Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2153(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0163/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0163/2014

Viták :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0342

Elfogadott szövegek
PDF 234kWORD 68k
2014. április 15., kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A közüzemi szolgáltatások
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása a közüzemi szolgáltatások terén a fogyasztók védelméről (2013/2153(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról szóló, 2012. május 22-i állásfoglalására(1) ,

–  tekintettel a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló, 2011. október 25-i állásfoglalására(2) ,

–  tekintettel az európai fogyasztóügyi politika új ütemtervéről szóló, 2013. június 11-i állásfoglalására(3) ,

–  tekintettel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok reformjáról szóló, 2011. november 15-i állásfoglalására(4) ,

–  tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv),

–  tekintettel a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelvre(5) ,

–  tekintettel az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló, európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 2013. szeptember 13-i javaslatra (COM(2013)0627),

–  tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához címzett, „A belső energiapiac működőképessé tételéről” című, 2012. november 15-i bizottsági közleményre (COM(2012)0663),

–  tekintettel a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv),

–  tekintettel a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel „Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé” című bizottsági közleményre (COM(2007)0386),

–  tekintettel az Európai Unió – az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. cikkével a Szerződésekbe beépített – Alapjogi Chartájára és különösen annak 8. cikkére (A személyes adatok védelme), 11. cikkére (A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága), 21. cikkére (A megkülönböztetés tilalma), 23. cikkére (A nők és férfiak közötti egyenlőség), 25. cikkére (Az idősek jogai), 26. cikkére (A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése), 34. cikkére (A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás), 36. cikkére (Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés), 37. cikkére (Környezetvédelem) és 38. cikkére (A fogyasztók védelme),

–  tekintettel az EUSZ 12. cikkére,

–  tekintettel az EUSZ 14. cikkére, valamint 26. jegyzőkönyvére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0163/2014),

A.  mivel a fogyasztók közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos jobb tájékoztatása különleges jelentőséggel bír, és mivel biztosítani kell a fogyasztók hozzáférését az ilyen szolgáltatásokhoz, továbbá a tagállamok kellő rugalmassággal bírnak ahhoz, hogy figyelembe vegyék a kiszolgáltatott fogyasztókat;

B.  mivel léteznek ágazati jogszabályok, amelyek már növelték a fogyasztók védelmét, de mivel a tagállamokat emlékeztetni kell arra, hogy e célból továbbra is szükséges a megfelelő végrehajtás és érvényesítés;

C.  mivel a közüzemi szolgáltatások esetében figyelembe kell venni a nemzeti hatásköröket és a helyi önkormányzáshoz való jogot, és mivel az ágazati rendelkezések megfelelő jogi keretet képviselnek a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozóan;

Általános megfontolások

1.  megjegyzi, hogy az alapvető fogyasztói jogok egyes szempontjaira a 2011/83/EU irányelv vonatkozik, valamint hogy a közüzemi szolgáltatások közös elemeit a vonatkozó ágazati jogszabályok határozzák meg;

2.   emlékezteti a tagállamokat, hogy a fogyasztók jogairól szóló irányelvet 2013. december közepéig kell átültetni, és hogy az a 2014. június 13. után kötött valamennyi szerződésre alkalmazandó lesz;

3.  megjegyzi, hogy a fogyasztóvédelem csak akkor lehet hatékony, ha a jogokat érvényesíteni is lehet; ezért felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv, a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv és a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv rendelkezéseit; kiemeli ezzel összefüggésben az alternatív vitarendezési rendszereknek (AVR) mint a fogyasztók és közüzemi szolgáltatók közötti konfliktusok rendezésének hatékony, költséghatékony mechanizmusainak a fontosságát; ezért felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a nemrégiben elfogadott, a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló 2013/11/EU irányelvet és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendeletet;

4.  kiemeli, hogy a fogyasztók jogaikkal kapcsolatos tudatosítása kulcsszerepet játszik a magas szintű fogyasztóvédelem elérésében, azonban hangsúlyozza azt is, hogy a közüzemi szolgáltatók nevében eljáró ügyfélszolgálat is alapvető szerepet tölt be; hangsúlyozza, hogy az ügyfelekkel való kapcsolattartásért felelős személyeket képezni kell, és tudatosítani kell bennük a fogyasztók jogait; ösztönzi ezért a közüzemi szolgáltatókat, hogy ennek megfelelően képezzék munkavállalóikat, és biztosítsák, hogy minden ügyfél bármikor egyszerűen személyre szabott támogatáshoz férjen hozzá;

5.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a fogyasztók megfizethető és magas színvonalú közüzemi szolgáltatásokhoz férjenek hozzá az EU egész területén, mivel az ilyen szolgáltatások alapvető szerepet játszanak a társadalmi és területi kohézió biztosításában, egyúttal hozzájárulnak az európai gazdaság versenyképességéhez;

6.  az átfogó fogyasztóvédelem elősegítése során támogatja az erős és független fogyasztóvédelmi szervezeteket, hangsúlyozza ugyanakkor, hogy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a fogyasztók, illetve a szolgáltatók szükségletei között;

7.  hangsúlyozza, hogy pénzügyi helyzetére való tekintet nélkül minden fogyasztó számára lehetővé kell tenni a közüzemi szolgáltatásokhoz való hozzáférést; úgy véli, hogy meghatározott körülmények esetén a tagállamok úgy ítélhetik meg, hogy a „kiszolgáltatott fogyasztók” számára kiigazított szabályok megállapítására lehet szükség;

8.  felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatban fordítsanak nagyobb figyelmet a fogyasztókat célzó tájékoztatási és oktatási kampányokra, és fektessenek be több pénzt az ilyen kampányokba, amelyek a megfelelő üzeneteket juttatják el a megfelelő fogyasztói körökhöz;

Energia

9.  úgy véli, hogy nyitott, átlátható és integrált belső energiapiacra van szükség a versenyképes energiaárak, az ellátás biztonsága, a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások hatékony nagybani telepítése eléréséhez, és felhívja a tagállamokat, hogy megfelelően ültessék át és alkalmazzák, illetve jobban kövessék nyomon a harmadik belső energiapiaci csomagot; rámutat a fogyasztók jobb tájékoztatásának szükségességére, különösen a kínált szolgáltatások javítása, valamint annak érdekében, hogy lehetővé váljon a díjszabások összehasonlíthatósága és átláthatósága, ami által megkülönböztetéstől mentes árak érhetők el;

10.  hangsúlyozza a meglévő jogszabályok kellő időben történő, pontos és maradéktalan végrehajtásának alapvető fontosságát, ideértve a harmadik belső energiapiaci csomag által szorgalmazott szabályozási tevékenységet az integrált és versenyképes európai belső energiapiac 2014-re történő megvalósítása érdekében;

11.  üdvözli a lakossági energiafórum keretében a kiszolgáltatott fogyasztókkal foglalkozó munkacsoport által végzett munkát, továbbá üdvözli a Bizottság 2014. január 22-i, az európai energiaárakról és -költségekről szóló közleményét (COM(2014)0021) és a mellékletként csatolt jelentést, melyek elemzik az energiaárak és -költségek kapcsolatát, valamint azok hatásait a tagállamokban; emlékeztet arra, hogy a tagállamok feladata is, hogy reagáljanak az energiával és a kiszolgáltatott fogyasztókkal kapcsolatos különböző tényezőkre és helyzetekre;

12.  megállapítja, hogy az energiaszolgáltatási szerződések felmondása gyakran korlátozó feltételekkel és bonyolult eljárásokkal jár együtt, amelyek megnehezítik a szolgáltatóváltást; felszólít a szolgáltatóváltási eljárások felgyorsítására és egyszerűsítésére; rámutat arra, hogy a belső energiapiaci csomag jelenlegi értékelési kritériumait a harmadik belső energiapiaci csomag részét képező, a villamos energiáról, illetve a földgázról szóló, vonatkozó irányelvek teszik teljessé; hangsúlyozza a belső energiapiac érvényesítéséről szóló rendszeres bizottsági jelentések fontosságát;

13.  kiemeli annak szükségességét, hogy a Bizottság ismertesse az e-számlázással kapcsolatos, az energiaszámlák fogyasztók általi online kezelésére vonatkozó következtetéseit;

14.  sajnálja, hogy a jelenlegi energiaárak nem szükségszerűen veszik számításba a külső költségeket, nevezetesen az adott energiaforráshoz vagy termelési módszerhez kapcsolódó környezeti károkat, amelyeket mindazonáltal hosszú távon a társadalom egészére háríthatnak át; e tekintetben a fogyasztók számára az árak fokozottabb átláthatóságát előmozdító intézkedéseket szorgalmaz;

15.  úgy véli, hogy a vállalkozásoknak minden árat, árváltozást, illetve szerződésmódosítást áttekinthető módon közzé kell tenniük; emlékezteti a tagállamokat arra, hogy a harmadik belső energiapiaci csomag már kötelezi őket ezek biztosítására; felhívja a tagállamokat és az érintett vállalkozásokat, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a fogyasztók egyértelmű, érthető és összehasonlítható információkhoz férjenek hozzá a díjszabással, a feltételekkel és a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban;

16.  emlékeztet arra, hogy a harmadik belső piaci energiacsomag javasolja, hogy a tagállamok az intelligens fogyasztásmérők kiépítése előtt végezzenek költség-haszon elemzéseket; kiemeli, hogy az intelligens hálózatok lehetővé teszik a fogyasztók számára energiafogyasztásuk nyomon követését és kiigazítását, ugyanakkor rámutat arra, hogy a tagállamok által végzett egyes költség-haszon elemzések nem mutatnak ki jelentős költségmegtakarítást a fogyasztók számára; kiemeli, hogy az ügyfeleket és az adatvédelmi rendelkezéseket egyaránt tiszteletben kell tartani, és hangsúlyozza, hogy az intelligens fogyasztásmérők alkalmazását továbbra is a fogyasztók választására kell bízni;

Távközlés

17.  hangsúlyozza, hogy az egységes digitális piac és az elektronikus hírközlési ágazat fogyasztói szempontja kiemelkedő fontosságú, és megjegyzi, hogy a 2009-es távközlési csomag (a 2009/136/EK és 2009/140/EK irányelvek) végrehajtását követően jelentős javult ment végbe a fogyasztóvédelem területén; kiemeli a Parlament által a fogyasztóvédelem, valamint a fogyasztói tudatosság tekintetében jelenleg javasolt, nagy jelentőségű aktualizálásokat és javításokat; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy valamennyi fogyasztó hozzáférjen a jó minőségű távközlési szolgáltatásokhoz, valamint hogy a digitális szakadék csökkentése érdekében új infrastruktúrákat telepítsenek;

18.  megismétli arra irányuló javaslatait, hogy az ügyfelek számára könnyebbé tegyék az elektronikus hírközlési szolgáltatók közötti váltást, bármilyen többletköltség (kivéve a váltás tényleges költségét) és adatvesztés nélkül, a legkisebb alaki követelmények mellett, továbbá, hogy ösztönözzék őket ennek megtételére; támogatja továbbá azokat a javaslatokat, amelyek célja az árakkal, a számlázással és a szolgáltatásminőséggel – ideértve az adatátviteli sebességet is – kapcsolatos független tájékoztatás előmozdítása;

Postai szolgáltatások

19.  megállapítja, hogy a postai ágazatban a fogyasztók hasznot húznak a minőségre nagyobb hangsúlyt fektető szolgáltatásokból és a költségcsökkentésen keresztül a náluk jelentkező megtakarításokból; kiemeli, hogy a fogyasztók kézbesítési piacba vetett bizalma növelésének előfeltételei a több kézbesítési lehetőség, valamint a jobb átláthatóság, tájékoztatás és árak; megállapítja, hogy a 2002/39/EK és a 2008/6/EK irányelvek által módosított 97/67/EK irányelv a postai szolgáltatások terén egyetemes szolgáltatást biztosít; emlékezteti a Bizottságot, hogy végrehajtási jelentésében vizsgálja meg, hogy a tagállamok eleget tesznek-e e kötelezettségnek; felkéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a postai szolgáltatókat az átjárhatóság javítására és az olyan ésszerűsített folyamatok széles körű bevezetésének felgyorsítására, amelyek célja a költségcsökkentés, valamint a kézbesítési szolgáltatások elérhetőségének és minőségének növelése;

20.  hangsúlyozza egy, az Unió egész területére kiterjedő, átfogó csomagkézbesítési szolgáltatás fontosságát; kiemeli annak alapvető fontosságát, hogy a postai szolgáltatók, valamint magánszolgáltatók által nyújtott csomagkézbesítési szolgáltatások gyorsak és megbízhatóak legyenek, nem utolsósorban azért, hogy ki tudják elégíteni az online vásárlók szükségleteit; megismétli a csomagkézbesítésről szóló, 2014. február 4-i állásfoglalásában(6) tett javaslatokat, melyek szerint a szolgáltatások javításában való közreműködésre, továbbá a költségek csökkentésére van szükség;

21.  üdvözli mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kézbesítési piac szereplői már megtettek az online vásárlók és kiskereskedők szükségleteinek kielégítése érdekében, mint amilyen például a rugalmas kézbesítési és visszaküldési lehetőségek bevezetése; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy további ösztönzők is üdvözlendők a szolgáltatások átjárhatóságának és minőségének javítása érdekében;

Tömegközlekedés

22.  megállapítja, hogy az utóbbi években a közlekedés területén az ágazatspecifikus intézkedések révén megerősödtek a fogyasztók jogai;

23.  hangsúlyozza, hogy törekedni kell a fogyasztók hatékony helyi tömegközlekedéshez való hozzáférésének biztosítására, függetlenül attól, hogy olyan területeken élnek-e, ahol az ilyen szolgáltatás kevésbé lenne nyereséges; e tekintetben elismeri a tagállamok felelősségét, és felhívja őket a megfelelő lépések megtételére;

24.  emlékeztet arra, hogy a jól működő tömegközlekedés jelentősége a jövőben az idősödő népesség miatt is nőni fog, és hogy az az Európa 2020 stratégiában foglalt éghajlatvédelmi célok eléréséhez is elengedhetetlenül szükséges; közös eszközök kidolgozását kéri a hatékony, jó minőségű tömegközlekedési szolgáltatásokban az optimalizált multimodalitás biztosítása érdekében, hogy biztosítsák mind a személyek szabad mozgását, mind pedig e szolgáltatások versenyképességét;

25.  holisztikus megközelítést kér az idősebb emberek és a csökkent mozgásképességű személyek tekintetében; úgy véli, hogy a teljes tömegközlekedési láncot figyelembe kell venni, beleértve a tömegközlekedési csomópontokhoz való hozzáférést is; hangsúlyozza a tájékozódási pontok egységes rendszerének szükségességét a csökkent mozgásképességű személyek segítése érdekében;

o
o   o

26.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 264. E, 2013.9.13., 11. o.
(2) HL C 131. E, 2013.5.8., 9. o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0239.
(4) HL C 153. E, 2013.5.31., 51. o.
(5) HL L 373., 2004.12.21., 37. o.
(6) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0067.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 5.Jogi nyilatkozat