Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0901B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0252/2013

Indgivne tekster :

A7-0252/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
PV 15/04/2014 - 8.18

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Vedtagne tekster
PDF 305kWORD 41k
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***I
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol gennem forhøjelse af antallet af dommere ved Retten (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den anmodning fra Domstolen, som er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet (02074/2011),

–  der henviser til artikel 254, stk. 1, og artikel 281, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt for Parlamentet (C7‑0126/2012),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2011)0596),

–  der henviser til skrivelse af 8. maj 2012 fra Domstolen,

–  der henviser til skrivelse af 30. maj 2012 fra Kommissionen,

–  der henviser til punkt 2 og 3 i sin lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2012 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil(1) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0252/2013),

1.  Vedtager som sin holdning ved førstebehandling den tekst, der blev vedtaget den 12. december 2013(2) ;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Domstolen og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 349 E af 29.11.2013, s. 555.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0581.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol i form af en forhøjelse af antallet af dommere ved Retten [Ændring nr. 1]
P7_TC1-COD(2011)0901B

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 19, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 254, stk. 1, og artikel 281, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, stk. 1,

under henvisning til anmodning fra Domstolen,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1) , og

ud fra følgende betragtning(er):

(5)  Efter den gradvise udvidelse af kompetencen siden dens oprettelse er Retten i dag stillet over for et konstant stigende antal sager.

(6)  Antallet af sager, der anlægges ved denne retsinstans, stiger hvert år mere og mere , hvilket på sigt indebærer en væsentlig stigning i antallet af verserende sager for den og en forlængelse af sagsbehandlingstiden.

(7)  Denne forlængelse af sagsbehandlingstiden synes ikke at være acceptabel for så vidt angår procesparterne, navnlig set i lyset af de krav, som er fastsat i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

(8)  Den situation, som Retten befinder sig i, er strukturelt betinget og skyldes stigningen i antallet og forskelligartetheden af Den Europæiske Unions institutioners, organers, kontorers og agenturers lovgivningsmæssige og regelfastsættende retsakter samt omfanget og kompleksiteten af de sager, som indbringes for Retten, navnlig inden for områderne konkurrence og statsstøtte.

(9)  Der bør følgelig vedtages de nødvendige foranstaltninger for at imødegå denne situation, og den mulighed, der er fastsat i traktaterne, for at øge antallet af dommere ved Retten kan med kort varsel reducere såvel antallet af verserende sager som den uforholdsmæssigt langvarige sagsbehandlingstid ved denne retsinstans.

(9a)  Disse foranstaltninger bør også indebære en varig løsning på spørgsmålet om dommernes oprindelse, eftersom den nuværende ordning, hvor dommerembederne besættes efter medlemsstat, ikke kan finde tilsvarende anvendelse i en situation, hvor der er flere dommere end medlemsstater.

(9b)  I henhold til artikel 19, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union består Retten af mindst en dommer fra hver medlemsstat. Eftersom dette allerede sikrer en passende geografisk balance og repræsentation af de nationale retssystemer, bør yderligere dommere udelukkende udpeges på grundlag af deres faglige og personlige kvalifikationer under hensyntagen til deres viden om medlemsstaternes og Den Europæiske Unions retssystemer. Der bør imidlertid ikke udpeges flere end to dommere pr. medlemsstat –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ændres således:

6a)  Artikel 47, stk. 1, affattes således: "

"Artikel 9a, artikel 14 og 15, artikel 17, stk. 1, 2, 4 og 5, samt artikel 18 finder anvendelse på Retten og dens medlemmer."

"

7)   Artikel 48 ▌affattes således: "

"Retten består af et dommerembede pr. medlemsstat og tolv yderligere dommerembeder. Der kan højst være to dommerembeder pr. medlemsstat.

Samtlige dommerne har samme retsstilling og samme rettigheder og forpligtelser.

Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne, der finder sted hvert tredje år, afgår ved et lige antal dommere på skift halvdelen af dommerne, og ved et ulige antal dommer afgår på skift et lige antal dommere og derpå et ulige antal bestående af én dommer mindre."

"

7a)   Følgende artikel indsættes: "

"Artikel 48a

For så vidt angår det dommerembede, som hver medlemsstat har ret til, tilkommer det den pågældende medlemsstats regering at indstille en kandidat."

"

7b)  Følgende artikel indsættes: "

"Artikel 48b

1.  De yderligere dommerembeder besættes uafhængigt af, hvilken medlemsstat kandidaten kommer fra.

2.  I forbindelse med proceduren for besættelse af en eller flere af de 12 yderligere dommerembeder kan samtlige medlemsstater indstille kandidater. Afgående dommere ved Retten kan skriftligt indstille sig selv til formanden for det i artikel 255 i TEUF omhandlede udvalg.

3.  I forbindelse med proceduren for besættelse af en eller flere af de tolv yderligere dommerembeder afgiver det i artikel 255 i TEUF omhandlede udvalg en udtalelse om de indstillede kandidaters kvalifikationer til at udøve embedet som dommer ved Retten. Udvalget knytter til denne udtalelse om kandidaternes kvalifikationer en liste over kandidater, der besidder de mest hensigtsmæssige erfaringer på højt niveau, i rækkefølge efter fortjeneste. Denne liste indeholder et antal kandidater svarende til mindst det dobbelte af det antal dommerembeder, medlemsstaternes regeringer skal besætte ved fælles overenskomst på betingelse af, at der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede kandidater."

"

Artikel 3

1.  Denne forordning træder i kraft den første dag i måneden efter måneden for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

2.  De yderligere tolv dommere, der udnævnes i medfør af og efter ikrafttrædelsen af denne forordning, påbegynder udøvelsen af deres embede umiddelbart efter edsaflæggelsen.

Embedsperioden for seks af disse dommere, der udvælges ved lodtrækning, udløber seks år efter den første delvise nybesættelse af Rettens dommerembeder efter denne forordnings ikrafttræden. De seks øvrige dommeres embedsperiode slutter seks år efter den anden delvise nybesættelse af Rettens dommerembeder efter ikrafttrædelsen af denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014.

Seneste opdatering: 5. september 2018Juridisk meddelelse