Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0187(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0098/2014

Indgivne tekster :

A7-0098/2014

Forhandlinger :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.14

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0221

Vedtagne tekster
PDF 381kWORD 175k
Onsdag den 12. marts 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I
P7_TA(2014)0221A7-0098/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0409),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0169/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det maltesiske Repræsentanterne Hus, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. december 2013(1) ,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0098/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 170 af 5.6.2014, s. 116.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester
(EØS-relevant tekst)
P7_TC1-COD(2013)0187

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Af hensyn til de ændringer, som er indført i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1108/2009(3) og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1070/2009(4) , er det nødvendigt at tilpasse indholdet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(5) i forhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004(6) , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004(7) , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004(8) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004(9) .

(2)  Udvikling og gennemførelse af ATM-masterplanen forudsætter lovbestemmelser, der omfatter en lang række luftfartsrelaterede spørgsmål. Agenturet bør i forbindelse med sin bistand til Kommissionens opstilling af tekniske bestemmelser anlægge en afbalanceret tilgang uden interessekonflikter til regulering af forskellige aktiviteter ud fra deres specifikke karakteristika, acceptable sikkerhedsniveauer niveauer for sikkerhed, klima og miljøbæredygtighed og et fastlagt risikohierarki med hensyn til brugerne for at sikre en dækkende og koordineret udvikling af luftfarten. [Ændring 1]

(3)  Kommissionen bør gives delegationsbeføjelse til at vedtage retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at tage hensyn til tekniske, videnskabelige, operationelle eller sikkerhedsmæssige behov ved at ændre eller supplere bestemmelserne om luftdygtighed, miljøbeskyttelse, piloter, flyveoperationer, flyvepladser, ATM/ANS, flyveledere, tredjelandes operatører, tilsyn og håndhævelse, fleksibilitetsbestemmelser, bøder og tvangsbøder samt gebyrer og afgifter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer i forbindelse med det forberedende arbejde, bl.a. på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidigt og på hensigtsmæssig måde at fremsende relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(3a)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt bør Kommissionen høre agenturet og de sagkyndige fra de stemmeberettigede medlemsstater, der er repræsenteret i bestyrelsen. Den bør tage hensyn til udtalelserne fra disse rådgivende organer og afstå fra at vedtage en delegeret retsakt, såfremt et flertal af de sagkyndige og agenturet modsætter sig det. [Ændring 2]

(3b)  For yderligere at lette indførelsen af en risikobaseret, forholdsmæssig og bæredygtig lovramme bør Kommissionen foretage endnu en analyse af behovet for at modernisere forordning (EF) nr. 216/2008. [Ændring 3]

(3c)  Agenturet bør som det centrale element i Unionens luftfartssystem også spille en ledende rolle i forbindelse med Unionens eksterne luftfartsstrategi. Navnlig bør agenturet i tæt samarbejde med Kommissionen med henblik på at nå et af de mål, der er indeholdt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 216/2008, yde et væsentligt bidrag til udbredelse af Unionens luftfartsstandarder og fremme af bevægeligheden for Unionens luftfartsprodukter, eksperter og tjenesteydelser i hele verden for at lette deres adgang til nye vækstmarkeder. [Ændring 4]

(3d)  Udstedelsen af certifikater og godkendelser og levering af andre tjenesteydelser udgør en væsentlig del af agenturets service over for luftfartsindustrien og bør som sådan bidrage til at styrke EU- luftfartsindustriens konkurrenceevne. Agenturet bør sættes i stand til at reagere på den svingende efterspørgsel på markedet. Antallet af medarbejdere, der finansieres gennem indtægter fra gebyrer og afgifter bør derfor kunne tilpasses og ikke fastsættes i stillingsfortegnelsen. [Ændring 5]

(3e)  Nærværende forordning tager sigte på at opfylde kravet i artikel 65a i forordning (EF) nr. 216/2008 ved at fjerne mulige overlapninger mellem forordning (EF) nr. 549/2004 og forordning (EF) nr. 216/2008 gennem en tilpasning af førstnævnte til sidstnævnte og sikring af en klar opgavefordeling mellem Kommissionen, agenturet og Eurocontrol, således at Kommissionen koncentrerer sig om de økonomiske og tekniske bestemmelser med bistand fra agenturet med hensyn til udfærdigelsen af tekniske bestemmelser og tilsyn, mens Eurocontrol koncentrerer sig om operationelle opgaver, navnlig opgaver vedrørende netforvalterbegrebet i medfør af forordning (EF) nr. 550/2004, hvorved der indførtes en fælles en route-afgiftsordning for luftfartstjenester, inklusive tilsyn, for at skabe større åbenhed og omkostningseffektivitet til fordel for brugerne af luftrummet. I den forbindelse er det bl.a. for at mindske de samlede omkostninger ved ATM/ANS-tilsynet ligeledes nødvendigt at tilpasse den nuværende en route-afgiftsordning, så provenuet dækker udgifterne til ATM/ANS' varetagelse af tilsynsopgaverne. Sådanne tilpasninger vil sikre, at agenturet har de nødvendige ressourcer til at udføre det sikkerhedstilsyn, som det har fået overdraget i overensstemmelse med Unionens samlede systemtilgang til luftfartssikkerhed, bidrage til en mere åben, omkostningseffektiv og effektiv levering af flynavigationstjenester til de brugere af luftrummet, som finansierer systemet, og fremme leveringen af en integreret service. [Ændring 6]

(4)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(10) .

(5)  Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter med umiddelbar virkning, hvor det i behørigt begrundede tilfælde er nødvendigt af hensyn til sagens særligt hastende karakter for så vidt angår dispensationer til flyvepladser og beslutninger om ikke at tillade anvendelsen af fleksibilitetsbestemmelser.

(5a)  For at sikre interoperabilitet mellem de teknologier, der anvendes i verden, bør Kommissionen og agenturet fremme en internationalt koordineret tilgang til de standardiseringsbestræbelser, som Organisationen for International Civil Luftfart gør sig. [Ændring 7]

(6)  På grundlag af en analyse af de enkelte sager og under hensyntagen til agenturets særlige kendetegn bør visse principper i forbindelse med agenturets dets forvaltning og drift bør tilpasses den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som fik opbakning fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i juli 2012. Navnlig bør der ved sammensætningen af forretningsudvalget tages hensyn til luftfartens betydning i de forskellige medlemsstater og sikres en fyldestgørende repræsentation af den fornødne ekspertise . [Ændring 8]

(7)  Forordning (EF) nr. 216/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 216/2008 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)  i stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)  litra b) affattes således:"

"b) flyvepladser eller dele heraf samt udstyr, personale og organisationer som omhandlet i stk. 1, litra c) og d), som kontrolleres og drives af militæret, og som primært betjener anden trafik end almen lufttrafik"

"

ii)  litra c), første punktum, affattes således:"

"c) ATM/ANS, herunder systemer og komponenter, personale og organisationer som omhandlet i stk. 1, litra e) og f), som leveres eller stilles til rådighed af militæret primært for andre luftfartøjsbevægelser end almen lufttrafik."

"

b)  stk. 3 affattes således:"

"3. medmindre andet fremgår af stk. 2 sikrer medlemsstaterne, at militære anlæg, der er åbne for almen lufttrafik, og tjenester, der udøves af militært personel til almen lufttrafik, som ikke er underlagt stk. 1, frembyder et sikkerhedsniveau, som er mindst lige så effektivt som det, der kræves ifølge de væsentlige krav som defineret i bilag Va og Vb.".

