Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2192(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0196/2008

Předložené texty :

A6-0196/2008

Rozpravy :

PV 18/06/2008 - 18
CRE 18/06/2008 - 18

Hlasování :

PV 19/06/2008 - 5.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0310

Rozpravy
Středa 18. června 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

18. Budoucnost odvětví chovu ovcí a koz v Evropě (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem programu je zpráva (A6-0196/2008) Liama Aylwarda jménem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, týkající se budoucnosti odvětví chovu ovcí a koz v Evropě (2007/2192(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, zpravodaj. − (GA) Pane předsedající, odvětví chovu ovcí a koz jsou velmi důležitá pro hospodářství a životní prostředí v Evropě. Ještě důležitější je chov ovcí a koz v odlehlých oblastech a v horských regionech, které na něm z hospodářského a zemědělského hlediska jsou často závislé. Nemá nepříznivý dopad na životní prostředí a chrání venkovskou krajinu.

Přesto však je nyní budoucnost tohoto odvětví v Evropské unii pod tlakem. Produkce ovcí od roku 2000 poklesla o 12,5 %. Farmáři tuto profesi opouštějí, neboť práce je to tvrdá a výnosy příliš nízké. Spotřeba skopového masa klesá, neboť některým lidem se zdá, že je příliš drahé a jeho kuchyňská úprava příliš náročná. Platí to zejména o mladších lidech. Na trhu také narůstá konkurence ze strany jiných zemí.

Pokud se s tím okamžitě něco neudělá, klesne produkce skopového masa do roku 2015 o 10 %. Tímto odvětvím bychom se měli zabývat v rámci kontroly stavu SZP a je nutné urychleně přijmout příslušná opatření.

zpravodaj. − Pane předsedající, poté co jsem byl v červnu 2007 jmenován zpravodajem pro tuto zprávu, zahájil jsem rozsáhlou sérii jednání se zainteresovanými stranami, jako jsou zemědělské organizace, představitelé odvětví zpracování skopového masa a organizace spotřebitelů. Společnost Ernst and Young vypracovala velmi důkladnou studii věnovanou odvětví chovu ovcí a koz, za kterou bych jí chtěl poděkovat. Konzultoval jsem věc s komisařkou pro zemědělství paní Fischer Boelovou a s různými evropskými ministry zemědělství, kteří mi byli při vypracování této zprávy velmi nápomocni. V návrzích, které předkládám, se vždy snažím zůstávat realistou.

Chtěl bych velmi stručně poukázat na hlavní doporučení ve zprávě obsažená.

Za prvé, zavedení nového, environmentálně orientovaného systému udržení chovu ovcí, který by umožnil platby chovatelům ovcí podle počtu chovaných kusů jako uznání pozitivních vlivů udržení produkce ovcí na životní prostředí a na jehož financování by se podílely jak jednotlivé členské státy, tak Evropská unie.

Za druhé, dodatkové platby za tradiční horské chovy, aby zůstal zachován chov ovcí v citlivých oblastech.

Za třetí, nařízení EU o značení produktů ze skopového masa, na kterých by bylo celoevropské logo umožňující spotřebitelům odlišit produkty EU od produktů pocházejících ze třetích zemí; za tímto účelem by byla stanovena řada kritérií včetně systémů zaručených zemědělských podniků a označení země původu, což zajistí plnou informovanost spotřebitelů o místě původu daného výrobku.

Za čtvrté, přezkum zavedení povinného systému elektronického označování ovcí plánovaného k 31. prosinci 2009. Vzhledem k obtížnosti jeho provedení, vysokým nákladům a neprokázané prospěšnosti navrhujeme, aby bylo ponecháno na každém členském státu, zda se dobrovolně a na základě vlastního přání rozhodne pro zavedení elektronického označování, či nikoli.

Za páté, zvýšení stávajícího ročního rozpočtu Evropské komise na podporu potravinářství, který na rok 2008 činí 45 milionu eur, účelově vázané vyčlenění prostředků na jehněčí maso z EU a změna a zjednodušení praktických pravidel, kterými se řídí čerpání tohoto rozpočtu tak, aby z něho mohlo být v rozumné míře čerpáno ve prospěch jehněčích produktů.

Za šesté, aby Evropská komise předložila návrhy v oblasti transparentnosti cen v tomto odvětví s cílem poskytnout informace spotřebitelům a producentům.

Za sedmé, přezkum stávajících režimů správy dovozních kvót Evropskou komisí, aby se zajistilo, že jehněčí maso vyprodukované v EU nebude vystaveno nekalé konkurenci že Evropská unie bude mít k dispozici možnost udělit produktům ze skopového masa status citlivých produktů.

Za osmé, podpora Evropské komise pro výzkum a vývoj v odvětví malých přežvýkavců, zaměřený na technickou inovaci u zemědělských podniků a na inovaci produktů.

Za deváté, v rámci procesu zjednodušování při přezkumu kontroly stavu společné zemědělské politiky, který bude probíhat v období nejbližších osmi měsíců, musí Evropská komise poskytnout chovatelům dobytka 14denní lhůtu na provedení kontroly systému podmíněnosti v zemědělských podnicích.

A konečně vytvoření pracovní skupiny pro zavádění v rámci EU složené z představitelů Evropské komise, předsednictví a Rady. Tato pracovní skupina pro zavádění v rámci EU dohlédne na praktické reformy nutné pro to, aby se evropské odvětví chovu ovcí stalo životaschopným, konkurenceschopným a ziskovým.

