Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2153(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0163/2014

Predložena besedila :

A7-0163/2014

Razprave :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Glasovanja :

PV 15/04/2014 - 8.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0342

Sprejeta besedila
Torek, 15. april 2014 - Strasbourg Začasna izdaja
Varstvo potrošnikov pri storitvah zagotavljanja javnih dobrin
P7_TA-PROV(2014)0342A7-0163/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2014 o varstvu potrošnikov pri storitvah zagotavljanja javnih dobrin (2013/2153(INI))

Evropski parlament,

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o strategiji za krepitev pravic ranljivih potrošnikov (2011/2272(INI))(1) ,

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju invalidov ter evropski strategiji o invalidnosti 2010–2020(2) ,

   ob upoštevanju svoje resolucije o novi agendi za evropsko potrošniško politiko (2012/2133(INI))(3) ,

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o preoblikovanju pravil EU o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena (2011/2146(INI))(4) ,

   ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu (direktiva o nepoštenih poslovnih praksah),

   ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta,

   ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi(5) ,

   ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter Uredbe (ES) št. 1211/2009 in Uredbe (EU) št. 531/2012 (COM(2013)0627),

   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. novembra 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Za boljše delovanje notranjega energetskega trga“ (COM(2012)0663),

   ob upoštevanju Direktive 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti,

   ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju),

   ob upoštevanju Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES,

   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti“ (COM(2007)0386),

   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Boljše delovanje notranjega energetskega trga‟ (COM(2012)0663) z dne 15. novembra 2012,

   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kakor je bila s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji vključena v Pogodbe, zlasti člena 8 (Varstvo osebnih podatkov), člena 11 (Svoboda izražanja in obveščanja), člena 21 (Prepoved diskriminacije), člena 23 (Enakost žensk in moških), člena 25 (Pravice starejših), člena 26 (Vključenost invalidov), člena 34 (Socialna varnost in socialna pomoč), člena 36 (Dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena), člena 37 (Varstvo okolja) in člena 38 (Varstvo potrošnikov),

   ob upoštevanju člena 12 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju člena 14 Pogodbe o Evropski uniji ter Protokola št. 26 k tej pogodbi,

–  ob upoštevanju člena 48 svojega Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A7-0163/2014),

A.  ker je boljša obveščenost potrošnikov glede storitev zagotavljanja javnih dobrin zelo pomembna in ker je treba zagotoviti, da imajo potrošniki dostop do teh storitev, pri čemer morajo biti države članice dovolj prožne, da lahko upoštevajo ranljive potrošnike;

B.  ker sektorska zakonodaja že obstaja in se je z njo že izboljšalo varstvo potrošnikov, vendar je treba države članice opozoriti, da je kljub temu treba zagotoviti pravilno izvajanje in izvrševanje;

C.  ker je treba v primeru storitev zagotavljanja javnih dobrin upoštevati nacionalne pristojnosti in pravico do lokalne samouprave, ustrezen pravni okvir za storitve zagotavljanja javnih dobrin pa so sektorski predpisi;

Splošno

1.  ugotavlja, da Direktiva 2011/83/EU zajema nekatere vidike osnovnih pravic potrošnikov in da so glavne značilnosti storitev zagotavljanja javnih dobrin opredeljene v ustrezni sektorski zakonodaji;

2.  opozarja države članice, da je bilo treba direktivo o pravicah potrošnikov prenesti do sredine decembra 2013 ter da bo veljala za vse pogodbe, sklenjene po 13. juniju 2014;

3.  ugotavlja, da je varstvo potrošnikov učinkovito šele takrat, ko se lahko pravice tudi uveljavljajo; zato poziva države članice, naj v celoti izvajajo določbe iz direktive o nepoštenih poslovnih praksah (2005/29/ES), direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (2206/114/ES) in direktive o pravicah potrošnikov (2011/83/EU); v zvezi s tem poudarja, kako pomembni so sistemi alternativnega reševanje sporov, saj gre za učinkovite in stroškovno ugodne mehanizme reševanja sporov med potrošniki in izvajalci storitev zagotavljanja javnih dobrin; zato poziva države članice, naj izvajajo nedavno sprejeto direktivo o alternativnem reševanju potrošniških sporov (2013/11/EU) in Uredbo (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov;

4.  poudarja, da ima povečevanje ozaveščenosti potrošnikov o pravicah ključno vlogo pri zagotavljanju visoke ravni njihovega varstva, vendar poudarja tudi bistveno vlogo storitev za stranke, ki se opravljajo v imenu izvajalcev storitev zagotavljanja javnih dobrin; poudarja, da morajo biti posamezniki, odgovorni za stike s strankami, usposobljeni in poznati pravice potrošnikov; zato spodbuja izvajalce storitev zagotavljanja javnih dobrin, naj svoje zaposlene ustrezno usposobijo in zagotovijo, da bodo imele vse stranke ves čas neoviran dostop do osebne pomoči;

5.  poudarja, da je treba potrošnikom zagotoviti dostop do cenovno dostopnih in visokokakovostnih storitev zagotavljanja javnih dobrin v EU, saj so bistvenega pomena za zagotavljanje socialne in teritorialne kohezije ter prispevajo k evropski gospodarski konkurenčnosti;

6.  podpira obstoj zanesljivih in neodvisnih potrošniških organizacij, ki lajšajo celovito varstvo potrošnikov, vendar poudarja pomen ustreznega ravnotežja med potrebami potrošnikov in izvajalci storitev zagotavljanja javnih dobrin;

7.  poudarja, da je treba vsem potrošnikom, ne glede na finančni položaj, omogočiti dostop do storitev zagotavljanja javnih dobrin; predlaga, da lahko v posebnih okoliščinah države članice uvedejo posebne ureditve za ranljive potrošnike;

8.  poziva Komisijo in države članice, naj posvetijo več pozornosti in več vlagajo v kampanje za obveščanje in izobraževanje potrošnikov v zvezi s storitvami zagotavljanja javnih dobrin, katerih namen je posredovati prava sporočila pravi skupini potrošnikov;

Energija

9.  meni, da je za doseganje konkurenčnih cen energije, zanesljive oskrbe, trajnosti ter učinkovite in obsežne uporabe obnovljivih virov energije potreben odprt, pregleden in povezan notranji energetski trg, ter poziva države članice, naj ustrezno prenesejo, uporabljajo in bolje spremljajo tretji sveženj o notranjem energetskem trgu; poudarja, da je treba izboljšati obveščanje potrošnikov, zlasti za to, da bi izboljšali ponujene storitve in omogočili primerljivost in preglednost tarif ter dosegli nediskriminacijsko določanje cen;

10.  poudarja bistven pomen pravočasnega, pravilnega in celovitega izvajanja veljavne zakonodaje, vključno z zakonodajnimi predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o notranjem energetskem trgu, da se do leta 2014 doseže povezan in konkurenčen evropski notranji energetski trg;

11.  pozdravlja prizadevanja delovne skupine za ranljive potrošnike v okviru foruma državljanov za energijo ter sporočilo Komisije z dne 22. januarja2014 o cenah in stroških energije v Evropi (COM(2014)0021) in priloženo poročilo, ki vsebuje analizo učinka in razmerja cen in stroškov energije v državah članicah; opozarja, da morajo države članice obravnavati tudi različne dejavnike in okoliščine, povezane z energijo in ranljivimi potrošniki;

12.  ugotavlja, da so pogoji za prekinitev pogodb o dobavi energije pogosto omejevalni, postopki pa zapleteni, zaradi česar je težko zamenjati dobavitelja; poziva, naj se postopki za zamenjavo dobavitelja pospešijo in poenostavijo; opozarja, da so obstoječa merila za ocenjevanje v svežnju o notranjem energetskem trgu dokončno opredeljena v direktivi o električni energiji in plinu v okviru tega svežnja; poudarja pomen rednih poročil Komisije o izvrševanju notranjega energetskega trga;

13.  poudarja, da mora Komisija predstaviti svoje ugotovitve o elektronski izdaji računov, saj to spada k spletnemu upravljanju računov za energijo potrošnikov;

14.  obžaluje, da v obstoječih cenah energije niso nujno upoštevani zunanji stroški, namreč okoljska škoda, povezana z določenim virom energije ali metodo proizvodnje, ki pa lahko dolgoročno obremeni celotno družbo; v zvezi s tem poziva k sprejetju ukrepov za spodbujanje večje preglednosti cen za potrošnike;

15.  meni, da bi morala podjetja na lahko razumljiv način objavljati informacije o cenah, spremembah cen ter spremembah pogodb; opozarja države članice, da jih k temu že zavezuje tretji sveženj o notranjem energetskem trgu; poziva države članice in zadevna podjetja, naj z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da imajo potrošniki jasne, razumljive in primerljive informacije o tarifah, pogojih in pravnih sredstvih;

16.  ponovno poudarja, da tretji sveženj o notranjem energetskem trgu vsebuje predlog, da države članice pred začetkom uvajanja pametnih merilnih sistemov izvedejo analizo stroškov in koristi; poudarja, da pametna omrežja potrošnikom omogočajo, da opazujejo in prilagodijo svojo porabo energije, vendar poudarja, da nekatere analize stroškov in koristi, ki so jih izvedle države članice, ne kažejo na bistvene prednosti za potrošnike; poudarja, da je treba spoštovati tako potrošnike kot določbe o varstvu podatkov in da je treba odločitev o uporabi pametnih merilnih sistemov prepustiti potrošniku;

Telekomunikacije

17.  poudarja, da je vidik potrošnika v enotnem digitalnem trgu in sektorju elektronskih komunikacij izredno pomemben, in ugotavlja bistveno izboljšanje varstva potrošnikov po uvedbi telekomunikacijskega svežnja iz leta 2009 (direktivi 2009/136/ES in 2009/140/ES); poudarja pomembne posodobitve in izboljšave varstva potrošnikov ter krepitev vloge potrošnikov, ki jo je predlagal Parlament; poudarja pomen dostopa do visokokakovostnih elektronskih komunikacij za vse potrošnike in uporabe novih infrastruktur, da bi zmanjšali digitalno vrzel;

18.  ponavlja svoje predloge, da bi potrošnikom omogočili lažjo zamenjavo izvajalca elektronskih komunikacijskih storitev brez dodatnih stroškov razen dejanskih stroškov zamenjave, brez izgube podatkov in s čim manj formalnostmi ter da bi spodbujali zamenjavo; prav tako podpira predloge o spodbujanju neodvisnih informacij o cenah, obračunavanju in kakovosti storitev, vključno s hitrostjo prenosa podatkov;

Poštne storitve

19.  ugotavlja, da imajo potrošniki korist od poštnih storitev, ki so bolj usmerjene v kakovost, in prihrankov, ki se nanje prenesejo prek zmanjšanja stroškov; poudarja, da so več možnosti za dostavo ter boljše preglednost, informacije in cene predpogoji za povečanje zaupanja potrošnikov v trg dostave; ugotavlja, da Direktiva 97/67/ES, kakor je bila spremenjena z direktivama 2002/39/ES in 2008/6/ES, zagotavlja, da so poštne storitve univerzalne; želi spomniti Komisijo, naj v svojem poročilu o izvajanju preuči, ali države članice zagotavljajo izpolnjevanje te obveznosti; poziva Komisijo, naj izvajalce poštnih storitev spodbudi k izboljšanju interoperabilnosti in pospeši uvedbo poenostavljenih postopkov z namenom znižanja stroškov, s čimer bi povečali razpoložljivost in kakovost dostavnih storitev;

20.  poudarja, kako pomembna je celovita storitev dostave paketov po vsej Uniji; poudarja, da je ključnega pomena, da so storitve dostave paketov, ki jih zagotavljajo poštne storitve in zasebni izvajalci, hitre in zanesljive, ne nazadnje tudi zaradi izpolnjevanja potreb potrošnikov, ki naročajo prek spleta; ponovno poudarja predlog iz svoje resolucije z dne 4. februarja 2014 o dostavi paketov(6) o tem, da je treba nuditi pomoč pri izboljšanju storitev in zmanjšanju stroškov;

21.  pozdravlja vsa dosedanja prizadevanja upravljavcev trga dostave za učinkovitejše izpolnjevanje potreb spletnih potrošnikov in trgovcev na drobno, kot so prožne možnosti dostave in vračila; poleg tega poudarja, da so dobrodošle tudi druge spodbude za izboljšanje interoperabilnosti in kakovosti storitev;

Javni prevoz

22.  ugotavlja, da so se v zadnjih letih s sektorskimi ukrepi okrepile pravice potrošnikov, ki uporabljajo storitve prevoza;

23.  poudarja, da bi se bilo treba osredotočiti na potrošnike z dostopom do učinkovitega lokalnega javnega prevoza, ne glede na to, ali živijo na območjih, kjer bi bila taka storitev manj donosna; priznava odgovornost držav članic pri tem in jih poziva, naj ustrezno ukrepajo;

24.  poudarja, da bodo dobro delujoče in splošno dostopne storitve javnega prevoza tudi zaradi starajoče se strukture prebivalstva v prihodnosti vedno pomembnejše, nujne pa so tudi za uresničitev podnebnih ciljev v okviru strategije Evropa 2020; poziva k razvoju skupnih orodij, ki bi omogočila optimalno multimodalnost pri učinkovitih in visokokakovostnih storitvah javnega prevoza, da bi zagotovili tako prost pretok oseb kakor tudi konkurenčnost takšnih storitev;

25.  poziva k sprejetju celovitega pristopa k starejšim osebam in osebam z omejeno zmožnostjo gibanja; meni, da je treba upoštevati celotno verigo javnega prevoza, vključno z dostopom do vozlišč javnega prevoza; meni, da je treba oblikovati usklajen sistem kontaktnih točk za pomoč osebam z omejeno gibljivostjo;

o
o   o

26.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 264 E, 13.9.2013, str. 11.
(2) UL C 131 E, 8.5.2013, str. 9.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0239.
(4) UL C 153 E, 31.5.2013, str. 51.
(5) UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0067.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2014Pravno obvestilo