Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0016/2014

Ingivna texter :

A7-0016/2014

Debatter :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 9.4
CRE 26/02/2014 - 9.4

Antagna texter :

P7_TA(2014)0151

Antagna texter
PDF 586kWORD 219k
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I
P7_TA(2014)0151A7-0016/2014
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0027),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0029/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 juli 2013(1) ,

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 8 oktober 2013(2) ,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det litauiska parlamentet, den rumänska senaten och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A7‑0016/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet kräver att kommissionen lägger fram en finansieringsöversikt som tar full hänsyn till resultatet från lagstiftningsöverenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om alla lagstiftningsdelar i det fjärde järnvägspaketet för att uppfylla kraven på budget och personal för Europeiska järnvägsbyrån och eventuella krav från kommissionen.

3.  Europaparlamentet betonar att beslut som den lagstiftande myndigheten fattar om förslaget till förordning inte ska påverka beslut som budgetmyndigheten fattar inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av förordning (EU) nr .../2014 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004
(Text av betydelse för EES)
P7_TC1-COD(2013)0014

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1) ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2) ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3) , och

av följande skäl:

(1)  För att ett europeiskt järnvägsområde utan gränser gradvis ska kunna bildas måste unionen fastställa tekniska föreskrifter för järnvägarna. Det gäller tekniska frågor och säkerhetsfrågor, eftersom dessa områden alltid är knutna till varandra och båda kräver större harmonisering på unionsnivå. Under de senaste två årtiondena har relevant järnvägslagstiftning antagits, särskilt tre järnvägspaket, varav Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG(4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG(5) är de mest relevanta.

(2)  För att de två målen om säkerhet och driftskompatibilitet ska kunna uppfyllas på en och samma gång krävs ett omfattande sakkunnigarbete, som måste ledas av ett särskilt organ. Det är skälet till varför – som en del av det andra järnvägspaketet 2004 inom ramen för unionens befintliga institutioner och med bibehållande av maktbalansen inom unionen – en europeisk järnvägsbyrå med ansvar för säkerhet och driftskompatibilitet (nedan kallad byrån ) måste inrättas.

(3)  Europeiska järnvägsbyrån inrättades ursprungligen genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004. Syftet med byrån är att främja inrättandet av ett europeiskt järnvägsområde utan gränser och blåsa nytt liv i järnvägssektorn, samtidigt som sektorns väsentliga fördelar på säkerhetsområdet förstärks. Förordning (EG) nr 881/2004 måste ersättas med en ny akt till följd av de många ändringarna omfattande ändringar som måste göras i byråns uppgifter och dess interna organisation. [Ändr. 1]

(4)  I det fjärde järnvägspaketet föreslås viktiga förändringar för att förbättra det gemensamma europeiska järnvägsområdet genom ändringar i form av omarbetningar av direktiv 2004/49/EG och direktiv 2008/57/EG, som båda är direkt kopplade till byråns uppgifter. I dessa direktiv och i denna förordning föreskrivs särskilt utförandet av uppgifter i samband med utfärdandet av fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg, i synnerhet beträffande gränsöverskridande trafik på unionsnivå. Det innebär att byrån får en viktigare roll. [Ändr. 2]

(5)  Byrån bör bidra till inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde utan gränser och dess effektiva funktionssätt samt garantera en hög säkerhetsnivå och förbättra järnvägssektorns konkurrenskraft. Detta bör uppnås genom att byrån bidrar med sakkunskap i tekniska frågor till genomförandet av unionslagstiftningen genom ökad driftskompatibilitet mellan olika järnvägssystem samt att lägga fast en gemensam inriktning för arbetet med säkerheten inom det europeiska järnvägssystemet. Byrån ska även utöva sitt ansvar som EU-myndighet med ansvar för utfärdande, på unionsnivå, av godkännanden för utsläppande på marknaden av järnvägsfordon och fordonstyper, säkerhetsintyg för järnvägsföretag och godkännanden att ta i bruk delsystem inom det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) som finns eller drivs över hela unionen . Dessutom ska den övervaka nationella bestämmelser på järnvägsområdet och utöva tillsyn över nationella myndigheter med behörighet inom området för driftskompatibilitet och säkerhet på järnvägar och deras arbete.[Ändr. 3]

(6)  Under arbetet med att uppnå dessa mål bör byrån ta hänsyn fullt ut till utvidgningen av Europeiska unionen och till de särskilda krav som har samband med järnvägsförbindelserna med tredjeland och till den särskilda situationen med järnvägsnät som har annan spårvidd än standardspårvidden, i synnerhet i de fall då de berörda medlemsstaterna är väl integrerade i dessa järnvägsnät tillsammans med tredjeländer, men isolerade från unionens huvudsakliga järnvägsnät . Byrån ska ha exklusiv behörighet i fråga om de uppgifter och befogenheter som den tilldelats bör också arbeta för att underlätta tillämpning av principen om ömsesidighet beträffande tredjeländers tillträde till unionens marknad och unionsföretagens tillträde till marknader i tredjeländer . [Ändr. 4]

(6a)  Byrån ska ha exklusiv behörighet i fråga om de uppgifter och befogenheter som den tilldelats. Nationella säkerhetsmyndigheter bör ha exklusiv behörighet i fråga om de beslut de fattar. [Ändr. 5]

(7)  När byrån utför sina uppgifter, särskilt när den utarbetar rekommendationer, bör den ta största hänsyn till extern sakkunskap på järnvägsområdet. Denna sakkunskap bör huvudsakligen bygga på sakkunniga från järnvägssektorn komma från experter från de nationella säkerhetsmyndigheterna och andra relevanta nationella myndigheter samt fackmän inom järnvägssektorn, däribland representativa organ och oberoende anmälda organ för bedömning av överensstämmelse . De bör bilda kompetenta och representativa arbetsgrupper inom byrån. Byrån bör observera behovet av att bibehålla en rimlig balans mellan å ena sidan risker och fördelar, särskilt när det gäller hanteringen av intressekonflikter, och å andra sidan målet att erhålla bästa möjliga sakkunskap . [Ändr. 6]

(8)  För att ge insikt i de ekonomiska effekterna på järnvägssektorn och dess inverkan på samhället, för att göra det möjligt för andra att fatta välgrundade beslut och för att på ett effektivare sätt hantera arbetsprioriteringarna och resursfördelningen i byrån, bör byrån vidareutveckla sin medverkan i konsekvensbedömningarna.

(9)  Byrån bör ge oberoende och objektivt tekniskt stöd, främst till kommissionen. Direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] utgör en grund för att utarbeta och omarbeta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD), medan direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet] utgör en grund för att utarbeta och omarbeta gemensamma säkerhetsmetoder och gemensamma säkerhetsmål. Kontinuiteten i arbetet med och utvecklingen av TSD:er, gemensamma säkerhetsmetoder och gemensamma säkerhetsmål över tid kräver en permanent teknisk ram och särskild personal i ett specialiserat organ. I detta syfte bör byrån vara ansvarig för att ge kommissionen rekommendationer om utarbetandet och omarbetandet av TSD:er, gemensamma säkerhetsmetoder och gemensamma säkerhetsmål. De nationella säkerhetsorganisationerna och tillsynsmyndigheterna bör i lika hög grad kunna begära ett oberoende tekniskt yttrande från byrån.

(10)  Järnvägsföretagen har ställts inför olika problem när de har ansökt om säkerhetsintyg från behöriga nationella myndigheter. Det har rört sig om allt från utdragna förfaranden och överdrivna kostnader till orättvis behandling, särskilt av nya aktörer. Intyg som utfärdas i en medlemsstat har inte erkänts utan förbehåll i andra medlemsstater, vilket har varit till skada för det gemensamma europeiska järnvägsområdet. För att göra förfarandena för utfärdande av säkerhetsintyg till järnvägsföretag effektivare och mer opartiska är det nödvändigt att införa ett gemensamt säkerhetsintyg som gäller i hela unionen inom angivna verksamhetsområden och som utfärdas av byrån. Det omarbetade direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet] utgör en grund för detta. [Ändr. 7]

(11)  När det gäller järnvägsfordon ger direktiv 2008/57/EG för närvarande godkännande av ibruktagande i enskilda medlemsstater, med undantag av vissa fall. Arbetsgruppen för fordonsgodkännande, som kommissionen inrättade 2011, diskuterade flera fall där tillverkare och järnvägsföretag har drabbats av att godkännandeförfarandet har tagit för lång tid och kostat för mycket. Den föreslog flera förbättringar. Eftersom vissa problem beror på att det nuvarande förfarandet för fordonsgodkännande är komplicerat bör förfarandet förenklas. Varje järnvägsfordon bör endast få ett godkännande. Detta godkännande av att fordon och fordonstyper släpps ut på marknaden bör utfärdas av byrån. Detta skulle ge verkliga fördelar för sektorn, genom att minska förfarandets kostnader och varaktighet, och skulle minska risken för möjlig diskriminering, särskilt av nya företag som vill etablera sig på järnvägsmarknaden. Det omarbetade direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] utgör en grund för detta.

(11a)  På en öppen europeisk järnvägsmarknad med allt mer gränsöverskridande verksamhet är efterlevnaden av bestämmelser om kör- och vilotider avgörande för järnvägssäkerheten och för en rättvis konkurrens och bör därför kontrolleras och genomdrivas. Nationella säkerhetsmyndigheter bör kontrollera kör- och vilotider, även vid gränsöverskridande verksamhet. [Ändr. 8]

(11b)   Tågpersonal ombord utför operativa säkerhetsuppgifter inom järnvägssystemet och ansvarar för passagerarnas komfort och säkerhet ombord. Byrån bör genomföra behörighetsprövningar liknande dem som görs för lokförare för att garantera hög nivå på kvalifikationer och kompetens och för att bekräfta denna yrkesgrupps betydelse för trygga järnvägstjänster och för att underlätta arbetstagarnas rörlighet. [Ändr. 9]

(12)  För att ytterligare utveckla det gemensamma europeiska järnvägsområdet, särskilt när det gäller att förse godstransportkunder och resenärer med lämplig information, och med beaktande av byråns nuvarande deltagande, måste byrån ges en stärkt roll på området för telematikapplikationer inom flexibla ramar som garanterar driftskompatibiliteten och samtidigt banar väg för innovativa affärsstrategier . Då kan dessa utvecklas konsekvent och användas snarast. [Ändr. 10]

(13)  Med tanke på betydelsen av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) för den friktionsfria utvecklingen av det gemensamma europeiska järnvägsområdet och dess säkerhet, och med tanke på dess fragmentariska obefintliga utveckling och utnyttjande hittills, är det nödvändigt att stärka den övergripande samordningen av ERTMS på unionsnivå. Målet att uppnå driftskompatibilitet och harmoniserade tågkontroller och signalsystem inom unionen undergrävs för närvarande kraftigt av att det finns flera olika nationella versioner av ERTMS. [Ändr. 11]

Därför bör byrån, i egenskap av det mest behöriga unionsorganet, ges en mer framträdande roll på området för att se till att ERTMS utvecklas konsekvent, för att bidra till att ERTMS-utrustningen överensstämmer med gällande specifikationer och för att se till att ERTMS-relaterade europeiska forskningsprogram samordnas med utvecklingen av ERTMS tekniska specifikationer. För att förfarandena för utfärdande av godkännanden av ibruktagande avseende delsystem för trafikstyrning och signalering ska bli mer effektiva och opartiska är det nödvändigt att gå över till ett enda godkännande som gäller i hela unionen och utfärdas av byrån. Det omarbetade direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] utgör en grund för detta.

(13a)  Flera olyckor inom godstrafiken på järnväg har de senaste åren illustrerat behovet av att på unionsnivå förbättra bestämmelserna för underhåll av godsvagnar. Byrån bör arbeta fram harmoniserade obligatoriska krav för regelbundet underhåll. [Ändr. 12]

(14)  Behöriga nationella myndigheter har normalt tagit ut avgifter för utfärdande av fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg. I och med att behörigheten överförs till unionsnivå bör byrån ha rätt att ta ut avgifter av de sökande för utfärdande av de intyg och godkännanden som nämns i föregående skäl. Avgifterna bör vara lika höga eller lägre än det nuvarande unionsgenomsnittet variera efter verksamhetens omfattning och angett användningsområde enligt specifikationen i intyget eller godkännandet och bör fastställas i en delegerad akt som antas av kommissionen. Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen och som finansieras av dessa avgifter får inte omfattas av de personalnedskärningar som planeras i unionens alla institutioner och organ. [Ändr. 13]

(14a)  I ovannämnda delegerade akt bör det föreskrivas att avgifterna inte får vara större än kostnaderna för det aktuella intygs- eller godkännandeförfarandet. [Ändr. 14]

(15)  Målet är att funktioner och uppgifter ska överföras från medlemsstaterna till byrån på ett effektivt sätt, utan att den nuvarande höga säkerhetsnivån försvagas. Byrån bör ha tillräckliga resurser för sin nya uppgifter, och den bör tilldelas dessa resurser när ett klart definierat behov uppstår. Med hänsyn till sakkunskapen hos de nationella myndigheterna, särskilt de nationella säkerhetsmyndigheterna, bör byrån ha möjlighet att utnyttja denna sakkunskap på lämpligt sätt, även via avtal, när den beviljar relevanta godkännanden och intyg. Utstationering av nationella experter till byrån bör tydligt uppmuntras, främjas och underlättas i detta syfte. [Ändr. 15]

(16)  Enligt direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet] och direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] ska nationella säkerhetsåtgärder genomgå en granskning med avseende på deras betydelse för säkerheten och driftskompatibiliteten samt förenligheten med konkurrensbestämmelserna. Genom direktiven begränsas även medlemsstaternas möjligheter att anta nya nationella regler. Det nuvarande systemet, som fortfarande omfattar ett stort antal nationella regler, kan leda till säkerhetsrisker och konflikter med unionens regler och skapar en risk för otillräcklig insyn och dold diskriminering av utländska aktörer, särskilt små och nya aktörer. För att gå över till ett system med verkligt öppna och opartiska järnvägsregler på unionsnivå måste en gradvis minskning av nationella regler, däribland också operativa bestämmelser, förstärkas. Ett yttrande grundat på oberoende och opartisk sakkunskap är nödvändigt på unionsnivå. I detta syfte måste byråns roll stärkas. [Ändr. 16]

(17)  Resultaten, organisationen och beslutsförfarandena på området för driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet varierar i hög grad mellan olika nationella säkerhetsmyndigheter och anmälda organ för bedömning av överensstämmelse, vilket har en skadlig effekt på det gemensamma europeiska järnvägsområdets friktionsfria funktion. Särskilt små och medelstora företag som vill etablera sig på järnvägsmarknaden i en annan medlemsstat kan påverkas negativt. Därför är det väsentligt med stärkt samordning för att uppnå större harmonisering på unionsnivå. I detta syfte bör byrån övervaka de nationella säkerhetsmyndigheterna och anmälda organen för bedömning av överensstämmelse genom granskningar och inspektioner. Övervakningen av de anmälda organen för bedömning av överensstämmelse bör göras av de nationella ackrediteringsorganen i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (6) . Det krävs även samma övervakning av byråns arbete. [Ändr. 17]

(18)  När det gäller säkerheten är det viktigt att sörja för största möjliga öppenhet och en välfungerande informationsspridning. En resultatanalys som grundas på gemensamma indikatorer och kopplar ihop samtliga parter inom sektorn är viktig och bör därför utföras. Beträffande statistik är det nödvändigt att bedriva ett nära samarbete med Eurostat.

(19)  För att övervaka utvecklingen inom driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet bör byrån vara ansvarig för att offentliggöra en relevant rapport vartannat år. Med tanke på dess tekniska sakkunskap och opartiskhet bör byrån även stödja kommissionen vid övervakningen av genomförandet av unionens lagstiftning om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet.

(20)  Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska nätet bör öka, och de både pågående och nya investeringsprojekt som tilldelas unionsbidrag bör uppfylla målet för driftskompatibilitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 1692/96/EG(7) . Europeiska järnvägsbyrån är den institution som bäst kan bidra till dessa mål. [Ändr. 18]

(21)  Underhåll av rullande materiel är en viktig del i säkerhetsarbetet. Någon i verklig mening europaomfattande marknad för underhåll av järnvägsutrustning finns inte, vilket beror på att det saknas ett system för certifiering av järnvägsverkstäder för underhåll. Det innebär extrakostnader och tomtransporter för sektorn. Ett europeiskt system för certifiering av järnvägsverkstäder för underhåll bör därför successivt utformas och uppdateras. Byrån är det organ som är bäst skickat att föreslå lämpliga lösningar för kommissionen.

(22)  Yrkeskraven för lokförare är av stor betydelse för både säkerheten och driftskompatibiliteten i unionen. Yrkeskraven är också en förutsättning för den fria rörligheten för arbetstagarna inom järnvägssektorn. I denna fråga bör den befintliga ramen för dialogen mellan arbetsmarknadens parter (den s.k. sociala dialogen) följas. Byrån bör bistå med den sakkunskap som behövs för att ta hänsyn till denna aspekt på unionsnivå.

(23)  Byrån bör organisera och underlätta samarbetet mellan de nationella säkerhetsmyndigheterna, de nationella utredningsorganen och de representativa organen i järnvägssektorn som agerar på europeisk nivå, för att främja god praxis, utbyte av relevant information och insamling av järnvägsrelaterade data samt för att övervaka järnvägssystemets allmänna säkerhet.

(24)  För att sörja för största möjliga öppenhet och insyn och se till att alla parter får lika tillgång till relevant information bör de dokument som måste utarbetas under arbetet med driftskompatibilitet och säkerhet vara offentliga. Samma sak gäller för trafiktillstånd, säkerhetsintyg och andra relevanta järnvägsdokument. Byrån bör tillhandahålla välfungerande, användarvänliga och lättillgängliga hjälpmedel för denna informationsspridning och offentliggörandet av information. [Ändr. 19]

(25)  En viktig uppgift som byrån bör uppmuntra, med tanke på sin position och ställning, är främjandet av innovations- och forskningsverksamhet inom järnvägsområdet. Finansiellt stöd som ges inom ramen för byråns verksamhet i detta avseende får dock inte leda till en snedvridning på den berörda marknaden.

(26)  För att öka verkan av unionens finansiella stöd samt dess kvalitet och förenlighet med relevanta tekniska bestämmelser bör byrån, som det enda unionsorganet med ansenlig kompetens på järnvägsområdet, spela en aktiv roll vid bedömningen av järnvägsprojekt med europeiskt mervärde, i nära samarbete med nationella infrastrukturförvaltare . [Ändr. 20]

(27)  Lagstiftningen om driftskompatibilitet och säkerhet på järnvägsområdet samt byråns genomförandehandledningar eller rekommendationer kan ibland ge upphov till tolkningsproblem och andra problem för intressenterna. En korrekt och enhetlig förståelse av dessa akter är en förutsättning för att järnvägsregelverket ska kunna genomföras effektivt och järnvägsmarknaden ska fungera. Därför bör byrån aktivt satsa på utbildning och förklarande verksamhet i detta avseende, med särskild tonvikt på små och medelstora företag . [Ändr. 21]

(27a)  Byrån bör samarbeta fullt ut med de nationella myndigheterna och ge dem maximalt stöd i civilrättsliga utredningar eller brottsutredningar som rör frågor som ligger inom byråns behörighetsområde. [Ändr. 22]

(28)  För att kunna fullgöra sina uppgifter bör byrån ha ställning som juridisk person och ha en egen budget, som till största delen finansieras genom medel från unionen och avgifter och taxor som betalas av sökande. Unionens bidrag bör utvärderas och revideras vid varje tilldelning av nya befogenheter som inte är föremål för avgifter och taxor som betalas av sökande. Byråns oberoende och opartiskhet bör inte få äventyras genom ekonomiska bidrag från medlemsstater, tredjeländer eller andra enheter. För att byrån ska kunna agera självständigt i sin dagliga verksamhet och vid utarbetandet av sina yttranden och rekommendationer, bör det råda insyn i byråns verksamhet. Byråns verkställande direktör bör bära det fulla ansvaret. Byråns personal bör ha en oberoende ställning och bör ha en lämplig avvägning mellan kortvariga anställningsavtal och tillsvidareanställningsavtal, mellan utstationerade nationella experter och tillsvidareanställda tjänstemän, för att bevara kunskapen i organisationen och företagskontinuiteten, samtidigt som det nödvändiga och pågående utbytet av sakkunskap med järnvägssektorn behålls. [Ändr. 23]

(29)  För att effektivt kunna kontrollera hur byrån fungerar bör medlemsstaterna och kommissionen vara företrädda i byråns styrelse. Denna styrelse bör ha de befogenheter som är nödvändiga, bland annat för att fastställa budgeten och godkänna de årliga och fleråriga arbetsprogrammen.

(30)  För att säkerställa insyn i och öppen redovisning av styrelsens beslut bör företrädare för berörda sektorer närvara under överläggningarna, dock utan rösträtt, eftersom denna är förbehållen myndigheternas företrädare som är ansvariga inför myndigheter för demokratisk kontroll. Sektorns företrädare bör utses av kommissionen med hänsyn till representativitet på unionsnivå för järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, järnvägsindustrin, anmälda organ, utnämnda organ , fackföreningar, resenärer, och inte minst resenärer med nedsatt rörelseförmåga, samt godstransportkunder. [Ändr. 24]

(31)  En rådgivande direktion bör inrättas, som ska förbereda styrelsens möten och ge råd om beslut.

(32)  Det är nödvändigt att se till att de parter som påverkas av byråns beslut har nödvändiga rättsmedel på ett oberoende och opartiskt sätt. En lämplig överklagandemekanism bör inrättas så att den verkställande direktörens beslut kan överklagas till en särskild överklagandenämnd som agerar fullständigt oberoende av kommissionen , byrån, nationella säkerhetsmyndigheter och samtliga aktörer inom järnvägssektorn och vars beslut i sin tur kan överklagas till domstolen. [Ändr. 25]

(32a)  Personal vid byrån som har varit involverad i det beslut som överklagandet gäller bör inte delta i överklagandenämndens arbete. [Ändr. 26]

(33)  Ett större strategiskt perspektiv på byråns verksamhet skulle göra det lättare att planera och förvalta dess resurser på ett effektivare sätt och skulle bidra till resultat av högre kvalitet. Därför bör styrelsen anta och regelbundet uppdatera ett flerårigt arbetsprogram, efter lämpligt samråd med berörda intressenter.

(34)  Byråns verksamhet bör bedrivas på ett öppet sätt. Europaparlamentet bör tillförsäkras en fungerande tillsynsrätt och bör för detta ändamål ha möjlighet att höra byråns verkställande direktör och höras om det de fleråriga arbetsprogrammet och årliga arbetsprogrammen . Byrån bör också tillämpa unionens relevanta lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar. [Ändr. 27]

(35)  I takt med att allt fler decentraliserade organ har inrättats på senare år har budgetmyndigheten försökt förbättra insynen i och kontrollen av förvaltningen av unionsanslagen till organen, särskilt när det gäller budgetering av avgifter, finansiell kontroll, befogenheter att bevilja ansvarsfrihet, avsättning till pensionssystemet samt det interna budgetförfarandet (uppförandekod). På liknande sätt bör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999(8) bör tillämpas fullt ut på byrån. Byrån bör också ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)(9) . [Ändr. 28]

(36)  Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att inrätta ett särskilt organ med uppgift att utarbeta gemensamma lösningar för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av att det arbete som ska göras är av gemensam art och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(37)  För att på rätt sätt fastställa nivån på de avgifter och taxor som byrån har rätt att ta ut bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för artiklar som rör utfärdande och förnyande av godkännanden av ibruktagande avseende delsystem för trafikstyrning och signalering ERTMS , godkännanden av att fordon och fordonstyper släpps ut på marknaden samt säkerhetsintyg. Differentierade avgifter och taxor bör tillämpas beroende på användningsområde och verksamhetens omfattning enligt specifikation i säkerhetsintyg och godkännande. Det är särskilt viktigt att kommissionen samråder med experter och andra parter under sitt förberedande arbete. Avgifter och taxor bör fastställas på ett öppet, rättvist och enhetligt sätt och bör inte vara till men för konkurrenskraften för den berörda europeiska industrin. [Ändr. 29]

När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet.

(37a)   I syfte att främja standardisering av reservdelar för järnvägen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på standardisering av reservdelar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. [Ändr. 30]

(38)  För att säkerställa genomförandet av artiklarna 21 och 22 i denna förordning om granskning av nationella bestämmelser och gällande bestämmelser bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(39)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artiklarna 29, 30, 31 och 51 i denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(10) .

(40)  Det är nödvändigt att genomföra vissa principer avseende byråns styrning för att följa det gemensamma uttalandet om decentraliserade organ och den gemensamma ansats som bifogats detta, som överenskoms i juli 2012 av den interinstitutionella arbetsgruppen om decentraliserade organ, vars syfte är att harmonisera byråernas verksamhet och förbättra deras resultat.

(41)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

PRINCIPER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Genom denna förordning inrättas Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån ).

2.  I denna förordning finns bestämmelser om följande:

a)  Byråns inrättande och uppgifter.

b)  Medlemsstaternas uppgifter.

3.  Denna förordning ska tillämpas på

a)  driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom unionen såsom föreskrivs i direktiv …/…/EU [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet],

b)  säkerhet på unionens järnvägar såsom föreskrivs i direktiv …/…/EU [järnvägssäkerhetsdirektivet],

c)  behörighetsprövning av lokförare såsom föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG(11) [lokförardirektivet] samt behörighetsprövning av all personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten . [Ändr. 31]

3a.  Byrån har som syfte att säkra en hög nivå på järnvägssäkerheten och att bidra till fullbordandet av det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Dessa mål uppnås genom

a)  bidrag, på ett tekniskt plan, till genomförandet av unionslagstiftning med syfte att öka järnvägssystemets driftskompatibilitet och utveckla en gemensam säkerhetsstrategi för unionens järnvägssystem,

b)  en roll som myndighet på EU-nivå, i samarbete med de nationella säkerhetsmyndigheterna, när det gäller godkännande av utsläppande på marknaden av fordon och utfärdande av säkerhetsintyg för järnvägsföretagen,

c)  harmonisering av nationella bestämmelser och optimering av förfaranden,

d)  uppföljning av de nationella säkerhetsmyndigheternas åtgärder på områdena driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet. [Ändr. 32]

Artikel 2

Juridisk ställning

1.  Byrån ska vara ett unionsorgan med status som juridisk person.

2.  Byrån ska i alla medlemsstater ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Den ska särskilt kunna förvärva eller avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.  Byrån ska företrädas av sin direktör.

Artikel 3

Byråns olika akter

Byrån får

a)  ge rekommendationer till kommissionen om tillämpningen av artiklarna 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 32, 31, 33 och 41,

b)  rikta rekommendationer till medlemsstaterna om tillämpningen av artiklarna 21, 22 och 30 och till de nationella säkerhetsmyndigheterna om tillämpningen av artikel 29.4 , [Ändr. 33]

c)  avge yttranden till kommissionen i enlighet med artiklarna 9, 21, 22 och 38 och till berörda myndigheter i medlemsstaterna i enlighet med artikel 9,

d)  avge beslut i enlighet med artiklarna 12, 16, 17 och 18,

e)  avge yttranden som utgör godtagbara sätt att uppfylla kraven i enlighet med artikel 15,

f)  avge tekniska dokument i enlighet med artikel 15,

g)  avge revisionsrapporter i enlighet med artiklarna 29 och 30,

h)  utfärda riktlinjer och andra icke-bindande dokument som underlättar tillämpningen av lagstiftningen om driftskompatibilitet och säkerhet på järnvägsområdet i enlighet med artiklarna 11, 15 och 24.

KAPITEL 2

ARBETSMETODER

Artikel 4

Arbetsgruppens inrättande och sammansättning

1.  Byrån ska inrätta ett begränsat antal arbetsgrupper för utarbetandet av rekommendationer, särskilt om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD:er), gemensamma säkerhetsmål och gemensamma säkerhetsmetoder, gemensamma säkerhetsindikatorer, register, enheter som är ansvariga för underhåll, de dokument som nämns i artikel 15 och bestämmelser om lägsta kvalifikationer hos järnvägspersonal som anförtros viktiga säkerhetsrelaterade uppgifter . [Ändr. 34]

Byrån får på kommissionens begäran eller på eget initiativ inrätta arbetsgrupper i andra berättigade fall, efter samråd med kommissionen.

2.  Byrån ska utse experter till arbetsgrupperna.

Byrån ska till arbetsgrupperna utse företrädare som nomineras av behöriga nationella myndigheter till de arbetsgrupper i vilka de önskar delta.

Byrån ska till arbetsgrupperna utse fackmän ur järnvägssektorn från den förteckning som avses i punkt 3. Den ska se till att alla medlemsstater och de järnvägssektorer och de användare, som kan påverkas av åtgärder som föreslås av kommissionen på grundval av rekommendationer från byrån, är adekvat representerade. [Ändr. 35]

Byrån får vid behov komplettera arbetsgrupperna med oberoende experter och företrädare för internationella organisationer med erkänd kompetens inom det berörda området. Personal vid byrån får inte utses till arbetsgrupperna, med undantag för arbetsgruppernas ordförande som ska utgöras av en företrädare för byrån . [Ändr. 36]

3.  Varje representativt organ som avses i artikel 34 ska varje år till byrån översända en förteckning med de bäst kvalificerade experter som har i uppdrag att företräda dem i varje arbetsgrupp. [Ändr. 37]

4.  När det arbete som utförs av arbetsgrupperna har en omedelbar effekt beträffande påverkar arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet för dem som arbetar inom näringen, ska företrädare för alla medlemsstaters arbetstagarorganisationer arbetstagarorganisationerna delta i de berörda arbetsgrupperna som fullvärdiga medlemmar. [Ändr. 38]

5.  Kostnader för resor och uppehälle för arbetsgruppens medlemmar ska ersättas av byrån i enlighet med de regler och tariffer som styrelsen fastställt.

6.  Arbetsgrupperna ska ha en företrädare för byrån som ordförande. [Ändr. 39]

7.  Arbetsgruppernas arbete ska präglas av öppenhet. Styrelsen ska fastställa en arbetsordning för arbetsgrupperna.

Artikel 5

Samråd med arbetsmarknadens parter

När de arbetsuppgifter som avses i artiklarna 11, 12, 15 och 32 direkt påverkar den sociala miljön eller arbetsförhållandena för de som arbetar inom näringen, ska byrån samråda med arbetsmarknadens parter från alla medlemsstater i den branschvisa dialogkommitté som inrättats enligt kommissionens beslut 98/500/EG(12) . [Ändr. 40]

Samrådet ska hållas innan byrån lämnar sina rekommendationer till kommissionen. Byrån ska vederbörligen beakta dessa samråd och ska alltid stå till förfogande för att ge förklaringar avseende dessa rekommendationer. Byrån ska inom två månader till kommissionen överlämna de yttranden som inkommit från den branschvisa dialogkommittén, varefter kommissionen i sin tur ska lämna dem vidare till den kommitté som avses i artikel 75. [Ändr. 41]

Artikel 6

Samråd med godstransportkunder och resenärer

När de arbetsuppgifter som avses i artiklarna 11 och 15 direkt påverkar godstransportkunder och resenärer, ska byrån samråda med de organisationer som företräder dem, i synnerhet företrädare för resenärer med nedsatt rörelseförmåga . Förteckningen över de organisationer med vilka samråd ska hållas ska upprättas av den kommitté som avses i artikel 75. [Ändr. 42]

Samrådet ska hållas innan byrån lämnar sina förslag till kommissionen. Byrån ska vederbörligen beakta dessa samråd och ska alltid stå till förfogande för att ge förklaringar avseende dessa förslag. Byrån ska inom två månader till kommissionen överlämna de yttranden som inkommit från de berörda organisationerna, varefter kommissionen i sin tur ska lämna dem vidare till den kommitté som avses i artikel 75. [Ändr. 43]

Artikel 7

Konsekvensbedömning

1.  Byrån ska genomföra en konsekvensbedömning av sina rekommendationer och yttranden. Styrelsen ska anta en konsekvensbedömningsmetod som bygger på kommissionens metod med beaktande av kraven i direktiv ... [järnvägssäkerhetsdirektivet] . Byrån ska upprätthålla kontakt med kommissionen för att se till att relevant arbete vid kommissionen beaktas på vederbörligt sätt. De antaganden som används som utgångspunkt för konsekvensbedömningen, samt de uppgiftskällor som använts, ska klart anges i den rapport som åtföljer varje rekommendation. [Ändr. 41]

2.  Innan byrån inleder en verksamhet som ingår i arbetsprogrammet ska den genomföra en tidig konsekvensbedömning av denna verksamhet, som ska fastställa

a)  vilket problem som ska lösas och sannolika lösningar,

b)  i vilken utsträckning en bestämd åtgärd, t.ex. en rekommendation eller yttrande från byrån, kommer att krävas,

c)  byråns förväntade bidrag till lösningen av problemet.

Varje verksamhet och projekt i arbetsprogrammet ska dessutom genomgå en effektivitetsanalys, individuellt och i kombination med varandra, för att byråns budget och resurser ska användas på bästa sätt.

3.  Byrån får genomföra en efterhandsutvärdering av den lagstiftning som utgår från dess rekommendationer.

4.  Medlemsstaterna och berörda intressenter ska förse byrån, vid behov och på begäran av denna, med nödvändiga uppgifter för konsekvensbedömningarna. [Ändr. 45]

Artikel 8

Utredningar

Byrån ska, när så krävs för att utföra dess uppgifter, låta göra utredningar som ska finansieras inom ramen för dess egen budget.

Artikel 9

Yttranden

1.  Byrån ska lämna yttranden på begäran av ett eller flera av de nationella regleringsorgan som avses i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU(13) om säkerhets- och driftskompatibilitetsaspekter i ärenden som de ska pröva. [Ändr. 46]

2.  Byrån ska på kommissionens begäran lämna yttranden om ändringar av akter som antas på grundval av direktiv … [järnvägskompatibilitetsdirektivet] eller direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet], särskilt om påstådda brister påpekas.

3.  När det gäller de yttranden som avses i föregående punkter och i andra artiklar i denna förordning ska byrån lämna sina yttranden inom två månader, såvida inte annat överenskommits. Byrån ska offentliggöra sina yttranden inom två månader. I den version av yttrandet som byrån offentliggör ska allt material som rör affärshemligheter ha rensats bort.

Artikel 10

Besök i medlemsstaterna

1.  Byrån får genomföra besök i medlemsstaterna för att kunna utföra sina uppgifter, särskilt de uppgifter som avses i artiklarna 12, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33 och 38, i enlighet med de riktlinjer som styrelsen fastställt. [Ändr. 47]

2.  Byrån ska underrätta den berörda medlemsstaten om det planerade besöket, namnen på byråns bemyndigade tjänstemän och vilket datum besöket ska inledas. De bemyndigade tjänstemännen ska genomföra besöket efter uppvisande av ett beslut från den verkställande direktören, där syftet och målet med besöket anges.

3.  Medlemsstaternas nationella myndigheter ska underlätta arbetet för byråns personal.

4.  Efter varje besök ska byrån upprätta en rapport och skicka den till kommissionen och den berörda medlemsstaten.

5.  Föregående punkter påverkar inte de inspektioner som avses i artiklarna 29.6 och 30.6, som ska genomföras i enlighet med det förfarande som beskrivs där.

KAPITEL 3

UPPGIFTER AVSEENDE JÄRNVÄGSSÄKERHET

Artikel 11

Tekniskt stöd – rekommendationer om järnvägssäkerhet

1.  Byrån ska ge rekommendationer till kommissionen om de gemensamma säkerhetsmetoder, gemensamma säkerhetsindikatorer och gemensamma säkerhetsmål som anges i artiklarna 6 och 7 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet]. Byrån ska också avge rekommendationer om den regelbundna översynen av de gemensamma säkerhetsmetoderna och de gemensamma säkerhetsmålen till kommissionen. [Ändr. 48]

2.  Byrån ska på begäran av kommissionen eller på eget initiativ avge yttranden om andra åtgärder på säkerhetsområdet.

3.  Byrån får utfärda riktlinjer och andra icke-bindande dokument för att underlätta genomförandet av lagstiftning om järnvägssäkerhet.

Artikel 12

Säkerhetsintyg

Utan att det påverkar artikel 10.2a i direktiv ... [järnvägssäkerhetsdirektivet] ska byrån ska utfärda, förnya, tillfälligt dra tillbaka, ändra eller återkalla gemensamma säkerhetsintyg i enlighet med artiklarna 10 och 11 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet]. [Ändr. 49]

Artikel 13

Underhåll av fordon

1.  Byrån ska bistå kommissionen med avseende på systemet för certifiering av enheter som är ansvariga för underhåll i enlighet med artikel 14.6 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet].

2.  Byrån ska ge rekommendationer till kommissionen med hänsyn till artikel 14.7 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet].

3.  Inom ramen för de rapporter som avses i artikel 30.2 i denna förordning ska byrån analysera de alternativa åtgärder för vilka beslut fattas enligt artikel 15 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet].

Artikel 14

Transport av farligt gods på järnväg

Byrån ska följa utvecklingen av lagstiftningen om transport av farligt gods på järnväg i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG(14) och jämföra detta med lagstiftningen om säkerhet och driftskompatibilitet, särskilt de grundläggande kraven. Byrån ska bistå kommissionen och får avge yttranden på begäran av kommissionen eller på eget initiativ.

Artikel 14a

Spontan incidentrapportering

Byrån ska inrätta ett system som möjliggör spontan och anonym rapportering av incidenter som kan äventyra systemets säkerhet. Byrån ska inrätta en mekanism som automatiskt skickar information till ansvariga representanter. Byrån ska även koordinera överföringen av rapporterna mellan de nationella byråerna, särskilt när de påverkar säkerheten för mer än en medlemsstat. [Ändr. 50]

KAPITEL 4

UPPGIFTER AVSEENDE DRIFTSKOMPATIBILITET

Artikel 15

Tekniskt stöd på området för järnvägsdriftskompatibilitet

1.  Byrån ska

a)  ge rekommendationer till kommissionen om TSD:er och översyner av dessa i enlighet med artikel 5 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet],

b)  ge rekommendationer till kommissionen om mallarna för EU kontrollförklaringen och för handlingar i det tekniska underlag som måste åtfölja den, i enlighet med artikel 15 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet],

c)  ge rekommendationer till kommissionen om specifikationer för register och översyner av dessa i enlighet med artiklarna 43, 44 och 45 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet],

d)  avge yttranden som utgör godtagbara sätt att uppfylla kraven för brister hos TSD:er i enlighet med artikel 6.2 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet],

e)  avge yttranden till kommissionen om krav på icke-tillämpning av TSD:er av medlemsstaterna, i enlighet med artikel 7 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet],

f)  utfärda tekniska dokument i enlighet med artikel 4.9 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet],

g)  ge rekommendationer till kommissionen avseende arbetsvillkoren för all personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.

gb)  ge rekommendationer till kommissionen om europeiska standarder som ska utvecklas av de relevanta europeiska standardiseringsorganen, särskilt vad gäller reservdelar. [Ändr. 52]

(gc)  utfärda detaljerade krav på standardisering till relevanta europeiska standardiseringsorgan, i syfte att fullgöra det mandat som kommissionen gett dem, [Ändr. 53]

(gd)  ge rekommendationer till kommissionen angående utbildning och behörighetsprövning av personal ombord med säkerhetsrelaterade uppgifter. [Ändr. 54]

(ge)  ge rekommendationer till kommissionen för att harmonisera de nationella bestämmelserna i enlighet med artikel 22.1, särskilt där en bestämmelse gäller flera medlemsstater. Detta arbete ska utföras i samarbete med nationella säkerhetsmyndigheter. [Ändr. 55]

(gf)  på begäran av kommissionen, avge yttranden till denna om driftskompatibilitetskomponenter som inte överensstämmer med de grundläggande kraven enligt artikel 11 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. [Ändr. 56]

(gg)  ge rekommendationer till kommissionen om en gemensam minsta kontrollfrekvens (efter tid och kilometer) för rullande materiel (godsvagnar, passagerarvagnar och lok). [Ändr. 57]

2.  För utarbetandet av de rekommendationer som avses i punkt 1 a, och b och c ska byrån [Ändr. 58]

a)  se till att TSD:er och specifikationer för register anpassas till den tekniska utvecklingen, marknadstendenserna och de sociala behoven för att effektivisera järnvägssystemen, samtidigt som man tar hänsyn till systemets kostnadseffektivitet , [Ändr. 59]

b)  sörja för samordningen av dels utvecklings- och uppdateringsarbetet i fråga om TSD:er, dels arbetet med att ta fram Europastandarder som visar sig vara nödvändiga för driftskompatibiliteten; byrån ska vidare upprätthålla kontakter med de europeiska standardiseringsorganen i relevanta frågor.

ba)  delta som observatör i relevanta arbetsgrupper för standardiseringsfrågor [Ändr. 60]

3.  Byrån får utfärda riktlinjer och andra icke-bindande dokument för att underlätta genomförandet av lagstiftning om järnvägsdriftskompatibilitet.

3a.   Byrån ska involvera arbetsgrupperna då detta anges i artikel 4. [Ändr. 61]

Artikel 16

Godkännande för utsläppande på marknaden av fordon

Utan att det påverkar artikel 20.9a i direktiv ... [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] ska byrån utfärda, förnya, tillfälligt dra tillbaka, ändra eller återkalla ska godkännanden för utsläppande på marknaden av järnvägsfordon i enlighet med artikel 20 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] det direktivet . [Ändr. 62]

Artikel 17

Godkännanden för utsläppande på marknaden av fordonstyper

Byrån ska utfärda, förnya, dra in, ändra eller återkalla godkännanden för utsläppande på marknaden av fordonstyper i enlighet med artikel 22 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. [Ändr. 63]

Artikel 18

Godkännande att ta i bruk avseende delsystem för trafikstyrning och signalering ERTMS [Ändr. 64]

Byrån ska utfärda, förnya, tillfälligt dra tillbaka, ändra eller återkalla godkännanden att ta i bruk de delsystem för trafikstyrning och signalering ERTMS som ingår i järnvägssystemet och som är belägna eller används inom hela unionen, i enlighet med artikel 18 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. [Ändr. 65]

Artikel 19

Telematikapplikationer

1.  Byrån ska fungera som systemansvarig myndighet och vara ansvarig för att underhålla de tekniska specifikationerna avseende telematikapplikationerna, i enlighet med relevanta TSD:er.

1a.  Byrån får bidra till att främja öppen och fullständig tillgång till uppgifter, inklusive datauppsättningar med internationella tidtabeller. [Ändr. 66]

2.  Byrån ska fastställa, offentliggöra och tillämpa förfarandet för behandling av ansökningar om ändringar av dessa specifikationer. För detta ändamål ska byrån inrätta och underhålla ett register över ansökningar om ändring av specifikationer för telematikapplikationer och deras status.

3.  Byrån ska utveckla och underhålla tekniska verktyg för förvaltning av de olika versionerna av specifikationerna för telematikapplikationer och säkerställa teknisk kompatibilitet, både bakåt och framåt, mellan dessa olika versioner . [Ändr. 67]

4.  Byrån ska bistå kommissionen vid övervakningen av införandet av telematikapplikationerna i enlighet med relevanta TSD:er.

Artikel 20

Stöd till anmälda organ för bedömning av överensstämmelse

1.  Byrån ska stödja verksamheten vid anmälda organ som ansvarar för förfarandena för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 27 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. Det stödet ska bland annat särskilt bestå i att byrån utarbetar riktlinjer för bedömning av komponenters överensstämmelse eller lämplighet enligt vad som avses i artikel 9 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] samt riktlinjer för förfarandet för EG‑kontrollförklaring i enlighet med artikel 10 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet].

2.  Byrån ska underlätta samarbetet mellan anmälda organ för bedömning av överensstämmelse och särskilt fungera som tekniskt sekretariat för deras samordningsgrupp.

KAPITEL 5

UPPGIFTER AVSEENDE NATIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 21

Kontroll av förslag till nationella bestämmelser

1.  Byrån ska inom två månader från mottagandet kontrollera förslag till nationella bestämmelser, som lämnas in i enlighet med

a)  artikel 8.2 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet],

b)  artikel 14 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet].

2.  Om byrån efter den kontroll som avses i punkt 1 och inom de tidsfrister som där avses anser att de berörda nationella bestämmelserna leder till att de grundläggande kraven för driftskompatibilitet uppfylls, de gemensamma säkerhetsmetoderna respekteras och de gemensamma säkerhetsmålen uppnås och att de inte medför godtycklig diskriminering eller en dold begränsning av järnvägstransportverksamheten mellan medlemsstaterna , ska den informera kommissionen och de berörda medlemsstaterna om sin positiva bedömning. Kommissionen kan därefter validera bestämmelserna i det it-system som avses i artikel 23. [Ändr. 68]

3.  Om den kontroll som avses i punkt 1 leder till en negativ bedömning ska byrån

a)  utfärda en rekommendation som riktas till den berörda medlemsstaten med angivande av skälen till att den berörda bestämmelsen inte ska träda i kraft och/eller tillämpas,

b)  underrätta kommissionen om sin negativa bedömning.

4.  Om den berörda medlemsstaten inte vidtar åtgärder inom två månader efter mottagande av en rekommendation från byrån i enlighet med punkt 3a får kommissionen, efter att ha mottagit de upplysningar som avses i punkt 3b och efter att ha hört den berörda medlemsstatens synpunkter, anta ett beslut som riktas till medlemsstaten med en begäran om att ändra förslaget till bestämmelse eller avbryta antagandet, ikraftträdandet eller genomförandet.

4a.  Bestämmelserna i denna artikel ska inte tillämpas på nationella bestämmelser om arbetsmiljö och krav på kompetensutveckling och utbildning av järnvägspersonal med säkerhetsrelaterade uppgifter. [Ändr. 69]

4b.  Vid eventuella omedelbara förebyggande åtgärder enligt vad som avses i artikel 8 i direktiv ... [järnvägssäkerhetsdirektivet] och artikel 14.4 i direktiv ... [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet ] ska byrån, särskilt efter en olycka eller ett tillbud, genomdriva harmoniseringen av bestämmelsen på unionsnivå, tillsammans med de nationella säkerhetsmyndigheterna. Vid behov ska byrån utfärda en rekommendation eller avge ett yttrande till kommissionen. [Ändr. 70]

Artikel 22

Kontroll av gällande nationella bestämmelser

1.  Byrån ska inom två månader från mottagandet kontrollera nationella bestämmelser, som lämnas in i enlighet med artikel 14.3 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet].

1a.  Byrån ska undersöka de nationella bestämmelser som gäller när den föreliggande förordningen börjar tillämpas. För att uppnå detta mål ska byrån för styrelsen föreslå en arbetsplan för att genomföra denna undersökning, inom ramen för de årliga och fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 48. Varje år ska byrån lämna en rapport till styrelsen om hur dess arbete utvecklas och om de resultat som uppnåtts enligt artikel 50. [Ändr. 71]

2.  Om byrån efter den kontroll som avses i punkt 1 anser att de berörda nationella bestämmelserna leder till att de grundläggande kraven för driftskompatibilitet uppfylls, de gemensamma säkerhetsmetoderna respekteras och de gemensamma säkerhetsmålen uppnås och att de inte medför godtycklig diskriminering eller en dold begränsning av järnvägstransportverksamheten mellan medlemsstaterna , ska den informera kommissionen och de berörda medlemsstaterna om sin positiva bedömning. Kommissionen kan därefter validera bestämmelserna i det it-system som avses i artikel 23. [Ändr. 72]

3.  Om den kontroll som avses i punkt 1 leder till en negativ bedömning ska byrån

a)  utfärda en rekommendation som riktas till den berörda medlemsstaten om att den bestämmelse som har fått en negativ bedömning omedelbart bör upphävas eller ändras, med angivande av skälen till att den berörda denna bestämmelsen ska måste ändras eller upphävas, [Ändr. 73]

b)  underrätta kommissionen om sin negativa bedömning och översända den rekommendation som riktats till medlemsstaten . [Ändr. 74]

4.  Om den berörda medlemsstaten inte vidtar åtgärder inom två månader efter mottagande av en rekommendation från byrån i enlighet med punkt 3a får kommissionen, efter att ha mottagit de upplysningar som avses i punkt 3b och efter att ha hört den berörda medlemsstatens synpunkter, anta ett beslut som riktas till medlemsstaten med en begäran om att ändra eller upphäva bestämmelsen i fråga.

5.  Det förfarande som beskrivs i punkterna 2 och 3 ska på motsvarande sätt gälla när byrån får kännedom om att en nationell bestämmelse, vare sig den antagits eller ej, är överflödig eller strider mot de gemensamma säkerhetsmetoderna, de gemensamma säkerhetsmålen, TDS:erna eller annan unionslagstiftning på järnvägsområdet, eller skapar ett omotiverat hinder för den gemensamma järnvägsmarknaden . I sådana fall gäller de tidsfrister som framgår av punkt 1 . [Ändr. 75]

5a.  När det gäller frågor som rör utbildning och hälsa och säkerhet i arbetet för järnvägspersonal med ansvar för säkerhetskritiska uppgifter, får byrån endast tillämpa denna punkt om den nationella bestämmelsen har en potentiellt diskriminerande verkan. [Ändr. 76]

Artikel 22a

Användning av databasen

Byrån ska genomföra en teknisk granskning av de gällande nationella bestämmelser som återfinns i tillgängliga nationella författningssamlingar sådana de är förtecknade i den databas över referensdokument som byrån ska offentliggöra samtidigt som denna förordning träder i kraft. [Ändr. 77]

Artikel 23

It-system för inlämnande av anmälningar och klassificering av nationella bestämmelser

1.  Byrån ska inrätta och driva ett särskilt it-system över de nationella bestämmelser som avses i artiklarna 21.1 och 22.1. Systemet ska 1 och de godtagbara nationella sätt att uppfylla krav som framgår av artikel 2.28a i direktiv ... [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. Byrån ska hålla systemet finnas tillgängligt för berörda intressenter och allmänheten. [Ändr. 78]

1a.  Inom en månad efter denna förordnings ikraftträdande ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla alla existerande nationella bestämmelser som inte anmälts senast den dag då förordningen trädde i kraft. [Ändr. 79]

2.  Medlemsstaterna ska anmäla de nationella bestämmelser som avses i artiklarna 21.1 och 22.1 till byrån och kommissionen via det it-system som avses i punkt 1. Byrån ska offentliggöra bestämmelserna i detta system och använda det för att underrätta kommissionen i enlighet med artiklarna 21 och 22. Byrån ska använda it‑systemet för att underrätta kommissionen om negativa rekommendationer som riktas till medlemsstater enligt artiklarna 21.3 och 22.3 b. [Ändr. 80]

3.  Byrån ska klassificera anmälda nationella bestämmelser i enlighet med artikel 14.8 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. I detta syfte ska den använda det system som avses i första punkten i denna artikel.

4.  Byrån ska klassificera nationella bestämmelser i enlighet med artikel 8.2 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet], med beaktande av hur EU-lagstiftningen har utvecklats. Byrån ska i detta syfte utveckla ett verktyg för hantering av bestämmelser som medlemsstaterna ska använda för att förenkla sina system av nationella bestämmelser. Byrån ska använda det system som avses i första punkten i denna artikel för att offentliggöra verktyget för hantering av bestämmelser.

4a.  Genom det system som avses i punkt 1 ska byrån också offentliggöra läget i utvärderingen av dessa bestämmelser samt resultatet av utvärderingen, när den har slutförts. [Ändr. 81]

KAPITEL 6

Uppgifter avseende det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)

Artikel 24

Systemansvarig myndighet för ERTMS

1.  Byrån ska fungera som systemansvarig myndighet och vara ansvarig för att underhålla de tekniska specifikationerna avseende ERTMS.

2.  Byrån ska fastställa, offentliggöra och tillämpa förfarandet för behandling av ansökningar om ändringar av dessa specifikationer. För detta ändamål ska byrån inrätta och underhålla ett register över ansökningar om ändringar av ERTMS-specifikationer och deras status.

3.  Byrån ska rekommendera antagande av en ny version av tekniska ERTMS‑specifikationer. Den ska dock endast göra detta när den tidigare versionen har fått tillräcklig spridning. Utvecklingen av nya versioner ska inte inverka menligt på vare sig spridningen av ERTMS, den tillförlitlighet som krävs för specifikationerna för att tillverkningen av ERTMS-utrustning ska optimeras, järnvägsföretagens och ägarnas återbäring på sina investeringar eller den effektiva planeringen av utbyggnaden av ERTMS. [Ändr. 82]

4.  Byrån ska utveckla och underhålla tekniska verktyg för förvaltning av de olika versionerna av ERTMS för att säkerställa den tekniska och operativa driftskompatibiliteten mellan järnvägsnät och fordon som utrustats med olika versioner och för att ge incitament för ett snabbt införande av den aktuella versionen och av eventuella nyare versioner.

5.  I enlighet med artikel 5.10 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] ska byrån säkerställa att successiva versioner av ERTMS-utrustning är tekniskt förenliga med tidigare versioner.

6.  Byrån ska utarbeta och sprida relevanta riktlinjer för tillämpning till intressenterna och dokument som förklarar de tekniska specifikationerna för ERTMS.

Artikel 25

Tillfällig arbetsgrupp för anmälda organ för bedömning av överensstämmelse

1.  Byrån ska inrätta och inneha ordförandeskapet för en tillfällig arbetsgrupp för anmälda organ för bedömning av överensstämmelse, enligt artikel 27 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet].

Arbetsgruppen ska ha till uppgift att kontrollera att det förfarande för bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse eller lämplighet enligt artikel 9 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] samt förfarandena för EG-kontroll enligt artikel 10 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet], som de anmälda organ som ansvarar för förfarandena för bedömning av överensstämmelse ska följa, tillämpas på ett enhetligt sätt.

2.  Byrån ska vartannat år rapportera till kommissionen om arbetet i den arbetsgrupp som avses i punkt 1. Rapporten ska innehålla närvarostatistik över företrädare för de anmälda organen för bedömning av överensstämmelse.

3.  Byrån ska utvärdera tillämpningen av förfarandet för bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse och av EG-kontrollförfarandet för ERTMS-utrustning och vartannat år lämna en rapport till kommissionen om eventuella förbättringar.

Artikel 26

Stöd till teknisk och operativ överensstämmelse mellan delsystem för fordonsbaserad och markbaserad ERTMS

1.  Byrån får ska på järnvägsföretagens begäran hjälpa dem att kontrollera den tekniska och operativa överensstämmelsen mellan delsystem för fordonsbaserad och markbaserad ERTMS innan fordon tas i bruk. [Ändr. 83]

2.  Om byrån finner att det finns en risk för bristande teknisk och operativ överensstämmelse mellan järnvägsnät och järnvägsfordon som är utrustade med ERTMS-utrustning inom ramen för särskilda ERTMS-projekt får den begära att berörda aktörer, särskilt tillverkare, anmälda organ som ansvarar för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, järnvägsföretag, ägare, infrastrukturförvaltare och nationella säkerhetsmyndigheter lämnar alla relevanta upplysningar om de förfaranden för EG-kontroll och ibruktagande som de tillämpar och om operativa villkor. Byrån ska omedelbart underrätta kommissionen om en sådan risk och i förekommande fall rekommendera lämpliga åtgärder för kommissionen. [Ändr. 84]

2a.  Byrån ska inrätta testräls och laboratorium för centraliserade tester av markbaserad utrustning och ombordutrustning för ERTMS. [Ändr. 85]

Artikel 27

Stöd till genomförande av ERTMS och ERTMS-projekt

1.  Byrån ska övervaka genomförandet av ERTMS enligt den genomförandeplan som anges i kommissionens beslut 2012/88/EU(15) och ska övervaka samordningen av installationen av ERTMS längs de transeuropeiska transportkorridorerna och godskorridorerna som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010(16) .

2.  Byrån ska säkerställa teknisk uppföljning av unionsfinansierade projekt för genomförande av ERTMS, i förekommande fall analyser av upphandlingsspecifikationer vid tidpunkten för meddelanden om upphandling. Byrån ska också vid behov hjälpa mottagare av EU-medel att säkerställa att de tekniska lösningar som genomförs i projekten är fullständigt förenliga med TSD:er avseende trafikstyrning och signalering och att de därmed är fullständigt driftskompatibla.

Artikel 28

Ackreditering av laboratorier

1.  Byrån ska stödja harmoniserad ackreditering av ERTMS-laboratorier i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008, särskilt genom att ge lämpliga riktlinjer till ackrediteringsorganen.

2.  Byrån får delta som observatör i de sakkunnigbedömningar som krävs i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008.

2a.  Om byrån hyser tvivel rörande ett ackrediterat laboratoriums kompetens ska byrån anmäla detta till det ansvariga ackrediteringsorganet och de berörda medlemsstaterna samt till de nationella säkerhetsmyndigheterna. Byrån ska ges möjlighet att delta som observatör vid sakkunniggranskningen. När tvivlen har undanröjts ska byrån omedelbart underrätta den berörda medlemsstaten och de nationella säkerhetsmyndigheterna. [Ändr. 86]

KAPITEL 7

UPPGIFTER AVSEENDE ÖVERVAKNING AV DET GEMENSAMMA EUROPEISKA JÄRNVÄGSOMRÅDET

Artikel 29

Övervakning av nationella säkerhetsmyndigheter

1.  Byrån ska övervaka de nationella säkerhetsmyndigheternas arbete och beslutsprocesser genom granskning och inspektioner.

2.  Byrån ska ha rätt att granska

a)  de nationella säkerhetsmyndigheternas förmåga att fullgöra uppgifter avseende säkerhet och driftskompatibilitet på järnvägar,

b)  effektiviteten i de nationella säkerhetsmyndigheternas övervakning av aktörernas säkerhetsstyrningssystem enligt vad som avses i artikel 16 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet].

Granskningsförfarandena ska antas av styrelsen.

3.  Byrån ska lägga fram granskningsrapporter och sända dem till de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna och till kommissionen. Varje granskningsrapport ska särskilt innehålla en förteckning över eventuella brister som fastställts av byrån samt rekommendationer om förbättringar.

4.  Om byrån anser att de brister som avses i punkt 3 leder till att den berörda nationella säkerhetsmyndigheten förhindras att utföra sina uppgifter avseende järnvägssäkerhet och järnvägsdriftskompatibilitet på ett effektivt sätt, ska den rekommendera den nationella säkerhetsmyndigheten att vidta lämpliga åtgärder inom en tidsgräns som byrån ska fastställas fastställa med beaktande av bristens allvarlighetsgrad. [Ändr. 87]

5.  Om den berörda nationella säkerhetsmyndigheten inte samtycker till de rekommendationer som avses i punkt 4 eller om den inte vidtar några åtgärder till följd av byråns rekommendationer inom tre månader från mottagande av rekommendationerna, får kommissionen fatta ett beslut inom sex månader i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 75.

6.  Byrån ska även ha rätt att genomföra anmälda och oanmälda inspektioner av nationella säkerhetsmyndigheter, för att kontrollera bestämda områden i deras verksamhet, särskilt granska dokument, förfaranden och register som står i samband med de uppgifter som avses i artikel 16 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet]. Inspektionerna får genomföras tillfälligt eller enligt en plan som utarbetas av byrån. Inspektionen ska inte ta mer än två dagar. Medlemsstaternas nationella myndigheter ska underlätta arbetet för byråns personal. Byrån ska ge kommissionen en rapport om varje inspektion.

6a.  I de fall som avses i artikel 10.2a i direktiv ... [järnvägssäkerhetsdirektivet] och artikel 20.9a i direktiv ... [järnvägsinteroperabilitetsdirektivet] kan – om nationella säkerhetsmyndigheter fattar motstridiga beslut och inte lyckas nå en för alla parter godtagbar kompromiss – en sökande som berörs av besluten eller en involverad nationell säkerhetsmyndighet hänskjuta besluten till byrån, som ska fatta ett slutligt beslut. [Ändr. 88]

Artikel 30

Övervakning av anmälda organ för bedömning av överensstämmelse

1.  Byrån ska övervaka arbetet i de anmälda organen för bedömning av överensstämmelse genom stöd till ackrediteringsorgan, granskningar och genom inspektioner, enligt punkt punkterna 2–5.

2.  Byrån ska stödja harmoniserad ackreditering av anmälda organ för bedömning av överensstämmelse, särskilt genom att ge ackrediteringsorgan lämplig vägledning om utvärderingskriterier och förfaranden för att bedöma huruvida de anmälda organen uppfyller villkoren i artikel 27 kapitel 6 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet], via den europeiska ackrediteringsinfrastruktur som anges i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008. [Ändr. 89]

3.  När det gäller anmälda organ för bedömning av överensstämmelse som inte är ackrediterade i enlighet med artikel 24 i direktiv […] [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] får byrån granska dessa organs arbete med att uppfylla de krav som anges i artikel 27 i det direktivet. Granskningsförfarandet ska antas av styrelsen.

4.  Byrån ska avge granskningsrapporter som omfattar de verksamheter som avses i punkt 3 och ska sända dem till det berörda anmälda organet för bedömning av överensstämmelse och till kommissionen. Varje granskningsrapport ska särskilt innehålla upplysningar om eventuella brister som fastställts av byrån samt rekommendationer om förbättringar. Om byrån anser att sådana brister leder till att det berörda anmälda organet förhindras att utföra sina uppgifter avseende järnvägssäkerhet och järnvägsdriftskompatibilitet på ett effektivt sätt, ska den utarbeta en rekommendation med krav på att den medlemsstat där det anmälda organet har sitt säte ska vidta nödvändiga åtgärder inom en fastställd tidsgräns som byrån fastställer . [Ändr. 90]

5.  Om den berörda medlemsstaten inte samtycker till de rekommendationer som avses i punkt 4 eller om det anmälda organet inte vidtar några åtgärder till följd av byråns rekommendationer inom tre månader från mottagande av rekommendationerna, får kommissionen fatta ett beslut inom sex månader i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 75.

6.  Byrån får, inbegripet i samarbete med de relevanta nationella ackrediteringsorganen, genomföra anmälda eller oanmälda inspektioner av anmälda organ för bedömning av överensstämmelse, för att kontrollera bestämda områden i deras verksamhet, särskilt granska dokument, intyg och register som står i samband med de uppgifter som avses i artikel 27 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. Inspektionerna får genomföras tillfälligt eller enligt en plan som utarbetas av byrån. Inspektionen ska inte ta mer än två dagar. De anmälda organen för bedömning av överensstämmelse ska underlätta arbetet för byråns personal. Byrån ska ge kommissionen en rapport om varje inspektion.

Artikel 31

Övervakning av utveckling inom driftskompatibilitet och säkerhet

1.  Tillsammans med nätverket av nationella utredningsorgan ska byrån samla in relevanta uppgifter om olyckor och tillbud och övervaka de nationella utredningsorganens bidrag till säkerheten i hela järnvägssystemet.

2.  Byrån ska kontrollera hur arbetet framskrider när det gäller den rättsliga ramen för järnvägssäkerheten och att göra järnvägssystemen säkra. Byrån får särskilt begära hjälp från de nätverk som avses i artikel 34, inklusive insamling av uppgifter. Byrån ska också använda sig av de uppgifter som Eurostat samlar in. Byrån ska samarbeta med Eurostat så att dubbelarbete undviks och sörja för att de gemensamma säkerhetsindikatorerna överensstämmer med motsvarande indikatorer för andra transportsätt. [Ändr. 91]

3.  Byrån ska, på kommissionens begäran, lämna rekommendationer om hur järnvägssystemens driftskompatibilitet kan förbättras, särskilt genom att underlätta samordningen mellan järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare eller mellan infrastrukturförvaltare utveckla ett gemensamt incidentrapporterings- och övervakningssystem . [Ändr. 92]

4.  Byrån ska kontrollera och utvärdera hur arbetet framskrider när det gäller att göra järnvägssystemen driftskompatibla och säkra, samt tillhörande kostnader och fördelar . Byrån ska vartannat år för kommissionen lägga fram och offentliggöra en rapport om framstegen med driftskompatibilitet och säkerhet inom det gemensamma europeiska järnvägsområdet. [Ändr. 93]

5.  Byrån ska på kommissionens begäran lämna rapporter om situationen för genomförandet och tillämpningen av unionslagstiftningen om säkerhet och driftskompatibilitet i en viss medlemsstat.

KAPITEL 8

ANDRA UPPGIFTER

Artikel 32

Järnvägspersonal

1.  Byrån ska utföra lämpliga uppgifter avseende järnvägspersonal enligt artiklarna 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 och 37 i direktiv 2007/59/EG.

2.  Kommissionen får begära att byrån utför andra uppgifter med avseende på järnvägspersonal i enlighet med direktiv 2007/59/EG och med avseende på järnvägspersonal som anförtros säkerhetsrelaterade uppgifter som inte omfattas av direktiv 2007/59/EG . [Ändr. 94]

3.  Byrån ska höra behöriga myndigheter i frågor som rör järnvägspersonal och om de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2. Byrån får främja samarbete mellan dessa myndigheter, bland annat genom att vid behov anordna möten med myndigheternas företrädare.

Artikel 33

Register och tillgång till register

1.  Byrån ska upprätta och föra utforma de EU-register som avses i artiklarna 43, 44 och 45 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] i ett praktiskt, ändamålsenligt och användarvänligt format som fullt ut motsvarar företagens och verksamheternas behov . Byrån ska fungera som systemansvarig myndighet för alla register och databaser som avses i järnvägssäkerhetsdirektivet, järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet och lokförardirektivet. Detta ska särskilt innebära att byrån [Ändr. 95]

a)  utarbetar och underhåller specifikationerna av registren,

b)  samordnar utvecklingen i medlemsstaterna avseende registren,

c)  ger berörda parter vägledning om registren,

d)  ger rekommendationer till kommissionen om förbättringar av specifikationen av befintliga register och eventuella behov av att upprätta nya register.

da)  inrättar och underhåller de register som avses i leden g), i) och ma). [Ändr. 96]

db)  skapar ett europeiskt fordonsregister, [Ändr. 97]

1a.  Det europeiska fordonsregistret ska

a)  föras av byrån,

b)  vara offentligt,

c)  ska ha integrerat det nationella fordonsregistret senast två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft; kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter fastställa dokumentets formattyp; dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 75,

d)  innehålla, för varje fordonstyp, åtminstone följande uppgifter:

i)  fordonstypens tekniska egenskaper enligt berörda TSD,

ii)  tillverkarens namn,

iii)  datum för och hänvisningar till godkännandena för denna fordonstyp, i kronologisk ordning, inklusive eventuella begränsningar eller tillbakadraganden, samt de medlemsstater som utfärdat godkännandena,

iv)  formgivningsdetaljer avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga och personer med funktionshinder.

När byrån utfärdar, förnyar, ändrar, tillfälligt drar tillbaka eller återkallar ett godkännande att ta fordonstyper i bruk ska byrån utan dröjsmål uppdatera registret. [Ändr. 98]

2.  Byrån ska via en färdigställd, användarvänlig och lätt tillgänglig it-lösning offentliggöra följande dokument och register i enlighet med direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] och direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet]: [Ändr. 99]

a)  EG-kontrollförklaringar för delsystem.

b)  EG-försäkran om överensstämmelse för driftskompatibilitetskomponenter och EG-försäkran för lämplighet för användning av driftskompatibilitetskomponenter.

c)  Tillstånd som utfärdas i enlighet med direktiv … [direktivet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning)].

d)  Säkerhetsintyg utfärdade i enlighet med artikel 10 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet].

e)  Utredningsrapporter som sänds till byrån i enlighet med artikel 24 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet].

f)  Nationella regler som anmälts till kommissionen i enlighet med artikel 8 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet] och artikel 14 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] samt byråns utvärdering av dem . [Ändr. 100]

g)  Fordonsregister, bland annat via länkar till relevanta nationella register Det europeiska fordonsregistret . [Ändr. 101]

h)  Infrastrukturregister, bland annat via länkar till relevanta nationella register.

i)  Det europeiska registret över godkända fordonstyper.

j)  Register över begäran om ändringar och planerade ändringar i ERTMS‑specifikationerna.

k)  Register över ansökningar om ändringar och planerade ändringar av TSD:er för telematikapplikationer för persontrafik (TAP) och för telematikapplikationer för godstrafik (TAF).

l)  Register över märkningar avseende fordonsinnehavaren som innehas av byrån i enlighet med TSD:n om drift och trafikledning.

m)  Kvalitetsrapporter som utfärdats i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007(17) .

ma)  Registret över certifierade enheter med ansvar för underhåll i enlighet med artikel 14 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet]. [Ändr. 102]

3.  Kommissionen och medlemsstaterna ska diskutera och enas om de praktiska villkoren för översändandet av de handlingar som avses i punkt 2 på grundval av ett utkast från byrån.

4.  När handlingarna enligt punkt 1 översänds, får de berörda organen ange vilka handlingar som av säkerhetsskäl inte ska lämnas ut till allmänheten.

5.  Nationella myndigheter med ansvar för utfärdande av de tillstånd och intyg som avses i leden c och d i punkt 2 ska, inom en månad tio dagar från det att beslutet fattades, meddela byrån varje enskilt beslut om utfärdande, förnyande, ändring eller upphävande av dessa tillstånd och intyg. [Ändr. 103]

6.  Byrån får ta med sådana offentliga handlingar eller länkar som har betydelse för målen i denna förordning i den offentliga databasen, med beaktande av tillämplig unionslagstiftning om uppgiftsskydd.

Artikel 34

Nätverk av nationella säkerhetsmyndigheter, utredningsorgan och representativa organ [Ändr. 104]

1.  Byrån ska inrätta ett nätverk av de nationella säkerhetsmyndigheter och ett nätverk av de utredningsorgan som avses i artikel 21 17.4 i direktiv … [järnvägssäkerhetsdirektivet]. Byrån ska tillhandahålla ett sekretariat för dessa nätverk. Nätverken ska särskilt ha följande uppgifter: [Ändr. 105]

a)  Utbyta information om järnvägssäkerhet och järnvägsdriftskompatibilitet.

b)  Främja god praxis.

c)  Lämna uppgifter om järnvägssäkerhet till byrån, särskilt uppgifter om gemensamma säkerhetsindikatorer.

ca)  Om så behövs underrätta byrån om brister i lagstiftningen som härrör från direktiv ... [järnvägssäkerhetsdirektivet] och direktiv ... [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. [Ändr. 106]

Byrån ska underlätta samarbetet mellan dessa nätverk. Den får särskilt besluta att anordna gemensamma möten för båda nätverken.

2.  Byrån ska inrätta ett nätverk av representativa organ från järnvägssektorn som även omfattar företrädare för resenärer, resenärer med nedsatt rörelseförmåga och arbetstagare . Nätverket ska vara verksamt på unionsnivå. En förteckning över dessa organ ska anges i en genomförandeakt som antas av kommissionen, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 75. Byrån ska tillhandahålla ett sekretariat för nätverket. Nätverket ska särskilt ha följande uppgifter: [Ändr. 107]

a)  Utbyta information om järnvägssäkerhet och järnvägsdriftskompatibilitet.

b)  Främja god praxis.

c)  Lämna uppgifter om järnvägssäkerhet och järnvägsdriftskompatibilitet till byrån.

3.  De nätverk som avses i punkterna 1 och 2 får utfärda icke-bindande yttranden om de utkast till rekommendationer som avses i artikel 9.2.

4.  Byrån får inrätta andra nätverk av organ eller myndigheter som har ansvar för en del av järnvägssystemet.

5.  Kommissionen får delta i mötena för de nätverk som avses i denna artikel.

Artikel 35

Kommunikation och spridning

Byrån ska till relevanta intressenter kommunicera och sprida information om den europeiska järnvägslagstiftningen och om standarder och vägledning på järnvägsområdet enligt relevanta kommunikations- och informationsspridningsplaner som antas av styrelsen. Dessa planer ska grundas på en behovsanalys och ska regelbundet uppdateras av styrelsen.

Artikel 36

Forskning och innovationsfrämjande

1.  Byrån ska på kommissionens begäran bidra till forskning på järnvägsområdet på unionsnivå, bland annat genom att stödja relevanta kommissionsavdelningar och representativa organ. Byrån ska bidra utan att det påverkar annan forskning på unionsnivå.

2.  Kommissionen får ålägga byrån att främja innovationsverksamhet som syftar till förbättringar av järnvägars driftskompatibilitet och säkerhet, särskilt i fråga om utnyttjande av ny informationsteknik och spår- och söksystem.

Artikel 37

Stöd till kommissionen

1.  Byrån ska på kommissionens begäran bistå kommissionen i genomförandet av den unionslagstiftning som syftar till att förbättra järnvägssystemens driftskompatibilitet och att utarbeta en gemensam säkerhetsstrategi för det europeiska järnvägssystemet.

2.  Det kan bland annat röra sig om följande:

a)  Ge tekniska råd i frågor som kräver specifik sakkunskap.

b)  Samla in information genom de nätverk som avses i artikel 34.

Artikel 38

Stöd till bedömning av järnvägsprojekt

Utan att det påverkar undantagen enligt artikel 9 i direktiv … [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet] ska byrån, på kommissionens begäran, med avseende på driftskompatibilitet och säkerhet granska varje projekt som rör förnyelse av utformning, konstruktion, förnyelse eller uppgradering av det delsystem som omfattas av en ansökan om ekonomiskt bidrag från unionen. Vid eventuella projekt som finansieras via programmet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) bör byrån bedriva ett nära samarbete med genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet. [Ändr. 108]

Byrån ska avge sitt utlåtande huruvida projektet överensstämmer med relevant driftskompatibilitets- och säkerhetslagstiftning på järnvägsområdet inom en tidsperiod som ska fastställas i samråd med kommissionen utifrån projektets betydelse och de tillgängliga resurserna och som inte får överstiga två månader.

Artikel 39

Stöd till medlemsstater, kandidatländer och intressenter

1.  Byrån ska på eget initiativ eller på begäran från kommissionen, medlemsstater, kandidatländer eller de nätverk som avses i artikel 34 arbeta med utbildningsverksamhet och andra lämpliga verksamheter avseende tillämpning och förklaring av lagstiftningen om driftskompatibilitet och säkerhet och relaterade resurser hos byrån, exempelvis register, genomförandehandledningar eller rekommendationer.

2.  Karaktären hos och omfattningen av de verksamheter som avses i punkt 1 ska beslutas av styrelsen och anges i arbetsprogrammet.

Artikel 40

Internationella förbindelser

1.  I den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften som fastställs i denna förordning och utan att det påverkar de respektive behörighetsområdena hos medlemsstaterna och unionens institutioner, inklusive Europeiska utrikestjänsten, får byrån upprätta kontakt med och ingå administrativa avtal med tillsynsmyndigheter, internationella organisationer och myndigheter i tredjeländer som är behöriga i frågor som omfattas av byråns verksamhet för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och främja unionens lagstiftning och standarder på järnvägsområdet.

2.  Dessa avtal får varken medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater eller hindra medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter från att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med dessa tillsynsmyndigheter, internationella organisationer och myndigheter i tredjeländer. Utformningen av verksamheten och samarbetet på detta område ska först diskuteras med kommissionen, och byrån ska regelbundet rapportera om dessa frågor till kommissionen.

3.  Styrelsen ska anta en strategi för förbindelserna med tredjeländer eller internationella organisationer i de frågor som byrån har behörighet för. Strategin ska ingå i byråns årliga och fleråriga arbetsprogram, med en specifikation av nödvändiga resursbehov. Strategin ska sträva efter att se till att byråns verksamhet underlättar ömsesidigt tillträde för unionens järnvägsföretag till järnvägsmarknaderna i tredjeländer. [Ändr. 109]

Artikel 41

Samordning avseende reservdelar

Byrån ska bidra till att kartlägga järnvägsreservdelar som kan standardiseras. För detta ändamål får ska byrån inrätta en arbetsgrupp som ska samordna intressenternas arbete, och får ska knyta kontakter med europeiska standardiseringsorgan. Byrån ska senast två år efter det att denna förordning har trätt i kraft lämna lämpliga rekommendationer till kommissionen. [Ändr. 110]

KAPITEL 9

BYRÅNS ORGANISATION

Artikel 42

Förvaltnings- och ledningsstruktur

Byråns förvaltnings- och ledningsstruktur ska bestå av

a)  en styrelse, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 47,

b)  en direktion, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 49,

c)  en verkställande direktör med det ansvar som anges i artikel 50,

d)  en överklagandenämnd som ska ha de ansvarsområden som anges i artiklarna 54–56.

Artikel 43

Styrelsens sammansättning

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare från varje medlemsstat och fyra två företrädare för kommissionen, samtliga med rösträtt. [Ändr. 111]

Sex företrädare som inte ska ha rösträtt ska även ingå i styrelsen, vilka på europeisk nivå ska företräda följande grupper:

a)  Järnvägsföretag.

b)  Infrastrukturförvaltare.

c)  Järnvägsindustrin.

d)  Fackföreningar.

e)  Resenärer.

f)  Godstransportkunder.

För var och en av dessa kategorier ska kommissionen utse en företrädare och en suppleant utifrån en förteckning med fyra namn som tagits fram av deras respektive europeiska organisationer.

2.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper om organets huvudsakliga verksamhet med särskild hänsyn till relevanta färdigheter som rör ledarskap, administration och budget. Alla parter ska öka ansträngningarna för att begränsa omsättningen av företrädare i styrelsen i syfte att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete. Alla parter bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska utse sina ledamöter i styrelsen samt en suppleant, som ska företräda ledamoten i hans eller hennes frånvaro.

4.  Mandatperioden för ledamöterna Ledamöternas mandatperiod ska vara fyra fem år och får förnyas en gång . [Ändr. 112]

5.  I förekommande fall ska medverkan av företrädare för tredjeland och villkoren för detta fastställas genom de förfaranden som avses i artikel 68.

Artikel 44

Styrelsens ordförande

1.  Styrelsen ska med två tredjedelars majoritet av sina röstberättigade ledamöter välja en ordförande bland företrädarna för medlemsstaterna och en vice ordförande bland ledamöterna.

Vice ordföranden ska inträda i ordförandens ställe när den senare inte kan fullgöra sina plikter.

2.  Ordförandens och vice ordförandens mandatperiod ska vara fyra fem år och får förnyas en gång . Om emellertid uppdraget som styrelseledamot upphör någon gång under mandatperioden upphör också mandatperioden automatiskt vid denna tidpunkt. [Ändr. 113]

2a.  Styrelsens ordförande ska meddela om han eller hon godtar eller förkastar en anmälan om jäv som avser en ledamot i överklagandenämnden enligt artikel 53.3a, och ska om så behövs utse en tillfällig ledamot i överklagandenämnden enligt artikel 53.3b. [Ändr. 114]

Artikel 45

Sammanträden

1.  Styrelsens sammanträden ska sammankallas av dess ordförande. Byråns verkställande direktör ska delta i sammanträdena utom i de fall då styrelsen ska fatta ett sådant beslut som omfattas av artikel 64 . [Ändr. 115]

2.  Styrelsen ska sammanträda minst två gånger om året. Den ska också sammanträda på initiativ av ordföranden, på begäran av kommissionen, på begäran av en majoritet av dess ledamöter eller av en tredjedel av medlemsstaternas företrädare i styrelsen.

Artikel 46

Omröstning

Såvida inte något annat anges i denna förordning ska styrelsen fatta sina beslut med absolut majoritet av de röstberättigade ledamöterna. Varje röstberättigad ledamot ska ha en röst.

Artikel 47

Styrelsens uppgifter

1.  För att säkerställa att byrån fullgör sina uppgifter ska styrelsen utföra följande uppgifter:

a)  Anta en årsrapport om byråns verksamhet under föregående år, senast den 1 juli översända årsrapporten till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten och offentliggöra den.

b)  Varje år med två tredjedelars majoritet av sina röstberättigade ledamöter, efter att ha mottagit kommissionens yttrande och i enlighet med artikel 48, anta byråns årliga arbetsprogram för det kommande året och ett strategiskt flerårigt arbetsprogram.

c)  Med två tredjedelars majoritet av sina röstberättigade ledamöter anta byråns årsbudget och utöva andra uppgifter i samband med byråns budget i enlighet med kapitel 10.

d)  Utarbeta förfaranden för de beslut som ska fattas av den verkställande direktören.

e)  Anta riktlinjer för besök i enlighet med artikel 10.

f)  Fastställa sin arbetsordning.

g)  Anta och uppdatera de kommunikations- och informationsspridningsplaner som avses i artikel 35.

h)  Anta förfaranden för utförandet av de revisioner som avses i artiklarna 29 och 30.

i)  I enlighet med punkt 2, med avseende på byråns personal utöva de befogenheter som i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän tilldelas tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren för övriga anställda tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (tillsättningsbefogenheter).

j)  Anta lämpliga genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10 i tjänsteföreskrifterna.

k)  Utse den verkställande direktören och förlänga hans eller hennes mandatperiod eller avsätta honom eller henne från sin befattning med två tredjedelars majoritet bland sina röstberättigade ledamöter, i enlighet med artikel 62.

l)  Anta en strategi mot bedrägerier och för insyn , som står i proportion till bedrägeririsker med beaktande av en kostnads–nyttoanalys av de åtgärder som ska vidtas. [Ändr. 116]

m)  Säkerställa lämplig uppföljning av slutsatserna och rekommendationerna i de undersökningar som utförts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) samt interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar.

n)  Anta bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter inom byrån enligt vad som fastställs i artikel 68a och med avseende på ledamöterna i styrelsen och överklagandenämnden. [Ändr. 117]

2.  Styrelsen ska, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att till den verkställande direktören delegera relevant behörighet att sluta anställningsavtal och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter kan dras in. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter. Sådan vidaredelegering ska inte påverka hans eller hennes ansvar. Den verkställande direktören ska underrätta styrelsen om sådan delegering och vidaredelegering. [Ändr. 118]

Vid tillämpningen av föregående punkt får styrelsen vid mycket särskilda omständigheter genom beslut tillfälligt dra in den verkställande direktörens behörighet att sluta anställningsavtal och sådan behörighet som denne sedan delegerar vidare, och utöva den själv eller delegera den till en av sina ledamöter eller till någon annan anställd än den verkställande direktören. Den person till vilken befogenheter delegerats ska underrätta styrelsen om denna delegering. [Ändr. 119]

2a.  Styrelsen ska upphäva byråns eller den nuvarande eller tidigare personalens immunitet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 64. [Ändr. 120]

Artikel 48

Årliga och fleråriga arbetsprogram

1.  Styrelsen ska senast den 30 november varje år, efter att ha beaktat kommissionens yttrande, anta byråns arbetsprogram för det kommande året och översända det till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet, kommissionen och till de nätverk som avses i artikel 34.

2.  Arbetsprogrammet ska antas utan att det påverkar unionens årliga budgetförfarande. Om kommissionen inom 15 dagar från den tidpunkt då arbetsprogrammet antagits meddelar att den inte samtycker till arbetsprogrammet, ska styrelsen behandla det igen och inom två månader, vid den andra behandlingen, anta det eventuellt ändrade arbetsprogrammet, antingen med två tredjedelars majoritet bland röstberättigade ledamöter, inbegripet av samtliga kommissionens företrädare, eller med enhällighet bland medlemsstaternas företrädare . [Ändr. 121]

3.  I byråns arbetsprogram ska syftet anges för varje verksamhet. Som en allmän regel ska det för varje särskild åtgärd och projekt finnas en tydlig koppling mellan varje åtgärd och projekt och nödvändiga resurser i enlighet med principerna om aktivitetsbaserad budgetering och förvaltning och den tidiga konsekvensbedömning som föreskrivs i artikel 7.2.

4.  När byrån anförtros en ny uppgift ska styrelsen vid behov ändra det antagna arbetsprogrammet. Om en ny uppgift ska införas i arbetsprogrammet ska en analys av konsekvenserna för personal- och budgetresurser utföras, vilket kan leda till ett beslut att skjuta upp andra åtgärder.

5.  Styrelsen ska också senast den 30 november varje år anta och uppdatera ett strategiskt flerårigt arbetsprogram. Kommissionens yttrande ska beaktas. Europaparlamentet och de nätverk som avses i artikel 34 ska rådfrågas om utkastet. Det antagna fleråriga arbetsprogrammet ska översändas till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet, kommissionen och till de nätverk som avses i artikel 34.

Artikel 49

Direktionen

1.  Styrelsen ska bistås av en direktion.

2.  Direktionen ska utarbeta utkast till beslut som ska antas av styrelsen. Om så är nödvändigt på grund av brådskande skäl ska direktionen fatta provisoriska beslut på styrelsens vägnar, särskilt om administrativa och budgetära frågor.

Tillsammans med styrelsen ska direktionen säkerställa lämplig uppföljning av slutsatserna och rekommendationerna i de undersökningar som utförts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar.

Utan att det påverkar den verkställande direktörens ansvarsskyldigheter i enlighet med artikel 30 ska direktionen bistå och råda den verkställande direktören i genomförandet av styrelsens beslut, i syfte att förstärka övervakningen av den administrativa och budgetära förvaltningen.

3.  Direktionen ska bestå av ordföranden för styrelsen, en av kommissionens företrädare i styrelsen och [fyra] andra styrelseledamöter. Styrelsen ska utse ledamöterna i direktionen och dess ordförande.

4.  Direktionens ledamöter ska utses för samma tid som styrelsens ledamöter.

5.  Direktionen ska sammanträda minst var tredje månad. Direktionens ordförande ska sammankalla extra sammanträden på begäran från direktionens ledamöter.

6.  Direktionens arbetsordning ska fastställas av styrelsen.

Artikel 50

Den verkställande direktörens uppgifter

1.  Byrån ska ledas av den verkställande direktören, som ska vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Den verkställande direktören är ansvarig för sin verksamhet inför styrelsen.

2.  Utan att det påverkar befogenheterna för kommissionen, styrelsen eller den verkställande kommittén får den verkställande direktören varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

3.  Den verkställande direktören ska på uppmaning rapportera till Europaparlamentet om utförandet av sina uppgifter. Rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om uppgifternas utförande.

4.  Den verkställande direktören ska i rättsligt hänseende vara byråns företrädare. Han eller hon ska anta beslut, rekommendationer, yttranden och byråns andra formella akter.

5.  Den verkställande direktören ska ansvara för byråns administrativa ledning och för utförandet av de uppgifter som byrån tilldelas i denna förordning. Den verkställande direktören ska i synnerhet ha ansvaret för följande:

a)  myndighetens dagliga förvaltning,

b)  verkställande av de beslut som antas av styrelsen,

c)  utarbeta det årliga arbetsprogrammet och det strategiska fleråriga arbetsprogrammet och översända dem till styrelsen efter att ha hört kommissionen,

d)  genomföra det årliga arbetsprogrammet och det strategiska fleråriga arbetsprogrammet och, i så stor utsträckning som möjligt, bemöta begäran om bistånd från kommissionen i samband med byråns uppgifter i enlighet med denna förordning,

e)  rapportera till styrelsen om genomförandet av det strategiska fleråriga arbetsprogrammet,

f)  vidta erforderliga åtgärder, däribland fastställa interna förvaltningsbestämmelser och offentliggöra meddelanden, för att tillse att byrån fungerar i enlighet med denna förordning,

g)  organisera ett effektivt kontrollsystem för att kunna jämföra byråns resultat med verksamhetens mål och fastställa förfaranden för regelbunden utvärdering baserade på erkända branschnormer,

h)  varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport på grundval av de kontroll- och utvärderingssystem som avses i led g och lägga fram det för styrelsen,

i)  utarbeta ett utkast till beräkning av byråns intäkter och utgifter i enlighet med artikel 58 samt genomföra budgeten i enlighet med artikel 59,

j)  utarbeta den årliga rapporten om byråns verksamheter och lägga fram den inför styrelsen för granskning,

k)  utarbeta en handlingsplan som uppföljning till slutsatser från efterhandsutvärderingar och rapportera till kommissionen om framstegen två gånger om året,

l)  skydda unionens finansiella intressen genom att förebyggande åtgärder vidtas mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet med hjälp av effektiva kontroller och genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt, om oegentligheter upptäcks, genom effektiva, proportionella och avskräckande åtgärder och ekonomiska påföljder,

m)  utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi för byrån och lägga fram den inför styrelsen för godkännande,

n)  utarbeta ett förslag till budgetordning för byrån, som ska antas av styrelsen i enlighet med artikel 60, samt utarbeta genomförandeåtgärder.

Artikel 51

Inrättande och sammansättning av överklagandenämnden

1.  Byrån ska inrätta en eller flera oberoende överklagandenämnder. [Ändr. 122]

2.  En överklagandenämnd ska bestå av en ordförande och två ledamöter. Varje ledamot ska ha en suppleant, som ska företräda ledamoten i hans eller hennes frånvaro.

3.  Styrelsen ska utse ordföranden, de övriga ledamöterna och deras suppleanter från en förteckning över kvalificerade sökande vilken fastställts av kommissionen.

4.  Överklagandenämnden får begära att styrelsen utser ytterligare två ledamöter och deras suppleanter från förteckningen i punkt 4 om den anser att ärendet så kräver.

5.  På förslag av byrån ska kommissionen fastställa en arbetsordning för överklagandenämnden, efter samråd med styrelsen och i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 75.

5a.  Kommissionen ska fastställa de kvalifikationer som krävs för varje ledamot i överklagandenämnden, varje ledamots befogenhet vid utarbetandet av beslut och röstvillkoren med hjälp av den kommitté som avses i artikel 48.3 i direktiv ... [järnvägsdriftskompatibilitetsdirektivet]. [Ändr. 123]

Artikel 52

Överklagandenämndernas ledamöter

1.  Mandatperioden för överklagandenämndens ledamöter och suppleanter ska vara fyra fem år och får förnyas en gång . [Ändr. 124]

2.  Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende och av alla parter som berörs av överklagandet. De får inte utföra andra uppgifter inom byrån eller kommissionen . De får inte vara bundna av några instruktioner när de fattar beslut eller avger yttranden . [Ändr. 125]

3.  Under mandatperioden får överklagandenämndernas ledamöter inte avsättas från sina tjänster eller strykas ur förteckningen över kvalificerade sökande såvida det inte finns allvarliga skäl för en sådan avsättning eller strykning och kommissionen, efter yttrande från styrelsen, fattar beslut om detta.

Artikel 53

Jäv

1.  Överklagandenämndernas ledamöter får ska inte delta i överklagandeförfarandet om de har något personligt intresse i ärendet, om de tidigare har företrätt någon av parterna i förfarandet eller om de varit med om att fatta det beslut som överklagas, inbegripet, i händelse av ett överklagande enligt artikel 54.1, genom att ha avgett ett yttrande enligt artikel 54.4 och om det handlar om samma godkännande eller samma intyg . [Ändr. 126]

2.  Ledamöter i överklagandenämnden som av något av de skäl som avses i punkt 1 eller av något annat skäl anser att de inte bör delta i ett överklagandeförfarande ska informera den överklagandenämnd som beslutar om jäv i enlighet därmed överklagandenämnden om sitt beslut att inte delta . [Ändr. 127]

3a.  En part kan skriftligen till styrelseordföranden begära att en viss ledamot i överklagandenämnden ska förklaras jävig. Anmälan om jäv ska motiveras med något av de skäl som anges i punkt 1 eller med en risk för partiskhet. Anmälan ska åtföljas av lämpliga bevishandlingar. Anmälan ska inges, med risk för att den annars avvisas, innan förfarandet vid överklagandenämnden inleds eller, om uppgifter som motiverar anmälan om jäv blir kända efter att förfarandet inletts, inom fem dagar efter att den part som gjort anmälan har fått kännedom om uppgifterna.

Den berörda ledamoten i överklagandenämnden ska informeras om anmälan. Ledamoten ska meddela om han eller hon medger jäv inom fem dagar efter att ha informerats om anmälan om jäv. I annat fall ska styrelseordföranden fatta ett beslut inom sju arbetsdagar efter att svar mottagits från den berörda ledamoten eller, om svar uteblivit, efter att svarstidsfristen gått ut.

3b.   Överklagandenämnden ska avge sitt yttrande eller fatta sitt beslut utan medverkan av den ledamot som har beslutat att inte delta eller som har förklarats jävig i enlighet med punkterna 2 och 3. För att beslut ska kunna fattas eller yttrande ska kunna avges ska den berörda ledamoten ersättas av sin efterträdare i överklagandenämnden.

Om efterträdaren inte kan sitta i nämnden av någon anledning, ska styrelseordföranden utse en tillfällig nämndsledamot utifrån det register som avses i artikel 51.3 för att ersätta ledamoten i detta ärende. [Ändr. 129]

Artikel 54

Beslut som kan överklagas

1.  Beslut som fattats av byrån i enlighet med artiklarna 12, 16 och 17 eller rekommendationer som avgetts i enlighet med artiklarna 21 och 22 eller uteblivna åtgärder från byråns sida inom utsatt tid får överklagas till överklagandenämnden. [Ändr. 130]

2.  Ett överklagande i enlighet med punkt 1 ska inte hindra verkställighet. Byrån får däremot upphäva verkställandet av det ifrågasatta beslutet om den anser att omständigheterna motiverar det och så vitt upphävandet inte påverkar järnvägssäkerheten . [Ändr. 131]

Artikel 55

Personer som har rätt att överklaga, tidsgränser och form

1.  Varje fysisk eller juridisk person får överklaga ett beslut från byrån enligt artiklarna 12, 16, 17 och 18 eller avsaknaden av ett sådant inom utsatt tid . Samma rätt att överklaga gäller för sådana organ som företräder de personer som avses i artikel 34.2 samt som är vederbörligen befullmäktigade i enlighet med sina stadgar.

2.  Överklagandet med motivering ska sändas skriftligen till byrån inom två månader efter det att åtgärden meddelats den berörda personen eller, om så inte är fallet, inom två månader efter det att den berörda personen fick kännedom om åtgärden.

2a.  Överklagande av avsaknaden av ett beslut ska sändas skriftligen till byrån inom två månader efter det att den tidsfrist som anges i relevant artikel har löpt ut. [Ändr. 132]

Artikel 56

Prövning av och beslut om överklaganden

1.  Under överklagandeförfarandet ska Överklagandenämnden ska fatta sitt beslut senast tre månader efter det att den mottagit överklagandet . Den ska begära att få in eventuell kompletterande information som behövs inom en månad efter mottagande av klagomålet. Denna relevanta information ska lämnas inom en rimlig tidsfrist, som fastställs av överklagandenämnden och som inte får vara längre än en månad. agera snabbt. Den ska vid behov anmoda parterna att inom viss tid, som inte får vara längre än en månad, inkomma med synpunkter på meddelanden från nämnden eller på inlagor från andra parter i överklagandeförfarandet. Parterna i överklagandeförfarandet ska ha rätt att framställa sin sak muntligt. [Ändr. 133]

2.  Överklagandenämnden får utöva lämpliga befogenheter som omfattas av byråns behörighet eller återförvisa ärendet till behörigt organ inom byrån. Det behöriga organet ska vara bundet av överklagandenämndens beslut.

Artikel 57

Överklagande till Europeiska unionens domstol

1.  Talan om ogiltigförklaring av beslut som fattats av byrån i enlighet med artiklarna 12, 16, 17 och 18 kan väckas vid EU-domstolen först efter det att möjligheterna att överklaga inom byrån uttömts.

2.  Byrån ska vidta alla de åtgärder som krävs för att följa EU-domstolens dom.

KAPITEL 10

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 58

Budget

1.  En beräkning ska utarbetas över byråns samtliga intäkter och utgifter för varje budgetår, som sammanfaller med kalenderåret, och ska föras in i byråns budget. Det ska råda balans mellan intäkterna och utgifterna.

2.  Byråns intäkter ska främst bestå av följande: [Ändr. 134]

a)  bidrag från unionen,

b)  i förekommande fall bidrag från tredjeland som deltar i byråns verksamhet i enlighet med artikel 68,

c)  avgifter som betalats av sökande för samt innehavare av intyg och godkännanden som utfärdats av byrån i enlighet med artiklarna 12, 16, 17 och 18, olika prisnivåer – beroende på intygens och godkännandenas användningsområden och järnvägsverksamhetens natur och omfattning – ska fastställas i de delegerade akter som avses i artikel 73, [Ändr. 135]

d)  avgifter för publikationer, utbildning och andra tjänster som byrån tillhandahåller,

e)  frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna, tredjeländer eller andra enheter, om bidraget inte hotar byråns oberoende och opartiskhet.

2a.   Alla uppdrag eller skyldigheter utöver uppdrag som följer av en lagstiftningsbestämmelse inom unionen och som inte ger upphov till ersättning enligt artikel 58.2 b–e i denna förordning ska utvärderas och kompenseras genom unionens budget. [Ändr. 136]

3.  Byråns utgifter ska omfatta kostnader för personal, administration, infrastruktur och drift.

4.  Det ska råda balans mellan intäkterna och utgifterna.

5.  Varje år ska styrelsen, på grundval av ett utkast från den verkställande direktören på grundval av aktivitetsbaserad budgetering, utarbeta en beräkning av byråns intäkter och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 januari ska styrelsen överlämna denna beräkning, som också ska innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

6.  Beräkningen ska överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet (nedan kallad budgetmyndigheten ) tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

7.  På grundval av den utarbetade beräkningen ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som ska belasta den allmänna budgeten, och som den ska förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artikel 314 i fördraget, tillsammans med en beskrivning och motivering av eventuella skillnader mellan byråns utarbetade beräkning och det bidrag som ska belasta den allmänna budgeten.

8.  Budgetmyndigheten ska bevilja anslagen för bidrag till byrån. Budgetmyndigheten ska anta byråns tjänsteförteckning.

9.  Styrelsen ska anta budgeten med två tredjedelars majoritet av sina röstberättigade ledamöter. Byråns budget blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen antas. Vid behov ska den anpassas i enlighet därmed.

10.  Styrelsen ska snarast möjligt meddela budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra eventuella projekt som kan ha väsentliga ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt fastighetsprojekt, t.ex. hyra eller köp av fastigheter. Den ska informera kommissionen om detta. Om en av budgetmyndighetens båda parter meddelar att den har för avsikt att avge ett yttrande om projektet, ska den överlämna yttrandet till styrelsen inom sex veckor från det att den informerats om projektet.

Artikel 59

Genomförande och budgetuppföljning

1.  Den verkställande direktören ska genomföra byråns budget.

2.  Senast den 1 mars som följer på utgången av budgetåret ska byråns räkenskapsförare förse kommissionens räkenskapsförare med de preliminära räkenskaperna och en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare ska konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 147 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(18) (den allmänna budgetförordningen).

3.  Senast den 31 mars som följer på utgången av budgetåret ska kommissionens räkenskapsförare förse revisionsrätten med byråns preliminära räkenskaper och rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret ska även överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

Revisionsrätten ska granska räkenskaperna i enlighet med artikel 287 i fördraget. Den ska årligen offentliggöra en rapport om byråns verksamhet.

4.  Efter det att På grundval av revisionsrättens synpunkter på byråns preliminära räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i artikel 148 i budgetförordningen inkommit , ska den verkställande direktören i förekommande fall upprätta byråns slutliga räkenskaper på eget ansvar och överlämna dem, tillsammans med en revisionsförklaring, till styrelsen för yttrande godkännande . [Ändr. 137]

5.  Styrelsen ska avge ett yttrande om byråns slutliga redovisningar.

6.  Senast den 1 juli som följer på utgången av budgetåret ska den verkställande direktören överlämna de slutliga räkenskaperna tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

7.  De slutliga redovisningarna ska offentliggöras.

8.  Senast den 30 september efter det budgetår som löpt ut ska den verkställande direktören till revisionsrätten översända ett svar på dess synpunkter. Denne ska även skicka detta svar till styrelsen.

9.  Den verkställande direktören ska på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 165.3 i budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som behövs för att utföra arbetet med beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10.  Europaparlamentet ska före den 30 april år n + 2, på rekommendation av rådet som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, bevilja den verkställande direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetår n.

Artikel 60

Budgetförordning

Styrelsen ska anta byråns finansiella regler efter samråd med kommissionen. De får inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002(19) med mindre detta är nödvändigt på grund av särdragen i byråns verksamhet och kommissionen har givit sitt samtycke i förväg.

KAPITEL 11

PERSONAL

Artikel 61

Allmänna bestämmelser

1.  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för byråns personal.

2.  I tjänstens intresse ska byrån rekrytera

a)  personal som är kvalificerad för avtal om tillsvidareanställning, och

b)  personal som inte är kvalificerad för avtal om tillsvidareanställning.

Lämpliga genomförandebestämmelser till denna punkt ska antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

3.  Byrån ska vidta lämpliga åtgärder, bl.a. genom utbildning och förebyggande strategier, för att organisera sina avdelningar så att intressekonflikter undviks, inbegripet sådana konflikter som rör frågor som uppstår efter att en anställning upphört, t.ex. svängdörrsproblematik och insiderinformation . [Ändr. 138]

3a.  Byrån och dess personal ska utföra de arbetsuppgifter som fastställs i denna förordning med största yrkesmässiga integritet och den tekniska kompetens som krävs inom det specifika området. De ska stå fria från alla sådana påtryckningar och risker för att utsättas för korruption, särskilt finansiell sådan, som kan påverka deras omdöme eller resultatet av deras arbete, i synnerhet av personer eller grupper av personer som berörs av resultatet av verksamheten i fråga. Byrån ska förfoga över tillräckligt mycket personal för att kunna garantera ett fullgott utförande av de arbetsuppgifter som anges i denna förordning.

3b.  Personalen ska ha följande kompetens:

a)  En solid teknisk utbildning och yrkesutbildning som omfattar all den verksamhet som byrån bedriver.

b)  Tillfredsställande kunskap om de krav som ställs för sådana bedömningar som byrån gör och befogenhet att göra dessa.

c)  Lämplig kunskap om och förståelse av de krav som ställs vid utformningen av byråns beslut.

d)  Förmåga att granska yttranden och beslut som avgetts respektive fattats av nationella säkerhetsmyndigheter samt nationella bestämmelser. [Ändr. 139]

Artikel 62

Verkställande direktör

1.  Den verkställande direktören ska vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet med artikel 2a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

2.  Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande.

I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen anmodas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

3.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering. I utvärderingen ska kommissionen särskilt bedöma den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

4.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

5.  Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden kan den verkställande direktören ombes att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

6.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet på den sammantagna mandatperioden.

7.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

Artikel 63

Utstationerade nationella experter och övrig personal

Byrån får ska också använda utstationerade nationella experter och, framför allt, personal från nationella säkerhetsmyndigheter, eller annan övrig personal som inte är anställd av byrån enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda. Byrån ska anta och genomföra en policy för att bedöma och hantera eventuella intressekonflikter för utstationerade nationella experter, inklusive att förbjuda dem att delta i arbetsgruppsmöten om deras oberoende och opartiskhet kan riskeras. [Ändr. 140]

Styrelsen ska anta ett beslut om bestämmelser för utstationering av nationella experter till byrån.

KAPITEL 12

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 64

Immunitet och privilegier

Byrån och dess personal ska omfattas av protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier utan att detta påverkar rättsliga och/eller utomrättsliga förfaranden med avseende på byråns ansvarsområde . [Ändr. 141]

Artikel 65

Avtal om säte och villkor för verksamheten

1.  De nödvändiga bestämmelserna om de lokaler och anläggningar som värdmedlemsstaten ska ställa till byråns förfogande samt de särskilda regler i värdmedlemsstaten som ska tillämpas på den verkställande direktören, på styrelseledamöterna, på byråns anställda och på deras familjemedlemmar ska fastställas i en överenskommelse om säte mellan byrån och värdmedlemsstaten som ingås efter att ha godkänts av styrelsen och senast 2015.

2.  Värdmedlemsstaten ska garantera bästa möjliga verksamhetsvillkor för byrån, inklusive en flerspråkig skolundervisning med europeisk inriktning samt lämpliga transporter.

Artikel 66

Ansvarsbestämmelser

-1. Byrån ska ta fullt ansvar, inklusive avtalsrättsligt och utomobligatoriskt ansvar, för de godkännanden och intyg som den utfärdar. [Ändr. 142]

1.  Byråns avtalsrättsliga ansvar ska regleras av den lag som är tillämplig på avtalet i fråga.

2.  Europeiska unionens domstol ska vara behörig att träffa avgöranden enligt skiljedomsklausul i ett avtal som byrån ingått.

3.  Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska byrån ersätta skada som orsakats av dess avdelningar eller av dess anställda under tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

4.  Europeiska unionens domstol ska vara behörig i tvister om ersättning för sådana skador som avses i punkt 3.

Artikel 67

Språkordning

-1. Utan att det påverkar eventuella överenskommelser mellan byrån och den sökande vad gäller översättningskrav, ska de dokument som de som ansöker om och innehar intyg och godkännanden i enlighet med artiklarna 12, 16, 17 och 18 ska lämna till byrån och nationella säkerhetsmyndigheter, för att informera om sådana intyg och godkännanden, översättas till alla de officiella unionsspråken i de länder som berörs av användningen av den rullande materielen och järnvägsföretagets operativa område. Varje översättning ska vara gällande i det berörda landet, inbegripet för förfaranden inom ramen för artikel 56. Godkännanden och intyg ska utfärdas på alla officiella unionsspråk i länderna i fråga. [Ändr. 143]

1.  Bestämmelserna i förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen(20) ska tillämpas på byrån när artikel 67.-1 inte är tillämplig . [Ändr. 144]

2.  De översättningar som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

Artikel 68

Tredjeländers deltagande i byråns arbete

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 40 ska byrån vara öppen för deltagande av tredjeländer, i synnerhet länder inom ramen för europeiska grannskapspolitiken, utvidgningspolitiken och Efta-länder som har ingått sådana avtal med unionen som innebär att de berörda länderna antagit och tillämpar unionens lagstiftning unionsrätten , eller motsvarande nationella åtgärder, inom det område som omfattas av förordningen. Denna punkt ska särskilt tillämpas på länder inom ramen för europeiska grannskapspolitiken, utvidgningspolitiken och Efta-länder. [Ändr. 145]

2.  I enlighet med tillämpliga bestämmelser i de avtal som avses i punkt 1 ska överenskommelser träffas mellan byrån och tredjeländerna där det fastställs detaljerade regler för de berörda ländernas deltagande i byråns verksamhet, särskilt karaktären hos och omfattningen av deras deltagande. Överenskommelserna ska innehålla bestämmelser om ekonomiska bidrag och personal. De får innehålla bestämmelser om ej röstberättigade företrädare i styrelsen.

Byrån ska underteckna överenskommelserna efter att ha fått kommissionens samtycke och efter samråd med styrelsen.

Artikel 68a

Intressekonflikt

1.  Den verkställande direktören och de tjänstemän som tillfälligt avdelats från medlemsstaterna och kommissionen ska göra en åtagandeförklaring och en intresseförklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska inges skriftligen vid inträdet i tjänst och ska förnyas om de personliga förhållandena ändras. Ledamöter av styrelsen, direktionen och överklagandenämnden ska också offentliggöra dessa förklaringar tillsammans med sina meritförteckningar. Byrån ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över ledamöterna i de organ som anges i artikel 42 samt över sina externa och interna experter.

2.  Styrelsen ska genomföra riktlinjer för att hantera och undvika intressekonflikter, vilka ska omfatta minst följande:

a)  Principer för hantering och kontroll av intresseförklaringarna, inbegripet bestämmelser för deras offentliggörande med hänsyn till artikel 77.

b)  Krav på obligatorisk utbildning om intressekonflikter för byråns personal och utstationerade nationella experter.

c)  Bestämmelser om gåvor och inbjudningar.

d)  Detaljerade bestämmelser om oförenlighet för byråns personal och ledamöter efter att de avslutat sin anställning vid byrån.

e)  Bestämmelser om insyn i byråns beslut, inbegripet styrelsens, direktionens och överklagandenämndens protokoll, som ska offentliggöras, dock med beaktande av känslig och hemligstämplad information samt affärsuppgifter.

f)  Påföljder och mekanismer för att värna om byråns autonomi och oberoende.

Byrån ska ta hänsyn till behovet av att bevara en balans mellan å ena sidan risker och fördelar, särskilt när det gäller målet att erhålla bästa möjliga vetenskapliga råd och expertis, och å andra sidan hanteringen av intressekonflikter. Den verkställande direktören ska i rapporteringen till Europaparlamentet och rådet i enlighet med denna förordning inkludera information som hänför sig till genomförandet av dessa riktlinjer. [Ändr. 146]

Artikel 69

Samarbete med nationella myndigheter och organ [Ändr. 147]

1.  Byrån får ingå avtal med relevanta nationella myndigheter, särskilt de nationella säkerhetsmyndigheterna, och andra behöriga organ, för genomförandet av artiklarna 12, 16, 17 och 18. Sådana avtal kan omfatta en eller flera nationella säkerhetsmyndigheter. [Ändr. 148]

2.  Avtalen kan innebära att vissa av byråns delegering av uppgifter läggs ut på och ansvar från byrån till de nationella myndigheterna, t.ex. att kontrollera och förbereda underlag, kontrollera teknisk överensstämmelse, genomföra besök och utarbeta tekniska studier. [Ändr. 149]

2a.  På samma sätt kan en nationell säkerhetsmyndighet lägga ut andra uppgifter på byrån än de som säkerhetsmyndigheten tilldelats i enlighet med artikel 20 i direktiv ... [järnvägsdriftskompabilitetsdirektivet] och artikel 16.2 i direktiv ... [järnvägssäkerhetsdirektivet]. [Ändr. 150]

3.  Byrån ska se till att avtalen minst omfattar specificerade uppgiftsbeskrivningar och resultatvillkor, tidsfrister samt betalningarnas storlek och betalningsplaner.

4.  Avtalen i punkterna 1, 2 och 3 ingås utan att det påverkar ska klart fastställa byråns ansvar respektive de nationella säkerhetsmyndigheternas ansvar för de avtalsenliga uppgifter som varje avtalspart utför. Detta ska inte påverka byråns övergripande ansvar för utförandet av dess uppgifter enligt artiklarna 12, 16, 17 och 18. [Ändr. 151]

Artikel 70

Öppenhet

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001(21) ska tillämpas på de handlingar som finns hos byrån.

Styrelsen ska anta rutiner för tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001 senast den […].

Beslut som fattas av byrån i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 får prövas genom ett klagomål till ombudsmannen eller genom att talan väcks vid Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 228 respektive artikel 263 i fördraget.

Byrån ska behandla personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(22) .

Artikel 71

Säkerhetsbestämmelser för skydd av sekretessbelagda uppgifter

Byrån ska tillämpa de säkerhetsprinciper som anges i kommissionens säkerhetsregler för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga icke-sekretessbelagda uppgifter i enlighet med bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom(23) . Detta ska bland annat omfatta utbyte, behandling och lagring av sådana uppgifter.

Artikel 72

Bedrägeribekämpning och arbetsövervakning [Ändr. 152]

1.  För att underlätta bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 ska byrån senast sex månader från denna förordnings ikraftträdande ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och anta lämpliga bestämmelser som ska gälla byråns samtliga anställda genom användning av den mall som finns i bilagan till avtalet.

2.  Kommissionen och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering från byrån.

2a.  Europeiska revisionsrätten ska övervaka byråns arbete och beslutsprocesser genom granskning och inspektioner. [Ändr. 153]

3.  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får göra utredningar, däribland kontroller på platsen och inspektioner, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(24) i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidrag eller kontrakt som finansierats av byrån.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 ska befogenheten att utföra revision och utredningar uttryckligen tillerkännas revisionsrätten och Olaf enligt deras respektive befogenheter i samarbetsavtal med tredjeland eller internationella organisationer, kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås av byrån.

KAPITEL 13

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 73

Delegerade akter avseende artiklarna 12, 16, 17, och 18 och 41 [Ändr. 154]

1.  Kommissionen ska bemyndigas att anta delegerade akter i enlighet med artikel 74 om avgifter och taxor vid tillämpningen av artiklarna 12, 16, 17 och 18.

2.  De åtgärder som avses i punkt 1 ska särskilt fastställa de ärenden för vilka avgifter och taxor enligt artiklarna 12, 16, 17 och 18 ska betalas, beloppen för avgifterna och taxorna samt sättet på vilket de ska betalas.

3.  Avgifter och taxor ska tas ut för

a)  utfärdande och förnyande av godkännanden av ibruktagande avseende delsystem för trafikstyrning och signalering, godkännanden för utsläppande på marknaden av fordon och fordonstyper, bland annat möjlig uppgift om förenlighet med järnvägsnät eller järnvägslinjer,

b)  utfärdande och förnyande av säkerhetsintyg,

c)  tillhandahållande av tjänster, som ska avspegla den faktiska kostnaden för varje enskild tjänst,

d)  behandling av överklaganden.

Samtliga avgifter och taxor ska anges och betalas i euro.

4.  Beloppen för avgifter och taxor avseende byrån ska fastställas på en sådan nivå att inkomsten från den räcker för att täcka de tillhandahållna tjänsternas fulla kostnad. I synnerhet ska samtliga byråns utgifter för personal som sysslar med den verksamhet som avses i punkt 3, även arbetsgivarens bidrag till pensionssystemet, avspeglas i denna kostnad. Om tillhandahållandet av tjänster som omfattas av avgifter ger upphov till en återkommande obalans ska det vara obligatoriskt att se över avgiftsnivån. [Ändr. 155]

4a.   Kommissionen ska också ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 74 avseende standardisering av reservdelar för järnvägen i enlighet med artikel 41. [Ändr. 156]

Artikel 74

Utövande av delegering

1.  Kommissionens rätt att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade befogenhet akter som avses i artikel 73 ska ges till kommissionen för en obestämd tid period av fem år från den dag det datum då denna förordning träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast nio månader innan perioden på fem år löpt ut. Förutsatt att denna rapport har mottagits ska delegeringen av befogenhet genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 157]

3.  Den delegerade befogenhet som avses i artikel 73 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan dagen efter det att beslutet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning , eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antagits enligt artikel 73 ska träda i kraft endast om ingen invändning görs av Europaparlamentet eller rådet inom [två månader] efter det att akten överlämnades till Europaparlamentet och rådet eller om Europaparlamentet och rådet, innan fristen har löpt ut, har informerat kommissionen om att de inte kommer att göra några invändningar. Denna period ska förlängas med [två månader] om Europaparlamentet eller rådet begär detta.

Artikel 75

Kommittéförfarande

Kommissionen ska biträdas av en kommitté som inrättats i enlighet med artikel 21 i rådets direktiv 96/48/EG(25) . Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

När det hänvisas till denna artikel ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 76

Utvärdering och översyn

1.  Senast fem år efter det att byrån har inlett sin verksamhet och vart femte år därefter ska kommissionen genomföra en utvärdering, för att i synnerhet granska effekterna, ändamålsenligheten och effektiviteten i byråns arbete samt dess arbetsmetoder. I bedömningen ska åsikterna hos företrädare för järnvägssektorn, arbetsmarknadens parter och konsumentorganisationer beaktas. Bedömningen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns mandat samt de finansiella följderna av sådana ändringar. [Ändr. 158]

2.  Kommissionen ska översända utvärderingsrapporten och sina slutsatser om denna till Europaparlamentet, rådet och styrelsen. Resultaten från utvärderingen ska offentliggöras.

3.  I varannan utvärderingsrapport ska även byråns resultat granskas mot bakgrund av dess syften, mandat och uppgifter.

Artikel 77

Övergångsbestämmelser

1.  Byrån ersätter och efterföljer Europeiska järnvägsbyrån, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004, när det gäller alla ägarförhållanden, avtal, rättsliga förpliktelser, anställningskontrakt, ekonomiska åtaganden och skulder.

2.  Genom undantag från artikel 43 ska de styrelseledamöter, som utsågs enligt förordning (EG) nr 881/2004 före dagen för denna förordnings ikraftträdande, sitta kvar tills deras mandatperiod som styrelseledamöter löper ut.

Genom undantag från artikel 49 ska den verkställande direktör som har utsetts enligt förordning (EG) nr 881/2004 sitta kvar fram till dess att mandatperioden löper ut.

3.  Genom undantag från artikel 61 ska alla gällande anställningskontrakt på dagen för denna förordnings ikraftträdande uppfyllas tills de löper ut.

3a.  Byrån ska börja utföra sina intygs- och godkännandeuppdrag enligt artiklarna 12, 16, 17 och 18 inom loppet av ett år efter ikraftträdandet av denna förordning. Medlemsstaterna ska fortsätta att tillämpa sin nationella lagstiftning fram till detta datum. [Ändr. 159]

3b.  Under en extra övergångsperiod på tre år efter den ettåriga tidsfrist som anges i artikel 77.3a kan sökande välja om de vill vända sig till byrån eller den nationella säkerhetsmyndigheten. Under denna tidsperiod får de nationella säkerhetsmyndigheterna fortsätta att utfärda intyg och godkännanden genom undantag från bestämmelserna i artiklarna 12, 16, 17 och 18, i enlighet med direktiven 2008/57/EG och 2004/49/EG. [Ändr. 160]

3c.  I de fall som avses i artikel 10.2a i direktiv ... [järnvägssäkerhetsdirektivet] och artikel 20.9a i direktiv ... [järnvägsinteroperabilitetsdirektivet] får de nationella säkerhetsmyndigheterna fortsätta att utfärda intyg och godkännanden efter den tidsperiod som avses i punkt 3b i denna artikel, i enlighet med de villkor som anges i de artiklarna. [Ändr. 161]

Artikel 78

Upphävande

Förordning (EG) nr 881/2004 ska upphöra att gälla.

Artikel 79

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 februari 2014.
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191,18.7.2008, s. 1).
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
(7)Europaparlamentets och rådets beslut 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (EGT L 228, 9.9.1996, s. 1).
(8)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 1).
(9)EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51).
(12)Kommissionens beslut 98/500/EG av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå (EGT L 225, 12.8.1998, s. 27).
(13) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).
(14)Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).
(15)Kommissionens beslut 2012/88/EU av den 25 januari 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet (EUT L 51, 23.2.2012, s. 1).
(16)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EUT L 276, 20.10.2010, s. 22).
(17) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007, s. 14).
(18) Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
(19)Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72).
(20)EGT 17, 6.10.1958, s. 385.
(21)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
(22) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(23) Kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna (EGT L 317, 3.12.2001, s. 1).
(24)Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
(25) Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6).

Senaste uppdatering: 11 juli 2017Rättsligt meddelande