Chtěl bych požádat kolegy, aby tuto zprávu podpořili, neboť se domnívám, že pokud bude realizována, bude muset projít ještě dlouhou cestu, než pomůže zachránit odvětví chovu ovcí a koz v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, člen Komise. − (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zastupuji zde komisařku Fischer Boelovou, která samozřejmě zná toto odvětví lépe než já.

Nicméně, jak místopředseda Mauro ví, pocházím z regionu v Itálii, jehož historii, jehož raison d’être tvořil chov ovcí a koz. Dokonce i mé jméno je odvozeno od bot, které dříve nosili pastýři. Jsem proto velmi rád, že mohu tlumočit stanovisko Komise k této problematice.

Rád bych v úvodu poděkoval panu Aylwardovi za jeho iniciativu a za předložení této zprávy. Jak nedávno prohlásila paní Fischer Boelová, když předkládala návrhy na kontrolu stavu SZP, zemědělci jsou ochránci venkova: chrání naše společné přírodní dědictví a v mnohých venkovských oblastech jsou i nadále pulzujícím srdcem hospodářství.

Dodal bych, že pro chovatele ovcí to podle mého názoru platí dvojnásob. Takže – všichni se, myslím, shodujeme v tom, že odvětví chovu ovcí a koz zasluhuje zvýšenou pozornost. Je však důležité, abychom rozlišovali mezi dvěma velmi rozdílnými situacemi v tomto odvětví: na jedné straně, extenzivní chov, který více prospívá životnímu prostředí, ale často je méně výnosný pro ty, kdo ho provozují, a na druhé straně, chov v intenzivních systémech, které jsou více konkurenceschopné, ale z hlediska životního prostředí hůře udržitelné.

Je důležité, abychom si v této souvislosti uvědomili, že cílem nedávných reforem SZP bylo zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost zemědělství v Evropské unii, ale současně zajistit jeho udržitelnost. Kontrola stavu nyní platnost tohoto dvojího cíle potvrdí. Nemůžeme samozřejmě ponechat v platnosti umělá omezení, jež brání zemědělcům v uspokojování rostoucí poptávky, ale současně musíme provádět politiku ochrany životního prostředí.

Komise proto navrhla, aby v rámci kontroly stavu SZP byla poskytnuta větší a cílenější podpora produkcím, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Jedním z návrhů, který vychází z těchto kritérií, je zachovat vázanou podporu u chovu ovcí a koz. Dále doporučujeme flexibilnější uplatňování článku 69, což umožní, aby z ní mohlo čerpat zejména odvětví chovu ovcí.

A konečně navrhujeme posílit politiku rozvoje venkova se zaměřením na ochranu životního prostředí a venkovské krajiny, vytváření pracovních míst a podněcování růstu a inovací ve venkovských oblastech a věnovat zvýšenou pozornost odlehlým a vylidněným oblastem nebo oblastem výrazně závislým na zemědělství.

Na závěr, dámy a pánové, chci říci: jsem přesvědčen, že tyto nové návrhy nabízejí odvětví chovu ovcí a koz řadu příležitostí. Až skončí diskuse a Parlament a Rada dospějí k závěrům, bude na hospodářských subjektech v tomto odvětví, aby těchto příležitostí využili co nejlépe.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, dovolte mi nejprve přivítat nového komisaře v jeho funkci. Těším se na spolupráci s ním v příštích letech a přeji mu mnoho úspěchů při nástupu do funkce komisaře s velkou zodpovědností. Vím, že dnes večer zde nevystupuje v rámci svého resortu a že hovoří jménem paní Marianny Fischer Boelové, ale nepochybuji – a akceptuji, co říká –, že má o této oblasti docela dobrý přehled.

Vzešel z této sněmovny, jako mnozí politikové. Jsem velmi rád, že máme komisaře, který opravdu byl poslancem a ví, co si poslanci myslí a co cítí. Takže doufám, pane komisaři, že některé věci, které asi dnes večer řeknu, nebudete brát osobně, ale předáte je paní Marianně Fischer Boelové a řeknete jí, co si skutečně myslím.

Zpráva o odvětví chovu ovcí a koz, která byla této sněmovně předložena, je aktuální a komplexně pojednává o konkrétních problémech, jimž toto odvětví dnes musí čelit.

Odvětví chovu ovcí a koz již po dlouhá léta není ziskové. Trpí demoralizací kvůli nízkým cenám, levnému dovozu a nízké ceně vlny. Produkce skopového masa je většinou soustředěna hlavně do horských a znevýhodněných oblastí, kde pro zemědělce neexistují žádné jiné zemědělské alternativy. Když mladí lidé pohlédnou do budoucnosti, zjistí, že s příjmem, jaký toto odvětví v současnosti poskytuje, nemohou přežít. Proto se k chovu ovcí a koz obracejí zády.

Střednědobý přezkum nepřinesl z hlediska finanční životaschopnosti tohoto odvětví žádné zlepšení. Při nynější kontrole stavu musí být tomuto odvětví věnována zvýšená pozornost a musíme se podívat, jak nejlépe můžeme posílit jeho celkovou životaschopnost.

Musím říci, že návrh Komise na zavedení elektronického označování zvířat tak, jak byl předložen, toto odvětví zničí. Pokud snad existuje nějaký návrh, který nebyl domyšlen do konce, pak je to tento. Toto odvětví si jednoduše nemůže dovolit to zaplatit,. Ve většině případů by značka ve skutečnosti stála víc, než kolik může stát samotné zvíře.

Komise by mohla zmírnit obavy tím, že přijme náš pozměňovací návrh a odloží tento požadavek do roku 2012. Tím by se získal čas a uvidíme, zda se mezitím nezdokonalí technika označování a nesníží se náklady. Jedině tehdy můžeme skutečně zlepšit dohledatelnost, jak to Komise požaduje.

