Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0186(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0095/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0095/2014

Συζήτηση :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0220

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 740kWORD 496k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ***I
P7_TA(2014)0220A7-0095/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0410),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0171/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μάλτας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη την από 11 Δεκεμβρίου 2013 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2) ,

–  έχοντας υπόψη την από 28 Νοεμβρίου 2013 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0095/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στην πρόταση αυτή και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
P7_TC1-COD(2013)0186

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

Μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2) ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο»)(3) , ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών»)(4) , ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για τον εναέριο χώρο»)(5) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας («κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα»)(6) έχουν τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό. Ενόψει νέων τροποποιήσεων, θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθούν.

(2)  Η υλοποίηση της κοινής πολιτικής μεταφορών απαιτεί αποτελεσματικό σύστημα αερομεταφορών, το οποίο να επιτρέπει την ασφαλή και τακτική λειτουργία των υπηρεσιών αερομεταφορών, διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων και υπηρεσιών. [Τροπολογία 1]

(3)  Η έκδοση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της πρώτης νομοθετικής δέσμης για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, δηλαδή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 549/2004, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 550/2004, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 551/2004 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 552/2004, διαμόρφωσαν σταθερή νομική βάση για ένα συνεχές, διαλειτουργικό και ασφαλές σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ). Η έκδοση της δεύτερης νομοθετικής δέσμης, δηλαδή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1070/2009, ενίσχυσε περαιτέρω την πρωτοβουλία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού με την καθιέρωση του μηχανισμού επιδόσεων και του διαχειριστικού οργάνου του δικτύου για να βελτιωθούν περισσότερο οι επιδόσεις του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

(4)  Στο άρθρο 1 της σύμβασης του Σικάγου του 1944 για την πολιτική αεροπορία, τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν ότι «έκαστο κράτος έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία επί της υπεράνω του εδάφους του ατμοσφαιρικής εκτάσεως». Στο πλαίσιο ακριβώς της εν λόγω κυριαρχίας, με επιφύλαξη της τήρησης των επιταγών των εφαρμοστέων διεθνών συμβάσεων, τα κράτη μέλη της Ένωσης ασκούν εξουσίες δημόσιας αρχής κατά τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

(5)  Η υλοποίηση της κοινής πολιτικής μεταφορών απαιτεί αποτελεσματικό σύστημα αερομεταφορών, το οποίο επιτρέπει ασφαλή και βιώσιμη λειτουργία των αερομεταφορών, βελτιστοποιεί τη μεταφορική ικανότητα και διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων και υπηρεσιών.

(5α)  Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο, εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας, να δημιουργηθεί ή να αυξηθεί η συμφόρηση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, με όλες τις επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, το περιβάλλον και την ασφάλεια, θα πρέπει να τεθεί τέλος στον κατακερματισμό του εν λόγω χώρου και θα πρέπει να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν ο παρών κανονισμός. [Τροπολογία 2]

(5β)  Η εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού θα πρέπει να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, κυρίως τονώνοντας τη ζήτηση για θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. [Τροπολογία 3]

(6)  Η ταυτόχρονη επιδίωξη των στόχων της βελτίωσης των προτύπων ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας και των συνολικών επιδόσεων της ATM και των ANS για τη γενική εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη απαιτεί συνεκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο πέραν της καθιέρωσης αρχών «πνεύματος δικαιοσύνης», θα πρέπει να ενσωματωθούν καίριοι δείκτες επιδόσεων στον μηχανισμό επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού . [Τροπολογία 4]

(7)  Τα κράτη μέλη έχουν προβεί σε μία γενική δήλωση για τα στρατιωτικά θέματα που σχετίζονται με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό(7) . Σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν ιδίως τη συνεργασία τους τόσο σε μη στρατιωτικά όσο και σε στρατιωτικά ζητήματα και, εφόσον και στο βαθμό που θεωρείται αναγκαίο από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους σε όλα τα ζητήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί και η ευέλικτη χρήση του εναερίου χώρου . [Τροπολογία 5]

(8)  Οι αποφάσεις που άπτονται του περιεχομένου, της εμβέλειας ή των όρων εκτέλεσης στρατιωτικών επιχειρήσεων και στρατιωτικής εκπαίδευσης δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ένωσης βάσει του άρθρου 100 παράγραφος 2 της Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9)  Τα κράτη μέλη προέβησαν σε αναδιάρθρωση, σε διάφορους βαθμούς, των εθνικών παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας αυξάνοντας το επίπεδο αυτονομίας και ελευθερίας τους για την παροχή υπηρεσιών. Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι υφίσταται κοινή αγορά για τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρέχονται η οποία να λειτουργεί ομαλά και η τήρηση στοιχειωδών απαιτήσεων δημόσιου συμφέροντος για τις υπηρεσίες που θεωρούνται φυσικά μονοπώλια υπό τις παρούσες τεχνολογικές συνθήκες.

(10)  Για να εξασφαλισθεί συνεπής, και σταθερή και ανεξάρτητη εποπτεία της παροχής υπηρεσιών ανά την Ευρώπη, οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ανεξαρτησία επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Η ανεξαρτησία αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις εν λόγω αρχές να ασκούν τα καθήκοντά τους εντός διοικητικού πλαισίου. [Τροπολογία 6]

(11)  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές έχουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. και Η Επιτροπή και ο Αεροπορικός Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EAA) θα πρέπει, επομένως, να διευκολύνει διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αναπτυχθεί κοινή προσέγγιση, μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, προσφέροντας έναν δίαυλο για τις ανταλλαγές αυτές . Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να έχει τακτικό χαρακτήρα. [Τροπολογία 7]

(12)  Για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα και να γνωμοδοτούν για όλα τα μέτρα που έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Σε επίπεδο Ένωσης, θα πρέπει να γνωμοδοτεί επίσης η επιτροπή κλαδικού διαλόγου που έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 98/500/ΕΚ(8) της Επιτροπής. [Τροπολογία 8]

(13)  Η παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών, αεροναυτιλίας και επιτήρησης, καθώς και των μετεωρολογικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών σχεδιασμού εναέριου χώρου και των υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών θα πρέπει , όπως και των υπηρεσιών διαμόρφωσης και παράδοσης δεδομένων στη γενική εναέρια κυκλοφορία, μπορεί να οργανωθεί βάσει των όρων της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών αυτών και τηρουμένου υψηλού επιπέδου ασφαλείας , εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφαλείας και μειώνοντας τον αντίκτυπο στο κλίμα . [Τροπολογία 9]

(14)  Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου όσον αφορά την παροχή ισοδύναμων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

(15)  Ο σχεδιασμός κοινών έργων τα οποία προορίζονται για την υποστήριξη χρηστών του εναέριου χώρου και/ή παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών για τη συλλογική βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τη χρήση του εναέριου χώρου, ιδίως εκείνα που ενδεχομένως απαιτούνται για την εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2009/320/EΚ(9) , σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου δεν θα πρέπει να θίγει προϋπάρχοντα έργα, που έχουν αποφασιστεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, με παρόμοιους στόχους. Οι διατάξεις για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής κοινών έργων δεν θα πρέπει να προδικάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται αυτά τα κοινά έργα. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως χρηματοδότηση από δημοσιονομικά μέσα όπως το διευρωπαϊκό δίκτυο η χρηματοδοτική διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να υποστηριχθούν κοινά έργα, κυρίως προκειμένου να επιταχυνθεί η εγκατάσταση του προγράμματος SESAR, εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Με την επιφύλαξη της πρόσβασης στην ως άνω χρηματοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιούνται τα έσοδα που αποφέρει η δημοπράτηση των δικαιωμάτων του τομέα των αερομεταφορών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και να εξετάσουν, στο πλαίσιο αυτό, εάν μέρος αυτών των εσόδων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινών έργων για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου. Όπου είναι αυτό εφικτό, τα κοινά έργα θα πρέπει να αποσκοπούν στη σύσταση μιας δέσμης βασικών διαλειτουργικών ικανοτήτων για όλα τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 10]

(15α)  Εάν δεν τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένοι μηχανισμοί, τα επενδυτικά εναέρια έργα και έργα εδάφους τα οποία σχετίζονται με το γενικό πρόγραμμα ATM, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν χωρίς συντονισμό, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να καθυστερήσει την αποτελεσματική ανάπτυξη των τεχνολογιών SESAR. [Τροπολογία 11]

(16)  Η ιδέα του διαχειριστικού οργάνου του δικτύου είναι κεντρικής σημασίας για τη βελτίωση των επιδόσεων της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε επίπεδο δικτύου, διότι συγκεντρώνει σε κεντρικό επίπεδο την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, οι οποίες εκτελούνται σε επίπεδο δικτύου. Για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση αεροπορικών κρίσεων, το διαχειριστικό όργανο δικτύου θα πρέπει να εξασφαλίζει τον συντονισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη και την αντίδραση σε περίπτωση τέτοιων κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι αρμόδια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν προκύπτει τυχόν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της παροχής κεντρικών υπηρεσιών και του ρόλου του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων. [Τροπολογία 12]

(17)  Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση του εναερίου χώρου είναι δυνατή μόνον με τη στενή συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του εναερίου χώρου, βάσει κυρίως της ιδέας της ευέλικτης χρήσης του εναερίου χώρου και του γόνιμου πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού όπως ορίζει ο ΔΟΠΑ, και · τονίζει δε τη σημασία βελτίωσης της συνεργασίας πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του εναερίου χώρου με σκοπό να διευκολυνθεί η ευέλικτη χρήση του εναερίου χώρου . [Τροπολογία 13]

(18)  Η ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση του εναερίου χώρου και τις ιδιαίτερες συνθήκες εναέριας κυκλοφορίας και η έγκαιρη διανομή των πληροφοριών αυτών στους πολιτικούς και στρατιωτικούς ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια πτήσεων και την απόδοση των πτητικών λειτουργιών και θα πρέπει να βελτιώσει την προβλεψιμότητά τους . Η έγκαιρη πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση του εναερίου χώρου είναι ουσιώδης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να ωφεληθούν από τις δομές του εναερίου χώρου που τίθενται στη διάθεσή τους κατά τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή των οικείων σχεδίων πτήσης. [Τροπολογία 14]

(19)  Η παροχή σύγχρονων, πλήρων, υψηλής ποιότητας και έγκαιρων αεροναυτικών πληροφοριών έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια πτήσεων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης και ελευθερίας κίνησης στον εναέριο χώρο της ΄Ενωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πρόγραμμα ΑΤΜ, η Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να εκσυγχρονίσει τον τομέα αυτό σε συνεργασία με το διαχειριστικό όργανο δικτύου και να εξασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από ένα και μόνο δημόσιο σημείο πρόσβασης, το οποίο θα παρέχει σύγχρονη, εύχρηστη, επικυρωμένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση.

(20)  Για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στους κανονισμούς (EΚ) αριθ. 1108/2009 και (EΚ) αριθ. 1070/2009, είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 65α του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας(10) , να ευθυγραμμισθεί το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού με εκείνο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008.

(21)  Επίσης, τα τεχνικά στοιχεία των κανονισμών (EΚ) αριθ. 549/2004, (EΚ) αριθ. 550/2004, (EΚ) αριθ. 551/2004 και (EΚ) αριθ. 552/2004, τα οποία συμφωνήθηκαν το 2004 και το 2009, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, όπως και οι τεχνικές διορθώσεις που έγιναν για να ληφθεί υπόψη η σημειωθείσα πρόοδος.

(22)  Tο γεωγραφικό πεδίο της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού του ΔΟΠΑ που καλύπτει ο παρών κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συνεκτιμηθούν οι κείμενες και προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις παροχής υπηρεσιών και η ανάγκη να εξασφαλισθεί συνοχή στην εφαρμογή κανόνων από τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τους χρήστες του εναερίου χώρου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή. [Τροπολογία 15]

(23)  Σύμφωνα με τον ρόλο του Eurocontrol ως επιχειρησιακού οργανισμού και με βάση τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμισή του, η αποστολή του διαχειριστικού οργάνου του δικτύου θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω προς την κατεύθυνση συμπράξεων από τον κλάδο.

(24)  Η ιδέα των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, τα οποία σχεδιάσθηκαν με σκοπό να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, είναι σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των επιδόσεων του ευρωπαϊκού συστήματος ATM. Για να ενισχυθεί συμπληρωθεί το εργαλείο αυτό περαιτέρω, τα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στις επιδόσεις με βάση οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να συνάπτουν ελεύθερα κλαδικές συμπράξεις και ο κλάδος πρέπει να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να τα τροποποιεί για να επιτυγχάνει και, ει δυνατόν, να υπερβαίνει, τους στόχους επιδόσεων βάσει επιδόσεων οι οποίες ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται με καθορισμένα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου . [Τροπολογία 16]

(25)  Tα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου θα πρέπει να είναι ευέλικτα στη λειτουργία τους, συγκεντρώνοντας παρόχους από όλη την Ευρώπη, ώστε να κεφαλαιοποιούνται τα ισχυρά σημεία κάθε παρόχου. Η εν λόγω ευελιξία θα πρέπιε να επιτρέψει την επιδίωξη συνέργειας μεταξύ παρόχων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση ή την εθνικότητά τους, και την εμφάνιση παροχής υπηρεσιών διαφόρων μορφών στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης των επιδόσεων.

