Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 104kWORD 31k
Torsdagen den 9 september 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bristen på en transparent process och eventuellt tvivelaktigt innehåll när det gäller handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)
P7_TA(2010)0317P7_DCL(2010)0012

Europaparlamentets förklaring av den 9 september 2010 om bristen på en transparent process och eventuellt tvivelaktigt innehåll när det gäller handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Just nu pågår förhandlingar om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning.

B.  Europaparlamentet garanteras genom Lissabonfördraget medbeslutanderätt i handelsfrågor samt tillgång till förhandlingsdokument.

1.  Europaparlamentet anser att det föreslagna avtalet inte indirekt bör införa en harmonisering av EU:s lagstiftning gällande upphovsrätt, patent eller varumärken. Subsidiaritetsprincipen bör respekteras.

2.  Europaparlamentet förklarar att kommissionen omedelbart bör göra alla dokument, som är relaterade till de pågående förhandlingarna, tillgängliga för allmänheten.

3.  Europarlamentet anser att det föreslagna avtalet inte bör medföra inskränkningar av rättsäkerheten eller försvaga grundläggande rättigheter såsom yttrandefriheten och rätten till integritet.

4.  Europaparlamentet understryker att de ekonomiska och innovationsrelaterade riskerna måste utvärderas före införandet av straffrättsliga påföljder om civilrättsliga åtgärder redan finns.

5.  Europaparlamentet anser att leverantörer av Internettjänster inte ska hållas ansvariga för de uppgifter som de överför eller mottar via sina tjänster i en sådan utsträckning att det innebär att sådana uppgifter måste granskas i förväg eller filtreras.

6.  Europaparlamentet påpekar att åtgärder som syftar till att stärka befogenheterna för gränsöverskridande inspektioner och beslagtagande av varor inte får ha en negativ inverkan på den globala tillgången till lagliga och säkra läkemedel till överkomliga priser.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen(1) på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 1 till protokollet av den 9 september 2010 (P7_PV(2010)09-09(ANN1)).

Senaste uppdatering: 8 november 2016Rättsligt meddelande