Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0186(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0095/2014

Indgivne tekster :

A7-0095/2014

Forhandlinger :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.13

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0220

Vedtagne tekster
PDF 523kWORD 308k
Onsdag den 12. marts 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum ***I
P7_TA(2014)0220A7-0095/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0410),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0171/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det maltesiske Repræsentanternes Hus, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. december 2013(1) ,

—  der henviser til høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2) ,

—  der henviser til skrivelse af 28. november 2013 fra Retsudvalget til Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

—  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0095/2014),

A.  der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)
(EØS-relevant tekst)
P7_TC1-COD(2013)0186

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

under henvisning til høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum ("rammeforordningen")(3) , forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum ("luftfartstjenesteforordningen")(4) , forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum ("luftrumsforordningen")(5) og forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet ("interoperabilitetsforordningen")(6) er blevet ændret væsentligt. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør de af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)  Gennemførelsen af den fælles transportpolitik kræver et effektivt lufttrafiksystem, der gør det muligt at afvikle lufttrafikken sikkert og regelmæssigt, således at den frie bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser lettes. [Ændring 1]

(3)  Med Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af den første lovpakke om et fælles europæisk luftrum, nemlig forordning (EF) nr. 549/2004, forordning (EF) nr. 550/2004, forordning (EF) nr. 551/2004 og forordning (EF) nr. 552/2004 er der fastlagt et solidt retsgrundlag for et homogent og sikkert lufttrafikstyringssystem (ATM-system). Vedtagelsen af den anden lovpakke, dvs. forordning (EF) nr. 1070/2009, styrkede initiativet vedrørende det fælles europæiske luftrum yderligere i kraft af indførelsen af koncepterne præstationsordning og netforvalter, som skulle forbedre det europæiske lufttrafikstyringssystems præstation yderligere.

(4)  I artikel 1 i Chicago-konventionen af 1944 angående international civil luftfart anerkender de kontraherende stater, at "enhver stat har fuldstændig og udelukkende højhedsret over luftrummet over dens territorium". Det er inden for rammerne af denne højhedsret, at Unionens medlemsstater med forbehold af gældende internationale konventioner udøver en offentlig myndigheds beføjelser, når de kontrollerer lufttrafikken.

(5)  Gennemførelsen af den fælles transportpolitik kræver et effektivt lufttrafiksystem, der gør det muligt at afvikle lufttrafikken sikkert, regelmæssigt og bæredygtigt, idet kapaciteten optimeres og den frie bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser lettes.

(5a)  For at sikre, at den forventede stigning i lufttrafikken ikke forårsager eller øger overbelastningen af det europæiske luftrum med alle de heraf følgende økonomiske og miljø- og sikkerhedsmæssige omkostninger, bør opsplitningen af dette luftrum bringes til ophør og denne forordning bør iværksættes hurtigst muligt. [Ændring 2]

(5b)  Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum forventes at have en positiv indvirkning på væksten, beskæftigelsen og konkurrenceevnen i Europa, især ved at fremme efterspørgslen på arbejdspladser, der kræver videregående kvalifikationer. [Ændring 3]

(6)  Den samtidige forfølgelse af målene om at øge sikkerhedsstandarderne for lufttrafikken og forbedre den generelle ydeevne for ATM og ANS for almindelig lufttrafik i Europa kræver, at der tages højde for den menneskelige faktor. Derfor bør medlemsstaterne overveje der ud over indførelsen af principperne om en åben rapporteringskultur ("just culture") indføjes relevante præstationsindikatorer i præstationsordningen for det fælles europæiske luftrum . [Ændring 4]

(7)  Medlemsstaterne har vedtaget en generel erklæring om militære spørgsmål i forbindelse med det fælles europæiske luftrum(7) . I henhold til denne erklæring bør medlemsstaterne navnlig udvide det civile/militære samarbejde og, hvis og i den udstrækning alle berørte medlemsstater anser det for nødvendigt, lette samarbejdet mellem deres væbnede styrker i alle sager i forbindelse med lufttrafikstyring for at fremme en fleksibel anvendelse af luftrummet . [Ændring 5]

(8)  Beslutninger vedrørende indholdet, omfanget og gennemførelsen af militære operationer og militær træningsflyvning henhører ikke under Unionens beføjelser efter artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(9)  Medlemsstaterne har i forskelligt omfang omstruktureret deres nationale luftfartstjenesteudøvere ved at give dem større selvstændighed og frihed til at udøve tjenester. Det er under de nuværende teknologiske forhold nødvendigt at sikre, at der findes et velfungerende indre marked for de tjenester, som kan udøves på markedsvilkår, og at minimumskrav med hensyn til almenhedens interesse bliver tilgodeset for så vidt angår de tjenester, der betragtes som naturlige monopoler.

(10)  For at sikre et sammenhængende og , forsvarligt og uafhængigt tilsyn med luftfartstjenesterne i Europa bør de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder garanteres en tilstrækkelig uafhængighed og tilstrækkelige midler økonomiske og personalemæssige ressourcer . Denne uafhængighed bør ikke forhindre disse myndigheder i at varetage deres opgaver inden for en administrativ ramme. [Ændring 6]

(11)  De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder har en central rolle i gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, og . Kommissionen og Det Europæiske Luftfartsagentur (EAA) bør derfor lette samarbejdet imellem dem for at muliggøre udveksling af bedste praksis og udvikle en fælles strategi, herunder gennem øget samarbejde på regionalt plan, ved at etablere en platform for sådanne udvekslinger. Dette samarbejde bør foregå regelmæssigt.  [Ændring 7]

(12)  Arbejdsmarkedets parter bør med henblik på gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum informeres bedre og høres om alle foranstaltninger, der har vigtige sociale virkninger. På EU-plan bør Sektordialogudvalget, der er nedsat i henhold til Kommissionens afgørelse 98/500/EF(8) , ligeledes høres. [Ændring 8]

(13)  Udøvelse af kommunikations-, navigations- og overvågningstjenester samt meteorologiske informationstjenester , informationstjenester vedrørende tildeling af luftrum og luftfartsinformationstjenester såvel som tjenester, der formaterer og leverer data til den almene lufttrafik, bør tilrettelægges på markedsvilkår, men samtidig bør der tages hensyn til de særlige karakteristika ved sådanne tjenester, og idet der bør opretholdes et højt sikkerhedsniveau og indvirkningerne på klimaet reduceres . [Ændring 9]

(14)  Der bør ikke finde nogen forskelsbehandling sted mellem luftrumsbrugere for så vidt angår adgang til ækvivalente luftfartstjenester.

(15)  Konceptet med fælles projekter, der tager sigte på at hjælpe luftrumsbrugere og/eller luftfartstjenesteudøvere med at forbedre den kollektive luftfartsinfrastruktur, udøvelsen af luftfartstjenester og brugen af luftrummet, især dem der måtte være nødvendige for implementeringen af ATM-masterplanen som godkendt ved Rådets afgørelse 2009/320/EF(9) , i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 219/2007, bør ikke få indflydelse på allerede eksisterende projekter, der er vedtaget af en eller flere medlemsstater med lignende målsætninger. Bestemmelserne om finansiering af implementeringen af fælles projekter bør ikke berøre udformningen af disse fælles projekter. Kommissionen kan foreslå, at fællesskabsmidler, såsom midler til transeuropæiske net Connecting Europe-faciliteten , Horisont 2020 eller ydelser fra Den Europæiske Investeringsbank, kan anvendes til at støtte fælles projekter, især for at fremskynde implementeringen af SESAR-programmet inden for den flerårige finansielle ramme.. Uden at det berører adgangen til denne finansiering, bør medlemsstaterne frit kunne træffe afgørelse om, hvordan indtægter fra auktionering auktionssalg af tilladelser til luftfartssektoren i medfør af emissionshandelsordningen skal anvendes, og i denne forbindelse overveje, hvorvidt en del af disse indtægter eventuelt skal bruges til at finansiere fælles projekter i forbindelse med funktionelle luftrumsblokke. Fælles projekter bør, hvis det er relevant, tage sigte på at sikre, at der i alle medlemsstater er et sæt grundlæggende interoperable funktionsmuligheder til stede. [Ændring 10]

(15a)  Medmindre der indføres særlige mekanismer, er der en risiko for, at luft- og jordbaserede investeringsprojekter vedrørende ATM-masterplanen gennemføres på en ukoordineret måde, hvilket kunne forsinke en effektiv implementering af SESAR-teknologier. [Ændring 11]

(16)  Konceptet med en netforvalter er afgørende, hvis lufttrafikstyringens præstation på netniveau skal forbedres, idet det indebærer centralisering af udøvelsen af visse tjenester, som bedst udøves på netniveau. For at lette håndteringen af en luftfartskrise bør koordineringen af foranstaltninger, der skal vedtages for at forebygge og reagere på en sådan krise, varetages af netforvalteren. I denne forbindelse bør det være Kommissionens ansvar at sikre, at der ikke opstår nogen interessekonflikt mellem udførelsen af centraliserede tjenesteydelser og resultatvurderingsorganets rolle. [Ændring 12]

(17)  Kommissionen, der er overbevist om, at en sikker og effektiv udnyttelse af luftrummet kun kan opnås gennem et tæt samarbejde mellem civile og militære luftrumsbrugere, der hovedsageligt bygger på konceptet om en fleksibel udnyttelse af luftrummet og en effektiv civil/militær koordinering som fastlagt af ICAO; den understreger betydningen af at styrke det civile/militære samarbejde mellem civile og militære luftrumsbrugere med henblik på at gøre fleksibel anvendelse af luftrummet lettere . [Ændring 13]

(18)  Præcise informationer om luftrumsstatus og om de enkelte lufttrafiksituationer og rettidig formidling heraf til civile og militære flyveledere har direkte indvirkning på operationernes sikkerhed og effektivitet og bør øge deres forudsigelighed . Rettidig adgang til opdaterede informationer om luftrumsstatus er væsentlig for alle parter, der ønsker at udnytte disponible luftrumsstrukturer, når de indleverer eller genindleverer deres flyveplan. [Ændring 14]

(19)  Tilvejebringelsen af moderne, komplet og tidstro luftfartsinformation af høj kvalitet har væsentlig indflydelse på sikkerheden og letter adgangen til Unionens luftrum og den frie bevægelighed inden for dette. Med ATM-masterplanen for øje bør Unionen tage initiativ til at modernisere denne sektor i samarbejde med netforvalteren og sikre, at brugere kan få adgang til disse data via et fælles offentligt kontaktpunkt, der leverer en moderne, brugervenlig og valideret integreret briefing.

(20)  Af hensyn til de ændringer, der blev indført med forordning (EF) nr. 1108/2009 og (EF) nr. 1070/2009, er det, jf. artikel 65a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(10) , nødvendigt at bringe indholdet i denne forordning i overensstemmelse med indholdet i forordning (EF) nr. 216/2008.

(21)  De tekniske bestemmelser i forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004, som blev vedtaget i 2004 og 2009, bør desuden ajourføres, og der bør foretages tekniske korrektioner for at tage hensyn til udviklingen.

(22)  Denne forordnings geografiske anvendelsesområde, som også omfatter ICAO NAT-området, bør ændres af hensyn til de eksisterende og planlagte ordninger for udøvelse af luftfartstjenester og behovet for at sikre en ensartet anvendelse af reglerne på luftfartstjenesteudøverne og luftrumsbrugere, der opererer i dette område. [Ændring 15]

(23)  Netforvalterens funktion bør i lyset af dennes rolle som operationel organisation og i lyset af den fortsatte reform af Eurocontrol videreudvikles i retning af et branchestyret partnerskab.

(24)  Konceptet med funktionelle luftrumsblokke, der har til formål at forbedre samarbejdet mellem luftfartstjenesteudøvere, er et vigtigt redskab til at forbedre det europæiske lufttrafikstyringssystems præstation. For at styrke supplere dette redskab yderligere bør de funktionelle luftrumsblokke gøres mere præstationsorienterede og bygge på luftfartstjenesteudøverne frit indgå resultatbaserede branchepartnerskaber, og branchen bør lettere kunne ændre luftrumsblokkene med henblik på at nå og om muligt overgå præstationsmålene der eventuelt overlapper med de etablerede funktionelle luftrumsblokke . [Ændring 16]

(25)  De funktionelle luftrumsblokke bør fungere på en fleksibel måde, der bringer tjenesteudøvere fra hele Europa sammen, så de kan udnytte hinandens styrker. Denne fleksibilitet bør give mulighed for synergier mellem udøvere uanset deres geografiske placering eller nationalitet og give mulighed for, at der opbygges forskellige former for tjenesteudøvelse under bestræbelserne på at forbedre præstationen.

(26)  For at styrke luftfartstjenesteudøveres kundefokus og give luftrumsbrugere bedre mulighed for at påvirke beslutninger, som berører dem, bør den måde, hvorpå interessenter høres og inddrages i luftfartstjenesteudøveres vigtige operationelle beslutninger, gøres mere effektiv. [Ændring 17]

(27)  Præstationsordningen er et vigtigt redskab til økonomisk regulering af luftfartstjenester, og kvaliteten og uafhængigheden af beslutninger, der træffes i henhold til ordningen, bør fastholdes og om muligt forbedres.