(26)  Για να επικεντρωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας περισσότερο στις ανάγκες των πελατών τους και για να αυξηθεί η δυνατότητα επιρροής των χρηστών του εναερίου χώρου στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη η διαβούλευση και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε μείζονες επιχειρησιακές αποφάσεις των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. [Τροπολογία 17]

(27)  Ο μηχανισμός επιδόσεων είναι καίριο εργαλείο για την οικονομική ρύθμιση της ATM και η ποιότητα και η ανεξαρτησία των αποφάσεών του θα πρέπει να διατηρηθούν και, όπου είναι δυνατόν, να βελτιωθούν.

(28)  Για να ληφθούν υπόψη τεχνικές και επιχειρησιακές εξελίξεις, με την τροποποίηση ιδίως των παραρτημάτων, ή με τη συμπλήρωση των διατάξεων για το διαχειριστικό όργανο του δικτύου, και τον μηχανισμό επιδόσεων, την επιλογή του φορέα που θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM (διαχειριστή ανάπτυξης) και τον προσδιορισμό των καθηκόντων του, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο και ο σκοπός κάθε εξουσιοδότησης καθορίζονται λεπτομερώς στα σχετικά άρθρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 18]

(29)  Όταν προσθέτει υπηρεσίες στον κατάλογο του διαχειριστικού οργάνου του δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλεύεται δεόντως τους ενδιαφερόμενους του κλάδου και τους κοινωνικούς εταίρους . [Τροπολογία 19]

(30)  Για να εξασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών, την αποκλειστική παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από ένα πάροχο υπηρεσιών ή ενώσεις παρόχων, τα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους στόχους επιδόσεων σε ενωσιακό ή τοπικό επίπεδο, την εξέταση της συμμόρφωσης προς το σύστημα χρέωσης, τη διαχείριση και την έγκριση κοινών έργων για τις λειτουργίες δικτύου, τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, τους τρόπους συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε μείζονες επιχειρησιακές αποφάσεις των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, την πρόσβαση σε δεδομένα και την προστασία τους, τις ηλεκτρονικές αεροναυτικές πληροφορίες και την τεχνολογική εξέλιξη και τη διαλειτουργικότητα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(11) . [Τροπολογία 20]

(31)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 182/2011, για τις εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται με βάση τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων εν γένει.

(32)  Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων μεμονωμένου περιεχομένου.

(33)  Οι ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές χωρίς να θίγουν την ασφάλεια πτήσεων.

(34)  Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών θα πρέπει να πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(12) , και με την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(13) . Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές που χαράχθηκαν στην ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις(14) , κατά περίπτωση. [Τροπολογία 21]

(35)  Η υπουργική δήλωση για τον αερολιμένα του Γιβραλτάρ, η οποία συμφωνήθηκε στην Κόρδοβα στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 («η υπουργική δήλωση») κατά την πρώτη υπουργική συνάντηση του φόρουμ Διαλόγου για το Γιβραλτάρ, θα αντικαταστήσει την κοινή δήλωση σχετικά με τον αερολιμένα του Γιβραλτάρ που έγινε στο Λονδίνο στις 2 Δεκεμβρίου 1987, και η πλήρης συμμόρφωση προς την εν λόγω υπουργική δήλωση θα θεωρείται ότι συνιστά συμμόρφωση προς τη δήλωση του 1987. Στο Λονδίνο, στις 2 Δεκεμβρίου 1987, συμφωνήθηκαν διακανονισμοί για στενότερη συνεργασία ως προς τη χρήση του αερολιμένα του Γιβραλτάρ από το Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωμένο Βασίλειο σε κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των εν λόγω δύο χωρών . Οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή. [Τροπολογία 22]

(36)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται πλήρως στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ, στο πλαίσιο και δυνάμει της υπουργικής δήλωσης. Υπό την επιφύλαξη της εν λόγω υπουργικής δήλωσης, η εφαρμογή στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ και όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την υλοποίησή της πρέπει να συνάδουν πλήρως με την εν λόγω δήλωση και όλες τις ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτήν. [Τροπολογία 23]

(37)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω της διακρατικής διάστασης της εν λόγω δράσης, και συνεπώς, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕNΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη δημιουργία και την ομαλή λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ώστε να εξασφαλισθούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, η βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος αεροπορικών μεταφορών, όπως η μείωση του αντικτύπου στο κλίμα, και να βελτιωθούν οι συνολικές επιδόσεις της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και του συστήματος υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) για τη γενική εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των χρηστών του εναέριου χώρου. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πανευρωπαϊκό και, με την επιφύλαξη σχετικών ρυθμίσεων με τις γειτονικές χώρες, ανοικτό και σε τρίτες χώρες δίκτυο αεροδιαδρόμων, πλήρως λειτουργικό εναέριο χώρο, συστήματα διαχείρισης δικτύου και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που βασίζονται αποκλειστικά σε κριτήρια ασφάλειας πτήσεων, απόδοσης και διαλειτουργικότητας, προς όφελος όλων των χρηστών του εναέριου χώρου. [Τροπολογία 24]

2.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θίγει την κυριαρχία των κρατών μελών επί του εναέριου χώρου τους και τις απαιτήσεις των κρατών μελών που αφορούν θέματα δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, όπως ορίζεται στο άρθρο 38. Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατιωτική εκπαίδευση.

3.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου του 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία («σύμβαση του Σικάγου»). Στο πλαίσιο αυτό, με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη, στους τομείς τους οποίους καλύπτει, στην εκπλήρωση των δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου υποχρεώσεών τους, με την παροχή βάσης για κοινή ερμηνεία και ενιαία εφαρμογή των διατάξεών της, και με την εξασφάλιση της δέουσας συνεκτίμησής τους στον παρόντα κανονισμό και στους κανόνες για την εφαρμογή του.

4.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στον εναέριο χώρο εντός των περιοχών ΔΟΠΑ EUR ΑFI και ΝΑΤ , στον οποίο τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό στον υπό την ευθύνη τους εναέριο χώρο ο οποίος ανήκει σε άλλες περιοχές ΔΟΠΑ, με την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη. [Τροπολογία 25]

5.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ με την επιφύλαξη των αντίστοιχων νομικών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας όσον αφορά τη διαφορά περί κυριαρχίας επί του εδάφους στο οποίο ευρίσκεται ο αερολιμένας. [Τροπολογία 26]

5α.  Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται μέχρις ότου τεθούν σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις που θεσπίζονται στην κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της 2ας Δεκεμβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ενημερώνουν το Συμβούλιο σχετικά με την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων. [Τροπολογία 27]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1)  «υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC)»: υπηρεσία η οποία παρέχεται με στόχο:

α)  την πρόληψη των συγκρούσεων·

—  μεταξύ αεροσκαφών· και

—  στην περιοχή ελιγμών, μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων· και

β)  τη διεκπεραίωση και τη διατήρηση τακτικής ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

2)  «υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου»: υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την κυκλοφορία αεροδρομίου.

3)  «υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών»: υπηρεσία εγκατεστημένη εντός της καθορισμένης περιοχής κάλυψης, υπεύθυνη για την παροχή αεροναυτικών πληροφοριών και δεδομένων αναγκαίων για την ασφάλεια, την κανονικότητα και την αποτελεσματικότητα της αεροναυτιλίας.

4)  «υπηρεσίες αεροναυτιλίας»: υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης, μετεωρολογικές υπηρεσίες που προορίζονται για την αεροναυτιλία. και υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών.

5)  «πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας»: οιαδήποτε δημόσια η ιδιωτική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία.

6)  «τμήμα εναέριου χώρου»: εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων στο χώρο και το χρόνο, εντός του οποίου παρέχονται υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

7)  «διαχείριση του εναέριου χώρου»: υπηρεσία προγραμματισμού με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου εναέριου χώρου με δυναμική χρονοκατανομή και, ενίοτε, κατάτμηση του εναέριου χώρου στις διάφορες κατηγορίες των χρηστών του με βάση τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, καθώς και στρατηγική λειτουργία συνδεδεμένη με τον σχεδιασμό του εναέριου χώρου . [Τροπολογία 28]

8)  «χρήστες του εναέριου χώρου»: οι φορείς εκμετάλλευσης των αεροσκαφών που λειτουργούν ως γενική εναέρια κυκλοφορία.

9)  «διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας»: υπηρεσία που καθιερώθηκε με σκοπό τη συμβολή στην ασφαλή, μεθοδική και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας με την οποία διασφαλίζεται ότι οι δυνατότητες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (ATC) χρησιμοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό και ότι ο όγκος της κυκλοφορίας συμβιβάζεται με τις χωρητικότητες που δηλώνονται από τους ενδεδειγμένους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

10)  «διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ)»: το σύνολο των εναέριων υπηρεσιών και των υπηρεσιών εδάφους (υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, διαχείριση του εναέριου χώρου και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας) που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση των αεροσκαφών σε όλες τις φάσεις των πτητικών υπηρεσιών.

11)  «υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας»: διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών πτήσης, υπηρεσίες συναγερμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες ATC (υπηρεσίες ελέγχου περιοχής, προσέγγισης και αεροδρομίου).

12)  «υπηρεσία ελέγχου περιοχής»: υπηρεσία ATC για ελεγχόμενες πτήσεις σε τμήμα του εναέριου χώρου σε περιοχή ελέγχου . [Τροπολογία 29]

13)  «υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης»: υπηρεσία ΕΕΚ ATC για τις αφίξεις ή τις αναχωρήσεις ελεγχόμενων πτήσεων.

14)  «γενικό πρόγραμμα ATM»: το πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την απόφαση 2009/320/ΕΚ(15) του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(16) .

15)  «αεροπορική κρίση»: περιστάσεις κατά τις οποίες είναι ασυνήθως μειωμένη η χωρητικότητα του εναερίου χώρου λόγω μειζόνων δυσχερών καιρικών συνθηκών ή κλεισίματος μεγάλου μέρους του εναερίου χώρου για φυσικούς, ιατρικούς, σχετικούς με την ασφάλεια, στρατιωτικούς ή πολιτικούς λόγους. [Τροπολογία 30]

16)  «δέσμη υπηρεσιών»: δύο ή περισσότερες υπηρεσίες αεροναυτιλίας που προσφέρονται από τον ίδιο φορέα . [Τροπολογία 31]

17)  «πιστοποιητικό»: έγγραφο που εκδίδεται από τον Αεροπορικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΑΑ) ή από εθνική εποπτική αεροπορική αρχή σε οποιαδήποτε μορφή συμβατή με το εθνικό σχετικό δίκαιο, με το οποίο πιστοποιείται ότι συγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία δραστηριότητα . [Τροπολογία 32]

18)  «υπηρεσίες επικοινωνίας»: σταθερές και κινητές αεροναυτικές υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή την επικοινωνία εδάφους/εδάφους, αέρα/εδάφους και αέρα/αέρα για σκοπούς ATC.

18α)  «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας» (EATMN): πανευρωπαϊκό δίκτυο συστημάτων και συστατικών στοιχείων, καθώς και οι χάρτες πορείας για τις βασικές επιχειρησιακές και τεχνολογικές αλλαγές που περιγράφονται στο γενικό πρόγραμμα ATM, που επιτρέπουν την προσφορά πλήρως διαλειτουργικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ένωση, περιλαμβανομένων των διεπαφών στα σύνορα με τρίτες χώρες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων απόδοσης που τίθενται με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 33]

19)  «συστατικά στοιχεία»: τόσο τα υλικά αντικείμενα, όπως το υλικό, όσο και τα άυλα στοιχεία, όπως το λογισμικό, στα οποία βασίζεται η διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ( EATMN) . [Τροπολογία 34]

19α)  «διαχειριστής ανάπτυξης»: μια ομάδα επιχειρησιακών ενδιαφερομένων που επιλέγεται από την Επιτροπή μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και η οποία είναι αρμόδια για το διαχειριστικό επίπεδο της διοίκησης της ανάπτυξης του γενικού προγράμματος ΑΤΜ. [Τροπολογία 35]

20)  «δήλωση»: για υπηρεσίες ATM/ANS, κάθε γραπτή δήλωση:

—  σχετική με τη συμμόρφωση ή καταλληλότητα χρήσης συστημάτων και συστατικών στοιχείων που εκδίδει οργανισμός εμπλεκόμενος στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των σημαντικών για την ασφάλεια συστημάτων ATM/ANS, και των συστατικών στοιχείων τους·

—  σχετική με τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για υπηρεσία ή σύστημα που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία, την οποία εκδίδει πάροχος υπηρεσιών»·

—  σχετική με την ικανότητα και τα μέσα εκτέλεσης των καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένες υπηρεσίες πληροφοριών πτήσης.

21)  «ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου»: αντίληψη διαχείρισης του εναέριου χώρου, η οποία εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας με βάση το «Εγχειρίδιο διαχείρισης εναέριου χώρου για την εφαρμογή της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου» που έχει εκδώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (Εurocontrol)(17) .

22)  «υπηρεσία πληροφοριών πτήσης»: σημαίνει υπηρεσία παροχής συμβουλών και χρήσιμων πληροφοριών για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των πτήσεων.

