συνδρομής στους οργανισμούς διαπίστευσης, ελέγχου και επιθεωρήσεων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2-5.

2.  Ο Οργανισμός υποστηρίζει την εναρμονισμένη διαπίστευση των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συγκεκριμένα με την παροχή κατάλληλων κατευθύνσεων στους φορείς διαπίστευσης σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και τις διαδικασίες εκτίμησης του κατά πόσον οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 κεφάλαιο 6 της οδηγίας. [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων], μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής διαπίστευσης που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. [Τροπολογία 89]

3.  Στην περίπτωση κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δεν είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων], ο Οργανισμός δύναται να διενεργεί έλεγχο των ικανοτήτων τους να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 27 της οδηγίας αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την διαδικασία για την εκτέλεση των ελέγχων.

4.  Ο Οργανισμός εκδίδει εκθέσεις ελέγχου που καλύπτουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 δραστηριότητες και τις αποστέλλει στους οικείους κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης και στην Επιτροπή. Κάθε έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει, ιδίως, τυχόν ελλείψεις που έχει εντοπίσει ο Οργανισμός και συστάσεις για βελτιώσεις. Εάν ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι ελλείψεις αυτές εμποδίζουν τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, ο Οργανισμός εκδίδει σύσταση με την οποία ζητεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζει ο ίδιος από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανισμός. [Τροπολογία 90]

5.  Όταν κράτος μέλος διαφωνεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 σύσταση ή όταν κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν λαμβάνει μέτρα παρά τη σχετική σύσταση του Οργανισμού εντός τριών μηνών από τη λήψη της σύστασης, η Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση εντός έξι μηνών, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 75.

6.  Ο Οργανισμός δύναται επίσης, και σε συνεργασία με τους σχετικούς εθνικούς φορείς διαπίστευσης, να διενεργεί αναγγελθείσες ή αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στους κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την επαλήθευση ειδικών τομέων των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας τους, συγκεκριμένα για την επανεξέταση εγγράφων, διαδικασιών και μητρώων σχετικών με τα καθήκοντά τους που αναφέρονται στο άρθρο 27 της οδηγίας […] [οδηγία για την διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]. Οι επιθεωρήσεις είναι δυνατόν να διενεργούνται επί τούτου ή σύμφωνα με σχέδιο που καταρτίζει ο Οργανισμός. Η διάρκεια επιθεώρησης δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης διευκολύνουν το έργο του προσωπικού του Οργανισμού. Ο Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση για κάθε επιθεώρηση.

Άρθρο 31

Παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια

1.  Ο Οργανισμός, από κοινού με το δίκτυο των εθνικών φορέων διερεύνησης, συλλέγει δεδομένα σχετικά με ατυχήματα και συμβάντα και παρακολουθεί τη συμβολή των εθνικών φορέων διερεύνησης στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος συνολικά.

2.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις συνολικές επιδόσεις του συστήματος σιδηροδρόμων ως προς την ασφάλεια και το κανονιστικό πλαίσιο ασφαλείας . Ο Οργανισμός δύναται να ζητεί ιδίως τη συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 34 δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων. Ο Οργανισμός στηρίζεται επίσης στα στοιχεία που συγκεντρώνει η Eurostat και συνεργάζεται με αυτήν ώστε να αποφεύγεται η περιττή αλληλεπικάλυψη των εργασιών και να διασφαλίζεται η μεθοδολογική συνέπεια των κοινών δεικτών ασφάλειας με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τους άλλους τρόπους μεταφοράς. [Τροπολογία 91]

3.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, Ο Οργανισμός υποβάλλει συστάσεις για τρόπους βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών συστημάτων, ιδίως διευκολύνοντας τον συντονισμό μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και διαχειριστών υποδομής ή μεταξύ διαχειριστών υποδομής αναπτύσσει κοινό σύστημα υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης περιστατικών . [Τροπολογία 92]

4.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συστημάτων και των σχετικών δαπανών και οφελών . Υποβάλλει στην Επιτροπή και δημοσιεύει ανά διετία έκθεση σχετικά με την πρόοδο της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο. [Τροπολογία 93]

5.  Ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 32

Προσωπικό των σιδηροδρόμων

1.  Ο Οργανισμός εκτελεί τα ενδεδειγμένα καθήκοντα σχετικά με το προσωπικό των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 και 37 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός δύναται να εκτελεί άλλα καθήκοντα σχετικά με το προσωπικό των σιδηροδρόμων σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ και σχετικά με το προσωπικό των σιδηροδρόμων που είναι επιφορτισμένο με βασικά καθήκοντα ασφαλείας που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2007/59/ΕΚ . [Τροπολογία 94]

3.  Ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τις αρχές που είναι αρμόδιες για ζητήματα σχετικά με το προσωπικό των σιδηροδρόμων όσον αφορά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 καθήκοντα. Ο Οργανισμός δύναται να προωθεί τη συνεργασία των εν λόγω αρχών, μεταξύ άλλων, με την οργάνωση κατάλληλων συναντήσεων με τους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 33

Μητρώα και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά

1.  Ο Οργανισμός συγκροτεί και τηρεί καθορίζει τα ευρωπαϊκά μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 43, 44 και 45 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] σε πρακτική, αποτελεσματική και φιλική προς τον χρήστη μορφή για πλήρη υποστήριξη των επιχειρησιακών και λειτουργικών αναγκών . Ο Οργανισμός ενεργεί ως Αρχή συστήματος για το σύνολο των μητρώων και των βάσεων δεδομένων που αναφέρονται στις οδηγίες για την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και το προσωπικό οδήγησης μηχανών έλξης. Το εν λόγω καθήκον του περιλαμβάνει ιδίως: [Τροπολογία 95]

α)  την εκπόνηση και την τήρηση των προδιαγραφών των μητρώων·

β)  τον συντονισμό των εξελίξεων στα κράτη μέλη όσον αφορά τα μητρώα·

γ)  την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τα μητρώα στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη·

δ)  την υποβολή συστάσεων στην Επιτροπή σχετικά με βελτιώσεις των προδιαγραφών υφιστάμενων μητρώων και τυχόν ανάγκη καθορισμού νέων,

δα)  τη συγκρότηση και τη διατήρηση των μητρώων που αναφέρονται στα στοιχεία ζ) και θ) και ιγα), [Τροπολογία 96]

δβ)  τη συγκρότηση ευρωπαϊκού μητρώου οχημάτων . [Τροπολογία 97]

1α.  Το ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων:

α)  τηρείται από τον Οργανισμό;

β)  είναι δημόσιο,

γ)  ενσωματώνει τα εθνικά μητρώα οχημάτων σε αυτό το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον τύπο και τη μορφή του εγγράφου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 75,

δ)  περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία για κάθε τύπο οχήματος:

i)  τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τύπου οχήματος, όπως ορίζονται στην αντίστοιχη ΤΠΔ·

ii)  την επωνυμία του κατασκευαστή·

iii)  τις ημερομηνίες και αναφορές των διαδοχικών εγκρίσεων του εν λόγω τύπου οχήματος, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών ή ενδεχόμενης απόσυρσης, καθώς και τα κράτη μέλη που χορήγησαν τις εγκρίσεις·

iv)  τα χαρακτηριστικά σχεδίασης που απευθύνονται σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα και άτομα με αναπηρία.

Εάν ο Οργανισμός εκδώσει, ανανεώσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια για τη θέση σε λειτουργία κάποιου τύπου οχήματος, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το μητρώο. [Τροπολογία 98]

2.  Ο Οργανισμός καθιστά διαθέσιμα στο κοινό τα ακόλουθα έγγραφα και μητρώα που προβλέπονται στην οδηγία. [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] και στην οδηγία. [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων], μέσω εφαρμοσμένης, φιλικής προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμης πληροφορικής λύσης : [Τροπολογία 99]

α)  τις δηλώσεις ΕΚ επαλήθευσης υποσυστημάτων·

β)  τις δηλώσεις ΕΚ συμμόρφωσης στοιχείων διαλειτουργικότητας και τις δηλώσεις ΕΚ καταλληλότητας χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας·

γ)  τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία … [οδηγία για τη θέσπιση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου (αναδιατύπωση)]·

δ)  τα πιστοποιητικά ασφάλειας που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]·

ε)  τα πορίσματα ερευνών που αποστέλλονται στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]·

στ)  τους εθνικούς κανόνες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας … [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων] και το άρθρο 14 της οδηγίας … [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] καθώς και την αξιολόγησή τους από τον Οργανισμό · [Τροπολογία 100]

ζ)  τα μητρώα το ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων·, μεταξύ άλλων μέσω συνδέσμων με τα οικεία εθνικά μητρώα· [Τροπολογία 101]

η)  τα μητρώα υποδομών, μεταξύ άλλων μέσω συνδέσμων με τα οικεία εθνικά μητρώα·

θ)  το ευρωπαϊκό μητρώο εγκεκριμένων τύπων οχημάτων·

ι)  το μητρώο των αιτημάτων αλλαγών και προγραμματισμένων αλλαγών των προδιαγραφών του ERTMS·

ια)  το μητρώο των αιτημάτων αλλαγών και προγραμματισμένων αλλαγών των ΤΠΔ του υποσυστήματος «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες (TAP)»/ του υποσυστήματος «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για μεταφορά φορτίων (TAF)»·

ιβ)  το μητρώο σημάτων κατόχων οχημάτων που τηρεί ο Οργανισμός σύμφωνα με τις ΤΠΔ για τη διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας·

ιγ)  τις εκθέσεις ποιότητας που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) ,

ιγα)  το μητρώο πιστοποιημένων υπευθύνων για τη συντήρηση φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας ... [οδηγία για την ασφάλεια] . [Τροπολογία 102]

3.  Οι πρακτικές ρυθμίσεις για τη διαβίβαση των εγγράφων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 συζητούνται και συμφωνούνται μεταξύ Επιτροπής και των κρατών μελών, με βάση σχέδιο που εκπονεί ο Οργανισμός.

4.  Όταν διαβιβάζουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί δύνανται να αναφέρουν ποια έγγραφα πρέπει να μην δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφάλειας.

5.  Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών και των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ), κοινοποιούν εντός μηνός δέκα ημερών στον Οργανισμό κάθε μεμονωμένη απόφαση που αφορά έκδοση, αναθεώρηση, τροποποίηση ή ανάκληση των εν λόγω αδειών και πιστοποιητικών. [Τροπολογία 103]

6.  Ο Οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στη δημόσια βάση δεδομένων οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή σύνδεσμο που αφορά τους στόχους του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

Άρθρο 34

Δίκτυα των εθνικών αρχών ασφάλειας, των φορέων διερεύνησης και των αντιπροσωπευτικών φορέων [Τροπολογία 104]

1.  Ο Οργανισμός συγκροτεί δίκτυο των εθνικών αρχών ασφάλειας και δίκτυο των φορέων διερεύνησης που αναφέρονται στο άρθρο 21 17 παράγραφος 4 της οδηγίας …/… [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]. Ο Οργανισμός μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών γραμματείας στα δίκτυα αυτά. Τα καθήκοντα των δικτύων είναι ιδίως τα εξής: [Τροπολογία 105]

α)  η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων·

β)  η προώθηση ορθών πρακτικών·

γ)  η παροχή στον Οργανισμό δεδομένων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ιδίως δεδομένων σχετικά με τους κοινούς δείκτες ασφάλειας,

γα)  αν κρίνεται αναγκαίο, η ενημέρωση του Οργανισμού για τις ανεπάρκειες του παράγωγου δικαίου της οδηγίας ... [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων] και της οδηγίας ... [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] . [Τροπολογία 106]

Ο Οργανισμός διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εν λόγω δικτύων. Συγκεκριμένα, δύναται να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών συνεδριάσεων των δύο δικτύων.

2.  Ο Οργανισμός συγκροτεί δίκτυο των αντιπροσωπευτικών φορέων του σιδηροδρομικού τομέα που δρουν σε επίπεδο Ένωσης, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εκπρόσωποι των επιβατών, των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα και των εργαζομένων . Ο κατάλογος των φορέων αυτών καθορίζεται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διοικητική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 75. Ο Οργανισμός μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών γραμματείας στο δίκτυο αυτό. Τα καθήκοντα του δικτύου είναι ιδίως τα εξής: [Τροπολογία 107]

α)  η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων·

β)  η προώθηση ορθών πρακτικών·

γ)  η παροχή στον Οργανισμό δεδομένων για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.

3.  Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 δίκτυα δύνανται να εκδίδουν μη δεσμευτικές γνώμες επί των σχεδίων συστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

4.  Ο Οργανισμός δύναται να συγκροτήσει άλλα δίκτυα με φορείς ή αρχές που είναι αρμόδια για μέρος του συστήματος σιδηροδρόμων.

5.  Η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο δικτύων.

Άρθρο 35

Επικοινωνία και διάδοση

Ο Οργανισμός κοινοποιεί και διαδίδει στα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας, προτύπων και καθοδήγησης για τους σιδηροδρόμους, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο επικαιροποιεί τακτικά τα εν λόγω σχέδια βασιζόμενο σε ανάλυση των αναγκών.

Άρθρο 36

Έρευνα και προώθηση της καινοτομίας

1.  Ο Οργανισμός συμβάλλει, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σε ερευνητικές δραστηριότητες για τους σιδηροδρόμους σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ άλλων με τη υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής και των αντιπροσωπευτικών φορέων. Η συμβολή αυτή παρέχεται με την επιφύλαξη άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή δύναται να αναθέσει στον Οργανισμό το καθήκον της προώθησης της καινοτομίας με στόχο τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, ιδίως τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας.

Άρθρο 37

Παροχή συνδρομής στην Επιτροπή

1.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών συστημάτων και την κατάρτιση κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος

2.  Η εν λόγω συνδρομή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:

α)  την παροχή τεχνικών συμβουλών σε ζητήματα για τα οποία απαιτείται ειδική τεχνογνωσία·

β)  τη συλλογή πληροφοριών μέσω των αναφερόμενων στο άρθρο 34 δικτύων.

Άρθρο 38

Παροχή συνδρομής στην αξιολόγηση σιδηροδρομικών έργων

Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας […] [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων], ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εξετάζει, από άποψη διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, οποιοδήποτε έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανακαίνιση ή την αναβάθμιση υποσυστήματος για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. Όσον αφορά τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον εκτελεστικό οργανισμό ΔΕΔ-Μ. [Τροπολογία 108]

Εντός περιόδου, η οποία πρέπει να συμφωνείται με την Επιτροπή ανάλογα με τη σημασία του έργου και τους διαθέσιμους πόρους και να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες, ο Οργανισμός γνωμοδοτεί σχετικά με το εάν το έργο συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.

Άρθρο 39

Παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη, στις υποψήφιες για ένταξη χώρες και στα ενδιαφερόμενα μέρη

1.  Με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, των κρατών μελών, των υποψηφίων για ένταξη χωρών ή των αναφερόμενων στο άρθρο 34 δικτύων, ο Οργανισμός συμμετέχει σε δραστηριότητες κατάρτισης και άλλες κατάλληλες δραστηριότητες σχετικά με την εφαρμογή και την επεξήγηση της νομοθεσίας για τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τα σχετικά προϊόντα του Οργανισμού, λόγου χάρη μητρώα, οδηγοί εφαρμογής ή συστάσεις.

2.  Η φύση και η έκταση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 δραστηριοτήτων αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών.

Άρθρο 40

Διεθνείς σχέσεις

1.  Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο Οργανισμός δύναται να αναπτύσσει επαφές και να συνάπτει διοικητικές ρυθμίσεις με εποπτικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες για θέματα καλυπτόμενα από δραστηριότητες του Οργανισμού, ώστε να συμβαδίζει με τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και να εξασφαλίζει την προαγωγή της νομοθεσίας και των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους.

2.  Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν δημιουργούν νομικές υποχρεώσεις για την Ένωση και τα κράτη μέλη της και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις με τις εν λόγω εποπτικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και διοικήσεις τρίτων χωρών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις και συνεργασία συζητούνται εκ των προτέρων με την Επιτροπή και αποτελούν αντικείμενο εκθέσεων που υποβάλλονται τακτικά στην Επιτροπή.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στρατηγική σχέσεων με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνεται στο ετήσιο και το πολυετές πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού με προσδιορισμό των σχετικών πόρων. Η στρατηγική επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες του Οργανισμού διευκολύνουν την αμοιβαία πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της Ένωσης σε σιδηροδρομικές αγορές τρίτων χωρών. [Τροπολογία 109]

Άρθρο 41

Συντονισμός σχετικά με ανταλλακτικά

Ο Οργανισμός συμβάλλει στον εντοπισμό των ανταλλακτικών για τους σιδηροδρόμους που είναι δυνατόν να τυποποιηθούν. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός δύναται να συστήσει συστήνει ομάδα εργασίας για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών και δύναται να καθιερώσει καθιερώνει επαφές με ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης. Ο Οργανισμός υποβάλλει κατάλληλες συστάσεις στην Επιτροπή το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού . [Τροπολογία 110]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 42

Δομή διοίκησης και διαχείρισης

Η δομή διοίκησης και διαχείρισης του Οργανισμού περιλαμβάνει:

α)  διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 47·

β)  εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 49·

γ)  εντεταλμένο διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 50·

δ)  τμήμα προσφυγών, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 54 έως 56.

Άρθρο 43

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και τέσσερις δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής, καθένας εκ των οποίων με δικαίωμα ψήφου. [Τροπολογία 111]

Το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης έξι αντιπροσώπους χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι εκπροσωπούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις εξής κατηγορίες:

α)  τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

β)  τους διαχειριστές υποδομής·

γ)  τη σιδηροδρομική βιομηχανία·

δ)  τις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

ε)  τους επιβάτες·

στ)  τους πελάτες των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Για κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες, η Επιτροπή ορίζει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή βάσει καταλόγου τεσσάρων ονομάτων που υποβάλλουν οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί.

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με κριτήριο τις γνώσεις τους σχετικά με τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ικανοτήτων τους στη διαχείριση, τη διοίκηση και την κατάρτιση προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζουν την εναλλαγή των αντιπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη στοχεύουν στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διορίζουν τα οικεία μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τους αναπληρωτές που εκπροσωπούν τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους.

4.  Η θητεία των μελών είναι τετραετής πενταετής και ανανεώσιμη άπαξ . [Τροπολογία 112]

5.  Όταν χρειάζεται, η συμμετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68.

Άρθρο 44

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει, με την πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, πρόεδρο από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και αναπληρωτή πρόεδρο από τα μέλη του.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

2.  Η θητεία του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι τετραετής πενταετής και ανανεώσιμη άπαξ . Ωστόσο, εάν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει αυτομάτως την ίδια ημερομηνία. [Τροπολογία 113]

2α.  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αποφαίνεται για την αποδοχή ή μη αποδοχή ενός αιτήματος εξαίρεσης σε σχέση με ένα μέλος του τμήματος προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3α και διορίζει, αν κρίνει αναγκαίο, ένα προσωρινό μέλος στο τμήμα προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3β. [Τροπολογία 114]

Άρθρο 45

Συνεδριάσεις

1.  Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του. Ο εντεταλμένος διευθυντής του Οργανισμού συμμετέχει στις συνεδριάσεις, εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για μια απόφαση σχετικά με το άρθρο 64 . [Τροπολογία 114]

2.  Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Επίσης συνεδριάζει με πρωτοβουλία του προέδρου, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος της πλειονότητας των μελών του ή του ενός τρίτου των αντιπροσώπων των κρατών μελών στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 46

Ψηφοφορία

Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Άρθρο 47

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

1.  Για να εξασφαλίζεται η εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο:

α)  εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού κατά το προηγούμενο έτος και την αποστέλλει, έως την 1η Ιουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη δημοσιοποιεί·

β)  εγκρίνει σε ετήσια βάση, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 48, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού για το επόμενο έτος και στρατηγικό πολυετές πρόγραμμα εργασιών·

γ)  εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού και ασκεί άλλα καθήκοντα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10·

δ)  καθορίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εκ μέρους του εντεταλμένου διευθυντή·

ε)  εγκρίνει την πολιτική για τις επισκέψεις σύμφωνα με το άρθρο 10·

στ)  καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό του·

ζ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 35·

η)  εγκρίνει διαδικασίες για τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στα άρθρα 29 και 30·

θ)  σύμφωνα με την παράγραφο 2, ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, οι οποίες ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, και στην αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή, δυνάμει του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό («εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)·

ι)  εκδίδει κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες για τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και για το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων·

ια)  διορίζει τον εντεταλμένο διευθυντή και δύναται να παρατείνει τη θητεία του ή να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 62·

ιβ)  καθορίζει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και την εξασφάλιση διαφάνειας , η οποία είναι ανάλογη των κινδύνων λαμβανομένου υπόψη του λόγου κόστους-οφέλους των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοσθούν· [Τροπολογία 116]

ιγ)  μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις·

ιδ)  εκδίδει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στον Οργανισμό, όπως ορίζονται στο άρθρο 68α και όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του τμήματος προσφυγών. [Τροπολογία 117]

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση, με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους, με την οποία αναθέτει στον εντεταλμένο διευθυντή τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και θέτει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να ανασταλεί αυτή η ανάθεση εξουσιών . Ο εντεταλμένος διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες. Αυτή η περαιτέρω μεταβίβαση εξουσιών δεν θίγει την ευθύνη του εντεταλμένου διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εν λόγω κύρια και δευτερεύουσα μεταβίβαση εξουσιών. [Τροπολογία 118]

Κατά την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, όταν είναι αναγκαίο σε άκρως εξαιρετικές περιστάσεις, να αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση των εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον εντεταλμένο διευθυντή και των εξουσιών τις οποίες έχει μεταβιβάσει ο εντεταλμένος διευθυντής, και να ασκεί το ίδιο τις εν λόγω εξουσίες ή να τις αναθέσει σε μέλος του ή σε μέλος του προσωπικού, πλην του εντεταλμένου διευθυντή. Το μέλος στο οποίο ανατίθενται οι εξουσίες αυτές λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εν λόγω μεταβίβαση εξουσιών. [Τροπολογία 119]

2α.  Το διοικητικό συμβούλιο αίρει την ασυλία του Οργανισμού ή του προσωπικού του, νυν ή πρώην, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64. [Τροπολογία 120]

Άρθρο 48

Ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασιών

1.  Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού εγκρίνει έως την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους το πρόγραμμα εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, και το διαβιβάζει στα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 δίκτυα.

