Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. syyskuu 2012 - Torstai 13. syyskuu 2012  266k
Tiistai 11. syyskuuta 2012207kVersio: Keskiviikko 12. syyskuuta 2012, 15:29
 Esityslistan kohdat
08:30 - 10:20   Keskustelut
10:20 - 11:50   Kyselytunti
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 20:00   Keskustelut
21:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

08:30 - 10:20   Keskustelut       Puheajat
18Määräaika***IpointMeriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus
Mietintö:  Satu Hassi (A7-0038/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta

[2011/0190(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
17***IpointEnergiatehokkuus
Mietintö:  Claude Turmes (A7-0265/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta ja direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta
[COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
10:20 - 11:50   Kyselytunti      
13  pointKyselytunti (kysymykset komissiolle)
Energiamarkkinoihin liittyvän yhteisön säännöstön (kolmas paketti) täytäntöönpanon edistyminen
Komission jäsenet: Günther OETTINGER ja Joaquín ALMUNIA
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
32 voteEuroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska

Mietintö:  Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska)
[2012/2110(BUD)]
Budjettivaliokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
33 voteEuroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2011/017 ES/Aragon
Mietintö:  Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, Espanja)
[2012/2121(BUD)]
Budjettivaliokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
17***IvoteEnergiatehokkuus
Mietintö:  Claude Turmes (A7-0265/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta ja direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta
[COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
60 voteJaroslaw Leszek Walesan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen
Mietintö:  Cecilia Wikström (A7-0230/2012)
Mietintö Jarosław Leszek Wałęsan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2012/2112(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
61 voteBirgit Collin-Langenin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen
Mietintö:  Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)
Mietintö Birgit Collin-Langenin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2012/2128(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
75 voteEuroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen
Mietintö:  Hélène Flautre (A7-0266/2012)
Mietintö Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen: väliaikaisen valiokunnan seurantakertomus

[2012/2033(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
57 voteEU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa
Mietintö:  Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)
Mietintö EU:n sisäisen solidaarisuuden lisäämisestä turvapaikka-asioissa
[2012/2032(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
2Määräaika***IvoteEurooppalainen standardointi
Mietintö:  Lara Comi (A7-0069/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta standardoinnista sekä neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 2009/23/EY muuttamisesta
[2011/0150(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
5Määräaika***IvoteNautaeläinten elektroninen tunnistaminen
Mietintö:  Sophie Auconie (A7-0199/2012)
Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta
[COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
3Määräaika***IvoteLääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen)
Mietintö:  Linda McAvan (A7-0165/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta
[2012/0025(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
4Määräaika***IvoteLääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen)
Mietintö:  Linda McAvan (A7-0164/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta
[2012/0023(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
18Määräaika***IvoteMeriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus
Mietintö:  Satu Hassi (A7-0038/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta

[2011/0190(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
16Määräaika***IvoteTilatukijärjestelmä ja viininviljelijöille myönnettävä tuki
Mietintö:  Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta tilatukijärjestelmän ja viininviljelijöille myönnettävän tuen osalta
[2011/0285(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
24Määräaika***IvoteHallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä
Mietintö:  Adam Bielan (A7-0068/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus)
[2011/0226(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
25Määräaika*voteKorko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä

Mietintö:  Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä (uudelleenlaatiminen)
[2011/0314(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
40Määräaika voteKomission vuoden 2013 työohjelman valmistelu
Päätöslauselmaesitykset
[2012/2688(RSP)]
B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012
Keskustelu: Keskiviikko 4. heinäkuuta 2012
7Määräaika voteVapaaehtoiset ja maksuttomat kudosten ja solujen luovutukset
Mietintö:  Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)
Mietintö vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista
[2011/2193(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta
10Määräaika voteNaisten rooli vihreässä taloudessa
Mietintö:  Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)
Mietintö naisten roolista vihreässä taloudessa
[2012/2035(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta
11Määräaika voteNaisten työolot palvelualalla
Mietintö:  Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)
Mietintö naisten työoloista palvelualalla
[2012/2046(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta
8Määräaika voteYleissivistävä ja ammatillinen koulutus ja Eurooppa 2020 -strategia
Mietintö:  Mary Honeyball (A7-0247/2012)
Mietintö yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta ja Eurooppa 2020 -strategiasta
[COM(2011)0902 -  - 2012/2045(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta
9Määräaika voteAudiovisuaaliteosten verkkojakelu EU:ssa
Mietintö:  Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)
Mietintö audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa
[2011/2313(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohta
15:00 - 20:00   Keskustelut       Puheajat
14 pointNeuvosto esittelee kantansa yleiseen talousarvioesitykseen - varainhoitovuosi 2013
[2012/2719(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
37 -Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät näkökohdat ja perusvalinnat (SEU-sopimuksen 36 artikla)
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma

[2012/2540(RSP)]
38Määräaika -Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
Mietintö:  Elmar Brok (A7-0252/2012)
Mietintö neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

[2012/2050(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
86Määräaika pointSyyrian tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2012/2788(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
87Määräaika pointOikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2012/2789(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
  pointYhteiskeskustelu - Kalastuspolitiikka
26Määräaika***I-Muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavat toimenpiteet kalakantojen säilyttämiseksi
Mietintö:  Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavista tietyistä toimenpiteistä kalakantojen säilyttämiseksi

[COM(2011)0888 - C7-0508/2011 - 2011/0434(COD)]
Kalatalousvaliokunta
27Määräaika***I-Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely
Mietintö:  Struan Stevenson (A7-0217/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä

[COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)]
Kalatalousvaliokunta
28Määräaika -Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen
Mietintö:  Carl Haglund (A7-0225/2012)
Mietintö elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaisesta raportointivelvollisuudesta

[COM(2011)0418 -  - 2011/2291(INI)]
Kalatalousvaliokunta
29Määräaika -Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus
Mietintö:  Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)
Mietintö yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta kattavasta tiedonannosta

[COM(2011)0417 -  - 2011/2290(INI)]
Kalatalousvaliokunta
21:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
22***IpointRikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset
Mietintö:  Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta

[COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Työjärjestyksen 51 artikla
19 pointSokerialan nykyinen hallinnointi
Suulliset kysymykset: - [2012/2662(RSP)]
     
James Nicholson, Marina Yannakoudakis (O-000114/2012 - B7-0353/2012)
Euroopan konservatiivit ja reformistit
Komissio
Sokerialan nykyinen hallinnointi
     
George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez (O-000116/2012 - B7-0354/2012)
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä
Komissio
Sokerialan nykyinen hallinnointi
     
Luis Manuel Capoulas Santos (O-000143/2012 - B7-0359/2012)
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
Komissio
Sokerialan nykyinen hallinnointi
     
Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000152/2012 - B7-0361/2012)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Komissio
Sokerialan nykyinen hallinnointi
08:30 - 10:20   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelijat   (3x1') 3'
Jäsenet45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)15'
Budjettiesittelijät   (2x3') 6'
Budjettivaliokunnan puheenjohtaja3'
Esittelijät   (5x6') 30'
Valmistelijat   (5x1') 5'
Jäsenet90'
28'3020'3010'307'307'5'305'305'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
21:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelija1'
Laatijat (poliittiset ryhmät)   (4x2') 8'
Jäsenet46'
12'309'305'304'304'3'303'303'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
18item on the agendapointMeriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus
Satu Hassi (A7-0038/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
2item on the agendapointEurooppalainen standardointi
Lara Comi (A7-0069/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
5item on the agendapointNautaeläinten elektroninen tunnistaminen
Sophie Auconie (A7-0199/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
3item on the agendapointLääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen)
Linda McAvan (A7-0165/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
4item on the agendapointLääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen)
Linda McAvan (A7-0164/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
16item on the agendapointTilatukijärjestelmä ja viininviljelijöille myönnettävä tuki
Herbert Dorfmann (A7-0203/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
24item on the agendapointHallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä
Adam Bielan (A7-0068/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
25item on the agendapointKorko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä

Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
40item on the agendapointKomission vuoden 2013 työohjelman valmistelu
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 27. kesäkuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetTorstai 6. syyskuuta 2012, 15:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTorstai 6. syyskuuta 2012, 16:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 10. syyskuuta 2012, 19:00
7item on the agendapointVapaaehtoiset ja maksuttomat kudosten ja solujen luovutukset
Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
10item on the agendapointNaisten rooli vihreässä taloudessa
Mikael Gustafsson (A7-0235/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
11item on the agendapointNaisten työolot palvelualalla
Iratxe García Pérez (A7-0246/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
8item on the agendapointYleissivistävä ja ammatillinen koulutus ja Eurooppa 2020 -strategia
Mary Honeyball (A7-0247/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
9item on the agendapointAudiovisuaaliteosten verkkojakelu EU:ssa
Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
38item on the agendapointNeuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
Elmar Brok (A7-0252/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
86item on the agendapointSyyrian tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 10. syyskuuta 2012, 19:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. syyskuuta 2012, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. syyskuuta 2012, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. syyskuuta 2012, 17:00
87item on the agendapointOikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 10. syyskuuta 2012, 19:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. syyskuuta 2012, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. syyskuuta 2012, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. syyskuuta 2012, 17:00
26item on the agendapointMuun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavat toimenpiteet kalakantojen säilyttämiseksi
Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
27item on the agendapointKalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely
Struan Stevenson (A7-0217/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
28item on the agendapointElollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen
Carl Haglund (A7-0225/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
29item on the agendapointYhteisen kalastuspolitiikan uudistus
Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. syyskuuta 2012, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. syyskuuta 2012, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. syyskuuta 2012, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)Torstai 13. syyskuuta 2012, 10:00
Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2012Oikeudellinen huomautus