23)  «υπηρεσία συνέγερσης»: υπηρεσία ενημέρωσης των ενδεδειγμένων οργανισμών σχετικά με τα αεροσκάφη που χρήζουν αρωγής έρευνας και διάσωσης και, κατά περίπτωση, συνδρομής των οργανισμών αυτών.

24)  «λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου»: τμήμα του εναέριου χώρου που βασίζεται σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και έχει καθορισθεί ανεξαρτήτως κρατικών συνόρων, εντός του οποίου η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συναφών υπηρεσιών βασίζεται στις επιδόσεις και βελτιστοποιείται με στόχο την καθιέρωση, σε κάθε λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου, μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, ολοκληρωμένου παρόχου. [Τροπολογία 36]

25)  «γενική εναέρια κυκλοφορία»: το σύνολο των κινήσεων των πολιτικών αεροσκαφών καθώς και το σύνολο των κινήσεων των κρατικών (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, τελωνειακών και αστυνομικών) αεροσκαφών, όταν οι κινήσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος συστάθηκε με τη σύμβαση του Σικάγου περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας του 1944.

25α)  «ανθρώπινος παράγοντας»: κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, καθώς και συνθήκες στελέχωσης στον τομέα ΑΤΜ. [Τροπολογία 37]

26)  «διαλειτουργικότητα»: σύνολο λειτουργικών, τεχνικών και επιχειρησιακών ιδιοτήτων που απαιτείται να έχουν τα συστήματα και τα συστατικά στοιχεία του EATMN και οι διαδικασίες λειτουργίας του ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια, ομοιογενώς και αποτελεσματικά. Η διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται με τη συμμόρφωση των συστημάτων και των συστατικών στοιχείων με τις βασικές απαιτήσεις.

27)  «μετεωρολογικές υπηρεσίες»: εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχουν στα αεροσκάφη μετεωρολογικές προγνώσεις, δελτία και παρατηρήσεις καθώς και οποιεσδήποτε άλλες μετεωρολογικές πληροφορίες και στοιχεία παρέχουν τα κράτη προς αεροναυτική χρήση.

28)  «υπηρεσίες πλοήγησης»: εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες θέσης και χρονισμού στα αεροσκάφη.

29)  «επιχειρησιακά δεδομένα»: πληροφορίες σχετικά με όλες τις φάσεις μιας πτήσης, οι οποίες απαιτούνται για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους χρήστες του εναέριου χώρου, τους φορείς εκμετάλλευσης ν αερολιμένων και άλλους ενεχόμενους φορείς.

30)  «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη επιχειρησιακή χρήση μετά την αρχική εγκατάσταση ή την αναβάθμιση συστήματος.

31)  «δίκτυο αεροδιαδρόμων»: δίκτυο συγκεκριμένων αεροδιαδρόμων για τη διοχέτευση της ροής της γενικής εναέριας κυκλοφορίας ανάλογα με τις ανάγκες για την παροχή πλέον αποτελεσματική υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. [Τροπολογία 38]

32)  «υπηρεσίες επιτήρησης»: σεγκαταστάσεις και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζονται οι αντίστοιχες θέσεις των αεροσκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται ο ασφαλής διαχωρισμός τους.

33)  «σύστημα»: το σύνολο συστατικών στοιχείων εδάφους και αερομεταφερόμενων συστατικών στοιχείων, καθώς και διαστημικού εξοπλισμού, το οποίο παρέχει υποστήριξη για υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε όλες τις φάσεις της πτήσης. [Τροπολογία 39]

34)  «αναβάθμιση»: κάθε τροποποίηση η οποία αλλάζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός συστήματος.

35)  «διασυνοριακές υπηρεσίες»: οιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία οι αεροναυτιλιακές υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος παρέχονται από πάροχο πιστοποιημένο σε άλλο κράτος μέλος.

36)  «εθνική εποπτική αεροπορική αρχή»: ο εθνικός φορέας ή φορείς στους οποίους , διαπιστευμένος από τον ΕΕΑ, στον οποίο κράτος μέλος έχει αναθέσει καθήκοντα εποπτείας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και οι εθνικές αρμόδιες αρχές που έχουν επιφορτισθεί με τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 8β του κανονισμού στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 216/2008. [Τροπολογία 40]

37)  «υποστηρικτικές υπηρεσίες» υπηρεσίες CNS (επικοινωνιών, αεροναυτιλίας διαφορετικές από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και εποπτείας), MET (μετεωρολογίας) και ΑΙS (αεροναυτικών πληροφοριών) , καθώς και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες συνδεόμενες με αυτές που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. [Τροπολογία 41]

38)  «τοπικοί στόχοι επιδόσεων»: στόχοι επιδόσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σε τοπικό επίπεδο, ήτοι σε επίπεδο λειτουργικού τμήματος του εναερίου χώρου, εθνικό, ζώνης χρέωσης ή αερολιμένα.

38α)  «κλαδική σύμπραξη»: ρυθμίσεις συνεργασίας στο πλαίσιο σύμβασης, με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, μεταξύ διαφόρων παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, περιλαμβανομένων του διαχειριστή δικτύου, των χρηστών εναέριου χώρου, των αερολιμένων ή άλλων παρόμοιων οικονομικών παραγόντων. [Τροπολογία 42]

38β)  «ενοποιημένος επιχειρησιακός εναέριος χώρος»: ο ελεγχόμενος εναέριος χώρος προσδιορισμένων διαστάσεων που περιλαμβάνει τους εναέριους χώρους των ευρωπαϊκών και, με την επιφύλαξη κατάλληλων ρυθμίσεων, τρίτων χωρών, όπου χρησιμοποιούνται μια δομή δυναμικού καταμερισμού και χρονοκατανομής, αναβαθμισμένοι ως προς την απόδοση ελεγκτικοί πόροι, πλήρως διαλειτουργικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας και συνδυασμένες λύσεις για την επίτευξη της βέλτιστης, προβλέψιμης και ασφαλούς χρήσης του εναέριου χώρου, με στόχο την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. [Τροπολογία 43]

38γ)  «τοπικά σχέδια επιδόσεων»: σχέδια που διαμορφώνονται από μία ή περισσότερες εθνικές αεροπορικές αρχές σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο λειτουργικού τμήματος του εναερίου χώρου. [Τροπολογία 44]

38δ)  «ειδικευμένος φορέας»: φορέας στον οποίον είναι δυνατόν να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα πιστοποίησης ή επιτήρησης από και υπό τον έλεγχο και υπ’ ευθύνη του Οργανισμού ή εθνικής αεροπορικής αρχής. [Τροπολογία 45]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 3

Εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές [Τροπολογία 46]

1.  Τα κράτη μέλη διορίζουν ή ιδρύουν από κοινού ή μεμονωμένα, έναν ή περισσότερους φορείς φορέα ως εθνική εποπτική αεροπορική αρχή τους, για να εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 . [Τροπολογία 47]

2.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές είναι νομικά διακριτές και ανεξάρτητες ιδίως από άποψη οργανωτική, ιεραρχική και λήψης αποφάσεων, από παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή κάθε ιδιωτική ή δημόσια οντότητα συμπεριλαμβανομένων και των ξεχωριστών ετήσιων γραμμών προϋπολογισμού, από κάθε εταιρεία, οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο της δραστηριότητας της αρχής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ή που έχει συμφέρον από τις δραστηριότητες αυτών των παρόχων. [Τροπολογία 48]

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές επιτρέπεται να συνδέονται από οργανωτική άποψη με άλλους ρυθμιστικούς φορείς ή/και αρχές ασφάλειας πτήσεων. [Τροπολογία 49]

4.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές που δεν είναι νομικά διακριτές από οιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή άλλη ιδιωτική ή δημόσια οντότητα που έχει συμφέρον από τις δραστηριότητες αυτών των παρόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού πληρούν την παρούσα απαίτηση ή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020 2017 . [Τροπολογία 50]

5.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους κατά τρόπο αμερόληπτο, ανεξάρτητο και διαφανή. Συγκεκριμένα, η οργάνωση, το προσωπικό, η διαχείριση και η χρηματοδότησή τους καθιστούν δυνατή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατ’ αυτόν τον τρόπο. [Τροπολογία 51]

6.  Το προσωπικό των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών [Τροπολογία 52]

α)  προσλαμβάνεται με βάση σαφείς και διαφανείς κανόνες οι οποίοι και κριτήρια που εγγυώνται την ανεξαρτησία του και, όσον αφορά πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, διορίζονται από εθνικά συμβούλια υπουργών ή άλλη δημόσια αρχή η οποία δεν ελέγχει απευθείας τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή δεν έχει οφέλη από αυτούς · [Τροπολογία 53]

β)  επιλέγεται με διαφανή διαδικασία με βάση τα προσόντα του, καθώς και με βάση την ενδεδειγμένη επάρκεια και τη σχετική πείρα του· μεταξύ άλλων στον τομέα του λογιστικού ελέγχου και των υπηρεσιών και των συστημάτων αεροναυτιλίας· [Τροπολογία 54]

βα)  δεν υποστηρίζεται από παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) ή εταιρείες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP)· [Τροπολογία 55]

γ)  ενεργεί ανεξάρτητα και ιδίως από κάθε συμφέρον συνδεόμενο με παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αεροπορικής αρχής, με την επιφύλαξη της στενής συνεργασίας με άλλες σχετικές εθνικές αρχές· [Τροπολογία 56]

δ)  όσον αφορά τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, προβαίνουν ετησίως σε δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων όπου δηλώνουν τυχόν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία τους και ότι επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων τους· και

ε)  όσον αφορά τα πρόσωπα που λαμβάνουν έχουν λάβει στρατηγικές αποφάσεις, διενεργούν έχουν διενεργήσει λογιστικούς ελέγχους ή είχαν άλλα καθήκοντα άμεσα συνδεόμενα με την εποπτεία ή τους στόχους επιδόσεων των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας για περισσότερο από έξι μήνες , δεν λαμβάνουν καμία επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη λήξη της θητείας τους στην εθνική εποπτική αεροπορική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. : [Τροπολογία 57]

i)  τουλάχιστον 12 μηνών, για προσωπικό σε διευθυντικές θέσεις· [Τροπολογία 58]

ii)  τουλάχιστον έξι μηνών, για προσωπικό σε μη διευθυντικές θέσεις· [Τροπολογία 59]

εα)  η ανώτερη διοίκηση της αρχής διορίζεται για θητεία ορισμένης διάρκειας από τρία έως επτά έτη, η οποία ανανεώνεται άπαξ, και είναι δυνατόν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της διαρκούσης της θητείας της, μόνον εάν δεν πληροί πλέον τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για παράπτωμα βάσει του εθνικού δικαίου. [Τροπολογία 60]

7.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους και ικανότητες για να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού. Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην πρόσληψη και τη διαχείριση του προσωπικού τους με βάση τις πιστώσεις τους, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ άλλων από τα τέλη διαδρομής που διαμορφώνονται κατ’ αναλογία των καθηκόντων που εκπληρώνει η αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4. [Τροπολογία 61]

8.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών, καθώς και τυχόν μεταβολές τους, και την ενημερώνουν για τα μέτρα που έλαβαν για να συμμορφωθούν προς το παρόν άρθρο. [Τροπολογία 62]

9.  Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τους τρόπους πρόσληψης και τις διαδικασίες επιλογής κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 στοιχεία α) και β). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. και προσδιορίζουν: [Τροπολογία 63]

α)  το επίπεδο διαχωρισμού που απαιτεί η αρχή διορισμού σε σχέση με κάθε εταιρεία, οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο της δραστηριότητας της αρχής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ή που έχει συμφέρον από τις δραστηριότητες αυτών των φορέων, με σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων και της διοικητικής αποδοτικότητας· [Τροπολογία 64]

β)  τα αναγκαία τεχνικά προσόντα του προσωπικού που συμμετέχει σε λογιστικούς ελέγχους. [Τροπολογία 65]

Άρθρο 4

Καθήκοντα των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών [Τροπολογία 66]

1.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 αναλαμβάνουν ιδίως τα κάτωθι καθήκοντα: [Τροπολογία 67]

α)  να εξασφαλίζουν την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 , ιδίως όσον αφορά την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εναέριο χώρο που τελεί υπό την ευθύνη του κράτους μέλους το οποίο όρισε ή συγκρότησε τη σχετική αρχή· [Τροπολογία 68]

β)  να χορηγούν πιστοποιητικά στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 8β να ασκούν ή να αναθέτουν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα καθήκοντα που απαριθμούνται στα άρθρα 8β, 8γ και 10 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008 και να εποπτεύουν την εφαρμογή των όρων με βάση τους οποίους τα χορήγησαν εξασφαλίζουν την εποπτεία στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας που σχετίζονται με τον εναέριο χώρο ο οποίος τελεί υπό την ευθύνη των κρατών μελών · [Τροπολογία 69]

γ)  να εκδίδουν άδειες, ειδικότητες, καταχωρίσεις και πιστοποιητικά στους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 8γ του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008 και να εποπτεύουν την εφαρμογή των όρων με βάση τους οποίους τα εξέδωσαν· [Τροπολογία 70]

δ)  να καταρτίζουν σχέδια επιδόσεων και να παρακολουθούν την υλοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 11·

ε)  να παρακολουθούν την εφαρμογή των συστημάτων χρέωσης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την αλληλεπιδότηση για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 13 παράγραφος 7 · [Τροπολογία 71]

στ)  να εγκρίνουν τους όρους πρόσβασης σε επιχειρησιακά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 22· και

ζ)  να επιτηρούν τις δηλώσεις και την έναρξη λειτουργίας συστημάτων·

ζα)  να υποβάλλει ετησίως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, τον ΕΑΑ και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητά τους και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν όλα τα μέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν για κάθε ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. [Τροπολογία 72]

2.  Κάθε εθνική εποπτική αεροπορική αρχή διοργανώνει κατάλληλες επιθεωρήσεις και μελέτες προκειμένου να ελέγχει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διευκολύνει το έργο αυτό και το οικείο κράτος μέλος προσφέρει όλη την απαραίτητη βοήθεια ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης της συμμόρφωσης . [Τροπολογία 73]

Άρθρο 5

Συνεργασία εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών [Τροπολογία 74]

1.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες για το έργο τους και τις οικείες αρχές λήψης αποφάσεων, πρακτικές και διαδικασίες, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Συνεργάζονται προκειμένου να συντονίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν σε ολόκληρη την Ένωση. Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές συμμετέχουν και εργάζονται από κοινού σε δίκτυο που συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά ετησίως . Η Επιτροπή και ο Αεροπορικός Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «EAA») είναι μέλη, συντονίζουν και υποστηρίζουν το έργο του δικτύου και προβαίνουν σε συστάσεις προς το δίκτυο, αναλόγως. Η Επιτροπή και ο EAA διευκολύνουν την ενεργό συνεργασία των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών και την ανταλλαγή και την αξιοποίηση προσωπικού μεταξύ των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών με βάση ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα συστήσει ο EAA σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008 .

