Procedure : 2009/2504(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0051/2009

Indgivne tekster :

B6-0051/2009

Forhandlinger :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Afstemninger :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0025

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 101kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0051/2009
12. januar 2009
PE416.176
 
B6‑0051/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Pasqualina Napoletano og Hannes Swoboda
for PSE-Gruppen
om situationen i Mellemøsten/Gaza

Europa-Parlamentets beslutning om konflikten i Mellemøsten/Gaza 
B6‑0051/2009

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten, særlig beslutningerne af 16. november 2006 om situationen i Gaza(1), af 12. juli 2007 om Mellemøsten(2), af 11. oktober 2007 om den humanitære situation i Gazaområdet(3) og af 21. februar 2008 om situationen i Gaza(4),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 242 (1967), 338 (1973) og 1860 af 8. januar 2009,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention (1949),

–  der henviser til Den Europæiske Unions erklæring af 30. december 2008 om situationen i Mellemøsten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at Israel den 27. december indledte en militær offensiv i Gaza som reaktion på Hamas' raketangreb i det sydlige Israel,

B.  der henviser til, at den israelske operation ifølge de seneste rapporter hidtil har dræbt ca. tusind mennesker i Gaza, først og fremmest kvinder og børn, og har resulteret i tusinder af sårede og ødelæggelse af huse, skoler og andre vigtige civile infrastrukturer, hvilket en gruppe medlemmer af denne forsamling selv har været vidne til under deres nylige besøg i Rafah,

C.  der henviser til, at den israelske hær ifølge mange rapporter anvender fosfor-ammunition, som forårsager mere alvorlige kvæstelser,

D.  der henviser til, at grænseovergangene til og fra Gaza har været lukket i atten måneder, og at ophævelsen af bevægelsesfriheden for mennesker og varer har påvirket indbyggernes dagligdag og yderligere lammet økonomien i området,

E.  der henviser til, at politikken med at isolere Gaza har været en fiasko både politisk og humanitært, og at embargoen mod Gaza udgør en kollektiv straf, hvilket er i modstrid med internationale humanitære bestemmelser,

F.  der henviser til, at EU's betydelige økonomiske støtte til palæstinenserne har spillet en vigtig rolle for imødegåelsen af en humanitær katastrofe i Gaza og på Vestbredden, og til, at EU fortsat, særlig via UNWRA, yder humanitær bistand til befolkningen og direkte subsidier til ansatte i Den Palæstinensiske Myndighed i Gaza igennem PEGASE, finansieringsinstrument for EU og anden international bistand til de palæstinensiske områder,

1.  er meget oprørt over volden i Gaza, følgerne af den israelske hærs uforholdsmæssige magtanvendelse og den fortsatte militære eskalation, som koster i hundredvis af ofre, de fleste civile, herunder mange børn; udtrykker sin sympati for den civile befolkning, der berøres af volden i Gaza og i det sydlige Israel; beklager dybt, at også civile mål og FN-mål er blevet ramt;

2.  kræver en øjeblikkelig og betingelsesløs våbenhvile, som omfatter tilbagetrækning fra det område, som er blevet besat på ny af den israelske hær inden for de seneste dage, og en forhandlingsløsning, der skal sikres af en mekanisme etableret af det internationale samfund, som indebærer udstationering af en multinational styrke med deltagelse af arabiske og muslimske lande;

3.  opfordrer Israel til at opfylde sine forpligtelser i henhold til folkeretten og internationale humanitære bestemmelser; opfordrer Hamas til at indstille raketangrebene og påtage sig sit ansvar ved at forpligte sig til at deltage i en politisk proces med sigte på at genetablere dialogen mellem palæstinenserne og bidrage til den igangværende forhandlingsproces;

4.  glæder sig over vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1860 af 8. januar 2009, opfordrer på trods af den manglende forpligtelse fra begge sider til at gennemføre den alle involverede parter til nøje at overholde dens bestemmelser og henstiller til Rådet og EU's medlemsstater at forstærke presset for at få standset de igangværende voldshandlinger;

5.  deler den opfattelse, at det som krævet i FN's Sikkerhedsråds resolution 1860 er presserende nødvendigt at tilvejebringe ordninger og garantier i Gaza for at opretholde en varig våbenhvile og i den forbindelse sikre varig genåbning af grænseovergangene og forebygge ulovlig handel med våben og ammunition;

6.  opfordrer kraftigt de israelske myndigheder til at muliggøre levering af fødevarer, nødvendigt medicinsk udstyr og brændstof til Gaza ved at åbne grænseovergangen og ophæve blokaden og til at sikre en fortsat og tilstrækkelig strøm af bistand igennem den humanitære korridor i Rafah; opfordrer indtrængende de israelske myndigheder til at give den internationale presse tilladelse til at følge begivenhederne på stedet,

7.  mener, at der skal sikres øjeblikkelig og ubegrænset, fornyet ikrafttræden af aftalen om bevægelse og adgang og af de aftalte principper for grænseovergangen ved Rafah, der blev indgået i september 2005 mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed efter Israels ensidige tilbagetrækning fra Gazastriben, og opfordrer Rådet til at genetablere EU's observatørmission i Rafah;

8.  opfordrer Rådet og Kommissionen og andre internationale donorer til i samarbejde med De Forenede Nationer og ngo'er at yde passende bistand i betragtning af det voksende behov og anmoder Israel om ikke at undergrave denne vigtige humanitære indsats; påpeger, at denne bistand skal bidrage til gradvis genoplivning af de grundlæggende økonomiske aktiviteter i området og til genetablering af acceptable levevilkår for palæstinenserne, især de unge;

9.  understreger, at der ikke findes nogen militær løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt, og mener, at tiden er inde til at søge en varig altomfattende fredsaftale på basis af de forhandlinger, som endnu ikke har fundet sted mellem de to parter;

10.  kræver en international konference, der fremmes af kvartetten, med deltagelse af alle regionale aktører på grundlag af den tidligere aftale mellem Israel og palæstinenserne og Den Arabiske Ligas initiativ;

11.  understreger, at det er yderst vigtigt at gøre en fornyet indsats til fordel for intern forsoning mellem palæstinenserne og at der i denne sammenhæng er behov for en permanent geografisk forbindelse såvel som en fredelig og varig politisk forening af Gazastriben og Vestbredden;

12.  slår endnu en gang fast, at en forstærkning af de politiske relationer mellem EU og Israel bør være absolut betinget af overholdelse af internationale humanitære bestemmelser, af reel tilslutning til indsatsen for at opnå en altomfattende fredsløsning, af at den humanitære nødsituation i Gaza og de besatte palæstinensiske områder bringes til ophør, og af fuld gennemførelse af interimsassocieringsaftalen mellem EF og PLO; fastslår, at det, så længe situationen er så kritisk, vil stå fast på sin negative holdning til en samstemmende udtalelse om Israels fortsatte deltagelse i EF-programmer;

13.  er bekymret over de alvorlige følger af konfliktens genopblussen for de politiske fremtidsudsigter for området og håber, at der vil blive skabt varig fred i hele Mellemøsten; understreger, at følgerne af disse alvorlige spændinger kan skade den fælles forståelse og dialogen mellem Europas samfund;

14.  kræver, at EU i fællesskab spiller en større politisk rolle, og opfordrer Rådet til at benytte lejligheden til at samarbejde med den nye amerikanske regering for at gøre en ende på konflikten med en aftale baseret på en tostatsløsning, der giver israelere og palæstinensere mulighed for at leve fredeligt side om side inden for sikre, internationalt anerkendte grænser, med henblik på at opbygge en ny fredelig regional sikkerhedsstruktur i Mellemøsten;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den israelske regering og Knesset og Egyptens regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0492.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0350.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0430.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0064.

Seneste opdatering: 13. januar 2009Juridisk meddelelse