Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0304(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0173/2014

Внесени текстове :

A7-0173/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2014 - 9.10

Приети текстове :

P7_TA(2014)0454

Приети текстове
PDF 422kWORD 93k
четвъртък, 17 април 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Наказуеми деяния и прилагани наказания в областта на трафика на наркотици ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0618),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0271/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на общините на Обединеното кралство и от Камарата на лордовете на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0173/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“
P7_TC1-COD(2013)0304

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1) ,

като имат предвид, че:

(1)  Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета(2) предвижда общ подход в борбата срещу трафика на наркотици, който представлява заплаха за здравето, безопасността и качеството на живот на гражданите на Съюза, както и за законната икономика, стабилността и сигурността на държавите членки. То съдържа минимални общи правила относно елементите на състава на престъпления, свързани с трафик на наркотици, и на санкциите, за да се избегне възникването на проблеми при сътрудничеството между съдебните органи и органите за наказателно преследване на държавите членки, поради факта че съответните деяния не са едновременно наказуеми по законодателството на молещата и на замолената държава.

(1a)  Определянето на минимални общи правила за целия Съюз относно определението на свързани с трафика на наркотици престъпления и санкции следва в крайна сметка да допринесе за защитата на общественото здраве и намаляването на вредите, свързани с трафика и употребата на наркотици. [Изм. 1]

(2)  Рамково решение 2004/757/ПВР се прилага за веществата, обхванати от Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията на ООН от 1971 г. за психотропните вещества („конвенции на ООН“), както и за синтетичните наркотици, които подлежат на контрол в рамките на Съюза по силата на Съвместно действие 97/396/ПВР(3) , които пораждат рискове за общественото здраве, сравними с тези, породени от веществата, посочени в списъците на конвенциите на ООН.

(3)  Рамково решение 2004/757/ПВР следва да се прилага и спрямо веществата, които са подложени на контролни мерки и наказателни санкции съгласно Решение 2005/387/ПВР на Съвета(4) , които пораждат рискове за общественото здраве, сравними с тези, породени от веществата, посочени в списъците на конвенциите на ООН.

(4)  Нови психоактивни вещества, като например продукти, съдържащи синтетични агонисти на канабиноидните рецептори (CRA), които имитират ефекта на веществата, посочени в списъците на конвенциите на ООН, се появяват и често се разпространяват бързо в Съюза. Някои нови психоактивни вещества пораждат сериозни здравни рискове за общественото здраве и сериозни социални рискове и рискове за безопасността, както е установено в Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета [относно новите психоактивни вещества](5) . Съгласно този регламент могат да се предприемат мерки за забрана на производството, фабрикацията, предоставянето на пазара, включително вноса в Съюза, транспорта и износа от Съюза на нови психоактивни вещества, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността. С цел ефективно ограничаване наличието на вещества, които пораждат сериозни рискове за хората и обществото, и възпиране на трафика на тези вещества в рамките на Съюза, както и на участието на престъпни организации, които често пъти реализират значителни печалби от трафик на наркотици, постоянните мерки за ограничение на пазара, приети по силата на този регламент, следва да бъдат подкрепени от съразмерни наказателноправни разпоредби, насочени единствено към производители, доставчици и дистрибутори, а не към отделните потребители . [Изм. 2]

(4a)  С цел ефективно намаляване на търсенето на нови психоактивни вещества, които крият сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността, разпространението на основаваща се на факти информация, свързана с общественото здраве, и ранни предупреждения за потребителите следва да бъде неразделна част от една приобщаващи стратегия на участието за предотвратяване и намаляване на вредите. [Изм. 3]

(5)  Поради това новите психоактивни вещества, подложени на постоянно ограничение на пазара в съответствие с Регламент (ЕС) №.../... [относно новите психоактивни вещества], следва да бъдат включени в обхвата на наказателноправните разпоредби наказателното право на ЕС относно трафика на наркотици. Това също така ще помогне за рационализиране и изясняване на правната рамка на Съюза, тъй като едни и същи наказателноправни разпоредби биха се прилагали за веществата, попадащи в обхвата на конвенциите на ООН, и за най-вредните нови психоактивни вещества. , след като бъдат добавени в приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР . С цел да се добавят такива вещества в приложението, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на приложението и оттам – на Определението за „наркотици“ в Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва съответно да бъде изменено да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета . [Изм. 4]

(6)  С цел бързо да се противодейства на появата и разпространението на вредните нови психоактивни вещества в Съюза, държавите членки следва да приложат разпоредбите на Рамково решение 2004/757/ПВР по отношение на новите психоактивни вещества, по отношение на които пораждат сериозни е наложено постоянно ограничение на пазара поради сериозните здравни и социални рискове и рискове за безопасността, в рамките на дванадесет месеца от момента, в който по отношение на тях е наложено постоянно ограничение на пазара които те пораждат, съгласно Регламент (ЕС) №.../... [относно новите психоактивни вещества] в срок от 12 месеца след включването на тези нови психоактивни вещества в приложението към това рамково решение . [Изм. 5]

(6a)  Настоящата директива в съответствие с разпоредбите на Рамково решение 2004/757/ПВР, което тя изменя, не предвижда инкриминиране на притежаването на нови психоактивни вещества за лична употреба, без да се засяга правото на държавите членки да инкриминират притежаването на наркотици за лична употреба на национално равнище. [Изм. 6]

(6б)  Комисията следва да оцени въздействието на Рамково решение 2004/757/ПВР върху предлагането на наркотици, включително въз основа на информацията, предоставена от държавите членки. За тази цел държавите членки следва да предоставят подробна информация относно каналите за разпространение на психоактивни вещества на тяхна територия, които се използват за предлагане на психоактивни вещества, предназначени за разпространение в други държави членки, като например специализирани магазини и онлайн търговци на дребно, както и относно други характеристики на техния съответен пазар на наркотици. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании следва да оказва подкрепа на държавите членки при събирането и споделянето на точна, сравнима и надеждна информация и данни относно предлагането на наркотици. [Изм. 7]

(6в)  Държавите членки следва да предоставят на Комисията данни относно различни показатели за намеса на националните правоприлагащи органи на тяхна територия, включително демонтирани съоръжения за производство на наркотици, престъпления, свързани с предлагане на наркотици, национални цени на дребно на наркотици и криминалистични анализи на изземванията на наркотици. [Изм. 8]

(7)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се разшири прилагането на наказателноправните разпоредби на Съюза, приложими към трафика на наркотици, и спрямо новите психоактивни вещества, които пораждат сериозни здравни и социални рискове и рискове за безопасността, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, ако те действат самостоятелно, и следователно може да бъде постигната по-добре на равнище Съюз, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установено в посочения член, с настоящата директива не се надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(8)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита, правото на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление и , принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, правото на достъп до здравна профилактика и ползване на медицински грижи . [Изм. 9]

(8a)  Съюзът и неговите държави членки следва да развиват допълнително подхода на Съюза, основан на основните права, профилактиката, полагането на медицински грижи и намаляването на вредите, с цел да помогнат на употребяващите наркотици да преодолеят своята зависимост и да се намалят отрицателните последици от наркотиците в социално и икономическо отношение и по отношение на общественото здраве. [Изм. 10]

(9)  [В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са уведомили за желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящата директива.]

и/или

(10)  [В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящата директива и не са обвързани от нея, нито от нейното прилагане.]

(11)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящата директива и следователно не е обвързана от нея и не я прилага.

(12)  Поради това Рамково решение 2004/757/ПВР следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Рамково решение 2004/757/ПВР се изменя, както следва:

(1)  В член 1, точка 1 се заменя със следния текст:"

1. „наркотици“: означава всяко от следните вещества :

   а) веществата, посочени в Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г. (изменена с Протокола от 1972 г.) и Конвенцията на ООН от 1971 г. за психотропните вещества;
   б) веществата, посочени в приложението;
   в) всяко ново психоактивно вещество, пораждащо сериозни здравни и социалните рискове и рискове за безопасността, което е подложено на постоянно ограничение на пазара на основание [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества] всяка смес или всеки разтвор, съдържащ(а) едно или повече от веществата, изброени в букви а) и б) ;“ [Изм. 11]

"

(1a)  Член 2 се изменя както следва:

а)  уводната част на параграф 1 се заменя със следното: "

„1. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че следните видове умишлени деяния, когато са извършени неправомерно съгласно определеното в националното законодателство, са наказуеми:“; [Изм. 12]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното: "

„2. Описаните в параграф 1 деяния не се включват в приложното поле на настоящото рамково решение, когато са извършени за лично ползване съгласно определението в националното законодателство.“ ; [Изм. 13]

"

(1б)  Вмъкват се следните членове: "

„Член 8а

Делегиране на правомощия

На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове за изменение на приложението към настоящото рамково решение, по-специално за добавяне в приложението на нови психоактивни вещества, по отношение на които е наложено постоянно ограничение на пазара на основание член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета [относно новите психоактивни вещества] * . [Изм. 15]

Член 8б

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8а, се предоставя на Комисията за срок от десет години, считано от ... (6) . Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на десетгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за допълнителен срок от десет години, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на този срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8a, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 8а, влиза в сила само ако не е повдигнато възражение от страна на Европейския парламент или на Съвета в двумесечен срок от нотифицирането на този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 16]

____________________

* Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета [относно новите психоактивни вещества] (ОВ L ...).“;

"

(2)  В член 9 се добавят следните параграфи:"

„3. По отношение на новите психоактивни вещества, подлежащи на постоянно ограничение на пазара на основание [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) №.../... относно новите психоактивни вещества] включени в приложението към настоящото рамково решение , държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за прилагане на разпоредбите на настоящото рамково решение по отношение на тези нови психоактивни вещества в срок от дванадесет месеца след влизане в сила на постоянното ограничение на пазара изменението на приложението . Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. [Изм. 14]

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящото рамково решение или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

4.  До ...(7) и на всеки пет години след това Комисията оценява степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото рамково решение и публикува доклад.“;

"

(3)  Добавя се приложение, чието съдържание е еднакво с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до ...(8) . Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на ...(9) .

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на вещества, посочени в член 1, точка 1, буква б)

а)  П-метилтиоамфетамин или 4-метилтиоамфетамин, посочени в Решение 1999/615/ПВР на Съвета(10) .

б)  Пара-метоксиметиламфетамин или Н-метил-1-(4-метоксифенил)-2-аминопропан, посочени в Решение 2002/188/ПВР на Съвета(11) .

в)  2,5-диметокси-4-йодофенетиламин, 2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин, 2,5-диметокси-4-(n)- пропилтиофенетиламин и 2,4,5-триметоксиамфетамин, посочени в Решение 2003/847/ПВР на Съвета(12) .

г)  1-бензилпиперазин или 1-бензил-1,4-диазоциклохексан или N-бензилпиперазин или бензилпиперазин, посочен в Решение 2008/206/ПВР на Съвета(13) .

д)  4-метилметкатинон, посочен в Решение 2010/759/ЕС на Съвета(14) .

е)  4-метилтиоамфетамин, посочен в Решение 2013/129/ЕС на Съвета(15) .

ж)  5-(2-аминопропил)индол, посочено в Решение за изпълнение 2013/496/ЕС на Съвета(16) .“.

(1) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2014 г.
(2)Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (ОВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8).
(3)Съвместно действие 97/396/ПВР от 16 юни 1997 г., прието от Съвета на базата на член К.3 от Договора за Европейския съюз относно обмена на информация, оценката на риска и контрола на новите синтетични наркотици (ОВ L 167, 25.6.1997 г., стр. 1).
(4)Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола на нови психоактивни вещества (ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32).
(5) Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета [относно новите психоактивни вещества] (ОВ L ...).
(6) Датата на влизане в сила на настоящата директива.
(7) 5 години след влизането в сила на настоящата директива.
(8) 12 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива.
(9) Денят, в който влиза в сила Регламент (ЕС) №.../... [относно новите психоактивни вещества].
(10)Решение 1999/615/ПВР на Съвета от 13 септември 1999 г. относно контролни мерки и наказателноправни санкции по отношение на новия синтетичен наркотик 4-МТА (OВ L 244, 16.9.1999 г., стр. 1).
(11)Решение 2002/188/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно контролни мерки и наказателни санкции спрямо новия синтетичен наркотик PMMA (ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 14).
(12)Решение 2003/847/ПВР на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно контролни мерки и наказателни санкции по отношение на новите синтетични наркотици 2С-I, 2С-T-2, 2С-T-7 и TMA-2 (ОВ L 321, 6.12.2003 г., стр. 64).
(13)Решение 2008/206/ПВР на Съвета от 3 март 2008 г. относно определянето на 1-бензилпиперазин (BZP) като ново психоактивно вещество, подлежащо на контролни мерки и наказателни разпоредби (ОВ L 63, 7.3.2008 г., стр. 45).
(14)Решение 2010/759/ЕС на Съвета от 2 декември 2010 г. за въвеждане на мерки за контрол спрямо 4-метилметкатинон (мефедрон) (ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 44).
(15)Решение 2013/129/ЕС на Съвета от 7 март 2013 г. за подлагане на веществото 4-метилтиоамфетамин на мерки за контрол (ОВ L 72, 15.3.2013 г., стр. 11).
(16)Решение за изпълнение 2013/496/ЕС на Съвета от 7 октомври 2013 г. за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол (ОВ L 272, 12.10.2013 г., стр. 44).

Последно осъвременяване: 9 октомври 2018 г.Правна информация