Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2017(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0250/2014

Внесени текстове :

A7-0250/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2014 - 18.4

Приети текстове :

P7_TA(2014)0259

Приети текстове
PDF 418kWORD 102k
сряда, 2 април 2014 г. - Брюксел Окончателна версия
69-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации
P7_TA(2014)0259A7-0250/2014

Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 2 април 2014 г. относно Шестдесет и деветата сесия на Общото събрание на ООН (2014/2017(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 21 и 34 от него,

–  като взе предвид предложението за препоръка до Съвета относно Шестдесет и деветата сесия на Общото събрание на ООН (ОС на ООН), внесено от Александър Граф Ламбсдорф, от името на групата ALDE (B7-0014/2014),

–  като взе предвид Шестдесет и осмата сесия на ОС на ООН,

–  като взе предвид своята препоръка от 11 юни 2013 г. до Съвета относно Шестдесет и осмата сесия на ОС на ООН(1) ,

–  като взе предвид приоритетите на ЕС за Шестдесет и осмата сесия на ОС на ООН, във вида, в който бяха приети от Съвета на 24 юни 2013 г.(2) ,

–  като взе предвид резолюцията на ОС на ООН от 3 май 2011 г. относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации(3) и резолюцията на Европейския парламент от 11 май 2011 г. относно ЕС като глобален фактор: неговата роля в многостранни организации“(4) ,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно десетата годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността(5) ,

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията(6) ,

–  като взе предвид Резолюция № 2106 на Съвета за сигурност на ООН от 24 юни 2013 г. относно увеличаване на усилията в борбата срещу безнаказаността на извършителите на сексуално насилие и предходните резолюции на същата тема(7) ,

–  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 18 април 2013 г. относно принципа на ООН „отговорност за защита“(8) ,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2013 г. относно корупцията в публичния и частния сектор и отражението й върху правата на човека в трети държави(9) ,

–  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно Двадесет и втората сесия на Съвета на ООН по правата на човека(10) ,

–  като взе предвид член 121, параграф 3 и член 97 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (А7-0250/2014),

A.  като има предвид, че ангажиментът на ЕС за ефективно многостранно сътрудничество, в основата на което стои ООН, е неразделна част от външната политика на ЕС и се корени в убеждението, че за постигането на общи цели и за справянето с глобални кризи, предизвикателства и заплахи е необходима ефективна многостранна система;

Б.  като има предвид, че взети заедно, ЕС и неговите държави членки са с най-голямото финансово участие в системата на ООН (редовен бюджет, програми и фондове на ООН и бюджет за опазване на мира);

В.  като има предвид, че здравото и стабилно партньорство между ЕС и ООН е от основно значение за работата на ООН в рамките на трите стълба – мир и сигурност, права на човека и развитие – и е също така жизненоважно за ролята на ЕС като фактор от световно значение;

Г.  като има предвид, че правата на човека и демокрацията са основни ценности на ЕС и принципи и цели на европейската външна дейност; като има предвид, че зачитането, насърчаването и опазването на универсалността и неделимостта на правата на човека са с първостепенно значение за европейското единство и цялост;

Д.  като има предвид,че според доклада на Световната банка „Turn Down the Heat“ („Намаляване на топлината“), настоящата траектория на емисиите е вероятно да доведе до затопляне от 2°C в рамките на 20 до 30 години и затопляне от 4°C до 2100 г.; като има предвид, че генералният секретар на ООН Бан Ки Мун прикани държавните ръководители на среща на високо равнище през септември 2014 г. с цел поемане на ясни ангажименти за по-нататъшни действия относно изменението на климата;

Е.  като има предвид, че като водещ донор в света ЕС подкрепя както увеличените усилия за спазване на крайния срок през 2015 г. за постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), така и съвместен подход, насочен към изкореняване на бедността и устойчиво развитие;

Ж.  като има предвид, че приоритетната тема на 58-ата сесия на Комисията за положението на жените ще бъде предизвикателствата и постиженията в изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие за жените и момичетата;

З.  като има предвид, че корупцията в публичния и частния сектор запазва и задълбочава неравенствата и дискриминацията, когато става въпрос за равноправно упражняване на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, и че е доказано, че корупционните действия и нарушенията на правата на човека са свързани със злоупотребата с власт, липсата на отговорност и различни форми на дискриминация;

И.  като има предвид, че развитието на принципа „отговорност за защита“ е важна стъпка в посока предвиждане, предотвратяване и ответни действия при геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и престъпления срещу човечеството; като има предвид, че този принцип следва да се прилага по възможно най-последователен и еднороден начин;

Й.  като има предвид, че ратифицирането и на двете изменения на Римския статут, приети в Кампала, и предоставянето на юрисдикция във връзка с престъплението агресия на Международния наказателен съд допълнително ще допринесат за прекратяване на безнаказаността на извършителите на това престъпление;

К.  като има предвид, че в случаите, когато принципът „отговорност за защита“ се прилага, е от изключително значение да се запазва разграничението между мандатите на военните и на хуманитарните участници, за да се гарантира, че всички хуманитарни участници са възприемани като неутрални и безпристрастни и да се избягва излагането на риск на ефективното предоставяне на помощ и съдействие;

1.  Отправя до Съвета следните препоръки:

Права на човека, демокрация и принципи на правовата държава

а)  активно да насърчава конкретните последващи действия и прилагането на декларацията от срещата на високо равнище относно принципите на правовата държава на национално и международно равнище от 24 септември 2012 г. и да проучи до каква степен принципите на правовата държава могат да бъдат свързани с текущите разисквания относно ЦХР за периода след 2015 г.;

   б) да засилва международните усилия, чиято цел е да се гарантира, че всички права на човека, договорени в конвенциите на ООН, се считат за всеобщи, неделими, взаимозависими и взаимосвързани и че те действително се прилагат; да насърчава включването на правата на човека и основните свободи във всички аспекти на дейността на ООН;
   в) да укрепва процеса на всеобщ периодичен преглед, като включва препоръки в двустранните и многостранните диалози с членовете на ООН, и по-специално в диалозите в областта на правата на човека; да благоприятства среда, която дава възможност на неправителствените организации (НПО) за полезно участие на различните етапи от процеса на всеобщ периодичен преглед;
   г) да насърчава широкото участие на гражданското общество в различните механизми на ООН в областта на правата на човека, в т.ч. на различните етапи от процеса на всеобщ периодичен преглед; с цел противодействие или мерки в отговор на репресиите и при внимателно наблюдение на такива потенциални случаи по отношение на НПО и гражданското общество, да предоставя подкрепа за изграждане на капацитет за институциите в областта на правата на човека;
   д) да потвърди отново пълната си подкрепа за Международния наказателен съд и да продължава да проявява бдителност по отношение на евентуални опити за подкопаване на легитимността, универсалността и интегритета на системата на Римския статут; активно да приканва държавите, които все още не са страни по системата, да пристъпят към бързо подписване и ратификация; да провежда кампания за ратификацията на измененията от 2010 г. относно престъплението агресия, приети в Кампала, в т.ч. от всички държави членки;
   е) да се бори активно за ратифицирането от всички членове на ООН на Конвенцията на ООН срещу корупцията и на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност; да полага повече усилия за приключване на преговорите за всеобхватна конвенция относно международния тероризъм; да подкрепи определянето на специален докладчик на ООН относно финансовите престъпления, корупцията и правата на човека;
   ж) да призове членовете на ОС на ООН да предоставят на пълната прозрачност в отчетите на предприятията и на борбата с корупцията, изпирането на пари, данъчните убежища, незаконните финансови потоци и вредните данъчни структури статут на водещ приоритет в програмите на международните институции в сферата на финансирането и развитието;
   з) да подчертае, че ползите от развитието няма да бъдат устойчиви в отсъствието на добро управление, отговорни и демократични институции и върховенство на закона; да гарантира с оглед на това, че в новата рамка е отразен ясен ангажимент за демократично управление.
   и) да насърчава предотвратяването на прояви на жестокост и други тежки нарушения чрез преобразуване на Съвета на ООН по правата на човека в механизъм за ранно предупреждение и предотвратяване, а не само в орган за реагиране, с цел да се предотврати допълнително ескалиране на нарушенията на правата на човека;
   й) да се въведат специални тематични инициативи за насърчаване на отговорност за нарушенията на правата на човека и за предприемане на съответни действия, насочени към основните причини за загриженост в областта на правата на човека, включително усилия за премахване на смъртното наказание и за защита на правата на хората в уязвимо положение, като например деца, жени, лица, определящи се като ЛГБТИ, или коренно население;
   к) да осъди системната злоупотреба с правата на човека в Ислямска република Иран;

Изтезания

л)  отново да изтъкне значението на борбата срещу изтезанията и други форми на малтретиране, както и на приоритета, който отдава ЕС на този въпрос, особено по отношение на децата; да поднови мандата на специалния докладчик за още три години и да гарантира ефективни последващи действия във връзка с предишни резолюции в областта на изтезанията; да докаже общ ангажимент, насочен към премахване на изтезанията и подпомагане на жертвите, а именно като се продължи или ако е приложимо, като се започне да се предоставят средства за доброволния фонд на ООН за жертвите на изтезания и специалния фонд, създаден съгласно Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията;

Смъртно наказание

м)  да продължи борбата срещу използването на смъртното наказание и решително да подкрепи мораториума като стъпка към неговото премахване; да продължи да настоява за премахването му в целия свят; настоятелно да призове държавите, които все още изпълняват смъртни наказания, да публикуват ясни и точни цифри относно броя на присъдите и екзекуциите;

Правата на ЛГБТИ

н)  да изрази загриженост относно увеличилите се напоследък дискриминационни закони и практики и зачестилите действия на насилие срещу отделни лица въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; да насърчи внимателно наблюдение на ситуацията в Нигерия и Уганда, където новите закони сериозно застрашават свободата на сексуалните малцинства; да потвърди отново своята подкрепа за продължаващата работа на върховния комисар по правата на човека за борба срещу тези дискриминационни закони и практики и работата на ООН в по-общ план по този въпрос; да препоръча активно участие в борбата с опитите за подкопаване на тези права;

Въоръжени безпилотни самолети

о)  да подкрепи международните усилия за насърчаване на по-прозрачно и отговорно използване на въоръжени безпилотни летателни апарати в съответствие с установената международна правна рамка и да продължи да подкрепя разследванията на целенасочени убийства; да продължи да подпомага разследванията на целенасочени убийства и да предприема последващи действия съобразно препоръките от специалните докладчици на ООН в областта на извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции и за борба с тероризма;

Мир и сигурност

п)  с цел предоставяне на ООН на по-ефективни инструменти за намаляване на напрежението, да подкрепя мисиите за налагане и опазване на мира чрез предоставяне, при необходимост, на засилено подпомагане от ЕС (техническо, финансово, с оборудване или сили на ЕС);

   р) да гарантира, че мандатите за опазване на мира отразяват дългосрочните потребности за държавно и институционално изграждане и подпомагане на демокрацията, като при това се наблегне на всеобхватен подход с цел да се насочат действията към причините за конфликта и несигурността в съответната държава;
   с) да оказва сътрудничество за укрепване на ролята и капацитета на регионалните организации за опазването на мира, предотвратяването на конфликти, гражданското и военното управление на кризи, както и решаването на конфликти;
   т) да изисква от всички страни по въоръжен конфликт да спазват изцяло своите задължения съгласно международното право, включително безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ;
   у) да гарантира, че рамката за развитие след 2015 г. насърчава устойчив мир, като се разглеждат основните причини за конфликтите, с цел да се създадат необходимите благоприятни условия за развитие и прилагане на правата;
   ф) да съсредоточи усилията си върху прекратяването на тероризма, независимо дали е спонсориран от държавата или по друг начин;
   х) да гарантира, че Конференцията на ООН относно създаването на свободна от оръжия за масово унищожение зона в Близкия изток, която не се състоя през 2012 г., както беше решено на конференцията за преглед на ДНЯО през 2010 г., ще се състои през 2014 г;
   ц) да подкрепи резолюциите на ОС на ООН относно оръжията със съдържание на обеднен уран и да разработи обща позиция на ЕС, която да отразява по-добре няколкократните призиви на Парламента за световен мораториум като предпазна мярка и за постигане на световен консенсус относно потенциалните рискове за здравето на гражданите, тежестта на сложното управление след конфликт и финансовите разходи, свързани с тяхното използване;
   ч) да гарантира, че през 2015 г. процесът на преглед на структурата за изграждане на мира на ООН насърчава прилагането на принципа „отговорност за защита“ и ролята на жените в изграждането на мира;

