Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0187(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0098/2014

Predkladané texty :

A7-0098/2014

Rozpravy :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.14

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0221

Prijaté texty
PDF 493kWORD 225k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby ***I
P7_TA(2014)0221A7-0098/2014
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0409),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0169/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality maltským parlamentom, v ktorom sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. decembra 2013(1) ,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0098/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 116.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb
(Text s významom pre EHP)
P7_TC1-COD(2013)0187

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1) ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2) ,

keďže:

(1)  S cieľom zohľadniť zmeny zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009(3) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009(4) , je nevyhnutné zladiť obsah nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(5) s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004(6) , s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004(7) , s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004(8) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004(9) .

(2)  Vypracovanie a realizácia základného plánu ATM si vyžadujú regulačné opatrenia v celej škále oblastí súvisiacich s letectvom. Agentúra by v rámci podpory úsilia Komisie pri zostavovaní technických pravidiel mala postupovať podľa vyváženej koncepcie regulácie rôznych činností na základe ich osobitných čŕt, prijateľných úrovní bezpečnosti, klímy a environmentálnej udržateľnosti a hierarchie zistených rizík pre používateľov, pričom by sa mala vyhýbať konfliktom záujmov, s cieľom zabezpečiť komplexný a koordinovaný rozvoj letectva. [PN 1]

(3)  S cieľom zohľadniť technické, vedecké, prevádzkové alebo bezpečnostné potreby a na tento účel zmeniť alebo doplniť ustanovenia o letovej spôsobilosti, ochrane životného prostredia, pilotoch, letovej prevádzke, letiskách, ATM/ANS, riadiacich letovej prevádzky, prevádzkovateľoch tretej krajiny, dohľade a vykonávaní, flexibilite, pokutách a penále, poplatkoch a úhradách, by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o Fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(3a)  Pred prijatím delegovaného aktu by Komisia mala uskutočniť konzultácie s agentúrou a expertmi z hlasujúcich štátov zastúpených v správnej rade. Mala by zohľadniť stanovisko vyjadrené týmito poradnými orgánmi a zdržať sa prijatia delegovaného aktu v prípadoch, keď väčšina expertov a agentúra vznesú námietky. [PN 2]

(3b)  S cieľom uľahčiť vytvorenie proporcionálneho a udržateľného regulačného rámca založeného na riziku by Komisia mala uskutočniť ďalšiu analýzu potreby prispôsobiť nariadenie (ES) č. 216/2008 novému vývoju. [PN 3]

(3c)  Agentúra ako ústredný bod systému leteckej dopravy Únie by mala tiež zohrávať vedúcu úlohu v rámci vonkajšej stratégie Únie v oblasti letectva. Najmä s ohľadom na dosiahnutie jedného z cieľov stanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 216/2008 by agentúra v úzkej spolupráci s Komisiou mala významne prispieť k šíreniu noriem Únie v oblasti letectva mimo jej územia a k podpore pohybu leteckých výrobkov, odborníkov a služieb Únie po celom svete, aby uľahčila ich prístup na nové rastúce trhy. [PN 4]

(3d)  Vydávanie osvedčení a schválení a poskytovanie ďalších služieb zohráva zásadnú úlohu v poskytovaní služieb zo strany agentúry pre priemysel, a ako také by malo prispieť ku konkurencieschopnosti leteckého odvetvia Únie. Agentúra by mala byť schopná reagovať na dopyt na trhu, ktorý môže kolísať. V dôsledku toho by počet zamestnancov financovaných z príjmov získavaných z poplatkov alebo úhrad mal byť prispôsobivý a nemal by byť stanovený v pláne pracovných miest. [PN 5]

(3e)  Cieľom tohto nariadenia je splniť požiadavku stanovenú v článku 65a nariadenia (ES) č. 216/2008 odstránením prekrývania medzi nariadením (ES) č. 549/2004 a nariadením (ES) č. 216/2008, prispôsobením nariadenia (ES) č. 549/2004 nariadeniu (ES) č. 216/2008 a zabezpečením jasného rozdelenia úloh medzi Komisiou, agentúrou a Eurocontrolom tak, aby sa Komisia zameriavala na ekonomické a technické predpisy, agentúra konala ako jej zástupca v oblasti navrhovania technických predpisov a dohľadu a Eurocontrol sa sústredil na prevádzkové úlohy, najmä úlohy súvisiace s koncepciou manažéra siete podľa nariadenia (ES) č. 550/2004, v ktorom sa zaviedol spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb vrátane dohľadu s cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť a nákladovú efektívnosť v prospech používateľov vzdušného priestoru. V tejto súvislosti a s cieľom znížiť celkové náklady na činnosť dohľadu ATM/ANS je tiež nutné zmeniť existujúci systém spoplatňovania tak, aby vhodne pokryl právomoci agentúry v oblasti dohľadu nad ATM/ANS. Takáto zmena zabezpečí, aby agentúra mala zdroje potrebné na plnenie úloh dohľadu nad bezpečnosťou, ktoré jej boli pridelené v rámci celkového systémového prístupu Únie v oblasti leteckej bezpečnosti, prispeje k transparentnejšiemu, nákladovo efektívnejšiemu a účinnejšiemu poskytovaniu leteckých navigačných služieb používateľom vzdušného priestoru, ktorí financujú systém, a bude stimulovať poskytovanie integrovaných služieb. [PN 6]

(4)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10) .

(5)  Komisia by v náležite opodstatnených prípadoch, ak si to vyžadujú vážne a naliehavé dôvody, mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty týkajúce sa výnimiek pre letiská a rozhodnutí nepovoliť uplatňovanie ustanovení o flexibilite.

(5a)  S cieľom zabezpečiť interoperabilitu technológií používaných na celom svete by Komisia a agentúra mali podporiť medzinárodne koordinovaný prístup týkajúci sa úsilia Medzinárodnej organizácie civilného letectva o normalizáciu. [PN 7]

(6)  Určité zásady týkajúce sa riadenia a prevádzky Na základe analýzy jednotlivých prípadov a vzhľadom na osobitnú povahu agentúry by sa určité zásady týkajúce sa jej riadenia a prevádzky mali prispôsobiť na základe spoločného spoločnému prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý v júli 2012 schválil Európsky parlament, Rada a Komisia. Predovšetkým by zloženie výkonnej rady malo zohľadňovať význam leteckej dopravy v rôznych členských štátoch a zabezpečiť primerané zastúpenie potrebných odborných znalostí. [PN 8]

(7)  Nariadenie (ES) č. 216/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 216/2008 sa mení takto:

1.  Článok 1 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa mení takto:

i)  písmeno b) sa nahrádza takto:"

„b) letiská alebo ich súčasti, ako aj vybavenie, personál a organizácie uvedené v odseku 1 písm. c) a d), ktoré riadi a prevádzkuje armáda, ak doprava, v rámci ktorej poskytujú služby, je primárne iná než všeobecná letová prevádzka;“;

"

ii)  v písmene c) sa prvá veta nahrádza takto:"

„c) ATM/ANS vrátane systémov a komponentov, personálu a organizácií uvedených v odseku 1 písm. e) a f), ktoré poskytuje alebo sprístupňuje armáda primárne na účely pohybov lietadiel iných než spadajúcich do všeobecnej letovej prevádzky.“;

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, zabezpečujú, aby vojenské zariadenia k dispozícii všeobecnej letovej prevádzke, ako aj služby, ktoré na účely všeobecnej letovej prevádzky poskytuje vojenský personál, ktoré nespadajú do rozsahu odseku 1, poskytovali takú úroveň bezpečnosti, ktorá je aspoň taká účinná ako úroveň stanovená v základných požiadavkách vymedzených v prílohách Va a Vb.“

"

2.  Článok 2 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„g) podporovať vypracovanie a realizáciu základného plánu ATM;

   h) regulovať civilné letectvo spôsobom, ktorý v čo najlepšej možnej miere podporuje jeho bezpečnosť, udržateľný rozvoj, výkonnosť, interoperabilitu, ochranu klímy, šetrnosť k životnému prostrediu a úspory energie a bezpečnosť primerane k povahe každej konkrétnej činnosti.“; [PN 9]

"

b)  v odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) zriadenie nezávislej Agentúry Európskej únie pre letectvo (ďalej len „agentúra“);“

"

3.  Článok 3 sa mení takto:

a)  písmeno a) sa nahrádza takto:"

„a) „nepretržitý dohľad“ sú úlohy, ktoré sa plnia, aby sa overilo, či sú počas celej platnosti osvedčenia alebo vyhlásenia splnené podmienky, na základe ktorých sa osvedčenie vydalo alebo na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, ako aj prijatie akýchkoľvek bezpečnostných opatrení. “;

"

b)  písmeno da) sa nahrádza takto:"

„da) „komponenty ATM/ANS“ sú komponenty definované v článku 2 bode 18 nariadenia (ES) č. ...(11) o implementácii jednotného európskeho neba;“;

"

c)  vkladá sa toto písmeno:"

„ea) „vyhlásenie“ na účely ATM/ANS znamená akékoľvek písomné vyhlásenie:

   o súlade systémov a komponentov s predpismi alebo o vhodnosti systémov a komponentov na používanie, ktoré vydala organizácia pôsobiaca v oblasti vývoja, výroby a údržby systémov a komponentov ATM/ANS;
   o spĺňaní uplatniteľných požiadaviek služby alebo systému, ktoré sa majú začať využívať, vydané poskytovateľom služby;
   o spôsobilosti plniť povinnosti spojené s určitými letovými informačnými službami a o prostriedkoch na tento účel.“;

"

d)  písmeno f) sa nahrádza takto:"

„f) „oprávnený subjekt“ je orgán, ktorému môže agentúra alebo národný letecký úrad udeliť osobitné osvedčenie alebo mu uložiť úlohy dohľadu pod ich kontrolou a na ich zodpovednosť;“;

"

e)  písmená q) a r) sa nahrádzajú takto:"

„q) „ATM/ANS“ sú služby riadenia letovej prevádzky vymedzené v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. ...(12) , letecké navigačné služby vymedzené v článku 2 bode 4 uvedeného nariadenia vrátane služieb siete manažmentu letovej prevádzky uvedené v článku 17 uvedeného nariadenia a služby vytvárania a spracovania údajov, formátovania a dodávania údajov pre všeobecnú letovú prevádzku na účely leteckej navigácie kritickej z hľadiska bezpečnosti;

   r) „systém ATM/ANS“ je akákoľvek kombinácia vybavenia a systémov, ako sú vymedzené v článku 2 bode 33 nariadenia (ES) č. ...+ ;“;

"

f)  vkladajú sa tieto písmená:"

„t) „všeobecná letová prevádzka“ znamená všetky pohyby civilných lietadiel, ako aj všetky pohyby štátnych lietadiel zahŕňajúce vojenské, colné a policajné lietadlá, ak sa tieto pohyby uskutočňujú v súlade s postupmi ICAO;

   u) „základný plán ATM“ znamená plán schválený rozhodnutím Rady 2009/320/ES*, v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 219/2007**.

_____________________

* Rozhodnutie Rady 2009/320/ES z 30. marca 2009, ktorým sa schvaľuje európsky akčný plán riadenia letovej prevádzky výskumného projektu RLP jednotného európskeho neba (SESAR) (Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2009, s. 41).

** Nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1).“;

"

fa)  vkladá sa toto písmeno: "

„ua) „akreditácia“ je kvalifikačný proces národného leteckého úradu alebo subjektu oprávneného na zabezpečovanie úloh v súlade s týmto nariadením a s nariadením (ES) č. ... (13) ;” [PN 30 a 32]

"

4.  Článok 4 sa mení takto:

a)  odsek 3b sa nahrádza takto:"

„3b. Odchylne od ustanovení odseku 3a členské štáty môžu rozhodnúť vyňať z ustanovení tohto nariadenia letisko, ktoré:

   neobslúži viac ako 10 000 cestujúcich ročne a
   neuskutoční viac ako 850 pohybov súvisiacich s nákladnou dopravou ročne,

pod podmienkou, že toto vyňatie spĺňa všeobecné bezpečnostné ciele tohto nariadenia alebo ktorýkoľvek iný právny predpis Únie.

Komisia posúdi, či sa dodržala podmienka uvedená v prvom pododseku a ak dospeje k záveru, že sa tak nestalo, prijme rozhodnutie zamerané na splnenie podmienky. Takéto vykonávacie predpisy sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 2. Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 4.

Dotknutý členský štát zruší vyňatie po tom, ako sa mu oznámi rozhodnutie uvedené v druhom pododseku.“;

"

b)  v odseku 3c sa prvá veta nahrádza takto:"

„3c. ATM/ANS poskytované vo vzdušnom priestore územia, na ktoré sa uplatňuje zmluva, ako aj v akomkoľvek inom vzdušnom priestore, v ktorom členské štáty uplatňujú nariadenie (ES) č. ...(14) v súlade s článkom 1 ods. 4 uvedeného nariadenia, sú v súlade s týmto nariadením.“

"

5.  Článok 5 sa mení takto:

a)  v odseku 2 písm. d) sa prvá veta nahrádza takto:"

„d) Organizácie zodpovedné za udržanie a zachovanie ďalšej letovej spôsobilosti výrobkov, súčastí a zariadení preukážu, že sú spôsobilé plniť povinnosti spojené so svojimi oprávneniami a majú na to prostriedky.“;

"

b)  odsek 5 sa nahrádza takto:"

„5. Pokiaľ ide o letovú spôsobilosť lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c), Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 65b s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa:

   a) podmienok stanovenia základných požiadaviek typového osvedčovania uplatniteľné na výrobok a podmienok ich oznámenia žiadateľovi;
   b) podmienok stanovenia podrobných špecifikácií letovej spôsobilosti uplatniteľných na súčasti a zariadenia a podmienok ich oznámenia žiadateľovi;
   c) podmienok stanovenia zvláštnych špecifikácií letovej spôsobilosti uplatniteľných na lietadlá, ktorým sa môže vydať osvedčenie letovej spôsobilosti s obmedzeniami, a podmienok ich oznámenia žiadateľovi;
   d) podmienok vydávania a šírenia záväzných informácií v záujme zachovania letovej spôsobilosti výrobkov a podmienok schválenia alternatívnych prostriedkov na dodržanie náležitostí vzhľadom na tieto záväzné informácie;
   e) podmienok vydania, zachovania, zmeny, pozastavenia alebo zrušenia typových osvedčení, typových osvedčení s obmedzeniami, schválenia zmien typových osvedčení, doplňujúcich typových osvedčení, schválenia postupov opravy, individuálnych osvedčení letovej spôsobilosti, osvedčení letovej spôsobilosti s obmedzeniami, povolení na let a osvedčení pre výrobky, súčasti alebo zariadenia vrátane:
   i) podmienok doby platnosti týchto osvedčení a podmienok jej predĺženia, ak je ich platnosť obmedzená;
   ii) obmedzení pri vydávaní povolení na let. Tieto obmedzenia sa týkajú najmä:
   účelu letu,
   vzdušného priestoru, v ktorom sa má let vykonať,
   kvalifikácie posádky lietadla,
   prepravy iných osôb než posádky lietadla;
   iii) lietadiel, ktorým sa môže vydať osvedčenie letovej spôsobilosti s obmedzeniami, a súvisiacich obmedzení;
   iv) údajov o prevádzkovej spôsobilosti vrátane:
   minimálneho učebného plánu pre typovú kvalifikáciu personálu oprávneného vydávať osvedčenia o údržbe, aby sa zaručil súlad s odsekom 2 písm. f);
   minimálneho učebného plánu pre typovú kvalifikáciu pilotov a referenčných údajov súvisiacich simulátorov, aby sa zaručil súlad s článkom 7;
   vhodný základný zoznam minimálneho vybavenia
   údaje o type lietadla relevantné pre posádku;
   dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky s cieľom podporovať zachovanie letovej spôsobilosti a zlepšovanie bezpečnosti lietadla;
   f) podmienok vydania, zachovania, zmeny, pozastavenia alebo zrušenia povolení pre organizácie, ktoré sa vyžadujú v súlade s odsekom 2 písm. d), e) a g), a predpokladov, za ktorých sa o takéto povolenia nemusí žiadať;
   g) podmienok vydania, zachovania, zmeny, pozastavenia alebo zrušenia preukazov spôsobilosti, ktoré sa vyžadujú v súlade s odsekom 2 písm. f);
   h) povinnosti držiteľov preukazov spôsobilosti;
   i) súladu lietadiel uvedených v odseku 1, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2 alebo 4, ako aj lietadiel uvedených v odseku 4 ods. 1 písm. c) so základnými požiadavkami;
   j) podmienok udržania a zachovania letovej spôsobilosti výrobkov, súčastí a zariadení.

Pokiaľ ide o letovú spôsobilosť lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c), Komisia je splnomocnená zmeniť alebo doplniť prílohu I v súlade s článkom 65b prostredníctvom delegovaných aktov, ak je to potrebné z technických, prevádzkových, vedeckých alebo bezpečnostných dôvodov v oblasti letovej spôsobilosti v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 2 a v potrebnom rozsahu na tento účel.“ [PN 33]

"

6.  V článku 6 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:"

„2. Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov meniť v súlade s článkom 65b požiadavky uvedené v článku 1 s cieľom zladiť ich so zmenami Chicagského dohovoru a jeho prílohami, ktoré vstúpia do platnosti po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť, a ktoré budú uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

3.  Komisia môže v prípadoch, ak je to potrebné na zabezpečenie vysokej a jednotnej úrovne ochrany životného prostredia a na základe obsahu dodatkov k prílohe 16 uvedených v odseku 1, prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 65b stanoviť podrobné pravidlá, ktoré doplnia požiadavky uvedené v odseku 1.“

"

7.  Článok 7 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:"

„Bez ohľadu na tretí pododsek, ak ide o preukaz spôsobilosti pre rekreačných pilotov a ak to umožňuje vnútroštátne právo, môže ako poverený lekár konať všeobecný lekár, ktorý dostatočne pozná zdravotný stav žiadateľa. Komisia prijme podrobné pravidlá využitia služieb všeobecného lekára namiesto služieb povereného lekára, ktorými sa zabezpečí predovšetkým dodržanie úrovne bezpečnosti. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 3.“;

"

b)  v odseku 2 sa šiesty pododsek nahrádza takto:"

„Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa môžu splniť akceptovaním preukazov spôsobilosti a osvedčení zdravotnej spôsobilosti vydaných treťou krajinou alebo v jej mene, ak sa týkajú pilotov, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) alebo c) .“; [PN 41]

"

c)  v odseku 6 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„6. Pokiaľ ide o pilotov, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c), ako aj výcvikové zariadenia na simuláciu letu, osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, preverovaní alebo zdravotných prehliadkach týchto pilotov, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade článkom 65b s cieľom stanoviť podrobné pravidlá vzhľadom na:“;

"

d)  v odseku 6 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) podmienky zmeny existujúcich národných preukazov spôsobilosti pilotov a národných preukazov spôsobilosti palubných technikov na preukazy spôsobilosti pilotov, ako aj podmienky zmeny vnútroštátnych osvedčení zdravotnej spôsobilosti;“;

"

e)  v odseku 6 sa písmeno f) nahrádza takto:"

„f) to, ako piloti lietadiel uvedených v prílohe II písm. a) bode ii), písm., d) a h), v prípadoch, keď sa tieto lietadlá využívajú na obchodnú leteckú dopravu, spĺňajú príslušné základné požiadavky prílohy III.“;

"

f)  na konci odseku 6 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o pilotov, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c), ako aj výcvikové zariadenia na simuláciu letu, o osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, preverovaní alebo zdravotných prehliadkach týchto pilotov, Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 65b zmeniť alebo doplniť prílohu III, ak je to potrebné z technických, prevádzkových, vedeckých alebo bezpečnostných dôvodov týkajúcich sa vystavenia preukazu spôsobilosti v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 2 a v potrebnom rozsahu na tento účel.“; [PN 34]

"

fa)  v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza takto: "

„7. Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 6 Komisia zabezpečí najmä to, aby sa v nich premietala súčasná situácia vrátane osvedčených postupov, vedeckého a technického pokroku v oblasti výcviku pilotov, zvýšenej kultúry bezpečnosti a systémov zvládania únavy.“ [PN 42]

"

8.  Článok 8 sa mení takto:

a)  v odseku 5 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„5. Pokiaľ ide o prevádzku lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c), Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 65b s cieľom stanoviť podrobné pravidlá vzhľadom na:“;

"

b)  v odseku 5 sa písmeno g) nahrádza takto:"

„g) súlad prevádzky lietadiel uvedených v písmene a) bode ii) a písmenách d) a h) prílohy II, keď sa tieto lietadlá využívajú na obchodnú leteckú dopravu, s príslušnými základnými požiadavkami prílohy IV, a ak je to uplatniteľné, prílohy Vb.“;

"

c)  v odseku 5 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„h) podmienky a postupy, podľa ktorých sa vydávajú oprávnenia na špecializovanú prevádzku;

   i) okolnosti, kedy sa prevádzka zakazuje, obmedzuje alebo podlieha určitým podmienkam v záujme bezpečnosti v súlade s článkom 22 ods. 1.“;

"

d)  na konci odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o prevádzku lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c), Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 65b zmeniť alebo doplniť prílohu IV a prípadne Vb, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov v oblasti letovej prevádzky v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 2 a v potrebnom rozsahu na tento účel.“ [PN 35]

"

9.  Článok 8a sa mení takto:

a)  v odseku 5 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„5. Pokiaľ ide o letiská a letiskové vybavenie, ako aj o prevádzku letísk, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 65b s cieľom stanoviť podrobné pravidlá vzhľadom na:“;

"

b)  v odseku 5 sa po písmene j) dopĺňajú tieto písmená:"

„k) podmienky vydania, zachovania, zmeny, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení poskytovateľov služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche;

   l) podmienky vydávania a šírenia záväzných informácií v záujme zabezpečenia bezpečnosti letiska a letiskového vybavenia;
   m) zodpovednosť poskytovateľov služieb uvedených v odseku 2 písm. e);
   n) podmienky vydania, zachovania, zmeny, pozastavenia alebo zrušenia schválení organizácií a podmienky dohľadu nad organizáciami, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a údržbe letiskového vybavenia kľúčového z hľadiska bezpečnosti.
   o) zodpovednosť organizácií, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a údržbe letiskového vybavenia kľúčového z hľadiska bezpečnosti.“;

"

c)  na konci odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o letiská a letiskové vybavenie, ako aj o prevádzku letísk, Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 65b zmeniť alebo doplniť prílohu Va a prípadne Vb, ak je to potrebné z technických, prevádzkových, vedeckých alebo bezpečnostných dôvodov týkajúcich sa letísk v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 2 a v potrebnom rozsahu na tento účel.“ [PN 36]

"

10.  Článok 8b sa mení takto:

a)  odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:"

„4. V opatreniach uvedených v odseku 6 sa môže stanoviť požiadavka na osvedčovanie organizácií alebo na vyhlásenia týkajúce sa organizácií, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a údržbe systémov a zložiek ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita. Osvedčenie sa týmto organizáciám vydá, keď preukážu, že sú spôsobilé a majú prostriedky na plnenie povinností spojených s ich oprávneniami. V osvedčení sa spresnia udelené oprávnenia.

5.  V opatreniach uvedených v odseku 6 sa môže stanoviť požiadavka na osvedčovanie alebo alternatívne na potvrdenia alebo vyhlásenia poskytovateľa ATM/ANS alebo organizácie, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a údržbe systémov a zložiek ATM/ANS, vzhľadom na systémy a zložky ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita. Osvedčenie alebo vyhlásenie o týchto systémoch a zložkách sa vydá alebo sa potvrdí jeho platnosť, keď žiadateľ preukáže, že tieto systémy a komponenty vyhovujú podrobným špecifikáciám, ktoré sú ustanovené na zaručenie súladu so základnými požiadavkami uvedenými v odseku 1.“;

"

b)  odsek 6 sa mení takto:

i)  úvodná časť sa nahrádza takto:"

„6. Pokiaľ ide o poskytovanie ATM/ANS, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 65b s cieľom stanoviť podrobné pravidlá vzhľadom na:“;

"

ii)  písmeno e) sa nahrádza takto:"

„e) podmienky a postupy vyhlásenia poskytovateľov služieb a organizácií, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a údržbe systémov a zložiek ATM/ANS, uvedených v odsekoch 3 až 5, a podmienky a postupy dohľadu nad nimi;“;

"

iii)  dopĺňajú sa tieto písmená:"

„g) podmienky vydávania a šírenia záväzných informácií v záujme zaručenia bezpečnosti poskytovania ATM/ANS;

   h) podmienky potvrdenia platnosti a vyhlásenia uvedených v odseku 5 a dohľadu nad súladom s týmito podmienkami
   i) prevádzkové predpisy a zložky ATM/ANS potrebné na využívanie vzdušného priestoru.“;

"

iv)  na konci odseku sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o poskytovanie ATM/ANS, Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 65b zmeniť alebo doplniť prílohu Va, ak je to potrebné z technických, prevádzkových, vedeckých alebo bezpečnostných dôvodov týkajúcich sa ATM/ANS v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 2 a v potrebnom rozsahu na tento účel .“; [PN 37]

"

c)  v odseku 7 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) odrážať súčasný stav vývoja a najlepšie postupy v oblasti ATM/ANS, predovšetkým v súlade so základným plánom ATM a v úzkej spolupráci s ICAO“

"

11.  Článok 8c sa mení takto:

a)  v odseku 10 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„10. Pokiaľ ide o riadiacich letovej prevádzky, ako aj osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, kontrole alebo posudzovaní zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade článkom 65b s cieľom stanoviť podrobné pravidlá vzhľadom na:“;

"

b)  v odseku 10 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„e) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dvojstranných dohôd uzavretých v súlade s článkom 12, podmienky akceptovania preukazov spôsobilosti vydaných tretími krajinami;

   f) okolnosti, kedy sa poskytovanie odbornej prípravy na pracovisku zakazuje, obmedzuje alebo podlieha osobitným podmienkam v záujme bezpečnosti.
   g) podmienky vydávania a šírenia záväzných informácií v záujme zaručenia bezpečnosti poskytovania odbornej prípravy na pracovisku;“;

"

c)  na konci odseku 10 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o riadiacich letovej prevádzky, ako aj osôb a organizácií, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, kontrole alebo posudzovaní zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky, Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 65b zmeniť alebo doplniť prílohu Vb, ak je to potrebné z technických, prevádzkových, vedeckých alebo bezpečnostných dôvodov týkajúcich výcvikových organizácií a riadiacich letovej prevádzky v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 2 a v potrebnom rozsahu na tento účel.“ [PN 38]

"

12.  Článok 9 sa mení takto:

a)  v odseku 4 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„4. Pokiaľ ide o lietadlá uvedené v článku 4 ods. 1 písm. d), ako aj o ich posádku a prevádzkovanie, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 65b s cieľom stanoviť podrobné pravidlá vzhľadom na:“;

"

b)  v odseku 4 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) postup udelenia oprávnenia lietadlám uvedených v článku 4 ods. 1 písm. d) alebo posádky, ktoré nie sú držiteľmi štandardného ICAO osvedčenia letovej spôsobilosti alebo povolenia, na prevádzkovanie letov do Spoločenstva, v rámci neho alebo zo Spoločenstva;“;

"

c)  v odseku 4 sa písmeno e) nahrádza takto:"

„e) podmienky pre vyhlásenie prevádzkovateľov uvedené v odseku 3 a pre dohľad nad nimi;“;

"

d)  v odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno:"

„g) alternatívne podmienky pre prípady, keď dodržiavanie štandardov a požiadaviek uvedených v odseku 1 nie je možné, alebo je spojené s neprimeranou námahou na zabezpečenie dodržania cieľa štandardov a požiadaviek.“;

"

e)  v odseku 5 sa v písmene e) vypúšťa slovo „bezpečnostné“

13.  Článok 10 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Na účely vykonávania odseku 1, členské štáty okrem kontrol osvedčení, ktoré vydali, alebo vyhlásení, ktoré prijali, vedú vyšetrovania vrátane kontrol na odbavovacej ploche a prijmú akékoľvek opatrenie vrátane zákazu štartu lietadla, aby predišli ďalšiemu porušovaniu.“;

"

b)  v odseku 5 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 65 s cieľom stanoviť podrobné pravidlá na určenie podmienok spolupráce uvedenej v odseku 1, a najmä:“;

"

c)  v odseku 5 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„d) podmienky kvalifikácie inšpektorov vykonávajúcich kontroly na odbavovacej ploche a organizácií, ktoré sa podieľajú na výcviku týchto inšpektorov;

   e) podmienky správy a uplatňovania dohľadu a vykonávania vrátane systémov riadenia bezpečnosti.“

"

14.  Článok 11 sa mení takto:

a)  odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:"

„1. Členské štáty bez ďalších technických požiadaviek alebo hodnotenia uznajú osvedčenia vydané v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe. Ak sa pôvodné uznanie udelilo na určitý účel alebo účely, každé nasledujúce uznanie sa musí týkať len toho istého účelu alebo účelov.

2.  Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu alebo agentúry rozhodnúť, či je osvedčenie uvedené v odseku 1 v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe. Takéto vykonávacie predpisy sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 2. Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 4.“

"

15.  V článku 12 ods. 2 písm. b) sa posledný pododsek nahrádza takto:"

„môže požadovať, aby dotknutý členský štát dohodu upravil, pozastavil jej uplatňovanie, alebo ju vypovedal v súlade s článkom 351 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“ Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 65 ods. 2.“

"

16.  Článok 13 sa nahrádza takto:"

„Článok 13

Oprávnené subjekty

„Pri prideľovaní osobitných úloh súvisiacich s osvedčovaním alebo dohľadom oprávnenému subjektu zabezpečí agentúra alebo príslušný národný letecký úrad, aby uvedený subjekt spĺňal kritériá stanovené v prílohe V.

Oprávnené subjekty nevydávajú osvedčenia ani oprávnenia, ani neprijímajú vyhlásenia.“

"

17.  Článok 14 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Ustanovenia tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe nebránia členskému štátu, aby okamžite reagoval na problém bezpečnosti týkajúci sa výrobku, osoby alebo organizácie, pod podmienkou, že sú nutné okamžité kroky na zaručenie bezpečnosti a že nie je možné problém primerane riešiť v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe.“;

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Komisia posúdi, či sa dodržali podmienky uvedené v prvom pododseku a ak dospeje k záveru, že sa tak nestalo, prijme rozhodnutie zamerané na splnenie podmienok. Takéto vykonávacie predpisy sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 2. Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 4.

Dotknutý členský štát zruší opatrenie prijaté podľa článku 1 po tom, ako sa mu oznámi rozhodnutie uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

Komisia je v prípade potreby v dôsledku zistenia okamžitého bezpečnostného problému uvedeného v odseku 1 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 65b s cieľom zmeniť alebo doplniť toto nariadenie riešiť zistené problémy bezpečnosti .“; [PN 39]

"

c)  odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Členské štáty môžu udeliť výnimky zo základných požiadaviek ustanovených v tomto nariadení a jeho delegovaných a vykonávacích aktoch v prípade nepredvídaných a naliehavých prevádzkových okolností alebo prevádzkových potrieb obmedzeného trvania za predpokladu, že to nebude mať nepriaznivý účinok na úroveň bezpečnosti. Všetky uvedené výnimky, len, čo sa vyskytnú opakovane alebo ak sa udelia na obdobie dlhšie ako dva mesiace, sa oznámia agentúre, Komisii a ostatným členským štátom.“;

"

d)  v odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Komisia posúdi, či výnimka spĺňa podmienky stanovené odseku 4 a ak dospeje k záveru, že sa tak nestalo, prijme rozhodnutie zamerané na splnenie podmienok. Takéto vykonávacie predpisy sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 2. Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 4.

Dotknutý členský štát zruší vyňatie po tom, ako sa mu oznámi rozhodnutie uvedené v druhom pododseku.“;

"

e)  v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„6. Ak je možné dosiahnuť rovnakú úroveň ochrany inými prostriedkami ako uplatňovaním delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na základe tohto nariadenia, členské štáty môžu bez diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, udeliť povolenie, ktoré sa odchyľuje od predmetných delegovaných alebo vykonávacích aktov, a to v súlade s postupom stanoveným v druhom pododseku a v odseku 7.“;

"

f)  v odseku 7 sa na konci dopĺňa tento druhý pododsek nahrádza takto : [PN 10] "

„Ak Komisia pri zohľadnení odporúčania uvedeného v prvom pododseku zistí, že podmienky stanovené v odseku 6 sú splnené, bezodkladne udelí výnimku, pričom na tento účel zodpovedajúcim spôsobom zmení príslušné delegované alebo vykonávacie akty prijaté na základe tohto nariadenia.“

"

18.  Článok 15 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„2. Bez toho, aby bolo dotknuté právo verejnosti na prístup k dokumentom Komisie, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001, Komisia z vlastnej iniciatívy prijme podrobné pravidlá postupovania informácií uvedených v odseku 1 tohto článku zainteresovaným stranám. Takéto vykonávacie predpisy sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 3. Tieto opatrenia vychádzajú z potreby:“

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. V súlade s právom Únie a ich vnútroštátnymi právnymi predpismi prijmú letecké úrady členských štátov potrebné opatrenia na zabezpečenie primeranej dôvernosti informácií, ktoré získali v súlade s odsekom 1.“ [PN 11]

"

19.  Názov kapitoly III sa nahrádza takto:"

„AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE LETECTVO“

"

20.  Článok 17 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„Na účely vykonávania tohto nariadenia sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre letectvo.“;

"

b)  v odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:"

„Na účely zabezpečenia riadneho fungovania a rozvoja civilného letectva, najmä bezpečnosti, agentúra:“; [PN 12]

"

c)  vo odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:"

„f) podporuje príslušné orgány členských štátov pri vykonávaní ich úloh a na tento účel im poskytuje fórum na výmenu informácií a expertov.“;

"

ca)  v odseku 2 sa vkladajú tieto písmená: "

„g) v súlade s článkom 2 presadzuje normy a predpisy Únie v oblasti letectva na medzinárodnej úrovni nadviazaním vhodnej spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, a tým podporuje pohyb leteckých výrobkov, odborníkov a služieb Únie s cieľom uľahčiť ich prístup na nové rastúce trhy po celom svete;

   h) vykonáva akreditáciu národných leteckých úradov. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 65b prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá na určenie podmienok na splnenie ustanovenia tohto odseku.” [PN 13, 31 a 40]

"

21.  V článku 19 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Tieto dokumenty musia odrážať súčasný stav a najlepšie postupy v dotknutých oblastiach a aktualizujú sa pri zohľadnení celosvetových skúseností s letectvom a , vedecko-technického pokroku a základného plánu ATM .“ [PN 14]

"

22.  V článku 21 ods. 2 písm. b) sa bod i) nahrádza takto:"

„i) výcvikové zariadenia na simuláciu letu, ktoré prevádzkujú výcvikové organizácie, ktoré agentúra osvedčila“

"

23.  Článok 22 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa formulácia „do jedného mesiaca“ nahrádza formuláciou „do troch mesiacov“;

b)  v odseku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:"

„e) ak členský štát nesúhlasí so závermi agentúry o individuálnej schéme, postúpi túto vec Komisii. Komisia rozhodne, či schéma spĺňa bezpečnostné ciele tohto nariadenia. Takéto vykonávacie predpisy sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 2.“

"

24.  V článku 22a sa vkladá toto písmeno:"

„ca) vydáva a predlžuje osvedčenia alebo prijíma vyhlásenia o dodržiavaní predpisov alebo vhodnosti na používanie v súlade s článkom 8b ods. 4 a 5 od organizácií, ktoré poskytujú celoeurópske služby alebo systémy a v prípade žiadosti dotknutého členského štátu, aj iných poskytovateľov služieb, ako aj organizácií, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a údržbe systémov a zložiek ATM/ANS;“

"

25.  V článku 24 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Komisia pri zohľadnení zásad stanovených v článkoch 52 a 53 prijíma podrobné pravidlá pracovných metód agentúry na vykonávanie úloh uvedených v odsekoch 1, 3 a 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 2.“

"

26.  Článok 25 sa mení takto:

a)  v odseku 3 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„3. Komisia na základe odsekov 1 a 2 prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 65b stanovuje:“;

"

b)  v odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) podrobné pravidlá vyšetrovania, súvisiace opatrenia, podávanie správ, ako aj rozhodovanie vrátane ustanovení o práve na obhajobu, prístup k dokumentácii, právne zastúpenie, dôvernosť, dočasné ustanovenia, vymeriavanie a vyberanie pokút a penále.“

"

27.  V článku 29 sa odsek 2 vypúšťa

28.  Článok 30 sa nahrádza takto:"

„Článok 30

Výsady a imunity

Na agentúru a jej zamestnancov sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.“

"

29.  Článok 33 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) v súlade s článkami 39a a 39b vymenúva výkonného riaditeľa a zástupcov výkonného riaditeľa;“;

"

b)  v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) každý rok do 30. novembra a po doručení stanoviska Komisie prijme ročný a viacročný pracovný program agentúry na nadchádzajúci rok (nadchádzajúce roky); tieto pracovné programy sa prijímajú bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup Spoločenstva Únie a legislatívny program Spoločenstva Únie v príslušných oblastiach bezpečnosti letectva; stanovisko Komisie sa pripojí k programu práce pracovným programom ;“; [PN 15]

"

c)  v odseku sa 2 písmeno h) nahrádza takto:"

„h) vykonáva disciplinárnu právomoc voči výkonnému riaditeľovi a voči zástupcom výkonného riaditeľa po dohode s výkonným riaditeľom;“;

"

d)  v odseku 2 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„n) vo vzťahu k pracovníkom agentúry vykonáva v súlade s odsekom 6 právomoci zverené menovaciemu orgánu na základe služobného poriadku a právomoci zverené orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy na základe podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68*) („právomoci menovacieho orgánu“);

   o) zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom či externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);
   p) v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku prijíma primerané vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov;
   q) prijíma pravidlá na zamedzenie konfliktom záujmov svojich členov, ako aj členov odvolacej rady (odvolacích rád), a riadenie týchto konfliktov záujmov.

_____________________

* Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné opatrenia dočasne sa vzťahujúce na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).“;

"

e)  dopĺňa sa tento odsek:"

„6. Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, kedy možno toto delegovanie právomoci pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže na základe rozhodnutia prijatého absolútnou väčšinou svojich členov dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej právomocí, ktoré riaditeľ ďalej delegoval, právomoc, a tieto právomoci vykonáva ich sama alebo ich deleguje na jedného zo svojich členov alebo člena personálu okrem výkonného riaditeľa.“ [PN 16]

"

30.  Článok 34 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa formulácia „jedného zástupcu Komisie“ nahrádza formuláciou „dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie práva.“;

b)  v odseku 1 v druhom pododseku sa formulácia „svojho zástupcu a náhradníka“ nahrádza formuláciou „svojich zástupcov a ich náhradníkov“;

c)  v druhom pododseku odseku 1 sa formulácia „je päť rokov“ nahrádza formuláciou „trvá štyri roky“;

d)  v odseku 1 sa na konci dopĺňa tento nový pododsek:"

„Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s ohľadom na ich znalosti v oblasti letectva s prihliadnutím na príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany zastúpené v správnej rade sa usilujú obmedziť výmenu svojich zástupcov v rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu práce rady. Všetky strany sa usilujú dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.“

"

31.  V článku 37 sa v odseku 1 vykonávajú tieto zmeny:

–  formulácia „dvojtretinovou väčšinou“ sa nahrádza formuláciou „jednoduchou absolútnou väčšinou“; [PN 17]

–  vkladá sa táto druhá veta:"

„Na účely rozhodnutí týkajúcich sa prijatia pracovných programov, ročného rozpočtu, vymenovania výkonného riaditeľa, predĺženia jeho funkčného obdobia alebo jeho odvolania sa však vyžaduje dvojtretinová väčšina členov správnej rady.“

"

32.  Dopĺňa sa tento článok:"

„Článok 37a

Výkonná rada

1.  Správnej rade pomáha výkonná rada.

2.  Výkonná rada:

   a) pripravuje rozhodnutia, ktoré má prijať správna rada;
   b) spolu so správnou radou zabezpečuje primerané opatrenia nadväzujúce na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom a externom audite a hodnotení, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);
   c) bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť výkonného riaditeľa v zmysle článku 38, pomáha mu pri vykonávaní rozhodnutí správnej rady a poskytuje súvisiace odporúčania s cieľom posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým hospodárením.

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada prijíma niektoré dočasné môže dočasne prijať rozhodnutia v mene správnej rady, a to najmä o otázkach administratívneho riadenia vrátane rozhodnutí o pozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu a o rozpočtových záležitostiach. Tieto rozhodnutia prijíma väčšina piatich zo siedmich členov výkonnej rady. Bezodkladne sa predkladajú na najbližšej nasledujúcej schôdzi správnej rady. Správna rada ich môže absolútnou väčšinou hlasov zrušiť.

4.  Výkonná rada je zložená z predsedu správnej rady, jedného zástupcu Komisie v správnej rade a troch piatich ďalších členov, ktorých správna rada vymenuje vymenovaných správnou radou na obdobie dvoch rokov spomedzi svojich jej členov, ktorí majú právo hlasovať. Funkčné obdobie piatich osôb vymenovaných správnou radou sa môže obnoviť neobmedzený počet krát. Predseda správnej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

5.  Funkčné obdobie členov predsedu výkonnej rady zodpovedá jeho funkčnému obdobiu členov ako predsedu správnej rady. Funkčné obdobie zástupcu Komisie zodpovedá jeho funkčnému obdobiu v správnej rade. Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí aj funkčné obdobie členov správnej rady.

6.  Výkonná rada uskutoční aspoň jedno riadne zasadnutie raz za tri mesiace. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť svojich členov či výkonného riaditeľa .

7.  Rokovací poriadok výkonnej rady stanovuje správna rada.“ [PN 18]

"

33.  Článok 38 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich úloh úplne nezávislý. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, správnej rady a výkonnej rady, výkonný riaditeľ nepožaduje ani neprijíma pokyny od ktorejkoľvek vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.“;

"

b)  v odseku 3 sa písmeno g) vypúšťa;

c)  v odseku 3 sa písmeno i) nahrádza takto:"

„i) deleguje svoje právomoci na ostatných zamestnancov agentúry. Komisia určuje modality takéhoto delegovania. Takéto vykonávacie predpisy sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 2.“;

"

d)  v odseku 3 sa písmeno k) nahrádza takto:"

„k) pripravuje ročný a viacročný program práce a po konzultáciách s Komisiou ich predkladá správnej rade;“;

"

e)  v odseku 3 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„m) plní ročné a viacročné pracovné programy a správnej rade podáva správu o ich plnení;

   n) pripravuje akčný plán nadväzujúci na závery správ z interného alebo externého auditu a hodnotení, ako aj správ z vyšetrovaní a odporúčaní vyplývajúcich z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a dvakrát do roka predkladá správy Komisii a pravidelne správnej rade;
   o) chráni finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na boj proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, ako aj pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáha nenáležite vyplatené sumy a prípadne uplatňuje účinné, primerané a odrádzajúce administratívne a finančné sankcie;
   p) pripravuje pre agentúru stratégiu boja proti podvodom a predkladá ju správnej rade na schválenie.“

"

34.  Článok 39 sa vypúšťa

35.  Dopĺňajú sa tieto články:"

„Článok 39a

Vymenovanie výkonného riaditeľa

1.  Výkonný riaditeľ pôsobí ako dočasný zástupca agentúry podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.  Výkonného riaditeľa vymenúva zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného postupu výberového konania správna rada na základe podaných výkonov a zdokladovaných schopností a skúseností relevantných pre civilné letectvo.

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje agentúru predseda správnej rady.

Pred vymenovaním možno kandidáta prednesie kandidát , ktorého vybrala správna rada, vyzvať, aby sa vyjadril vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal odpovie na otázky jeho členov. [PN 19]

3.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci V polovici tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov vypracuje správu, v ktorej zhodnotí výsledky činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry. Komisia predloží túto hodnotiacu správu príslušnému výboru Európskeho parlamentu. [PN 20]

4.  Správna rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 3, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o päť rokov.

5.  Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. Mesiac pred predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby sa vyjadril prednesie vyhlásenie pred príslušným parlamentným výborom a odpovedal odpovie na otázky jeho členov. [PN 21]

6.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celkového obdobia nesmie zúčastniť na inom výberovom konaní na rovnaké miesto.

7.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady konajúcej na návrh Komisie.

8.  Správna rada dosahuje rozhodnutia o vymenovaní výkonného riaditeľa/zástupcov výkonného riaditeľa, predĺžení jeho funkcie alebo ich odvolaní na základe dvojtretinovej väčšiny svojich členov s hlasovacími právami.

Článok 39b

Vymenovanie zástupcu výkonného riaditeľa

1.  Výkonnému riaditeľovi môže pomáhať pomáha jeden alebo viac zástupcov zástupca výkonného riaditeľa. [PN 22]

2.  Zástupca alebo zástupcovia výkonného riaditeľa sa vymenúvajú alebo odvolávajú z funkcie alebo sa ich funkčné obdobie predlžuje podľa ustanovení článku 39a po porade s výkonným riaditeľom a prípadne so zvoleným výkonným riaditeľom.“

"

36.  V článku 40 sa odsek 3 nahrádza takto:"

„3. Odvolacia rada alebo rady sa zvolávajú podľa potreby. Počet odvolacích rád a prácu, ktorá sa im má prideliť, určí Komisia. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 2.“

"

37.  V článku 41 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Komisia určuje kvalifikácie, ktoré sa od členov každej odvolacej rady vyžadujú, právomoci jednotlivých členov v prípravnej fáze rozhodnutí a podmienky hlasovania. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 3.“

"

38.  V článku 52 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) angažujú vhodných expertov z príslušných zainteresovaných strán vždy, keď je to potrebné, alebo čerpajú z odborných poznatkov relevantných európskych normalizačných orgánov, Eurocontrolu alebo iných špecializovaných orgánov;“

"

39.  Článok 56 sa nahrádza takto:"

„Článok 56

Ročný a viacročný pracovný program

1.  Správna rada v súlade s článkom 33 ods. 2 písm. c) každoročne do 30. novembra prijme programový dokument obsahujúci viacročný a ročný program založený na návrhu, ktorý predložil výkonný riaditeľ, pričom zohľadní názor Komisie. Postupuje ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Programový dokument nadobúda definitívnu podobu po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu, pričom sa v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Ročný a viacročný program práce sú zamerané na podporu neustáleho zlepšovania európskej leteckej bezpečnosti a sú v súlade s cieľmi, právomocami a úlohami agentúry ustanovenými v tomto nariadení.

2.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje takisto aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu a riadenia na základe činností. Ročný pracovný program je v súlade s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 4. Jasne sa v ňom stanovujú úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

Obsahuje stratégiu vzhľadom na vzťahy s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami uvedenými v článku 27 ods. 2 a opatrenia súvisiace s touto stratégiou.

3.  Správna rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha.

Všetky významné zmeny v ročnom pracovnom programe sa prijímajú rovnakým postupom ako pôvodný ročný pracovný program. Správna rada môže na výkonného riaditeľa delegovať právomoc prijímať menej podstatné zmeny v ročnom pracovnom programe.

4.  Vo viacročnom pracovnom programe je stanovené strategické plánovanie vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Ďalej sa v ňom stanovuje plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a personálu.

Plánovanie zdrojov sa aktualizuje ročne. Strategické plánovanie sa aktualizuje v prípade potreby, a predovšetkým s cieľom zamerať sa na výsledky hodnotenia uvedeného v článku 62.“

"

40.  V článku 57 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Výročná všeobecná správa opisuje spôsob, akým agentúra vykonávala svoj ročný program práce. Jasne sa v nej uvedie, ktoré právomoci a úlohy agentúry sa pridali, zmenili alebo zrušili v porovnaní s predchádzajúcim rokom.“

"

41.  V článku 59 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„f) poplatky uhrádzané v súlade s článkom 13 podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. [nariadenie o Jednotnom európskom nebi] za príslušné úlohy orgánu (EÚ) č. 391/2013* týkajúce sa úloh dohľadu nad ATM/ANS vykonávaných agentúrou .; [PN 23]

   fa) granty. [PN 24]

_________________

* Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ L 128, 9.5.2013, s. 31).“

"

41a.  Vkladá sa tento článok: "

„Článok 61a

Konflikty záujmov

1.  Výkonný riaditeľ a úradníci, ktorých členské štáty a Komisia dočasne vyslali, predkladajú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch, z ktorých vyplýva, že nemajú žiadne priame ani nepriame záujmy, ktoré by mohli spochybniť ich nezávislosť. Tieto vyhlásenia vyhotovujú písomne pri svojom nástupe do funkcie a v prípade zmeny svojej osobnej situácie ich obnovujú. Členovia správnej rady, výkonnej rady a odvolacej rady takisto predložia tieto vyhlásenia, ktoré sa zverejnia spolu s ich životopisom. Agentúra uverejní na svojej webovej stránke zoznam členov orgánov uvedených v článku 42 a externých a interných expertov.

2.  Správna rada uplatňuje politiku riadenia konfliktov záujmu a ich predchádzania, ktorá zahŕňa prinajmenšom:

   a) zásady spravovania a overovania vyhlásení o záujmoch vrátane pravidiel ich zverejňovania s prihliadnutím na článok 77;
   b) požiadavky na povinnú odbornú prípravu týkajúcu sa konfliktov záujmov pre zamestnancov agentúry a vyslaných národných expertov;
   c) pravidlá týkajúce sa darov a pozvánok;
   d) podrobné pravidlá týkajúce sa nezlučiteľnosti pre zamestnancov a členov agentúry po skončení ich pracovného pomeru s agentúrou;
   e) pravidlá transparentnosti rozhodnutí agentúry vrátane zápisníc zo schôdzí rád agentúry, ktoré sa zverejnia so zohľadnením citlivých, utajovaných a obchodných informácií a
   f) sankcie a ďalšie mechanizmy na zachovanie autonómie a nezávislosti agentúry.

Agentúra berie do úvahy potrebu zachovať rovnováhu medzi rizikami a prínosmi, najmä pokiaľ ide o cieľ získať najlepšie technické poradenstvo a odborné znalosti a o riadenie konfliktov záujmov. Výkonný riaditeľ zahŕňa informácie týkajúce sa vykonávania tejto politiky do správ, ktoré v súlade s týmto nariadením podáva Európskemu parlamentu a Rade.“ [PN 25]

"

42.  Článok 62 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa slová „správna rada“ nahrádzajú slovom „Komisia“;

b)  dopĺňa sa tento odsek:"

„4. Pri príležitosti každého druhého hodnotenia sa posúdia aj výsledky dosiahnuté agentúrou vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. Ak sa Komisia domnieva, že pokračovanie existencie agentúry už nie je vzhľadom na stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnené, môže navrhnúť zodpovedajúcu zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia.“

"

43.  Článok 64 sa mení takto:

a)  názov „Nariadenie o poplatkoch a úhradách“ sa mení na „Poplatky a úhrady“;

b)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 65b s cieľom na základe článkov 3, 4, a 5 stanoviť podrobné pravidlá súvisiace s poplatkami a úhradami.“;

"

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Pravidlá uvedené v odseku 1 určia najmä záležitosti, za ktoré je povinnosť vyberať poplatky a úhrady na základe článku 59 ods. 1 písm. c) a d), výšku poplatkov a úhrad a spôsob, akým sa majú uhrádzať.“;

"

d)  odsek 5 sa nahrádza takto:"

„5. Poplatky sa stanovujú v takej výške, aby sa zaistilo, že príjem z nich bude v zásade postačovať na pokrytie celkových nákladov na poskytnuté služby. V týchto nákladoch sa odzrkadľujú najmä všetky výdavky agentúry, ktoré sa pripisujú zamestnancom zapojeným do činností uvedených v odseku 3, vrátane pomerných príspevkov zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia. Poplatky a úhrady, vrátane poplatkov a úhrad vyzbieraných v roku 2007, sú pripísanými príjmami agentúry.“;

"

da)  dopĺňa sa tento odsek: "

„6. Musí sa umožniť, aby sa počet zamestnancov financovaných z príjmov získavaných z poplatkov a úhrad menil v súlade s dopytom na trhu po osvedčeniach, schváleniach a ďalších službách.“ [PN 26]

"

44.  Článok 65 sa nahrádza takto:"

„Článok 65

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4.

___________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

"

45.  Článok 65a sa vypúšťa.

46.  Dopĺňajú sa tieto články:"

„Článok 65b

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje na základe podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoci uvedené v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 6, článku 8 ods. 5, článku 8a ods. 5, článku 8b ods. 6, článku 8c ods. 10, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 14 ods. 3, článku 14 ods. 7, článku 25 ods. 3 a článku 64 ods. 1 sa na Komisiu delegujú na neurčitú dobu obdobie päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia . [PN 27]

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 6, článku 8 ods. 5, článku 8a ods. 5, článku 8b ods. 6, článku 8c ods. 10, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 14 ods. 3, článku 14 ods. 7, článku 25 ods. 3 a článku 64 ods. 1 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 6, článku 8 ods. 5, článku 8a ods. 5, článku 8b ods. 6, článku 8c ods. 10, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 14 ods. 3, článku 14 ods. 7, článku 25 ods. 3 a článku 64 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžuje o dva mesiace.

Článok 65c

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť bezodkladne a uplatňujú sa, pokým voči nim nie je vznesená námietka podľa odseku 2. V oznámení o delegovanom akte Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 65b ods. 5. Komisia v takom prípade na základe oznámenia Európskeho parlamentu alebo Rady o vznesení námietky daný akt bezodkladne zruší.“

"

46a.  Vkladá sa tento článok: "

„Článok 65d

Správa Komisie

V súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie Komisia preskúma uplatňovanie tohto nariadenia a do 31. decembra 2015 podá správu Európskemu parlamentu a Rade s cieľom ďalšieho rozvoja, pokiaľ ide o vytvorenie primeraného a udržateľného bezpečnostného rámca založeného na riziku.“ [PN 28]

"

47.  Dopĺňa sa tento článok 66a:"

„Článok 66a

Dohoda o sídle a podmienky fungovania

1.  Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúre v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré má tento členský štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte agentúry vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle uzatvorenej medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom po schválení správnou radou najneskôr dva roky po tom, ako účinnosť nadobudne nariadenie (ES) č. [ ].

2.  Hostiteľský členský štát agentúry zabezpečí čo najlepšie podmienky na zaistenie fungovania agentúry vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení.“

"

48.  Dopĺňa sa tento článok:"

„Článok 66b

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

Agentúra uplatňuje bezpečnostné zásady zahrnuté v bezpečnostných predpisoch Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností v zmysle prílohy k rozhodnutiu 2001/844/ES, ESUO, Euratom. Uplatňovanie bezpečnostných zásad sa vzťahuje okrem iného na ustanovenia týkajúce sa výmeny, spracovania a uchovávania takýchto informácií.“

"

49.  V prílohe V sa body 2 a 3 nahrádzajú takto:"

„2. Subjekt a zamestnanci zodpovední za úlohy súvisiace s udeľovaním osvedčení a dohľadom musia vykonávať svoje povinnosti s najvyššou možnou mierou profesionálnej čestnosti a technickej spôsobilosti a nesmú na nich pôsobiť tlaky a stimuly, najmä finančné, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok rozhodnutia alebo výsledky ich skúmania, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktorých sa výsledky spojené s udeľovaním osvedčení a dohľadom týkajú. [PN 29]

3.  Subjekt musí zamestnávať zamestnancov a mať k dispozícii prostriedky potrebné na primeraný výkon technických a administratívnych úloh súvisiacich s procesom osvedčovania a dohľadu; mal by mať aj prístup k výbave potrebnej na mimoriadne previerky.“

"

50.  Príloha Vb sa mení takto:

a)  odsek 2 písm. c) bod iv) sa nahrádza takto:"

„Služby riadenia letovej prevádzky a súvisiace procesy zabezpečujú primerané rozstupy medzi lietadlami a na prevádzkovej ploche letiska zabraňujú zrážkam medzi prekážkami a lietadlom a v prípade potreby a zrealizovateľnosti pomáhajú pri ochrane pred nebezpečenstvom na palube a zabezpečujú promptnú a včasnú koordináciu so všetkými príslušnými používateľmi a susediacimi blokmi vzdušného priestoru.“;

"

b)  v odseku 2 písm. g) sa na konci dopĺňajú tieto slová:"

„Riadenie toku letovej prevádzky sa vykonáva s cieľom optimalizovať dostupnú kapacitu pri využívaní vzdušného priestoru a zlepšiť postupy riadenia toku letovej prevádzky. Je založené na transparentnosti a efektívnosti, pričom zaručuje, že kapacita sa poskytuje pružne a včas v súlade s odporúčaniami regionálneho letového navigačného plánu ICAO pre európsky región.

Opatrenia uvedené v článku 8b ods. 6 týkajúce sa riadenia toku letovej prevádzky podporujú operatívne rozhodnutia poskytovateľov letových navigačných služieb, prevádzkovateľov letísk a používateľov vzdušného priestoru a týkajú sa týchto oblastí:

   a) plánovania letov;
   b) využívania dostupnej kapacity vzdušného priestoru počas všetkých fáz letu vrátane prideľovania letiskových prevádzkových intervalov a
   c) používania smerovania tratí pre všeobecnú letovú prevádzku vrátane:
   vytvorenia jednej publikácie pre organizáciu tratí a letovej prevádzky,
   možností odklonenia všeobecnej letovej prevádzky od preťažených oblastí a
   pravidiel prednosti týkajúcich sa prístupu všeobecnej letovej prevádzky k vzdušnému priestoru, a to najmä v obdobiach preťaženia a krízovej situácie,
   d) zohľadnenia súladu letových plánov a letiskových prevádzkových intervalov a potrebnej koordinácie s priľahlými regiónmi.“;

"

c)  v odseku 2 písm. h) sa na konci dopĺňajú tieto slová:"

„Pri zohľadnení organizácie vojenských aspektov, za ktoré sú zodpovedné členské štáty, riadenie vzdušného priestoru podporuje aj jednotné uplatňovanie koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru, ako ho opisuje organizácia ICAO a ako sa vykonáva podľa nariadenia (ES) č. 551/2004, s cieľom uľahčiť riadenie vzdušného priestoru a manažment letovej prevádzky v rámci spoločnej dopravnej politiky.

Členské štáty každý rok podávajú agentúre správu o uplatňovaní koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru v kontexte spoločnej dopravnej politiky, z hľadiska vzdušného priestoru, za ktorý sú zodpovedné.“;

"

d)  v odseku 3 písm. a) sa na konci dopĺňajú tieto slová:"

„Systém zahŕňa predovšetkým:

1.  Systémy a postupy pre riadenie vzdušného priestoru.

2.  Systémy a postupy pre manažment toku letovej prevádzky.

3.  Systémy a postupy pre letové prevádzkové služby, najmä systémy spracovania letových údajov, systémy spracovania údajov zo sledovania a systémy rozhrania človek-stroj.

4.  Komunikačné systémy a postupy pre spojenia zem-zem, vzduch-zem a vzduch-vzduch.

5.  Navigačné systémy a postupy.

6.  Systémy a postupy sledovania.

7.  Systémy a postupy leteckých informačných služieb.

8.  Systémy a postupy pre využitie meteorologických informácií.“;

"

e)  v odseku 3 písm. b) sa na konci dopĺňajú tieto slová:"

„Systémy ATM/ANS a ich komponenty musia byť projektované, skonštruované, udržiavané a prevádzkované s použitím schválených postupov tak, aby bola vždy a počas všetkých etáp letu zaručená homogénna prevádzka EATMN. Homogénna prevádzka môže byť vyjadrená najmä vo forme poskytovania a spoločného využívania informácií, vrátane príslušných informácií o stave prevádzky, jednotného chápania informácií, porovnateľných spracovacích výkonov a prislúchajúcich postupov umožňujúcich spoločné prevádzkové výkony dohodnuté pre celú alebo časti európskej siete manažmentu letovej prevádzky (EATMN).

EATMN, jej systémy a ich komponenty na koordinovanom základe podporujú nové dohodnuté a schválené koncepcie prevádzky, ktoré zvýšia kvalitu, udržateľnosť a účinnosť letových navigačných služieb, najmä z hľadiska bezpečnosti a kapacity.

EATMN, jej systémy a ich komponenty musia podporovať postupnú realizáciu koordinácie medzi civilnými a vojenskými službami v rozsahu nevyhnutnom pre účinné spravovanie vzdušného priestoru, manažment toku letovej prevádzky a bezpečné a efektívne využitie vzdušného priestoru všetkými používateľmi, uplatňovaním koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru.

Na dosiahnutie týchto cieľov EATMN, jej systémy a ich komponenty musia podporovať včasné spoločné využívanie správnych a koherentných informácií civilnými a vojenskými službami pre všetky fázy letu.“.

"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 116.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2014.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, riadenia letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica 2006/23/ES (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 51).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 34).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1).
(7)Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10).
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Číslo prepracovaného znenia nariadenia o jednotnom európskom nebi.
(12) Číslo prepracovaného znenia nariadenia o jednotnom európskom nebi.
(13) Číslo nariadenia v postupe 2013/0186(COD).
(14) Číslo prepracovaného znenia nariadenia o jednotnom európskom nebi.

Posledná úprava: 21. novembra 2017Právne oznámenie