(28)  For at tage hensyn til den tekniske eller operationelle udvikling, navnlig ved at ændre bilagene eller ved at supplere bestemmelserne om netstyring og , præstationsordningen, udvælgelse af den ansvarlige enhed for gennemførelse af grundlaget for ATM-masterplanen (implementeringsforvalteren) og fastlæggelse af de deraf følgende ansvarsområder , bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Indholdet og omfanget af de enkelte delegerede beføjelser er nærmere fastsat i de relevante artikler. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 18]

(29)  Når Kommissionen udvider listen over netstyringstjenester, bør den afholde en reel høring af interessenter i branchen og arbejdsmarkedets parter . [Ændring 19]

(30)  Kommissionen bør tildeles gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til de nationale tilsynsmyndigheders luftfartsmyndigheders udøvelse af deres beføjelser, en tjenesteudøvers eller en gruppe af tjenesteudøveres udøvelse af støttetjenester med eneret, afhjælpende foranstaltninger, der skal sikre overholdelsen EU-dækkende og tilknyttede lokale præstationsmål, kontrol med overholdelsen af afgiftsordningen, styring og vedtagelse af fælles projekter vedrørende netrelaterede funktioner, funktionelle luftrumsblokke, betingelser for interessenters inddragelse i luftfartstjenesteudøveres vigtige operationelle beslutninger, adgang til og beskyttelse af data, elektronisk luftfartsinformation samt teknologisk udvikling og interoperabilitet af lufttrafikstyringen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(11) . [Ændring 20]

(31)  Med hensyn til gennemførelsesretsakter, som vedtages efter denne forordning, bør undersøgelsesproceduren anvendes til vedtagelse af generelle gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(32)  Rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af specifikke gennemførelsesretsakter.

(33)  De sanktioner, der gælder for overtrædelse af denne forordning skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning uden at begrænse sikkerheden.

(34)  Indkøb af støttetjenester bør i givet fald om relevant foregå i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter(12) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester(13) . Der bør i givet fald hensigtsmæssigt omfang også tages hensyn til retningslinjerne i Kommissionens fortolkningsmeddelelse om den fællesskabsret, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun delvis er omfattet af udbudsdirektiverne(14) . [Ændring 21]

(35)  Ministererklæringen vedrørende Gibraltar lufthavn, der blev opnået enighed om den 18. september 2006 i Córdoba ("ministererklæringen") under det første møde på ministerplan i dialogforummet vedrørende Gibraltar, erstatter den fælles erklæring vedrørende lufthavnen, der blev vedtaget den 2. december 1987 i London, og fuld iagttagelse heraf anses for at være ensbetydende med fuld iagttagelse af erklæringen fra 1987. En ordning vedrørende tættere samarbejde om anvendelsen af lufthavnen i Gibraltar blev vedtaget i London den 2. december 1987 af Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige i form af en fælles erklæring fra de to landes udenrigsministre. Denne ordning er endnu ikke blevet gennemført . [Ændring 22]

(36)  Denne forordning gælder fuldt ud for Gibraltar lufthavn i kraft af ministererklæringen. Med forbehold af ministererklæringen skal anvendelsen på Gibraltar lufthavn og alle foranstaltninger i forbindelse med dens gennemførelse svare fuldt ud til denne erklæring og alle de deri indeholdte arrangementer. [Ændring 23]

(37)  Målet for denne forordning, nemlig gennemførelsen af et fælles europæisk luftrum, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens grænseoverskridende omfang bedre gennemføres på EU-plan ; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Denne forordning fastsætter bestemmelser vedrørende det fælles europæiske luftrums oprettelse og hensigtsmæssige drift med henblik på at sikre lufttrafikkens nuværende sikkerhedsstandarder, at bidrage til en bæredygtig udvikling af lufttrafiksystemet, såsom at nedbringe klimaindvirkningerne og at forbedre præstationerne generelt inden for systemet af lufttrafikstyring (ATM) og luftfartstjenester (ANS) for den almene lufttrafik i Europa for derigennem at tilgodese alle luftrumsbrugeres behov. Det fælles europæiske luftrum består af et sammenhængende paneuropæisk net og, såfremt der er indgået særlige aftaler med nabolandene, tredjelandsnet af ruter, et integreret operativt luftrum, netstyrings- netstyring og lufttrafikstyringssystemer lufttrafikstyring , som udelukkende er baseret på sikkerhed, effektivitet og interoperabilitet til fordel for alle luftrumsbrugere. [Ændring 24]

2.  Anvendelsen af denne forordning berører ikke medlemsstaternes højhedsret over deres luftrum og medlemsstaternes krav for så vidt angår den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og forsvarsspørgsmål som omhandlet i artikel 38. Denne forordning omfatter ikke militære operationer og militær træningsflyvning.

3.  Anvendelsen af denne forordning berører ikke medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til Chicagokonventionen af 1944 angående international civil luftfart ("Chicagokonventionen"). I denne forbindelse er hensigten med denne forordning på det relevante område at bistå medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til Chicagokonventionen ved at skabe et grundlag for en fælles fortolkning og ensartet gennemførelse af dens bestemmelser og ved at sikre, at der tages behørigt hensyn til disse bestemmelser i denne forordning og i de tilsvarende gennemførelsesbestemmelser.

4.  Denne forordning finder anvendelse på det luftrum i ICAO EUR-, AFI- og NAT-  områderne, hvor medlemsstaterne er ansvarlige for udøvelsen af lufttrafiktjenester i overensstemmelse med denne forordning. Medlemsstaterne kan også anvende denne forordning på luftrum, der hører under deres ansvarsområde inden for andre ICAO-områder, forudsat at de underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. [Ændring 25]

5.  Anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn foregriber tilsidesætter ikke henholdsvis Spaniens og Det Forenede Kongeriges Storbritannien og Nordirlands retlige holdning i forbindelse med deres uoverensstemmelse med hensyn til strid om suveræniteten over det område, hvorpå lufthavnen er beliggende. [Ændring 26]

5a.  Anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn suspenderes, indtil den ordning, der er indeholdt i den fælles erklæring fremsat af den spanske og den britiske udenrigsminister den 2. december 1987, træder i kraft. Spaniens og Det Forenede Kongeriges regeringer oplyser Rådet om datoen for ordningens ikrafttræden. [Ændring 27]

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner:

1)  "flyvekontroltjeneste": en tjeneste, som har til opgave:

a)  at forebygge sammenstød:

—  mellem luftfartøjer og

—  mellem luftfartøjer og hindringer på manøvreområdet, og

b)  at fremme og opretholde en velordnet regulering af lufttrafikken

2)  "tårnkontroltjeneste": flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik

3)  "luftfartsinformationstjeneste": en tjeneste, der er oprettet inden for det fastlagte dækningsområde, og som har ansvaret for at tilvejebringe luftfartsoplysninger og ‑data, som er nødvendige for luftfartens sikkerhed, regelmæssighed og effektivitet

4)  "luftfartstjenester": lufttrafiktjenester, kommunikations-, navigations- og overvågningstjenester, vejrtjenester til luftfartsformål og luftfartsinformationstjenester

5)  "luftfartstjenesteudøvere": enhver offentlig eller privat enhed, der udøver luftfartstjenester for den almene lufttrafik

6)  "luftrumsblok": et luftrum af nærmere angivne dimensioner i tid og rum, inden for hvilket der udøves luftfartstjenester

7)  "luftrumsstyring": en planlægningstjeneste, der primært tager sigte på at maksimere udnyttelsen af det disponible luftrum gennem dynamisk fordeling af tiden og eventuelt opdeling af luftrummet mellem de forskellige kategorier af luftrumsbrugere ud fra kortfristede behov og en strategisk funktion i forbindelse med luftrumsudformning [Ændring 28]

8)  "luftrumsbrugere": operatører af luftfartøjer, der anvendes i forbindelse med almen lufttrafik

9)  "lufttrafikregulering (air traffic flow management)": en tjeneste, som er etableret med det formål at medvirke til sikker, velordnet og hurtig afvikling af lufttrafikken ved at sikre, at flyvekontrolkapaciteten udnyttes maksimalt, og at trafikmængden er forenelig med den kapacitet, som er angivet af vedkommende lufttrafiktjenesteudøvere

10)  "lufttrafikstyring (ATM)": de samlede luftbårne og jordbaserede tjenester (lufttrafiktjenester, luftrumsstyring og lufttrafikregulering), der kræves for at sikre, at luftfartøjer kan operere sikkert og effektivt i alle faser af en flyvning

11)  "lufttrafiktjenester": de forskellige flyveinformationstjenester, alarmeringstjenester, lufttrafikrådgivningstjenester og flyvekontroltjenester (område‑, indflyvnings- og tårnkontroltjenester)

12)  "områdekontroltjeneste": en flyvekontroltjeneste for kontrollerede flyvninger inden for en luftrumsblok et kontrolområde [Ændring 29]

13)  "indflyvningskontroltjeneste": en flyvekontroltjeneste for ankommende og afgående flyvninger

14)  "ATM-masterplanen": den plan, som Rådet har godkendt ved Rådets afgørelse 2009/320/EF(15) i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(16)

15)  "luftfartskrise": omstændigheder, hvorunder luftrumskapaciteten er usædvanligt lav på grund af meget dårlige vejrforhold eller manglende tilgængelighed af store dele af luftrummet enten som følge af naturrelaterede, lægemæssige , sikkerhedsmæssige , militære eller politiske grunde [Ændring 30]

16)  "bundt af tjenester": to eller flere luftfarts tjenester, som leveres af den samme enhed [Ændring 31]

17)  "certifikat": et dokument, som udstedes af Det Europæiske Luftfartsagentur (EAA) eller af en national tilsynsmyndighed luftfartsmyndighed i en form foreskrevet i national relevant lovgivning, og som bekræfter, at en luftfartstjenesteudøver opfylder de krav, der er forbundet med at udøve en bestemt tjeneste aktivitet [Ændring 32]

18)  "kommunikationstjenester": faste og mobile luftfartstjenester med henblik på jord til jord-, luft til jord- og luft til luft-kommunikation i forbindelse med flyvekontrol

18a)  "det europæiske lufttrafikstyringsnet": et paneuropæisk net af systemer og komponenter samt køreplanerne for de vigtigste operationelle og teknologiske ændringer, som er beskrevet i ATM-masterplanen, og som gør det muligt at levere fuldt ud operationelle luftstyringstjenester i Unionen, herunder grænsefladerne ved grænserne til tredjelande, med henblik på at nå præstationsmålene i denne forordning [Ændring 33]

19)  "komponenter": materielle genstande såsom hardware og immaterielle genstande såsom software, som det europæiske lufttrafikstyringsnets interoperabilitet bygger på

19a)  "implementeringsforvalter": en gruppe af operationelle interessenter udvalgt af Kommissionen gennem en forslagsindkaldelse med ansvar for forvaltningsniveauet ved styringen af implementeringen af ATM-masterplanen [Ændring 35]

20)  "erklæring": i forbindelse med ATM/ANS enhver skriftlig erklæring:

—  om systemers og komponenters overensstemmelse eller anvendelsesegnethed udstedt af en organisation, der beskæftiger sig med konstruktion, fabrikation og vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter

—  om overholdelse af gældende krav for en tjeneste eller et system, der skal tages i anvendelse, udstedt af en tjenesteudøver

—  om kvalifikationer og midler til at varetage det ansvar, der er forbundet med visse flyveinformationstjenester

21)  "fleksibel udnyttelse af luftrummet": et luftrumsstyringskoncept, der anvendes i ECAC-området (ECAC – Den Europæiske Konference for Civil Luftfart), på grundlag af "Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace", som er udgivet af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) (17)

22)  "flyinformationstjeneste": en tjeneste, som har til formål at levere rådgivning og informationer, der fremmer en sikker og effektiv afvikling af lufttrafikken

23)  "alarmtjenester": en tjeneste, som har til formål at underrette relevante organisationer om fly, der har brug for eftersøgnings- og redningsbistand, og i givet fald at bistå sådanne organisationer

24)  "funktionel luftrumsblok": en luftrumsblok, som er baseret på operationelle krav og er oprettet uden hensyntagen til landegrænser, hvori udøvelsen af luftfartstjenester og tilknyttede funktioner er præstationsorienteret og optimeret med henblik på, at der i hver funktionel luftrumsblok indføres gennem øget samarbejde blandt luftfartstjenesteudøverne eller i givet fald , hvis hensigtsmæssigt, en integreret tjenesteudøver [Ændring 36]

25)  "almen lufttrafik": al flyvning, der foretages med civile luftfartøjer, samt al flyvning, der foretages med statsluftfartøjer (herunder militærets, toldvæsenets og politiets luftfartøjer), hvis denne flyvning foretages i overensstemmelse med ICAO's procedurer (Organisationen for International Civil Luftfart oprettet ved Chicago-konventionen af 1944 angående international civil luftfart)

25a)  "menneskelig faktor": de sociale, kulturelle og personalemæssige forhold i ATM-sektoren [Ændring 37]

26)  "interoperabilitet": et sæt funktionelle, tekniske og operationelle egenskaber, som kræves af systemerne og komponenterne i det europæiske lufttrafikstyringsnet og af de procedurer, der gælder for drift heraf, for at muliggøre en sikker, homogen og effektiv drift. Interoperabilitet opnås ved at sørge for, at systemerne og komponenterne opfylder de væsentlige krav

27)  "vejrtjenester": faciliteter og tjenester, der forsyner luftfartøjer med vejrmeldinger, underretninger og observationer samt alle andre former for meteorologiske oplysninger og data, som stater leverer til luftfartsformål

28)  "navigationstjenester": faciliteter og tjenester, der forsyner luftfartøjer med oplysninger om position og tid

29)  "operationelle data": oplysninger vedrørende alle faser af en flyvning, der er nødvendige for, at luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere, lufthavnsoperatører og andre involverede aktører kan træffe operationelle beslutninger

30)  "ibrugtagning": den første operationelle anvendelse efter den oprindelige installation eller efter en opgradering af et system

31)  "rutenet": et net af nærmere fastsatte ruter til kanalisering af den almene lufttrafik, hvor dette er nødvendigt for at opnå den mest effektive udøvelse af flyvekontroltjeneste [Ændring 38]

32)  "overvågningstjenester": de faciliteter og tjenester, der anvendes til bestemmelse af de enkelte luftfartøjers positioner med henblik på sikker adskillelse

33)  "system": samlingen af luftbårne og/eller jordbaserede komponenter samt og/eller luftrumsbaseret udstyr, der understøtter luftfartstjenesterne i alle faser af en flyvning [Ændring 39]

34)  "opgradering": enhver ændring, der påvirker et systems operationelle egenskaber

35)  "grænseoverskridende tjenester": en situation, hvor luftfartstjenesterne udøves i en medlemsstat af en tjenesteudøver, der har certifikat i en anden medlemsstat

36)  "national tilsynsmyndighed": det eller de nationale organer luftfartsmyndighed ": et nationalt organ , som er akkrediteret af EAA og af en medlemsstat har er blevet overdraget tilsynsopgaverne til i henhold til de opgaver, der er omhandlet i denne forordning, og de nationale kompetente myndigheder, som har fået overdraget de opgaver, der er omhandlet i artikel 8b i forordning (EF) nr. 216/2008 [Ændring 40]

37)  "støttetjenester": andre luftfartstjenester end lufttrafiktjenester kommunikations-, navigations- og overvågningstjenester, meteorologiske tjenester (vejrtjenester) og luftfartsinformationstjenester samt andre tjenester og aktiviteter, der har tilknytning til og understøtter udøvelsen af luftfartstjenester [Ændring 41]

38)  "lokale præstationsmål": præstationsmål, som medlemsstaterne har fastsat på lokalt niveau, dvs. funktionelt luftrumsblokniveau, nationalt niveau, afgiftszoneniveau eller lufthavnsniveau

38a)  "branchepartnerskab": samarbejdsordning i henhold til en kontrakt indgået med det formål at forbedre lufttrafikstyringen mellem forskellige luftfartstjenesteudøvere, herunder netforvalteren, luftrumsbrugere, lufthavne eller andre sammenlignelige økonomiske aktører [Ændring 42]

38b)  "integreret operationelt luftrum": det kontrollerede luftrum med definerede dimensioner, som omfatter det europæiske og, såfremt der er indgået passende aftaler, tilgrænsende tredjelandes luftrum, hvor der anvendes en dynamisk tildelingsstruktur og tidsfordeling, præstationsforbedrede kontrolressourcer, fuldt ud operationelle luftfartstjenester og kombinerede løsninger til at sikre optimal, forudsigelig og sikker anvendelse af luftrummet for at opnå det fælles europæiske luftrum [Ændring 43]

38c)  "lokale præstationsplaner": planer udarbejdet af en eller flere nationale luftfartsmyndigheder på lokalt plan, dvs. den funktionelle luftrumsbloks regi eller regionalt eller nationalt regi [Ændring 44]

38d)  "kvalificeret organ": et organ, som af agenturet eller en national luftfartsmyndighed, og underlagt dettes/dennes kontrol og ansvar, kan tildeles en særlig certificeringsopgave [Ændring 45] .

KAPITEL II

Nationale myndigheder

Artikel 3

Nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder [Ændring 46]

1.  Medlemsstaterne enten udpeger eller opretter i fællesskab eller hver for sig et eller flere organer organ som deres nationale tilsynsmyndighed luftfartsmyndighed til at varetage de opgaver, som påhviler en sådan myndighed i henhold til denne forordning og forordning (EF) nr. 216/2008 . [Ændring 47]

2.  De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder er, især med hensyn til organisation, ledelsesforhold og beslutningstagning, herunder separat årlig budgettildeling, juridisk adskilt fra og uafhængige af  enhver luftfartstjenesteudøver og enhver privat eller offentlig enhed ethvert selskab, enhver organisation, enhver offentlig eller privat enhed eller ethvert personale, som hører under myndighedsaktiviteterne som omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 216/2008, eller der har interesser i sådanne udøveres enheders aktiviteter. [Ændring 48]

3.  Med forbehold af stk. 2 kan de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder rent organisatorisk lægges sammen med andre tilsynsorganer og/eller sikkerhedsmyndigheder. [Ændring 49]

4.  Nationale tilsynsmyndigheder, som på De nationale luftfartsmyndigheder skal sikre efterlevelse af bestemmelserne i denne artikel fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelsestidspunkt ikke er juridisk adskilt fra enhver luftfartstjenesteudøver og enhver privat eller offentlig enhed, der har interesser i sådanne udøveres aktiviteter, jf. stk. 2, skal opfylde dette krav senest den ikrafttræden eller senest den 1. januar 2020 2017. [Ændring 50]

5.  De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder udøver deres beføjelser på en uvildig, uafhængig og gennemskuelig måde. Navnlig skal deres opbygning, personale, ledelse og finansiering give dem mulighed for at udøve deres beføjelser på denne måde. [Ændring 51]

6.  Nationale tilsynsmyndigheders luftfartsmyndigheder personale: [Ændring 52]

a)  ansættes i henhold til klare og gennemsigtige regler og kriterier , som garanterer deres uafhængighed, og udnævnes, hvad angår personer med strategisk beslutningsansvar, af den nationale regering eller det nationale ministerråd eller enhver anden offentlig myndighed, som ikke direkte kontrollerer eller drager fordel af luftfartstjenesteudøvere [Ændring 53]

b)  udvælges efter en gennemsigtig procedure på grundlag af deres specifikke kvalifikationer, herunder relevante kompetencer og relevant erfaring, bl.a. inden for audit og luftfartstjenester og -systemer [Ændring 54]

ba)  må ikke blive udlånt af luftfartstjenesteudøvere eller selskaber, der kontrolleres af luftfartstjenesteudøvere [Ændring 55]

c)  handler uafhængigt, især af alle interesser med forbindelse til luftfartstjenesteudøvere, og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller nogen anden offentlig eller privat enhed, når de udøver den nationale tilsynsmyndigheds luftfartsmyndigheds funktioner, uden dog at dette indskrænker et nært samarbejde med andre relevante nationale myndigheder [Ændring 56]

d)  afgiver, hvad angår personer med strategisk beslutningsansvar, årligt en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de angiver alle direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed og have indflydelse på udøvelsen af deres hverv, og

e)  må, hvad angår personer, som har haft strategisk beslutningsansvar eller auditansvar eller ansvar for andre hverv, der er direkte knyttet til tilsynet med luftfartstjenesteudøveres præstationsmål i over seks måneder , først varetage en stilling eller et ansvar hos en luftfartstjenesteudøver tidligst ét år efter ophør en periode fra ophøret af deres ansættelse hos den nationale tilsynsmyndighed luftfartsmyndighed : [Ændring 57]

i)  mindst 12 måneder for ansatte i ledende stillinger [Ændring 58]

ii)  mindst seks måneder for ansatte i ikke-ledende stillinger [Ændring 59]

ea)  myndighedens øverste ledelse udnævnes for en fast periode på tre til syv år, der kan forlænges én gang, og kan kun afsættes i embedsperioden, hvis den ikke længere opfylder de betingelser, der er fastsat i denne artikel, eller er fundet skyldig i en forseelse i henhold til national ret. [Ændring 60]

7.  Medlemsstaterne sørger for, at de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder råder over nødvendige ressourcer og kapaciteter til at udføre de opgaver effektivt og rettidigt, som de har fået pålagt i henhold til denne forordning. De nationale luftfartsmyndigheder tilsynsmyndigheder har fuld bemyndigelse til at ansætte og administrere deres personale på grundlag af deres egne bevillinger, som bl.a. stammer fra overflyvningsafgifter, og som fastsættes i forhold til de opgaver, som de skal varetage, jf. artikel 4.  [Ændring 61]

8.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navne og adresser på de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder samt ændringer heraf og anfører, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre, at denne artikel overholdes. [Ændring 62]

9.  Kommissionen fastsætter de nærmere krav til ansættelses- og udvælgelsesprocedurerne med henblik på anvendelsen af stk. 6, litra a) og b). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3, og specificerer: [Ændring 63]

a)  niveauet af adskillelse, som ansættelsesmyndigheden pålægges at iagttage over for ethvert selskab, enhver organisation, enhver offentlig eller privat enhed eller ethvert personale, som hører under myndighedsaktiviteterne som omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 216/2008, eller som har interesser i sådanne enheders aktiviteter, med henblik på at bevare balancen mellem at undgå interessekonflikter og administrativ effektivitet [Ændring 64]

b)  relevante tekniske kvalifikationer for de ansatte, der deltager i audit. [Ændring 65]

Artikel 4

De nationale tilsynsmyndigheders luftfartsmyndigheders opgaver [Ændring 66]

1.  Navnlig følgende opgaver overdrages til de i artikel 3 omhandlede nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder : [Ændring 67]

a)  føre tilsyn med anvendelsen af denne forordning og forordning (EF) nr. 216/2008 og navnlig påse, at luftfartstjenesteudøvere, der udøver tjenester vedrørende det luftrum, der hører ind under den medlemsstats ansvarsområde, som har udpeget eller oprettet den relevante myndighed, opererer sikkert og effektivt [Ændring 68]

b)  tildele certifikater til luftfartstjenesteudøvere, jf. fuldstændig eller delvis varetagelse eller uddelegering af de opgaver, som fremgår af artikel 8b, 8c og 10 i forordning (EF) nr. 216/2008, og føre varetagelse af den opgave at sikre tilsyn med overholdelsen af de betingelser, i henhold til hvilke de er blevet tildelt nærværende forordning, især hvad angår at påse, at luftfartstjenesteudøvere, der varetager tjenester vedrørende det luftrum, der hører ind under medlemsstaternes ansvarsområde, opererer sikkert og effektivt [Ændring 69]

c)  udstede licenser, ratings, godkendelser og certifikater til flyveledere, jf. artikel 8b i forordning (EF) nr. 216/2008, og føre tilsyn med overholdelsen af de betingelser, i henhold til hvilke de er blevet udstedt [Ændring 70]

d)  udarbejde præstationsplaner og føre tilsyn med deres gennemførelse, jf. artikel 11

e)  føre tilsyn med gennemførelsen af afgiftsordningen, jf. artikel 12 og 13, herunder bestemmelserne om krydssubsidiering som omhandlet i artikel 13, stk. 7 [Ændring 71]

f)  godkende betingelserne for adgang til operationelle data, jf. artikel 22 og

g)  kontrollere erklæringer vedrørende systemer og ibrugtagning af systemer

ga)  aflægge årsrapport om sine aktiviteter og udførelsen af sine opgaver over for de relevante myndigheder i medlemsstaten, EAA og Kommissionen; der skal i sådanne rapporter redegøres for, hvilke skridt der er taget, og hvilke resultater der er opnået for hver af de opgaver, der er anført i denne artikel. [Ændring 72] .

2.  Den enkelte nationale tilsynsmyndighed luftfartsmyndighed foretager behørige inspektioner og undersøgelser for at verificere, at kravene i denne forordning opfyldes. Den berørte luftfartstjenesteudøver letter dette arbejde, og den relevante medlemsstat stiller al nødvendig bistand til rådighed for at sikre effektiviteten af tilsynet med, at kravene opfyldes . [Ændring 73]

Artikel 5

Samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder [Ændring 74]

1.  De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder udveksler oplysninger om deres arbejds- og beslutningsprincipper, praksis og procedurer samt gennemførelse af EU-ret. De samarbejder med henblik på at samordne deres beslutningstagning i hele Unionen. De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder deltager og arbejder sammen i et netværk, som træder sammen regelmæssigt Kommissionen og Den Europæiske Unions Agentur for Luftfart (i det følgende benævnt "EAA") er medlem, koordinerer og støtter netværkets arbejde og fremsætter anbefalinger til netværket efter behov . og mindst én gang om året . Kommissionen og EAA fremmer de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheders aktive samarbejde samt deres indbyrdes udveksling og fælles anvendelse af personale på grundlag af en gruppe af eksperter, som EAA opretter i henhold til artikel 17, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 216/2008 .

Dette netværk kan blandt andet:

a)  udarbejde og formidle rationaliserede metodesæt og retningslinjer for udførelsen af de myndighedsopgaver, som er anført i artikel 4

b)  yde assistance til individuelle nationale luftfartsmyndigheder om reguleringsmæssige anliggender

c)  afgive udtalelser til Kommissionen og EAA om regeludstedelse og certificering

d)  afgive udtalelser, retningslinjer og anbefalinger beregnet til at befordre udførelse af tværnationale tjenester

e)  udarbejde fælles løsninger, der skal implementeres i to eller flere stater, til opnåelse af målene indeholdt i ATM-masterplanen og Chicagokonventionen. [Ændring 75]

Med forbehold af bestemmelserne om databeskyttelse i artikel 22 i denne forordning og i forordning (EF) nr. 45/2001 støtter etablerer Kommissionen den i første og andet afsnit omhandlede en platform for udveksling af oplysninger blandt netværkets medlemmer, om muligt ved hjælp af elektroniske redskaber, idet det sikres, at luftfartstjenesteudøvernes de involverede selskabers, organisationers eller enheders forretningshemmeligheder behandles fortroligt. [Ændring 76]

2.  De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder arbejder tæt sammen, bl.a. via samarbejdsordninger, for at yde hinanden gensidig bistand i forbindelse med deres tilsynsopgaver og undersøgelser af forskellig art. [Ændring 77]

3.  Når der er tale om For så vidt angår funktionelle luftrumsblokke, som strækker sig over luftrum, der hører under mere end én medlemsstats ansvarsområde , indgår de berørte medlemsstater en aftale om det tilsyn, der er omhandlet i denne artikel 4 , for så vidt angår de luftfartstjenesteudøvere, der udøver tjenester i forbindelse med de pågældende luftrumsblokke. De berørte nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder udarbejder en plan, der fastsætter retningslinjerne for deres samarbejde, med henblik på aftalens anvendelse.  [Ændring 78]

4.  De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder arbejder tæt sammen om at sikre et tilstrækkeligt tilsyn med luftfartstjenesteudøvere med gyldigt certifikat fra en medlemsstat, som også udøver tjenester i forbindelse med luftrum, der hører ind under en anden medlemsstats ansvarsområde. Et sådant samarbejde skal omfatte ordninger for, hvordan manglende overholdelse af denne forordning og manglende opfyldelse de relevante fælles krav, der er vedtaget i henhold til artikel 8b, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008, skal behandles. [Ændring 79]

5.  Hvor der udøves luftfartstjenester i et luftrum, der hører under en anden medlemsstats ansvarsområde, skal de ordninger, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 4, omfatte en aftale om gensidig anerkendelse af de tilsynsopgaver, der er nævnt i artikel 4, stk. 1 og 2, samt af resultatet af disse opgaver. Denne gensidige anerkendelse gælder ligeledes i forbindelse med ordninger for anerkendelse de nationale tilsynsmyndigheder imellem af certificeringsprocessen for tjenesteudøvere. [Ændring 80]

6.  De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder kan endvidere, såfremt det er tilladt ifølge national lovgivning og med henblik på regionalt samarbejde, indgå aftaler om opdeling af ansvarsområderne i forbindelse med tilsynsopgaverne. [Ændring 81]

Artikel 6

Kvalificerede enheder

1.  tilsynsmyndigheder EAA og de nationale luftfartsmyndigheder kan beslutte helt eller delvis at overdrage de inspektioner og , undersøgelser der er nævnt i artikel 4, stk. 2 og andre opgaver, som er overdraget i henhold til denne forordning , til kvalificerede enheder, som opfylder kravene i bilag I. [Ændring 82]

2.  En sådan overdragelse fra en national tilsynsmyndighed er gyldig i Unionen i en periode på tre år, der kan forlænges. Nationale tilsynsmyndigheder EAA og de nationale luftfartsmyndigheder kan pålægge enhver af de kvalificerede enheder, som er beliggende i Unionen, at foretage disse inspektioner og undersøgelser. [Ændring 83]

3.  Medlemsstaterne EAA og de nationale luftfartsmyndigheder underretter Kommissionen, EAA og de øvrige medlemsstater og, hvis relevant, EAA om, hvilke kvalificerede enheder, de har overdraget opgaver til i overensstemmelse med stk. 1, og angiver kompetenceområdet for hver enkelt enhed og dens identifikationsnummer samt eventuelle ændringer heraf. Kommissionen offentliggør en fortegnelse over de kvalificerede enheder, deres identifikationsnumre og kompetenceområder i Den Europæiske Unions Tidende og holder denne fortegnelse ajour. [Ændring 84]

4.  Medlemsstaterne EAA og de nationale luftfartsmyndigheder trækker overdragelsen tilbage, hvis en kvalificeret enhed ikke længere opfylder kravene i bilag I. De underretter straks Kommissionen, EAA og de øvrige medlemsstater herom. [Ændring 85]

5.  Enheder, der inden denne forordnings ikrafttræden udpeges som bemyndigede organer, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 552/2004, betragtes som kvalificerede enheder med henblik på denne artikels anvendelse.

Artikel 7

Høring af interessenter

1.  De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder , som handler i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, opretter høringsmekanismer med henblik på passende inddragelse af interessenterne i gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, herunder faglige sammenslutninger i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver.[Ændring 86]

2.  Interessenterne kan omfatte:

—  luftfartstjenesteudøvere

—  lufthavnsoperatører

—  relevante luftrumsbrugere eller relevante grupper, der repræsenterer luftrumsbrugere

—  militære myndigheder

—  fabrikanter og

—  faglige sammenslutninger.

KAPITEL III

TJENESTEUDØVELSE

Artikel 8

Certificering af luftfartstjenesteudøvere

1.  Udøvelsen af enhver form for luftfartstjenester i Unionen kræver certificering fra eller afgivelse af en erklæring til de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder eller EAA i overensstemmelse med artikel 8b i forordning (EF) nr. 216/2008. [Ændring 87]

2.  Certificeringsprocessen skal også sikre, at ansøgerne kan opvise tilstrækkelig finansiel styrke og har opnået ansvars- og forsikringsdækning, såfremt dette ikke er garanteret af den berørte medlemsstat.

3.  Certifikatet skal give ikke-diskriminerende adgang til tjenester for luftrumsbrugere, navnlig med hensyn til sikkerhed. Certificeringen skal opfylde betingelserne i bilag II.

4.  Udstedelsen af et certifikat giver luftfartstjenesteudøvere mulighed for at tilbyde deres tjenester til medlemsstater enhver medlemsstat , andre luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere og lufthavne i Unionen. Det gælder også støttetjenester, såfremt artikel 10, stk. 2, er overholdt samt tilgrænsende tredjelande, herunder, hvor det er relevant, inden for funktionelle luftrumsblokke med forbehold af en fælles aftale mellem de involverede parter [Ændring 88]

Artikel 9

Udpegelse af lufttrafiktjenesteudøvere

1.  Medlemsstaterne sikrer for så vidt angår luftrummet under deres ansvarsområde, at der udøves lufttrafiktjenester med eneret inden for specifikke luftrumsblokke. Med henblik herpå udpeger medlemsstaterne en lufttrafiktjenesteudøver, som er indehaver af et certifikat eller har afgivet en erklæring, der er gyldig i Unionen.

2.  I forbindelse med levering af grænseoverskridende tjenester skal medlemsstaterne sikre, at overholdelse af denne artikel og artikel 18, stk. 3, ikke hindres af deres nationale retsregler, der kræver, at lufttrafiktjenesteudøvere, som udøver tjenester i et luftrum, der hører under denne medlemsstats ansvarsområde, opfylder en af følgende betingelser :

a)  de skal ejes, enten direkte eller i kraft af en ejermajoritet, af denne medlemsstat eller dennes statsborgere

b)  de skal have deres hovedaktivitetssted eller vedtægtsmæssige hjemsted på denne medlemsstats område

c)  de må alene benytte faciliteter i denne medlemsstat.

3.  Medlemsstaterne definerer, hvilke rettigheder og forpligtelser de udpegede lufttrafiktjenesteudøvere har. Forpligtelserne kan omfatte vilkår for rettidig levering af relevante oplysninger, der gør det muligt at identificere al flyvning med luftfartøjer i det luftrum, som hører ind under medlemsstaternes ansvarsområde.

4.  Medlemsstaterne skal kunne udøve et skøn ved valget af lufttrafiktjenesteudøver, forudsat at denne er certificeret eller har afgivet en erklæring i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008.

5.  For så vidt angår de funktionelle luftrumsblokke, som er oprettet i medfør af artikel 16, og som strækker sig over luftrum, der hører under mere end én medlemsstats ansvarsområde, udpeger de berørte medlemsstater sammen, jf. stk. 1 i nærværende artikel, én eller flere lufttrafiktjenesteudøvere mindst en måned før iværksættelsen af den funktionelle luftrumsblok. [Ændring 89]

6.  Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen og de andre medlemsstater om enhver beslutning truffet i medfør af denne artikel vedrørende udpegelse af lufttrafiktjenesteudøvere inden for de specifikke luftrumsblokke i det luftrum, der hører under deres ansvarsområde.

Artikel 10

Udøvelse af støttetjenester

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der udøvere af støttetjenester, i overensstemmelse med denne artikel, kan ikke findes nogen forskriftsmæssige hindringer for udøvere af støttetjenester , som forhindrer dem i at kunne konkurrere inden for Unionen på retfærdige, ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår, når de udøver disse tjenester.

Det i denne artikel fastsatte krav skal være opfyldt senest den 1. januar 2020.

2.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at udøvelsen af lufttrafiktjenester er adskilt fra udøvelsen luftfartstjenesteudøvere ved udarbejdelsen af deres forretningsplaner indkalder tilbud fra forskellige udøvere af støttetjenester Denne adskillelse omfatter et krav om, at lufttrafiktjenester og støttetjenester skal udøves af særskilte virksomheder. med henblik på at vælge den økonomisk og kvalitetsmæssigt mest fordelagtige udøver . Præstationsvurderingsorganet i artikel 11, stk. 2, skal i vurderingen af præstationsplaner overvåge opfyldelsen af bestemmelserne i dette stykke .

3.  Når Bestemmelserne i direktiv 2004/18/EF skal overholdes i forbindelse med udvælgelse af udøveren af støttetjenester udvælges, tager . Som bindende udvælgelseskriterier for den enhed, der yder disse tjenester især højde for omkostningseffektivitet , gælder særligt omkostnings- og energieffektivitet, den overordnede servicekvalitet og tjenesternes sikkerhed , interoperabiliteten og sikkerheden ved tjenesten samt indkøbsprocedurens gennemsigtighed .

4.  En udøver af støttetjenester kan kun udvælges til at udøve tjenester i en medlemsstats luftrum, når:

a)  tjenesteudøveren er certificeret i overensstemmelse med artikel 8b i forordning (EF) nr. 216/2008

b)  tjenesteudøverens hovedaktivitetssted er beliggende på en medlemsstats område

c)  medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstaterne ejer mere end 50 % af tjenesteudøveren, og denne er underlagt deres effektive kontrol, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender, medmindre andet er fastsat i en aftale med et tredjeland, som Unionen er part i, og

d)  tjenesteudøveren opfylder de nationale sikkerheds- og forsvarsmæssige krav.

5.  Støttetjenester med forbindelse til det europæiske lufttrafikstyringsnets operationer kan også udøves fra centralt hold af netforvalteren ved at føje disse tjenester til de tjenester, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3. De kan også udøves med eneret af en luftfartstjenesteudøver eller en gruppe af luftfartstjenesteudøvere, især støttetjenester med forbindelse til tilrådighedsstillelse af ATM-infrastrukturerne. Kommissionen fastsætter reglerne for udvælgelsen af tjenesteudøvere eller grupper af tjenesteudøvere ud fra deres faglige kapacitet og evne til at udøve tjenester på en upartisk og omkostningseffektiv måde og foretager en overordnet vurdering af de anslåede omkostninger og fordele ved en centraliseret udøvelse af støttetjenesterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3. Kommissionen udpeger tjenesteudøvere eller grupper af tjenesteudøvere i overensstemmelse med disse gennemførelsesretsakter.

5a.  Kommissionen fastsætter de nærmere regler om kravene til udvælgelsen af tjenester, der er omfattet af denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3.

