Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013  281k
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013188kΈκδοση: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013, 17:56
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
  pointΚοινή συζήτηση - Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
68 -Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών
Έκθεση:  Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)
Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών

[2012/2301(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
32 -Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ
Έκθεση:  Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)
Έκθεση σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ

[2012/2116(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
29 -Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική
Έκθεση:  Silvia Costa (A7-0047/2013)
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική

[2012/2102(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
109***IpointΔιευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές
Έκθεση:  António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ
[2011/0300(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
51Προθεσμία pointΕνεργειακός χάρτης πορείας για το 2050
Έκθεση:  Niki Tzavela (A7-0035/2013)
Έκθεση σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια
[COM(2011)0885 -  - 2012/2103(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη.
107Προθεσμία pointΑξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("προσομοίωση ακραίων καταστάσεων")
Προφορική ερώτηση - [2012/2830(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη.
     
Amalia Sartori (O-000183/2012 - B7-0108/2013)
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
  pointΚοινή συζήτηση - Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
88Προθεσμία***I-Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία
Έκθεση:  Kriton Arsenis (A7-0317/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά λογιστικούς κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία

[2012/0042(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
89Προθεσμία***I-Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή
Έκθεση:  Bas Eickhout (A7-0191/2012)
Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή

[2011/0372(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
  pointΣύντομες παρουσιάσεις των ακολούθων εκθέσεων:
38Προθεσμία -Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020
Έκθεση:  Patrice Tirolien (A7-0049/2013)
Έκθεση σχετικά με την εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης)

[2012/2222(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
44*-Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Patrice Tirolien (A7-0052/2013)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ("απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης")

[2012/0195(CNS)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
17:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Εισηγητές   (7x6') 42'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (14x1') 14'
Εισηγητές (άρθρο 48, παράγραφος 2 του Κανονισμού)   (2x4') 8'
Συντάκτης5'
Βουλευτές74'
23'17'8'306'306'4'304'304'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
51item on the agendapointΕνεργειακός χάρτης πορείας για το 2050
Niki Tzavela (A7-0035/2013
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2013, 12:00
107item on the agendapointΑξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("προσομοίωση ακραίων καταστάσεων")
(O-000183/2012 - B7-0108/2013) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2013, 12:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2013, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 12 Μαρτίου 2013, 19:00
88item on the agendapointΛογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία
Kriton Arsenis (A7-0317/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2013, 12:00
89item on the agendapointMηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή
Bas Eickhout (A7-0191/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2013, 12:00
38item on the agendapointΧρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020
Patrice Tirolien (A7-0049/2013
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2013, 12:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2013, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Μαρτίου 2013, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Μαρτίου 2013, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013, 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου