Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2213(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0111/2010

Předložené texty :

A7-0111/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 8
CRE 20/04/2010 - 8

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.51
CRE 05/05/2010 - 13.51
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Rozpravy
Úterý 20. dubna 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Strategie EU ve vztazích s Latinskou Amerikou (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva (A7-0111/2010) pana Salafrancy Sánchez-Neyry jménem Výboru pro zahraniční věci o strategii EU ve vztazích s Latinskou Amerikou (2009/2213(INI)).

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, zpravodaj.(ES) Paní předsedající, vysoká představitelko, rád bych řekl, že tato zpráva přijatá výborem na jedné straně uznává úsilí španělského předsednictví Evropské unie – jehož zástupce zde ve sněmovně nevidím, což mě překvapuje, vzhledem k tomu, že hovoříme o otázce Latinské Ameriky – a na druhé straně vítá sdělení Komise nazvané „Evropská unie a Latinská Amerika: globální hráč v partnerství“. Myslím, že je obtížné najít dvě oblasti, které mají více společného, jde-li o hodnoty a zájmy, než Evropu a Latinskou Ameriku.

Paní předsedající, čísla jsou velmi dobře známá: společně mají více než miliardu obyvatel, představují více než 25 % celosvětového hrubého domácího produktu a spolu se zeměmi karibské oblasti představují téměř třetinu zemí, které tvoří Organizaci spojených národů.

Je také známo, přestože čísla vykazují mírný pokles, že hlavním dárcem rozvojové pomoci, hlavním investorem v této oblasti, druhým největším obchodním partnerem Latinské Ameriky a tím největším pro Chile a sdružení států Mercosur je Evropská unie.

Za ještě důležitější než údaje však považujeme to, aby byla Latinská Amerika pro Evropu více než trhem, a proto sdílíme celou řadu zásad a hodnot, jakými jsou pluralitní a zastupitelská demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod, svoboda projevu, ústavní stát, právní stát, právo na řádný proces a odmítnutí všech forem diktatury a autoritářského režimu.

Paní Ashtonová, tato vrcholná schůzka přichází ve velmi pozoruhodnou chvíli pro Evropskou unii a Latinskou Ameriku. Pro Evropskou unii je to pozoruhodná chvíle, protože prošla reformním procesem, během něhož vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a jsme trochu zabráni do překonávání a zvažování svých vlastních problémů s hospodářskou a měnovou krizí. Poprvé jsme byli svědkem toho, že Mezinárodní měnový fond nemusí zachránit zemi Latinské Ameriky ale evropský členský stát, který je členem měnové unie.

Když se podíváme na míry růstu Evropské unie za poslední rok, vidíme, že máme v průměru pokles o 5 %, zatímco Latinská Amerika má pokles o 1,8 %. Když se podíváme na prognózy růstu na příští rok, vidíme, že Evropská unie očekává průměrný růst 0,7 % a Latinská Amerika 5 %. To znamená, že příští vrcholná schůzka nebude vrcholnou schůzkou sever-jih jako v předchozích případech, ale bude vrcholnou schůzkou rovných partnerů. Proto se domnívám, že bychom se měli ohlédnout, i když jen krátce, a být spokojeni s tím, čeho se v posledních několika letech dosáhlo.

Je však zřejmé, že je třeba ještě mnoho učinit. Paní Ashtonová, v tomto ohledu uzavřela Evropská unie v období od roku 2000 do roku 2010 dohody o přidružení s Mexikem a Chile, Spojené státy však uzavřely dohody s celou Střední Amerikou, s Kolumbií a Peru a zároveň s některými zeměmi Mercosuru. Proto musíme rychle dohnat ztracený čas a nějakým způsobem dosáhnout strategického partnerství s Mexikem a Chile, uplatnit doložku o budoucím rozvoji v těchto dohodách a uzavřít dohody se Střední Amerikou, v nichž musíme zavést větší míru velkorysosti. Parlament zároveň vítá iniciativy, že jste předložila k vytvoření Nadace Evropa-Latinská Amerika a zároveň finanční investiční nástroje.

Tato vrcholná schůzka není jen další vrcholnou schůzkou, paní Ashtonová. Na této bude v sázce velmi jasná otázka. Pokud budeme i nadále v této oblasti ztrácet svůj podíl na obchodu, který poklesl z 25 % na jen něco málo přes 15 % kvůli zemím, jako je Čína, staneme se bezvýznamnými. Proto vás jako vysokou představitelku a místopředsedkyni Komise v souladu se španělským předsednictvím žádám, abyste vyslala jasnou a velmi konkrétní zprávu o závazku této nové Evropy, kterou budujeme, směrem k našim starým přátelům z Latinské Ameriky.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, místopředsedkyně Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. – Paní předsedající, vážení poslanci, jsem ráda, že jsem zpět v Evropském parlamentu a velmi se těším na tuto rozpravu o vztazích s Latinskou Amerikou.

Chtěla bych začít poděkováním panu Salafrancovi za jeho vynikající zprávu. Domnívám se, že velmi dobře znázorňuje sbližování pohledů mezi našimi dvěma orgány na význam – a jak právě řekl, vyhlídky na – partnerství Evropské unie v této oblasti. Velmi vítám závazek Parlamentu k posílení vztahů s Latinskou Amerikou, a to i prostřednictvím meziparlamentních dialogů. Naše společná úsilí mají velký význam pro rozvoj soudržné politiky a silné přítomnosti v této oblasti. Souhlasím s tím, že tato nadcházející vrcholná schůzka je dobrou příležitostí znovu zopakovat náš závazek k této oblasti a naše odhodlání k prohloubení tohoto partnerství.

Jak tato zpráva správně zdůrazňuje, toto partnerství bylo úspěšné. Dnes je EU druhým největším obchodním partnerem Latinské Ameriky a největším investorem v této oblasti. Rozšiřujeme naši spolupráci i mimo hospodářské záležitosti, abychom pokryli klíčové strategické otázky – změnu klimatu, nešíření jaderných zbraní, boj proti drogám, podporu míru a celosvětovou bezpečnost.

V tomto duchu Komise v loňském roce předložila svou strategii pro Latinskou Ameriku ve sdělení nazvaném „Evropská unie a Latinská Amerika: globální hráč v partnerství“. Našimi hlavními závěry bylo urychlit regionální dialog a podpořit regionální integraci, posílit bilaterální vztahy – s přihlédnutím k rozmanitosti této oblasti – a přizpůsobit programy spolupráce tak, aby byly účelově zaměřené a orientované na výsledky.

Jsem potěšena tím, že jsme od té doby vyvinuli řadu iniciativ. Velmi úzce jsme spolupracovali s Brazílií a Mexikem na strategickém partnerství a s Chile na přidružení pro rozvoj a inovaci. Dokončili jsme jednání s Peru a Kolumbií o mnohostranné obchodní dohodě a očekáváme, že v blízké budoucnosti dokončíme jednání o dohodě o přidružení se Střední Amerikou, a snažíme se obnovit jednání s Mercosurem. Zintenzívnili jsme náš politický dialog o řadě otázek – o trvale udržitelném rozvoji, migraci a boji proti nelegálním drogám. Jedná se o důležitá jednání a dialogy, které posilují naše vztahy.

Pro regionální integraci toho můžeme učinit v praxi mnoho. Je velmi důležité, aby celková váha EU a Latinské Ameriky byla schopna zaměřit se na prioritní oblasti. Pokud jde o vrcholnou schůzku, naprosto souhlasím s tím, že se jedná o významnou příležitost. Chceme mít akční plán, který pokrývá spolupráci v klíčových otázkách – vědy, technologie a inovace, životního prostředí, změny klimatu a tak dále. Za druhé chceme potvrdit pokrok, kterého se dosáhlo v různých podoblastech, a posílit bilaterální partnerství. Za třetí, jak řekl pan Salafranca, chceme zavést investiční fond a vytvořit Nadaci EU-Latinská Amerika a Karibik. Usilovně pracujeme na posílení těchto vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou v samozřejmě rychle se měnícím světě, kde bychom mohli maximalizovat potenciál, který máme.

Velmi ráda si vyslechnu názory poslanců této sněmovny a zodpovím jakékoliv otázky.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze, navrhovatelka stanoviska Výboru pro rozvoj.(FR) Paní předsedající, dámy a pánové, na pozadí finanční, sociální a ekologické krize musí hrát Evropská unie před vrcholnou schůzkou v Madridu roli, roli rozvojové spolupráce.

Jako oficiální zastánce lidských práv a rozvojové pomoci musí v Latinské Americe čelit mnoha výzvám. Nezapomeňme, že EU je největším dárcem a přislíbila téměř 3 miliardy EUR během 10 let. Výbor pro rozvoj je potěšen tím, že Komise slíbila, že zajistí, aby se dodržovaly rozvojové cíle tisíciletí, zejména jde-li o vzdělávání.

Zároveň jsem potěšena tím, že ve zprávě Výboru pro zahraniční věci jsou uznány vraždy žen a upřednostňování boje proti změnám klimatu.

Přesto lituji absence konkrétních opatření a skutečné strategie rozvoje. Po Kodani vyzval Výbor pro rozvoj EU, aby vzala na vědomí inovační projekty v Latinské Americe, jako jsou ty, které byly tento týden prezentovány na vrcholné schůzce v Cochabambě, nebo projekt Yasuní ITT v Ekvádoru.

Respektování politických, sociální, ekologických a kulturních práv původních obyvatel musí být ústředním bodem našich transatlantických vztahů. Zároveň jsme zdůraznili dodržování úmluv MOP, které nejsou v Kolumbii respektovány. Musí být dodržovány minimální environmentální a sociální standardy.

A nakonec, litujeme absence jakékoliv zmínky o veřejných službách, vodě a zdraví ve zprávě Výboru pro zahraniční věci. Osobně nevěřím v rozšiřování organizací zabývajích se studiemi se směšným rozpočtem, které neumožňují skutečný dialog s občanskou společností. Nevěřím v užitečnost vytváření dalších rozpočtových položek, které kvůli nejasným cílům omezují položky rozvojové pomoci. Nevěřím v žádné dohody, ve kterých by prioritou nemělo být dodržování lidských práv a životní prostředí.

Cílem partnerství EU-Latinská Amerika není jen ochrana obchodního zisku. Dohody o volném obchodu s Peru a Kolumbií jsou velmi špatným protipříkladem. Naší povinností je podporovat regionální integraci a postavit se proti jakékoli podepsané dohodě, která by takovou integraci oslabila.

Naší povinností je především hájit lidská práva a respektovat životní prostředí ve všech našich vnějších vztazích.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, jménem skupiny PPE.(ES) Paní předsedající, vysoká představitelko, dámy a pánové, jsem pevně přesvědčen, že musíme Latinskou Ameriku považovat za nesmírně důležitého obchodního partnera.

Jsme přesvědčeni, že by měla být znovu zahájena jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Mercosurem, která ovlivňuje 700 milionů lidí a která se stane nejambicióznější dohodou mezi dvěma regiony na světě.

Rovněž věříme, že by se jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Střední Amerikou měla uzavřít před vrcholnou schůzkou v Madridu, která bude konat v květnu.

Zároveň musíme rozvinout dohody o přidružení s Mexikem a Chile, jež jsou skutečně úspěšné. Proto musíme vyjádřit svou spokojenost s uzavřením dohody o volném obchodu s Kolumbií, která bude velmi prospěšná jak pro Evropu, tak tuto zemi Latinské Ameriky

Věříme, že úkolem Parlamentu je nyní ratifikovat tyto dohody v pravý čas a zajistit, aby nebyla žádná země Andského společenství, která chce uzavřít dohodu, vyloučena.

Samozřejmě se také domníváme, že dohody o volném obchodu mohou a měly by být zároveň užitečným nástrojem pro podporu rozvoje práv a svobod občanů.

A konečně, věříme, že cestou, kterou budeme v budoucnu následovat, je na jedné straně rozvíjet dohody Evropské unie s různými zeměmi a regionálními skupinami a na druhé straně hájit meziregionální integrační dohody v rámci samotné Latinské Ameriky.

 
  
MPphoto
 

  Emilio Menéndez del Valle, jménem skupiny S&D.(ES) Paní předsedající, paní Ashtonová, nejprve mi dovolte poblahopřát panu Salafrancovi Sánchez-Neyrovi k velmi úspěšnému výsledku jeho zprávy.

Víte, že tato květnová vrcholná schůzka je skvělou příležitostí pro navázání užších vztahů mezi těmito dvěma stranami. Je třeba poblahopřát španělskému předsednictví za práci, kterou v tomto ohledu odvedlo. Přesto si myslím, že je důležité, aby tyto vztahy pokračovaly, byly podporovány a posilovány i poté, co toto předsednictví skončí. V tomto směru musíte ještě mnoho učinit, paní Ashtonová, protože na světě neexistuje žádná jiná oblast, která má s Evropou větší historickou, kulturní a institucionální spřízněnost, než Latinská Amerika. O důvod navíc, proč podporovat tento vztah, pokud si uvědomíme, že díky přání samotných obyvatel Latinské Ameriky, a zároveň díky důsledné podpoře demokratických institucí ze strany Evropy, tyto instituce dosáhly vysoké úrovně konsolidace.

Tato zpráva, ke které, myslím, že mohu říci, má skupina uspokojivě přispěla, je dobrým poselstvím, které vyšleme na květnovou vrcholnou schůzku v Madridu, a já doufám, že přispěje k výsledkům této vrcholné schůzky a pomůže zdůraznit skutečnost, že je nezbytné pokročit ve strategických vztazích mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou a Karibikem.

Samozřejmě podporujeme přijetí latinskoamerické investiční facility a vytvoření Nadace Evropa-Latinská Amerika a Karibik s ohledem na tuto vrcholnou schůzku.

Kromě toho, přestože jsme si vědomi obtíží z posledních let, doufáme, že vrcholná schůzka v Madridu může dát rozhodující impuls k jednání s Mercosurem.

Rovněž vítáme významný krok vpřed v uzavření jednání o mnohostranné dohodě s Peru a Kolumbií a věříme, že až přijde čas, může se vytvořit dobrý a inteligentní recept, který umožní požadované začlenění Ekvádoru a který zároveň nechá vždy otevřené dveře Bolívii.

A konečně, jak můžeme neslavit to více než pravděpodobné a vítané uzavření dohody se Střední Amerikou a právě schválené začlenění Panamy do této dohody a těchto jednání?

Paní předsedající, uzavřu svůj projev konstatováním, že toto vše se musí samozřejmě posoudit v rámci toho, co skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu považuje za základní sociálněpolitickou filozofii v této oblasti. To znamená podpořit různé integračních procesy v Latinské Americe, vyžadovat dodržování lidských práv, zaujmout všeobecný a rozvojový přístup, zatímco vždy udržovat cesty k dialogu otevřené, i přes všechny obtíže, které mohou nastat, a prohloubit naše vztahy s našimi strategickými partnery s cílem dosáhnout pokroku při plnění těchto cílů.

 
  
MPphoto
 

  Vladko Todorov Panayotov , jménem skupiny ALDE.(BG) Paní předsedající, paní Ashtonová, dámy a pánové, nejprve bych chtěl vyjádřit své nadšení z ohromného přínosu pana Salafrancy k rozvoji vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou a jeho mimořádné role, kterou hrál v sestavování této zprávy. Strategické partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou na období do roku 2015 se bude rozvíjet na pozadí „Agendy 2020“, celosvětové dohody vyzývající k boji proti změně klimatu a podporující naše úsilí o vytvoření zeleného, pro životní prostředí šetrného hospodářství. Proto chci zdůraznit, že je Latinská Amerika strategickým partnerem, se kterým musí Evropa ještě více rozšířit svůj hospodářský a kulturní vliv. Zejména během současné celosvětové finanční krize může být toto partnerství nesmírně důležité, protože otevírá větší možnosti pro výměny v obchodní, vědecké a technologické oblasti, které nám umožní vyjít z této krize ve silnějších a stabilnějších pozicích.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, jménem skupiny Verts/ALE. (ES) Paní předsedající, ráda bych alespoň v první části svého projevu hovořila španělsky.

Ráda bych také uznala postup, ke kterému dochází v jednáních od chvíle, kdy byla poprvé předložena zpráva pana Salafrancy Sánchez-Neyry, a čeho jsme nyní dosáhli. Domnívám se, že je to dobrý postup, protože jste přijali některé z našich postojů, i když musím říci, že kdyby zprávu napsala skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, byla by zjevně odlišná, ale takto to v Evropském parlamentu chodí.

Pane Salafranco, řekl jste, že jste chtěli nahlížet vztah mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou jako vztah mezi rovnými, a musím říci, že se mi tato myšlenka líbí, ale problém je stanovit, kdo jsou tito rovní: jsou to vlády, které jsou také rozdílné, nebo jsou to lidé, kteří žádají více informací či více práv – jako v případě žen – či chudoba, jíž je nutné řešit?

To musí být definováno a domnívám se, že to v této zprávě stále chybí. Přesto však uznávám, že jsme v některých aspektech uspěli. Zároveň jsem ráda, že skupina Verts/ALE uspěla se zařazením kulturních práv původních obyvatel do zprávy, návrh, který vzešel z Výboru pro rozvoj. Otázka vražd žen, velmi vážný aspekt násilí páchaný na ženách, byl do zprávy rovněž zahrnut, stejně jako rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva. Myslím si, že se jedná o zásadní kroky. Je tam rovněž zahrnuta změna klimatu, která má stejný vliv na obyvatelstvo na obou kontinentech, například tím, co se děje s ledovci.

U jedné otázky existuje rozdíl mezi tím, co chtěla skupina Verts/ALE a ostatní skupiny, a to, že nesouhlasíme s pokračováním dohod o přidružení, jak doposud vyjadřujeme. Upřednostňovali bychom dohodu s celým Andským společenstvím, širokou dohodu, nejen dohodu s Kolumbií a Peru.

Ráda bych zakončila jednou konkrétní otázkou na paní Ashtonovou:

jménem skupiny Verts/ALE. – Budu pokračovat v angličtině. Je to konkrétní otázka na vás, vysoká představitelko, a jedná se o otázku, kterou jsme bohužel nebyli schopni zahrnout do této zprávy. Vystoupíte proti milionovým projektům, jako je přehrada v Del Monte na řece Shingu v Brazílii, která se nyní plánuje a která zničí pruhy životního prostoru domorodých národů a která zároveň není nejlepším řešením, pokud jde o spotřebu energie?

V Brazílii probíhá protest, kterého se účastní stovky organizací občanské společnosti. Zároveň tam probíhají soudní řízení. Chtěla bych od vás vědět, co Komise a vy jako vysoká představitelka činíte v zájmu zachování životního prostředí v oblasti Amazonie pro obyvatele, kteří tam žijí, a pro nás všechny na této planetě.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, jménem skupiny ECR. – Paní předsedající, vysoká představitelko, blahopřeji panu Salafrancovi Sánchez-Neyrovi za výbornou zprávu o strategických vztazích a partnerství EU s Latinskou Amerikou.

Po rozšíření v roce 2004 o země střední a východní Evropy EU pochopitelně soustředí SZBP směrem na východ, tedy na Rusko, Střední Asii a Čínu, přesto však obchod mezi Latinskou Amerikou a EU stále rychle roste. Na tento z velké části demokratický region, s nímž máme mnoho společného, tedy nesmíme zapomínat.

Koncem tohoto roku Brazílie, jako světový hospodářský a politický gigant, stoupne na další stupeň svého postupného vývoje, neboť se konají prezidentské volby a prezident da Silva odstoupí po dvou možných funkčních obdobích. Brazílie společně s Mexikem jsou nyní označovány za strategické partnery EU. Kolumbie je rovněž slibným příkladem toho, jak může demokracie v Latinské Americe skutečně vzkvétat, a nyní jedná s EU jedná o dohodě o volném obchodu. V Kolumbii se budou rovněž konat prezidentské volby a jejím obyvatelům bude nepochybně chybět vizionářské vedení Álvara Uribeho.

Naopak, Venezuelu vede populistický demagog Hugo Chávez, který ukázal, že pohrdá demokracií a svobodou projevu. Bolívie a Ekvádor rovněž projevily známky znepokojení z pochybných příkladů Cháveze a Castrovy Kuby.

A konečně, je velmi politováníhodné, že se argentinská prezidentka Kirchnerová rozhodla odvést pozornost od domácí politiky a svého špatného výkonu funkce prezidentky tím, že využívá agresivního jazyka směrem k Falklandským ostrovům, jejichž obyvatelé si přejí zůstat Brity.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, jménem skupiny EFD.(NL) V souvislosti s hodnotnou zprávou pana Salafrancy o strategii EU ve vztazích s Latinskou Amerikou bych chtěl požádat, aby Rada a Komise, jež obě nyní osobně zastupuje baronka Ashtonová, urychleně přijaly opatření ke třem otázkám.

Mým prvním bodem je, že musíme požadovat plnou spolupráci zemí Latinské Ameriky, zejména Brazílie, jako rotujících členů Rady bezpečnosti, ve všech mezinárodních pokusech o mírové řešení konfliktu s Íránem ve věci jaderných zbraní. V tom tedy potřebujeme skutečnou spolupráci a podporu.

Mým druhým bodem je, že musíme požadovat plnou spolupráci zemí Latinské Ameriky v pokračujícím boji proti islámským teroristickým sítím. To platí zejména o Venezuele, protože Hizballáh tam skutečně jen tak nečinné nesedí a nehledí si svých záležitostí. To platí i pro Írán.

Mým třetím bodem je to, že musíme požadovat plnou spolupráci zemí Latinské Ameriky v boji proti celosvětovému zlu – antisemitismu. Opět platí, že v tomto směru způsobuje velké obavy jedna osoba – venezuelský prezident Chávez. On však bohužel není jediným. Institut Stephena Rotha nedávno zveřejnil zprávu, která upozorňuje na několik poněkud nepříjemných aspektů této otázky.

A konečně, evropský tisk zachoval minulý týden výřečné mlčení, pokud jde o rostoucí vliv Číny v Latinské Americe. Znamená to, že bude Evropská unie příležitostně chycena uprostřed těchto dvou strategických partnerů Bruselu?

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Paní předsedající, zpráva pana Salafrancy Sánchez-Neyry obsahuje mnoho zajímavých věcí. Je velmi komplexní. Evropa se nemůže odvrátit od vztahů s celkem, který, jak připomíná bod odůvodnění J této zprávy, se skládá ze 600 milionů lidí, představuje 10 % celosvětového HDP a se kterým jsme spojeni zvláštními historickými vazbami, zejména s ohledem na latinské země, jako je Španělsko, Portugalsko a Itálie, ze kterých odešlo mnoho občanů do Argentiny, a dokonce i Francie, která je stále přítomna v Guayaně.

Lituji však, že tato zpráva neřeší dvě otázky příměji.

Za prvé, existuje otázka globalizace, volného obchodu uloženého po celém světě a mezinárodní dělby práce, která je chybně prezentována jako všelék a která představuje mimořádně závažné hospodářské a sociální problémy nejen v Evropě, ale i v Latinské Americe.

Za druhé, dalším problémem je nezávislost na „Big Brotherovi“, jinými slovy, na „big brotherovi USA“. Nejsme jeho nepřítelem, přesto nesmíme přece jen zapomínat, že Monroeova doktrína, samozvaný cíl, jímž bylo zabránit jakékoliv rekolonizaci Latinské Ameriky ze strany Evropy, byl změněn de facto v protektorát, jehož účinky jsme byly před pár lety svědkem, zejména brutality zásahu v Panamě.

Proto souhlasím s tím, že bychom se měli zabývat otázkami, jako je výroba drog, ale není naším úkolem diktovat národům Latinské Ameriky zákony, důvody, spravedlnost nebo rovnost mezi ženami a muži.

Jsme přesvědčeni, že bychom se měli věnovat takovým otázkám, které jsou nezbytně důležité.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(ES) Nejprve bych ráda poblahopřála panu Salafrancovi Sánchez-Neyrovi za jeho výbornou práci na této zprávě.

(RO) Evropský parlament nyní vysílá jasnou zprávu o posilování vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou, a tím spíše, že se za měsíc bude konat vrcholná schůzka EU-Latinská Amerika. Tyto vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou jsou zároveň prioritou španělského předsednictví. Věřím však, že existuje velký nevyužitý potenciál pro podporu obchodu mezi oběma regiony.

Proto musí Evropská unie poskytnout zdroje na podporu evropských výrobků na latinskoamerickém trhu. V tomto ohledu již některé rumunské výrobky mají v Latinské Americe odbyt. Jedním z příkladů, který mohu uvést, je náš národní automobil, Dacia. Rumunsko má dlouhou tradici dobré spolupráce s Latinskou Amerikou, neboť naše latinské dědictví je cenným aktivem, které máme společné.

Chtěla bych zdůraznit, že vítám nový tripartitní postoj, který zmínil zpravodaj, s účastí Evropské unie, Latinské Ameriky a USA. Zároveň musíme vzít v úvahu projekty spolupráce, které posílí právní status MMF, rovný přístup ke vzdělání a pracovní sílu.

A konečně, zpráva pana Salafrancy a vrcholná schůzka v Madridu musí položit základy pro dlouhodobý rozvoj strategického partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) Paní předsedající, také bych rád poblahopřál panu Salafrancovi Sánchez-Neyrovi. Myslím, že je to velmi důležitá zpráva.

Dámy a pánové, rád bych řekl, že existuje milion důvodů, proč bychom měli Latinskou Ameriku považovat za pro Evropu velmi důležitý kontinent: v Latinské Americe žijí miliony Evropanů a miliony Latinoameričanů přišly do našich zemí, do Evropy, a našly útočiště a azyl ve Francii, Německu, Švédsku a Španělsku před utrpením svého lidu.

Dámy a pánové, Latinská Amerika je pro Evropskou unii velmi důležitá, a proto jsem velmi rád, že v příštích několika měsících, možná z velké části jako výsledek práce paní Ashtonové a také španělského předsednictví, by mohlo dojít k uzavření čtyř hlavních a velmi důležitých dohod s Kolumbií, Peru, Mercosurem a Střední Amerikou. Bude to velmi důležité pro Evropskou unií, a především pro Latinskou Ameriku.

Dámy a pánové, musíme však Latinské Americe pomoci. Její země mají slabou státní mašinérii,  veřejné služby jsou stále velmi slabé, protože mají velmi nízká daňová procenta, jejich demokracie jsou stále velmi chybné a existují tam problémy s lidskými právy. Musíme pomoci obyvatelům Latinské Ameriky. Vždy se musíme držet této vize.

Paní Ashtonová, rád bych vám dal dvě zprávy, nebo dvě doporučení, která jsou, myslím, velmi důležitá. Aby bylo možné pracovat v Latinské Americe, musíme mít také podporu evropských podniků. Naši zahraniční politiku musíme provádět s velmi silnou hospodářskou přítomností našich hlavních společností v Latinské Americe, které mohou učinit mnoho pro rozvoj zemí s kulturou sociální zodpovědnosti a závazkem k jejich rozvoji.

A konečně, musíme vytvořit globální alianci s Latinskou Amerikou, abychom ve světě společně pracovali na světové správě. Pojďme se s nimi spojit, abychom byli silnější.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Paní předsedající, baronko Ashtonová, pane Salafranco, jako členka Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění jsem velmi potěšena vaší zprávou, protože je pro nás velmi důležité pokračovat v posilování vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou.

Od roku 1999 jsme dosáhli velkého pokroku. Latinská Amerika má 600 milionů lidí a téměř 600 milionů lidí zároveň žije zde v Evropské unii. Máme podobné hodnoty a lidská práva a zároveň nás spojuje touha po demokracii a míru. Skutečné podmínky jsou však na těchto dvou kontinentech velmi odlišné. V partnerství je vždy důležité zajistit, je-li to možné, aby byli oba partneři stejně silní, což ale není tento případ.

V Latinské Americe existuje mnoho problémů, včetně negramotnosti, ale také nedostatek infrastruktury, obecný nedostatek vzdělání, nedostatky v oblasti demokracie a porušování lidských práv. My naštěstí tolik problémů nemáme. Mnoho lidí si tam vydělává na živobytí obchodem s drogami, a to se samozřejmě musí změnit. Naším úkolem jako hlavního obchodního partnera s aktivním zapojením do poskytování rozvojové pomoci, je zajistit, že Latinská Amerika obdrží pro demokratizační procesy další pomoc. Přála bych, aby toto partnerství vedlo k tomu, že budou obyvatelé Latinské Ameriky žít v míru stejně tak jako my v Evropské unii a umožní jim také učit se a být jeden druhému ku prospěchu jako my.

Proto se mi velmi líbí myšlenka Evropsko-latinskoamerické charty pro mír a bezpečnost a Nadace Evropa-Latinská Amerika. Domnívám se, že by to ještě více prohloubilo toto partnerství a skutečně nám to pomohlo dosáhnout většího pokroku.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Můj kolega José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra tady na počátku zmínil, že Evropa má s Latinskou Amerikou velice podobné hodnoty. Nicméně má to své jedno „ale“.

V březnu jsme tady diskutovali o situaci na Kubě. Při projednávání strategie EU ve vztazích s Latinskou Amerikou nelze Kubu jako významného aktéra tohoto regionu opomenout. Kubánský stalinistický režim se svými totalitními praktikami se snaží poškozovat vztahy EU s tímto regionem jako celkem. Tento region si to ale nezaslouží. Latinská Amerika je pro Unii významným partnerem, a to i bez kubánského režimu. Partnerem Unie na kubánské straně nemůže být současný Castrův režim, ale hybatelé změn a demokratická opozice. Velmi si vážím všech odpůrců kubánské komunistické diktatury a děkuji kardinálovi Jaimemu Ortegovi za odvážná slova, která na adresu režimu – myslím, že včera – pronesl.

Jsem názoru, že demokracie, dodržování lidských práv a svobod, svoboda slova, právní stát, vláda práva a odmítnutí jakékoliv formy diktatury nebo autoritářství není jen základem biregionálního strategického partnerství, ale jeho nezbytnou podmínkou.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Paní předsedající, na začátku rozpravy se baronka Ashtonová laskavě nabídla, že zodpoví jakékoliv otázky. Paní baronko, prosím vás, abyste mi odpověděla na následující otázku.

Návrhy předložené Výborem pro zahraniční věci obsahují jednání o vytvoření Evropsko-latinskoamerické charty pro mír a bezpečnost na základě Charty OSN.

Čí zájem v souvislosti s Argentinou, která formálně požádala generálního tajemníka Organizace spojených národů Pana Ki-muna aby zpochybnil britskou suverenitu nad Falklanskými ostrovy, podporujete?

Argentinský ministr zahraničních věcí Jorge Taiana vyzval OSN, aby pomohla zastavit jednostranné kroky Spojeného království v souvislosti s ropnými vrty v této oblasti.

Nedávná vrcholná schůzka čelních představitelů Latinské Ameriky a Karibiku vyjádřila jednomyslnou podporu všech 32 zemí argentinských nároků na Falklandské ostrovy.

Souhlasíte s tím, že by měla Británie, opírajíc se o princip sebeurčení v Chartě OSN, udržet svrchovanost nad ostrovy, a budete podporovat její zájmy v souladu s mezinárodním právem? Prosím o odpověď.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, dvoustranné regionální strategické partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou existuje již od roku 1999. Mezi základní zásady tohoto partnerství patří dodržování lidských práv a základních svobod, stejně tak právo na vzdělání. Je však faktem, že se tyto zásady často porušují. Kromě toho v Latinské Americe existuje zhruba 42 milionů negramotných lidí. Evropská unie je nejen hlavním investorem v Latinské Americe, ale i významným obchodním partnerem.

Závěrem bych chtěla říci, že skutečnost, že jsou ženy sociálně znevýhodněné a že pokračuje diskriminace domorodých národů, pokud zdůrazním jen dvě z problémových oblastí, je v rozporu s všeobecnými lidskými právy. V této oblasti je stále třeba vyvíjet snahu a stále je třeba provádět zlepšení.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou (PPE).(EL) Paní předsedající, ráda bych poblahopřála panu Salafrancovi za jeho vysoce integrovanou a opodstatněnou zprávu. Rovněž souhlasím s místopředsedkyní Evropské komise a vysokou představitelkou v tom, jaký přikládá význam tomuto úsilí o vytvoření užšího partnerství.

Je pravda, že v posledních dvaceti letech došlo v Latinské Americe k vývoji, a je pravda, že to, co nás trápilo během osmdesátých let, konkrétně četné diktatury, se vytratilo. Obchod s drogami, praní špinavých peněz, terorismus a obrovské problémy způsobené chudobou, nejistota a nezaměstnanost v tomto regionu se však nevytratily.

Proto s pomocí Evropského parlamentu a Lady Ashtonové vyzýváme, aby byl přikládán zvláštní význam oblasti spojené se vzděláním a kulturou. Země Latinské Ameriky jsou jediné země, o kterých můžeme říci, že jsou s Evropou úzce spjaty – více než jiné země třetího světa – v záležitostech souvisejících s historií, vzděláním a kulturou, a já se domnívám, že bychom měli na tyto oblasti klást zvláštní důraz.

Zpráva pana Salafrancy obsahuje integrovaný program a navrhuje založení nadace, která je pro Evropský parlament rovněž velmi důležitá, a samozřejmě žádá o novou a silnější roli Evropského parlamentu ve vztazích s těmito zeměmi. Domnívám se, že to je to, co bychom měli z dnešní zprávy zachovat.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Paní předsedající, po mnoha letech, kdy jí EU věnovala příliš málo pozornosti, získává Latinská Amerika v posledních měsících v očích Evropské unie stále jasnější a konkrétnější význam. Evropská komise ve svém sdělení staví obě oblasti Latinské Ameriky do rolí celosvětových hráčů a partnerů a nyní probíhají jednání o dohodách o přidružení. Mohu jen zdůraznit strategický význam dobrých vztahů s Latinskou Amerikou. Především mám na mysli to, že zde se Střední Amerikou probíhají jednání o dohodě o přidružení, která znamenají poslední fázi, jež odstartovala včera. Cílem je dokončit jednání.

Přestože bych v podstatě uvítala dohodu o přidružení Latinské Ameriky, nemohu dostatečně zdůraznit, že je zde nejdůležitější dodržování lidských práv. Tato dohoda by měla přispět ke zlepšení situace v oblasti lidských práv ve Střední Americe a musí být neustále pro tyto země motivací k tomu, aby je dodržovaly. Nepřistupujeme jen k obchodní dohodě, ale prostřednictvím politického dialogu a spolupráce tvoříme vzájemnou spojitost.

Dohoda o přidružení je pro Střední Ameriku důležitá. Tento region je charakterizován vysokou úrovní chudoby a tato dohoda musí přispět k hospodářskému pokroku zdejších obyvatel. Během těchto jednání nesmí EU zavřít oči před skutečností, že Evropa a Střední Amerika nejsou v této dohodě rovnocennými partnery. Tato dohoda musí vzít dostatečně v úvahu rozdílné výchozí body obou regionů, a nesouměrnost v této dohodě je proto velmi důležité. Stručně řečeno, tato dohoda musí být vyvážená a nesmí být přínosem jen pro Evropu a velké společnosti sídlící ve Střední Americe. Ne, především musí zlepšit situaci běžných občanů a malých podniků.

Na závěr, vybrali jsme si regionálně rozlišený přístup a zdůraznila bych, že se v takovém duchu musíme dobrat k závěru, aby žádná země nezaostávala za svými sousedy.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE).(GA) Paní předsedající, vítám tuto zprávu a chválím zpravodaje za jeho vynikající práci. Rád bych upozornil na obchodní záležitosti mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou.

Je třeba zajistit, aby se o obchodní podmínkách diskutovalo za rovných podmínek. Evropští zemědělci a výrobci musí dodržovat řadu pravidel a produkují vysoce kvalitní potraviny a zboží. Výsledkem těchto vysokých standardů jsou vyšší výrobní náklady pro evropské zemědělce a výrobce a v důsledku dovozu výrobků nižší kvality a ceny mohou být tyto vysoce kvalitní potraviny a zboží na trhu znevýhodněny.

Této záležitosti bychom se měli věnovat nejen kvůli prospěchu evropských výrobců. Evropská unie vykonala vynikající práci, pokud jde o ochranu a posílení práv spotřebitelů a zdraví. Jsme povinni zajistit, aby zboží a výrobky, které se do Evropy dovážejí, neohrožovaly tato práva a zdraví evropských spotřebitelů.

(Předsedající řečníka přerušila)

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Paní předsedající, budu se skutečně snažit dodržet jednu minutu. Možná se Francis Fukuyama mýlil, když řekl, že liberální demokracie znamená konec dějin, ale určitě měl pravdu ve svém tvrzení, že liberální demokracie je tou nejlepší věcí, která se může lidem stát. Kdyby jen všichni skutečně v takových podmínkách žili.

Demokracii bohužel v Latinské Americe nahradil populismus, kapitalismus nahradil socialismus, nebo hospodářský populismus. V tomto ohledu bych chtěl oslovit paní Ashtonovou – paní komisařko, důrazně žádám, aby naše zkušenosti, peníze evropských daňových poplatníků a naše know-how směřovalo především do těch zemí, které jdou cestou demokracie a budují volné tržní hospodářství, nikoliv do zemí, které budují populistické diktatury.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Strategie na podporu vztahů s Latinskou Amerikou se v období od jejího začátku do nynějška ukázala být neocenitelná. Toto strategické partnerství posílilo soulad ve vztazích mezi našimi regiony a v průběhu posledních 10 let usnadnilo financování projektů a programů přesahující 3 miliardy EUR.

Země Latinské Ameriky byly zatím naštěstí v překonávání hospodářské a finanční krize úspěšnější než některé vyspělé země. Úroveň chudoby je však nadále velmi vysoká, nebo se dokonce u znevýhodněných vrstev obyvatelstva v důsledku chronické povahy sociální polarizace a politické a institucionální dysfunkce v regionu zvyšuje. Například v Brazílii žije přibližně 60 % obyvatel pod hranicí chudoby. Údaje hlášené pro část obyvatelstva žijící pod hranicí chudoby v Brazílii a Argentině jsou 26 %, respektive 13,9 %. Proto důrazně podporuji rozvojovou pomoc, která musí být zaměřena na vytváření institucionálních zařízení v těchto zemích, s cílem vyrovnávat sociální rozdíly.

Je důležité, aby zpráva pana Salafrancy podporovala zintenzivnění dialogu, s cílem určit metody pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Věřím však, že je pro nás důležité, abychom zajistili, že tato strategie v tomto dialogu a v jednáních týkajících se relizace cílů této strategie přihlédne k občanské společnosti a nevládním organizacím.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). – Paní předsedající, jako členka shromáždění EuroLat chválím španělské předsednictví a pana Salafranca za zdůraznění významu našich vztahů s Latinskou Amerikou.

Změna klimatu a globální oteplování by mělo zůstat prioritou politického programu mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku a měl by se posílit závazek ke kodaňským cílům.

Kromě toho by se měl v boji proti změně klimatu a na podporu udržitelné spotřeby energie podporovat dialog o energii a dodávkách energie.

Můžeme toho mnoho směnit nejen v obchodě, ale i v kultuře a vzdělávání. Konečným cílem je, aby se naše obchodní vztahy s Latinskou Amerikou posílily prostřednictvím větší inovace na obou stranách a lepším vzděláním. A chtěla bych zdůraznit, že je třeba dále posilovat a podporovat program Erasmus pro latinskoamerické účastníky a fantastické možnosti, které může nabídnou osobně, odborně a pro budoucí kontakty a zlepšení obchodních vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Vítám posilování vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou, které patří k prioritám španělského předsednictví, protože jsou oboustranně prospěšné a mohou přinést výhody členským státům Evropské unie i zemím Latinské Ameriky.

Latinská Amerika disponuje velkým lidským potenciálem s více než 600 miliony obyvateli, ale i svým přírodním bohatstvím a 10% podílem na celosvětovém hrubém domácím produktu.

Evropská unie jako hlavní poskytovatel rozvojové pomoci, hlavní investor a druhý nejvýznamnější obchodní partner Latinské Ameriky by měla systematicky konsolidovat své postavení v regionu.

Plně funkční regionální spolupráce založená na společných hodnotách, jakými jsou například demokracie, právní stát a ochrana lidských práv, bude vyžadovat cílené zlepšování současných mechanismů dvouregionálního partnerství. Tento přístup budu zastávat i při nadcházejícím plenárním zasedání shromáždění EuroLat v květnu v Seville.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Paní předsedající, také bych rád využil příležitosti této rozpravy, abych upozornil na velmi znepokojivé téma, na situaci týkající se Kolumbie, o které jsme se dozvěděli jen před několika dny.

Zjistilo se, že se kolumbijské státní bezpečnostní služby přímo podílejí na pronásledování, vytváření falešných svědectví a kriminalizaci členů opozice.

Dozvěděli jsme se to přímo od senátorky Piedad Córdobaové. Je to součástí dokumentace, kterou v jejím případě připravují kolumbijské státní bezpečnostní služby. Byli jsme informováni, že se kolumbijská vláda, nebo v každém případě tento subjekt, snaží uměle vytvořit spojitost mezi ní a guerillovými skupinami, konkrétně organizací FARC. Kromě toho, což je ještě vážnější – a to je přímo otázka na paní Ashtonovou – operace nazvaná „Operace Evropa“ se týká explicitního záměru sledovat, zřetelně zaútočit a zdiskreditovat instituce pro lidská práva v Evropě, včetně podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva.

Domnívám se, že je to vážné, velmi vážné, a vysvětlení od kolumbijské vlády je nutné. Jsem přesvědčen, že je pro nás v souvislosti s touto zprávou velmi důležité, abychom objevili přesně to, co je správné, a zjistili, zda mají kolumbijské úřady skutečně v úmyslu s tím něco vykonat.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PITTELLA
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Pane předsedající, po více než 300 letech koloniální nadvlády a poté, co se tento kontinent stal arénou pro studenou válku, se Latinská Amerika nyní stala jedním ze světových rozvíjejících se regionů. Skutečnost, že ruský prezident, pan Medveděv, navštívil Střední a Jižní Ameriku, je jasnou známkou toho, že se snaží posílit ruský hospodářský vztah s Jižní Amerikou. Také to ukazuje, že EU je na správné cestě, když zlepšuje své vztahy s tímto kontinentem, který má větší počet obyvatel než EU-27.

Toto však není jen o zahájení jednání s obchodním blokem Mercosur. Rovněž to zahrnuje všechny menší země, které nepatří do této hospodářské oblasti nebo Andského společenství. EU není jen hlavním investorem nebo nejdůležitějším nebo druhým nejdůležitějším obchodním partnerem; je zároveň největším dárcem rozvojové pomoci. Z finančního hlediska jsme již hráli významnou roli a podle mého názoru musíme využít této vedoucí pozice k rozvoji vztahu mezi Evropou a Latinskou Amerikou.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, Evropská unie a Latinská Amerika vyvinuly již před časem strategické partnerství s cílem dosáhnout účinného partnerství mezi oběma regiony.

Rád bych vám připomněl, že se bilaterální vrcholné schůzky konají pravidelně od roku 1999 a tento rok nebude výjimkou. Ve skutečnosti je další schůzka EU-Latinská Amerika plánovaná na příští květen v Madridu.

Proto dnes s radostí a v silném duchu provázanosti hovořím v této sněmovně ve prospěch zprávy pana Salafrancy Sánchez-Neyry. Souhlasím s pochvalami a gratulacemi, které dnes většina řečníků vyjádřila; gratulace jsou naprosto sdílené a oprávněné. Tato zpráva má ve skutečnosti za cíl upevnit již tak silné politické, historické, kulturní a hospodářské vazby, které existují mezi těmito dvěma regiony, a proto v tuto chvíli považuji iniciativu týkající se nadace za vhodnou a zcela relevantní.

Jako člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova bych rád zdůraznil tento konkrétní aspekt hospodářství a uvedl některé údaje, která ukazují, že se jedná o rychle se rozšiřující oblasti primárního zájmu, čítající na 600 milionů spotřebitelů a produkující základní suroviny.

Ceny surových zemědělských surovin v Latinské Americe nedávno těžily z mírné atmosférické poruchy, která vedla k neustálým a bohatým zásobám v mnoha produkujících zemích této oblasti a k všeobecnému návratu mnoha investorů. Kromě toho bych vám rád připomněl, že Evropská unie je hlavním investorem v Latinské Americe a primárním dárcem rozvojové pomoci a očekávaná investice na období 2007–2013 činí 3 miliardy EUR.

Pane předsedající, ve své poslední a závěrečné poznámce bych chtěl zmínit téma změny klimatu – které se rovněž nedávno řešilo v příslušných výborech v souvislosti se schvalováním důležitých zpráv – opět se podívejme na část tohoto usnesení, jež plně podporuji.

Vyzývám tedy k diskusi a spolupráci s Latinskou Amerikou v boji proti změnám klimatu, aby se mohlo rychleji dosáhnout kodaňských cílů. Pokud má Evropa dosáhnout klimatických cílů, které si sama stanovila, spolupráce s největšími rozvojovými zeměmi je nezbytná.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D). – Pane předsedající, dovolte mi jen říci, že bych chtěl přidat své komplimenty práci, která již byla vykonána, a připomínky, jež byly řečeny.

Stále však zůstávají některé obtížné otázky v souvislosti s Kolumbií a bilancí jejích lidských práv, na což někteří lidé možná poukazují. V nepřítomnosti jednoho nebo dvou z mých kolegů, včetně Richarda Howitta, který zde nemůže kvůli sopkám být, se musím odvolat na to, na co poukazuje on: existují konkrétní problémy, které ovlivňují odboráře v Kolumbii. Chtěl bych požádat paní komisařku a ostatní, aby to zohlednili v této strategii a účasti, kterou projevujeme napříč tímto kontinentem.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise. – Pane předsedající, ráda bych začala opětovným blahopřáním – jak učinili vážení poslanci – panu Salafrancovi za jeho vynikající zprávu a zároveň – jak učinil on i ostatní – poděkovala španělskému předsednictví za práci, kterou i ono vykonalo, nejen během přípravna vrcholnou schůzku, ale rovněž za veškeré úsilí na podporu iniciativ, které se uskutečnily.

Nadcházející vrcholná schůzka je důležitá. Umožňuje nám posilovat vztahy, o kterých hovořili vážení poslanci. Zároveň s touto vrcholnou schůzkou uskutečníme schůzku zahraničních ministrů, která je pro mne obzvláště důležitá. Doufám, že budeme moci využít této příležitosti k prohloubení vztahů s celou řadou států, které budou v té chvíli přítomny.

Řada vážených poslanců rovněž hovořila o významu obchodu a roli evropských podniků a já s nimi naprosto souhlasím. Jsme největším investorem v tomto regionu. Obzvláště mě potěšilo, že kolegové hovořili o roli inovací, která je, myslím, také důležité. Jak jsem očekávala, byl samozřejmě kladen značný důraz na lidská práva, význam zajištění lidských práv je zjevnou součástí všech dynamických vztahů, které máme a které zahrnují naši práci.

Vážení poslanci hovořili o konkrétním bodu této zprávy, o vraždách žen a samozřejmě o domorodých obyvatelích. Komise vždy obhajovala práva domorodých obyvatel a nadále bude sledovat projekty, které byly popsány.

Velmi dobře znám názory na zejména Kolumbii, nejen této sněmovny, ale samozřejmě také Evropské konfederace odborových svazů a Mezinárodní konfederace odborových svazů, se kterým jsem byla spjata při své předchozí roli. Tuto situaci nadále velmi pozorně sledujeme. Jsme si vědomi významného pokroku, kterého se dosáhlo. V rámci obchodní dohody kolegové uvidí význam nezlomných doložek o liských právech a závazků, které jsou v této dohodě zakotveny a které, doufám – zatímco je sledujeme – do určité míry zmírní obavy, ale určitě budou součástí našeho pokračujícího vztahu s Kolumbií.

Rovněž souhlasím s významem role, kterou hrajeme s těmito zeměmi v širších mezinárodních otázkách. Konkrétními danými příklady byla Brazílie a Írán. O této otázce jsem diskutovala s Celsem Amorim, ministrem zahraničí Brazílie, a kvůli její důležitosti nadále zůstáváme v kontaktu.

Byly zmíněny Falklanské ostrovy. Členské státy ratifikovaly Úmluvu OSN o mořském právu. Falklandské ostrovy jsou přidruženým územím Unie a uplatní se právní řád.

Změna klimatu je rovněž velmi důležitou otázkou. Měli bychom si uvědomit, že s tímto regionem vedeme klíčový dialog. A konečně, jsem velmi ráda, že byl zmíněn projekt Erasmus a v této souvislosti význam vzdělávacích programů.

Na závěr ještě jednou blahopřeji panu Salafrancovi.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, zpravodaj.(ES) Pane předsedající, rád bych poděkoval všem svým kolegům poslancům za jejich projevy.

Paní Ashtonová, rád bych vám řekl, že hlavním prvkem, který zajistí, aby se tyto vztahy v příštích letech vyvíjely, bude mobilizace politické vůle. Politické důvody stály za dialogem na ministerské úrovni v San José v roce 1985; politické důvody stály za institucionalizací dialogu se skupinou z Ria v roce 1990; a politické důvody stály za překročením tohoto v rámci mechanismů této vrcholné schůzky.

Rád bych odpověděl panu Kožušníkovi tím, že jsme skutečně společenstvím hodnot, a rád bych zdůraznil, že jsme na posledním dílčím zasedání přijali důležité usnesení o Kubě, ve kterém jsme vyzvali k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění politických vězňů. Rád bych využil této příležitosti a požádal paní Ashtonovou, aby se přimluvila za disidentku Martu Beatrize Roqueovou, jež je podmínečně propuštěna a je nemocná. Díky podpoře bývalého poslance Evropského parlamentu Fernanda Fernándeze Martína získala španělskou státní příslušnost, aby se mohla přijet léčit do Španělska.

Musíme však přejít od slov k činům, a to dokazují dohody o přidružení. Domnívám se, paní Ashtonová, že jste vyjednala dohody s Kolumbií a Peru velmi dobře. Domnívám se, že přestože situace lidských práv v Kolumbii dává důvod k obavám, výrazně se zlepšila. Kolumbijští obyvatelé se dožadují míru a tato dohoda je určitě zasloužená. Rovněž jsem upřímně přesvědčen, že většina Parlamentu tuto dohodu podporuje.

Paní Ashtonová, při jednáních musíme Středoameričany nechat trochu dýchat. Představujeme 25 % jejich vývozu a oni představují 2 % našeho. Musíme být velkorysí a, jak jste řekla, musíme znovu otevřít otázku dohody s Mercosurem.

Závěrem, pane předsedající, se domnívám, že na jedné straně je Evropská unie z hospodářského hlediska na ústupu a na druhé straně je posílena přítomností vysoké představitelky.

Proto na vrcholné schůzce v Madridu musíme vynaložit značné úsilí a demonstrovat svou politickou vůli a vztahy s Latinskou Amerikou nadále udržovat mezi prioritami agendy Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat během prvního dílčího zasedání v květnu.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písemně.(RO) Evropská unie je v Latinské Americe obchodním partnerem číslo jedna a druhým největším obchodním partnerem v případě Mercosuru a Chile. Členské státy Evropské unie jsou zároveň největším zdrojem přímých investic v Latinské Americe. Vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou však jdou až za obchodní hledisko, protože také zahrnují historické, institucionální a kulturní prvky.

Proto jsem přesvědčen, že je nutné vypracovat obchodní dohodu týkající se užší spolupráce s Latinskou Amerikou. Pokračující snaha o podepsání dohody o přidružení s Mercosurem je prvním krokem tímto směrem.

Dohoda o přidružení poskytuje nástroj, který by pomohl podpořit hospodářské, sociální a geopolitické zájmy obou regionů. Zároveň by se jednalo o první mezikontinentální dohodu o přidružení mezi severem a jihem, která by nabídla alternativu jiným, méně spravedlivým pokusům o integraci, jakým je například celoamerická zóna volného obchodu.

Užší obchodní spolupráce mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií by v hospodářské a sociální oblasti usnadnila provádění politik soudržnosti zaměřených na podporu hospodářského rozvoje a prosperity v obou regionech. Doufám, že uvidíme mnoho uspokojivých řešení směřujících tímto směrem, jež budou předloženy na vrcholné schůzce Evropské unie a Mercosuru, která se bude konat 17. května.

 
Poslední aktualizace: 21. července 2010Právní upozornění