Procedure : 2011/2520(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0096/2011

Indgivne tekster :

B7-0096/2011

Forhandlinger :

PV 14/02/2011 - 16
CRE 14/02/2011 - 16

Afstemninger :

PV 16/02/2011 - 6.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0057

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 126kWORD 70k
9.2.2011
PE455.934v01-00
 
B7-0096/2011

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om praktiske aspekter af revisionen af EU-instrumenterne til støtte for finansieringen af SMV'er i den næste programmeringsperiode


Othmar Karas, Bendt Bendtsen for PPE-Gruppen
Edit Herczog for S&D-Gruppen
Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen
Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen
Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om praktiske aspekter af revisionen af EU-instrumenterne til støtte for finansieringen af SMV'er i den næste programmeringsperiode  
B7‑0096/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at de 23 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i EU, som udgør ca. 99 % af alle virksomheder og leverer over 100 millioner job, yder et afgørende bidrag til den økonomiske vækst, den sociale samhørighed og jobskabelsen, er en væsentlig kilde til innovation og spiller en vital rolle for bevarelsen og forøgelsen af beskæftigelsen,

B.  der påpeger, at SMV'ers begrænsede adgang til finansiering er en væsentlig hindring for deres etablering og vækst, og at den nuværende finansielle og økonomiske krise har forværret dette problem,

C.  der henviser til, at Europas finansielle markeder på mange områder i dag er ude af stand til at yde SMV'er tilstrækkelig finansiering af forskellige årsager, uanset at de traditionelle former for SMV-långivning har været ret stabile under hele den igangværende krise; der påpeger, at der må gøres en indsats for sikre, at bankernes villighed til at finansiere SMV'er ikke svækkes i fremtiden som følge af de igangværende reformer af den internationale banklovgivning og gennemførelsen heraf i Europa,

D.  der henviser til, at den europæiske SMV-sektor er meget heterogen og dækker over et meget stort antal mikrovirksomheder, familieforetagender, der arbejder med succes i de traditionelle sektorer, og et stigende antal nystartede virksomheder og samt hurtigt voksende og stærkt innovative hightech-virksomheder; der henviser til, at alle disse forskellige forretningsmodeller har forskellige problemer og derfor forskellige behov for så vidt adgang til finansiering; der påpeger, at SMV'er med en høj gearing (gældsfinansiering) er langt mere sårbare i tilfælde af en krise, eller hvis deres mere risikobetonede projekter løber ind i vanskeligheder,

E.  der henviser til, at den stadig mere kapital- og risikofølsomme banksektor er begyndt at stille strengere betingelser for lånefinansiering, herunder strengere krav til sikkerhedsstillelse og højere risikopræmier, og at bankerne i stigende grad er uvillige til at finansiere mere risikobetonede forretningsprojekter, der involverer nystartede virksomheder, innovative produkter og endog virksomhedsoverdragelser, med traditionelle lån,

F.  der påpeger, at stærkt innovative og hurtigt voksende virksomheder er afgørende for den fremtidige konkurrenceevne og jobskabelse i Europa, navnlig på de markeder, der er den drivende kraft i overgangen til en ressourceeffektiv økonomi,

G.  der påpeger, at europæiske SMV'er ifølge statistikkerne er mindre tilbøjelige til at overveje aktiefinansiering end f.eks. deres amerikanske modstykker,

H.  der påpeger, at mange finansielle formidlere på europæisk og nationalt plan afskrækkes af de administrative byrder, som pålægges dem af komplicerede europæiske finansieringsregler samt af de politiske og driftsmæssige retningslinjer for europæiske finansieringsprogrammer,

I.  der henviser til, at EU-institutionerne nu vil skulle evaluere og revurdere de nuværende instrumenter til støtte for SMV-finansiering med henblik på den kommende programmeringsperiode og på baggrund af den næste flerårige finansielle ramme,

Styrkelse af fungerede SMV-finansieringsordninger

1.  bemærker, at et stort antal SMV'er fortsat primært vil være afhængige af kreditter og lån for så vidt angår ekstern finansiering; finder det betænkeligt, at den stadig mere kapital- og risikofølsomme banksektor nu stiller krav om højere sikkerhedsstillelse og højere risikopræmier, der begge resulterer i utilstrækkelig finansiering og tabte forretnings- og beskæftigelsesmuligheder i denne meget vigtige økonomiske sektor; betragter derfor adgangen til kredit- og lånegarantiordninger som en afgørende forudsætning for at kunne udnytte det vækst- og jobskabelsespotentiale, som SMV'erne frembyder; ser et behov for at lånefinansiere de eksisterende programmer på nationalt og europæisk plan og fremhæver den vigtige rolle, der spilles af EIB's SMV-lån;

2.  påpeger, at der i forbindelse med den forhøjelse af egenkapitalkravene til banker, som Basel-komitéen har foreslået, bør tages hensyn til SMV'ernes interesser;

3.  går stærkt ind for den fortsatte implementering af garantiinstrumenterne inden for rammerne af programmet for konkurrenceevne og innovation (CIP), risikodelings- og finansieringsfaciliteten under FP7 og strukturfondene (JEREMIE), med henblik på at styrke SMV-långivningen, og under JASMINE-initiativet til støtte for mikrofinansieringsinstitutioner; påpeger, at den korrekte implementering heraf på nuværende tidspunkt hindres af overdrevent komplicerede procedurer; anmoder Kommissionen om at gøre det lettere at anvende strukturfondene i forbindelse med SMV-finansieringsinstrumenterne, navnlig med henblik på at finansiere driftskapitalen for garantiordninger, og samtidig undgå at skabe strukturer, der overlapper eksisterende ordninger, f.eks. på nationalt plan;

4.  er af den opfattelse, at navnlig finansieringen af CIP er utilstrækkelig, og at programmet bør bedømmes ud fra sit dækningsområde; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte midler til en mere effektiv finansiering af innovative finansielle instrumenter inden for den næste flerårige finansielle ramme;

5.  opfordrer til en væsentlig forhøjelse af EU-budgetmidlerne til innovative finansielle instrumenter for at tage højde for SMV'ers finansieringsbehov og opfordrer, i lyset af Europa 2020-strategien og de tværsektorielle flagskibsinitiativer, til indførelse af fælles instrumenter med EIB-Gruppen, navnlig i form af risikodelingsordninger; anmoder om, at de fremtidige programmer udstyres med den nødvendige fleksibilitet, så man ikke behøver at ty til uhensigtsmæssige standardløsninger;

Afhjælpning af markedssvigt

6.  understreger nødvendigheden af, at nystartede og innovative virksomheder får bedre adgang til finansiering baseret på aktier eller aktielignende instrumenter, som markedet ikke på nuværende tidspunkt udbyder i tilstrækkeligt omfang; anmoder Kommissionen om at sikre, at der i forbindelse med næste generation af programmer lægges større vægt på mezzaninfinansiering, og at støtte denne med risikodelingsfonde og -ordninger;

7.  bemærker, at stærkt innovative og hurtigt voksende virksomheder har behov for at få adgang til større europæiske markeder for risikovillig kapital og obligationer, opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage initiativ til at fjerne hindringerne for udvikling af europæiske markeder for risikovillig kapital og obligationer, udvide risikodelingsfaciliteterne for investeringer i egenkapital, støtte udstedelsen af erhvervsobligationer i puljer og opmuntre medlemsstaterne til at støtte de såkaldte business angels' aktiviteter ved at give skatteincitamenter til investorerne;

8.  bemærker, at SMV-finansieringens nuværende struktur i mange europæiske lande på såvel efterspørgsels- som udbudssiden er stærkt påvirket af skatte- og støttesystemerne, som giver stærke incitamenter til at vælge gældsfinansiering på bekostning af aktiefinansiering; opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at øge opmærksomheden omkring de problemer, der forårsages af de uheldige incitamenter, som lovgivningen skaber, og tilskynde medlemsstaterne til at gennemføre de nødvendige reformer;

Fjernelse af administrative hindringer

9.  er betænkelig ved den komplekse karakter af EU's finansielle regler og retningslinjer for de europæiske finansieringsinstrumenter, navnlig når EU-midler og -programmer anvendes til at støtte enkeltvirksomheder med relativt små beløb; finder, at den tid og de penge, der skal investeres i at overholde disse regler, er helt ude af proportion med gevinsten for den endelige støttemodtager; anmoder om en mere strømlinet forvaltning og en øget administrativ og indberetningsmæssig effektivitet samt omkostningseffektivitet i forbindelse med innovative finansielle instrumenter; understreger vigtigheden af, at banker, formidlere og modtagere ikke afholdes eller afskrækkes fra at gøre brug af programmer og midler på grund af de hermed forbundne administrative byrder; opfordrer Kommissionen til at foreslå forenklede og mindre omkostningstunge regler og retningslinjer, navnlig for programmer, der skal anvendes til støtte for mindre SMV-finansiering i form af garantier og mezzanin- eller aktieinstrumenter;

10.  hilser oprettelsen af finansieringsforummet for små og mellemstore virksomheder i 2010 velkommen og opfordrer indtrængende Kommissionen til at yderligere at forbedre samarbejdet med nationale udviklingsbanker og kommercielle banker med henblik på at indsamle erfaringer, udveksle bedste praksis, udvikle synergier og identificere måder, hvorpå EU's SMV-finansieringsprogrammer kan forenkles og strømlines;

11.  påpeger, at der i øjeblikket findes SMV-finansieringsstøtteforanstaltninger i mange forskellige EU-programmer såsom CIP, strukturfondene (JEREMIE), FP7 m.fl., at der kan konstateres en manglende sammenhæng mellem disse programmer; opfordrer Kommissionen til at sikre en større sammenhæng mellem de forskellige programmer med henblik på at give garantier og sikre en god balance mellem nationale og EU-ordninger til støtte for finansieringen af innovation eller tilvejebringelsen af risikovillig kapital til SMV'er; opfordrer Kommissionen til at oprette en one-stop-shop for de forskellige EU-finansieringsinstrumenter for SMV'er;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 11. februar 2011Juridisk meddelelse