Отговорност за защита

ш)  да работи за утвърждаване на принципа „отговорност за защита“ като международна норма, като същевременно поддържа деликатното равновесие между ролята на съответните държави и на международната общност и запазва принципа на предотвратяване на конфликтите и използването на въоръжена сила като крайна мярка;

   щ) да гарантира във връзка с това, че отговорност за предотвратяването и спирането на геноцид и масови жестокости носи преди всичко съответната държава, но че международната общност също има участие, което има предимство пред позоваването на суверенитета;
   аа) да подкрепя основното схващане, че превенцията изисква разпределяне на отговорността и насърчаване на сътрудничеството между участващите държави и международната общност;
   аб) да гарантира, в сътрудничество с всички международни партньори, пълното съответствие и съгласуваност на възможните по-нататъшни форми на концепцията „отговорност за защита“ с международното хуманитарно право;
   ав) да работи за включването на защитата на цивилното население в мандатите на мироопазващите мисии, провеждани под егидата на ООН;

Жени и деца

аг)  да потвърди своя ангажимент във връзка с изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността(11) , които признават непропорционалното въздействие на войната върху жените, но също така и важната им роля в управлението на конфликти, разрешаването на конфликти и трайния мир;

   ад) решително да подкрепя и насърчава пълното прилагане на Резолюция № 2106 на ООН относно борбата с безнаказаността по отношение на свързаното с конфликти сексуално насилие, както и да осигури по-нататъшното консолидиране на отговорността и превантивните мерки, превантивните мерки по отношение на сексуалните престъпления и насилие и подкрепата за жертвите;
   ае) да даде приоритет на прекратяването на сключването на брак в детска възраст;
   аж) да гарантира, че жените са представени на всички етапи от мирните процеси и че участват в превантивната дипломация, ранното предупреждение и мониторинга на сигурността, както и в анкетни комисии в следконфликтни ситуации;
   аз) да гарантира съсредоточаване на усилията върху образованието за момичета;
   аи) да вземе активно участие в 58-та сесия на Комисията относно положението на жените, за да не се накърнят достиженията на правото на Платформата за действие на ООН от Пекин, като например достъп до образование и здравеопазване, като основно право на човека; да осъди решително използването на сексуално насилие срещу жени като военна тактика, включително престъпления като масови изнасилвания, сексуално робство, принудителна проституция, основани на пола форми на преследване, включително генитално осакатяване на жени, трафик, ранни и принудителни бракове, убийства в защита на честта и всякакви други форми на сексуално насилие със сходна тежест; да подпише и ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие;
   ай) да прикани държавите членки да ратифицират третия Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, който ще даде възможност на децата да подават жалби до Комитета;

Програма за развитие след 2015 г.

ак)  да признае, че има значителен и съществен напредък в посока постигането на Целите на хилядолетието за развитие; да използва по най-добрия начин подготвителната фаза преди срещата на върха през септември 2015 г. относно програмата за периода след 2015 г., за да осигури съгласуваност и координация между държавите – членки на ЕС, по отношение на приоритетните области и цели, които ЕС желае да насърчава, с оглед избягване на непоследователността и неяснотата, до които би довел един твърде обширен списък от цели; да подчертае, че трябва да се отдели специално внимание на потребностите на най-слабо развитите страни, държавите с нерешен конфликт и държавите след конфликт; да осигури ангажираност от страна на развиващите се страни по отношение на тези цели;

   ал) да подчертае факта, че през оставащото до края на определения срок (2015 г.) време усилията в световен мащаб за постигането на ЦХР следва да станат по-интензивни и да се съсредоточат върху областите, в които изоставането е най-голямо;
   ам) да гарантира, че премахването на бедността продължава да бъде приоритет в новата единна и интегрирана рамка заедно с борбата срещу неравенството, насърчаването на устойчиво развитие, продоволствена сигурност и равенство между половете;
   ан) да работи за приемането на единна, всеобхватна и интегрирана рамка за периода след 2015 г. за Целите на хилядолетието за развитие, с ясни целеви показатели, включващи основните въпроси от областта на развитието и устойчивостта; да се увери, че по своята същност тази рамка е универсална и обща, че насърчава просперитета, правата на човека и благополучието за всички;
   ао) да следва подход, основаващ се на правата на човека, и да гарантира, че правата на човека със своя универсален характер са в основата на рамката за периода след 2015 г.;
   ап) да призове за последователен и всеобхватен международен подход спрямо финансирането след 2015 г., който по предвидим начин да обхваща всички измерения на устойчивото развитие, и в съответствие със заключенията на Съвета от декември 2013 г. да продължи да насърчава в рамките на системата на ООН разисквания относно алтернативни източници на финансиране и други начини за предоставяне на помощ, и по-специално частни инвестиции и нефинансови средства;
   ар) да гарантира, че новите амбициозни цели ще бъдат подкрепени със също толкова амбициозно и новаторско финансиране за развитие;
   ас) като се има предвид фактът, че съществува тенденция въпросите от областта на околната среда и на развитието да се разглеждат поотделно на световно равнище, да търси нови начини за преодоляване на това разделение и да изгражда мостове между тези тясно свързани области, наред с другото, от институционална гледна точка;
   ат) да напомни за ангажимента, поет от развитите страни в рамките на COP16 в Канкун (2010 г.), за предоставяне на 100 милиарда щатски долара под формата на „ново и допълнително“ финансиране всяка година до 2020 г. за потребностите на развиващите се страни във връзка с изменението на климата; да посочи, че при това финансиране следва да се гарантира балансирано разпределение на средствата между мерките за приспособяване и мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата;

Други

Неприкосновеност на личния живот в ерата на цифровите технологии

ау)  да предприеме всички необходими законодателни и административни мерки за цялостно изпълнение на препоръките, съдържащи се в резолюцията на ОС на ООН(12) , за да се гарантира, че гражданите имат еднакви права както офлайн, така и онлайн, и по-специално преразглеждането на процедури, практики и законодателство, както и създаването на независими и ефективни механизми за надзор, като подчертае значението на защитата на данните;

   аф) с цел да се потвърди отново ангажимента на ЕС по този въпрос в световен мащаб, активно да насърчава конкретни последващи действия във връзка с резолюцията от страна на всички членове на ООН;

Договор за търговията с оръжие

ах)  да насърчава активно бързото подписване и ратифициране на Договора за търговията с оръжие от всички членове на ООН, включително всички държави – членки на ЕС, с цел да се даде възможност на международната общност за ефективно справяне с негативните последици от липсата на прозрачност и зле регулираната търговия с конвенционални оръжия, боеприпаси и опасни технологии, които разпалват глобални въоръжени конфликти и се използват за нарушаване на правата на човека; да започне диалог с други свързани държави, регионални и международни организации и гражданското общество с цел насърчаването в този смисъл на още по-голямо разширяване на обхвата на Договора за търговията с оръжие;

ЕС в ООН

ац)  да подкрепя активно всеобхватна реформа на системата на ООН, и особено на нейния Съвет за сигурност, за да се укрепи неговата легитимност, регионално представителство, отчетност и ефективност; да работи за дългосрочната цел на ЕС за членство в един разширен Съвет за сигурност на ООН;

   ач) да гарантира съгласуваността и ефективността на ЕС като фактор от световно значение, с цел да се действа бързо, всеобхватно и единно чрез по-добра координация на позициите на държавите членки и по-добро сътрудничество между ЕСВД и държавите членки; в това отношение да насърчава ЕСВД, и по-специално чрез делегациите на ЕС в Ню Йорк и Женева, да работи за повишаване на съгласуваността в рамките на ЕС;
   аш) да подпомага ролята на парламентите и регионалните събрания в системата на ООН и световния парламентаризъм;
   ащ) да продължи плодотворното сътрудничество в подкрепа на многостранните отношения и глобалното управление и да изтъкне значението на стратегическото партньорство между ЕС и Програмата на ООН за развитие, което отбеляза десетата си годишнина през февруари 2014 г.;
   ба) да повиши осведомеността относно факта, че 2015 г. ще бъде обявена за Европейска година на развитието, с което да се даде безпрецедентен импулс за подобряване на обществената осведоменост в Европа относно предизвикателствата в световен мащаб и значението на новите цели за развитие, които следва да бъдат договорени;

Изменение на климата

бб)  да посочи, че предизвикателствата в световен мащаб продължават да съществуват и дори се очаква да нараснат, както и че изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда заплашват да заличат постигнатия напредък в изпълнението на ЦХР; да засили следователно действията в областта на изменението на климата по време на срещата на високо равнище на ООН по въпросите на климата през 2014 г., за да се положи солидна основа, която да доведе до успешни преговори и траен напредък към намаляване на емисиите и укрепване на стратегиите за приспособяване на конференцията по линия на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата през 2015 г.; да даде пример, като приеме амбициозна обвързваща политическа рамка в областта на климата със своевременно набелязани цели за срещата на високо равнище, така че да окаже положително влияние върху преговорите;

   бв) да участва активно в разискванията относно понятието „климатичен бежанец“, включително относно евентуалното правно определяне на това понятие в международното право или в друго правно обвързващо международно споразумение;
   бг) да потвърди по повод Третата международна конференция през септември 2014 г. подкрепата на ЕС за малките островни развиващи се страни;

Сирия

бд)  да работи за създаването на устойчиво политическо решение за Сирия, което ще спре насилието и ще насърчи демократичен преход, който да отговаря на законните стремежи на сирийския народ; да подкрепи пълното прилагане на заключенията от конференцията „Женева I“ и като се има предвид значението на конференцията „Женева II“ като уникален форум, създаващ условия за преки преговори за мир и демократичен преход между страните по конфликта, да поддържа процеса на „Женева II“;

   бе) да работи за включване на всички съответни действащи лица на световно и регионално равнище в конференцията „Женева II“, като признава, че много различни действащи лица имат решаваща роля в кризата в Сирия;
   бж) да свика международна конференция относно кризата със сирийските бежанци, с акцент върху хуманитарните усилия, като се даде приоритет на подкрепата за приемащите държави в региона и на засилването на участието на ЕС в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта;
   бз) да работи приоритетно за бързото изпълнение на Резолюция № 2139 на Съвета за сигурност на ООН относно хуманитарната ситуация в Сирия, така че най-накрая да се улесни сигурен, безпрепятствен и пряк достъп до всички нуждаещи се, включително през линиите на конфликта и границите; да гарантира, че отстраняването, предаването и унищожаването на химическите оръжия, намиращи се в Сирия, се извършва по напълно прозрачен начин;
   би) да насърчава международното сътрудничество във връзка с унищожаването на химическите оръжия на Сирия и да призове за пълното прилагане на решението на Изпълнителния съвет на Организацията за забрана на химическото оръжие от 27 септември 2013 г.;
   бй) да подкрепи всички усилия за гарантиране на отговорност за нарушенията на правата на човека и международното хуманитарно право в Сирия и активно да насърчава позоваването от страна на Съвета за сигурност на ситуацията в Сирия пред Международния наказателен съд;

Южен Судан

бк)  да насърчава всички страни да спазват споразумението за прекратяване на враждебните действия (прекратяване на огъня), подписано на 23 януари 2014 г., включително разпоредбите, според които участниците в конфликта трябва да се въздържат от нападения срещу граждани и да осигурят безопасен достъп на хуманитарните работници до засегнатите от конфликта области на Южен Судан; да подчертае, че споразумението е само първата крачка към мир и помирение, като същевременно се вземе под внимание положението в Южен Судан, включително политическата борба за лидерство в държавата, предизвикала все по-чести етнически сблъсъци и довела до разселването на над 650 000 души;

   бл) да подкрепи дневния ред за изграждане на държава по отношение на Южен Судан, както и истинско помирение и приобщаващ мирен процес, за да се гарантира трайна стабилност; да предложи съдействие за преодоляване на проблема с корупцията, който е пречка за перспективите за създаване на свободна и справедлива демокрация, стабилност, устойчиво развитие и икономически растеж;
   бм) да осъди широко разпространените нарушения на правата на човека и извършваните злоупотреби; да приветства и подкрепя усилията на специалния представител на ЕС за Африканския рог, Александър Рондос, на специалния представител на ООН, Хилде Джонсън, и на Африканския съюз, както и укрепването на капацитета за разследване в областта на правата на човека на мисията на ООН в Република Южен Судан;
   бн) да осъди нападенията срещу хуманитарни работници и ресурси, възпрепятстването на дейности по оказване помощ и грабежите на хуманитарни доставки в големи мащаби, които бяха извършени в Южен Судан и които силно затрудняват усилията да се достигне до нуждаещото се цивилно население;
   бо) да призове за създаването на независима международна анкетна комисия за разследване на всички предполагаеми нарушения на международните права на човека и хуманитарното право от избухването на конфликта; да настоява за подвеждане под отговорност на виновните лица;

Централноафриканска република

бп)  да гарантира добро сътрудничество и допълване на международните усилия, необходими за стабилизиране на Централноафриканската република, и да работи за приемането на всеобхватен подход във връзка с тази многостранна криза; да подкрепи процеса на политически преход и да допринесе за създаването на функциониращи демократични институции, способни да водят борба срещу нарушенията на правата на човека, да защитават гражданите, да сложат край на насилието и да успокоят сектантските напрежения в държавата; да продължи да предоставя необходимата финансова помощ, за да се породи жизнеспособно икономическо развитие; да оглави усилия, насочени към предприемането на действия в отговор на безпрецедентната хуманитарна криза чрез предоставянето на достатъчна финансова помощ;

   бр) да подкрепи усилията, полагани от международната общност, и по-специално Африканския съюз, ООН и Франция, както и от централноафриканските органи, за стабилизиране на държавата; бързо да изпълни решението на ЕС от 20 януари 2014 г. за създаване на EUFOR RCA и да ускори процедурите за разполагане на силите на място;

Израелско-палестински конфликт

бс)  да подкрепя текущия процес на преговори и настоящите опити да се намерят решения на конфликта, като в същото време ориентира дейността си към процеса на палестинско помирение, с цел да се обединят палестинците, живеещи на Западния бряг, Източен Йерусалим и ивицата Газа;

   бт) да се увери, че ОС на ООН осигурява, в сътрудничество с ЕС и САЩ, всички инструменти за гарантирането на устойчиво и ефективно решение за две държави, въз основа на границите от 1967 г., при които Йерусалим е столица и на двете държави, държавата Израел има сигурни и признати граници, а независимата, демократична, прилежаща и жизнеспособна Палестина живее до нея в мир и безопасност;

2.  Възлага на своя председател на предаде настоящата препоръка на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на Съвета и за сведение, на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0234.
(2) Съвет на Европейския съюз, 11521/13.
(3) Резолюция A/RES/65/276 на ОС на ООН.
(4) ОВ С 377 Е, 7.12.2012 г., стр. 66.
(5) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 56.
(6) OВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 165.
(7) Резолюция S/RES/2106(2013) на Съвета за сигурност на ООН.
(8) Приети текстове, P7_TA(2013)0180.
(9) Приети текстове, P7_TA(2013)0394.
(10) Приети текстове, P7_TA(2013)0055.
(11) Резолюции S/RES/1325(2000), S/RES/1820(2008), S/RES/1888(2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960(2010), S/RES/2106(2013) и S/RES/2122(2013) на Съвета за сигурност на ООН.
(12) Резолюция A/C.3/68/L.45/Rev.1 на ОС на ООН.

Последно осъвременяване: 18 юли 2018 г.Правна информация