Το εν λόγω δίκτυο μπορεί, μεταξύ άλλων:

α)  να παράγει και να διαδίδει εναρμονισμένες μεθοδολογίες και κατευθυντήριες γραμμές για την εκτέλεση των καθηκόντων της αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 4·

β)  να παρέχει βοήθεια σε μεμονωμένες εθνικές αεροπορικές αρχές σε κανονιστικά θέματα·

γ)  να παρέχει γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή και στον ΕΑΑ σχετικά με την κατάρτιση κανόνων και την πιστοποίηση·

δ)  να παρέχει γνωμοδοτήσεις, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών·

ε)  να προτείνει την εφαρμογή κοινών λύσεων σε δύο ή περισσότερα κράτη ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του γενικού προγράμματος ΑΤΜ ή της σύμβασης του Σικάγου. [Τροπολογία 75]

Με βάση τους κανόνες για την προστασία δεδομένων κατά το άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001, η Επιτροπή υποστηρίζει παρέχει έναν δίαυλο για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μεταξύ των μελών του δικτύου, κατά το δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, με τήρηση πάντοτε της εμπιστευτικότητας του επιχειρηματικού απορρήτου των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας εμπλεκομένων εταιρειών, οργανισμών ή φορέων . [Τροπολογία 76]

2.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές συνεργάζονται στενά, και μέσω ρυθμίσεων εργασίας, για τους σκοπούς αμοιβαίας συνδρομής στα οικεία καθήκοντα παρακολούθησης και χειρισμού διερευνήσεων και ερευνών. [Τροπολογία 77]

3.  Όσον αφορά τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου που εκτείνονται σε εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών , τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνάπτουν συμφωνία για την εποπτεία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 4 όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με τα τμήματα αυτά. Οι ενδιαφερόμενες εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές καταρτίζουν σχέδιο όπου διευκρινίζονται οι τρόποι συνεργασίας τους ενόψει της εφαρμογής τέτοιας συμφωνίας. [Τροπολογία 78]

4.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές συνεργάζονται στενά προκειμένου να διασφαλίζουν κατάλληλη εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας οι οποίοι διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό από κράτος μέλος και παρέχουν επίσης υπηρεσίες που αφορούν τον εναέριο χώρο που εμπίπτει στην ευθύνη άλλου κράτους μέλους. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον χειρισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό και τις εφαρμοζόμενες κοινές απαιτήσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8β παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008. [Τροπολογία 79]

5.  Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε εναέριο χώρο υπό την αρμοδιότητα άλλου κράτους μέλους, οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 περιλαμβάνουν συμφωνία σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εποπτικών καθηκόντων που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. Η εν λόγω αμοιβαία αναγνώριση ισχύει και όταν θεσπίζονται ρυθμίσεις αναγνώρισης μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών για τη διαδικασία πιστοποίησης των παρόχων υπηρεσιών. [Τροπολογία 80]

6.  Εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία και στην προοπτική της περιφερειακής συνεργασίας, οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα εποπτικά καθήκοντα. [Τροπολογία 81]

Άρθρο 6

Ειδικευμένοι φορείς

1.  Ο ΕΕΑ και οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε ειδικευμένους φορείς οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι τις επιθεωρήσεις και , τις μελέτες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και άλλα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό . [Τροπολογία 82]

2.  Η ανάθεση αυτή, η οποία πραγματοποιείται από εθνική εποπτική αρχή, ισχύει εντός της Ένωσης για ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών. Ο ΕΑΑ και οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές δύνανται να αναθέτουν σε οποιονδήποτε ειδικευμένο φορέα που βρίσκεται στην Ένωση την εκτέλεση των εν λόγω επιθεωρήσεων και μελετών. [Τροπολογία 83]

3.  Τα κράτη μέλη Ο ΕΑΑ και οι εθνικές αεροπορικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή, τον EAA και στα άλλα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, στον ΕΑΑ, τους ειδικευμένους φορείς στους οποίους έχουν αναθέσει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναφέροντας τον τομέα αρμοδιότητας κάθε φορέα και τον αναγνωριστικό αριθμό καθώς και τυχόν και σχετικές αλλαγές. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των ειδικευμένων φορέων με τον αναγνωριστικό αριθμό και τους τομείς αρμοδιότητάς τους και διασφαλίζει την επικαιροποίησή του. [Τροπολογία 84]

4.  Τα κράτη μέλη Ο ΕΑΑ και οι εθνικές αεροπορικές αρχές αποσύρουν την ανάθεση καθηκόντων σε ειδικευμένο οργανισμό εφόσον αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια Ι. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή, τον EAA και τα άλλα κράτη μέλη. [Τροπολογία 85]

5.  Φορείς που έχουν ορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ως κοινοποιημένοι οργανισμοί κατά το άρθρο 8 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 552/2004, θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ειδικευμένοι φορείς.

Άρθρο 7

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

1.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές, ενεργώντας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία καθιερώνουν μηχανισμούς διαβούλευσης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων, για την άσκηση των καθηκόντων τους να συμμετέχουν κατάλληλα στην υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. [Τροπολογία 86]

2.  Στους ενδιαφερόμενους φορείς είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται:

—  πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας,

—  φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων,

—  σχετικοί χρήστες του εναέριου χώρου ή σχετικές ομάδες που εκπροσωπούν χρήστες του εναέριου χώρου,

—  στρατιωτικές αρχές,

—  κατασκευαστική βιομηχανία,

—  επαγγελματικές οργανώσεις εκπροσώπησης των εργαζομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 8

Πιστοποίηση παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας

1.  Η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός της Ένωσης υπόκειται την πιστοποίηση των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών ή του EAA ή στην υποβολή σχετικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8β του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008. [Τροπολογία 87]

2.  Η διαδικασία πιστοποίησης διασφαλίζει επίσης ότι οι υποψήφιοι μπορούν να αποδείξουν επαρκή οικονομική ευρωστία και ότι έχουν κάλυψη ευθύνης και ασφάλιση, εφόσον δεν έχουν την εγγύηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.  Τα πιστοποιητικά παρέχουν άνευ διακρίσεων πρόσβαση των χρηστών του εναερίου χώρου στις υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά ιδίως την ασφάλεια πτήσεων. Η πιστοποίηση υπόκειται στους όρους του παραρτήματος II.

4.  Η έκδοση πιστοποιητικών παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κράτη μέλη οποιοδήποτε κράτος μέλος , άλλους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, χρήστες εναέριου χώρου και αερολιμένες εντός της Ένωσης. Όσον αφορά τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, η δυνατότητα αυτή υπόκειται στη συμμόρφωση προς το άρθρο 10 παράγραφος 2 και σε γειτονικές τρίτες χώρες, ακόμη και, αν κριθεί σκόπιμο, εντός λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών . [Τροπολογία 88]

Άρθρο 9

Ορισμός παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εντός συγκεκριμένων τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, τα κράτη μέλη ορίζουν πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό ή δήλωση εντός της Ένωσης.

2.  Για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18 παράγραφος 3 δεν παρεμποδίζεται από την απαίτηση των εθνικών νομικών συστημάτων τους οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία αυτού του κράτους μέλους να πληρούν τους κάτωθι όρους:

α)  να είναι υπό την άμεση ή κατά πλειοψηφία κυριότητα αυτού του κράτους μέλους ή υπηκόων του·

β)  να έχουν τον κύριο τόπο δραστηριότητάς τους ή την καταστατική έδρα τους στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους·

γ)  να χρησιμοποιούν μόνον εγκαταστάσεις σε αυτό το κράτος μέλος.

3.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι οριζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Στις υποχρεώσεις αυτές επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται όροι για την έγκαιρη παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τον εντοπισμό όλων των κινήσεων αεροσκαφών στον υπό την ευθύνη τους εναέριο χώρο.

4.  Τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, υπό τον όρο ότι αυτός έχει πιστοποιηθεί ή δηλωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 216/2008.

5.  Όσον αφορά λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 και εκτείνονται σε εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών , τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ορίζουν από κοινού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την εφαρμογή του τμήματος εναέριου χώρου. [Τροπολογία 89]

6.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τυχόν αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου και αφορούν τον ορισμό παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα τμήματα εναέριου χώρου όσον αφορά τον εναέριο χώρο που τελεί υπό την ευθύνη τους.·

Άρθρο 10

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσουν ότι, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι πάροχοι δεν υφίστανται κανονιστικά κωλύματα για τους παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών τα οποία θα παρεμπόδιζαν την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται εντός της Ένωσης με δίκαιους, ισότιμους και διαφανείς όρους στην παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Η απαίτηση του παρόντος άρθρου πληρούται το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τον διαχωρισμό της παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας από την παροχή ότι οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, κατά την εκπόνηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, ζητούν προσφορές από διαφορετικούς προμηθευτές υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ο εν λόγω διαχωρισμός περιλαμβάνει την απαίτηση οι υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες να παρέχονται από ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις , με στόχο την επιλογή του οικονομικώς και ποιοτικώς επωφελέστερου παρόχου . Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων, στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 2, ελέγχει, κατά την αξιολόγηση των σχεδίων επιδόσεων, τον βαθμό συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου .

3.  Για την επιλογή παρόχου υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ τηρούνται. Ειδικότερα, ο αναθέτων φορέας λαμβάνει ιδίως υπόψη θεωρεί δεσμευτικά κριτήρια επιλογής την οικονομική και ενεργειακή απόδοση, τη γενική ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών, καθώς και τη διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης .

4.  Πάροχος μπορεί να επιλεγεί για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον εναέριο χώρο κράτους μέλους, εφόσον:

α)  έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με άρθρο 8β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

β)  ο κύριος τόπος δραστηριότητάς του βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους·

γ)  τα κράτη μέλη ή/και υπήκοοι κρατών μελών κατέχουν άνω του 50% του παρόχου και έχουν τον ουσιαστικό έλεγχό του, είτε απευθείας είτε έμμεσα μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιάμεσων επιχειρήσεων, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα σε συμφωνία με τρίτη χώρα, της οποίας η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος· και

δ)  ο πάροχος πληροί τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

5.  Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λειτουργίες του EATMN επιτρέπεται να παρέχονται κεντρικά από τον διαχειριστή δικτύου με την προσθήκη τους στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Επιτρέπεται επίσης να παρέχονται κατ’ αποκλειστικότητα από πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή ένωση τέτοιων παρόχων, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την παροχή υποδομών ATM. Η Επιτροπή προσδιορίζει τους τρόπους επιλογής των παρόχων ή ενώσεών τους, με βάση την επαγγελματική τους επάρκεια και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες με αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και αξιολογεί εν γένει το εκτιμώμενο κόστος και όφελος της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με κεντροποιημένο τρόπο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. Η Επιτροπή ορίζει παρόχους ή ενώσεις τους σύμφωνα με αυτές τις εκτελεστικές πράξεις.

