Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 12 mars 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
BILAGA (Skriftliga svar) - FRÅGOR TILL RÅDET (Europeiska unionens tjänstgörande rådsordförandeskap är ensamt ansvarigt för dessa svar.)

Fråga nr 19 från Jens Holm (H-0089/09 ) 
 Angående: Acta
H-0089/09
 

Handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Acta) kommer att innefatta ett nytt internationellt riktmärke för genomdrivandet av de så kallade ”immateriella rättigheterna”. Avtalet fungerar i själva verket som lagstiftning. En talesman för Förenta staternas regering har sagt att innehållet i avtalet inte kommer att göras tillgängligt för allmänheten förrän parterna gett sitt bifall till den nuvarande avtalstexten(1) . Om det här stämmer blir det omöjligt att utöva parlamentarisk tillsyn över avtalet. Avtalet kommer att fungera som prejudikatsfall för hemlig lagstiftning, fastän ju lagstiftningen inom EU ska ske med största möjliga insyn.

Jag skulle vilja ställa följande frågor till rådet:

Kommer det slutgiltiga utkastet att offentliggöras innan det görs en politisk överenskommelse i rådet? Kommer parlamenten att få tillräckligt med tid på sig för en genomgång av avtalet, innan det görs en politisk överenskommelse i rådet? Kan rådet försäkra att avtalet inte kommer att antas i all tysthet under den period då parlamentet inte sammanträder?

 
  
 

(EN) Detta svar, som utarbetats av ordförandeskapet och inte är bindande för vare sig rådet eller rådsmedlemmarna, framfördes inte muntligen vid frågestunden med frågor till rådet under Europaparlamentets första sammanträdesperiod i Strasbourg i mars 2009.

Det multilaterala handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) syftar till att upprätta en gemensam standard för genomdrivandet av immateriella rättigheter för att bekämpa globala kränkningar av dessa rättigheter – särskilt varumärkesförfalskning och piratkopiering – och tillhandahålla en internationell ram som förbättrar genomdrivandet av immateriella rättigheter. Dessa målsättningar eftersträvas genom tre viktiga delar av Acta: internationellt samarbete, metoder för tillämpning av lagen samt en rättslig ram för genomdrivande av immateriella rättigheter.

Den 14 april 2008 gav rådet kommissionen mandat att förhandla om avtalet. När det gäller frågor som faller inom medlemsstaternas befogenhetsområde, till exempel bestämmelserna om genomdrivande av immateriella rättigheter i straffrätten, ska dock ordförandeskapet sträva efter att nå en gemensam ståndpunkt i syfte att kunna föra förhandlingarna för medlemsstaternas räkning.

Kommissionen förhandlar i samråd med de behöriga utskott som rådet har utnämnt. De frågor som faller inom medlemsstaternas befogenhetsområde samordnas av ordförandeskapet inom ramen för de behöriga förberedande organen före varje förhandlingsrunda, för att säkerställa att medlemsstaternas åsikter återspeglas i förhandlingarna.

Ledamoten kan vara förvissad om att, liksom med alla internationella avtal, parlamentet kommer att vara delaktigt i slutandet av avtalet i enlighet med fördragets relevanta bestämmelser. Eftersom vi ännu inte har kommit till det stadium då den rättsliga grunden ska fastställas slutgiltigt, är det inte möjligt för rådet att svara i detalj på ledamotens procedurfrågor.

Rådet är dock medvetet om att parlamentet den 18 december 2008 antog en resolution i denna fråga baserad på ett betänkande av Gianluca Susta. Rådet har noterat denna viktiga resolution och parlamentets allmänna åsikter i frågan.

Rådet har förstått att Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) erhåller kopior av alla dokument som skickas av kommissionen till Artikel 133-kommittén och att parlamentet därför hålls helt informerat om Acta-förhandlingarna.

INTA-utskottet får också regelbundet information från kommissionen om utvecklingen i förhandlingarna. Dessutom tog Tjeckiens minister för industri och handel Martin Říman upp denna fråga för rådets räkning under sitt framträdande inför INTA-utskottet den 20 januari och svarade på en rad frågor från ledamöterna.

 
 

(1)http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/30876/

 
Senaste uppdatering: 15 juni 2009Rättsligt meddelande