Nyní bych se rád vyjádřil k návrhu na vytvoření pracovní skupiny, což, jak se zdá, se navrhuje vždy jako řešení jakéhokoli problému ať na vnitrostátní, nebo na evropské úrovni. Zemědělské odvětví je zaneřáděné zprávami pracovních skupin, které se zrodily s velkou slávou jen proto, aby posléze skončily na smetišti dějin, aniž by kdy bylo dosaženo cílů, jež proklamovaly.

Jsou vždy dobře míněné, ale pokud nemáte průběžnou kontrolu a finanční podporu, budou takové zprávy odsouzeny k nezdaru.

Obávám se, že tomu ani tentokrát nebude jinak. Je bezpodmínečně nutné, aby na tuto zprávu navázaly další kroky. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova by měl mít po uplynutí každých šesti měsíců zprávu o situaci v tomto odvětví a o tom, co se udělalo pro rozvoj tohoto odvětví a pro jeho zlepšení.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai, jménem skupiny PSE. – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, především chci poděkovat zpravodaji panu Aylwardovi za skvělou práci, kterou odvedl při konzultacích s odborníky a s odvětvím chovu ovcí a koz, a za komplexní zprávu, kterou nám předkládá.

Odvětví chovu ovcí, jehňat a koz prochází posledních deset let těžkým obdobím v důsledku řady krizí včetně epizootických nákaz, ale ještě více kvůli oddělení podpory od produkce, což vede k tomu, že chovatelé toto odvětví opouštějí a populace ovcí a jehňat citelně klesá. Odvětví má nyní velké problémy a je načase, abychom se opět probrali k životu, protože toto odvětví je schopné produkovat vysoce kvalitní maso a mléko a má velký význam pro udržování přírody a zlepšování místní krajiny, což je zároveň spojeno se snížením rizika vzniku požárů a přírodních katastrof.

Návrhy předložené zpravodajem a Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova, které se týkají finanční podpory produkce a propagace zemědělských produktů, podporuji. Vzhledem k dovozu ze zahraničí, který již tvoří téměř čtvrtinu evropské produkce, se domnívám, že je důležité zavést evropskou značku jakosti, která může být používána společně s označením místa a země původu.

Také si myslím, že zavedení systému elektronického označování v termínu stanoveném evropskými institucemi bude možné jen v případě, že Evropská unie nejprve zajistí odpovídající financování, neboť odvětví samotné by toho za svého nynějšího prekérního stavu nebylo schopné. Na rozdíl od předchozího vystupujícího se domnívám, že vytvoření pracovní skupiny pro zavádění by bylo vhodným krokem, ale podle mého názoru by v ní měli mít zastoupení i představitelé profesních organizací, aby tak bylo možné vývoj v této oblasti důkladně monitorovat.

A konečně bych chtěla připomenout, že musíme konat rychle, neboť jde o dosti naléhavou záležitost, určitě nejpozději do příštího roku, jestliže chceme tento sektor zachránit, neboť se obávám, aby uplatnění článku 69, ze kterého se nyní stává článek 68, tj. kontrola stavu u odvětví v krizi, nepřišlo příliš pozdě.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith, jménem skupiny Verts/ALE. Pane předsedající, chtěl bych dnes večer také poblahopřát zpravodaji. Jsem rád, že mohu tuto zprávu podpořit od momentu, kdy jsem ji poprvé spatřil, a zopakovat tuto podporu dnes večer jménem své skupiny.

Pan Aylward zjevně provedl skutečně rozsáhlé konzultace v rámci odvětví – s lidmi, kteří vědí, o čem hovoří – a to je v celé této zprávě jasně vidět, což by mohlo poskytnout pár příkladů osvědčených postupů některým jiným zpravodajům.

Zaměřím se na dvě otázky. Návrh na vytvoření pracovní skupiny pro zavádění je zcela zásadní. Často zde v Parlamentu přicházíme se spoustou „vánočních seznamů”, které se ne vždy dostanou mnohem dál do skutečné reality. Skotští a evropští chovatelé ovcí si potřebují polepšit a my potřebujeme mít pravidelně aktualizované informace o tom, jak si toto odvětví vede a co máme udělat, abychom ho dali do pořádku.

Druhou otázkou, která kolegy nijak nepřekvapí, je identifikace ovcí a jejich elektronické označování. Také bych ocenil, kdyby se komisař, kterého vítám v nové funkci, mohl podívat na tuto otázku novýma očima – k tomu snad žádné značky nejsou zapotřebí –, i když nespadá do jeho resortu, a aby se smířil s tím, že tento dobře míněný, ale naprosto zcestný návrh je přesně to, co odvětví chovu ovcí a koz v Evropě momentálně, ale ani potom nepotřebuje.

Je zcestný ze dvou důvodů: tyto návrhy jsou nepraktické, protože co funguje na flipchartech v Bruselu, nebude fungovat na kopci ve Skotsku uprostřed zimy; jsou neprůkazné: dokonce i výrobci této techniky přiznávají, že je čeká ještě spousta práce; a jsou špatně načasované, protože jejich hospodářské dopady mohou velké množství chovatelů nadobro vytěsnit z odvětví.

Takže zpráva pana Aylwarda je skvělá. Jsem rád, že ji mohu podpořit, ale čeká nás ještě hodně práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Pane předsedající, pane komisaři, vystupuji v této rozpravě jménem skupiny Unie pro Evropu národů a chtěl bych poukázat na čtyři otázky.

Za prvé, reforma společné zemědělské politiky z roku 2003, která zahrnovala oddělení přímých plateb od produkce, vedla k trvalému poklesu počtu ovcí a koz chovaných na území EU.

Za druhé, k úpadku tohoto sektoru přispívají i další faktory. Jsou to nadprůměrné produkční náklady, hlavně v oblasti paliv, elektrické energie a krmení. Mimoto se dováží zbytečně mnoho masa ze třetích zemí, kde zemědělci nejsou vázáni tak přísnými pravidly v oblasti chovu dobytka.

Za třetí, tento typ chovu dobytka má velký význam pro ochranu přírodního prostředí, mimo jiné pro udržení méně úrodné půdy přirozenými metodami a ochranu biologické různorodosti. Pomáhá také chránit krajinu. Ovce a kozy jsou navíc chovány v oblastech, které jsou prakticky nevhodné pro jakoukoli jinou zemědělskou činnost.

Za čtvrté, je nezbytná urychlená akce na ochranu odvětví chovu ovcí a koz na úrovni Evropské unie. Měla by zejména zahrnovat zavedení systému podpory příjmu pro producenty, která by je povzbudila k rozvíjení tohoto typu produkce.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, jménem skupiny GUE/NGL.(PT) Je všeobecně známo, že chov ovcí a koz je mimořádně důležitý, zejména ve znevýhodněných a horských oblastech, neboť pomáhá udržet lidi na půdě, přirozeným způsobem udržovat méně úrodné oblasti a chránit krajiny a citlivé ekosystémy. Pomáhá také předcházet vzniku lesních požárů, například v mé zemi.

Přesto produkce v Evropské unii nestačí poptávce a počet zvířat se trvale snižuje. Je proto velmi důležité přijmout opatření, jež pomohou zlepšit příjmy producentů a zvýšit produkci masa, mléka, sýra a dalších výrobků, což povzbudí mladé chovatele k zapojení do odvětví a podpoří malé a střední zemědělské podniky.

Je třeba neprodleně konat a přijmout sérii podpůrných, hlavně finančních opatření vzhledem k vysokým produkčním nákladům, častému napadání zvířat epizootiky a nedostatečné technické podpoře v různých oblastech, zejména v oblasti zdravotní a veterinární podpory.

Musíme prověřit obrovský rozdíl mezi nízkými cenami vyplácenými producentům prostředníky a velkými supermarkety a velmi vysokými cenami, jež platí konečný spotřebitel. To znamená, že Komise a členské státy musí v první řadě vyřešit problém transparentnosti cen v daném odvětví.

Zejména však musíme podporovat vznik sdružení, zaručit přechod ke spravedlivým cenám masa, mléka a sýra produkovaných v malých množstvích a vytvářet místní trhy, napomáhat většímu sblížení producentů a spotřebitelů.

Aby se zastavil pokles produkce skopového a kozího masa, ke kterému v Evropské unii dochází od roku 2003, kdy byla reformována společná zemědělská politika a zaveden jednotný systém plateb, při kterém dotace již nejsou spojeny s produkcí, musí být v rámci nového přezkumu tato situace změněna a musí být přijata nezbytná opatření. Tato opatření musí zahrnovat mimořádnou podporu zavedení systému elektronické identifikace, která, jak již bylo řečeno, musí být přinejmenším v této fázi pouze dobrovolná, aby producenty příliš nezatěžovala.

Chci také zdůraznit, že je důležité, aby byly zaručeny dodatkové platby chovatelům vzácných národních, tradičních a regionálních plemen ovcí a koz. Musí se zvýšit tento typ produkce v horských a dalších specifických oblastech, aby byla zachována biologická rozmanitost v zemědělství a udržena tato zvířata v citlivých oblastech.

A konečně chci znovu zdůraznit, že je nezbytné přijmout sérii opatření na podporu produkce tradičních sýrů z mléka těchto zvířat. Musíme udržet naživu řemeslné postupy, které přežily dodnes a tvoří součást našeho kulturního dědictví, a musíme zaručit, aby pastýři a další producenti masa a mléka z ovcí a koz měli možnost dál produkovat sýry a přímo je prodávat na místních trzích spotřebitelům.

Děkuji zpravodaji za jeho zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, zabýváme se závažným tématem, a sice postupným zánikem evropských ovcí a evropských pastýřů. Na světě je chována přibližně miliarda ovcí, ale Evropa jich má jen 97 milionů, tj. méně než 10 %, a u bahnic je situace ještě horší, neboť jich nyní máme v Evropě jen 67 milionů. Je pravda, že Spojené království s15 miliony ovcí a také Španělsko s 16 miliony mohou vzbuzovat iluze, a Irsko pana předsedy Parishe je soběstačné z celých 333 %. Ve Francii se však ovčí populace zmenšila z téměř 13 milionu kusů zhruba před 25 lety na současných přibližně 8 milionů, a do roku 2015 dále poklesne na pouhých 5 milionů kusů. Každá druhá jehněčí kýta zkonzumovaná ve Francii pochází ze zahraničí. Ještě horší je, že mizí dojné bahnice.

Příčiny jsou samozřejmě dobře známy: prudký růst cen krmiv, nižší úroveň spotřeby, obtížný život chovatelů ovcí, katarální horečka, klesající ceny, oddělení podpory od produkce a především bezcelní dovoz skopového a jehněčího masa z Nového Zélandu. Ročně ho přichází z Nového Zélandu přibližně 227 000 tun, tj. dvakrát víc než kolik činí francouzská produkce. Není to jako v příběhu, kde ovce žerou vlci; v tomto případě ovce z Nového Zélandu pojídají evropské ovce. Před půldruhým stoletím měl Nový Zéland 1 milion ovcí; nyní jich má 40 milionů. Za stejné období se počet ovcí ve Francii snížil ze 30 milionů na 8 milionů.

Co můžeme dělat? Potřebujeme velký evropský plán pro odvětví chovu ovcí a jehňat, ochotu zaplatit subsidii ve výši 15 eur za každou dojnou bahnici a subsidii na každou ovci na úrovni 125 % subsidie na skot, půjčky, které pomohou modernizovat chovné budovy, příhodně umístěné jatky, evropský fond pojištění rizik chovatelů dobytka, systém podpory a proč ne také granty v rámci programu Erasmus, aby mladí pastýři mohli vyjíždět a učit se svému řemeslu ve Španělsku nebo v Itálii. Děkuji vám, pane předsedající. Máme-li ovce, máme civilizaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Pane předsedající, děkuji. Dobrá, pane Martinezi, věděl jsem, že novozélandské ovce mohou za leccos, ale nedovedl jsem si představit, že pojídají jiné ovce, zvláště pak evropské!

Ale teď vážně, děkuji zpravodaji za velmi dobrou zprávu. Rád bych zopakoval slova pana Nicholsona a řekl: dobře, že jste tady, pane komisaři, a jsem rád, že pocházíte z oblasti Itálie, kde se chovají ovce, takže jistě dokážete objasnit celý tento projekt.

Chov ovcí je náramně dobrá věc, nejen kvůli chovu, ale i pro životní prostředí, a my zde dnes zeširoka hovoříme o dobrém životním prostředí pro zemědělství. Ale ve výše položených oblastech, v horských oblastech, na vysočinách v oblasti, kterou zde představuji – Exmooru, Dartmooru a Bodmin Mooru – chov ovcí udržuje krajinu zelenou.

Skopové a jehněčí je velmi zdravé červené maso. Je to také maso, které vyrostlo na trávě, a když nyní žijeme v době, kdy se říká, že na získání jednoho kilogramu proteinu je třeba osm kilogramů obilí, nezapomínejte, že maso vyrostlé na trávě je mimořádně hodnotné.

Musíme vyjít ven a propagovat ho, protože to maso je zdravé, ale potřebuje propagaci, a proto říkám zpravodaji k jeho zprávě: velice důležitá je propagace.

Chci, aby chovatelům ovcí bylo vypláceno něco jako platby za pastviny, aby udržovali své ovce na svazích. Nechci vázané platby, protože se domnívám, že jimi lze dosáhnout jen toho, že bude chováno víc ovcí, než kolik krajina unese. Musíme jich mít přesně tolik, abychom udrželi krajinu, ale musí to být kvalitní ovce, které pak lze odpovídajícím způsobem uplatnit na trhu.

Elektronické označování: nejsme na ně připraveni. A když jste v polovině horského svahu v dešti a větru, pokuste se číst na těchto hypermoderních monitorech a odpověď je taková, že to nedokážete. Dosud neexistuje systém, který zabrání kolizi čísel na různých ovcích. A nezapomínejte, že hovoříte o milionech a milionech ovcí v Evropské unii. Prostě nejsme na to připraveni, a řekl bych: nechte to na rok 2012 nebo ještě později.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). - (ES) Pane předsedající, jak již bylo zmíněno, evropské odvětví chovu ovcí a jehňat je po řadu let postiženo vážnou krizí, která ho přivádí na pokraj zhroucení.

Tradičně nízkou ziskovost tohoto odvětví dále komplikuje růst cen krmiv a výrazný pokles spotřeby těchto produktů.

Zpráva pana Aylwarda podává věrný obraz tohoto odvětví a zdůrazňuje jeho klíčový význam pro podporu ovčích populací v nejcitlivějších a nejzranitelnějších oblastech a pro zachování přírodního prostředí, jež obývají.

Je snad očividné, že ani trh, ani pomoc v rámci současné SZP nebudou stačit k tomu, aby udržely toto odvětví nad vodou, zejména protože stávající regulační produkční náklady způsobují ztrátu konkurenceschopnosti vůči produktům z dovozu, které nemusí splňovat stejné požadavky.

Jestliže nebudeme konat, existuje značné riziko, že tyto podniky zmizí a s nimi i jedna z nejdůležitějších, a v mnohých venkovských oblastech Evropy i jediná hospodářská činnost, což způsobí vážný problém z hlediska řízeného využití půdy.

Moje skupina zpravodajovu zprávu podporuje a pokud jsme předložili pozměňovací návrhy, bylo to čistě s cílem ji vylepšit. Na srdci nám leží nejen tradiční chovy, které jsou nepochybně ohroženy, ale i profese chovatele jako taková, která je také ohrožena.

Pan Smith zřejmě domnívá, že ovce jsou jen ve Skotsku, ale nějaké jsou i ve Španělsku. Ve skutečnosti jsme druhým největším producentem po Spojeném království, jak již bylo zmíněno, a domníváme se, že systém elektronické identifikace je jediný způsob, jak zaručit dohledatelnost stád, a jediný způsob, jak zajistit, že značení EU bude zcela spolehlivé.

Moje skupina vyzývá Společenství, aby s využitím mechanismů financování usnadnilo jeho zavedení v plánovaném termínu. Chceme také, aby Komise do strategie pro toto odvětví začlenila obnovení činností pastevců, profesionálních dojičů a střihačů vlny, které zanikají.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Pane předsedající, pane komisaři, situace v odvětví chovu ovcí a koz ukazuje, že společná zemědělská politika je v krizi. Je ten další důkaz toho, že tato zemědělská politika nesplňuje očekávání a její zachování v stávající podobě povede ke ztrátě potravinové bezpečnosti.

Zažili jsme krizi na trhu obilovin, když se ukázalo jako nezbytné ponechat 2 900 000 hektarů půdy ležet ladem. Potom jsme tu měli krizi na trhu mléka vyvolanou restriktivní politikou a pokutováním zemědělců. Kvóta na mléko musela být urychleně zvýšena o 2 %, což do budoucna neumožňuje řádné plnění závazků.

Nyní to vypadá tak, že máme krizi také v odvětví chovu ovcí a koz. Závažná je i situace u koní a mnohých zemědělských plodin. Zkrátka a dobře, zemědělská politika se musí změnit, ale ne pod tlakem průmyslu. Nemůžeme si dovolit uvalovat další břemena a nechat za ně platit chovatele a spotřebitele. Mám na mysli například elektronické označování ovcí.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Pane předsedající, chtěla bych vám poděkovat a přivítat komisaře. Pokud jste to, pane komisaři, již neslyšel, z této sněmovny vychází jasná zpráva, a sice, že elektronické označování je velmi špatný nápad a musí být dáno k ledu. Jestliže tato zpráva – a děkuji Liamu Aylwardovi za odvedenou práci – něčeho dosáhne, chtěla bych doufat, že dosáhne alespoň kapky realismu v otázce elektronického označování ovcí. Důvody jste slyšel – není to praktické, je to příliš nákladné a chovatelé ovcí si to zcela prostě nemohou dovolit.

Irští chovatelé ovcí se teď zlobí – jak víte, měli jsme hlasování o Lisabonské smlouvě – a bylo by spíše praktické, kdyby Komise dokázala říci „poslechněme je a dejme to k ledu”. Nepřicházejte s tím.

Chtěla bych říci několik slov ke zprávě, která podrobně a velmi výstižně popisuje problémy v odvětví chovu ovcí. Skutečným řešením pro chovatele ovcí jsou lepší tržní ceny a, jestliže je nemůžeme zajistit, vyšší podíl na ceně, kterou my, spotřebitelé, platíme za jehněčí maso. Musíme povzbudit mladé lidi k tomu, aby začali jíst toto maso, které, jak jste slyšeli, je zdravým produktem. Takže opatření v oblasti marketingových iniciativ, která tomu napomohou, jsou velmi důležitá.

Mám obavu, pokud jde o článek 69. Vždyť poskytujeme zemědělcům křížovou podporu a nejsem si tak jistá, že to projde bez problémů u těch zemědělců, kterým tyto peníze vezmeme.

Podporuji myšlenku plateb vázaných na ochranu životního prostředí, ale jsem poněkud znepokojena. Měli jsme je dříve a na horách byly kvůli tomu problémy. Poté jsme – hádejte, co – oddělili platby od produkce v naději, že to problém vyřeší, a nyní se znovu pokoušíme zavádět vázané platby. Ale odvětví chovu ovcí potřebuje dodatkové platby, abychom v něm zemědělce udrželi, zejména v citlivých oblastech.

A nyní k pracovní skupině: Nejsem velkým příznivcem pracovních skupin, ale ráda tuto myšlenku podpořím, pokud je zpravodaj, jak řekl, připraven se jí držet a zajistí, že to bude k něčemu dobré. Chtěla bych požádat Komisi o vyjasnění, kolik lidí se v Komisi zabývá problematikou skopového masa, pokud vůbec někdo takový existuje. Řekla bych, že jich moc nebude. Jeden člověk tam, myslím, je, ale chtěla bych mít jistotu.

Zkrátka, se zprávami o strategii chovu ovcí nemá Irsko dobré zkušenosti. Před půldruhým rokem bylo irským chovatelům s velkými fanfárami přislíbeno 28 milionů eur. Hádejte, co se stalo? Až dosud dorazilo 9 000 eur. Doufám, že tato zpráva dopadne o něco lépe.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanna Corda (PSE). – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, nejprve bych chtěla poblahopřát zpravodaji panu Aylwardovi k práci odvedené na této zprávě, která je zaměřena na oživení odvětví chovu ovcí a koz v Evropě. Tato odvětví jsou skutečně ohrožena, protože jejich produkce po řadu let trvale klesá.

Producenti nyní dávají přednost tomu, že přecházejí na jiné typy produkce, protože ceny prudce klesají a nemohou jim už zaručit dostatečný příjem. Navíc evropští spotřebitelé, a zejména mladší generace, ztrácejí o produkty tohoto druhu zájem. Musíme tato odvětví oživit, protože nejen mléko, ale i mléko a sýr jsou přirozenými produkty naší půdy a měli bychom je podporovat. Je životně důležité, abychom tato odvětví udrželi, a to z řady důvodů.

První je ten, že mléčný sektor, podobně jako masný sektor, představuje určitou tradici a dovednost, které bychom měli dál nabízet našim spotřebitelům. Za druhé, oba tyto sektory také poskytují zaměstnání těm, kdo jsou zapojeni do výroby, zpracování a prodeje těchto produktů. Neměli bychom zapomínat ani na to, že chovy ovčí a koz se často nacházejí v těžko dostupných, horských nebo ostrovních oblastech. Vím to, protože jsem se narodila na Sardinii, tedy v oblasti, kterou velmi dobře znám a kde možnosti diverzifikace jsou velmi omezené. Navíc ovce a kozy jsou užitečné z hlediska ochrany životního prostředí. Proto musíme zajistit, aby tyto chovy dobytka zůstaly zachovány a aby se oživil trh s ovčími a kozími produkty.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Pane předsedající pane komisaři, domnívám se, že zpráva, kterou máme před sebou, obsahuje mnohá ustanovení, která, pokud budou provedena, přinesou užitek, pokud jde o budoucnost odvětví chovu ovcí a koz v Evropě. Zvlášť přínosná by podle mého názoru byla opatření stanovící zavedení dodatkové podpory u chovu ovcí v horských oblastech a tam, kde je chov ovcí jedinou formou zemědělské činnosti.

Toto odvětví není příliš lukrativní a již delší dobu je vystaveno mnoha problémům. Pokles produkce a spotřeby je doprovázen růstem dovozu a produkčních nákladů. Další sociální a hospodářské potíže přinesla nedávná epidemie katarální horečky a následná omezení pohybu a prodeje zvířat.

Je nutné zdůraznit, že problémy tohoto odvětví pramení, mimo jiné, z oddělení plateb od produkce. Měly by být navrženy podpůrné nástroje, které napomohou k obnově ovčích a kozích populací v Unii. Nedokážu si představit situaci, kdy by ovce zcela vymizely z horské krajiny: jsou prostě součástí této krajiny.

Vzhledem k finanční situaci tohoto odvětví lze těžko ospravedlnit zavedení elektronického označování ovcí a koz. Náklady zavedení nových čipů by znovu museli nést zemědělci v EU. Domnívám se, že bychom se místo toho měli zaměřit na hledání způsobů, jak zvýšit spotřebu jehněčího a kozího masa. Z nutričního hlediska jsou obě tato masa velmi prospěšná.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Pane předsedající, pro chovatele ovcí v mé vlasti, na Kypru, jsou v posledním roce největším problémem nepravdivé, a jak se ukázalo, zjevně nesprávné výsledky dodané v souvislosti s diagnózou kulhavky a slintavky referenční laboratoří pro nákazy zvířat ze Spojeného království. Tato laboratoř pro nákazy zvířat je používána Komisí jako referenční laboratoř. Výsledky, které dodala, vedly k usmrcení tisíců zvířat a ke katastrofě pro mnohé chovatele ovcí na ostrově.

Připomínám, že ze stejné laboratoře se před několika měsíci rozšířil virus, který způsobil epidemii ve Spojeném království se zničujícími důsledky pro tamní chovatele.

Vyzývám Komisi, aby znovu, kritičtěji prověřila normy referenčních laboratoří pro choroby zvířat, které používá, a aby tak zajistila, že jejich vědecká věrohodnost bude na požadované špičkové úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). - (PL) Pane předsedající, pane komisaři, musím bohužel říci, že zpráva pana Aylwarda je ve skutečnosti spíše o záchraně odvětví chovu ovcí a koz v Evropě, než o zajištění jeho budoucnosti.

Než jsme si toho vůbec stačili všimnout, ovce a kozy, stejně jako koně prakticky vymizeli z naší krajiny. Neslyšíme již cinkání zvonků ani štěkání psů. Mizí i produkty pocházející z místních surovin. Mám na mysli takové produkty jako mléko, maso, vlnu a kůži.

Věřím, že ještě existuje naděje na záchranu chovu těchto zvířat přinejmenším v některých oblastech . Jestliže nedokážeme uskutečnit alespoň opatření navržená zpravodajem, v budoucnu budeme moci tyto tvory vídat už jen v zoo. Není-li produkce zisková, můžeme samozřejmě nakupovat dodávky z Nového Zélandu, Austrálie a dalších zemí. Měli bychom však usilovat o záchranu své vlastní fauny, jejíž součástí jsou i ovce a kozy. Je důležité si to uvědomovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, člen Komise. − (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zdá se, že všichni, kdo tu dnes večer jsme, pocházíme z regionů, kde existuje pastevectví, a o odvětví chovu ovcí a koz je velký zájem. Proto musím – a ovšem budu – informovat své kolegyně paní Fischer Boelovou a paní Androullu Vassiliouovou o všem, co bylo v této sněmovně řečeno, a o všech požadavcích, jež poslanci vznesli.

Paní McGuinnessová, plně chápu postoj Parlamentu k citlivé otázce označování. Jak jsem řekl, budu o tomto názoru, který dnes večer vyjádřilo několik poslanců, informovat příslušnou komisařku. Chápu obavy Parlamentu a doufám, že společně s komisařkou Fischer Boelovou dokážeme najít pozitivní řešení.

Domnívám se a pevně doufám, že, až bude rozprava v Parlamentu ukončena, kontrola stavu nám poskytne náležitou odpověď na mnohé z obav vyjádřených zpravodajem a vznesených během této rozpravy také mnoha poslanci, pokud jde o budoucnost odvětví chovu ovcí a koz.

Řešení některých otázek by mohlo být k dispozici v blízké budoucnosti. Připravujeme dohodu týkající se zemědělských aspektů rozvojové agendy z Dohá, která by měla být dokončena před letní přestávkou. Ta by měla lépe objasnit otázku, kterou nastolil zpravodaj, když hovořil o citlivých  produktech.

Pokud jde o propagaci, jsme otevřeni všem konstruktivním námětům, ale jak jsem se již zmínil, všichni se hlásíme k zásadě cílené podpory produktů Společenství s jasně rozpoznatelnou jakostí.

Další otázka se týká budoucnosti tohoto odvětví, což já osobně – ale i další členové komise – považujeme za životně důležité z hlediska hospodářství Evropské unie, ale především z hlediska hospodářství některých horských regionů a regionů se zvlášť složitými hydrogeologickými poměry.

Proto jsem chtěl reagovat na návrh na vytvoření skupiny z představitelů Komise a členských států, která by monitorovala vývoj v tomto odvětví. Pokud jde o vytvoření takové skupiny, je samozřejmé, že připomínky a návrhy členských států a zainteresovaných stran Komise vždy vítá a musí se ještě více otevřít požadavkům přicházejícím z celé Evropské unie. V rámci Komise však již existují různé orgány, které jsou za toto odvětví zodpovědné.

Řídící výbor pro ovce a kozy vydává stanoviska k právním předpisům souvisejícím s tímto odvětvím. Prognostická skupina pro odvětví chovu ovcí a koz se skládá z tržních expertů a schází se dvakrát ročně, aby projednala tržní trendy a prognózy. Závěry z těchto zasedání jsou předávány poradní skupině pro skopové a kozí maso, která také zasedá dvakrát do roka a zastupuje celé odvětví od zemědělského podniku až po jídelní stůl. Posledně jmenovaná skupina také projednává široký okruh témat, která mohou její členové navrhovat k zařazení na program jednání.

Zdá se mi, že vytvoření další pracovní skupiny by znamenalo zvýšenou administrativní zátěž a vlastně by duplikovala funkce stávajícího systému řízení: bylo by fto akticky v rozporu s cílem zjednodušení SZP.

Jsem však připraven – a věřím, že zde mohu hovořit i za komisařku Fischer Boelovou – posoudit veškeré možnosti, jež v stávajícím rámci existují.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, zpravodaj. − Pane předsedající, opominul jsem přivítat nového komisaře, poděkovat mu a popřát mu mnoho štěstí. Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem, kdo zde dnes večer vystoupili, a zejména stínovým zpravodajům za jejich příspěvky.

Dále bych chtěl poděkovat slovinskému předsednictví za jeho podporu po dobu posledních šesti měsíců, během kterých předsednictví vyslovilo souhlas s tím, aby rozvoj odvětví chovu ovcí a koz byl zařazen na program březnového zasedání Rady ministrů zemědělství. To umožnilo, aby o této krizi jednali ministři zemědělství z celého Společenství.

Můj dík patří také předsedovi Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Neilu Parishovi, který mi byl velmi nápomocný a poskytl mi podporu.

V krátkosti bych se chtěl zmínit o pozměňovacích návrzích a o záležitostech, které zde zazněly dnes večer. Vyslechl jsem názor Komise na vytvoření pracovní skupiny pro zavádění. Nyní vím, že mám pravdu, protože oni jsou proti tomu. Stěží mohu souhlasit s pozměňovacím návrhem 2. Obdržel jsem některé návrhy. Jestliže se nám podaří dopracovat se ke správnému znění, nemám s tím problém, ale nerozmělním význam toho, čeho se pokoušíme dosáhnout.

Můj názor na elektronickou identifikaci byl vždy jednoznačný. Jsem proti tomu – v neposlední řadě kvůli vysokým nákladům, které s tím souvisí – ale i proto, že výhody nejsou průkazné a jsou potíže s provedením. Vždy jsem však tvrdil, že každému členskému státu by mělo být umožněno, aby se dobrovolně rozhodl, zda tento systém zavede či nikoli. Proto nemohu podpořit pozměňovací návrh 4, ale mohu podpořit pozměňovací návrh 1 předložený skupinou PPE-DE, který předpokládá odklad provedení tohoto systému nejméně do roku 2012.

Všechny ostatní předložené pozměňovací návrhy budu akceptovat. Nebudu je nyní probírat všechny, ale mohu akceptovat pozměňovací návrhy 6, 7, 8, 9, 3 a 5.

Myslím si, že stojí za zmínku, že od roku 2003 se prohlašuje, že každému odvětví společné zemědělské politiky, které se dostane do těžkostí nebo bude vystaveno znevýhodnění, bude v rámci kontroly stavu SZP dána priorita. Při nadcházející kontrole požádám komisařku pro zemědělství, aby zajistila, že budou komplexně řešeny zájmy odvětví chovu ovcí a koz.

A konečně bych chtěl při této příležitosti popřát francouzskému předsednictví mnoho úspěchů v příštích šesti měsících. Pro tuto zprávu budou velmi důležité. Setkal jsem se s francouzským ministrem zemědělství panem Barnierem, a ten mi již přislíbil, že tato odvětví projedná na listopadovém zasedání Rady ministrů zemědělství. Jsem přesvědčen, že jako dobře informovaný člověk chápe výzvy, kterým odvětví chovu ovcí a koz musí čelit a udělá vše, co bude v jeho silách, aby zajistil, že nezbytné návrhy z této zprávy o budoucnosti odvětví chovu ovcí a koz budou v rámci kontroly stavu SZP uskutečněny.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 19. června 2008.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), písemně. – (PL) Chov ovcí je jedno z odvětví živočišné výroby, kterému byla v poslední době věnována menší pozornost než chovu vepřů a skotu.

Chov ovcí je však zvlášť důležitý pro země s obtížnými geografickými podmínkami. Je také důležitý pro regiony, kde z důvodů historické tradice jsou chov a požívání jehněčího masa pro obyvatelstvo velmi důležité.

Je nutné vynaložit úsilí o to, aby se toto odvětví nezhroutilo. To je zvlášť aktuální nyní, kdy dochází k prudkému růstu cen potravin. Omezování této produkce si prostě nemůžeme dovolit.

Plně podporuji návrh zpravodaje na zavedení doplňkových plateb zaměřených na tradiční horské chovy, abychom chránili ovce v citlivých oblastech. Podporuji také návrh na označení skopového masa logem EU, aby ho bylo možné odlišit od produktů ze třetích zemí. Je naší povinností pomoci občanům Evropy při rozlišování mezi dobrými potravinami a potravinami, které možná neodpovídají evropským normám.

 
Poslední aktualizace: 21. října 2008Právní upozornění