"

2)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)  i stk. 2 indsættes følgende litraer:"

"g) at støtte udviklingen og gennemførelsen af ATM-masterplanen

   h) at regulere civil luftfart på en måde, som bedst muligt fremmer dens sikkerhed, bæredygtige udvikling, præstationer, interoperabilitet og sikkerhed , klimabeskyttelse, miljøvenlighed og energibesparelser , og som står i et rimeligt forhold til arten af hver aktivitet." [Ændring 9]

"

b)  i stk. 3 affattes litra c) således:"

"c) oprettelse af et uafhængigt EU-agentur for Luftfart (i det følgende benævnt »agenturet«)".

"

3)  I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)  litra a) affattes således:"

"a) "stadigt tilsyn": det arbejde, der skal udføres for at kontrollere, at betingelserne, for hvilke et certifikat er udstedt, eller en erklæring er afgivet, til stadighed overholdes til enhver tid i certifikatets eller erklæringens gyldighedsperiode, samt gennemførelse af eventuelle beskyttelsesforanstaltninger"

"

b)  litra da) affattes således:"

"da) "ATM/ANS-komponenter": komponenter, jf. definitionen i artikel 2, nr. 18), i forordning (EU) nr. ...(11) om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum"

"

c)  følgende litra indsættes:"

"ea) "erklæring": i forbindelse med ATM/ANS, en skriftlig erklæring:

   om systemers og komponenters overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, som er afgivet af en organisation, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter
   om overensstemmelse med gældende krav i en tjeneste eller et system, der skal sættes i drift, som er afgivet af en tjenesteudøver
   om de nødvendige kvalifikationer og midler til at varetage det ansvar, der er forbundet med visse flyveinformationstjenester."

"

d)  litra f) affattes således:"

"f) "kvalificeret organ": et organ, som kan tildeles særlige certificerings- eller tilsynsopgaver af agenturet eller en national luftfartsmyndighed under agenturets eller myndighedens kontrol og ansvar"

"

e)  litra q) og r) affattes således:"

"q) "ATM/ANS": lufttrafikstyringstjenester som defineret i artikel 2, nr. 10), i forordning (EU) nr. ..(12) , luftfartstjenester som defineret i artikel 2, nr. 4), i samme forordning, herunder de netstyringstjenester som er omhandlet i samme forordnings artikel 17, og tjenester, der består i datatilblivelse og -bearbejdning og formatering og levering af data til almen lufttrafik til sikkerhedskritiske flyvenavigationsformål

   r) "ATM/ANS-system": enhver kombination af udstyr og systemer, jf. definitionen i artikel 2, nr. 33), i forordning (EU) nr. ... + "

"

f)  følgende litra tilføjes:"

"t) "almen lufttrafik": al flyvning, der foretages med civile luftfartøjer, samt al flyvning, der foretages med statsluftfartøjer og herunder militærets, toldvæsenets og politiets luftfartøjer, hvis denne flyvning foretages i overensstemmelse med ICAO's procedurer

   u) "ATM-masterplanen": den plan, som Rådet har godkendt ved Rådets afgørelse 2009/320/EF* i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 219/2007**.

_____________________

* Rådets afgørelse 2009/320/EF af 30. marts 2009 om godkendelse af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen under ATM-forskningsprojektet i forbindelse med det fælles europæiske luftrum (SESAR) (EUT L 95 af 9.4.2009, s. 41).

** Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1)."

"

fa)  Følgende litra indsættes: "

"ua) "akkreditering": en kvalificeringsproces for en national luftfartsmyndighed eller for et nationalt organ, der er godkendt til at udføre opgaver i overensstemmelse med denne forordning og forordning (EU) nr. ... (13) ". [Ændring 30+32]

"

4)  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 3 affattes således:"

"3b. Som undtagelse fra stk. 3a kan medlemsstaterne beslutte at dispensere en flyveplads fra denne forordnings bestemmelser, såfremt flyvepladsen:

   højst betjener 10 000 passagerer årligt og
   håndterer højst 850 bevægelser i forbindelse med fragt årligt

på betingelse af, at dispensationen er i overensstemmelse med denne forordnings generelle sikkerhedsmålsætninger og andre EU-retlige bestemmelser.

Kommissionen vurderer, hvorvidt betingelsen i første afsnit er opfyldt, og såfremt den finder, at dette ikke er tilfældet, vedtager den en afgørelse herom. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde af hensyn til sikkerheden vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 65, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der finder umiddelbar anvendelse.

Den pågældende medlemsstat skal tilbagekalde dispensationen efter meddelelsen af den afgørelse, der er nævnt i andet afsnit."

"

b)  stk. 3c, første punktum, affattes således:"

"3c. ATM/ANS, som udøves i det luftrum, som traktaten finder anvendelse på, og i det luftrum, hvor medlemsstaterne anvender forordning (EU) nr. ...(14) i overensstemmelse med samme forordnings artikel 1, stk. 4, skal overholde denne forordnings bestemmelser.".

"

5)  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2, litra d), første punktum, affattes således:"

"d) Organisationer, der er ansvarlige for vedligeholdelse og sikring af vedvarende luftdygtighed for materiel, dele eller apparatur, skal godtgøre, at de er kvalificeret og har midler til at varetage det ansvar, der er forbundet med deres rettigheder."

"

b)  stk. 5 affattes således:"

"5. Når det gælder luftdygtighed af luftfartøjer, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at fastlægge gennemførelsesbestemmelser med hensyn til:

   a) betingelserne for fastlæggelsen af og meddelelsen til en ansøger af det typecertificeringsgrundlag, der skal gælde for materiel
   b) betingelserne for fastlæggelsen af og meddelelsen til en ansøger af de detaljerede luftdygtighedsspecifikationer, der skal gælde for dele og apparatur
   c) betingelserne for fastlæggelsen af og meddelelsen til en ansøger af de specifikke luftdygtighedsspecifikationer, der skal gælde for luftfartøjer, der kan komme i betragtning til et begrænset luftdygtighedsbevis
   d) betingelserne for udstedelse og formidling af obligatoriske oplysninger til sikring af materiellets vedvarende luftdygtighed og betingelser for godkendelse af alternative måder for overensstemmelse med hensyn til disse obligatoriske oplysninger
   e) betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af typecertifikater, begrænsede typecertifikater, godkendelse af ændringer i typecertifikater, supplerende typecertifikater, konstruktionsreparationsgodkendelser, individuelle luftdygtighedsbeviser, begrænsede luftdygtighedsbeviser, flyvetilladelser og certifikater for materiel, dele eller apparatur, herunder:
   i) betingelserne for disse certifikaters varighed og betingelserne for deres fornyelse, når der fastsættes en begrænset varighed
   ii) restriktionerne for udstedelse af flyvetilladelser. Disse restriktioner skal navnlig vedrøre følgende:
   formålet med flyvningen
   det luftrum, der anvendes til flyvningen
   flyvebesætningens kvalifikationer
   befordring af andre personer end flyvebesætningen
   iii) de luftfartøjer, der kan komme i betragtning til begrænsede luftdygtighedsbeviser, og dermed forbundne restriktioner
   iv) data om operativ egnethed og herunder:
   mindstepensum for et typeratingkursus for personale, der har ansvaret for at certificere vedligeholdelse, med henblik på overholdelse af stk. 2, litra f)
   mindstepensum for et typeratingkursus for piloter og referencedata for simulatorer i tilknytning hertil med henblik på overholdelse af artikel 7
   i givet fald en masterminimumsudstyrsliste
   luftfartøjstypedata af relevans for kabinebesætningen
   og yderligere luftdygtighedsspecifikationer for en given type operation med henblik på at støtte luftfartøjers vedvarende luftdygtighed og forbedre sikkerheden
   f) betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af godkendelser af organisationer i overensstemmelse med stk. 2, litra d), e) og g), og de betingelser, hvorunder det ikke er nødvendigt at anmode om en sådan godkendelse
   g) betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af personalecertifikater i overensstemmelse med stk. 2, litra f)
   h) det ansvar, som påhviler indehavere af certifikater
   i) at de i stk. 1 omhandlede luftfartøjer, der ikke er omfattet af stk. 2 eller 4, samt luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), opfylder de væsentlige krav
   j) betingelser for vedligeholdelse og sikring af vedvarende luftdygtighed for materiel, dele og apparatur.

Hvad angår luftdygtighed for luftfartøjer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af at vedtage af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at ændre eller supplere bilag I, når det er nødvendigt af hensyn til den tekniske, operationelle eller videnskabelige udvikling eller sikkerhedsforhold på luftdygtighedsområdet, i det fornødne omfang for at nå målene i artikel 2.". [Ændring 33]

"

6)  Artikel 6, stk. 2 og 3, affattes således:"

"2. Kommissionen tillægges beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b at ændre de krav, der er omhandlet i stk. 1, for at bringe dem i overensstemmelse med ændringer af Chicago-konventionen og dens bilag, som træder i kraft efter denne forordnings ikrafttræden, og som skal gælde i alle medlemsstaterne.

3.  Når det er nødvendigt for at sikre et højt og ensartet niveau for miljøbeskyttelse og baseret på indholdet af tillæggene til bilag 16, der er omhandlet i stk. 1, kan Kommissionen om nødvendigt ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b fastsætte gennemførelsesbestemmelser for at supplere de krav, der er omhandlet i stk. 1.".

"

7)  I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:"

"Uanset tredje afsnit gælder det, at når der er der tale om et certifikat til en pilot, der udfører fritidsflyvning, kan en alment praktiserende læge, der har tilstrækkeligt detaljeret kendskab til ansøgerens helbredsmæssige baggrund, forudsat at den nationale lovgivning giver mulighed herfor, fungere som flyvelæge. Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser for anvendelsen af en alment praktiserende læge i stedet for en flyvelæge for bl.a. at sikre, at sikkerhedsniveauet opretholdes. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 3."

"

b)  stk. 2, sjette afsnit, affattes således:"

"Kravene i andet og tredje afsnit kan opfyldes ved accept af certifikater og helbredsbeviser udstedt af eller på vegne af et tredjeland, når der er tale om piloter, der opererer de i artikel 4, stk. 1, litra b) eller c) litra c ), omhandlede luftfartøjer." [Ændring 41]

"

c)  stk. 6, indledningen, affattes således:"

"6. Når det gælder piloter, der opererer de i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), omhandlede luftfartøjer, samt flyvesimulatortræningsanordninger og personer og organisationer, der varetager træning, testning, kontrol eller helbredsundersøgelse af disse piloter, tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b at fastsætte gennemførelsesbestemmelser om:"

"

d)  stk. 6, litra d), affattes således:"

"d) betingelserne for ændring af eksisterende nationale pilotcertifikater og nationale flymekanikercertifikater til pilotcertifikater samt betingelserne for ændring af nationale helbredsbeviser"

"

e)  stk. 6, litra f), affattes således:"

"f) overensstemmelsen for så vidt angår piloter på luftfartøjer som omhandlet i bilag II, litra a), nr. ii), og litra d) og h), der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, med de relevante væsentlige krav i bilag III."

"

f)  i slutningen af stk. 6 indsættes følgende nye afsnit:"

"Når det gælder piloter, der opererer de i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), omhandlede luftfartøjer, samt flyvesimulatortræningsanordninger og personer og organisationer, der varetager træning, testning, kontrol eller helbredsundersøgelse af disse piloter, tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at ændre eller supplere bilag III, når det er nødvendigt af hensyn til den tekniske, operationelle eller videnskabelige udvikling eller sikkerhedsforhold på luftdygtighedsområdet, i det fornødne omfang for at nå målene i artikel 2." [Ændring 34]

"

fa)  stk. 7, første afsnit, affattes således: "

"7. Når de i stk. 6 nævnte foranstaltninger vedtages, skal Kommissionen især sørge for, at de afspejler det aktuelle tekniske niveau, herunder bedste praksis og de videnskabelige og tekniske fremskridt inden for træning af piloter, en forbedret sikkerhedskultur og systemer til forebyggelse af træthed.". [Ændring 42]

"

8)  I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 5, indledningen, affattes således:"

"5. Når det gælder operation af luftfartøjer, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at fastlægge gennemførelsesbestemmelser med hensyn til:"

"

b)  stk. 5, litra g), affattes således:"

"g) overensstemmelsen for så vidt angår operationer af luftfartøjer som omhandlet i bilag II, litra a), nr. ii), og litra d) og h), der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, med de relevante væsentlige krav i bilag IV og, hvis det er relevant, bilag Vb."

"

c)  i stk. 5 indsættes følgende litraer:"

"h) betingelserne og efter hvilke procedurer de specialiserede aktiviteter skal være omfattet af en godkendelse

   i) betingelserne, hvorunder der skal nedlægges forbud mod eller fastsættes begrænsninger eller særlige betingelser for flyveoperationer af hensyn til sikkerheden i henhold til artikel 22, stk. 1."

"

d)  i slutningen af stk. 5 indsættes følgende nye afsnit:"

"Hvad angår operation af luftfartøjer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at ændre eller supplere bilag IV og, hvis det er relevant, bilag Vb, når det er nødvendigt af hensyn til den tekniske, operationelle eller videnskabelige udvikling eller sikkerhedsforhold i relation til flyveoperationer, i det fornødne omfang for at nå målene i artikel 2.". [Ændring 35]

"

9)  I artikel 8a foretages følgende ændringer:

a)  stk. 5, indledningen, affattes således:"

"5. For så vidt angår flyvepladser og flyvepladsudstyr samt operationen af flyvepladser tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at fastlægge gennemførelsesbestemmelser med hensyn til:"

"

b)  i stk. 5 tilføjes følgende litraer efter litra j):"

"k) betingelserne for udstedelse, vedligeholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af certifikater til udøverne af forpladstjenester

   l) betingelserne for udstedelse og formidling af obligatoriske oplysninger til sikring af sikkerheden i forbindelse med operationer på flyvepladsen og flyvepladsudstyr
   m) det ansvar, som påhviler de i stk. 2, litra e), nævnte tjenesteudøvere
   n) betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af godkendelser af organisationer og betingelserne for tilsynet med organisationer, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og vedligeholdelse af sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr
   o) det ansvar, som påhviler organisationer, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og vedligeholdelse af sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr."

"

c)  i slutningen af stk. 5 indsættes følgende nye afsnit:"

"For så vidt angår flyvepladser og flyvepladsudstyr samt operationen af flyvepladser tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at ændre eller supplere bilag Va og, hvis det er relevant, bilag Vb, når det er nødvendigt af hensyn til den tekniske, operationelle eller videnskabelige udvikling eller sikkerhedsforhold i relation til flyvepladser, i det fornødne omfang for at nå målene i artikel 2.". [Ændring 36]

"

10)  I artikel 8b foretages følgende ændringer:

a)  stk. 4 og 5 affattes således:"

"4. De i stk. 6 omhandlede foranstaltninger kan omfatte et krav om certificering eller erklæring for organisationer, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter af betydning for sikkerhed eller interoperabilitet. Certifikater for de pågældende organisationer udstedes, når de har godtgjort, at de har de nødvendige kvalifikationer og midler til at varetage det ansvar, der er forbundet med deres rettigheder. Det præciseres i certifikatet, hvilke rettigheder det giver.

5.  De i stk. 6 omhandlede foranstaltninger kan omfatte et krav om certificering eller alternativt validering eller erklæring fra ATM/ANS-udøveren eller den organisation, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter, for så vidt angår ATM/ANS-systemer og -komponenter af betydning for sikkerhed eller interoperabilitet. Certifikatet eller erklæringen for de pågældende systemer og komponenter udstedes, eller valideringen gives, når ansøgeren har godtgjort, at de pågældende systemer og komponenter er i overensstemmelse med de detaljerede specifikationer, der er udarbejdet for at garantere opfyldelsen af de i stk. 1 nævnte væsentlige krav."

"

b)  i stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)  indledningen affattes således:"

"6. For så vidt angår ATM/ANS-udøvelsen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at fastlægge gennemførelsesbestemmelser med hensyn til:"

"

ii)  litra e) affattes således:"

"e) vilkårene og procedurerne for erklæringer udstedt af samt for tilsyn med tjenesteudøvere og organisationer, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og komponenter som omhandlet i punkt 3 til 5."

"

iii)  følgende litraer indsættes:"

"g) betingelserne for udstedelse og formidling af obligatoriske oplysninger til sikring af sikkerheden i forbindelse med ATM/ANS-udøvelse

   h) betingelserne for den validering og erklæring, som er nævnt i stk. 5, og for tilsynet med overholdelsen af disse betingelser
   i) operationelle bestemmelser og ATM/ANS-komponenter, som er påkrævet af hensyn til udnyttelsen af luftrummet."

"

iv)  i slutningen af stykket indsættes følgende nye afsnit:"

"For så vidt angår ATM/ANS-udøvelse tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at ændre eller supplere bilag Va, når det er nødvendigt af hensyn til den tekniske, operationelle eller videnskabelige udvikling eller sikkerhedsforhold i relation til ATM/ANS, i det fornødne omfang for at nå målene i artikel 2." [Ændring 37]

"

c)  stk. 7, litra a), affattes således:"

"a) afspejle det aktuelle tekniske niveau og bedste praksis inden for ATM/ANS navnlig i overensstemmelse med ATM-masterplanen og i nært samarbejde med ICAO".

"

11)  I artikel 8c foretages følgende ændringer:

a)  stk. 10, indledningen, affattes således:"

"10. Når det gælder flyveledere samt personer og organisationer, der varetager træning, testning, kontrol eller helbredsundersøgelse af flyveledere, tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b at fastsætte gennemførelsesbestemmelser om:"

"

b)  i stk. 10 tilføjes følgende litraer:"

"e) betingelserne for accept af certifikater fra tredjelande, jf. dog bestemmelserne i bilaterale aftaler, der er indgået i overensstemmelse med artikel 12

   f) betingelserne, hvorunder der af sikkerhedshensyn skal nedlægges forbud mod eller fastsættes begrænsninger eller særlige betingelser for varetagelse af uddannelse på arbejdsstedet
   g) betingelserne for udstedelse og formidling af obligatoriske oplysninger til sikring af sikkerheden i forbindelse med varetagelse af uddannelse på arbejdsstedet."

"

c)  i slutningen af stk. 10 tilføjes følgende nye afsnit:"

"Når det gælder flyveledere samt personer og organisationer, der varetager træning, testning, kontrol eller helbredsundersøgelse af flyveledere, tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at ændre eller supplere bilag Vb, når det er nødvendigt af hensyn til den tekniske, operationelle eller videnskabelige udvikling eller sikkerhedsforhold i relation til træningsorganisationer og flyveledere, i det fornødne omfang for at nå målene i artikel 2." [Ændring 38]

"

12)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 4, indledningen, affattes således:"

"4. Når det gælder luftfartøjer, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra d), samt deres besætninger og operationer, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at fastlægge gennemførelsesbestemmelser med hensyn til:"

"

b)  stk. 4, litra a), affattes således:"

"a) godkendelsen af luftfartøjer, jf. artikel 4, stk. 1, litra d), eller besætninger, som ikke har et ICAO-standardluftdygtighedsbevis eller -certifikat, til at operere til, i eller fra Fællesskabet"

"

c)  stk. 4, litra e), affattes således:"

"e) vilkårene for erklæringer udstedt af samt tilsyn med de i stk. 3 omhandlede operatører"

"

d)  i stk. 4 tilføjes følgende litra:"

"g) alternative betingelser for at sikre, at målet med standarder og krav overholdes i tilfælde, hvor det ikke er muligt at overholde de standarder og krav, der er omhandlet i stk. 1, eller dette indebærer et uforholdsmæssigt stort arbejde."

"

e)  i stk. 5, litra e), erstattes ordet "sikkerhedsaspekter" af "aspekter".

13)  I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2 affattes således:"

"2. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 foretager medlemsstaterne ud over tilsynet med de certifikater, de udsteder, eller erklæringer, de har modtaget, undersøgelser, herunder rampeinspektioner, og træffer enhver foranstaltning, herunder udstedelse af startforbud for luftfartøjer, til at forhindre fortsat overtrædelse."

"

b)  stk. 5, indledningen, affattes således:"

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at fastlægge gennemførelsesbestemmelser om vilkårene for det samarbejde, der henvises til i stk. 1, og navnlig: "

"

c)  i stk. 5 indsættes følgende litraer:"

"d) betingelserne for kvalifikationer hos inspektører, som udfører rampeinspektioner, og organisationer, der medvirker til at uddanne disse inspektører

   e) betingelserne for forvaltning og anvendelse af tilsyn og håndhævelse, herunder sikkerhedsledelsessystemer".

"

14)  I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 1 og 2 affattes således:"

"1. Medlemsstaterne godkender uden yderligere tekniske krav eller vurderinger certifikater, som er udstedt i overensstemmelse med denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf. Hvis den oprindelige godkendelse gjaldt et eller flere bestemte formål, kan senere godkendelser kun gælde det (de) samme formål.

2.  Kommissionen træffer på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat eller agenturet afgørelse om, hvorvidt et certifikat som omhandlet i stk. 1 er i overensstemmelse med denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde af hensyn til sikkerheden vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 65, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der finder umiddelbar anvendelse.".

"

15)  I artikel 12, stk. 2, litra b), affattes sidste afsnit således:"

"kan den pålægge den pågældende medlemsstat at ændre aftalen, suspendere anvendelsen heraf eller opsige den i overensstemmelse med artikel 351 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2.".

"

16)  Artikel 13 affattes således:"

"Artikel 13

Kvalificerede organer

"Når et kvalificeret organ tildeles en specifik certificerings- eller tilsynsopgave, sikrer agenturet eller den pågældende nationale luftfartsmyndighed, at et sådant organ opfylder kriterierne i bilag V.

Kvalificerede organer udsteder ikke certifikater eller godkendelser, og de modtager heller ikke erklæringer.".

"

17)  I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 1 affattes således:"

"1. Bestemmelserne i forordningen, og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter der er vedtaget på grundlag heraf, må ikke hindre en medlemsstat i at reagere øjeblikkeligt på et sikkerhedsproblem, der vedrører et produkt, et system, en person eller organisation, på den betingelse, at en øjeblikkelig indgriben er påkrævet af hensyn til sikkerheden, og at det ikke er muligt at løse problemet på passende vis inden for rammerne af denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf."

"

b)  stk. 3 affattes således:"

"3. Kommissionen vurderer, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og såfremt den finder, at dette ikke er tilfældet, vedtager den en afgørelse herom. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde af hensyn til sikkerheden vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 65, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der finder umiddelbar anvendelse.

Den berørte medlemsstat skal tilbagekalde den i henhold til stk. 1 trufne foranstaltning efter meddelelsen af den afgørelse, der er omhandlet i første afsnit i dette stykke.

Når et påvist hastende sikkerhedsproblem, jf. stk. 1, gør dette nødvendigt, skal Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65c med henblik på at ændre eller supplere denne forordning imødegå det påviste sikkerhedsproblem ." [Ændring 39]

"

c)  stk. 4 affattes således:"

"4. Medlemsstaterne kan dispensere fra de væsentlige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter hertil i tilfælde af uforudsete operationelle problemer af hastende karakter eller operationelle behov af begrænset varighed, såfremt dette ikke medfører nogen forringelse af sikkerhedsniveauet. Agenturet, Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes om sådanne dispensationer, hvis de anvendes gentagne gange, eller hvis de gives for perioder på over to måneder."

"

d)  stk. 5, andet afsnit, affattes således:"

"Kommissionen vurderer, hvorvidt dispensationen er i overensstemmelse med betingelserne i stk. 4, og såfremt den finder, at dette ikke er tilfældet, vedtager den en afgørelse herom. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde af hensyn til sikkerheden vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 65, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der finder umiddelbar anvendelse.

Den pågældende medlemsstat skal tilbagekalde dispensationen efter meddelelsen af den afgørelse, der er nævnt i andet afsnit."

"

e)  stk. 6, første afsnit, affattes således:"

"6. Når et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås med anvendelsen af de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som er vedtaget på grundlag af denne forordning, kan opnås på anden måde, kan medlemsstaterne uden forskelsbehandling på grundlag af nationalitet godkende dispensationer fra disse delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter efter den procedure, der er fastsat i andet afsnit og i stk. 7."

"

f)  i slutningen af stk. 7 indsættes som , andet afsnit, affattes således :"

"Når Kommissionen under hensyntagen til den henstilling, der er nævnt i første afsnit, konstaterer, at betingelserne i stk. 6 er opfyldt, skal den godkende dispensationen omgående ved at ændre de relevante delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag af denne forordning.". [Ændring 10]

"

18)  I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2, indledningen, affattes således:"

"2. Med forbehold af offentlighedens aktindsigt i Kommissionens dokumenter som fastlagt i forordning (EF) nr. 1049/2001 vedtager Kommissionen gennemførelsesbestemmelser om videregivelse af de i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede oplysninger til berørte parter på dens eget initiativ. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 3. Disse foranstaltninger skal være baseret på behovet for:"

"

b)  stk. 3 affattes således:"

”3. De nationale luftfartsmyndigheder træffer i overensstemmelse med EU-retten og deres nationale lovgivning de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre de oplysninger, de modtager i medfør af stk. 1, en passende fortrolighedsgrad.". [Ændring 11]

"

19)  Overskriften på kapitel III affattes således:"

"DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR LUFTFART".

"

20)  I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 1 affattes således:"

"Til gennemførelse af denne forordning oprettes et EU-agentur for luftfart."

"

b)  stk. 2, første punktum, affattes således:"

"For at sikre, at den civile luftfart fungerer og udvikler sig tilfredsstillende, navnlig på sikkerhedsområdet, skal agenturet:" [Ændring 12]

"

c)  i stk. 2 indsættes følgende litra:"

"f) støtte medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med udførelsen af deres opgaver ved at skabe et forum for udveksling af information og eksperter."

"

ca)  i stk. 2 indsættes følgende litraer: "

"g) i overensstemmelse med artikel 2 fremme Unionens luftfartssikkerhedsstandarder og -regler på internationalt plan ved at indgå i et hensigtsmæssigt samarbejde med tredjelande og internationale organisationer og dermed også fremme bevægeligheden for Unionens luftfartsprodukter, luftfartseksperter og luftfartstjenester for at lette deres adgang til nye vækstmarkeder i hele verden.

   h) varetage akkrediteringen af de nationale luftfartsmyndigheder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for at fastlægge gennemførelsesbestemmelser om betingelserne for opfyldelse af bestemmelserne i dette stykke.". [Ændring 13+31+40]

"

21)  Artikel 19, stk. 2, andet afsnit, affattes således:"

"Disse dokumenter skal afspejle det aktuelle tekniske niveau og bedste praksis på de berørte områder og vil blive ajourført under hensyn til erfaringerne på verdensplan med luftfart, den videnskabelige og tekniske udvikling og ATM-masterplanen .". [Ændring 14]

"

22)  Artikel 21, stk. 2, litra b), nr. i), affattes således:"

"i) flyvesimulatortræningsanordninger, som opereres af træningsorganisationer, der er certificeret af agenturet".

"

23)  I artikel 22 foretages følgende ændringer:

a)  i stk. 2 erstattes "en måned" af "tre måneder"

b)  stk. 2, litra e), affattes således:"

"e) hvis en medlemsstat ikke kan tilslutte sig agenturets konklusioner vedrørende et individuelt system, henviser den spørgsmålet til Kommissionen. Kommissionen afgør, om det pågældende system opfylder sikkerhedsmålene i denne forordning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2.".

"

24)  I artikel 22a indsættes følgende litra:"

"ca) udstede og forny certifikater eller acceptere erklæringer om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed og overholdelse i overensstemmelse med artikel 8b, stk. 4 og 5, til organisationer, der leverer fælleseuropæiske tjenester eller systemer, såfremt den pågældende medlemsstat anmoder herom, også for andre tjenesteudøvere og organisationer, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter".

"

25)  Artikel 24, stk. 5, affattes således:"

"5. Under hensyn til principperne i artikel 52 og 53 vedtager Kommissionen gennemførelsesbestemmelser om agenturets arbejdsmetoder til udførelse af de opgaver, som er omhandlet i stk. 1, 3 og 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2.".

"

26)  I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 3, indledningen, affattes således:"

"3. På grundlag af stk. 1 og 2 fastsætter Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b:"

"

b)  stk. 3, litra b), affattes således:"

"b) gennemførelsesbestemmelser for undersøgelser, beslægtede foranstaltninger og rapportering samt beslutningstagning, herunder bestemmelser om retten til forsvar, adgang til sagsakter, advokatbistand, fortrolighed og midlertidige bestemmelser om samt fastsættelse og opkrævning af bøder og tvangsbøder.".

"

27)  Artikel 29, stk. 2, udgår.

28)  Artikel 30 affattes således:"

"Artikel 30

Privilegier og immuniteter

"Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions Privilegier og Immuniteter gælder for agenturet og dets personale.".

"

29)  I artikel 33 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2, litra a), affattes således:"

"a) udnævner den administrerende direktør og vicedirektørerne, jf. artikel 39a og 39b"

"

b)  i stk. 2 affattes litra c) således:"

"c) vedtager agenturets årlige og flerårige arbejdsprogram for de(t) kommende år inden den 30. november hvert år efter at have modtaget Kommissionens udtalelse; disse arbejdsprogrammer vedtages med forbehold af Fællesskabets Unionens årlige budgetprocedure og Fællesskabets Unionens lovgivningsprogram inden for relevante luftfartssikkerhedsområder; Kommissionens udtalelse vedlægges arbejdsprogrammerne" [Ændring 15]

"

c)  stk. 2, litra h), affattes således:"

"h) udøver disciplinærmyndighed over den administrerende direktør og, i forståelse med denne, over vicedirektørerne"

"

d)  i stk. 2 tilføjes følgende litraer:"

"n) over for agenturets ansatte udøve de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68*), (herefter "beføjelser som ansættelsesmyndighed"), jf. stk. 6

   o) sikre passende opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisions- og evalueringsrapporter samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
   p) vedtage egnede gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af vedtægten og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i medfør af vedtægtens artikel 110
   q) vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine medlemmer og blandt medlemmerne af klagenævnet

_____________________

* Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1)."

"

e)  følgende tilføjes som stk. 6:"

"6. I overensstemmelse med vedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte en afgørelse om at delegere relevante beføjelser som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og opstiller betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

Under ekstraordinære omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse med et absolut flertal af sine medlemmer midlertidigt suspendere de beføjelser som ansættelsesmyndighed, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør.". [Ændring 16]

"

30)  I artikel 34 foretages følgende ændringer:

a)  i stk. 1 erstattes "en repræsentant for Kommissionen" af "to repræsentanter for Kommissionen, begge med stemmeret"

b)  i stk. 1, andet afsnit, erstattes "en repræsentant og en suppleant" af "sine repræsentanter og disses suppleanter"

c)  i stk. 1, andet afsnit, ændres ordet «fem» til «fire».

d)  i slutningen af stk. 1 indsættes følgende nye afsnit:"

"Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på baggrund af deres kendskab til luftfartsområdet under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.".

"

31)  I artikel 37, stk. 1, foretages følgende ændringer:

–  ordene "flertal på to tredjedele" erstattes af "simpelt absolut flertal". [Ændring 17]

–  Følgende indsættes som andet punktum:"

"Der kræves dog et flertal på to tredjedele af bestyrelsens medlemmer i forbindelse med beslutninger om vedtagelse af arbejdsprogrammerne, det årlige budget, udnævnelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes mandatperiode eller dennes afskedigelse.".

"

32)  Som artikel 37 a indsættes:"

"Artikel 37a

Forretningsudvalg

1.  Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg.

2.  Forretningsudvalget har til opgave:

   a) at forberede de beslutninger, der skal vedtages af bestyrelsen
   b) sammen med bestyrelsen at sikre passende opfølgning på resultaterne og henstillingerne fra de interne eller eksterne revisionsberetninger og evalueringer samt fra undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
   c) uden at det berører den administrerende direktørs ansvar, jf. artikel 38, bistår og rådgiver forretningsudvalget denne i gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger med henblik på at styrke overvågningen af den administrative og budgetmæssige forvaltning.

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige beslutninger på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende den administrative forvaltning, herunder suspendering af delegationen af beføjelser som ansættelsesmyndighed og vedrørende budgetanliggender. Disse beslutninger skal træffes af et flertal på fem ud af syv medlemmer af forretningsudvalget. De skal straks henvises til behandling på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens kan ophæve dem med et absolut flertal blandt sine medlemmer.

4.  Forretningsudvalget skal bestå af bestyrelsens formand, en repræsentant for Kommissionen i bestyrelsen og fem andre medlemmer, som for en periode på to år udpeges af bestyrelsen blandt dens medlemmer med stemmeret. Mandatperioden for de fem udpegede bestyrelsesmedlemmer kan forlænges et ubegrænset antal gange. Bestyrelsesformanden skal også være formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

5.  Varigheden af mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer formand er den samme som for medlemmerne af bestyrelsen vedkommendes mandatperiode som bestyrelsesformand. Varigheden af mandatperioden for Kommissionens repræsentant er den samme som vedkommendes mandatperiode i bestyrelsen. Forretningsudvalgsmedlemmernes mandatperiode udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

6.  Forretningsudvalget holder mindst ét ordinært møde hver tredje måned. Det træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra dets medlemmer eller den administrerende direktør .

7.  Bestyrelsen vedtager forretningsudvalgets forretningsorden.". [Ændring 18]

"

33)  I artikel 38 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 1 affattes således:"

"1. Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed. Med forbehold af Kommissionens, bestyrelsens og forretningsudvalgets beføjelser må den administrerende direktør hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ."

"

b)  stk. 3, litra g), udgår.

c)  stk. 3, litra i), affattes således:"

"i) delegere sine beføjelser til andre medlemmer af agenturets personale. Kommissionen fastlægger nærmere bestemmelser om sådanne delegeringer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2."

"

d)  stk. 3, litra k), affattes således:"

"k) udarbejde og gennemføre det årlige og flerårige arbejdsprogram og forelægge dem for bestyrelsen efter at have hørt Kommissionen."

"

e)  i stk. 3 tilføjes følgende litraer:"

"m) gennemføre det årlige og det flerårige arbejdsprogram og aflægge rapport til bestyrelsen om gennemførelsen heraf

   n) forberede en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisions- og evalueringsrapporter og af undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) samt aflægge en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen
   o) beskytte Unionens finansielle interesser gennem forholdsregler til at forebygge svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, inddrive uretmæssigt udbetalte beløb, og om nødvendigt gennem administrative og finansielle sanktioner, der er effektive og forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning
   p) udarbejde agenturets strategi for bekæmpelse af svig og forelægge den for bestyrelsen til godkendelse.".

"

34)  Artikel 39 udgår.

35)  Følgende artikler tilføjes:"

"Artikel 39a

Udnævnelse af den administrerende direktør

1.  Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved agenturet i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte.

2.  Den administrerende direktør udnævnes på grundlag af kvalifikationer, dokumenteret kompetence og erfaring af relevans for civil luftfart af bestyrelsen på grundlag af en kandidatliste, der udarbejdes af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres agenturet af formanden for bestyrelsen.

Før udnævnelsen kan opfordres den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. [Ændring 19]

3.  Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år. Ved udgangen af Midtvejs i denne periode foretager udarbejder Kommissionen en vurdering rapport , der tager evalueringen af vurderer den administrerende direktørs præstation og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer i betragtning . Kommissionen forelægger vurderingsrapporten for Europa-Parlamentets kompetente udvalg. [Ændring 20]

4.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang efter et forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede evaluering, dog højst for en periode på fem år.

5.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs mandatperiode. I måneden inden en sådan forlængelse kan opfordres den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. [Ændring 21]

6.  En administrerende direktør, hvis mandatperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en beslutning truffet af bestyrelsen på forslag af Kommissionen.

8.  Beslutninger om udnævnelse af den administrerende direktør og/eller vicedirektører, forlængelse af deres mandatperiode eller afskedigelse af dem træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Artikel 39b

Udnævnelse af vicedirektører

1.  En eller flere vicedirektører kan bistå vicedirektør bistår den administrerende direktør. [Ændring 22]

2.  Vicedirektøren eller vicedirektørerne udnævnes, får sin/deres mandatperiode forlænget eller fjernes fra sit/deres embede som foreskrevet i artikel 39a efter høring af den administrerende direktør og i givet fald den stedfortrædende administrerende direktør.".

"

36)  Artikel 40, stk. 3, affattes således:"

"3. Klagenævnet eller -nævnene træder sammen efter behov. Kommissionen fastsætter antallet af klagenævn og arbejdsfordelingen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 2.".