5b.  Kommissionen gennemfører en omfattende undersøgelse af de operationelle, økonomiske, sikkerhedsmæssige og sociale følger af indførelsen af markedsprincipper for udøvelsen af støttetjenester og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 1. januar 2016. Denne undersøgelse skal omfatte en analyse af implementeringen af ATM-masterplanen og af SESAR-teknologiernes følger for støttetjenestesektoren. [Ændring 90]

Artikel 11

Præstationsordning

1.  For at forbedre luftfartstjenesters og nettjenesters præstationer i det fælles europæiske luftrum oprettes en præstationsordning for luftfartstjenester og nettjenester. Den skal omfatte:

a)  EU-dækkende og tilknyttede lokale præstationsmål om centrale præstationsområder, herunder sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet, i overensstemmelse med ATM-masterplanens mål på højt plan for en hel referenceperiode [Ændring 91]

b)  nationale planer eller planer for funktionelle luftrumsblokke lokale præstationsplaner , herunder præstationsmål, der sikrer opfyldelsen af EU-dækkende og tilknyttede lokale præstationsmål og [Ændring 92]

c)  periodisk gennemgang, overvågning og benchmarking af luftfartstjenesters og nettjenesters præstationer.

2.  Kommissionen udpeger en uafhængig, upartisk og kompetent instans til at fungere som et "præstationsvurderingsorgan". Præstationsvurderingsorganet oprettes i form af en europæisk økonomisk kontrolinstans under Kommissionens tilsyn, med virkning fra den 1. juli 2015 . Præstationsvurderingsorganet har til opgave at bistå Kommissionen, i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder , og på anmodning at bistå og føre tilsyn med de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder ved gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte præstationsordning. Præstationsvurderingsorganet skal være funktionelt og juridisk adskilt fra enhver tjenesteudøver på såvel nationalt som paneuropæisk plan. EAA og , netforvalteren, Eurocontrol eller en anden kompetent enhed kan yde teknisk bistand til præstationsvurderingsorganet. [Ændring 93]

3.  De lokale præstationsplaner nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke , der henvises til i stk. 1, litra b), udarbejdes af de nationale luftfartsmyndigheder tilsynsmyndigheder og vedtages af medlemsstaten/medlemsstaterne. Disse planer skal omfatte bindende lokale mål og en passende incitamentsordning som vedtaget af medlemsstaten/medlemsstaterne. Planerne udarbejdes efter høring af Kommissionen, præstationsvurderingsorganet, luftfartstjenesteudøvere, repræsentanter for luftrumsbrugere og eventuelt lufthavnsoperatører og lufthavnskoordinatorer. [Ændring 94]

4.  Kommissionen vurderer i samarbejde med præstationsvurderingsorganet, om de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke lokale præstationsplaner  og de lokale mål er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. [Ændring 95]

Hvis Kommissionen fastslår, at de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke lokale præstationsplaner eller de lokale mål ikke er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål, kan den kræve, at de berørte medlemsstater træffer de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 2. [Ændring 96]

5.  Referenceperioden for præstationsordningen dækker mindst tre og højst fem år. Er de lokale mål ikke opfyldt inden for denne periode, fastlægger og anvender de berørte medlemsstater foranstaltninger, som er beregnet til at afhjælpe situationen. Hvor Kommissionen finder, at disse foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe situationen, kan den bestemme, at de berørte medlemsstater skal træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger eller indføre sanktioner. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 2.

6.  Kommissionen og EAA vurderer sammen med præstationsvurderingsorganet regelmæssigt, om de EU-dækkende og tilknyttede lokale præstationsmål er nået. [Ændring 97]

7.  Den i stk. 1 nævnte præstationsordning bygger på :

a)  indsamling, validering, undersøgelse, evaluering og udbredelse af relevante data om luftfartstjenesters og nettjenesters præstationer fra alle relevante parter, herunder luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere, lufthavnsoperatører, EAA, nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder , medlemsstaterne og Eurocontrol [Ændring 98]

b)  udvælgelse af egnede centrale præstationsområder på grundlag af ICAO's dokument nr. 9854 "Global Air Traffic Management Operational Concept" og i overensstemmelse med dem, der er fastlagt i præstationsrammen i ATM-masterplanen, herunder sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet og den menneskelige faktor , der om nødvendigt tilpasses for at tage hensyn til de specifikke behov i det fælles europæiske luftrum og relevante mål for disse områder samt fastsættelse af et begrænset antal centrale præstationsindikatorer til måling af præstationen; der rettes særlig opmærksomhed mod sikkerhedspræstationsindikatorer [Ændring 99]

c)  opstilling og revision af EU-dækkende og tilknyttede lokale præstationsmål, der defineres under hensyntagen til input, der er fastlagt på nationalt plan eller på de funktionelle luftrumsblokkes plan; der skal fastsættes EU-dækkende præstationsmål med henblik på at sikre, at de enkelte funktionelle luftrumsblokke fastholder tilstrækkelig fleksibilitet til at opnå de bedste resultater [Ændring 100]

d)  kriterierne for de nationale tilsynsmyndigheders luftfartsmyndigheders udarbejdelse af nationale lokale præstationsplaner eller præstationsplanerne for de funktionelle luftrumsblokke, som indeholder de lokale præstationsmål og incitamentsordningen. Præstationsplanerne skal: [Ændring 101]

i)  bygge på luftfartstjenesteudøvernes forretningsplaner, som igen bør tage højde for gennemførelsen af ATM-masterplanen [Ændring 102]

ii)  omhandle alle omkostningskomponenter i det nationale omkostningsgrundlag eller omkostningsgrundlagene for de funktionelle luftrumsblokke

iii)  omfatte bindende lokale præstationsmål, der er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål

e)  vurdering af de lokale præstationsmål på grundlag af de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke lokale præstationsplaner [Ændring 103]

f)  overvågning af de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke lokale præstationsplaner , herunder hensigtsmæssige varslingsmekanismer [Ændring 104]

g)  kriterier med henblik på at indføre sanktioner og kompensationsmekanismer ved manglende opfyldelse af de EU-dækkende og tilknyttede lokale præstationsmål i referenceperioden, og til støtte til varslingsmekanismer [Ændring 105]

h)  generelle principper for medlemsstaternes oprettelse af tilskyndelsesordningen

i)  principper for anvendelsen af en overgangsordning, der er nødvendig for tilpasningen til præstationsordningens funktion, og som ikke anvendes længere end 12 måneder efter vedtagelsen af de i dette stykke nævnte delegerede retsakter

j)  passende referenceperioder og intervaller for vurderingen af opfyldelsen af præstationsmål og opstilling af nye mål

k)  de nødvendige tilknyttede tidsplaner.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med henblik på at vedtage EU-dækkende præstationsmål fastsætte nærmere bestemmelser til sikring af en velfungerende præstationsordning i overensstemmelse med de litra, der er opregnet i i dette stykke. [Ændring 106]

8.  Der skal i forbindelse med udformningen af præstationsordningen tages hensyn til, at en-route-tjenester, terminaltjenester og nettjenester er forskellige, og at de i givet fald også skal behandles forskelligt med henblik på præstationsvurderingen.

8a.  Kommissionen foretager en undersøgelse af, hvilken indvirkning ikke-luftfartstjenesteudøvere inden for ATM-systemet, f.eks. lufthavnsoperatører, lufthavnskoordinatorer og lufttransportoperatører i kraft af deres adfærd øver på, hvor effektivt det europæiske ATM-net fungerer.

Undersøgelsen omfatter, men er ikke begrænset til:

a)  kortlægning af ikke-lufthavnstjenesteudøvere i ATM-systemet, som kan øve indflydelse på nettets præstationer

b)  den virkning, som sådanne aktørers adfærd har på luftfartstjenesternes præstationer, hvad angår nøglepræstationsområderne sikkerhed, miljø og kapacitet

c)  muligheden for at udvikle præstationsindikatorer og nøglepræstationsindikatorer for disse aktører

d)  eventuelle fordele for det europæiske ATM-net, der opnås ved implementeringen af supplerende præstationsindikatorer og centrale præstationsindikatorer; og eventuelle hindringer for at kunne opnå den optimale præstation.

Undersøgelsen bør indledes senest 12 måneder efter offentliggørelsen af denne forordning og afsluttes senest 12 måneder derefter. Kommissionen og medlemsstaterne skal derefter tage stilling til undersøgelsens resultater med henblik på at udvide præstationsordningens anvendelsesområde til også at omfatte eventuelle yderligere præstationsindikatorer og nøglepræstationsindikatorer for fremtidige referenceperioder i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel. [Ændring 107]

Artikel 12

Generelle bestemmelser vedrørende afgiftsordningen

I overensstemmelse med kravene i artikel 13 og 14 skal en afgiftsordning for luftfartstjenester bidrage til større gennemskuelighed med hensyn til beregning, pålæggelse og opkrævning af afgifter hos luftrumsbrugere og bidrage til omkostningseffektiviteten ved udøvelsen af luftfartstjenester og flyvningens effektivitet under opretholdelse af et optimalt sikkerhedsniveau. Afgiftsordningen skal også være i overensstemmelse med artikel 15 i Chicagokonventionen af 1944 angående international civil luftfart og med Eurocontrols afgiftsordning for en route-afgifter.

Artikel 13

Principper for afgiftsordningen

1.  Afgiftsordningen baseres på en opgørelse af de omkostninger ved luftfartstjenester, som tjenesteudøverne pådrager sig til fordel for luftrumsbrugerne. Ordningen fordeler disse omkostninger på brugerkategorier.

2.  Principperne i stk. 3 til 8 lægges til grund ved etableringen af omkostningsgrundlaget for afgifterne.

3.  De omkostninger, der skal fordeles på luftrumsbrugerne, skal være de konstaterede omkostninger ved udøvelsen af luftfartstjenester, herunder passende beløb til forrentning af kapitalinvesteringer og afskrivning af aktiver, samt omkostningerne til vedligeholdelse, drift, forvaltning og administration, inklusive EAA's omkostninger til relevante myndighedsopgaver. De fastlagte omkostninger er de omkostninger, der er fastlagt af medlemsstaterne på nationalt eller FAB-niveau enten i begyndelsen af referenceperioden for hvert kalenderår i den referenceperiode, der omtales i artikel 11, stk. 5,, eller i løbet af referenceperioden, der følger passende justeringer og anvender advarselsmekanismerne i artikel 11.

4.  De omkostninger, der skal medtages i denne forbindelse, er dem, som skønnes at vedrøre de faciliteter og tjenester, der er omhandlet i og implementeret i henhold til ICAO's Regional Air Navigation Plan, European Region. De omfatter også omkostninger, som de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder og/eller kvalificerede enheder har pådraget sig, og andre omkostninger, som den berørte medlemsstat og tjenesteudøver har pådraget sig i forbindelse med tilrådighedsstillelse af luftfartstjenester. De omfatter ikke hverken omkostningerne til de i artikel 33 omhandlede sanktioner, som medlemsstaterne har pålagt, ej heller eller omkostningerne til de i artikel 11, stk. 5 omhandlede afhjælpende foranstaltninger eller sanktioner. [Ændring 108]

5.  Hvad angår de funktionelle luftrumsblokke og som en del af deres respektive rammeaftaler bestræber medlemsstaterne sig i et rimeligt omfang på at nå til enighed om fælles principper for opkrævningspolitik med henblik på at nå frem til en fælles afgift i overensstemmelse med deres præstationsplaner . [Ændring 109]

6.  Omkostningerne ved de forskellige luftfartstjenester opgøres særskilt som fastsat i artikel 21, stk. 3.

7.  Krydssubsidiering mellem en route-tjenester og terminaltjenester er ikke tilladt. Omkostninger, der vedrører både terminaltjenester og en route-tjenester, fordeles proportionalt mellem en route-tjenester og terminaltjenester på grundlag af en gennemskuelig metode. Krydssubsidiering mellem forskellige lufttrafiktjenester er kun tilladt, når det er objektivt begrundet, og forudsat at det angives klart. Krydssubsidiering mellem lufttrafiktjenester og støttetjenester er ikke tilladt.

8.  Det skal sikres, at omkostningsgrundlaget for afgifterne er gennemskueligt. Der fastsættes gennemførelsesbestemmelser for tjenesteudøvernes fremsendelse af oplysninger, således at det bliver muligt at kontrollere udøverens overslag, faktiske omkostninger og indtægter. Der udveksles regelmæssigt oplysninger mellem de nationale tilsynsmyndigheder, tjenesteudøverne, luftrumsbrugerne, Kommissionen og Eurocontrol.

