Postup : 2006/2524(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0119/2006

Předložené texty :

RC-B6-0119/2006

Rozpravy :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Hlasování :

PV 16/02/2006 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0063

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 98kWORD 66k
15. února 2006
PE 369.580v01-00}
PE 369.582v01-00}
PE 369.585v01-00}
PE 369.603v01-00}
PE 369.604v01-00} RC1
 
B6‑0119/2006}
B6‑0121/2006}
B6‑0124/2006}
B6‑0142/2006}
B6‑0143/2006} RC1
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
   Nirj Deva a Tokia Saïfi za skupinu PPE-DE
   Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE
   Fiona Hall a Thierry Cornillet za skupinu ALDE
   Caroline Lucas, Frithjof Schmidt, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE
   Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Feleknas Uca a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL
   Eoin Ryan, Roberta Angelilli a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
   PPE-DE (B6‑0119/2006)
   GUE/NGL (B6‑0121/2006)
   ALDE (B6‑0124/2006)
   PSE (B6‑0142/2006)
   Verts/ALE (B6‑0143/2006)
o novém nástroji financování rozvoje v souvislosti s cíli tisíciletí

Usnesení Evropského parlamentu o novém nástroji financování rozvoje v souvislosti s cíli tisíciletí 

Evropský parlament,

–  s ohledem na blížící se mezinárodní konferenci o inovativních zdrojích financování rozvoje, která se bude konat od 28. února do 1. března v Paříži,

–  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) a na summit OSN hodnotící pokrok v dosahování rozvojových cílů tisíciletí, která se konala v září 2005,

–  s ohledem na zprávu „Landau“ o „Novém mezinárodním finančním přínosu pro rozvoj“ zadanou v listopadu 2003 prezidentem Chiracem,

–  s ohledem na „Newyorskou deklaraci o boji proti hladu a chudobě“, kterou během Valného shromáždění OSN v roce 2004 podepsalo 120 států,

–  s ohledem na návrh mezinárodního nástroje (IFF), který by mohl znamenat zdvojnásobení částky určené na rozvojovou pomoc, předložený ministrem financí Spojeného království, panem Gordonem,

–  s ohledem na příspěvek solidarity v rámci francouzských letenek, který vstoupí v platnost dne 1. července 2006,

–  s ohledem na dokument Komise věnovaný analýze případného příspěvku v rámci letenek jako nového zdroje financování rozvoje,

–  s ohledem na „Prohlášení o inovativních zdrojích financování rozvoje“, které podepsalo 79 vlád před konáním summitu OSN hodnotícím pokrok v dosahování rozvojových cílů tisíciletí v září 2005,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že přiměřené politiky rozvoje, podpořené výraznou a účinnou rozvojovou pomocí jsou klíčové pro zastavení růstu chudoby a umožní rozvojovým zemím využít jejich hospodářský potenciál,

B.  vzhledem k tomu, že žádné množství rozvojové pomoci nikdy neprolomí začarovaný kruh chudoby v rozvojových zemích, dokud nebudou mít dostatečné kapacity pro využití pomoci, uplatnění řádné správy a boji proti korupci,

C.  vzhledem k tomu, že zpráva o pokroku při dosahování rozvojových cílů tisíciletí z roku 2005 poskytuje jasné důkazy toho, že cíle, pomoci chudým zemím dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, nelze dosáhnout, pokud nebudou přijaty další politické a finanční závazky, a to jak s ohledem na kvantitu, tak kvalitu pomoci,

D.  vzhledem k tomu, že „Newyorská deklarace o boji proti hladu a chudobě“ vyzývá vlády rozvinutých zemí, aby přijaly konkrétní závazky týkající se financování rozvojových cílů tisíciletí,

E.  vzhledem k tomu, že jakékoli inovační mechanismy musí být nadstavbou stávající úrovně oficiální rozvojové pomoci, aby byly pro financování rozvoje skutečným přínosem, vzhledem k tomu, že členské státy EU musí pevně trvat na svém závazku věnovat 0,7 % svého HND na oficiální rozvojovou pomoc a musí přijmout časový plán pro dosažení tohoto cíle do roku 2015,

F.  F.   vzhledem k tomu, že Světová banka odhaduje, že na splnění rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015 bude v rámci oficiální rozvojové pomoci zapotřebí navíc alespoň 50 miliard amerických dolarů ročně,

G.  vzhledem k tomu, že příspěvky do světového fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii klesly pod úroveň 15 % potřebných finančních prostředků,

H.  vzhledem k tomu, že nedostatek stability a předvídatelnosti pomoci a financování rozvojových zemí byl hlavní překážkou v boji proti chudobě; vzhledem k tomu, že stabilní financování je zásadní především pro financování klíčových veřejných služeb, jako je zdravotní péče a vzdělávání,

I.  vzhledem k tomu, že mezinárodní nástroj financování očkování navržený Spojeným královstvím získal mezinárodní podporu a podporuje málo využívané očkovací látky ve více než 70 zemích a posiluje distribuční systémy imunizace,

1.  vítá konferenci v Paříži, která se má konat od 28. února do 1. března a jejímž cílem bude dosažení pokroku v otázce dohody o mezinárodních dávkách se zvláštním zaměřením na možné poplatky z letenek;

2.    trvá na tom, že jakékoli alternativní způsoby financování rozvoje musí přinést nové, další finanční prostředky určené pro rozvoj a nesmí nahrazovat oficiální rozvojovou pomoc (ORP);

3.  vřele vítá souhlas Rady z června 2005 zdvojnásobit výši pomoci EU rozvojovým zemím a zvýšit příspěvky členských států na oficiální rozvojovou pomoc s cílem dosáhnout 0,56 % HND do roku 2010 a 0,7 % HND do roku 2015;

4.  vítá obnovení závazků ze strany mezinárodního společenství na světovém summitu OSN konaném ve dnech 14.–16. září 2005 v zájmu dosažení rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) a podpory udržitelného rozvoje; lituje, že neexistuje přesný časový plán, který by zavazoval všechny rozvinuté země k úsilí o střednědobé a konečné cíle MDG;

5.  vyzývá rozvinuté země, aby splnily své povinností a dodržely závazky zvýšit rozpočty národní pomoci na 0,7 % HDP a konstatuje, že hledání inovačních forem financování by nemělo nahrazovat tuto skutečnou prioritu;

6.  zdůrazňuje, že kvantitativní navýšení musí jít ruku v ruce s kvalitativním navýšením, tj. účinnost pomoci se musí zlepšit koordinací „tří K“ – koordinace, komplementarita a koherence – a rovněž snížením transakčních nákladů pomoci, zlepšením předvídatelnosti a udržitelnosti mechanismů poskytování pomoci, zrychlením dodávek pomoci, dalším uvolňováním pomoci, nacházením řešení pro neudržitelné zadlužení, podporováním řádné správy věcí veřejných a bojem s korupcí a také zvýšením schopnosti příjemců tuto pomoc využívat;

7.   vítá myšlenku pilotního projektu, která spočívá v příplatcích solidarity k letenkám, ze kterých bude financován boj proti HIV/AIDS a dalším pandemiím a pomůže se tak dosažení MDGs; vítá rovněž možnost stabilizovat a předvídat rozvojové financování;

8.  vyzývá členské státy k aktivní účasti na nadcházející pařížské konferenci a aby se touto iniciativou vážně zabývaly; uznává však, že otázky zdanění, které nepodléhá harmonizačním opatřením EU, zůstává výhradně v kompetenci členských států;

9.   vítá účast Spojeného království, Francie, Itálie, Španělska a Švédska, které společně vyzvaly k překročení částky čtyř miliard amerických dolarů prospěch mezinárodního nástroje financování očkování, kterého bude použito na podporu a zvětšení objemu činnosti Světové aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI); naléhá, aby ostatní členské státy EU přispěly do mezinárodního nástroje financování očkování;

10.  vítá v souvislosti s inovačním financováním nedávné oznámení o otevření svěřeneckého fondu Komise a Evropské investiční banky určeného k financování infrastruktury v Africe; vyzývá k rozšíření činností EIB v rámci poskytování půjček rozvojovým zemím;

11.  žádá orgány EU a vlády, aby řádně prověřily, zda je světová loterie vhodná k financování akcí zaměřených na boj proti hladu, jak je to formou potravinového projektu navrženo ve světovém potravinovém programu;

12.  zdůrazňuje, že v souvislosti s velmi napjatou situací kolem rozpočtu je zapotřebí plná podpora ze strany evropských občanů a že každou novou iniciativu je nutno řídit opatrně, tak aby nebylo ohroženo akceptování cílů rozvojové politiky evropským veřejným míněním;

13.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Evropské komisi, Radě ministrů, všem hlavám států EU, generálnímu tajemníkovi OSN a zvláštnímu zástupci OSN pro MDGs, Světové bance a sekretariátu OBSE.

Poslední aktualizace: 15. února 2006Právní upozornění