2.  Το πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού της Ένωσης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος εργασιών, ότι διαφωνεί με το πρόγραμμα, το διοικητικό συμβούλιο επανεξετάζει το πρόγραμμα και το εγκρίνει, ενδεχομένως τροποποιημένο, εντός διμήνου σε δεύτερη ανάγνωση είτε με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιπροσώπων της Επιτροπής, είτε με ομοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών μελών . [Τροπολογία 121]

3.  Στο πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού προσδιορίζονται οι στόχοι κάθε δραστηριότητας. Κατά κανόνα, κάθε δραστηριότητα και έργο συνδέεται με σαφήνεια με τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του, σύμφωνα με τις αρχές της κατάρτισης προϋπολογισμού και διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων και τη διαδικασία έγκαιρης εκτίμησης επιπτώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

4.  Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον. το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί, εάν απαιτείται, το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών. Η συμπερίληψη του εν λόγω νέου καθήκοντος υπόκειται σε ανάλυση των επιπτώσεών του στο ανθρώπινο δυναμικό και στον προϋπολογισμό και είναι δυνατόν να υπόκειται σε απόφαση αναβολής άλλων καθηκόντων.

5.  Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει και επικαιροποιεί έως την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους στρατηγικό πολυετές πρόγραμμα εργασιών. Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της Επιτροπής. Πραγματοποιείται διαβούλευση επί του σχεδίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 δίκτυα. Το εγκεκριμένο πολυετές πρόγραμμα εργασιών διαβιβάζεται στα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 δίκτυα.

Άρθρο 49

Εκτελεστικό συμβούλιο

1.  Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται από εκτελεστικό συμβούλιο.

2.  Το εκτελεστικό συμβούλιο προετοιμάζει αποφάσεις προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο. Όταν είναι απαραίτητο λόγω επείγουσας ανάγκης, λαμβάνει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως σε διοικητικά και δημοσιονομικά ζητήματα.

Μαζί με το διοικητικό συμβούλιο, το εκτελεστικό συμβούλιο μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου διευθυντή, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 30, επικουρεί και συμβουλεύει τον εντεταλμένο διευθυντή στην εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να ενισχύεται η εποπτεία της διοικητικής διεύθυνσης και της διαχείρισης του προϋπολογισμού.

3.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής και [τέσσερα] άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου και τον πρόεδρό του.

4.  Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου είναι ίδια με τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5.  Το εκτελεστικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Ο πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου συγκαλεί επιπλέον συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος των μελών του.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό του εκτελεστικού συμβουλίου.

Άρθρο 50

Καθήκοντα του εντεταλμένου διευθυντή

1.  Ο Οργανισμός διοικείται από τον εντεταλμένο διευθυντή του, ο οποίος είναι εντελώς ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο εντεταλμένος διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο για τις δραστηριότητές του.

2.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου ή του εκτελεστικού συμβουλίου, ο εντεταλμένος διευθυντής δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από κυβερνήσεις ή από άλλους φορείς.

3.  Ο εντεταλμένος διευθυντής υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν του ζητηθεί. Το Συμβούλιο δύναται να καλέσει τον εντεταλμένο διευθυντή να υποβάλει έκθεση για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

4.  Ο εντεταλμένος διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού. Εκδίδει αποφάσεις, συστάσεις, γνώμες και άλλες επίσημες πράξεις του Οργανισμού.

5.  Ο εντεταλμένος διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διοικητική διεύθυνση του Οργανισμού και την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, ο εντεταλμένος διευθυντής είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

α)  την καθημερινή διοίκηση του Οργανισμού·

β)  την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο·

γ)  την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασιών και του στρατηγικού πολυετούς προγράμματος εργασιών και την υποβολή τους στο διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή

δ)  την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασιών και του στρατηγικού πολυετούς προγράμματος εργασιών και, στο μέτρο του δυνατού, την ανταπόκριση σε αιτήματα της Επιτροπής για παροχή συνδρομής σε σχέση με τα καθήκοντα του Οργανισμού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

ε)  την υποβολή εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή του στρατηγικού πολυετούς προγράμματος εργασιών·

στ)  τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ιδίως την έκδοση των εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και τη δημοσίευση εντολών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

ζ)  την καθιέρωση αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του Οργανισμού με τους επιχειρησιακούς στόχους του και την καθιέρωση συστήματος τακτικής αξιολόγησης που να ανταποκρίνεται σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα·

η)  την κατάρτιση, σε ετήσια βάση, σχεδίου γενικής έκθεσης βάσει των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο·

θ)  την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 58 και την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 59·

ι)  την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς αξιολόγηση

ια)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα των αναδρομικών αξιολογήσεων και την υποβολή στην Επιτροπή έκθεσης προόδου δύο φορές κατ’ έτος·

ιβ)  την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων και, εάν εντοπίζονται παρατυπίες, μέσω της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εάν ενδείκνυται, μέσω αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων·

ιγ)  τη χάραξη στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση

ιδ)  την κατάρτιση του σχεδίου οικονομικού κανονισμού του Οργανισμού, ο οποίος εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 60, και των εκτελεστικών κανόνων του.

Άρθρο 51

Δημιουργία και σύνθεση των τμημάτων προσφυγών

1.  Ο Οργανισμός συστήνει ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα τμήματα προσφυγών. [Τροπολογία 122]

2.  Κάθε τμήμα προσφυγών απαρτίζεται από έναν πρόεδρο και δύο άλλα μέλη. Όταν απουσιάζουν τα εν λόγω πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από αναπληρωτές.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο, τα άλλα μέλη και τους αναπληρωτές τους, από κατάλογο κατάλληλων υποψηφίων που καταρτίζει η Επιτροπή.

4.  Κάθε τμήμα προσφυγών δύναται να ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο να διορίσει δύο επιπρόσθετα μέλη και τους αναπληρωτές τους από τον αναφερόμενο στην παράγραφο 3 κατάλογο, όταν κρίνει ότι το απαιτεί η φύση της προσφυγής.

5.  Με βάση πρόταση του Οργανισμού, η Επιτροπή καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό του τμήματος προσφυγών, κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο και σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 75.

5α.  Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε μέλος του τμήματος προσφυγών, οι εξουσίες του κάθε μέλους στο στάδιο κατάρτισης της απόφασης και οι όροι ψηφοφορίας καθορίζονται από την Επιτροπή με τη συνδρομή της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3 της οδηγίας ... [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]. [Τροπολογία 123]

Άρθρο 52

Μέλη τμήματος προσφυγών

1.  Η θητεία των μελών και των αναπληρωτών του τμήματος προσφυγών είναι τετραετής πενταετής και ανανεώσιμη άπαξ . [Τροπολογία 124]

2.  Τα μέλη του τμήματος προσφυγών είναι ανεξάρτητα και από όλους τους εμπλεκόμενους στην προσφυγή. Δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα στο πλαίσιο του Οργανισμού ή της Επιτροπής . Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους ή κατά την κατάρτιση των γνωμοδοτήσεών τους , δεν δεσμεύονται από οδηγίες. [Τροπολογία 125]

3.  Τα μέλη τμήματος προσφυγών δεν είναι δυνατόν να απαλλάσσονται των καθηκόντων της ούτε να διαγράφονται από τον κατάλογο καταλλήλων υποψηφίων κατά τη διάρκεια της θητείας της, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προς τούτο, και η Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου, λάβει απόφαση προς τούτο.

Άρθρο 53

Αποκλεισμός και εξαίρεση

1.  Τα μέλη τμήματος προσφυγών δεν δύνανται να συμμετέχουν στην εκδίκαση προσφυγής στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον ή στην οποία είχαν προηγουμένως παρέμβει ως αντιπρόσωποι διαδίκου ή εάν συνέπραξαν στην απόφαση κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης προσφυγής, που ασκείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 54 παράγραφος 1 για να χορηγηθεί γνωμοδότηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 54 παράγραφος 4 και αφορά την ίδια έγκριση ή το ίδιο πιστοποιητικό . [Τροπολογία 126]

2.  Τα μέλη τμήματος προσφυγών που θεωρούν ότι θα πρέπει να μη συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε εκδίκαση προσφυγής, για κάποιον από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 λόγους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενημερώνουν το τμήμα προσφυγών, το οποίο αποφασίζει επί του αποκλεισμού τους αναλόγως για την απόφασή τους να απέχουν . [Τροπολογία 127]

3α.   Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση ενός μέλους του τμήματος προσφυγών υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Το αίτημα εξαίρεσης αιτιολογείται από έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή από τον κίνδυνο μεροληψίας. Το αίτημα συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Το αίτημα κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου, πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του τμήματος προσφυγών ή, όταν τα στοιχεία που δικαιολογούν το αίτημα εξαίρεσης γίνονται γνωστά μετά από την έναρξη της διαδικασίας, εντός πέντε ημερών μετά τη γνωστοποίηση αυτών των στοιχείων από τον προσφεύγοντα.

Το αίτημα κοινοποιείται στο οικείο μέλος του τμήματος προσφυγών. Το εν λόγω μέλος ανακοινώνει εάν συναινεί στην εξαίρεση εντός πέντε ημερών από τη στιγμή που ενημερώνεται για το αίτημα εξαίρεσης. Στην αντίθετη περίπτωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αποφαίνεται εντός επτά εργάσιμων ημερών μετά την απάντηση του οικείου μέλους ή, αν το μέλος δεν απαντήσει, μετά τη λήξη της προθεσμίας που του έχει δοθεί για να απαντήσει. [Τροπολογία 128]

3β.  Το τμήμα προσφυγών εκδίδει τη γνωμοδότησή του ή την απόφασή του χωρίς τη συμμετοχή του μέλους που αποφάσισε να απόσχει ή που εξαιρέθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. Για τη λήψη την απόφασης ή την έκδοση της γνωμοδότησης, το οικείο μέλος αντικαθίσταται στο τμήμα προσφυγών από το αναπληρωματικό μέλος.

Αν το αναπληρωματικό μέλος δεν μπορεί να μετάσχει για οποιονδήποτε λόγο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διορίζει ένα προσωρινό μέλος στο τμήμα προσφυγών με βάση τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3, για να αντικαταστήσει το αναπληρωματικό μέλος στην υπόθεση αυτή. [Τροπολογία 129]

Άρθρο 54

Αποφάσεις που επιδέχονται προσφυγή

1.  Είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του τμήματος προσφυγών κατά αποφάσεων που λαμβάνονται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17 και 18 ή κατά εκδοθεισών συστάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 ή για τη μη αντίδραση του Οργανισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας . [Τροπολογία 130]

2.  Η προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο Οργανισμός μπορεί να αναστέλλει την εφαρμογή της προσβαλλόμενης απόφασης, εάν κρίνει ότι το επιτρέπουν οι περιστάσεις και εφόσον η αναστολή της συγκεκριμένης απόφασης δεν θίγει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων . [Τροπολογία 131]

Άρθρο 55

Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή, προθεσμίες και τύπος [Τροπολογία 132]

1.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να ασκεί προσφυγή κατά απόφασης που απευθύνει ο Οργανισμός στο ίδιο σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17 και 18 ή για την παράλειψη έγκαιρης λήψης απόφασης . Επιπλέον, τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για τους αντιπροσωπευτικούς φορείς των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 και που είναι δεόντως εντεταλμένοι σύμφωνα με το καταστατικό τους.

2.  Η προσφυγή, μαζί με το υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι της, υποβάλλεται εγγράφως στον Οργανισμό εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του μέτρου στον ενδιαφερόμενο ή, εάν το μέτρο δεν κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση του εν λόγω μέτρου.

2α.   Προσφυγές κατά της παράλειψης λήψης απόφασης υποβάλλονται εγγράφως στον Οργανισμό εντός δύο μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο σχετικό άρθρο. [Τροπολογία 132]

Άρθρο 56

Εξέταση προσφυγών και αποφάσεις για αυτές

1.  Κατά την εξέταση της προσφυγής, Το τμήμα προσφυγών ενεργεί ταχέως αποφασίζει εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την προσφυγή. Ζητεί οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορεί να χρειαστεί εντός μηνός από την υποβολή της προσφυγής. Αυτή η σχετική πληροφορία παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο ορίζεται από το τμήμα προσφυγών και δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα . Καλεί τους διαδίκους, οσάκις απαιτείται, να υποβάλουν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, παρατηρήσεις επί των κοινοποιήσεων που τους έχει απευθύνει ή επί των ανακοινώσεων που προέρχονται από τους λοιπούς διαδίκους. Η ακρόαση των διαδίκων στη διαδικασία προσφυγής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται προφορικά. [Τροπολογία 133]

2.  Το τμήμα προσφυγών δύναται να ασκεί όλες τις ενδεδειγμένες εξουσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού ή να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δεσμεύεται από την απόφαση του τμήματος προσφυγών.

Άρθρο 57

Προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου

1.  Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακύρωση αποφάσεων του Οργανισμού, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17 και 18, επιτρέπεται μόνον αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες ένστασης εντός του Οργανισμού.

2.  Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58

Προϋπολογισμός

1.  Καταρτίζονται προβλέψεις όλων των εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για κάθε οικονομικό έτος, που συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Τα έσοδα και οι δαπάνες είναι ισοσκελισμένα.

2.  Τα έσοδα του Οργανισμού συνίστανται στα εξής προέρχονται ειδικότερα από : [Τροπολογία 134]

α)  συνεισφορά της Ένωσης·

β)  συνεισφορές τρίτης χώρας που συμμετέχει στο έργο του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 68·

γ)  τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες και οι κάτοχοι των πιστοποιητικών και εγκρίσεων που εκδίδει ο Οργανισμός σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17 και 18. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 73 ορίζει χρεώσεις διαφορετικού ύψους, ανάλογα με τις περιοχές χρήσης που προσδιορίζονται στα πιστοποιητικά και στις εγκρίσεις καθώς και ανάλογα με το είδος και την έκταση των σιδηροδρομικών μεταφορών· [Τροπολογία 135]

δ)  επιβαρύνσεις για τις δημοσιεύσεις, την εκπαίδευση και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο Οργανισμός·

ε)  οιαδήποτε εθελοντική χρηματοδοτική συνεισφορά κρατών μελών, τρίτων χωρών ή άλλων φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνεισφορά αυτή δεν θίγει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Οργανισμού.