"

37)  Artikel 41, stk. 5, affattes således:"

"5. Kommissionen fastsætter de kvalifikationer, som medlemmerne af de enkelte klagenævn skal besidde, de enkelte medlemmers beføjelser i afgørelsernes forberedelsesfase og afstemningsbetingelserne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 65, stk. 3.".

"

38)  Artikel 52, stk. 1, litra b), affattes således:"

"b) om nødvendigt inddrage eksperter fra de relevante berørte parter, eller trække på ekspertise fra de relevante europæiske standardiseringsorganer, Eurocontrol eller andre specialiserede organer".

"

39)  Artikel 56 affattes således:"

"Artikel 56

Det årlige og flerårige arbejdsprogram

1.  Senest den 30. november hvert år vedtager bestyrelsen i henhold til artikel 33, stk. 2, litra c), et programmeringsdokument med flerårig og årlig programmering på grundlag af et udkast fremlagt af den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse. Den fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Programmeringsdokumentet bliver gældende efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget, og om nødvendigt justeres det i overensstemmelse hermed.

Det årlige og flerårige arbejdsprogram skal sigte mod at fremme en vedvarende forbedring af luftfartssikkerheden i Europa og være i overensstemmelse med agenturets målsætninger, mandater og opgaver som fastsat i denne forordning.

2.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

Dette omfatter en strategi for forbindelserne med tredjelande eller internationale organisationer, jf. artikel 27, stk. 2, og tiltag i forbindelse med denne strategi.

3.  Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

4.  Det flerårige arbejdsprogram skal indeholde den overordnede strategiske programmering og herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Desuden fastlægges programmeringen af ressourcer, og herunder det flerårige budget og personale, heri.

Programmeringen af ressourcer ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er nævnt i artikel 62.".

"

40)  Artikel 57, første afsnit, affattes således:"

"I årsberetningen beskrives det, hvorledes agenturet har gennemført sit årlige arbejdsprogram. Den skal indeholde klare oplysninger om, hvilke af agenturets mandater og opgaver, der er blevet tilføjet, ændret eller elimineret i forhold til året før.".

"

41)  I artikel 59, stk. 1, tilføjes følgende litraer :"

"f) afgifter, der betales i henhold til artikel 13 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. [forordningen om det fælles europæiske luftrum] for 391/2013*, som er relevante ATM/ANS-myndighedsopgaver for ATM/ANS-tilsynsopgaver, der udføres af agenturet [Ændring 23]

   fa) tilskud. [Ændring 24]

_________________

* Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31)."

"

41a)  Følgende artikel indsættes: "

"Artikel 61a

Interessekonflikter

1.  Den administrerende direktør og embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne og af Kommissionen, afgiver en loyalitetserklæring og en erklæring om økonomiske interesser, hvori de anfører, at de ikke har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer afgives skriftligt ved de pågældendes tiltræden og fornyes ved ændring af deres personlige forhold. Medlemmer af bestyrelsen, forretningsudvalget og klagenævnet afgiver ligeledes sådanne erklæringer, som offentliggøres sammen med deres levnedsbeskrivelse. På sit websted offentliggør agenturet en liste over medlemmerne af sine organer som beskrevet i artikel 42 og over sine eksterne og interne eksperter.

2.  Bestyrelsen indfører en politik, der gør det muligt at forvalte og undgå interessekonflikter, og som mindst omfatter:

   a) principperne for forvaltning og kontrol af erklæringer om økonomiske interesser, herunder bestemmelser om offentliggørelse under hensyn til artikel 77
   b) obligatoriske kurser om interessekonflikter for agenturets medarbejdere og udstationerede nationale eksperter
   c) regler om gaver og indbydelser
   d) detaljerede regler om uforenelighed for agenturets medarbejdere og medlemmer efter ophør af deres ansættelsesforhold med agenturet
   e) regler om åbenhed omkring agenturets beslutninger, herunder referaterne fra møder i agenturets bestyrelse, forretningsudvalg og klagenævn, som skal offentliggøres under hensyntagen til følsomme, klassificerede og forretningsmæssige oplysninger, og
   f) sanktioner og andre mekanismer til sikring af agenturets autonomi og uafhængighed.

Agenturet skal tage hensyn til nødvendigheden af at sikre balancen mellem risici og fordele, navnlig med hensyn til indhentning af den bedste tekniske rådgivning og sagkundskab og forvaltningen af interessekonflikter. Den administrerende direktør medtager oplysninger om gennemførelsen af denne politik, når han/hun aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med denne forordning.". [Ændring 25]

"

42)  I artikel 62 foretages følgende ændringer:

a)  i stk. 1 ændres "bestyrelsen" til "Kommissionen".

b)  følgende tilføjes som stk. 4:"

"4. I forbindelse med hver anden evaluering foretages der desuden en analyse af de resultater, som agenturet har opnået, set i lyset af dets formål, mandat og opgaver. Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre agenturet med de målsætninger, det mandat og de opgaver, agenturet er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.".

"

43)  I artikel 64 foretages følgende ændringer:

(a)  ordet "regulation" i overskriften udgår i den engelske sprogudgave - ingen ændring på dansk.

b)  stk. 1 affattes således:"

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 65b for på grundlag af stk. 3, 4 og 5 at fastlægge gennemførelsesbestemmelser vedrørende gebyrer og afgifter."

"

c)  stk. 3 affattes således:"

"3. I de i stk. 1 nævnte bestemmelser fastsættes især, hvilke opgaver der i henhold til artikel 59, stk. 1, litra c) og d), skal opkræves gebyrer og afgifter for, gebyrernes og afgifternes størrelse samt betalingsmåden."

"

d)  stk. 5 affattes således:"

"5. Gebyrer og afgifter fastsættes på et niveau, som sikrer, at den dermed forbundne indtægt i princippet er tilstrækkelig til at dække de fulde omkostninger i forbindelse med den leverede tjeneste. Særligt skal alle personalerelaterede udgifter i forbindelse med opgaverne i stk. 3, herunder arbejdsgiverens pro-rata indbetaling til pensionsordninger, være reflekteret i disse omkostninger. Gebyrer og afgifter, herunder dem, der er opkrævet i 2007, er formålsbestemte indtægter for agenturet."

"

da)  følgende stykke tilføjes: "

"6. Antallet af medarbejdere, der finansieres gennem gebyrer og afgifter, skal kunne ændres alt efter efterspørgslen på markedet efter certifikater, godkendelser og andre tjenester.". [Ændring 26]

"

44)  Artikel 65 affattes således:"

"Artikel 65

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

4.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 i sammenhæng med artikel 4.

__________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13)."

"

45)  Artikel 65 a udgår.

46)  Følgende artikler tilføjes:"

"Artikel 65b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, artikel 7, stk. 6, artikel 8, stk. 5, artikel 8a, stk. 5, artikel 8b, stk. 6, artikel 8c, stk. 10, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 14, stk. 3, artikel 14, stk. 7, artikel 25, stk. 3, og artikel 64, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fem-årsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 27]

3.  Den i i artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, artikel 7, stk. 6, artikel 8, stk. 5, artikel 8a, stk. 5, artikel 8b, stk. 6, artikel 8c, stk. 10, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 14, stk. 3, artikel 14, stk. 7, artikel 25, stk. 3, og artikel 64, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, artikel 7, stk. 6, artikel 8, stk. 5, artikel 8a, stk. 5, artikel 8b, stk. 6, artikel 8c, stk. 10, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 14, stk. 3, artikel 14, stk. 7, artikel 25, stk. 3, og artikel 64, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 65c

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 65b, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse."

"

46a)  Følgende artikel indsættes: "

"Artikel 65d

Kommissionens rapport

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde undersøger Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2015 med henblik på en yderligere udvikling af nærværende forordning, så den danner en risikobaseret, forholdsmæssig og bæredygtig sikkerhedsramme.". [Ændring 28]

"

47)  Som artikel 66a indsættes:"

"Artikel 66a

Hjemstedsaftale og vilkår

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaten, og de faciliteter, der skal stilles til rådighed af værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der skal finde anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemsstaten, skal fastsættes i en hjemstedsaftale mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende; aftalen skal indgås med bestyrelsens godkendelse senest 2 år efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. [].

2.  Agenturets værtsmedlemsstat sikrer de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.".

"

48)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 66b

Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede oplysninger og ikke-klassificerede følsomme oplysninger

Agenturet anvender sikkerhedsprincipperne i Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger (EUCI) og følsomme ikke-klassificerede oplysninger, som er fastsat i bilaget til afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Anvendelsen af disse sikkerhedsprincipper omfatter blandt andet bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger.".

"

49)  Punkt 2 og 3 i bilag V affattes således:"

"2. Organet og det personale, der varetager certificerings- og tilsynsopgaver, skal udføre deres opgaver med den største faglige integritet og tekniske kompetence og må ikke være udsat for pression eller incitamenter, navnlig af økonomisk art, som kan få indvirkning på deres vurdering deres afgørelser eller på resultaterne af deres undersøgelser, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i resultaterne af certificeringen eller tilsynet. [Ændring 29]

3.  Organet skal råde over det nødvendige personale og besidde de nødvendige midler til på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med udførelsen af certificeringen og tilsynet; det skal også have adgang til det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre ekstraordinær kontrol.".

"

50)  I bilag Vb foretages følgende ændringer:

a)  punkt 2, litra c), nr. iv), affattes således:"

"Lufttrafikkontroltjenesterne og de dermed forbundne processer skal sikre passende adskillelse mellem luftfartøjer og - på flyvepladsens manøvreområde - forebygge sammenstød mellem hindringer og luftfartøjer på dette område, og, hvor det er relevant og muligt, hjælpe med at beskytte mod andre luftbårne risici og skal desuden sikre en hurtig og rettidig koordination med alle relevante brugere og tilstødende dele af luftrummet."

"

b)  i punkt 2, litra g), tilføjes følgende i slutningen af punktummet:"

"lufttrafikregulering skal udføres med henblik på at optimere den disponible kapacitet i forbindelse med udnyttelsen af luftrummet og forbedre processerne til lufttrafikregulering. Den skal bygge på gennemsigtighed og effektivitet, idet det sikres, at kapaciteten stilles til rådighed på en fleksibel måde og i rette tid, i overensstemmelse med henstillingerne i ICAO’s Regional Air Navigation Plan, European Region.

De i artikel 8b, stk. 6, nævnte foranstaltninger til lufttrafikregulering skal understøtte operationelle afgørelser, som træffes af lufttrafiktjenesteudøvere, lufthavnsoperatører og luftrumsbrugere, og de skal omfatte følgende områder:

   a) flyveplanlægning
   b) udnyttelse af disponibel luftrumskapacitet under alle faser af en flyvning, herunder slottildeling, og
   c) den almene lufttrafiks anvendelse af ruteføringer, herunder:
   udarbejdelse af én enkelt publikation vedrørende rute- og trafikpolitik
   muligheder for at omdirigere den almene lufttrafik fra overbelastede områder, og
   prioriteringsregler for den almene lufttrafiks adgang til luftrummet, navnlig i perioder med overbelastning og krise
   d) tage højde for overensstemmelse mellem flyveplaner og slots i lufthavne og den nødvendige koordinering mellem naboregioner."

"

c)  i punkt 2, litra h), tilføjes følgende i slutningen af punktummet:"

"Under hensyntagen til organisationen af de militære aspekter, der hører ind under medlemsstaternes ansvarsområde, støtter luftfartsmyndighederne også en ensartet anvendelse i det fælles europæiske luftrum af konceptet fleksibel udnyttelse af luftrummet som beskrevet af ICAO og gennemført i medfør af forordning (EF) nr. 551/2004 med henblik på at lette luftrumsstyringen og lufttrafikstyringen som led i den fælles transportpolitik.

Medlemsstaterne aflægger hvert år rapport til agenturet om anvendelsen som led i den fælles transportpolitik af konceptet fleksibel udnyttelse af luftrummet for så vidt angår det luftrum, der hører ind under deres ansvarsområde."

"

d)  i punkt 3, litra a), tilføjes følgende i slutningen af punktummet:"

"Systemerne skal navnlig indeholde:

1.  Systemer og procedurer til luftrumsstyring.

2.  Systemer og procedurer til lufttrafikregulering.

3.  Systemer og procedurer til lufttrafiktjenester, navnlig systemer til behandling af flyvedata, systemer til behandling af overvågningsdata og systemer til behandling af menneske/maskine-grænseflader.

4.  Kommunikationssystemer og procedurer for jord til jord-, luft til jord- og luft til luft-kommunikation.

5.  Navigationssystemer og -procedurer.

6.  Overvågningssystemer og -procedurer.

7.  Systemer og procedurer til luftfartsinformationstjenester.

8.  Systemer og procedurer til brug ved meteorologiske oplysninger."

"

e)  i punkt 3, litra b), tilføjes følgende i slutningen af punktummet:"

"ATM/ANS-systemer og disses komponenter skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes og opereres under anvendelse af de relevante, validerede procedurer på en sådan måde, at det sikres, at det europæiske lufttrafikstyringsnet til enhver tid og i alle faser af en flyvning fungerer som én homogen helhed. Homogen drift viser sig navnlig ved informationsudveksling, herunder udveksling af relevante informationer om driftsstatus, ensartet forståelse af informationer, sammenlignelige behandlingspræstationer og tilhørende procedurer, der muliggør fælles driftspræstationer aftalt for hele det europæiske lufttrafikstyringsnet (EATMN) eller dele af det.

Det europæiske lufttrafikstyringsnet, dets systemer og disses komponenter skal på samordnet måde understøtte nye aftalte og validerede driftskoncepter, der forbedrer luftfartstjenesternes kvalitet, bæredygtighed og effektivitet, navnlig med hensyn til sikkerhed og kapacitet.

Det europæiske lufttrafikstyringsnet, dets systemer og disses komponenter skal understøtte gradvis indførelse af en samordning af civil og militær drift, i det omfang det er nødvendigt for effektiv luftrumsstyring og lufttrafikregulering og for sikker og effektiv udnyttelse af luftrummet for alle brugeres vedkommende, under anvendelse af konceptet fleksibel udnyttelse af luftrummet.

For at nå disse mål skal det europæiske lufttrafikstyringsnet, dets systemer og disses komponenter understøtte rettidig udveksling af korrekte, samstemmende informationer mellem civile og militære instanser vedrørende alle faser af en flyvning.".

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 170 af 5.6.2014, s. 116.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2014.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1108/2009 af 21. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af direktiv 2006/23/EF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 51).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1070/2009 af 21. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 34).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (rammeforordningen) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (luftfartstjenesteforordningen) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10).
(8)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (luftrumsforordningen) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (interoperabilitetsforordningen) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(11) No of the recast SES Regulation.
(12) No of the recast SES Regulation.
(13) Nummeret på forordningen i procedure COD 2013/0186.
(14) No of the recast SES Regulation.

Seneste opdatering: 21. november 2017Juridisk meddelelse