Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2169(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0100/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0100/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 20
CRE 10/03/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.28

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0206

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 440kWORD 161k
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο
P7_TA(2014)0206A7-0100/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (2013/2169(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των προσώπων από τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1975(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλης ωμής, απάνθρωπης ή υποβαθμιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CAT) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο (OPCAT),

–  έχοντας υπόψη τους πρότυπους ελάχιστους κανόνες των ΗΕ σχετικά με τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλα παγκοσμίως ισχύοντα σχετικά πρότυπα των ΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(2) ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τα βασανιστήρια,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σε συνάρτηση με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, την οποία ενέκρινε στις 22 Νοεμβρίου 2001 η Επιτροπή των ΗΕ κατά των βασανιστηρίων, στην οποία επισημαίνεται ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων αποτελεί απόλυτη και απαρέγκλιτη υποχρέωση δυνάμει του διεθνούς δικαίου και εκφράζεται η πεποίθηση ότι 'οιεσδήποτε απαντήσεις στην απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας υιοθετούν τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που αυτά ανέλαβαν επικυρώνοντας τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων',

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για μορατόριουμ όσον αφορά την προσφυγή στη θανατική ποινή(3) ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και, πιο πρόσφατα, το σχετικό ψήφισμά του της 20ής Δεκεμβρίου 2012(4) ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως το άρθρο 3 αυτής, σύμφωνα με το οποίο «κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχείριση»,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Ιουλίου 1951 από τα Ηνωμένα Έθνη(5) ,

–  έχοντας υπόψη την 23η γενική έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2013(6) ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλά της, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία(7) , καθώς και σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις(8) ,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης, του 1949, και τα Συνημμένα Πρωτόκολλά τους(9) ,

–  έχοντας υπόψη την παναμερικανική σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή των βασανιστηρίων η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1997(10) ,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο για την αποτελεσματική διερεύνηση και τεκμηρίωση των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης)(11) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία(12) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όπως επικαιροποιήθηκαν το 2012(13) ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ της 16ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη θανατική ποινή(14) ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(15) ,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο για το 2012, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου 2013(16) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεσή του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο για το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(17) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(18) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA(19) ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, του Μαρτίου 2007, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ σε σχέση με βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(20) ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(21) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(22) ,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Ιουνίου 2013 προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ για το 2013(23) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0100/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η απόλυτη απαγόρευση βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας αποτελεί βασικό διεθνή κανόνα, ο οποίος προβλέπεται τόσο από τα ΗΕ όσο και από περιφερειακές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασανιστήρια εξακολουθούν να υφίστανται σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «βασανιστήρια» στο εν λόγω ψήφισμα θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον ορισμό των ΗΕ και θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAT και το OPCAT έχουν δημιουργήσει ένα διεθνές πλαίσιο με πραγματικές δυνατότητες προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των βασανιστηρίων, ιδίως μέσω της δημιουργίας ανεξάρτητων και αποτελεσματικών εθνικών μηχανισμών πρόληψης (ΕΜΠ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενίσχυσε τη δέσμευση που είχε αναλάβει στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά τη συνέχιση της δυναμικής εκστρατείας κατά των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης, της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συνδέεται στενά με άλλους τομείς και μέσα δράσης της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια επικαιροποιήθηκαν το 2012, ενώ η τελευταία εμπεριστατωμένη δημόσια επανεξέταση των μέτρων εφαρμογής πραγματοποιήθηκε το 2008·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι αποφασισμένα να συμμορφωθούν πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις που απαγορεύουν τα βασανιστήρια και άλλου είδους σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια μπορεί να είναι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται η ψυχιατρική ως εργαλείο καταναγκασμού των υπερασπιστών και αντιφρονούντων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι εισάγονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα για να εμποδίζονται να εκτελούν τις πολιτικές και κοινοτικές τους δραστηριότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν τα εργαλεία για τη δίωξη των βασανιστών που δεν έχουν δικαστεί ποτέ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις υποθέσεις βασανιστηρίων κατά τη διάρκεια δικτατοριών στην Ευρώπη δεδομένου ότι πολλές φορές τα εγκλήματα αυτά παραμένουν ατιμώρητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπονόμευση της απόλυτης απαγόρευσης των βασανιστηρίων παραμένει μια διαρκής πρόκληση στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών μέτρων σε πολλές χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις σε επίπεδο πολιτικής όσον αφορά τις ειδικές ανάγκες προστασίας ευάλωτων ομάδων, ιδίως παιδιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ορισμένων χωρών χρησιμοποιούν τα βασανιστήρια ως αποτελεσματική μέθοδο ανάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια δεν μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτό μέσο για την εξιχνίαση εγκλημάτων·

1.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι θέμα απόλυτης προτεραιότητας βάσει του διεθνούς και του ανθρωπιστικού δικαίου καθώς και στο πλαίσιο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (CAT)· τονίζει ότι τα βασανιστήρια αποτελούν μια από τους βαρύτερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συνιστούν τρομερό τίμημα για εκατομμύρια άτομα και τις οικογένειές τους, και δεν είναι δυνατόν να αιτιολογηθούν υπό οιεσδήποτε συνθήκες·

2.  χαιρετίζει την ένταξη τριών δράσεων που σχετίζονται με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, αλλά τονίζει ότι απαιτούνται συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι δείκτες αναφοράς για να αξιολογηθεί η έγκαιρη εφαρμογή τους, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·

3.  αποτίει φόρο τιμής σε όλες εκείνες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους εθνικούς μηχανισμούς πρόληψης και τους ανθρώπους που καταβάλλουν προσπάθεια προκειμένου να παρέχουν έννομη προστασία και επανόρθωση σε θύματα, να καταπολεμούν την ατιμωρησία και να αποτρέπουν ενεργά τη μάστιγα των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης σε όλο τον κόσμο·

4.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την CAT, ο όρος 'βασανιστήρια' σημαίνει οιαδήποτε πράξη με την οποία «προκαλείται σκοπίμως σε ένα πρόσωπο σοβαρός πόνος ή ταλαιπωρία, σωματική ή ψυχική, από δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την υποκίνηση ή τη συναίνεση ή με την αποδοχή του»· θεωρεί ωστόσο ότι καταστάσεις κατά τις οποίες πράξεις βασανισμού και άλλη σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία διαπράττονται με τη συμμετοχή φορέων εκτός κρατικών ή δημοσίων υπαλλήλων πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται μέσω μέτρων πολιτικής που ευνοούν την πρόληψη, τη λογοδοσία και την αποκατάσταση·

5.  καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη εξάπλωση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης σε ολόκληρο τον κόσμο και καταδικάζει για άλλη μια φορά αυτές τις πράξεις, οι οποίες είναι απαγορευμένες και πρέπει να εξακολουθήσουν να απαγορεύονται πάντοτε και παντού και δεν μπορούν, ως εκ τούτου, να θεωρηθούν ουδέποτε δικαιολογημένες· παρατηρεί ότι η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια παραμένει ανεπαρκής και αντίθετη με τις δηλώσεις και δεσμεύσεις της ΕΕ να αντιμετωπίσει τα βασανιστήρια κατά προτεραιότητα· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να δώσουν νέα ώθηση στην εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών, και συγκεκριμένα, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες, τις βέλτιστες πρακτικές και τις ευκαιρίες για δημόσια διπλωματία, διενεργώντας διαβουλεύσεις με σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, και επανεξετάζοντας την εφαρμογή θεμάτων που σχετίζονται με τα βασανιστήρια μνεία των οποίων γίνεται στο σχέδιο δράσης· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των τριών δράσεων στο σχέδιο δράσης της ΕΕ οι οποίες σχετίζονται με την εξάλειψη των βασανιστηρίων·

6.  θεωρεί ότι η επικείμενη αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία πρέπει να προσδιορίζει πιο φιλόδοξες και συγκεκριμένες δράσεις για την εξάλειψη των βασανιστηρίων, όπως αποτελεσματικότερη ενημέρωση και κατανομή των βαρών, κατάρτιση και κοινές πρωτοβουλίες με τα τοπικά γραφεία του ΟΗΕ, με τους οικείους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς φορείς, όπως τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης παράλληλα με την υποστήριξη της δημιουργίας και ενίσχυσης περιφερειακών μηχανισμών πρόληψης βασανιστηρίων·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για την επικαιροποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ του 2012 για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων· υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών με γνώμονα το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με άλλες κατευθυντήριες γραμμές και πρωτοβουλίες πολιτικής·

8.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εκφράζουν μια ολιστική προσέγγιση πολιτικής, στην οποία περιλαμβάνεται η προώθηση κατάλληλου νομικού και δικαστικού πλαισίου για την αποτελεσματική πρόληψη και απαγόρευση των βασανιστηρίων, τον έλεγχο των τόπων κράτησης, την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και την πλήρη και αποτελεσματική αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων, με την υποστήριξη αξιόπιστης, συνεπούς και συνεκτικής δράσης·

9.  καλεί το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να προβούν σε αποτελεσματικότερα διαβήματα για προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, τουλάχιστον, κατά την άσκηση αξιολόγησης των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια.

10.  υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία των κέντρων αποκατάστασης για τα θύματα βασανιστηρίων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ για την αντιμετώπιση όχι μόνο των σωματικών, αλλά και των μακροχρόνιων ψυχικών προβλημάτων που υφίστανται τα θύματα βασανιστηρίων· επικροτεί την πρόβλεψη της ΕΕ για χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας στα κέντρα αποκατάστασης για τα θύματα βασανιστηρίων σε ολόκληρο τον κόσμο και προτείνει να υιοθετήσουν τα εν λόγω κέντρα μια πολυεπιστημονική προσέγγιση στις δραστηριότητές τους που θα περιλαμβάνει παράλληλα ψυχολογική παρακολούθηση, πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και κοινωνική και νομική υποστήριξη· παραμένει με την πεποίθηση ότι η χρηματοδότηση που παρέχει το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) στα εν λόγω κέντρα σε τρίτες χώρες δεν πρέπει να διακοπεί ούτε κατά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση δεδομένου ότι τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες αυτές δεν είναι συχνά σε θέση να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τα ιδιαίτερα προβλήματα των θυμάτων βασανιστηρίων·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει διεξαχθεί πλήρης και δημόσιος απολογισμός και επανεξέταση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών από το 2008 και τονίζει την ανάγκη ότι απαιτείται τακτική και διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής τους·

12.  παρέχει τη σύσταση να συνοδεύονται οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ από λεπτομερή εκτελεστικά μέτρα τα οποία θα απευθύνονται στους επικεφαλής αποστολών της ΕΕ και αντιπροσωπειών των κρατών μελών σε τρίτες χώρες· καλεί τους επικεφαλής αποστολών να συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις εφαρμογής και παρακολούθησης μεμονωμένες περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης·

13.  τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στον αποτελεσματικό συντονισμό πρωτοβουλιών και δράσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, ούτως ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες των διαθέσιμων πολιτικών μέσων και της συνέργειάς τους με έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

14.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να επανεξετάζουν περιοδικά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, ο οποίος απαγορεύει το εμπόριο εξοπλισμού για βασανιστήρια και για τη θανατική ποινή, και να προωθήσουν τον εν λόγω κανονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα βιώσιμο πρότυπο για την εφαρμογή αποτελεσματικής απαγόρευσης των εργαλείων βασανισμού·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (COM(2014)0001)· τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να δίδεται προσοχή στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τεχνικής συνδρομής και στη διαμετακόμιση των σχετικών εμπορευμάτων· επαναλαμβάνει την έκκληση που είχε κάνει παλιότερα το Κοινοβούλιο για την εισαγωγή «σαρωτικής ρήτρας» για τον τερματισμό της χρήσης βασανιστηρίων στον κανονισμό, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, βάσει πρότερης πληροφόρησης, να χορηγούν και να αρνούνται άδεια εξαγωγής οποιωνδήποτε αντικειμένων ενέχουν μη αμελητέο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια, κακομεταχείριση ή για θανατική ποινή·

16.  θεωρεί ότι η θανατική ποινή, ως παραβίαση του δικαιώματος στην προσωπική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, είναι ασύμβατη με την απαγόρευση της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιμωρίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επισήμως την εν λόγω ασυμβατότητα και να προσαρμόσουν την πολιτική της ΕΕ προς τη θανατική ποινή αναλόγως· υπογραμμίζει την ανάγκη να ερμηνευτούν ως οριζόντιες οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια· θεωρεί καταδικαστέο οι φυλακισμένοι στο κελί του μελλοθανάτου να υποβάλλονται σε φυσική και ψυχολογική απομόνωση, καθώς και σε κάθε μορφής πιέσεις· επαναλαμβάνει την ανάγκη ολοκληρωμένης νομικής μελέτης και συζητήσεων σε επίπεδο ΗΕ σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ της εφαρμογής της θανατικής ποινής, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου της καταδίκης σε θάνατο που προκαλεί σοβαρά ψυχικά τραύματα και σωματική φθορά, και της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

17.  τάσσεται υπέρ της άμεσης απαγόρευσης του λιθοβολισμού· τονίζει ότι ο λιθοβολισμός αποτελεί μια βίαιη μορφή εκτέλεσης·

18.  υποστηρίζει την ανασύσταση της ομάδας δράσης του Συμβουλίου για τα βασανιστήρια, η οποία πρέπει να δώσει νέα ώθηση στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες, τις βέλτιστες πρακτικές και τις ευκαιρίες για δημόσια διπλωματία, διενεργώντας διαβουλεύσεις με σχετικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και συμβάλλοντας στην τακτική επανεξέταση της εφαρμογής θεμάτων που σχετίζονται με τα βασανιστήρια μνεία των οποίων γίνεται στο σχέδιο δράσης·

19.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται στις φυλακές οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών ακτιβιστών, των δημοσιογράφων, των συνηγόρων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ιστολόγων. αναγνωρίζει ότι συχνά οι άνθρωποι που συμμετέχουν πιο ενεργά στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία πλήττονται περισσότερο λόγω παράνομης κράτησης, εκφοβισμού, βασανιστηρίων και έκθεσης των οικογενειών τους σε κίνδυνο· επιμένει ότι τόσο οι μετέχοντες σε επιτόπιες αποστολές της ΕΕ όσο και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ θίγουν συστηματικά και με συνέπεια το εν λόγω ζήτημα στις συναντήσεις με τους ομολόγους τους από τρίτες χώρες, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένα ονόματα υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται στις φυλακές·

20.  σημειώνει με έντονη ανησυχία την ύπαρξη μυστικών κέντρων κράτησης και την πρακτική της κράτησης σε συνθήκες απομόνωσης και της παρατεταμένης απομόνωσης σε αρκετές χώρες, που συγκαταλέγονται στα πλέον ανησυχητικά παραδείγματα βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης· πιστεύει ότι οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να θίγονται συστηματικά σε δηλώσεις και διαβήματα και να περιλαμβάνονται στους καταλόγους μεμονωμένων περιπτώσεων που εξετάζονται στη διάρκεια διαλόγων και διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών·

21.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), ιδίως για τη χρήση βασανιστηρίων και στρατοπέδων εργασίας σε βάρος πολιτικών κρατουμένων και επαναπατριζόμενων υπηκόων της ΛΔΚ· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να επιτρέψουν, ως πρώτο βήμα, σε ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες να επιθεωρήσουν όλα τα είδη εγκαταστάσεων κράτησης·

22.  τονίζει ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων και των πρακτικών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν διασφαλίσεις προκειμένου να αποφεύγεται η διάδοση βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης και να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα και επανορθώσεις ανά πάσα στιγμή, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και αντιτρομοκρατικών μέτρων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη αναθέτουν καθήκοντα «παράλληλης αστυνομίας» σε παραστρατιωτικές ομάδες επιχειρώντας κατά αυτό τον τρόπο να διαφύγουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις· υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση ισχύει τόσο για τη μεταφορά όσο και για τη χρήση πληροφοριών που αποσπώνται με βασανιστήρια ή είναι πιθανό να οδηγήσουν σε βασανιστήρια· υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων αποτελεί δεσμευτικό κανόνα δυνάμει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η απαγόρευση ισχύει τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο και σε περιόδους πολέμου·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τις από πλευράς αστυνομικών δυνάμεων πράξεις βίας σε ορισμένα κράτη και θεωρεί ότι το εν λόγω ζήτημα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της ταπεινωτικής μεταχείρισης, ιδίως στο πλαίσιο της καταστολής ειρηνικών διαδηλώσεων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς, οι εν λόγω βίαιες πράξεις ισοδυναμούν τουλάχιστον με κακομεταχείριση, αν όχι με βασανιστήρια·

24.  χαιρετίζει το κοινό σχέδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ένωσης για την πρόληψη των βασανιστηρίων που αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός πρακτικού οδηγού για βουλευτές που επισκέπτονται κέντρα κράτησης μεταναστών·

25.  ζητεί την έγκριση ενός πρακτικού οδηγού για βουλευτές που επισκέπτονται τόπους κράτησης στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τρίτες χώρες· θεωρεί ότι ο οδηγός θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές συμβουλές για τις επισκέψεις σε κέντρα κράτησης και άλλους τόπους όπου ενδέχεται να κρατούνται γυναίκες και παιδιά, και να εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής του "μη βλάπτειν" σύμφωνα με το εγχειρίδιο εκπαίδευσης των ΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως με σκοπό να αποφεύγονται αντίποινα σε βάρος κρατουμένων και των οικογενειών τους μετά από τέτοιες επισκέψεις· ζητεί να γίνονται οι επισκέψεις αυτές σε συνδυασμό με διαβουλεύσεις με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στην οικεία χώρα, με ΜΚΟ και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε φυλακές·

26.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Ομάδα Εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) και άλλους αρμόδιους φορείς να πραγματοποιήσουν από κοινού έρευνα για τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ όσον αφορά τη σύσταση και λειτουργία των εθνικών προληπτικών μηχανισμών, και τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης·

27.  καλεί την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητων και αποτελεσματικών ΕΜΠ, και ιδίως την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού τους·

28.  καλεί την Ομάδα Εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM), την ομάδα δράσης για τα βασανιστήρια και τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταρτίσουν μέτρα σχετικά με την ενσωμάτωση των μέτρων πρόληψης των βασανιστηρίων σε όλες τις δραστηριότητας ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

Αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά την προστασία, ιδίως σε σχέση με τα βασανιστήρια παιδιών

29.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του σχετικά με τις πράξεις βασανισμού και κακομεταχείρισης που διαπράττονται κατά μελών ευάλωτων ομάδων, κυρίως παιδιών· καλεί την ΕΕ να λάβει πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά μέτρα για την πρόληψη των βασανιστηρίων σε βάρος παιδιών·

30.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διάφορες μορφές παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν τα παιδιά, ιδίως όσες συνδέονται με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνογραφία, τα παιδιά στρατιώτες, τα παιδιά σε στρατιωτική κράτηση, την παιδική εργασία, καταγγελίες για ανάμειξη παιδιών σε πρακτικές μαγείας και τον εκφοβισμό και την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο όταν ισοδυναμούν με βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένων και των παραβιάσεων σε ορφανοτροφεία, κέντρα κράτησης και στρατόπεδα προσφύγων οσάκις οι αρχές εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο σε βασανιστήρια που αφορούν παιδιά·

31.  υπενθυμίζει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες δεν θα πρέπει ποτέ να απελαύνονται σε μια χώρα όπου θα κινδύνευαν να υποστούν βασανιστήρια ή απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση·

32.  σημειώνει ότι η καταχρηστική στέρηση της ελευθερίας των παιδιών, ιδίως στο πλαίσιο της προληπτικής κράτησης και της κράτησης παιδιών μεταναστών, έχει οδηγήσει σε υπερπλήρη κέντρα κράτησης και σε αύξηση των κρουσμάτων βασανισμού και κακομεταχείρισης των παιδιών· καλεί τα κράτη να διασφαλίσουν ότι η στέρηση της ελευθερίας των παιδιών χρησιμοποιείται ουσιαστικά, όπως απαιτείται από τα οικουμενικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μόνο ως το ύστατο μέτρο, για την ελάχιστη αναγκαία περίοδο, και λαμβάνοντας πάντα υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

33.  ζητεί από τα κράτη να αναπτύξουν ένα πιο φιλικό προς τα παιδιά νομικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει φιλικούς προς τα παιδιά μηχανισμούς ελεύθερης και εμπιστευτικής αναφοράς, μεταξύ άλλων σε κέντρα κράτησης, παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά όχι μόνο να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά και να αναφέρουν παραβιάσεις·

34.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της χρήσης του διαδικτύου από ενήλικες και παιδιά για ψυχικά βασανιστήρια παιδιών και παρενόχληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει ότι, παρά την ύπαρξη του προγράμματος «Safer Internet» της ΕΕ, η απάντηση της ΕΕ στο φαινόμενο του εκφοβισμού και της παρενόχλησης μέσω διαδικτύου κρίνεται ανεπαρκής· επισημαίνει τον πρόσφατο καταιγισμό των περιστατικών παιδιών που αυτοκτόνησαν εξαιτίας του διαδικτυακού εκφοβισμού, και τη συνεχιζόμενη ύπαρξη ιστοσελίδων οι οποίες φιλοξενούνται σε κράτη μέλη και εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε αυτές τις δράσεις· τονίζει, ως εκ τούτου, την επείγουσα ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ σαφή και αποφασιστική δράση προκειμένου να καταπολεμήσει τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την παρενόχληση και τις ιστοσελίδες που τα διευκολύνουν·

35.  συστήνει οι προσπάθειες της πολιτικής της ΕΕ να εστιάσουν σε κέντρα αποκατάστασης και ψυχολογικής υποστήριξης για παιδιά τα οποία είναι θύματα βασανιστηρίων, με προσέγγιση φιλική προς τα παιδιά και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές παραδόσεις·

36.  συστήνει να συμπεριληφθούν τα βασανιστήρια των παιδιών στη σχεδιαζόμενη στοχευμένη εκστρατεία για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης·

37.  συνιστά στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αφιερώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης σε βάρος καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φοιτητικών ηγετών, επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, και ατόμων που ανήκουν σε άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως εθνοτικές, γλωσσικές, θρησκευτικές και λοιπές μειονότητες, ιδίως όταν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό κράτηση ή είναι φυλακισμένα·

38.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ να θίγουν στον διάλογό τους με τις αρχές τρίτων χωρών τις μορφές βασανιστηρίων λόγω φύλου που καθιστούν τα κορίτσια μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, ιδίως τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τους πρόωρους και καταναγκαστικούς γάμους, όπως προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης·

39.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Ομάδα Εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) να μεριμνήσουν ειδικά για τα βασανιστήρια των παιδιών στην επικείμενη επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των βασανιστηρίων και του σχεδίου δράσης·

40.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες πέφτουν κατεξοχήν θύματα συγκεκριμένων βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης (βιασμός, ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, στείρωση, άμβλωση, καταναγκαστικός έλεγχος των γεννήσεων και καταναγκαστική γονιμοποίηση), ιδίως στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων όπου οι εν λόγω πράξεις χρησιμοποιούνται ως μέσο πολέμου, ακόμη και σε βάρος ανηλίκων·

41.  καταδικάζει ομοίως τα βασανιστήρια και τις πράξεις βίας και κακοποίησης σε βάρος ατόμων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους·

42.  υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη στήριξης των εργασιών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της βίας στο πλαίσιο καταστάσεων ενόπλων συγκρούσεων και, συνακόλουθα, των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης σε βάρος του άμαχου πληθυσμού μέσω της ευαισθητοποίησης των κινημάτων ένοπλου αγώνα όσον αφορά την ανάγκη να τηρούνται τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τη βία με βάση το φύλο·

Καταπολέμηση των βασανιστηρίων στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες

43.  καλεί την ΕΥΕΔ, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την Ομάδα Εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα περιλαμβάνουν στόχους και δείκτες αναφοράς που είναι συγκεκριμένοι ανά χώρα όσον αφορά την καταπολέμηση των βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού ομάδων που χρήζουν ειδικής προστασίας, όπως είναι τα παιδιά, οι γυναίκες, τα εκτοπισμένα άτομα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, καθώς και όσοι υφίστανται διακρίσεις λόγω εθνότητας, πολιτισμικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου·

44.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας να τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης ενός αιτούντος άσυλο σε χώρα όπου θα κινδύνευε να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, όπως ορίζεται στη σύμβαση της 28ης Ιουλίου 1951 για το καθεστώς των προσφύγων·

45.  τονίζει το γεγονός ότι οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα πρέπει να εντοπίζουν τις ελλείψεις όσον αφορά την προστασία, τους κατάλληλους συνομιλητές, καθώς και σημεία επαφής, όπως το πλαίσιο του ΟΗΕ, ο τομέας της ασφάλειας ή η δικαστική μεταρρύθμιση, με σκοπό την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με βασανιστήρια σε κάθε χώρα·

46.  θεωρεί ότι οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της βίας και της κακομεταχείρισης από κυβερνητικές υπηρεσίες και σε ιδιωτικούς χώρους, και προσδιορίζουν τις ανάγκες συνδρομής, προκειμένου η ΕΕ να παράσχει τεχνική βοήθεια για ανάπτυξη ικανοτήτων, νομική μεταρρύθμιση και κατάρτιση, ώστε να βοηθήσει τις τρίτες χώρες στη συμμόρφωσή τους με διεθνείς υποχρεώσεις και κανόνες, ιδίως στο πλαίσιο της υπογραφής και επικύρωσης της CAT και του OPCAT, και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις τους όσον αφορά την πρόληψη (ειδικότερα δημιουργώντας εθνικούς μηχανισμούς πρόληψης - ΕΜΠ), την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την αποκατάσταση των θυμάτων·

47.  προτείνει επιπλέον οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα να συμπεριλάβουν μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η θέσπιση και η λειτουργία εθνικών θεσμικών οργάνων ή, κατά περίπτωση, η ενίσχυση εθνικών θεσμικών οργάνων, τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δυνατότητας οικονομικής και τεχνικής συνδρομής·

48.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται από την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρέχουν ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε τρίτες χώρες της στήριξης, καθώς και πιθανών ένδικων μέσων για τα θύματα βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης·

49.  καλεί την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως, αλλά με προσεκτική στόχευση και προσαρμογή ανά χώρα, τα πολιτικά μέσα που διαθέτουν, όπως επισημαίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων, μεταξύ άλλων, πολιτικές δηλώσεις, τοπικά διαβήματα, διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαβουλεύσεις προκειμένου να θίγονται μεμονωμένες περιπτώσεις, το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη των βασανιστηρίων και την επικύρωση και εφαρμογή συναφών διεθνών συμβάσεων· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να επαναλάβουν την πρακτική που εφάρμοσαν στο παρελθόν όσον αφορά την υλοποίηση στοχευμένων παγκοσμίων εκστρατειών για θεματικά ζητήματα σχετικά με τα βασανιστήρια·

50.  καλεί αφενός τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να προβούν στην εφαρμογή των διατάξεων των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων επί τόπου και, αφετέρου, την ΕΥΕΔ και την Ομάδα Εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) να ελέγχουν σε τακτική βάση την εφαρμογή των διατάξεων αυτών·

51.  προτρέπει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών σε ολόκληρο τον κόσμο να εορτάζουν κάθε έτος στις 26 Ιουνίου τη Διεθνή Ημέρα υποστήριξης των θυμάτων βασανιστηρίων οργανώνοντας σεμινάρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις·

52.  καλεί την ΕΥΕΔ και τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ να θέτουν συστηματικά επί τάπητος το ζήτημα των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης στους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

53.  συνιστά να τεθούν τα θέματα που σχετίζονται με τα βασανιστήρια στο επίκεντρο των τοπικών και περιφερειακών φόρουμ και σεμιναρίων της κοινωνίας των πολιτών, προβλέποντας τη δυνατότητα να δίνεται συνέχεια στα θέματα αυτά στο πλαίσιο των τακτικών διαβουλεύσεων και των τακτικών διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

54.  καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο των διαλόγων σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, να προωθήσει την εφαρμογή των ελάχιστων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων, με προοπτική να εξασφαλισθεί πλήρως ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των κρατουμένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και να παρασχεθεί η εγγύηση ότι η εφαρμογή των κανόνων αυτών θα επεκτείνεται σε όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρείων και των αστυνομικών τμημάτων·

55.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και του Κοινοβουλίου αφενός να πραγματοποιούν επισκέψεις σε φυλακές και σε άλλους τόπους κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων κράτησης ανηλίκων και των τόπων όπου ενδέχεται να κρατούνται παιδιά και, αφετέρου, να παρακολουθούν δίκες εάν συντρέχει λόγος να πιστεύουν ότι οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να έχουν υποστεί βασανιστήρια ή κακομεταχείριση, και να ζητούν σχετική ενημέρωση και ανεξάρτητη έρευνα σε μεμονωμένες περιπτώσεις·

56.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρέχουν υποστήριξη σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών στα οποία δεν επιτρέπεται η επίσκεψη σε φυλακές και η παρακολούθηση δικών·

57.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να διευκολυνθεί η σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητων και αποτελεσματικών εθνικών μηχανισμών πρόληψης (ΕΜΠ)· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να αναλύσουν με επιμέλεια και διαφάνεια τους υφιστάμενους ΕΜΠ και τους εθνικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, και να προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους, εξασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνουν και την πτυχή των δικαιωμάτων των παιδιών, με στόχο να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί και να βελτιωθούν και να προωθηθούν τα παραδείγματα αυτά σε χώρες εταίρους·

58.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να απαιτήσουν να χρησιμοποιείται το μέσο της κράτησης ως ύστατη λύση, και να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, ιδίως για άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση (όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες)·

59.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες καταγγελίες επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΕΕ οι οποίες εφοδιάζουν χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε φάρμακα για θανατηφόρες ενέσεις στις ΗΠΑ· εν προκειμένω, επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αναπτύξει ένα σύστημα συμβατικών εξαγωγών και ελέγχου για να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν Propofol το οποίο παράγουν δεν χρησιμοποιείται για θανατηφόρες ενέσεις σε χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, περιλαμβανομένων και των ΗΠΑ·

Δράση της ΕΕ σε πολυμερή φόρα και διεθνείς οργανισμούς

60.  χαιρετίζει τις επίμονες προσπάθειες της ΕΕ για την σε τακτική βάση έγκριση και υποστήριξη των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση του θέματος ως ζήτημα προτεραιότητας στο πλαίσιο του ΟΗΕ· προτείνει να τηρούν ο ΑΠ/ΥΕ και ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ τακτική επαφή με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια προκειμένου να ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις σχέσεις εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με τρίτες χώρες· προτείνει επίσης η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να καλούν τακτικά τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια με σκοπό να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για θέματα σχετικά με τα βασανιστήρια σε συγκεκριμένες χώρες·

61.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όταν τα βασανιστήρια εφαρμόζονται σε συστηματική βάση ή σε μεγάλη κλίμακα ενδέχεται να συνιστούν έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· υπογραμμίζει ότι, δυνάμει της αρχής της ευθύνης για προστασία, η διεθνής κοινότητα οφείλει να προστατεύει τους πληθυσμούς θύματα τέτοιων εγκλημάτων και, σε αυτό το πλαίσιο, την καλεί να επανεξετάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται οποιοδήποτε εμπόδιο όταν πρόκειται για ζητήματα ευθύνης για προστασία·

62.  καλεί τις τρίτες χώρες να συνεργαστούν πλήρως με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, την Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων και τα περιφερειακά όργανα για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων, όπως είναι η Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων στην Αφρική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων, και ο εισηγητής του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών για τα άτομα που στερούνται της ελευθερίας τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή και των άλλων οργάνων για να δίνεται συνέχεια στις επαφές με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της διαδικασίας Καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR)·

63.  καλεί την ΕΥΕΔ, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά την επικύρωση και εφαρμογή της CAT και του OPCAT ως προτεραιότητα και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διευκολύνουν τη σύσταση και τη λειτουργία αποτελεσματικών και ανεξάρτητων ΕΜΠ σε τρίτες χώρες·

64.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη σύσταση και λειτουργία περιφερειακών μηχανισμών πρόληψης των βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων στην Αφρική, και του εισηγητή του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών για τα άτομα που στερούνται της ελευθερίας τους·

65.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εντείνουν τη στήριξή τους σε τρίτες χώρες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις συστάσεις των σχετικών οργάνων που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει των Συνθηκών του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων και της Υποεπιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων, της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού και της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών·

66.  καλεί την ΕΥΕΔ να παράσχει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, τεχνική βοήθεια για την αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων και των οικογενειών τους με σκοπό να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να αρχίσουν μια νέα ζωή·

67.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των κρατών μελών στην εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρέχοντας στην ΕΥΕΔ τακτική ενημέρωση για τις δράσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο αυτό·

68.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)

69.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια που υπάρχουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR), όπου το 7% των κονδυλίων αυτού του μέσου διατέθηκαν σε σχέδια που αφορούν βασανιστήρια· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η εκχώρηση ειδικών κονδυλίων για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα την προσοχή στην ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας, καθώς και την κοινωνική και ψυχολογική αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων, αποδίδοντας προτεραιότητα στα σχέδια ολιστικής φύσης·

70.  τονίζει ότι τα κονδύλια που διατίθενται σε σχέδια στο πλαίσιο της επερχόμενης περιόδου προγραμματισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ που παρατίθενται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε επισκόπηση των διμερών προγραμμάτων βοηθείας στον τομέα της πρόληψης των βασανιστηρίων και της αποκατάστασης με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την επίτευξη αποτελεσματικής κατανομής των βαρών και τη δημιουργία συνεργιών και συμπληρωματικότητας με τα σχέδια στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR)·

Αξιοπιστία, συνοχή και συνέπεια της πολιτικής της ΕΕ

72.  υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη η Ένωση και τα κράτη μέλη να επιδείξουν υποδειγματική στάση για να διασφαλίσουν την αξιοπιστία τους· καλεί, συνεπώς, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λεττονία και τη Σλοβακία να επικυρώσουν κατά προτεραιότητα το OPCAT και να δημιουργήσουν ανεξάρτητους, επαρκώς χρηματοδοτούμενους και αποτελεσματικούς ΕΜΠ· σημειώνει τη σημασία των επιμέρους ανακοινώσεων ως μέσου για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης και παροτρύνει τα κράτη μέλη της CAT να αποδεχτούν τις επιμέρους δικαιοδοσίες σύμφωνα με το άρθρο 21· καλεί τα μέρη που υπογράφουν τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού να υπογράψουν και να κυρώσουν το 3ο Πρωτόκολλο αυτής· καλεί επίσης τα 21 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από βίαιη εξαφάνιση, να το πράξουν επειγόντως·

73.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν προέβησαν σε δηλώσεις με τις οποίες αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων δυνάμει του άρθρου 22 να το πράξουν κατά προτεραιότητα·

74.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που διαθέτουν ΕΜΠ να μετάσχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για την εφαρμογή των συστάσεων των ΕΜΠ, μαζί με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT), της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων (CAT), και της υποεπιτροπής της για την πρόληψη των βασανιστηρίων, κατά τρόπο συνεκτικό και συμπληρωματικό·

75.  ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προσήλωσή της στις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, σε αυτό το πλαίσιο, την καλεί να εφαρμόσει την πολιτική γειτονίας και την αρχή των «αναλογικών κερδών» ώστε να ενθαρρύνει τις γειτονικές χώρες να προβούν σε μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της καταπολέμησης των βασανιστηρίων·

76.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την ιδιαίτερα περιορισμένη υποστήριξη από τα κράτη μέλη της ΕΕ προς το Εθελοντικό ταμείο του ΟΗΕ για τα θύματα των βασανιστηρίων και το Ειδικό ταμείο του OPCAT· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν το έργο των εν λόγω ταμείων μέσω ουσιαστικών και τακτικών εθελοντικών εισφορών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης·

77.  εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πιο αποφασιστικό ρόλο και να καλέσει τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους και την πολιτική τους βούληση για την επιβολή ενός μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής σε όλο τον κόσμο·

78.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης, με στόχο να δημιουργήσει έναν μηχανισμό καταχώρισης και επιβολής στοχευμένων κυρώσεων (ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων) κατά υπαλλήλων τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών, των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών), οι οποίοι εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα βασανιστήρια και η σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση· τονίζει ότι τα κριτήρια για ένταξη στον εν λόγω κατάλογο θα πρέπει να βασίζονται σε καλώς τεκμηριωμένες, συγκλίνουσες και ανεξάρτητες πηγές και σε πειστικά αποδεικτικά στοιχεία, προβλέποντας μηχανισμούς προσφυγής για τα πρόσωπα που στοχοποιούνται·

79.  υπενθυμίζει την υποχρέωση όλων των κρατών, περιλαμβανομένων και των κρατών μελών της ΕΕ, να τηρούν με προσήλωση την αρχή της μη επαναπροώθησης, δυνάμει της οποίας τα κράτη δεν πρέπει να απελαύνουν ή να εκδίδουν άτομο σε δικαιοδοσία όπου αυτό κινδυνεύει να υποστεί δίωξη· θεωρεί ότι η πρακτική αναζήτησης διπλωματικών διαβεβαιώσεων από το κράτος λήψεως δεν απαλλάσσει το αποστέλλον κράτος από τις υποχρεώσεις του και καταγγέλλει τέτοιες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν την παράκαμψη της απόλυτης απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της επαναπροώθησης·

80.  επισημαίνει τη ζωτικής σημασίας θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο προσκήνιο σε ζητήματα καταπολέμησης των βασανιστηρίων, σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενίσχυση της αρχής της μηδενικής ανοχής για τα βασανιστήρια παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών και των στρατηγικών της ΕΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ· εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι υφίστανται κράτη μέλη που δεν συμμορφούνται πλήρως με τον κανονισμό (ΕΚ) No1236/2005 και ότι ορισμένες εταιρείες που εδρεύουν στις αναπτυγμένες χώρες ενδέχεται να έχουν πωλήσει παράνομα σε τρίτες χώρες συσκευές για την αστυνομία και την ασφάλεια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια·

81.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ολοκληρώσουν την τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων του, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, σύμφωνα με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στο ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του κανονισμού, ιδίως με την υποχρέωση όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού, να εκπονούν εγκαίρως ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και να τις δημοσιοποιούν, καθώς και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με αποφάσεις αδειοδότησης·

Εκτιμήσεις για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την αναπτυξιακή πολιτική

82.  υπενθυμίζει την ανάγκη να καταστρωθεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων αντιμετωπίζοντας τα βασικά τους αίτια· πιστεύει ότι τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συνολική θεσμική διαφάνεια και μια ισχυρότερη πολιτική βούληση σε επίπεδο κράτους για την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης· υπογραμμίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η φτώχεια, η ανισότητα, οι διακρίσεις και η βία μέσω εθνικών μηχανισμών πρόληψης και ενισχύοντας τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω η αναπτυξιακή συνεργασία και οι μηχανισμοί για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της βίας·

83.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της ατιμωρησίας, οι αμερόληπτες έρευνες, η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η προώθηση της εκπαιδευτικής αγωγής κατά της κακομεταχείρισης συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων·

84.  τονίζει ότι η χρήση του όρου «βασανιστήρια», και ως εκ τούτου, η απόλυτη απαγόρευση, δίωξη και τιμωρία αυτής της πρακτικής, δεν θα πρέπει να αποκλείονται, όταν οι πράξεις αυτές προκαλούνται από άτακτες ένοπλες δυνάμεις, ή φυλετικές θρησκευτικές ομάδες ή ομάδες ανταρτών·

85.  υπενθυμίζει τη σημασία και την ιδιαιτερότητα του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως συστατικό στοιχείο του πολιτικού διαλόγου δυνάμει του άρθρου 8 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού· υπενθυμίζει επίσης ότι κάθε διάλογος με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να εμπεριέχει μια ισχυρή συνιστώσα κατά των βασανιστηρίων·

86.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις χώρες εταίρους στον αγώνα τους για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, να ακολουθήσουν προσέγγιση προσανατολισμένη προς τα θύματα, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, στις ανάγκες των θυμάτων· τονίζει ότι η θέσπιση προϋποθέσεων για τη χορήγηση βοήθειας αποτελεί μεν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση του προβλήματος πλην όμως θεωρεί ότι καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με τους διαλόγους και τις διαπραγματεύσεις σε υψηλό επίπεδο, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, με την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων και με την εστίαση στα κίνητρα.

Εκτιμήσεις για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και τα δικαιώματα των γυναικών

87.  παροτρύνει την ΕΕ να εξασφαλίσει, μέσω καθορισμού προϋποθέσεων για τη χορήγηση βοήθειας, ότι οι τρίτες χώρες θα προστατεύουν όλα τα ανθρώπινα όντα από τα βασανιστήρια, ειδικότερα τις γυναίκες και τα κορίτσια· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την πολιτική της παροχής βοήθειας σε χώρες στις οποίες ασκούνται βασανιστήρια και να χρησιμοποιήσει αυτή τη βοήθεια για τη στήριξη των θυμάτων·

88.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που εξετάζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της (COM(2013)0833) με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» και επιθυμεί να υπενθυμίσει την ανάγκη συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος· τονίζει πέραν τούτου ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες προκειμένου να εξαλειφθεί η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· ενθαρρύνει όσα κράτη μέλη δεν το έχουν ακόμα πράξει, να ποινικοποιήσουν στην εθνική τους νομοθεσία τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και να διασφαλίσουν την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας·

89.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με περιπτώσεις που αφορούν εκτέλεση γυναικών με προβλήματα ψυχικής υγείας ή μαθησιακές δυσκολίες·

90.  καταδικάζει κάθε μορφή άσκησης βίας κατά των γυναικών, ιδίως δε τα εγκλήματα τιμής, τη βία που πηγάζει από πολιτιστικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τους αναγκαστικούς γάμους, τους γάμους παιδιών, τη φυλοκτονία και τους φόνους για λόγους προίκας· επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πράξεις ως μορφές βασανιστηρίων· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργασθούν ενεργά για την πρόληψη των πρακτικών βασανισμού, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και της ανάληψης δράσεων ευαισθητοποίησης·

91.  καταδικάζει κάθε μορφή βασανισμού γυναικών που συνδέεται με κατηγορίες για μαγεία, μία πρακτική που συνηθίζεται σε διάφορες χώρες ανά την υφήλιο·

92.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προοδευτική και καινοτόμο προσέγγιση που ακολουθεί το Καταστατικό της Ρώμης, αναγνωρίζοντας τη σεξουαλική βία και οιαδήποτε μορφή βίας βάσει του φύλου, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων βιασμού, σεξουαλικής δουλείας, εξαναγκασμού σε πορνεία, εξαναγκασμού σε εγκυμοσύνη, εξαναγκασμού σε στείρωση, ή κάθε άλλης μορφής σεξουαλικής βίας ανάλογης βαρύτητας, ως μορφές βασανιστηρίων και, ως εκ τούτου, ως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την εφαρμογή, μέσω του Ταμείου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη στήριξη των θυμάτων, προγραμμάτων για την αποκατάσταση των γυναικών που υπήρξαν θύματα βίας, ιδίως σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις·

93.  καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τις χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει και εφαρμόσει τη Σύμβαση των ΗΕ κατά των βασανιστηρίων και το Καταστατικό της Ρώμης να προβούν στις σχετικές για τον σκοπό αυτό ενέργειες και να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία τις διατάξεις περί βίας που σχετίζεται με το φύλο·

94.  καλεί επειγόντως τα κράτη να καταδικάσουν έντονα τα βασανιστήρια και τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών που διαπράττονται στη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων και μετασυγκρουσιακών καταστάσεων· αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική βία και η όποια μορφή βίας βάσει του φύλου πλήττει τα θύματα και τους επιζώντες, τους συγγενείς, τις κοινότητες και τις κοινωνίες και ζητεί για τον σκοπό αυτό να εγκριθούν αποτελεσματικά μέτρα για την απόδοση ευθυνών, την αποκατάσταση και την παροχή αποτελεσματικών μέσων ένδικης προστασίας·

95.  θεωρεί ότι είναι πρωταρχικής σημασίας οι εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί στα κράτη μέλη να διαθέτουν κατάλληλη αρμοδιότητα και ειδικές γνώσεις για να διώκουν και να δικάζουν αποτελεσματικά τους δράστες εγκλημάτων τα οποία συνδέονται με το φύλο·

96.  κρίνει ότι ο μη διαχωρισμός των φυλακισμένων διεμφυλικών γυναικών από τους άνδρες κρατούμενους συνιστά βάναυση, απάνθρωπη και εξευτελιστική πρακτική·

97.  καλεί την ΕΕ να προωθεί, στο πλαίσιο των διαλόγων σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, την εφαρμογή των κανόνων του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των κρατούμενων γυναικών και μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων για γυναίκες δράστες εγκληματικών πράξεων (Συμφωνία της Μπανγκόκ), προκειμένου να ενισχυθούν οι διεθνείς κανόνες για τη μεταχείριση των γυναικών κρατουμένων, λαμβάνοντας υπόψη την υγεία τους, την ευαισθησία του φύλου και την ανάγκη φροντίδας των παιδιών·

o
o   o

98.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια.

(1)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
(2)http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
(3)(A/RES/67/176).
(4)(A/RES/67/167).
(5)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
(6)http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf
(7)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
(8)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
(9)http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/
(10)http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic9.Torture.htm
(11)Δημοσιεύτηκε από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Γενεύη, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.
(12)Έγγραφο 11855/2012 του Συμβουλίου.
(13)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.el08.pdf
(14)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.el08.pdf
(15)http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(16)http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/13/st09/st09431.el13.pdf
(17)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0503.
(18)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0504.
(19)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0418.
(20)http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/348584/EXPO-DROI_ET(2007)348584_EN.pdf
(21)ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 1.
(22)ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 107.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0278.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου