Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2016(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0215/2014

Esitatud tekstid :

A7-0215/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/04/2014 - 18.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0258

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 43k
Kolmapäev, 2. aprill 2014 - Brüssel Lõplik väljaanne
Ühiste viisapiirangute kehtestamine Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele
P7_TA(2014)0258A7-0215/2014

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2014. aasta soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (2014/2016(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 215,

–  võttes arvesse Guy Verhofstadti ja Kristiina Ojulandi fraktsiooni ALDE nimel tehtud ettepanekut võtta vastu soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (B7‑0473/2013),

–  võttes arvesse oma 2. veebruari 2012. aasta soovitust nõukogule kooskõlastatud poliitika väljatöötamise kohta seoses režiimidega, mille juhtide tegevuse suhtes kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid(1) ,

–  võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta soovitust nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele(2) ,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 20. märtsi 2013. aasta avaldust Magnitski juhtumi kohta Venemaa Föderatsioonis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 12. juuli 2013. aasta avaldust Sergei Magnitski juhtumi kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 28. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ning soovitust, milles ollakse Sergei Magnitski tapjate karistamatuse vastu,

–  võttes arvesse USA otsust kehtestada reisipiirangud Sergei Magnitski juhtumiga seotud tervele hulgale ametnikele ja mitme teise riigi samalaadseid kaalutlusi,

–  võttes arvesse oma 11. detsembri 2013. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia olukorrast maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas(3) ,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 121 lõiget 3,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0215/2014),

A.  arvestades, et Sergei Magnitski vahistamine ja tema surm vangistuses, mis on hästi dokumenteeritud ja tähelepanuväärne juhtum inimõiguste ja põhivabaduste rikkumise kohta Venemaal, on tekitanud kahtlusi selle riigi õigusasutuste sõltumatuses ja erapooletuses ning tuletab meelde seda, et Venemaal on rohkesti dokumentaalselt tõendatud puudusi õigusriigi põhimõtete järgimisel;

B.  arvestades, et kaks sõltumatut uurimist, mille viisid läbi Moskva kinnipidamiskeskustes inimõiguste järgimise avaliku järelevalve komisjon ja Venemaa presidendi juures tegutsev kodanikuühiskonna arendamise ja inimõiguste nõukogu, on näidanud, et Sergei Magnitskit hoiti kinni ebainimlikes tingimustes, ta jäeti tahtlikult hooletusse ja teda piinati;

C.  arvestades, et kuuludes paljudesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, nagu Euroopa Nõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ja ÜRO, on Venemaa võtnud kohustuse kaitsta ja edendada inimõigusi, põhivabadusi ja õigusriigi põhimõtteid, ning arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt pakkunud täiendavat abi ja nõustamist, et aidata Venemaal oma põhiseaduslikku ja õiguskorda kooskõlas Euroopa Nõukogu standarditega ajakohastada ning sellest korrast kinni pidada;

D.  arvestades, et ELil on üha rohkem vaja kohaldada Venemaa suhtes kindlat, ühtset ja terviklikku poliitikat, mida toetavad kõik liikmesriigid ja mille raames antakse toetust ja abi, kuid ühtlasi tehakse selget ja õiglast kriitikat ning vajaduse korral rakendatakse ka sanktsioone ja piiravaid meetmeid;

E.  arvestades, et viisapiirangud ja teised piiravad meetmed ei ole iseenesest tavapärased õiguslikud sanktsioonid, vaid ELi muret väljendav poliitiline märguanne laiemale sihtrühmale, ning sellisena jäävad need piirangud välispoliitikas vajalikuks ja õiguspäraseks vahendiks;

F.  arvestades, et kõrge esindaja ei ole pannud seda küsimust välisasjade nõukogu päevakorda, ning arvestades, et Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2012. aasta soovitusele ei ole järgnenud mingeid ametlikke järelmeetmeid;

1.  edastab nõukogule järgmised soovitused:

   a) koostada ELi ühisnimekiri ametnikest, kes on vastutavad Sergei Magnitski surma, sellele järgnenud kohtuliku kinnimätsimise ning Magnitski ema ja lese üha jätkuva tagakiusamise eest;
   b) kehtestada nendele ametnikele viisakeeld ja rakendada seda kogu ELis ning külmutada kõik finantsvarad, mida need ametnikud või nende lähimad pereliikmed Euroopa Liidus hoiustavad;
   c) vaadata esildatud viisakeelu nimekiri korrapäraselt läbi;
   d) järgides 2012. aastal vastu võetud Sergei Magnitski juhtumi eest vastutavaid isikuid käsitlevat õigusakti (Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act), kanda teiste seas järgmised Venemaa kodanikud ELi viisakeelu nimekirja ja arestida nende ELis hoiustatavad finantsvarad:

ALISOV, Igor, sündinud 11. märtsil 1968;

DROGANOV, Aleksey (alias DROGANOV, Alexei), sündinud 11. oktoobril 1975;

EGOROVA, Olga, sündinud 29. juunil 1955;

GAUS, Alexandra, sündinud 29. märtsil 1975;

GERASIMOVA, Anastasia, sündinud 22. jaanuaril 1982;

GRIN, Victor, sündinud 1. jaanuaril 1951;

KARPOV, Pavel, sündinud 27. augustil 1977;

KHIMINA, Yelena (alias KHIMINA, Elena), sündinud 11. veebruaril 1953;

KLYUEV, Dmitry (alias KLYUEV, Dmitriy alias KLYUEV, Dmitri), sündinud 10. augustil 1967;

KOMNOV, Dmitriy (alias KOMNOV, Dmitri), sündinud 17. mail 1977;

KRIVORUCHKO, Aleksey (alias KRIVORUCHKO, Alex alias KRIVORUCHKO, Alexei), sündinud 25. augustil 1977;

KUZNETSOV, Artem (alias KUZNETSOV, Artyom), sündinud 28. veebruaril 1975;

LOGUNOV, Oleg, sündinud 4. veebruaril 1962;

MAYOROVA, Yulya (alias MAYOROVA, Yulia), sündinud 23. aprillil 1979;

PAVLOV, Andrey (alias PAVLOV, Andrei), sündinud 7. augustil 1977;

PECHEGIN, Andrey (alias PECHEGIN, Andrei), sündinud 24. septembril 1965;

PODOPRIGOROV, Sergei, sündinud 8. jaanuaril 1974;

PONOMAREV, Konstantin, sündinud 14. augustil 1971;

PROKOPENKO, Ivan Pavlovitch, sündinud 28. septembril 1973;

REZNICHENKO, Mikhail, sündinud 20. veebruaril 1985;

SAPUNOVA, Marina, sündinud 19. juunil 1971;

SHUPOLOVSKY, Mikhail, sündinud 28. septembril 1983;

SILCHENKO, Oleg, sündinud 25. juunil 1977;

STASHINA, Yelena (alias STASHINA, Elena alias STASHINA, Helen), sündinud 5. novembril 1963;

STEPANOVA, Olga, sündinud 29. juulil 1962;

STROITELEV, Denis, sündinud 23. jaanuaril 1973;

TAGIEV, Fikhret, sündinud 3. aprillil 1962;

TOLCHINSKIY, Dmitry (alias TOLCHINSKY, Dmitriy alias TOLCHINSKIY, Dmitri), sündinud 11. mail 1982;

UKHNALYOVA, Svetlana (alias UHNALEV, Svetlana alias UKHNALEVA, Svetlana V.), sündinud 14. märtsil 1973;

URZHUMTSEV, Oleg, sündinud 22. oktoobril 1968;

VINOGRADOVA, Natalya, sündinud 16. juunil 1973;

VORONIN, Victor, sündinud 11. veebruaril 1958;

   e) nõuda tungivalt, et Venemaa viiks läbi usaldusväärse, põhjaliku ja sõltumatu uurimise Sergei Magnitski surma asjaolude kohta eelvangistuses ning tooks kõik süüdlased kohtu ette;
   f) kutsuda Venemaad üles, et ta lõpetaks Sergei Magnitski postuumse kohtuprotsessi ja surve avaldamise tema emale ja lesele selles menetluses osalemiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ning Venemaa Riigiduumale ja valitsusele.

(1) ELT C 239 E, 20.8.2013, lk 11.
(2) ELT C 68 E, 7.3.2014, lk 13.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0575.

Viimane päevakajastamine: 10. oktoober 2017Õigusalane teave