9.  Medlemsstaterne overholder følgende principper ved afgiftsfastsættelsen i overensstemmelse med stk. 3 til 8 :

a)  Afgifter for tilrådighedsstillelse af luftfartstjenester skal fastsættes på ikke-diskriminerende vilkår, og når forskellige grupper af luftrumsbrugere pålægges afgifter for brug af samme tjeneste, må der ikke foretages nogen forskelsbehandling i henseende til nationalitet eller brugerkategori.

b)  Visse brugere, navnlig operatører af lette luftfartøjer og statsluftfartøjer, kan fritages for betaling af afgifter, forudsat at omkostningerne ved en sådan fritagelse ikke overføres på andre brugere.

c)  Afgifter fastsættes for hvert kalenderår på grundlag af de fastlagte omkostninger.

d)  Indtægterne fra luftfartstjenester må være så store, at de giver et rimeligt afkast på aktiverne, så de kan bidrage til nødvendige kapitalforbedringer.

e)  Afgifter skal afspejle omkostningerne ved de luftfartstjenester og -faciliteter, som stilles til rådighed for luftrumsbrugerne, inklusive EAA's omkostninger til relevante myndighedsopgaver, under hensyntagen til de forskellige involverede typer luftfartøjers relative produktionskapacitet.

f)  Afgifter skal fremme en sikker, effektiv og bæredygtig udøvelse af luftfartstjenester med sigte på at opnå et højt sikkerhedsniveau samt omkostningseffektivitet; de skal desuden opfylde præstationsmålene og stimulere integreret udøvelse af tjenester, samtidig med at de skal mindske luftfartens miljøvirkninger. De nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder kan med henblik på dette litra f) og i forbindelse med de nationale lokale præstationsplaner eller præstationsplanerne for de funktionelle luftrumsblokke oprette mekanismer, herunder incitamenter i form af økonomiske fordele og ulemper, der tilskynder luftfartstjenesteudøvere og/eller luftrumsbrugere til at støtte forbedringer i udøvelsen af luftfartstjenester, som f.eks. øget kapacitet, færre forsinkelser og bæredygtig udvikling, samtidig med at de opretholder et optimalt sikkerhedsniveau. [Ændring 110]

10.  Kommissionen vedtager foranstaltninger, som fastlægger den nærmere procedure, der skal følges ved anvendelsen af stk. 1-9. Kommissionen kan foreslå finansielle mekanismer til forbedring af synkroniseringen af luft- og jordbaserede kapitaludgifter i forbindelse med implementeringen af SESAR-teknologier. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3. [Ændring 111]

Artikel 14

Tilsyn med overholdelse af artikel 12 og 13

1.  Kommissionen sørger i samarbejde med medlemsstaterne for, at det løbende vurderes, om principperne og reglerne i artikel 12 og 13 overholdes. Kommissionen bestræber sig på at indføre de nødvendige mekanismer til at inddrage Eurocontrols ekspertise og lader medlemsstaterne, Eurocontrol og repræsentanter for luftrumsbrugere få del i resultaterne af denne vurdering.

2.  Kommissionen undersøger efter anmodning fra en eller flere medlemsstater eller på eget initiativ specifikke foranstaltninger, som de nationale myndigheder har vedtaget i forbindelse med anvendelsen af artikel 12 og 13, hvad angår beregning af omkostninger og afgifter. Med forbehold af artikel 32, stk. 1, lader Kommissionen medlemsstaterne, Eurocontrol og repræsentanter for luftrumsbrugere få del i resultaterne af undersøgelsen. Senest to måneder efter modtagelse af en anmodning og efter at have hørt den berørte medlemsstat træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt artikel 12 og 13 er overholdt, og hvorvidt den pågældende foranstaltning således fortsat kan anvendes. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 2.

Artikel 14a

Implementering af ATM-masterplanen

Implementeringen af ATM-masterplanen samordnes af Kommissionen. Netforvalteren, præstationsvurderingsorganet og implementeringsforvalteren bidrager til implementeringen af ATM-masterplanen i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. [Ændring 112]

Artikel 14b

Kommissionen vedtager foranstaltninger til fastlæggelse af styringen af implementeringen af ATM-masterplanen, herunder indkredsning og udvælgelse af det ansvarlige organ på forvaltningsniveauet (implementeringsforvalter). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3. [Ændring 113]

Artikel 14c

Implementeringsforvalteren anbefaler Kommissionen bindende frister for implementering og hensigtsmæssige korrigerende foranstaltninger i tilfælde af forsinket implementering. [Ændring 114]

Artikel 15

Fælles projekter

1.  Implementeringen af ATM-masterplanen kan understøttes med fælles projekter. Projekterne skal støtte denne forordnings målsætninger om at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer på centrale områder såsom kapacitet, effektiv afvikling af flytrafikken og omkostningseffektivitet samt miljømæssig bæredygtighed inden for de overordnede sikkerhedsmål. Fælles projekter skal sigte mod at implementere ATM-funktionaliteter på en rettidig, koordineret og synkroniseret måde implementere ATM-funktionaliteter med henblik på at gennemføre udvirke de væsentlige operationelle ændringer, der er fastlagt i ATM-masterplanen, herunder indkredsning af den mest hensigtsmæssige geografiske dimension, præstationsorienteret projektstruktur og en tilgang til udøvelse af tjenester, som implementeringsforvalteren skal anvende . Udformningen og gennemførelsen af fælles projekter skal, hvor det er relevant, tage sigte på at sikre, at et sæt af grundlæggende interoperable funktionsmuligheder er til stede i alle medlemsstaterne . [Ændring 115]

2.  Kommissionen kan vedtage foranstaltninger, der fastlægger, hvordan fælles projekter skal forvaltes, og angiver incitamenter til deres gennemførelse. Det ansvarlige organ for implementeringen af de fælles projekter skal være det samme organ, som er ansvarligt for gennemførelsen af basislinjen for ATM-masterplanen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3. Foranstaltningerne berører ikke supplerer mekanismerne for anvendelse af projekterne vedrørende funktionelle luftrumsblokke som vedtaget af parterne inden for disse blokke. [Ændring 116]

3.  Kommissionen kan vedtage fælles projekter om netrelaterede funktioner, der er særlig vigtige af hensyn til en generel forbedring af præstationerne inden for lufttrafikstyring og luftfartstjenester i Europa, og i disse projekter udpege ATM-funktionaliteter, der er klar til implementering, fastsætte en tidsplan for denne implementering og anføre, hvilket geografiske område implementeringen vedrører. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3,. De fælles projekter kan være berettigede til EU-støtte inden for den flerårige finansielle ramme. Med dette for øje og uden at dette berører medlemsstaternes kompetence til at afgøre, hvordan deres økonomiske midler skal anvendes, gennemfører Kommissionen en uafhængig cost-benefit-analyse og passende høringer af medlemsstaterne og relevante aktører i overensstemmelse med artikel 28 og undersøger alle relevante måder, hvorpå de fælles projekters implementering kan finansieres. De støtteberettigede omkostninger ved anvendelsen af fælles projekter dækkes i overensstemmelse med principperne om åbenhed og ikke-diskrimination.

3a.  Fælles projekter skal udgøre midlet til at implementere de operative forbedringer, der er udviklet gennem SESAR-projektet, på samordnet og rettidig vis. De bidrager dermed på afgørende måde til indfrielsen af målene for hele Unionen. [Ændring 117]

Artikel 16

Funktionelle luftrumsblokke

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at operationelle funktionelle luftrumsblokke oprettes og gennemføres med udgangspunkt i integreret udøvelse af lufttrafiktjenester luftfartstjenester for at opnå den krævede kapacitet og effektivitet i lufttrafikstyringsnettet inden for det fælles europæiske luftrum, opretholde et højt sikkerhedsniveau, bidrage til at forbedre lufttrafiksystemets præstationer generelt og mindske miljøpåvirkningerne. [Ændring 118]

2.  Hvor det er muligt, oprettes de funktionelle luftrumsblokke på grundlag af branchebaserede samarbejdspartnerskaber mellem luftfartstjenesteudøvere, især i forbindelse med udøvelsen af støttetjenester, jf. artikel 10. Branchepartnerskaberne kan understøtte en eller flere funktionelle luftrumsblokke eller dele heraf for at maksimere præstationen. [Ændring 119]

3.  Medlemsstaterne lufttrafiktjenesteudøverne , de nationale luftfartsmyndigheder og luftfarttjenesteudøverne samarbejder indbyrdes i videst mulig omfang for at sikre, at denne artikel efterkommes. Samarbejdet kan i givet fald også omfatte lufttrafiktjenesteudøvere nationale luftfartsmyndigheder og luftfartstjenesteudøvere fra tredjelande, der deltager i funktionelle luftrumsblokke. [Ændring 120]

4.  De funktionelle luftrumsblokke skal bl.a.:

a)  understøttes af en sikkerhedsmæssig risikoanalyse

b)  udformes med henblik på at opnå størst mulige synergier fra branchepartnerskaber for at opfylde og om muligt overgå de præstationsmål, der er fastsat i henhold til artikel 11 [Ændring 121]

c)  gøre det muligt at udnytte luftrummet optimalt og fleksibelt under hensyntagen til lufttrafikken [Ændring 122]

d)  sikre overensstemmelse med det europæiske rutenet, der er oprettet i henhold til artikel 17

e)  være begrundet ved, at de indebærer en generel merværdi, herunder en optimal udnyttelse af tekniske og menneskelige ressourcer, baseret på cost-benefit-analyser

f)  i givet fald sikre en gnidningsløs og fleksibel overdragelse af ansvaret for flyvekontrollen mellem lufttrafiktjenesteenheder

g)  sikre forenelighed mellem de forskellige luftrumskonfigurationer

h)  opfylde betingelserne i regionale aftaler indgået i ICAO-regi

i)  respektere regionale aftaler, der gælder på datoen for denne forordnings ikrafttræden, navnlig aftaler, der involverer europæiske tredjelande

ia)  konsolidere indkøb af ATM-infrastruktur og sigte mod at styrke interoperabiliteten af det eksisterende udstyr [Ændring 123]

ib)  befordre overensstemmelse med EU-dækkende præstationsmål [Ændring 124] .

Kravene i stk. 4, litra c), d) og g), opfyldes i overensstemmelse med den optimering af luftrummets udformning, som netforvalteren er ansvarlig for, jf. artikel 17.

5.  Kravene i denne artikel kan opfyldes ved luftfartstjenesteudøveres deltagelse i en eller flere funktionelle luftrumsblokke.

6.  En operationel funktionel luftrumsblok, der dækker et luftrum, som hører under mere end én medlemsstats ansvarsområde, oprettes ved en aftale om fælles udpegelse mellem alle de medlemsstater medlemsstaterne og i påkommende tilfælde tredjelande, der har ansvaret for en del af det luftrum, som den funktionelle luftrumsblok omfatter. [Ændring 126]

Aftalen om fælles udpegelse, i henhold til hvilken den funktionelle luftrumsblok oprettes, skal indeholde de nødvendige bestemmelser om, hvordan blokken kan ændres, og hvordan en medlemsstat eller i givet fald et tredjeland kan trække sig ud af blokken, herunder overgangsordninger.

7.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om oprettelsen af funktionelle luftrumsblokke. Inden Kommissionen underrettes om oprettelsen af en funktionel luftrumsblok, forelægger den eller de berørte medlemsstater Kommissionen, de øvrige medlemsstater og andre interessenter relevante oplysninger og giver dem mulighed for at fremsætte bemærkninger.

8.  Ved tvister mellem to eller flere medlemsstater om en grænseoverskridende funktionel luftrumsblok, der vedrører luftrum under deres ansvarsområde, kan de berørte medlemsstater i fællesskab forelægge sagen for Udvalget for det Fælles Luftrum med henblik på en udtalelse. Udtalelsen afgives til de berørte medlemsstater. Med forbehold af stk. 6 tager medlemsstaterne hensyn til nævnte udtalelse med henblik på at finde en løsning.

9.  Kommission skal, når den har modtaget de i stk. 6 og 7 omhandlede underrettelser fra medlemsstaterne vurdere hver enkelt funktionel luftrumsbloks opfyldelse af betingelserne i stk. 4 og forelægge resultaterne for medlemsstaterne til drøftelse. Finder Kommissionen, at en eller flere af de funktionelle luftrumsblokke ikke opfylder betingelserne, skal den indlede en dialog med de berørte medlemsstater med henblik på at opnå enighed om de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på situationen.

10.  Kommissionen kan vedtage detaljerede bestemmelser vedrørende den fælles udpegelse af lufttrafiktjenesteudøvere som omhandlet i stk. 6, som præciserer, hvordan tjenesteudøverne udpeges, udpegelsesperioden, tilsynsordninger, tilrådighedsstillelsen af tjenester og ansvarsordninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3.

11.  Kommissionen kan vedtage bestemmelser vedrørende de i stk. 6 omhandlede oplysninger, som medlemsstaterne skal indgive. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3. Bestemmelserne i dette stykke berører ikke ordninger vedrørende de funktionelle luftrumsblokke, der eksisterer på datoen for denne forordnings ikrafttræden, i det omfang sådanne ordninger opfylder og om muligt overstiger præstationsmålene i overensstemmelse med artikel 11. [Ændring 127]

Artikel 16a

Branchepartnerskaber

1.  Luftfartstjenesteudøvere kan samarbejde omkring oprettelsen af branchepartnerskaber, specielt vedrørende udøvelsen af støttetjenester i overensstemmelse med artikel 10. Branchepartnerskaberne kan understøtte en eller flere funktionelle luftrumsblokke eller dele heraf for at maksimere præstationen.

2.  Kommissionen og medlemsstaterne udfolder alle bestræbelser på at sikre, at alle hindringer for partnerskaber mellem luftfartstjenesteudøvere fjernes, specielt hvad angår ansvarsmæssige spørgsmål, afgiftsmodeller og hindringer for interoperabilitet. [Ændring 128]

Artikel 17

Styring og udformning af nettet

1.  Nettjenester til lufttrafikstyring (ATM) skal gøre det muligt at udnytte luftrummet optimalt og fleksibelt og sikre, at luftrumsbrugerne kan operere på deres foretrukne flyveveje, samtidig med at der gives størst mulig adgang til luftrums- og luftfartstjenester. Disse nettjenester har til formål at understøtte initiativer på nationalt niveau og på de funktionelle luftrumsblokkes niveau og udøves på en måde, der respekterer adskillelsen mellem regulerings- og driftsfunktioner. [Ændring 129]

2.  Med henblik på at opfylde de i stk. 1 omtalte mål, og uden at dette berører medlemsstaternes ansvar med hensyn til nationale ruter og luftrumsstrukturer, sikrer Kommissionen, at følgende funktioner og tjenester udføres under netforvalterens ansvar koordineres af en netforvalter : [Ændring 130]

a)  det europæiske rutenet udformes

b)  de begrænsede ressourcer koordineres inden for luftfartsfrekvensbånd, som anvendes i den almindelige lufttrafik; dette gælder bl.a. radiofrekvenser tillige med koordinationen af transponderkoder til radar

c)  den centrale funktion for lufttrafikregulering varetages

d)  en luftfartsinformationsportal oprettes, jf. artikel 23

e)  luftrummets udformning, herunder luftrumssektorer og luftrumsstrukturer i en route- og terminalområder, optimeres i samarbejde med luftfartstjenesteudøvere og funktionelle luftrumsblokke som omhandlet i artikel 16 [Ændring 131]

f)  den centrale funktion for koordinering under luftfartskriser varetages.

De funktioner og tjenester, der er omhandlet i dette stykke, indebærer ikke, at der skal vedtages bindende, generelle foranstaltninger, eller at der skal foretages politiske vurderinger. De tager hensyn til forslag, der er udformet på nationalt niveau og på niveauet for de funktionelle luftrumsblokke. De udøves i koordination med militære myndigheder i overensstemmelse med vedtagne procedurer vedrørende fleksibel brug af luftrummet. [Ændring 132]

Kommissionen kan i overensstemmelse med de gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i stk. 4, udpege Eurocontrol eller et andet upartisk og kompetent organ til at udføre netforvalterens opgaver. Sådanne opgaver udføres på en upartisk og omkostningseffektiv måde og udføres på vegne af Unionen , medlemsstaterne og de berørte parter. De er underlagt passende styring, der anerkender separat regnskabspligt for udøvelse af tjenester og regulering, under hensyntagen til det samlede ATM-nets behov og med fuld inddragelse af luftrumsbrugerne og luftfartstjenesteudøverne. Senest 1. januar 2020 2016 udpeger Kommissionen netforvalteren som en selvstændig tjenesteudøver, om muligt i form af et branchepartnerskab. [Ændring 133]

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at kunne føje tjenester til listen over de tjenester, der er nævnt i stk. 2, og således tilpasse listen til den tekniske og operationelle udvikling med hensyn til centraliseret udøvelse af støttetjenester.

4.  Kommissionen vedtager udførlige bestemmelser vedrørende :

a)  koordineringen og harmoniseringen af processer og procedurer for at øge effektiviteten af luftfartsfrekvensforvaltningen, herunder udvikling af principper og kriterier

b)  den centrale funktion at koordinere tidlig identifikation og løsning af frekvensbehov i de frekvensbånd, der er tildelt den almindelige europæiske lufttrafik, for at støtte udformningen og driften af det europæiske lufttrafiknet

c)  yderligere nettjenester som defineret i ATM-masterplanen

d)  detaljerede ordninger for samarbejde om beslutningstagning mellem medlemsstaterne, luftfartstjenesteudøverne og netstyringsfunktionen for de opgaver, der er omhandlet i stk. 2

e)  detaljerede ledelsesordninger for netforvalteren, der inddrager alle berørte operationelle interessenter

f)  ordninger for høring af de relevante interessenter i beslutningsprocessen både på nationalt og på europæisk plan, og

g)  inden for det radiospektrum, der er tildelt den almindelige lufttrafik af Den Internationale Telekommunikationsunion, fordeling af opgaver og ansvar mellem netstyringsfunktionen og nationale frekvensforvaltningsorganer, idet det sikres, at de nationale frekvensforvaltningstjenester fortsat varetager de frekvenstildelinger, der ikke har indflydelse på nettet. I de tilfælde, der ikke har indflydelse på nettet, samarbejder de nationale frekvensforvaltningsorganer med dem, der er ansvarlige for netstyringsfunktionen, for at optimere brugen af frekvenserne.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3.

5.  Andre aspekter af luftrummets udformning end dem, der er omhandlet i stk. 2 og stk. 4, litra c), tages op på nationalt niveau eller niveauet for de funktionelle luftrumsblokke. Denne udformningsproces tager hensyn til efterspørgslen efter og kompleksiteten af trafikken, nationale og lokale præstationsmål eller præstationsmålene for de funktionelle luftrumsblokke , og den skal omfatte en fuld høring af relevante luftrumsbrugere eller relevante grupper, der repræsenterer luftrumsbrugere, og militære myndigheder, når det er passende. [Ændring 134]

Artikel 18

Forbindelserne mellem tjenesteudøvere

1.  Luftfartstjenesteudøvere kan benytte sig af tjenester fra andre tjenesteudøvere, som er indehavere af et certifikat eller har afgivet en erklæring, der er gyldig i Unionen.

2.  Luftfartstjenesteudøverne formaliserer deres samarbejde ved skriftlige aftaler eller tilsvarende retlige ordninger, som fastlægger den enkelte udøvers specifikke pligter og opgaver, og som giver mulighed for udveksling af operationelle data mellem alle tjenesteudøvere for så vidt angår almen lufttrafik. Sådanne ordninger meddeles den berørte nationale tilsynsmyndighed.

3.  I de tilfælde, hvor der er tale om udøvelse af lufttrafiktjenester, er de berørte medlemsstaters godkendelse påkrævet.

Artikel 19

Forbindelserne med interessenter

Luftfartstjenesteudøverne opretter høringsmekanismer med henblik på at høre de relevante grupper af luftrumsbrugere og flyvepladsoperatører i alle vigtige spørgsmål vedrørende de tjenester, der udøves, vedrørende strategiske investeringsplaner, især for aspekter der kræver synkronisering mellem opstillingen af luft- og jordbaseret udstyr eller vedrørende relevante ændringer af luftrumskonfigurationerne. Luftrumsbrugerne skal også inddrages i godkendelsen af strategiske investeringsplaner. Kommissionen vedtager foranstaltninger, der nærmere beskriver fremgangsmåden for høringen og for inddragelsen af luftrumsbrugere i godkendelsen udarbejdelsen af strategiske investeringsplaner for at sikre, at de er overensstemmende med ATM-masterplanen og de fælles projekter, der er omhandlet i artikel 15 . Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3. [Ændring 135]

Uden at det berører Udvalget for det Fælles Luftrums rolle, nedsætter Kommissionen en rådgivende ekspertgruppe om den menneskelige faktor med deltagelse af europæiske ATM-arbejdsmarkedsparter og andre eksperter fra faglige sammenslutninger. Denne gruppe skal have til opgave at rådgive Kommissionen om samspillet mellem operationer og den menneskelige faktor i ATM-sektoren. [Ændring 136]

Artikel 20

Forbindelserne til de militære myndigheder

Medlemsstaterne træffer som led i den fælles transportpolitik de nødvendige foranstaltninger til at sikre indgåelsen eller fornyelsen af skriftlige aftaler eller tilsvarende retlige ordninger mellem de kompetente civile og militære myndigheder om styringen af specifikke luftrumsblokke.

Artikel 21

Gennemskuelighed i regnskaberne

1.  Luftfartstjenesteudøvere udarbejder, uanset ejerforhold og retlig form, regnskaber, der revideres og offentliggøres. Regnskaberne skal være i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IAS), som Unionen har vedtaget. Hvor fuld overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder på grund af tjenesteudøverens retlige status ikke er mulig, bestræber udøveren sig på at opnå størst mulig overensstemmelse.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at luftfartstjenesteudøverne efterkommer dette direktiv senest pr. 1. juli 2017. [Ændring 137]

2.  Luftfartstjenesteudøverne offentliggør i alle tilfælde en årsberetning, og de underkastes regelmæssigt en uafhængig revision.

3.  Når luftfartstjenesteudøvere udøver et bundt af tjenester, specificerer og angiver de omkostninger og indtægter, der hidrører fra luftfartstjenesterne, opgjort i overensstemmelse med den i artikel 12 omhandlede afgiftsordning for luftfartstjenester, og de fører i givet fald konsoliderede regnskaber for andre tjenester, som ikke er luftfartstjenester, således som de ville være forpligtede til, hvis de pågældende tjenester blev udøvet af adskilte virksomheder.

4.  Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, som har adgang til regnskaberne hos tjenesteudøvere, der udøver tjenester i det luftrum, som hører ind under deres ansvarsområde.

5.  Medlemsstaterne kan anvende overgangsbestemmelserne i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (18) på luftfartstjenesteudøvere, som er omfattet af denne forordning. [Ændring 138]

Artikel 22

Adgang til og beskyttelse af data

1.  For så vidt angår almen lufttrafik, udveksles relevante operationelle data i realtid mellem alle luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere og lufthavne for at lette disses operationelle behov. Dataene må kun anvendes til operationelle formål.

2.  Relevante myndigheder, luftfartstjenesteudøvere, der er certificeret eller har afgivet en erklæring, luftrumsbrugere og lufthavne gives adgang til relevante operationelle data på et ikke-diskriminerende grundlag.

3.  Tjenesteudøvere, der er certificeret eller har afgivet en erklæring, luftrumsbrugere og lufthavne fastsætter standardbetingelser for adgang til andre af deres relevante operationelle data end de i stk. 1 omhandlede. De nationale tilsynsmyndigheder godkender sådanne standardbetingelser. Kommissionen kan fastsætte foranstaltninger vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med dataudveksling, og den type data, der er omfattet af disse adgangsbetingelser samt deres godkendelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3.

KAPITEL IV

LUFTRUMMET

Artikel 23

Elektronisk luftfartsinformation

1.  Uden at dette berører medlemsstaternes offentliggørelse af luftfartsinformation og på en måde, der er i overensstemmelse med denne offentliggørelse, sikrer Kommissionen i samarbejde med netforvalteren adgangen til elektronisk luftfartsinformation af høj kvalitet, som præsenteres på en harmoniseret måde, og som opfylder alle relevante brugeres behov i form af datakvalitet og rettidighed.

2.  Ved anvendelsen af stk. 1 skal Kommissionen sikre udviklingen af en EU-dækkende luftfartsinformationsstruktur i form af en elektronisk integreret briefingportal, hvortil interessenter har ubegrænset adgang. Med denne infrastruktur integreres adgang til og levering af de nødvendige dataelementer f.eks., men ikke udelukkende, luftfartsinformation, information fra meldekontorer for lufttrafiktjeneste (ARO), meteorologiske oplysninger og information om trafikstyring.

3.  Kommissionen vedtager foranstaltninger til oprettelse og implementering af en elektronisk integreret briefingportal. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3.

Artikel 24

Teknologisk udvikling og interoperabilitet af lufttrafikstyring

1.  Kommissionen vedtager nærmere regler vedrørende fremme af den teknologiske udvikling og interoperabilitet af lufttrafikstyring i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af ATM-masterplanen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3.

2.  Med hensyn til de i stk. 1 omhandlede regler finder artikel 17, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 216/2008 anvendelse. Hvor det er relevant, anmoder Kommissionen EAA om at medtage disse regler i det årlige arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 56 i nævnte forordning.

KAPITEL V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 25

Tilpasning af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med henblik på at supplere eller ændre de krav til kvalificerede enheder, som er opført i bilag I, og de betingelser, som skal knyttes til certifikater, der tildeles luftfartstjenesteudøvere, og som er opført i bilag II, for at tage højde for den erfaring, som nationale tilsynsmyndigheder har opnået i forbindelse med anvendelsen af disse krav og betingelser, eller for at tage højde for udviklingen af lufttrafikstyringssystemer, hvad angår interoperabilitet og integreret udøvelse af luftfartstjenester.

Artikel 26

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 7, artikel 17, stk. 3, og artikel 25, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på syv år .

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af syvårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 139]

3.  Den i artikel 11, stk. 7, artikel 17, stk. 3, og artikel 25 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11, stk. 7, artikel 17, stk. 3, og artikel 25 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 27

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Fælles Luftrum, i det følgende benævnt "udvalget". Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 28

Kommissionens høring af interessenter

1.  Kommissionen opretter en høringsmekanisme på EU-plan med henblik på eventuel afholdelse af høringer om spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning. Det særlige sektordialogudvalg, der er nedsat i henhold til Kommissionens afgørelse 98/500/EF, inddrages i høringen.

2.  Interessenterne kan omfatte:

—  luftfartstjenesteudøvere

—  lufthavnsoperatører

—  relevante luftrumsbrugere eller relevante grupper, der repræsenterer luftrumsbrugere

—  militære myndigheder

—  fabrikanter og

—  faglige sammenslutninger.

Artikel 29

Rådgivende organ for luftfart

Uden at dette berører udvalgets og Eurocontrols rolle, nedsætter Kommissionen et "rådgivende organ for luftfart", der består af luftfartstjenesteudøvere, sammenslutninger af luftrumsbrugere, lufthavnsoperatører, fabrikanter og faglige sammenslutninger. Organet har udelukkende til opgave at rådgive Kommissionen om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

Artikel 30

Forbindelser med tredjelande

Unionen og dets medlemsstater sigter mod og yder støtte til at udvide det fælles europæiske luftrum til stater, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union. Med dette mål for øje bestræber de sig på, inden for rammerne af aftaler med tilgrænsende tredjelande eller inden for rammerne af aftaler om fælles udpegning af funktionelle luftrumsblokke eller aftaler om nettjenester, at fremme forordningens mål i disse lande.

Artikel 31

Støtte fra eksterne instanser

Kommissionen kan anmode om bistand fra en ekstern instans med henblik på varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 32

Fortrolighed

1.  Hverken de nationale tilsynsmyndigheder luftfartsmyndigheder , der handler i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, eller Kommissionen må videregive oplysninger af fortrolig karakter; dette gælder navnlig oplysninger om luftfartstjenesteudøvere, deres forretningsforbindelser eller deres omkostningskomponenter. [Ændring 140]

2.  Stk. 1 berører ikke de nationale tilsynsmyndigheders luftfartsmyndigheders eller Kommissionens ret til at videregive oplysninger, når dette er af afgørende betydning for opfyldelsen af deres pligter, idet videregivelsen i så fald skal være forholdsmæssigt afpasset og skal tage hensyn til tjenesteudøvernes, luftrumsbrugeres, lufthavnes eller andre relevante interessenters berettigede interesser med hensyn til at beskytte deres forretningshemmeligheder. [Ændring 141]

3.  Oplysninger og data afgivet i henhold til afgiftsordningen i artikel 12 videregives offentligt.

Artikel 33

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner og kompensationsmekanismer for især luftrumsbrugeres og luftfartstjenesteudøveres overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. [Ændring 142]

Artikel 34

Evaluering og metoder til vurdering af indsatsen

1.  Kommissionen evaluerer regelmæssigt anvendelsen af denne forordning og forelægger sin rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet ved udgangen af hver referenceperiode i henhold til artikel 11, stk. 5, litra d). Med henblik herpå kan Kommissionen, når det er begrundet, anmode medlemsstaterne om oplysninger, der er relevante for denne forordnings anvendelse.

2.  Rapporterne skal indeholde en evaluering af resultaterne af de foranstaltninger, der er truffet i medfør af denne forordning, herunder relevant information om udviklingen i sektoren, og navnlig de økonomiske, miljømæssige, sociale, beskæftigelsesmæssige og teknologiske aspekter, samt om tjenesternes kvalitet, i forhold til de oprindelige mål og de fremtidige behov.

Artikel 35

Beskyttelsesklausul

Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger, for så vidt disse er nødvendige for at beskytte vitale sikkerheds- eller forsvarspolitiske interesser. Det drejer sig især om foranstaltninger, der er tvingende nødvendige

a)  med henblik på overvågning af luftrummet under medlemsstaternes ansvarsområde i overensstemmelse med ICAO's regionale luftfartsaftaler, herunder muligheden for at opdage, identificere og vurdere alle luftfartøjer, der benytter et sådant luftrum, for at sikre flyvesikkerheden og træffe foranstaltninger, der tilgodeser sikkerheds- og forsvarsbehov

b)  i tilfælde af alvorlige interne uroligheder, der påvirker opretholdelsen af lov og orden

c)  i tilfælde af krig eller af alvorlige internationale spændinger, der udgør en fare for krig

d)  for opfyldelsen af en medlemsstats internationale forpligtelser, for så vidt angår opretholdelse af fred og international sikkerhed

e)  for at gennemføre militære operationer og militær træningsflyvning, herunder nødvendige øvelsesmuligheder.

Artikel 36

Den Europæiske Unions Agentur for Luftfart (EAA)

Ved gennemførelsen af denne forordning samarbejder medlemsstaterne og Kommissionen i overensstemmelse med deres respektive roller i henhold til denne forordning i givet fald med EAA.

Artikel 37

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 ophæves.

 Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 38

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

KRAV TIL KVALIFICEREDE ENHEDER

1.  En kvalificeret enhed:

—  skal kunne dokumentere omfattende erfaring med vurdering af offentlige og private enheder inden for lufttransportsektorerne, især luftfartstjenesteudøvere, og inden for andre lignende sektorer på et eller flere af de områder, som er omfattet af denne forordning

—  skal have omfattende regler og forskrifter for periodisk undersøgelse af ovennævnte enheder, som skal offentliggøres og løbende ajourføres og forbedres gennem forsknings- og udviklingsprogrammer

—  må ikke være kontrolleret af luftfartstjenesteudøvere, af lufthavnsmyndigheder eller af andre, der i kommercielt øjemed leverer luftfartstjenester eller lufttransporttjenester

—  skal have et antal ansatte inden for teknik, ledelse, støtte og forskning, der står i et rimeligt forhold til de opgaver, der skal udføres

—  skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre det civilretlige ansvar ifølge national ret dækkes af medlemsstaten, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for inspektionerne.

Den kvalificerede enhed, dens leder og det personale, som skal udføre verifikationen, må hverken direkte eller som repræsentanter være impliceret i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af komponenterne eller systemerne og må heller ikke være impliceret i anvendelsen af dem. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger med fabrikanten eller entreprenøren.

. Den kvalificerede enhed skal udføre verifikationen med den største faglige integritet og tekniske kompetence og må ikke være udsat for pression eller incitamenter, navnlig af økonomisk art, som kunne få indvirkning på dens vurdering eller på resultaterne af dens inspektioner, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresultaterne.

2.  Den kvalificerede enheds personale skal have:

—  en solid teknisk og faglig uddannelse

—  fyldestgørende kendskab til kravene til den inspektion, det udfører, og tilstrækkelig erfaring med udførelse af den form for opgaver

—  den fornødne rutine i at udarbejde erklæringer, protokoller og rapporter, der viser, at inspektionen er gennemført,

—  en uvildighed, der er sikkerhed for. Personalets aflønning må ikke være afhængig af, hvor mange inspektioner de gennemfører, og heller ikke af inspektionsresultaterne.

BILAG II

BETINGELSER, DER SKAL KNYTTES TIL CERTIFIKATERNE

1.  Certifikaterne skal indeholde oplysninger om:

a)  den nationale tilsynsmyndighed luftfartsmyndighed , som har udstedt certifikatet [Ændring 143]

b)  ansøgeren (navn og adresse)

c)  de tjenester, som certificeres

d)  en erklæring om, at ansøgeren opfylder de fælles krav, jf. artikel 8b i forordning (EF) nr. 216/2008

e)  dato for udstedelse af certifikatet og dets gyldighedsperiode.

2.  Til certifikatet kan der eventuelt knyttes yderligere betingelser vedrørende:

a)  ikke-diskriminerende adgang til tjenester for luftrumsbrugere og det krævede præstationsniveau for sådanne tjenester, herunder sikkerheds- og interoperabilitetsniveauer

b)  de operationelle specifikationer for de berørte tjenester

c)  tidspunktet for, hvornår tjenesterne forventes udøvet

d)  de forskellige former for operationelt udstyr, der skal anvendes i forbindelse med de berørte tjenester

e)  afgrænsning eller restriktioner med hensyn til udøvelse af andre tjenester end dem, der vedrører udøvelsen af luftfartstjenester

f)  kontrakter, aftaler eller andre ordninger mellem tjenesteudøveren og en tredjepart, som vedrører tjenesterne

g)  forelæggelse af de oplysninger, der med rimelighed kan kræves med henblik på verificering af, om tjenesterne opfylder de fælles krav, herunder planer samt økonomiske og operationelle data, og oplysninger om større ændringer med hensyn til, hvilken type luftfartstjeneste der udøves, og/eller i hvilket omfang

h)  alle andre retlige betingelser, som ikke er specifikke for luftfartstjenester, f.eks. betingelser, der vedrører suspension eller tilbagekaldelse af certifikatet.

BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 549/2004

Forordning (EF) nr. 550/2004

Forordning (EF) nr. 551/2004

Forordning (EF) nr. 552/2004

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1 til 3

Artikel 1, stk. 1 til 3

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1

--------------

Artikel 1, stk. 1, 2 og 4

--------------

Artikel 1

--------------

Artikel 2, nr. 1 til 35

Artikel 2, nr. 1 til 35

Artikel 2, nr. 36 til 38

Artikel 2, nr. 17, 18, 23, 24, 32, 35 og 36

---------------

Artikel 3

---------------

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 3, stk. 1 og 2

Artikel 3, stk. 3 og 4

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 5

Artikel 3, stk. 6

Artikel 3, stk. 4 og 5

Artikel 3, stk. 7 og 8

Artikel 3, stk. 9

Artikel 2, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra b) til g)

Artikel 2, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 3 til 6

Artikel 5, stk. 3 til 6

Artikel 3, stk. 1 og 2

Artikel 6, stk. 1 og 2

Artikel 8, stk. 1 og 3

Artikel 6, stk. 3 og 4

Artikel 6, stk. 5

Artikel 8, stk. 2 og 4

-------------

Artikel 6

----------- -

Artikel 10, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 7, stk. 4 og 6

Artikel 8, stk. 3 og 4

Artikel 7, stk. 2, 3, 5 og 7 til 9

-------------

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 9

-------------

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Artikel 15a

Artikel 15

Artikel 9a, stk. 1

Artikel 16, stk. 1 og 3

Artikel 16, stk. 2

Artikel 9a, stk. 2, litra i)

------------

Artikel 9a, stk. 2

Artikel 16, stk. 4

Artikel 16, stk. 5

Artikel 9a, stk. 3 til 9

Artikel 16, stk. 6 til 12

Artikel 9b

--------------

Artikel 6, stk. 1 til stk. 2, litra b)

Artikel 17, stk. 1 til stk. 2, litra b)

Artikel 17, stk. 2, litra c) til e)

Artikel 6, stk. 3 til stk. 4, litra d)

Artikel 17, stk. 3 til stk. 4, litra d)

Artikel 17, stk. 4, litra e)

Artikel 6, stk. 4, litra e) og f)

Artikel 17, stk. 4, litra f) og g)

Artikel 6, stk. 5 og 7

Artikel 17, stk. 5 og 6

Artikel 6, stk. 8 og 9

-------------

Artikel 10

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 11

Artikel 20

Artikel 12

Artikel 21

Artikel 13

Artikel 22

Artikel 3

---------------

Artikel 3a

Artikel 23

Artikel 4

---------- ----

Artikel 7

---------- ----

Artikel 8

---------- ----

Artikel 24, stk. 1 og 2

Artikel 3, stk. 3

---------- ----

Artikel 2 til artikel 3, stk. 2

-------------

Artikel 3, stk. 4, til artikel 7

-------------

Artikel 17, stk. 1

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 5, stk. 1 til 3

Artikel 27, stk. 1 til 3

Artikel 5, stk. 4 og 5

-------------

Artikel 10, stk. 2 og 3

Artikel 28, stk. 1 og 2

Artikel 6

Artikel 29

Artikel 7

Artikel 30

Artikel 8

Artikel 31

Artikel 4

-------------

Artikel 9

-------------

Artikel 18

Artikel 32

Artikel 9

Artikel 33

Artikel 12, stk. 2 til 4

Artikel 34, stk. 1 til 3

Artikel 12, stk. 1

-------------

Artikel 18a

---- --------

Artikel 10

----- -------

Artikel 13

Artikel 35

Artikel 13a

Artikel 36

Artikel 10

-------------

Artikel 11

Artikel 37

Artikel 19, stk. 1

Artikel 38

Artikel 19, stk. 2

-------------

Bilag I

Bilag V

Bilag I

Bilag I

-----------

Bilag II

Bilag II

Bilag II

----------

Bilag III

Bilag III

----------

Bilag IV

-----------

(1)Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2014.
(3)EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.
(4)EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.
(5)EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.
(6)EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.
(7)EUT L 96 af 31.3.2004, s. 9.
(8)EFT L 225 af 12.8.1998, s. 27.
(9)EUT L 95 af 9.4.2009, s. 41.
(10)EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(11)EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(12)EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
(13)EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.
(14)EUT C 179 af 1.8.2006, s. 2.
(15)EUT L 95 af 9.4.2009, s. 41.
(16)EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(17)Eurocontrol blev oprettet ved den internationale konvention af 13. december 1960 om samarbejde vedrørende luftfartssikkerhed som ændret ved protokollen af 12. februar 1981 og revideret ved protokollen af 27. juni 1997.
(18)EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

Seneste opdatering: 21. november 2017Juridisk meddelelse