2α.  Κάθε καθήκον ή υποχρέωση που συμπληρώνει τα καθήκοντα τα οποία απορρέουν από νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης και που δεν δικαιολογεί χρηματοδοτική αντιστάθμιση όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), δ) και ε) του παρόντος κανονισμού εκτιμάται και αντισταθμίζεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. [Τροπολογία 136]

3.  Οι δαπάνες του Οργανισμού περιλαμβάνουν τις δαπάνες προσωπικού και διοίκησης και τις δαπάνες υποδομής και λειτουργίας.

4.  Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να ισοσκελίζονται.

5.  Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο, βασιζόμενο σε σχέδιο που καταρτίζεται από τον εντεταλμένο διευθυντή σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, καταρτίζει κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος. Το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου, το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει στην Επιτροπή αυτή την κατάσταση προβλέψεων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται προσχέδιο οργανογράμματος.

6.  Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (που αποκαλούνται εφεξής «αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή») την κατάσταση προβλέψεων, μαζί με το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.  Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά το οργανόγραμμα και το ύψος της επιδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης, μαζί με περιγραφή και αιτιολόγηση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της κατάστασης προβλέψεων του Οργανισμού και της επιδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό.

8.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την επιδότηση του Οργανισμού. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει το οργανόγραμμα του Οργανισμού.

9.  Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού καθίσταται οριστικός μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρμόζεται δεόντως όταν είναι αναγκαίο.

10.  Το διοικητικό συμβούλιο κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την πρόθεσή του να εφαρμόσει πρόγραμμα το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, και ιδίως κάθε σχέδιο σχετικό με ιδιοκτησία, όπως η ενοικίαση ή η αγορά κτιρίων. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Όταν σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εκδηλώσει την πρόθεση να γνωμοδοτήσει σχετικά με το σχέδιο, διαβιβάζει τη γνωμοδότηση αυτή στο διοικητικό συμβούλιο εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου.

Άρθρο 59

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισμού

1.  Ο εντεταλμένος διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

2.  Το αργότερο την 1η Μαρτίου μετά το λήξαν οικονομικό έτος, ο υπόλογος του Οργανισμού κοινοποιεί στον υπόλογο της Επιτροπής τους προσωρινούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του συγκεκριμένου οικονομικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς των οργάνων και των αποκεντρωμένων οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18) (ο γενικός δημοσιονομικός κανονισμός).

3.  Το αργότερο την 31η Μαρτίου μετά το λήξαν οικονομικό έτος, ο υπόλογος της Επιτροπής κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μαζί με έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του συγκεκριμένου οικονομικού έτους. Η έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τους λογαριασμούς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης. Δημοσιεύει κάθε έτος έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

4.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων Λαμβάνοντας υπόψη, όπου κριθεί αναγκαίο, τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού, βάσει του άρθρου 148 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, ο εντεταλμένος διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού με δική του ευθύνη και τους υποβάλλει, συνοδευόμενους από μια δήλωση αξιοπιστίας, προς γνωμοδότηση έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο. [Τροπολογία 137]

5.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού.

6.  Το αργότερο την 1η Ιουλίου μετά το λήξαν οικονομικό έτος, ο εντεταλμένος διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, μαζί με τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

7.  Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται.

8.  Το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου μετά το λήξαν οικονομικό έτος, ο εντεταλμένος διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του. Αποστέλλει επίσης την απάντηση αυτή στο διοικητικό συμβούλιο.

9.  Ο εντεταλμένος διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένου οικονομικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού.

10.  Στις 30 Απριλίου του έτους Ν + 2 το αργότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί απαλλαγή στον εντεταλμένο διευθυντή του Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Ν.

Άρθρο 60

Δημοσιονομικός κανονισμός

Οι δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον Οργανισμό εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής(19) εκτός εάν η εν λόγω απόκλιση απαιτείται ρητά για τη λειτουργία του Οργανισμού και με την προηγούμενη συναίνεση της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 61

Γενικές διατάξεις

1.  Στο προσωπικό του Οργανισμού εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι κανόνες που εκδίδονται με συμφωνία μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

2.  Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, ο Οργανισμός προσλαμβάνει:

α)  προσωπικό επιλέξιμο για σύναψη σύμβασης αορίστου διάρκειας, και

β)  προσωπικό μη επιλέξιμο για σύναψη σύμβασης αορίστου διάρκειας.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εκδίδονται κατάλληλοι κανόνες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

3.  Ο Οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω στρατηγικών κατάρτισης και πρόληψης, για την οργάνωση των υπηρεσιών του με τρόπο που να αποφεύγεται τυχόν σύγκρουση αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν θέματα μετά τη λήξη της σχέσης απασχόλησης, όπως: «εναλλαγή θέσεων» και «εσωτερική πληροφόρηση» . [Τροπολογία 138]

3α.  Ο Οργανισμός και το προσωπικό του εκτελούν τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό με την μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική ακεραιότητα και την τεχνική επάρκεια που απαιτεί ο συγκεκριμένος τομέας. Είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους πιέσεις και προτροπές, ιδίως προτροπές με οικονομικό δέλεαρ, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους, κυρίως από την πλευρά ατόμων ή ομάδων ατόμων που θίγονται από το αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων. Ο Οργανισμός διαθέτει επαρκές προσωπικό για να διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3β.  Το προσωπικό διαθέτει:

α)  άρτια τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού·

β)  ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων για τις αξιολογήσεις που πρέπει να διενεργεί ο Οργανισμός και επαρκές κύρος για την πραγματοποίηση των εν λόγω αξιολογήσεων·

γ)  επαρκή γνώση και κατανόηση των απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση των αποφάσεων του Οργανισμού·

δ)  την ικανότητα επανεξέτασης τόσο των απόψεων που διατυπώνονται και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές ασφάλειας όσο και των εθνικών κανονισμών. [Τροπολογία 139]

Άρθρο 62

Εντεταλμένος διευθυντής

1.  Ο εντεταλμένος διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους.

2.  Τον εντεταλμένο διευθυντή διορίζει το διοικητικό συμβούλιο από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, εφαρμόζοντας ανοικτή και διάφανη διαδικασία επιλογής.

Για τη σύναψη της σύμβασης του εντεταλμένου διευθυντή, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Προτού διορισθεί ο επιλεγμένος από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

3.  Η θητεία του εντεταλμένου διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εντεταλμένου διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 αξιολόγηση, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εντεταλμένου διευθυντή για μέγιστο περίοδο πέντε ετών.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εντεταλμένου διευθυντή. Κατά τη διάρκεια του μήνα πριν από την εν λόγω παράταση είναι δυνατόν να κληθεί ο εντεταλμένος διευθυντής να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

6.  Εντεταλμένος διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

7.  Ο εντεταλμένος διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβούλιου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

Άρθρο 63

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό

Ο Οργανισμός δύναται να χρησιμοποιεί επίσης αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και, ιδίως, προσωπικό των εθνικών αρχών ασφάλειας, ή λοιπό προσωπικό μη απασχολούμενο στον Οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό. Ο Οργανισμός εγκρίνει και εφαρμόζει πολιτική για την αξιολόγηση και διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται απαγόρευση παρουσίας σε συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας, όταν αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία τους. [Τροπολογία 140]

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση στην οποία καθορίζονται κανόνες για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64

Προνόμια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στον Οργανισμό και το προσωπικό του με την επιφύλαξη των δικαστικών και/ή εξωδικαστικών διαδικασιών σε σχέση με το πεδίο ευθύνης του Οργανισμού . [Τροπολογία 141]

Άρθρο 65

Συμφωνία σχετικά με την έδρα και συνθήκες λειτουργίας

1.  Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του Οργανισμού το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εντεταλμένο διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται σε συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού η οποία συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση έως το 2015.

2.  Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την καλή λειτουργία του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της πολύγλωσσης και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό σχολικής εκπαίδευσης και των κατάλληλων δρομολογίων των μέσων μεταφοράς.

Άρθρο 66

Ευθύνη

-1. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη, περιλαμβανομένης της αποδοχής συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης, για τις εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που χορηγεί. [Τροπολογία 142]

1.  Η συμβατική ευθύνη του Οργανισμού διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σχετική σύμβαση.

2.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να αποφαίνεται δυνάμει ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει ο Οργανισμός.

3.  Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, ο Οργανισμός υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, κάθε ζημία που προξενούν οι υπηρεσίες ή υπάλληλοι του Οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να εκδικάζει τις διαφορές οι οποίες αφορούν τις αποζημιώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 67

Γλωσσικό καθεστώς

-1. Με την επιφύλαξη τυχόν συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και του αιτούντος σε σχέση με απαιτήσεις μετάφρασης, τα έγγραφα που προσκομίζονται από τους αιτούντες και τους κατόχους πιστοποιητικών και εγκρίσεων σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17 και 18 στον Οργανισμό και στις εθνικές αρχές ασφάλειας προκειμένου για την αξιολόγηση των εν λόγω πιστοποιητικών και των εν λόγω εγκρίσεων, παραδίδονται μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες ενωσιακές γλώσσες των κρατών στα οποία χρησιμοποιείται το τροχαίο υλικό και στα οποία λειτουργεί η εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση. Για κάθε κράτος ισχύει η αντίστοιχη μετάφραση, μεταξύ άλλων και για τις διαδικασίες που εμπίπτουν στο άρθρο 56. Η έγκριση και το πιστοποιητικό εκδίδονται σε όλες τις επίσημες ενωσιακές γλώσσες αυτών των κρατών. [Τροπολογία 143]

1.  Όταν δεν ισχύει το άρθρο 67 παράγραφος -1, για τον Οργανισμό ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958 για τον καθορισμό των γλωσσών που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα(20) . [Τροπολογία 144]

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 68

Συμμετοχή τρίτων χωρών στο έργο του Οργανισμού

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 40, ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών, συγκεκριμένα των χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, των χωρών που εμπίπτουν στην Πολιτική Διεύρυνσης και των χωρών της ΕΖΕΣ που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση σύμφωνα με τις οποίες οι οικείες χώρες έχουν εγκρίνει και εφαρμόζουν ενωσιακή νομοθεσία, ή ισοδύναμα εθνικά μέτρα, στον τομέα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται συγκεκριμένα σε χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, σε χώρες που καλύπτει η Πολιτική Διεύρυνσης της ΕΕ και σε χώρες της ΕΖΕΣ. [Τροπολογία 145]

2.  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός και οι τρίτες χώρες συνομολογούν ρυθμίσεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη συμμετοχή των χωρών αυτών στις εργασίες του Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τη φύση και την έκταση της εν λόγω συμμετοχής. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν διατάξεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά και το προσωπικό. Είναι δυνατόν να προβλέπουν εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο Οργανισμός υπογράφει τις ρυθμίσεις αφού λάβει τη συναίνεση της Επιτροπής και κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 68α

Σύγκρουση συμφερόντων

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων, στην οποία αναφέρεται ότι δεν εξυπηρετούν κανένα άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εγγράφως κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και ανανεώνονται σε περίπτωση μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού συμβουλίου και του τμήματος προσφυγών προβαίνουν επίσης στη δημοσιοποίηση αυτών των δηλώσεων καθώς και των βιογραφικών τους σημειωμάτων. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό του κατάλογο των μελών των οργάνων του που περιγράφονται στο άρθρο 42, καθώς και των εξωτερικών και εσωτερικών εμπειρογνωμόνων.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης και αποφυγής των συγκρούσεων συμφερόντων, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  αρχές για τη διαχείριση και την επαλήθευση των δηλώσεων συμφερόντων, περιλαμβανομένων κανόνων για τη δημοσιοποίησή τους λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 77·

β)  υποχρεωτικές απαιτήσεις κατάρτισης σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων για το προσωπικό του Οργανισμού και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες·

γ)  κανόνες σχετικά με τα δώρα και τις προσκλήσεις·

δ)  λεπτομερείς κανόνες σχετικά με περιπτώσεις ασυμβίβαστου για το προσωπικό και τα μέλη του Οργανισμού μετά τον τερματισμό της σχέσης εργασίας τους με τον Οργανισμό·

ε)  κανόνες διαφάνειας σχετικά με τις αποφάσεις του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των πρακτικών των συμβουλίων του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ευαίσθητων, διαβαθμισμένων και εμπορικών πληροφοριών· και

στ)  κυρώσεις και μηχανισμούς για την περιφρούρηση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διατηρείται ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και των οφελών, ιδίως όσον αφορά τον στόχο πρόσβασης στο βέλτιστο επίπεδο τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και όσον αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής στις εκθέσεις που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 146]

Άρθρο 69

Συνεργασία με εθνικές αρχές και φορείς [Τροπολογία 147]

1.  Ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει συμφωνίες με τις σχετικές εθνικές αρχές, ιδίως τις εθνικές αρχές ασφάλειας και άλλους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 12, 16, 17 και 18. Σε αυτές τις συμφωνίες ενδέχεται να εμπλέκονται μία ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφάλειας. [Τροπολογία 148]

2.  Οι συμφωνίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την ανάθεση ορισμένων εκχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Οργανισμού στις εθνικές αρχές, όπως του ελέγχου και της κατάρτισης φακέλων, της επαλήθευσης της τεχνικής συμβατότητας, της πραγματοποίησης επισκέψεων και της κατάρτισης τεχνικών μελετών. [Τροπολογία 149]

2α.   Αντιστρόφως, οι εθνικές αρχές ασφάλειας δύνανται να αναθέσουν υπεργολαβικά στον Οργανισμό καθήκοντα πέραν αυτών με τα οποία είναι επιφορτισμένος σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας ... [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] και το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας ... [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]. [Τροπολογία 150]

3.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και των όρων των παραδοτέων, των προθεσμιών παράδοσής τους και του επιπέδου και του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών.

4.  Οι περιγραφόμενες στις παραγράφους 1, 2 και 3 συμφωνίες ισχύουν διευκρινίζουν σαφώς τα επίπεδα ευθύνης του Οργανισμού και των εθνικών αρχών ασφάλειας όσον αφορά τα καθήκοντα που εκτελεί έκαστο συμβαλλόμενο μέρος, όπως καθορίζεται στις συμφωνίες. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της συνολικής ευθύνης του Οργανισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17 και 18. [Τροπολογία 151]

Άρθρο 70

Διαφάνεια

Στα έγγραφα που είναι στην κατοχή του Οργανισμού εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21) .

Έως […], το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 228 και 263 της συνθήκης, αντιστοίχως.

Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22) .

Άρθρο 71

Κανόνες ασφάλειας για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις αρχές ασφαλείας που περιλαμβάνονται στους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCI) και ευαίσθητων, μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, που καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ(23) . Οι αρχές αυτές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών.

Άρθρο 72

Καταπολέμηση της απάτης και παρακολούθηση των επιδόσεων [Τροπολογία 152]

1.  Προκειμένου να διευκολύνει την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, ο Οργανισμός προσχωρεί, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και, με τη χρήση του προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα της συμφωνίας αυτής, εκδίδει κατάλληλες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους του Οργανισμού.

2.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία ελέγχου, βάσει δικαιολογητικών εγγράφων και επί τόπου, όλων των δικαιούχων επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένων και υπεργολάβων που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης από τον Οργανισμό.

2α.  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί τις επιδόσεις και τη λήψη των αποφάσεων από τον Οργανισμό μέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων. [Τροπολογία 153]

3.  Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(24) , για να διαπιστώσει εάν έχει διαπραχθεί απάτη, δωροδοκία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όσον αφορά επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον Οργανισμό.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης του Οργανισμού περιέχουν διατάξεις με τις οποίες παρέχεται ρητώς στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF εξουσία διενέργειας των εν λόγω ελέγχων και ερευνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 73

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατά τα άρθρα 12, 16, 17, και 18 και 41 [Τροπολογία 154]

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 74 σχετικά με τέλη και επιβαρύνσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 12, 16, 17 και 18.

2.  Στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα προσδιορίζονται ιδίως οι περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να επιβάλλονται τέλη και επιβαρύνσεις σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17 και 18, το ύψος των τελών και των επιβαρύνσεων και ο τρόπος καταβολής τους.

3.  Τέλη και επιβαρύνσεις επιβάλλονται για τα εξής:

α)  την έκδοση και ανανέωση εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία παρατρόχιων υποσυστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά οχημάτων και τύπων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ένδειξης συμβατότητας με τα δίκτυα ή τις γραμμές·

β)  την έκδοση και την ανανέωση πιστοποιητικών ασφάλειας·

γ)  την παροχή υπηρεσιών· τα τέλη και οι επιβαρύνσεις βασίζονται στο πραγματικό κόστος κάθε επιμέρους παροχής υπηρεσιών·

δ)  την εκδίκαση προσφυγών.

Παντός είδους τέλη και επιβαρύνσεις εκφράζονται και είναι πληρωτέα σε ευρώ.

4.  Το ύψος των τελών και των επιβαρύνσεων σχετικά με τον Οργανισμό ορίζεται σε επίπεδο που να εξασφαλίζει ότι τα σχετικά έσοδα επαρκούν για την πλήρη κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο κόστος αυτό συνυπολογίζονται ιδίως όλες οι δαπάνες του Οργανισμού για το προσωπικό που συμμετέχει στις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων κατ’ αναλογία των συνταξιοδοτικών εισφορών του εργοδότη. Σε περίπτωση που σημειώνεται επανειλημμένα ανισορροπία επειδή τα τέλη και οι επιβαρύνσεις δεν καλύπτουν τη παροχή των υπηρεσιών, καθίσταται υποχρεωτική η αναθεώρηση του επιπέδου των τελών και επιβαρύνσεων. [Τροπολογία 155]

4α.  Ανατίθεται επίσης στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 74 σχετικά με την τυποποίηση των ανταλλακτικών σιδηροδρόμου κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 41. [Τροπολογία 156]

Άρθρο 74

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρείται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 73 εκχωρείται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Υπό τον όρον ότι η έκθεση έχει παραληφθεί, η ανάθεση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. [Τροπολογία 157]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 73 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 73 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την ημέρα κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 75

Διαδικασία επιτροπής

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου(25) . Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 76

Αξιολόγηση και επανεξέταση

1.  Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και ανά πενταετία εφεξής, η Επιτροπή αναθέτει αξιολόγηση, ιδίως, των επιπτώσεων, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού και των εργασιακών πρακτικών του. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των εκπροσώπων του τομέα των σιδηροδρόμων, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων των καταναλωτών. Η αξιολόγηση καλύπτει, ιδίως, τυχόν ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού και τις χρηματοδοτικές επιπτώσεις τυχόν τροποποίησης. [Τροπολογία 158]

2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματά της επί της έκθεσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο. Τα πορίσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

3.  Με κάθε δεύτερη αξιολόγηση, θα αξιολογούνται επίσης τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει ο Οργανισμός όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του.

Άρθρο 77

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο Οργανισμός αντικαθιστά και διαδέχεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004, όσον αφορά κάθε κυριότητα, συμφωνία, νομική υποχρέωση, σύμβαση απασχόλησης, ανάληψη οικονομική δέσμευση η υποχρέωση.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 43, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού παραμένουν στη θέση τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου έως την ημερομηνία λήξης της θητείας τους.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49, ο εντεταλμένος διευθυντής που έχει διοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 παραμένουν στη θέση του έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 61, όλες οι συμβάσεις απασχόλησης που ισχύουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.

3α.  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα καθήκοντά του όσον αφορά την πιστοποίηση και την έγκριση σύμφωνα με τα άρθρα 12, 16, 17 και 18 εντός προθεσμίας ενός έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να εφαρμόζουν την εθνική τους νομοθεσία. [Τροπολογία 159]

3β.  Για πρόσθετη περίοδο τριών ετών πέραν της προθεσμίας του ενός έτους που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 3α, οι αιτούντες μπορεί να υποβάλλουν αίτηση είτε στον Οργανισμό είτε στην αρχή ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι εθνικές αρχές ασφάλειας μπορεί να συνεχίζουν την έκδοση πιστοποιητικών και εγκρίσεων κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 12, 16, 17 και 18, σύμφωνα με τις οδηγίες 2008/57/EK και 2004/49/EK. [Τροπολογία 160]

3γ.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2α της οδηγίας ... [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων] και στο άρθρο 20 παράγραφος 9α της οδηγίας ... [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων] οι εθνικές αρχές ασφάλειας μπορεί να συνεχίζουν την έκδοση πιστοποιητικών και εγκρίσεων μετά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3β του παρόντος άρθρου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτά τα άρθρα. [Τροπολογία 161]

Άρθρο 78

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 καταργείται.

Άρθρο 79

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2)ΕΕ C 356 της 5.12.2013. σ. 92.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.
(4) Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44).
(5) Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(7)Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1).
(9)ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(11) Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (ΕΕ L 315της 3.12.2007, σ. 51).
(12)Απόφαση 98/500/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1998, για σύσταση επιτροπών κλαδικού διαλόγου για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27).
(13) Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).
(14)Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13).
(15)Απόφαση 2012/88/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 51 της 23.2.2012, σ. 1).
(16)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22).
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).
(18) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
(19)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72).
(20)ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385
(21)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(22) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(23) Απόφαση 2001/844/ΕΚ,ΕΚΑΧ,Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της (ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1).
(24)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(25) Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6).

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουλίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου