Διαδικασία : 2010/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0484/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0484/2010

Συζήτηση :

OJ 08/09/2010 - 121

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 139kWORD 86k
6.9.2010
PE446.564v01-00}
PE446.565v01-00}
PE446.566v01-00}
PE446.567v01-00}
PE446.568v01-00} RC1
 
B7-0484/2010}
B7-0485/2010}
B7-0486/2010}
B7-0487/2010}
B7-0488/2010} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B7‑0484/2010)

S&D (B7‑0485/2010)

PPE (B7‑0486/2010)

GUE/NGL (B7‑0487/2010)

ALDE (B7‑0488/2010)


σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη


Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Iωάννης Κατσουλίδης, Cristian Dan Preda, Hans-Gert Pöttering εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Mαρία Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Luís Paulo Alves εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Graham Watson εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba εξ ονόματος της ομάδας ECR
Kυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

 

- έχοντας υπόψη την ειρηνευτική συνθήκη του 1994 ανάμεσα στο κράτος του Ισραήλ και το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας,

 

- έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο της 13ης Ιουλίου 2008,

 

- έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης σχετικά με τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας του 1995 (Συμφωνία Όσλο ΙΙ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 12 και 40 του Παραρτήματος ΙΙΙ,

 

- έχοντας υπόψη την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949,

 

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία υπογράφτηκε στις 16 Νοεμβρίου 1972,

 

- έχοντας υπόψη τη σύσταση σχετικά με την κατάσταση στην κοιλάδα του Ιορδάνη της ad hoc επιτροπής ενέργειας, περιβάλλοντος και ύδατος της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε κατά την έκτη σύνοδο ολομέλειας της τελευταίας, που πραγματοποιήθηκε στο Αμάν μεταξύ 12ης και 14ης Μαρτίου 2010,

 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού,

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιορδάνης και ιδίως η περιοχή του Κάτω Ιορδάνη συνιστά πολιτιστικό τοπίο οικουμενικής αξίας με μεγάλη ιστορική, συμβολική, θρησκευτική, περιβαλλοντική, γεωργική και οικονομική σημασία για τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο,

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιορδάνης καταστρέφεται από την υπερεκμετάλλευση, τη μόλυνση, την κακή διαχείριση και την έλλειψη περιφερειακής συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Ισραήλ, η Ιορδανία και η Συρία έχουν αλλάξει την πορεία του 98% των πόρων γλυκού νερού του ποταμού, γεγονός που έχει οδηγήσει σε απώλεια της βιοποικιλότητας κατά 50%,

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων που αποσκοπούν στην απομάκρυνση των μολυσμένων απορροών που ρέουν σήμερα στον Κάτω Ιορδάνη, προβλέπεται να αρχίσουν να λειτουργούν στα τέλη του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν αναπτυχθούν πρακτικές ορθής και αειφόρου διαχείρισης των υδάτων και δεν κατανεμηθούν στον Κάτω Ιορδάνη πόροι γλυκού νερού ταυτόχρονα με τη λειτουργία των εν λόγω κέντρων, μεγάλα τμήματα του Κάτω Ιορδάνη είναι πιθανό να αποξηρανθούν έως το τέλος του 2011,

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση του Ιορδάνη και ιδίως της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη έχει τεράστια σημασία για τις ισραηλινές, ιορδανικές και παλαιστινιακές τοπικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν παρεμφερείς προκλήσεις όσον αφορά τα ύδατα και προσφέρει τεράστια οφέλη από απόψεως οικονομίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών κοινοτήτων μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή στις περιφερειακές προσπάθειες για επικράτηση της ειρήνης,

 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός της Δυτικής Όχθης αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις ύδατος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι αγρότες πλήττονται σοβαρά από την έλλειψη νερού για άρδευση, η οποία οφείλεται στη χρήση του μεγαλύτερου μέρους αυτών των υδάτων από το Ισραήλ και από τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επάρκεια των υδάτινων πόρων είναι ουσιώδης για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους,

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ έχει συμβάλει στις προσπάθειες μετριασμού των περιβαλλοντικών προκλήσεων στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη,

 

1. εφιστά την προσοχή στην καταστροφή του Ιορδάνη και ιδίως του Κάτω Ιορδάνη και εκφράζει την ανησυχία του γι αυτήν την καταστροφή·

 

2. ζητεί από τις αρχές όλων των παραποτάμιων χωρών να συνεργαστούν και να αποκαταστήσουν τον Ιορδάνη, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές που να εστιάζουν στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στους τομείς της διαχείρισης της οικιακής και γεωργικής ζήτησης ύδατος, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της διαχείρισης των αποχετευτικών, γεωργικών και βιομηχανικών απορροών, καθώς και στην εξασφάλιση της εισροής επαρκούς ποσότητας γλυκού νερού στον Κάτω Ιορδάνη·

 

3. χαιρετίζει τη συνεργασία ανάμεσα στις ισραηλινές, ιορδανικές και παλαιστινιακές τοπικές κοινότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν παρεμφερείς προκλήσεις όσον αφορά τα ύδατα στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη· ζητεί από το Ισραήλ και την Ιορδανία να τιμήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην ειρηνευτική συμφωνία τους, όσον αφορά την αποκατάσταση του ποταμού Ιορδάνη·

 

4. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ισραηλινού Υπουργείου Περιβάλλοντος για εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου για τη χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη· παροτρύνει την ιορδανική κυβέρνηση και την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες με στόχο την έγκριση ρυθμιστικών σχεδίων για την αποκατάσταση των τμημάτων του Ιορδάνη που διασχίζουν τις αντίστοιχες επικράτειές τους· τονίζει τη σημασία της πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων μερών στον ποταμό και σημειώνει ότι τα εν λόγω ρυθμιστικά σχέδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ένα συνολικό περιφερειακό σχέδιο αποκατάστασης και προστασίας της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη·

 

5. εκφράζει επιδοκιμασία για την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης των υδάτων στο Ισραήλ και ζητεί μετ' επιτάσεως τη δίκαιη χρήση αυτών των μεθόδων και τη μεταφορά των σχετικών τεχνολογιών σε όλες της χώρες της περιοχής· καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εντείνει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην παροχή περαιτέρω χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης σε έργα συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα·

 

6. καλεί τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Ιορδανίας, καθώς και την Παλαιστινιακή Αρχή, να εργασθούν σε πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να διασωθεί ο Κάτω Ιορδάνης και τις παροτρύνει να συγκροτήσουν, με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή για τη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Ιορδάνη, η οποία θα είναι ανοικτή σε άλλες παραποτάμιες χώρες·

 

7. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν ένα συνολικό σχέδιο αποκατάστασης της καταστροφής του Ιορδάνη και να συνεχίσουν την παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης για την αποκατάσταση του ποταμού και ιδίως του Κάτω Ιορδάνη, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

 

8. τονίζει εκ νέου ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων και ειδικότερα η δίκαιη κατανομή των υδάτων με γνώμονα τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, έχει τεράστια σημασία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή·

 

9. φρονεί ταυτόχρονα ότι στα σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που έχουν καταρτισθεί με το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να συμπεριληφθεί σαφής και ειδική αναφορά στη διαδικασία αποκατάστασης της περιοχής· παροτρύνει θερμά την Επιτροπή να δρομολογήσει κοινή μελέτη σχετικά με τον ποταμό Ιορδάνη·

 

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον απεσταλμένο της Τετράδας στη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την ισραηλινή κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ιορδανίας, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Λιβάνου, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, καθώς και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Συρίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου