Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2003(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0277/2014

Ingivna texter :

A7-0277/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2014 - 9.6

Antagna texter :

P7_TA(2014)0450

Antagna texter
PDF 290kWORD 62k
Torsdagen den 17 april 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

Europaparlamentets resolution av den 17 april 2014 om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2015 (2014/2003(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1) , särskilt artikel 36,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2) ,

–  med beaktande av interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) , särskilt artikel 27,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen(4) ,

–  med beaktande av samarbetsavtalet av den 5 februari 2014 mellan Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(5) ,

–  med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2015,

–  med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 2 april 2014 i enlighet med artikel 23.7 och artikel 79.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av sina ståndpunkter av den 11 mars 2014 om justeringen av EU-tjänstemäns och övriga EU-anställdas ersättningar och pensioner och de korrektionskoefficienter som ska tillämpas därvid(6) ,

–  med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i enlighet med artikel 79.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 79 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0277/2014), och av följande skäl:

A.  Budgetförfarandet för 2015 kommer att pågå under ett år då det är val till Europaparlamentet. Parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2015 kommer att antas av det nuvarande parlamentet och den slutliga budgeten kommer att godkännas av det nya parlamentet i höst.

B.  Taket för rubrik V (administration) som fastställs genom den nya fleråriga budgetramen för perioden 2014−2020 uppgår till 9 076 miljoner EUR för 2015 års budget. Det särskilda utgiftstaket för institutionernas totala administrativa utgifter har fastställts till 7 351 miljoner EUR.

C.  Följande tre prioriteringar har föreslagits av generalsekreteraren för budgetåret 2015: mobilisera alla nödvändiga resurser och allt nödvändigt stöd så att ledamöterna i det nya parlamentet kan genomföra sitt mandat, konsolidera och förstärka strukturförändringar i syfte att stärka parlamentets kapacitet att fullgöra alla sina befogenheter samt anslå de medel som behövs för att genomföra de fleråriga projekten.

D.  Generalsekreteraren har föreslagit att fortsätta med och ytterligare förstärka de fyra verksamhetsområden som antogs efter samråd i presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp 2014, det vill säga att stärka den oberoende vetenskapliga rådgivningen och kontrollkapaciteten och förbättra det lokala och logistiska stödet till ledamöterna.

E.  Parlamentet kommer att på ett transparent sätt fortsätta att visa ett stort mått av budgetansvar, kontroll och återhållsamhet samtidigt som man noga balanserar budgetåtstramningar och strukturella besparingar å ena sidan och å andra sidan en gemensam strävan mot effektivitet.

F.  Trots att handlingsutrymmet inte är särskilt stort och trots behovet av att balansera för besparingar på andra områden bör vissa investeringar övervägas i syfte att förstärka parlamentets institutionella roll och förbättra budgetens hållbarhet.

G.  Samarbete mellan presidiet och parlamentets budgetutskott har visat vilken funktion det fyller i processen med strukturella reformer, genom att identifiera effektivitetsökningar och möjliga besparingar i parlamentets budget under hela den tid de årliga budgetförfarandena pågår. Möjliga besparingar som påverkar parlamentets och dess ledamöters arbete måste diskuteras i de politiska grupperna och beslut om dessa måste fattas genom omröstning i plenum i samband med budgetförfarandet.

H.  Den överenskommelse som nåddes den 11 mars 2014 om justeringen av ersättningar och pensioner för 2011 och 2012 och dess effekter för parlamentets budget för 2015 utgjorde ett nytt element i förhandlingarna under förlikningen mellan presidiet och budgetutskottet.

De allmänna ramarna och den totala budgeten

1.   Europaparlamentet betonar att 2015 års budget bör ha en realistisk grund och bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning. Parlamentet konstaterar att 2015 kommer att vara ett helt mandatår för det nya parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att parlamentets budget bör återspegla den rådande ekonomiska situation som unionens invånare upplever såväl som de budgetbegränsningar som föreligger i många medlemsstater, varav vissa håller på att genomföra omfattande åtgärder för att göra sina budgetar mer hållbara på lång sikt.

3.  Europaparlamentet betonar att för att det nya parlamentets ledamöter ska kunna fullgöra sina mandat och för att förstärka parlamentets förmåga att utöva alla sina befogenheter måste tillräckliga resurser ställas till förfogande.

4.  Europaparlamentet välkomnar de prioriteringar som fastställts för budgetåret 2015 och betonar att de helt och hållet stämmer överens med de prioriteringar som fastställts av generalsekreteraren och diskuterats av presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp. Parlamentet betonar att dessa reformer bör fortsätta för att ge betydande effektivitetsvinster och frigöra resurser utan att äventyra den höga kvaliteten på lagstiftningen, budgetbefogenheterna och kontrollbefogenheterna, förbindelserna med de nationella parlamenten och kvalitetsnivån vad gäller arbetsförhållandena.

5.  Europaparlamentet påminner om att nivån på det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2015 års budget, enligt generalsekreterarens förslag i dennes rapport, uppgår till 1 822 929 112 EUR (20,09 % av rubrik V). Parlamentet tar hänsyn till att detta innebär en ökning med 3,83 % jämfört med budgeten för 2014. Parlamentet noterar att 0,67 % av denna ökning motsvarar ersättningar till ledamöterna i slutet av deras mandatperiod, som är lagstadgade och obligatoriska kostnader, och att 1,42 % motsvarar långsiktiga investeringar som avser uppförandet av KAD-byggnaden. Ökningen för övriga utgifter uppgår därmed till +1,74 %.

6.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetåret 2015, såsom det antogs av presidiet den 2 april 2014. Parlamentet välkomnar nivån på den preliminära budgetberäkningen som presidiet antog, vilken är väsentligt lägre än det ursprungliga förslaget. Dock är det beklagligt att förfarandet tog så lång tid och var så besvärligt.

7.  Europaparlamentet godkänner förslaget till budgetberäkning för 2015 på totalt 1 794 929 112 EUR, vilket är en ökning med 1,8 % jämfört med budgeten för 2014, och accepterar dessutom att i förslaget till budgetberäkning ta med den obligatoriska extra utgiftsökningen på 0,4 % som är resultatet av den nya överenskommelsen om koefficienten för justering av ersättningar och pensioner.

8.  Europaparlamentet anser att ytterligare besparingar skulle kunna åstadkommas genom en kritisk genomgång av budgetposterna för IKT, utgifterna för fordon och reserven för oförutsedda utgifter.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att det nya parlamentet kommer att kunna se över och anpassa budgetprioriteringarna och kommer att fatta det slutliga beslutet i oktober 2014.

10.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att före behandlingen av budgeten presentera en skattning av kostnaderna för arbetet på KAD-byggnaden under de kommande åren, så att rätt belopp kan föras in i budgeten för 2015. Generalsekreteraren uppmanas också att vid slutet av året utvärdera vilka budgetmedel som inte har utnyttjats under 2014 och se till att dessa omvandlas till åtagandebemyndiganden för KAD-projektet.

11.  Europaparlamentet betonar att lagstadgade och obligatoriska utgifter såsom hyres- och energikostnader samt utgifter för löner är föremål för årliga indexuppräkningar och att nivån för övriga utgifter därför har minskats i nominella termer. Parlamentet konstaterar att detta var möjligt på grund av strukturreformer och besparingar som genomförts de senaste åren.

12.  Europaparlamentet kräver att de möjliga besparingar som presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp identifierat undersöks ytterligare, så att de kan leda till väsentliga organisatoriska besparingar, t.ex. eventuella möjligheter till interinstitutionellt samarbete mellan parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, vilket återspeglar viljan att stärka parlamentets och de två rådgivande kommittéernas institutionella, politiska och lagstiftande roll. Parlamentet noterar att en omstrukturering av kommittéernas översättningstjänst skulle förbättra deras respektive politiska kärnverksamhet och stärka den nya utredningstjänsten för ledamöterna. Parlamentet betonar att denna organisatoriska reform kan innebära att parlamentet blir ordinarie tillhandahållare av tolktjänster för de två kommittéerna. Parlamentet ställer sig bakom tanken att erbjuda tolkningskapacitet till andra institutioner under perioder med lägre arbetsbörda.

13.  Europaparlamentet noterar det avtal om interinstitutionellt samarbete mellan parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén som undertecknades den 5 februari 2014. Parlamentet kräver att utförlig information om avtalets ekonomiska effekter och framstegen med dess genomförande lämnas till budgetutskottet i början av 2015, med hänsyn till förberedelserna inför budgetberäkningen för 2016.

14.  Europaparlamentet välkomnar interna åtgärderna som innebär effektivitetsbesparingar i parlamentets budget såsom utvecklingen av ett system för översättning av utskottsändringsförslag som baseras på ledamöternas efterfrågan, ett system med tolkning på begäran för andra sammanträden än plenarsammanträdena, genomförandet av ett papperslöst parlament, förslag om en effektivisering av parlamentets arbetssätt och en migrering från Streamline till Sysper2.

15.  Europaparlamentet betonar att de lagstadgade och obligatoriska utgifter som krävs 2015 måste täckas. Parlamentet anser att ett slutgiltigt beslut endast kan fattas av den nya lagstiftande församlingen i höst, när de exakta beloppen är kända.

Särskilda aspekter

16.  Europaparlamentet betonar att strukturella ekonomiska åtgärder som vidtagits under hela den sjunde valperioden har lett till betydande besparingar i parlamentets budget, såsom 15 miljoner EUR och 10 miljoner EUR årligen för tolkning respektive översättning, ytterligare 4 miljoner EUR i utgifter för resor och 28 miljoner EUR i räntebesparingar på förhandsfinansierade fastigheter. Parlamentet noterar att ytterligare besparingar förväntas genomföras under 2015, närmare bestämt 1,9 miljoner EUR från överföringen av förvaltningen av ledamöternas pensioner till kommissionen och 1,5 miljoner EUR på fastighetsområdet.

17.  Europaparlamentet understryker att den institutionella återhållsamheten under den sjunde valperioden har lett till en minskad budget i reala termer för parlamentets del för 2012 och 2014 när man tar hänsyn till den relevanta inflationstakten. Parlamentet noterar att om man tar bort exceptionella utgifter och engångsutgifter såsom unionsutvidgningen eller andra utgifter i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande, valet till Europaparlamentet och finansieringen av fastighetsprojekt, minskade budgeten i reala termer under fem av sex år (2009, 2011, 2012, 2013 och 2014). Parlamentet betonar dessutom att ledamöternas ersättningar har varit frysta sedan 2011, att ledamöternas och personalens reseutgifter har sänkts med 5 % och att ersättningarna för personalens tjänsteresor inte har indexuppräknats sedan 2007.

18.  Europaparlamentet noterar meddelandet från generalsekreteraren från november 2013 om genomförande av reformen av tjänsteföreskrifterna och översyn av bestämmelserna och förfarandena som följer därav. Parlamentet kräver att bestämmelserna om föräldraledighet tillämpas korrekt.

19.  Europaparlamentet noterar, med hänvisning till sin ovannämnda resolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, att för att uppfylla kravet att minska personalen med 1 % per år kommer parlamentets generalsekreterare att minska antalet anställda och varje ny uppgift kommer att utföras med hjälp av tillgängliga personalresurser och omfördelning av personal.

20.  Europaparlamentet påminner om sitt eget ansvar att agera på ett hållbart sätt. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts för att uppnå en papperslös miljö och det pågående värdefulla arbete som genomförs med hjälp av Emas. Parlamentet anser att Emas-processen behöver fortsatt stöd.

21.  Europaparlamentet tar hänsyn till slutsatserna från presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp för parlamentets budget, nämligen att fortsätta de strukturella och organisatoriska reformerna. I detta sammanhang noterar parlamentet att man bör förbättra tillhandahållandet av oberoende vetenskaplig rådgivning och kapaciteten att utöva kontroll samt förbättra stödet till ledamöterna ytterligare, för att förstärka parlamentets arbete i dess roll som en institution med behörighet att stifta lagar och utöva demokratisk kontroll. Parlamentet betonar att dessa mål ska genomföras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och att generalsekreteraren ska lägga fram en tydlig och detaljerad plan för budgetutskottet för hur dessa mål ska nås och vilken budgetinverkan de kommer att få före parlamentets behandling av budgeten för 2015.

22.  Europaparlamentet beklagar att bidragen till de politiska grupperna har frysts. De politiska grupperna bidrar på ett ovärderligt sätt till parlamentets lagstiftningsarbete och övriga arbete samt dess granskningsverksamhet.

23.  Parlamentet betonar att för att utveckla dessa fyra verksamhetsområden på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt har den gemensamma arbetsgruppen kartlagt sju områden där parlamentet kan förbättra sin effektivitet:

   i) Utveckla ett system för översättning av utskottsändringsförslag på begäran från ledamöterna.
   ii) Undersöka möjligheter för interinstitutionellt samarbete med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
   iii) Undersöka möjligheten att under perioder med låg arbetsbelastning erbjuda andra institutioner tolkningskapacitet.
   iv) Migrera från det nuvarande personalförvaltningssystemet Streamline till Sysper2.
   v) Förbereda en effektivisering av parlamentets arbetssätt.
   vi) Förbereda ett papperslöst parlament där så är möjligt, genom bästa praxis och fullt genomförande av e-sammanträdesprojektet.
   vii) Utveckla ett system med tolkning på begäran för andra sammanträden än plenarsammanträden.

24.  Europaparlamentet erkänner vikten av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet när det gäller tolkning men påminner om att dessa aspekter inte får tillåtas försämra tillgången till ögonblicklig och tillgänglig information i hela unionen, med tanke på att flerspråkighet och tolkning för direktsändningar på internet samt parlamentets transparens är av stor vikt för allmänheten och därmed också för parlamentets ledamöter.

25.  Europaparlamentet anser att vissa av utgifterna för IKT som kommer ledamöter direkt till del skulle kunna finansieras genom ledamöternas ersättning för allmänna utgifter.

26.  Europaparlamentet påminner om att långsiktiga investeringar såsom parlamentets fastighetsprojekt måste hanteras med försiktighet och transparens. Parlamentet insisterar på strikt kostnadshantering, projektplanering och kontroll. Parlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess för fastighetspolitiken, baserad på tidig information. Parlamentet efterfrågar en detaljerad analys och en uppdatering av parlamentets fastighetspolitik som antogs av presidiet i mars 2010 samt en översikt av investeringarna per år och byggnad under valperioden 2009–2014, som ska läggas fram för budgetutskottet senast i augusti 2014, och upprepar sitt krav att få noggrann information var sjätte månad om hur arbetet med fastighetsprojekten fortskrider och vilka ekonomiska effekter det får.

27.  Europaparlamentet noterar att invigningen av Europeiska historiens hus är planerad till slutet av 2015. Parlamentet väntar på den uppdaterade informationen om hur projektet fortskrider från generalsekreteraren och presidiet, som ska läggas fram i lämplig tid före parlamentets behandling under hösten 2014. Parlamentet upprepar löftet att den slutliga kostnaden inte får bli högre än vad som angetts i affärsplanen.

28.  Europaparlamentet påminner om att presidiet den 10 juni 2013 godkände generalsekreterarens förslag till omedelbara och gradvisa åtgärder för att modernisera parlamentets cateringpolicy för perioden 2014−2020. Parlamentet uppmanar därför presidiet att för budgetutskottet lägga fram en tydlig utvärdering av reformens möjliga budgetkonsekvenser för 2015 års budget och senare budgetar i så god tid att den kan ingå i förberedelserna inför parlamentets behandling av 2015 års budget.

29.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera till budgetutskottet om genomförandet och de ekonomiska effekterna av den nya övergripande säkerhetsstrategin senast under våren 2015. Parlamentet efterfrågar detaljerad information om de ekonomiska konsekvenserna av inrättandet av det nya generaldirektoratet för säkerhet 2013. Parlamentet efterfrågar också information om de ekonomiska konsekvenserna av avtalen om interinstitutionellt administrativt samarbete på säkerhetsområdet.

30.  Europaparlamentet noterar inrättandet av det nya generaldirektoratet för parlamentariska utredningar den 1 november 2013. Parlamentet påminner om att det inrättades på ett budgetneutralt sätt genom omfördelningar av tjänster från GD PRES och GD IPOL och att det nya generaldirektoratet inte kommer att behöva nya personalresurser eller ekonomiska resurser under 2015. Parlamentet begär information om antalet tjänster i det nya direktoratet i augusti/september 2014, inklusive de planerade överflyttningarna av tjänster från de två europeiska rådgivande kommittéerna, jämfört med situationen i januari 2014 och efterlyser uppgifter om hur generaldirektoratets externa expertresurser ska användas, vilka ska presenteras för budgetutskottet i lämplig tid före förberedelserna inför parlamentets behandling av budgeten för 2015.

Sammanfattande kommentarer

31.  Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2015.

o
o   o

32.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Antagna texter, P7_TA(2013)0437.
(6) Antagna texter, P7_TA(2014)0186 och P7_TA(2014)0187.

Senaste uppdatering: 9 oktober 2018Rättsligt meddelande