5α.  Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους τρόπους επιλογής των υπηρεσιών που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

5β.  Η Επιτροπή διεξάγει ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τον επιχειρησιακό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο στην ασφάλεια της εισαγωγής των αρχών της αγοράς στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποβάλει τη μελέτη αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2016. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη την υλοποίηση του γενικού προγράμματος ATM και τον αντίκτυπο των τεχνολογιών SESAR στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών. [Τροπολογία 90]

Άρθρο 11

Μηχανισμός επιδόσεων

1.  Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών δικτύου στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, καταρτίζεται μηχανισμός επιδόσεων της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών του δικτύου. Πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α)  στόχους σε επίπεδο Ένωσης και αντίστοιχους στόχους σε τοπικό επίπεδο επιδόσεων στα καίρια πεδία επιδόσεων της ασφάλειας πτήσεων, του περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της οικονομικής απόδοσης, σύμφωνα με τους στόχους υψηλού επιπέδου του γενικού προγράμματος ΑΤΜ που έχει καθοριστεί για όλη την περίοδο αναφοράς · [Τροπολογία 91]

β)  εθνικά τοπικά σχέδια ή σχέδια για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, επιδόσεων που περιλαμβάνουν στόχους επιδόσεων, οι οποίοι εξασφαλίζουν συμμόρφωση προς τους στόχους επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης· και [Τροπολογία 92]

γ)  περιοδική επανεξέταση, παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών του δικτύου.

2.  Η Επιτροπή ορίζει αμερόληπτο και αρμόδιο δημόσιο φορέα για να ενεργεί ως «φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων». Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων (ΦΕΕ). Ο ΦΕΕ συγκροτείται, από την 1η Ιουλίου 2015, ως ευρωπαϊκή οικονομική ρυθμιστική αρχή υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Ο ΦΕΕ έχει ως ρόλο να επικουρεί την Επιτροπή, σε συντονισμό με τις εποπτικές εθνικές αεροπορικές αρχές, και να επικουρεί και να ελέγχει τις εποπτικές εθνικές αεροπορικές αρχές, εφόσον του ζητηθεί, στην εφαρμογή του μηχανισμού επιδόσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο ΦΕΕ είναι λειτουργικά και νομικά ξεχωριστός από οιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών, είτε σε εθνικό είτε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο EAA και , ο διαχειριστής δικτύου, ο Eurocontrol ή άλλος αρμόδιος φορέας μπορεί να παρέχει τεχνική συνδρομή στον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων ΦΕΕ . [Τροπολογία 93]

3.  Τα εθνικά τοπικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου κατά την παράγραφο επιδόσεων στα οποία αναφέρεται η παράγραφος  1 στοιχείο β) καταρτίζονται από τις εποπτικές εθνικές αεροπορικές αρχές και εγκρίνονται από τα κράτη μέλη. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν δεσμευτικούς στόχους σε τοπικό επίπεδο και κατάλληλο καθεστώς παροχής κινήτρων υπό τη μορφή που εγκρίνεται από το/τα κράτος/η μέλος/η. Η κατάρτιση των σχεδίων υπόκειται σε διαβούλευση με την Επιτροπή, τον ΦΕΕ, τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, τους εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου χώρου και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους συντονιστές αερολιμένων. [Τροπολογία 94]

4.  Η συμμόρφωση των σχεδίων και των εθνικών στόχων ή των στόχων λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου με τους στόχους επιδόσεων σε τοπικό επίπεδο Ένωσης και τους αντίστοιχους με τους στόχους επιδόσεων σε τοπικό επίπεδο Ένωσης αξιολογείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων ΦΕΕ . [Τροπολογία 95]

Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι εθνικό σχέδιο ή σχέδιο λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου ορίσει ότι τα τοπικά σχέδια επιδόσεων ή οι τοπικοί στόχοι δεν ανταποκρίνονται στους στόχους σε επίπεδο Ένωσης, μπορεί να ζητήσει από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. [Τροπολογία 96]

5.  Η περίοδος αναφοράς για τον μηχανισμό των επιδόσεων κατά την παράγραφο 1 καλύπτει τρία έτη τουλάχιστον χωρίς να υπερβαίνει το όριο των πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εφόσον οι εθνικοί στόχοι ή οι στόχοι λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου δεν επιτευχθούν, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθορίζουν και εφαρμόζουν μέτρα με σκοπό τη διόρθωση της κατάστασης. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αρκούν για τη διόρθωση της κατάστασης, μπορεί να αποφασίσει να λάβουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ή κυρώσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

6.  Η Επιτροπή και ο ΕΑΑ, από κοινού με τον ΦΕΕ, διενεργεί διενεργούν τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των στόχων επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης και των αντίστοιχων σε τοπικό επίπεδο. [Τροπολογία 97]

7.  Ο μηχανισμός επιδόσεων κατά την παράγραφο 1 βασίζεται στα εξής:

α)  συλλογή, επικύρωση, εξέταση, αξιολόγηση και διάδοση δεδομένων που σχετίζονται με τις επιδόσεις της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών του δικτύου από όλα τα σχετικά μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσίας αεροναυτιλίας, χρήστες του εναέριου χώρου, φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, ο ΕΑΑ, εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές, τα κράτη μέλη και ο Eurocontrol· [Τροπολογία 98]

β)  επιλογή ενδεδειγμένων καίριων πεδίων επιδόσεων με βάση το έγγραφο του ΔΟΠΑ αριθ. 9854 με τίτλο «Γενική επιχειρησιακή ιδέα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας» (Global Air Traffic Management Operational Concept) και συνεπών προς αυτά που προσδιορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων του γενικού προγράμματος ATM, όπου περιλαμβάνονται τομείς ασφαλείας, περιβάλλοντος, χωρητικότητας και οικονομικής απόδοσης και ανθρώπινου παράγοντα , προσαρμοσμένων, εάν απαιτείται, για να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και οι σχετικοί στόχοι για αυτούς τους τομείς και ορισμός περιορισμένου αριθμού καίριων δεικτών επιδόσεων για τη μέτρηση των επιδόσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στους δείκτες επιδόσεων στο πεδίο της ασφάλειας · [Τροπολογία 99]

γ)  καθορισμό και αναθεώρηση στόχων επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης, και των αντίστοιχων σε τοπικό επίπεδο οι οποίοι ορίζονται με βάση εισροές που προσδιορίζονται στο επίπεδο των κρατών μελών ή λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου. Ορίζονται στόχοι επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε λειτουργικό τμήμα του εναερίου χώρου διαθέτει επαρκή ευελιξία για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων · [Τροπολογία 100]

δ)  κριτήρια για τον καθορισμό των εθνικών τοπικών σχεδίων επιδόσεων ή των σχεδίων επιδόσεων λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου από τις εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές, όπου περιέχονται οι τοπικοί στόχοι επιδόσεων και το καθεστώς παροχής κινήτρων. Τα σχέδια επιδόσεων: [Τροπολογία 101]

i)  βασίζονται στα επιχειρηματικά σχέδια των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας τα οποία, με τη σειρά τους, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM · [Τροπολογία 102]

ii)  πραγματεύονται όλα τα στοιχεία κόστους της εθνικής βάσης κόστους ή της βάσης κόστους λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου·

iii)  περιλαμβάνουν δεσμευτικούς τοπικούς στόχους επιδόσεων σύμφωνους με τους στόχους επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης ·

ε)  αξιολόγηση των τοπικών στόχων επιδόσεων με βάση εθνικό τοπικό σχέδιο ή σχέδιο λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου επιδόσεων· [Τροπολογία 103]

στ)  παρακολούθηση των εθνικών τοπικών σχεδίων επιδόσεων ή των σχεδίων επιδόσεων λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, περιλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μηχανισμών συναγερμού· [Τροπολογία 104]

ζ)  κριτήρια για την επιβολή κυρώσεων και για μηχανισμούς αποζημίωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους στόχους επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης και τους αντίστοιχους σε τοπικό επίπεδο που τίθενται κατά την περίοδο αναφοράς και για την υποστήριξη των μηχανισμών συναγερμού· [Τροπολογία 105]

η)  γενικές αρχές για τον καθορισμό από τα κράτη μέλη του καθεστώτος παροχής κινήτρων·

θ)  αρχές για την εφαρμογή μεταβατικού μηχανισμού που απαιτείται για την προσαρμογή στη λειτουργία του συστήματος επιδόσεων, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο·

ι)  ενδεδειγμένες περιόδους αναφοράς και τα διαστήματα για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων επιδόσεων και τον ορισμό νέων στόχων·

ια)  τα σχετικά αναγκαία χρονοδιαγράμματα.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις κατά το άρθρο 26 ώστε να εγκρίνονται οι στόχοι επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης και να θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού επιδόσεων σύμφωνα με τα σημεία της παρούσας παραγράφου. [Τροπολογία 106]

8.  Κατά τον καθορισμό του μηχανισμού επιδόσεων λαμβάνεται υπόψη ότι οι υπηρεσίες κατά τη διαδρομή, οι τερματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες δικτύου είναι διαφορετικές και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα, εάν είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς μέτρησης των επιδόσεων.

8α.  Η Επιτροπή διεξάγει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η συμπεριφορά παραγόντων που δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του συστήματος ΑΤΜ, για παράδειγμα φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, συντονιστές αερολιμένων και φορείς εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών, στην αποτελεσματική λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου ΑΤΜ.

Το πεδίο εφαρμογής της μελέτης καλύπτει, ενδεικτικά, τα εξής:

α)  τον προσδιορισμό παραγόντων που δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο σύστημα ΑΤΜ και οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν το δίκτυο επιδόσεων·

β)  τον αντίκτυπο που έχει η συμπεριφορά των εν λόγω παραγόντων στις επιδόσεις των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε σχέση με τα καίρια πεδία επιδόσεων της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της χωρητικότητας·

γ)  τη δυνατότητα ανάπτυξης δεικτών επιδόσεων και καίριων δεικτών επιδόσεων για τους εν λόγω παράγοντες·

δ)  τα τυχόν πλεονεκτήματα του ευρωπαϊκού δικτύου ΑΤΜ που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή συμπληρωματικών δεικτών επιδόσεων και καίριων δεικτών επιδόσεων· και τα τυχόν κωλύματα για την επίτευξη των βέλτιστων επιδόσεων.

Η μελέτη θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο 12 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού και να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 12 μηνών· τα αποτελέσματά της πρέπει στη συνέχεια να εξεταστούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με στόχο να διευρύνουν το πεδίο του μηχανισμού επιδόσεων ώστε να συμπεριληφθούν τυχόν συμπληρωματικοί δείκτες επιδόσεων και καίριοι δείκτες επιδόσεων για μελλοντικές περιόδους αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 107]

Άρθρο 12

Γενικές διατάξεις για το σύστημα χρέωσης

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 13 και 14, το σύστημα χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών συμβάλλει στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στον καθορισμό, την επιβολή και την εφαρμογή των τελών στους χρήστες του εναερίου χώρου και στην οικονομική απόδοση της παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των πτήσεων, τηρουμένου ταυτόχρονα βέλτιστου επιπέδου ασφαλείας. Το σύστημα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 15 της σύμβασης του Σικάγου του 1944 περί της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας και με το σύστημα χρέωσης των τελών διαδρομής του Εurocontrol.

Άρθρο 13

Αρχές για το σύστημα χρέωσης

1.  Το σύστημα τελών βασίζεται στο λογαριασμό κόστους των υπηρεσιών αεροναυτιλίας ο οποίος βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υπέρ των χρηστών του εναέριου χώρου. Το σύστημα κατανέμει το κόστος αυτό μεταξύ των κατηγοριών χρηστών.

2.  Κατά τον καθορισμό της βάσης κόστους των τελών, εφαρμόζονται οι αρχές που καθορίζονται στις παραγράφους 3 έως 8.

3.  Το κόστος που επιμερίζονται οι χρήστες του εναέριου χώρου είναι το πλήρες κόστος της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων τόκων για τις επενδύσεις κεφαλαίου και τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δαπανών συντήρησης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται ο EAA για τα σχετικά διοικητικά καθήκοντά του. Καθορισμένο κόστος είναι το κόστος που καθορίζεται από το κράτος μέλος είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, είτε κατά την έναρξη της περιόδου αναφοράς για κάθε ημερολογιακό έτος της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5, είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, μετά από κατάλληλες προσαρμογές για την εφαρμογή των μηχανισμών συναγερμού κατά το άρθρο 11.

4.  Το κόστος που λαμβάνεται υπόψη εν προκειμένω είναι αυτό που υπολογίζεται με βάση τις διευκολύνσεις και υπηρεσίες που προβλέπονται και εφαρμόζονται δυνάμει του περιφερειακού σχεδίου αεροναυτιλίας του ΔΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται δαπάνες των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών ή/και ειδικευμένων φορέων, καθώς και άλλες δαπάνες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και παρόχου υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες λόγω κυρώσεων επιβαλλόμενων από κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 33 και οι δαπάνες τυχόν διορθωτικών μέτρων ή κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11. [Τροπολογία 108]

5.  Όσον αφορά τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου και στο πλαίσιο των οικείων συμφωνιών-πλαίσιο, τα κράτη μέλη καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να συμφωνήσουν σε κοινές αρχές για την πολιτική χρέωσης, με σκοπό να καταλήξουν σε μια ενιαία χρέωση, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια επιδόσεών τους . [Τροπολογία 109]

6.  Το κόστος των διαφόρων υπηρεσιών αεροναυτιλίας προσδιορίζεται χωριστά όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

7.  Δεν επιτρέπεται η αλληλεπιδότηση υπηρεσιών διαδρομής και τερματικών υπηρεσιών. Το κόστος που συνδέεται τόσο με τις τερματικές υπηρεσίες όσο και τις υπηρεσίες διαδρομών κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των υπηρεσιών διαδρομών και των τερματικών υπηρεσιών με βάση διαφανή μεθοδολογία. Η αλληλεπιδότηση επιτρέπεται μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μιας των δύο αυτών κατηγοριών μόνον εφόσον αιτιολογηθεί αντικειμενικά και περιγραφεί με σαφήνεια. Δεν επιτρέπεται η αλληλεπιδότηση υπηρεσιών διαδρομής και τερματικών υπηρεσιών.

8.  Διασφαλίζεται η διαφάνεια της βάσης κόστους για τα τέλη. Θεσπίζονται εκτελεστικοί κανόνες για την παροχή πληροφοριών από τους παρόχους υπηρεσιών ώστε να είναι δυνατόν να ελέγχονται οι προβλέψεις, οι πραγματικές δαπάνες και τα έσοδα του παρόχου. Ανταλλάσσονται τακτικά πληροφορίες μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, παρόχων υπηρεσιών, χρηστών του εναέριου χώρου, της Επιτροπής και του Εurocontrol.

9.  Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις εξής αρχές όταν καθορίζουν τέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 έως 8:

α)  τα τέλη για τη διάθεση υπηρεσιών αεροναυτιλίας καθορίζονται χωρίς διακρίσεις κατά την επιβολή τελών σε διαφόρους χρήστες του εναέριου χώρου για τη χρήση της ίδιας υπηρεσίας, δεν γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας ή κατηγορίας του χρήστη·

β)  μπορεί να επιτρέπεται απαλλαγή ορισμένων χρηστών, και ιδίως χειριστών ελαφρών αεροσκαφών και κρατικών αεροσκαφών, υπό τον όρο ότι το κόστος αυτής της απαλλαγής δεν μετακυλύεται σε άλλους χρήστες·

γ)  τα τέλη καθορίζονται ανά ημερολογιακό έτος με βάση το καθορισμένο·

δ)  οι αεροναυτιλιακές υπηρεσίες είναι δυνατόν να παράγουν επαρκή έσοδα για εύλογη απόδοση του ενεργητικού για την απαραίτητη βελτίωση της διάρθρωσης του κεφαλαίου·

ε)  τα τέλη αντικατοπτρίζουν το κόστος των υπηρεσιών και διευκολύνσεων αεροναυτιλίας που διατίθενται στους χρήστες του εναέριου χώρου, καθώς και το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο ΕΑΑ για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παραγωγικών ικανοτήτων των συγκεκριμένων διαφόρων τύπων αεροσκαφών·

στ)  με τα τέλη ενθαρρύνεται η ασφαλής, αποτελεσματική και αποδοτική και βιώσιμη παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας και την οικονομική απόδοση και οι οποίες πληρούν τους στόχους και οικονομικής αποδοτικότητας και την επίτευξη των στόχων επιδόσεων και προάγουν την προάγεται η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, παράλληλα, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με παράλληλη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αεροπορίας. Για τον σκοπό του παρόντος στοιχείου στ) και σε σχέση με τα εθνικά τοπικά σχέδια επιδόσεων ή τα σχέδια επιδόσεων των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να δημιουργούν , η εθνική αεροπορική αρχή μπορεί να δημιουργεί μηχανισμούς, καθώς και κίνητρα που συνίστανται σε οικονομικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, για να ενθαρρύνουν ενθαρρύνει τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή/και τους χρήστες του εναερίου χώρου να προβαίνουν σε βελτιώσεις της παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως αύξηση της χωρητικότητας, μείωση των καθυστερήσεων και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας ταυτόχρονα βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. [Τροπολογία 110]

10.  Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα με τα οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 9. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει οικονομικούς μηχανισμούς για τη βελτίωση του συγχρονισμού των δαπανών κεφαλαίου εναέριου εξοπλισμού και εξοπλισμού εδάφους σε σχέση με την ανάπτυξη των τεχνολογιών SESAR. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 27 παράγραφος 3. [Τροπολογία 111]

Άρθρο 14

Εξέταση της συμμόρφωσης προς τα άρθρα 12 και 13

1.  Η Επιτροπή μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις αρχές και τους κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή επιδιώκει τη δημιουργία αναγκαίων μηχανισμών χρήσης της εμπειρογνωμοσύνης του Eurocontrol και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στα κράτη μέλη, στον Eurocontrol και στους εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου χώρου.

2.  Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ή με δική της πρωτοβουλία, εξετάζει τα ειδικά μέτρα που λαμβάνουν οι εθνικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 12 και 13 για τον καθορισμό του κόστους και των τελών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 32 παράγραφος 1, η Επιτροπή γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνάς της στα κράτη μέλη, στον Eurocontrol και στους εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου χώρου. Η Επιτροπή, εντός δύο μηνών από την παραλαβή αιτήματος, αφού συμβουλευθεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, αποφασίζει εάν αποκαταστάθηκε η συμμόρφωση προς τα άρθρα 12 και 13 και επομένως εάν πρέπει να συνεχισθεί η εφαρμογή του μέτρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2.

Άρθρο 14α

Εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM

Η εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ συντονίζεται από την Επιτροπή. Ο διαχειριστής δικτύου, ο ΦΕΕ και ο διαχειριστής ανάπτυξης συμβάλλουν στην εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 112]

Άρθρο 14β

Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα για την καθιέρωση της διαχείρισης της εφαρμογής του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό και την επιλογή του υπευθύνου για το επίπεδο της διοίκησης φορέα (διαχειριστής ανάπτυξης). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. [Τροπολογία 113]

Άρθρο 14γ

Ο διαχειριστής ανάπτυξης συστήνει στην Επιτροπή δεσμευτικές προθεσμίες για την ανάπτυξη και τις κατάλληλες διορθωτικές δράσεις που αφορούν την καθυστερημένη εφαρμογή. [Τροπολογία 114]

Άρθρο 15

Κοινά έργα

1.  Η εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM είναι δυνατόν να υποστηριχθεί με κοινά έργα. Τα έργα αυτά υποστηρίζουν τους στόχους του παρόντος κανονισμού για τη βελτίωση των επιδόσεων του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας σε καίρια πεδία όπως η χωρητικότητα, η αποτελεσματικότητα των πτήσεων και η οικονομική τους απόδοση, καθώς και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στο πλαίσιο των πρωταρχικών στόχων για την ασφάλεια πτήσεων. Σκοπός των κοινών έργων είναι η έγκαιρη, συντονισμένη και συγχρονισμένη ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων ATM ώστε να επιτευχθούν οι βασικές επιχειρησιακές αλλαγές που περιέχει το γενικό πρόγραμμα ATM, περιλαμβανομένου του προσδιορισμού της πιο κατάλληλης γεωγραφικής διάστασης, μιας βασισμένης στις επιδόσεις αρχιτεκτονικής έργου και μιας προσέγγισης για την προσφορά των υπηρεσιών που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον διαχειριστή ανάπτυξης . Όπου είναι αυτό εφικτό, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των κοινών έργων θα αποσκοπούν στη σύσταση μιας δέσμης βασικών διαλειτουργικών ικανοτήτων για όλα τα κράτη μέλη . [Τροπολογία 115]

2.  Η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα για τη διαχείριση των κοινών έργων και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξή τους. Ο φορέας που αναλαμβάνει την ανάπτυξη των κοινών έργων είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει την ευθύνη για την αρχική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. Tα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν συμπληρώνουν τους μηχανισμούς για την ανάπτυξη των έργων που αφορούν λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, όπως έχει συμφωνηθεί από τα μέρη των εν λόγω τμημάτων. [Τροπολογία 116]

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κοινά έργα για τις σχετικές με το δίκτυο λειτουργίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και των υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ευρώπη, στα οποία να προσδιορίζονται οι λειτουργικές δυνατότητες ΑΤΜ που είναι πλέον έτοιμες προς εγκατάσταση, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και η σχετική γεωγραφική κάλυψη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 27 παράγραφος 3 Τα κοινά έργα μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για τον σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών να αποφασίσουν για τη χρησιμοποίηση των οικονομικών τους πόρων, η Επιτροπή διεξάγει ανεξάρτητη ανάλυση κόστους-οφέλους και κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τους άμεσα ενδιαφερομένους, σύμφωνα με το άρθρο 28, για τη διερεύνηση όλων των κατάλληλων μέσων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους. Το επιλέξιμο κόστος της ανάπτυξης κοινών έργων ανακτάται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας.

3α.  Τα κοινά έργα αποτελούν το μέσο για την εφαρμογή, με συντονισμένο και έγκαιρο τρόπο, των επιχειρησιακών βελτιώσεων που προέκυψαν μέσω του έργου SESAR. Έτσι, συμβάλλουν με αποφασιστικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης. [Τροπολογία 117]

Άρθρο 16

Λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τον καθορισμό και την εφαρμογή των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου με βάση την ενοποιημένη παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αεροναυτιλίας , προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη χωρητικότητα και απόδοση του δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας μέσα στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, να βελτιωθούν οι επιδόσεις του συστήματος αεροπορικών μεταφορών συνολικά και να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. [Τροπολογία 118]

2.  Τα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου καθορίζονται, κατά το δυνατόν, με βάση συμπράξεις κλαδικής συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ιδίως για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 10. Οι συμπράξεις κλαδικής συνεργασίας μπορούν να υποστηρίζουν ένα ή περισσότερα τμήματα του εναερίου χώρου ή μέρος αυτών, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι επιδόσεις. [Τροπολογία 119]

3.  Τα κράτη μέλη, καθώς οι εθνικές αεροπορικές αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αεροναυτιλίας συνεργάζονται μεταξύ τους το μέγιστο δυνατόν για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους προς το παρόν άρθρο. Στη συνεργασία αυτή μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται οι εθνικές αεροπορικές αρχές και πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αεροναυτιλίας από τρίτες χώρες, εφόσον λαμβάνουν μέρος σε λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου. [Τροπολογία 120]

4.  Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου:

α)  υποστηρίζονται από μηχανισμούς ασφαλείας·

β)  σχεδιάζονται κατά τρόπο που να επιδιώκεται μέγιστη συνέργεια από τις συμπράξεις κλαδικής συνεργασίας, ώστε να επιτευχθούν και, ει δυνατόν, να υπερκαλυφθούν οι στόχοι επιδόσεων του άρθρου 11· [Τροπολογία 121]

γ)  καθιστούν δυνατή τη βέλτιστη και ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου, λαμβανομένων υπόψη των ροών της εναέριας κυκλοφορίας· [Τροπολογία 122]

δ)  εξασφαλίζουν τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκτυο αεροδιαδρόμων, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 ·

ε)  δικαιολογούνται από τη συνολική προστιθέμενή τους αξία, συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης χρήσης των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, βάσει αναλύσεων κόστους-οφέλους·

στ)  εφόσον είναι δυνατόν διασφαλίζουν ομαλή και ευέλικτη μεταβίβαση της ευθύνης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των μονάδων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας·

ζ)  διασφαλίζουν συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων διαμορφώσεων του εναέριου χώρου·

η)  συμμορφώνονται με τους όρους που απορρέουν από περιφερειακές συμφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο του ΔΟΠΑ·

θ)  είναι σε συμφωνία με τις περιφερειακές συμφωνίες που ισχύουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ιδίως τις συμφωνίες όπου συμμετέχουν τρίτες ευρωπαϊκές χώρες·

θα)  ενοποιούν την προμήθεια των υποδομών ΑΤΜ και στοχεύουν στην αύξηση της διαλειτουργικότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού· [Τροπολογία 123]

θβ)  εξασφαλίζουν τη συνέπεια προς τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων . [Τροπολογία 124]

Οι απαιτήσεις της παραγράφου 4 στοιχεία γ), δ) και ζ) εκπληρώνονται σύμφωνα με τον βέλτιστο σχεδιασμό του εναερίου χώρου από τον διαχειριστή δικτύου, όπως ορίζει το άρθρο 17.

5.  Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να εκπληρωθούν με τη συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε ένα ή περισσότερα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου.

6.  Λειτουργικό Επιχειρησιακό τμήμα εναέριου χώρου το οποίο καταλαμβάνει εναέριο χώρο υπό την αρμοδιότητα περισσότερων του ενός κρατών μελών καθορίζεται με κοινή υπόδειξη όλων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και, κατά περίπτωση, των τρίτων χωρών, με αρμοδιότητα για οποιοδήποτε μέρος του εναέριου χώρου που περιλαμβάνεται στο εν λόγω τμήμα. [Τροπολογία 126]

Η κοινή υπόδειξη με την οποία καθορίζεται το λειτουργικό τμήμα εναερίου χώρου περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις για τον τρόπο τροποποίησης του λειτουργικού τμήματος και για τον τρόπο με τον οποίο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, τρίτη χώρα μπορεί να αποσυρθεί από το λειτουργικό τμήμα, όπως επίσης περιέχει μεταβατικές διατάξεις.

7.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τον καθορισμό των λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου στην Επιτροπή. Το(τα) ενδιαφερόμενο(α) κράτος(η) μέλος(η), πριν κοινοποιήσει(ουν) στην Επιτροπή την καθιέρωση λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, παρέχει(ουν) στην Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλες πληροφορίες και τους δίνει(ουν) τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

8.  Εφόσον ανακύψουν δυσκολίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών όσον αφορά διασυνοριακό λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου, το οποίο αφορά εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία τους, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν από κοινού το θέμα στην επιτροπή ενιαίου ουρανού για γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την εν λόγω γνωμοδότηση προκειμένου να εξευρεθεί λύση.

9.  Αφού λάβει τις κοινοποιήσεις εκ μέρους των κρατών μελών στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 6 και 7, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο κάθε λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 και παρουσιάζει τα συμπεράσματα στα κράτη μέλη, προς συζήτηση. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα ή περισσότερα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, αρχίζει διάλογο με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη με στόχο την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης.

10.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει λεπτομερή μέτρα σχετικά με την κοινή υπόδειξη του(των) παρόχου(ων) υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας κατά την παράγραφο 6, στα οποία να προσδιορίζονται οι τρόποι επιλογής του(των) παρόχου(ων) υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, η περίοδος ορισμού τους, ρυθμίσεις εποπτείας, η δυνατότητα διάθεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι ρυθμίσεις κάλυψης ευθύνης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

11.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει μέτρα σχετικά με τις κατά την παράγραφο 6 πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν το(τα) κράτος(η) μέλος(η). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν ρυθμίσεων για τις FAB που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές ικανοποιούν ή, στο μέτρο του δυνατού, υπερβαίνουν τους στόχους επιδόσεων που τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 11. [Τροπολογία 127]

Άρθρο 16α

Συμπράξεις κλαδικής συνεργασίας

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας μπορούν να συνεργάζονται προκειμένου να ιδρύσουν συμπράξεις κλαδικής συνεργασίας, ιδίως σε σχέση με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 10. Οι συμπράξεις κλαδικής συνεργασίας μπορούν να υποστηρίζουν ένα ή περισσότερα τμήματα του εναερίου χώρου ή μέρος αυτών, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι επιδόσεις.

2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα εξαλειφθούν τυχόν εμπόδια στις συμπράξεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ζητήματα κάλυψης ευθύνης, μοντέλων χρεώσεων και εμποδίων διαλειτουργικότητας. [Τροπολογία 128]

Άρθρο 17

Διαχείριση και σχεδιασμός του δικτύου

1.  Οι υπηρεσίες του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) επιτρέπουν βέλτιστη και ευέλικτη χρήση του εναερίου χώρου και εξασφαλίζουν στους χρήστες του εναερίου χώρου τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις διαδρομές που προτιμούν και ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες του δικτύου αποσκοπούν στη στήριξη πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου και εκτελούνται με ταυτόχρονη τήρηση της αρχής του διαχωρισμού μεταξύ ρυθμιστικών και επιχειρησιακών καθηκόντων. [Τροπολογία 129]

2.  Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τους εθνικούς αεροδιαδρόμους και τις δομές του εναέριου χώρου, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι αναλαμβάνονται οι κάτωθι λειτουργίες και υπηρεσίες υπό την ευθύνη του συντονίζονται από διαχειριστή δικτύου: [Τροπολογία 130]

α)  σχεδιασμός του ευρωπαϊκού δικτύου αεροδιαδρόμων·

β)  συντονισμός των εν ανεπαρκεία πόρων, εντός των συχνοτήτων που χρησιμοποιεί κατά κανόνα η εναέρια κυκλοφορία, ιδίως των ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και συντονισμός των κωδικών αναμεταδοτών ραντάρ·

γ)  κεντρική λειτουργία για τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας·

δ)  διάθεση πύλης παροχής αεροναυτικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 23·

ε)  βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του εναερίου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων εναερίου χώρου και των δομών εναερίου χώρου κατά τη διαδρομή και σε τερματικές περιοχές, σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου κατά το άρθρο 16· [Τροπολογία 131]

στ)  κεντρική λειτουργία συντονισμού αεροπορικών κρίσεων.

Οι λειτουργίες και υπηρεσίες της παραγράφου 1 δεν συνεπάγονται τη λήψη δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής φύσεως. Λαμβάνουν υπόψη προτάσεις που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου. Εκτελούνται σε συντονισμό με τις στρατιωτικές αρχές βάσει συμπεφωνημένων διαδικασιών για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου. [Τροπολογία 132]

Η Επιτροπή μπορεί, και σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, να ορίσει τον Eurocontrol, ή άλλον αμερόληπτο και αρμόδιο φορέα, να εκτελεί καθήκοντα διαχειριστή δικτύου. Τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται με αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και πραγματοποιούνται εξ ονόματος της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων φορέων. Υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει τον διαχωρισμό των ευθυνών για την παροχή υπηρεσιών και τη ρύθμιση, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του δικτύου ATM συνολικά και με την πλήρη συμμετοχή των χρηστών του εναέριου χώρου και των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 2016 , η Επιτροπή ορίζει τον διαχειριστή δικτύου ως αυτόνομο πάροχο υπηρεσιών με τη σύσταση ει δυνατόν κλαδικής σύμπραξης. [Τροπολογία 133]

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 προκειμένου να προσθέτει στον κατάλογο υπηρεσιών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 νέες υπηρεσίες, ώστε να τον προσαρμόζει στην τεχνική και επιχειρησιακή πρόοδο για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με κεντρικό τρόπο

4.  Η Επιτροπή εκδίδει λεπτομερείς κανόνες για:

α)  τον συντονισμό και την εναρμόνιση μεθόδων και διαδικασιών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των αεροναυτικών συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αρχών και κριτηρίων·

β)  την κεντρική λειτουργία συντονισμού για τον έγκαιρο εντοπισμό και την κάλυψη των αναγκών σε συχνότητες στις ζώνες συχνοτήτων που διατίθενται στη γενική εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου αερομεταφορών·

γ)  πρόσθετες υπηρεσίες του δικτύου όπως ορίζονται στο γενικό πρόγραμμα ATM·

δ)  τις λεπτομέρειες μιας διαδικασίας λήψεως αποφάσεων που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της λειτουργίας διαχείρισης του δικτύου για τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2·

ε)  λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διοικητική δομή του διαχειριστή δικτύου με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρησιακών παραγόντων·

στ)  ρυθμίσεις για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων φορέων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδος· και

ζ)  εντός του ραδιοφάσματος που διατίθεται στη γενική εναέρια κυκλοφορία από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, την κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ της λειτουργίας διαχείρισης του δικτύου και των εθνικών διαχειριστών συχνοτήτων, με την οποία εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες εθνικής διαχείρισης συχνοτήτων εξακολουθούν να προβαίνουν στις εκχωρήσεις συχνοτήτων που δεν έχουν αντίκτυπο στο δίκτυο. Στις περιπτώσεις που έχουν αντίκτυπο στο δίκτυο, οι εθνικοί διαχειριστές συχνοτήτων συνεργάζονται με τους υπεύθυνους για τη λειτουργία διαχείρισης του δικτύου, ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση των συχνοτήτων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

5.  Πτυχές του σχεδιασμού του εναέριου χώρου, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 4 στοιχείο γ), αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο ή στο επίπεδο των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου. Σε αυτήν τη διαδικασία σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη η ζήτηση και η πολυπλοκότητα της εναέριας κυκλοφορίας, και τα τοπικά σχέδια επιδόσεων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου και περιλαμβάνεται πλήρης διαβούλευση με τους σχετικούς χρήστες του εναέριου χώρου ή με σχετικές ομάδες που εκπροσωπούν χρήστες του εναερίου χώρου και, κατά περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές. [Τροπολογία 134]

Άρθρο 18

Σχέσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών άλλων παρόχων υπηρεσιών που έχουν πιστοποιηθεί ή δηλωθεί στην Ένωση.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας επισημοποιούν τις σχέσεις συνεργασίας τους με γραπτές συμφωνίες ή ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονται τα συγκεκριμένα καθήκοντα και λειτουργίες που αναλαμβάνει κάθε πάροχος και επιτρέπεται η ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ όλων των παρόχων υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τη γενική εναέρια κυκλοφορία. Οι ρυθμίσεις αυτές κοινοποιούνται στην οικεία εθνική εποπτική αρχή.

3.  Σε περιπτώσεις που συνεπάγονται την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, απαιτείται η έγκριση των οικείων κρατών μελών.

Άρθρο 19

Σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας καθιερώνουν μηχανισμούς διαβούλευσης για να συμβουλεύονται τις σχετικές ομάδες χρηστών του εναερίου χώρου και τους φορείς εκμετάλλευσης για όλα τα μείζονα θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα στρατηγικά επενδυτικά σχέδια, ιδίως σε ό,τι αφορά πτυχές που απαιτούν συγχρονισμό μεταξύ της ανάπτυξης εναέριου εξοπλισμού και εξοπλισμού εδάφους, ή για τις αλλαγές διαμορφώσεων του εναερίου χώρου. Οι χρήστες του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα για τον τρόπο διαβούλευσης και συμμετοχής των χρηστών του εναερίου χώρου στη διαδικασία έγκρισης εκπόνησης στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή τους με το γενικό πρόγραμμα ΑΤΜ και τα κοινά έργα για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 15 . Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. [Τροπολογία 135]

Με την επιφύλαξη του ρόλου της επιτροπής ενιαίου ουρανού, η Επιτροπή θα συστήσει μια συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα, στην οποία θα συμμετάσχουν ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι του ΑΤΜ και άλλοι εμπειρογνώμονες από όργανα εκπροσώπησης του επαγγελματικού προσωπικού. Ο ρόλος της ομάδας αυτής είναι να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και του ανθρώπινου παράγοντα στον τομέα ΑΤΜ. [Τροπολογία 136]

Άρθρο 20

Σχέσεις με τις στρατιωτικές αρχές

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι θεσπίζονται ή ανανεώνονται γραπτές συμφωνίες μεταξύ των αρμοδίων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών ή ισότιμες νομικές ρυθμίσεις όσον αφορά στη διαχείριση συγκεκριμένων τμημάτων εναέριου χώρου.

Άρθρο 21

Διαφάνεια των λογαριασμών

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως του καθεστώτος ιδιοκτησίας ή της νομικής μορφής τους, συντάσσουν, υποβάλλουν σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και δημοσιεύουν τους οικονομικούς λογαριασμούς τους. Οι λογαριασμοί αυτοί συμμορφώνονται με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετεί η Ένωση. Όταν, λόγω του νομικού καθεστώτος του παρόχου υπηρεσιών, είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ο πάροχος επιδιώκει να επιτύχει τη συμμόρφωση αυτή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας με το παρόν άρθρο το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2017. [Τροπολογία 137]

2.  Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας δημοσιεύουν ετήσια έκθεση και υπόκεινται τακτικά σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο.

3.  Σε περίπτωση παροχής δέσμης υπηρεσιών, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας προσδιορίζουν και δημοσιοποιούν τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, κατανεμημένα σύμφωνα με το σύστημα χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών που αναφέρεται στο άρθρο 12 και, αναλόγως, τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες μη αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως θα ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν εάν τις υπηρεσίες αυτές παρείχαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

4.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των παρόχων υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στον υπό την ευθύνη τους εναέριο χώρο.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (18) σε παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού. [Τροπολογία 138]

Άρθρο 22

Πρόσβαση στα δεδομένα και προστασία τους

1.  Όσον αφορά τη γενική εναέρια κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά δεδομένα ανταλλάσσονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, χρηστών του εναέριου χώρου και αερολιμένων, ώστε να διευκολύνονται οι επιχειρησιακές τους ανάγκες. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνον για επιχειρησιακούς σκοπούς.

2.  Πρόσβαση στα σχετικά επιχειρησιακά δεδομένα παρέχεται στις κατάλληλες αρχές, τους πιστοποιημένους ή δηλωμένους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, στους χρήστες εναέριου χώρου και στους αερολιμένες, χωρίς διακρίσεις.

3.  Οι πιστοποιημένοι ή δηλωμένοι πάροχοι υπηρεσιών, οι χρήστες εναέριου χώρου και οι αερολιμένες θεσπίζουν τυποποιημένους όρους για την πρόσβαση στα σχετικά επιχειρησιακά δεδομένα τους, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές εγκρίνουν τους τυποποιημένους όρους. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέτρα σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ανταλλαγή δεδομένων και τον τύπο των σχετικών δεδομένων όσον αφορά τους όρους αυτούς και την έγκρισή τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 27 παράγραφος 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Άρθρο 23

Ηλεκτρονικές αεροναυτικές πληροφορίες

1.  Με την επιφύλαξη δημοσίευσης αεροναυτικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη και με συνέπεια προς τη δημοσίευση αυτή, η Επιτροπή, εργαζόμενη σε συνεργασία με τον διαχειριστή δικτύου, εξασφαλίζει τη διάθεση ηλεκτρονικών αεροναυτικών πληροφοριών υψηλής ποιότητας, οι οποίες είναι εναρμονισμένες ως προς τη μορφή τους και εξυπηρετούν τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών ως προς την ποιότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανάπτυξη υποδομής αεροναυτικών πληροφοριών σε επίπεδο Ένωσης υπό μορφή ηλεκτρονικής και ολοκληρωμένης πύλης ενημέρωσης απεριόριστης πρόσβασης από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει την πρόσβαση στα ζητούμενα στοιχεία δεδομένων και την παροχή τους, τα οποία αφορούν όχι μόνον αεροναυτικές πληροφορίες αλλά και, π.χ., πληροφορίες του γραφείου αναφορών εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας (ARO), μετεωρολογικές πληροφορίες και πληροφορίες διαχείρισης της ροής.

3.  Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα για τη δημιουργία και την εφαρμογή ηλεκτρονικής και ολοκληρωμένης πύλης ενημέρωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

Άρθρο 24

Τεχνολογική ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

1.  Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της διαλειτουργικότητας της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που συνδέεται με την ανάπτυξη και την εγκατάσταση του γενικού προγράμματος ATM. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

2.  Όσον αφορά τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφαρμόζεται το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή ζητεί από τον EAA να συμπεριλάβει τους κανόνες αυτούς στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του κατά το άρθρο 56 του εν λόγω κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Προσαρμογή των παραρτημάτων

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 6 προκειμένου να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος I για τους ειδικευμένους φορείς και τους όρους που πρέπει να συνοδεύουν τα πιστοποιητικά που χορηγούνται στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας του παραρτήματος II, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η πείρα που αποκτούν οι εθνικές εποπτικές αρχές από την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών και οι όροι ή η εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας από άποψη διαλειτουργικότητας και ενοποιημένης παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Άρθρο 26

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 7, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 25 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον για περίοδο επτά ετών .

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την ανατεθείσα αρμοδιότητα το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 139]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 7, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 25 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 7, του άρθρου 17 παράγραφος 3 και του άρθρου 25, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού, αποκαλούμενη εφεξής «επιτροπή». Η επιτροπή νοείται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 28

Διαβούλευση της Επιτροπής με τα ενδιαφερόμενα μέρη

1.  Η Επιτροπή θεσπίζει μηχανισμό διαβούλευσης σε επίπεδο Ένωσης για να διαβουλεύεται σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εφόσον χρειάζεται. Η ειδική επιτροπή κλαδικού διαλόγου που έχει συσταθεί από την Επιτροπή βάσει της απόφασης 98/500/ΕΚ συμμετέχει στη διαβούλευση.

2.  Στους ενδιαφερόμενους φορείς μπορεί να περιλαμβάνονται:

—  πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας,

—  φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων,

—  σχετικοί χρήστες του εναερίου χώρου ή σχετικές ομάδες που εκπροσωπούν τους χρήστες του εναερίου χώρου,

—  στρατιωτικές αρχές,

—  αεροναυπηγική βιομηχανία, και

—  επαγγελματικές οργανώσεις εκπροσώπησης του προσωπικού.

Άρθρο 29

Συμβουλευτικό όργανο του κλάδου

Με την επιφύλαξη του ρόλου της επιτροπής και του Εurocontrol, η Επιτροπή συνιστά «συμβουλευτικό όργανο του κλάδου», στο οποίο συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι ενώσεις των χρηστών του εναέριου χώρου, οι αερολιμένες, οι φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων, η αεροναυπηγική βιομηχανία και τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων. Ο ρόλος του οργάνου αυτού είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Άρθρο 30

Σχέσεις με τρίτες χώρες

Η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν ως στόχο και υποστηρίζουν την επέκταση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, επιδιώκουν, είτε στα πλαίσια συμφωνιών που συνάπτονται με όμορες τρίτες χώρες είτε στα πλαίσια κοινών υποδείξεων λειτουργικών τμημάτων του εναερίου χώρου ή συμφωνιών λειτουργιών δικτύου, περαιτέρω στόχων του παρόντος κανονισμού στις χώρες αυτές.

Άρθρο 31

Υποστήριξη από εξωτερικούς φορείς

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί υποστήριξη από εξωτερικό οργανισμό για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 32

Εμπιστευτικότητα

1.  Οι εθνικές εποπτικές αεροπορικές αρχές, ενεργώντας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, και η Επιτροπή δεν δημοσιοποιούν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, ιδίως πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τις πτυχές που αφορούν τις δαπάνες τους. [Τροπολογία 140]

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εθνικών εποπτικών αεροπορικών αρχών ή της Επιτροπής να δημοσιοποιούν πληροφορίες όταν αυτό κρίνεται ουσιαστικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή, η δημοσιοποίηση χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα και συνεκτιμώνται τα θεμιτά συμφέροντα των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας όσον αφορά στην προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων τους. [Τροπολογία 141]

3.  Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με το σύστημα χρέωσης κατά το άρθρο 12 δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 33

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων και μηχανισμούς αποζημίωσης σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως από τους χρήστες του εναερίου χώρου και τους παρόχους υπηρεσιών, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιβολή τους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. [Τροπολογία 142]

Άρθρο 34

Επανεξέταση και μέθοδοι εκτίμησης των επιπτώσεων

1.  Η Επιτροπή επανεξετάζει κατά περιόδους την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο δ). Όταν αιτιολογείται για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με δράσεις που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, εργασιακές και τεχνολογικές πτυχές, όπως και σχετικά με την ποιότητα εξυπηρέτησης, με βάση τους αρχικούς στόχους και τις μελλοντικές ανάγκες.

Άρθρο 35

Διασφαλίσεις

Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει την εφαρμογή μέτρων από κράτος μέλος, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της πολιτικής ασφάλειας ή άμυνας. Τα μέτρα αυτά είναι ιδίως μέτρα τα οποία είναι επιτακτικά:

α)  για την επιτήρηση του εναέριου χώρου που τελεί υπό την ευθύνη του, σύμφωνα με τις συμφωνίες για το περιφερειακό σχέδιο αεροναυτιλίας του ΙCAO, που περιλαμβάνουν την ικανότητα ανίχνευσης, αναγνώρισης και αξιολόγησης όλων των αεροσκαφών που χρησιμοποιούν τον εναέριο αυτό χώρο, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατοχύρωση της ασφάλειας των πτήσεων και να αναλαμβάνεται δράση για την κατοχύρωση της ασφάλειας και των αμυντικών αναγκών,

β)  σε περίπτωση σοβαρών εσωτερικών διαταραχών που θίγουν την τήρηση της έννομης τάξης,

γ)  σε περίπτωση πολέμου ή σοβαρής διεθνούς έντασης που αποτελεί απειλή πολέμου,

δ)  για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των κρατών μελών που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας,

ε)  για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και στρατιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και των αναγκαίων δυνατοτήτων διεξαγωγής ασκήσεων.

Άρθρο 36

Αεροπορικός Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EAA)

Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους τους όπως προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, συντονίζουν τη δράση τους, κατά περίπτωση, με τον EAA.

Άρθρο 37

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 549/2004, 550/2004, 551/2004 και 552/2004 καταργούνται.

Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1.  Οι ειδικευμένοι φορείς πρέπει:

—  να μπορούν να επιδείξουν εκτεταμένη πείρα στην αξιολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους κλάδους των αερομεταφορών, ιδίως δε των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και σε άλλους συναφείς κλάδους, σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

—  να διαθέτουν πλήρεις κανόνες και κανονισμούς για την περιοδική επιθεώρηση των προαναφερόμενων φορέων, οι οποίοι δημοσιεύονται, αναβαθμίζονται και βελτιώνονται διαρκώς μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων·

—  να μην ελέγχονται από παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, αρχές διαχείρισης αερολιμένων ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται εμπορικά στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή στις υπηρεσίες αερομεταφορών·

—  να διαθέτουν σημαντικό τεχνικό, διευθυντικό, βοηθητικό και ερευνητικό προσωπικό ανάλογο των καθηκόντων που πρέπει να εκτελούν·

—  να συνάπτουν σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι έλεγχοι διενεργούνται απευθείας από το κράτος μέλος.

Ο ειδικευμένος φορέας, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε άμεσα, ούτε ως εντολοδόχοι, στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση των συστατικών στοιχείων ή των συστημάτων, ούτε στην χρησιμοποίησή τους. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή ή του παραγωγού.

Ο ειδικευμένος φορέας οφείλει να εκτελεί τις εργασίες ελέγχου με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλει να μην εξαρτά τη στάση του από πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την κρίση του ή τα αποτελέσματα του ελέγχου του, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που θίγονται από τα αποτελέσματα των ελέγχων.

2.  Το προσωπικό του ειδικευμένου φορέα πρέπει να διαθέτει:

—  άρτια τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,

—  ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πρακτική εμπειρία των ελέγχων αυτών,

—  την απαιτούμενη ικανότητα σύνταξης των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που αποδεικνύουν ότι οι έλεγχοι έχουν πράγματι διεξαχθεί,

—  εγγυημένη ανεξαρτησία. Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθμό των ελέγχων που διενεργεί, ούτε από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1.  Τα πιστοποιητικά αναφέρουν:

α)  την εθνική εποπτική αεροπορική αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό· [Τροπολογία 143]

β)  το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος·

γ)  τις πιστοποιούμενες υπηρεσίες·

δ)  δήλωση συμμόρφωσης του αιτούντος προς τις κοινές απαιτήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 8β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

ε)  την ημερομηνία έκδοσης και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού.

2.  Οι πρόσθετοι όροι που συνοδεύουν τα πιστοποιητικά μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να αφορούν:

α)  την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των χρηστών του εναερίου χώρου στις υπηρεσίες και το απαιτούμενο επίπεδο των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας·

β)  τις λειτουργικές προδιαγραφές της ή των συγκεκριμένων υπηρεσιών·

γ)  το χρόνο κατά τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες·

δ)  το λειτουργικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ή των συγκεκριμένων υπηρεσιών·

ε)  την οριοθέτηση ή τον περιορισμό άσκησης υπηρεσίας ή υπηρεσιών διαφορετικών από εκείνες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

στ)  συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλες διευθετήσεις μεταξύ του παρόχου υπηρεσίας ή υπηρεσιών και τρίτου, τα οποία αφορούν την ή τις υπηρεσίες·

ζ)  την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται ευλόγως για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της ή των υπηρεσιών προς τις κοινές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων και των οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων, καθώς και τις μείζονες μεταβολές του τύπου ή/και της εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

η)  κάθε άλλο νομικό όρο ο οποίος δεν αφορά συγκεκριμένα τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, όπως όρους που σχετίζονται με την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1

--------------

Άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 4

--------------

Άρθρο 1

--------------

Άρθρο 2 σημεία 1 έως 35

Άρθρο 2 σημεία 1 έως 35

Άρθρο 2 σημεία 36 έως 38

Άρθρο 2 σημεία 17, 18, 23, 24, 32, 35, 36

---------------

Άρθρο 3

---------------

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 2 παράγραφοι 3 έως 6

Άρθρο 5 παράγραφοι 3 έως 6

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 4

-------------

Άρθρο 6

----------- -

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 4 και 6

Άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 7 παράγραφοι 2, 3, 5, 7 έως 9

-------------

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 9

-------------

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Άρθρο 12

Άρθρο 15

Άρθρο 13

Άρθρο 16

Άρθρο 14

Άρθρο 15α

Άρθρο 15

Άρθρο 19α παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 9α παράγραφος 2 σημείο i)

------------

Άρθρο 9α παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 9α παράγραφοι 3 έως 9

Άρθρο 16 παράγραφος 6 έως 12

Άρθρο 9β

--------------

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 2β

Άρθρο 17 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε)

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 έως 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 17 παράγραφοι 3 έως 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχεία ε) έως στ)

Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχεία στ) και ζ)

Άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 7

Άρθρο 17 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 6 παράγραφοι 8 και 9

-------------

Άρθρο 10

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 11

Άρθρο 20

Άρθρο 12

Άρθρο 21

Άρθρο 13

Άρθρο 22

Άρθρο 3

---------------

Άρθρο 3α

Άρθρο 23

Άρθρο 4

---------- ----

Άρθρο 7

---------- ----

Άρθρο 8

---------- ----

Άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

---------- ----

Άρθρα 2 έως 3 παράγραφος 2

-------------

Άρθρο 3 παράγραφος 4 έως άρθρο 7

-------------

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5

-------------

Άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6

Άρθρο 29

Άρθρο 7

Άρθρο 30

Άρθρο 8

Άρθρο 31

Άρθρο 4

-------------

Άρθρο 9

-------------

Άρθρο 18

Άρθρο 32

Άρθρο 9

Άρθρο 33

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 έως 4

Άρθρο 34 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 12 παράγραφος 1

-------------

Άρθρο 18α

---- --------

Άρθρο 10

----- -------

Άρθρο 13

Άρθρο 35

Άρθρο 13α

Άρθρο 36

Άρθρο 10

-------------

Άρθρο 11

Άρθρο 37

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 38

Άρθρο 19 παράγραφος 2

-------------

Παράρτημα I

Παράρτημα V

Παράρτημα I

Παράρτημα I

-----------

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα II

----------

Παράρτημα III

Παράρτημα III

----------

Παράρτημα IV

-----------

(1)Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014.
(3)ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.
(4)ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.
(5)ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20.
(6)ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26.
(7)ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 9.
(8)ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27.
(9)EE L 95 της 9.4.2009, σ. 41.
(10)ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(11)ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(12)ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
(13)EE L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
(14)ΕΕ C 179 της 1.8.2006, σ. 2.
(15)ΕΕ L 95 της 9.4.2009, σ. 41.
(16)ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1.
(17)Το Eurocontrol έχει συσταθεί με τη διεθνή σύμβαση, της 13ης Δεκεμβρίου 1960, περί συνεργασίας για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουαρίου 1981 και αναθεωρήθηκε με το πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997.
(18)ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου