Διαδικασία : 2010/2916(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0605/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0605/2010

Συζήτηση :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0402

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 133kWORD 93k
8.11.2010
PE450.423v01-00}
PE450.424v01-00}
PE450.433v01-00} RC1
 
B7-0605/2010}
B7-0606/2010}
B7-0612/2010} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B7‑0605/2010)

S&D (B7‑0606/2010)

ALDE (B7‑0612/2010)


σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ


Esther Herranz García, Albert Dess εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez εξ ονόματος της Ομάδας S&D
George Lyon, Liam Aylward εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Martin Häusling

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 
James Nicholson, Janusz Wojciechowski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013(1),

 

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη(2),

 

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων(3),

 

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων απειλείται επί του παρόντος σοβαρά από ένα συνδυασμό παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται:

         -  το αυξημένο κόστος των εισερχομένων, όπως τα καύσιμα και τα λιπάσματα,

         -  το υψηλό κόστος της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ,

         -  ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός των εισαγωγών από τρίτες χώρες,

         -  μια εξάρτηση από τρίτες χώρες όσον αφορά τις πρώτες ύλες των ζωοτροφών,

         -  η πρόσφατη αύξηση των τιμών των σιτηρών, ιδίως λόγω των απρόβλεπτων κλιματικών συνθηκών και των αρνητικών επιδράσεων της κερδοσκοπίας και της αστάθειας των τιμών,

         -  οι χαμηλές τιμές που λαμβάνονται από τους κτηνοτρόφους για τα προϊόντα κρέατος,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους παγκοσμίως κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων και τις εργασιακές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση των εξαιρετικά υψηλών αυτών προτύπων αυξάνει σημαντικά το παραγωγικό κόστος των ευρωπαίων παραγωγών, προκαλώντας τους συγκριτικό μειονέκτημα έναντι των παραγωγών τρίτων χωρών,

 

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραγωγής κρέατος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο στις τιμές αλλά και στην διατροφική ασφάλεια στην ΕΕ, και θα επιφέρει μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές,

 

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες αποκτούν ολοένα και περισσότερο μερίδια αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ασκούν περαιτέρω πίεση στις τιμές αγοράς για τα κτηνοτροφικά προϊόντα,

 

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται στον κτηνοτροφικό τομέα τον καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτο σε κρίσεις της αγοράς,

 

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα νέα κράτη μέλη πολύ λίγοι κτηνοτρόφοι έχουν επωφεληθεί από τις άμεσες πληρωμές και για το λόγο αυτό αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην τήρηση των αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών που απαιτούν δαπανηρές επενδύσεις,

 

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του χοιρινού κρέατος και ο τομέας των πουλερικών δεν λαμβάνουν καμία άμεση στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ, δεν διαθέτουν δίχτυ ασφαλείας για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της αστάθειας των αγορών και πρέπει να συμμορφώνονται προς τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων,

 

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές και των τιμών που λαμβάνουν οι παραγωγοί έχει αυξηθεί σημαντικά,

 

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι αδιάρρηκτα δεμένες με τις οικονομίες των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης και αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς και ότι πολλές από αυτές βρίσκονται σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές παραγωγές,

 

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην αγορά βοείου κρέατος συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στον γαλακτοκομικό τομέα, δεδομένου ότι το 70% της παραγωγής κόκκινου κρέατος στην ΕΕ προέρχεται από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής,

 

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ αντιμετωπίζει από το 2007 μεγάλη αστάθεια της αγοράς με επιβλαβείς επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και στην ικανότητα βιώσιμης παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας για τους ευρωπαίους καταναλωτές,

 

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καταδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την παραγωγή και τις εξελίξεις της αγοράς,

 

 

1.      καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε η μετά το 2013 ΚΓΠ να λαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα όλων των γεωργών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτρόφων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να διασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των γεωργών στα κράτη μέλη·

 

2.      καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εισαγάγει αποτελεσματικούς και ευέλικτους μηχανισμούς αγοράς στον κτηνοτροφικό τομέα και να θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα που απαιτούνται για να περιοριστεί, σε ολόκληρο τον γεωργικό τομέα ως σύνολο, ο αντίκτυπος της αστάθειας των τιμών και της κερδοσκοπίας·

 

3.      καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους μηχανισμούς της αγοράς για να αμβλυνθεί η σημερινή κρίση στον τομέα του χοιρινού κρέατος και σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας·

 

4.      σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να αποδεσμεύσει 2,8 εκατ. τόνους αποθεμάτων σιτηρών παρέμβασης έως το τέλος Νοεμβρίου μέσω διαδικασίας διαγωνισμού·

 

5.      καλεί την Επιτροπή να προτείνει εργαλεία της αγοράς που να εγγυώνται τον κατάλληλο εφοδιασμό με δημητριακά για τις ζωοτροφές· είναι πεπεισμένο ότι ένα δίχτυ ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς των σιτηρών, με ελάχιστη τιμή παρέμβασης για το σύστημα διαγωνισμού·

 

6.      καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της υπερβολικής κερδοσκοπίας τόσο στις αγορές της Κοινότητας όσο και στις παγκόσμιες αγορές, ιδίως στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων·

 

7.      ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ευέλικτους μηχανισμούς αγοράς που να επιτρέπουν στην Ένωση να αντιδρά με μεγαλύτερη ταχύτητα σε κρίσιμες καταστάσεις στο πλαίσιο της ΚΟΑ (Άρθρο 186)·

 

8.      στηρίζει, ως ζήτημα κατεπείγοντος χαρακτήρα, την εισαγωγή σχεδίου πρωτεΐνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα προωθεί τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τις καλλιέργειες ψυχανθών, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

 

9.      ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο της αυξανόμενης ενοποίησης, ότι υπάρχει μια ελεύθερη αγορά στον τομέα των εισερχομένων, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων, δεδομένου ότι η ενέργεια και τα λιπάσματα έχουν ουσιώδη σημασία για την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων·

 

10.    ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, την ειδική ευαισθησία ορισμένων κλάδων της κτηνοτροφίας , όπως η παραγωγή βοοειδών χορτονομής, και τις αθέμιτες συνθήκες ανταγωνισμού με τρίτες χώρες·

 

11.    ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, ειδικά μέτρα που να προλαμβάνουν σοβαρές απώλειες στήριξης από την ΕΕ προς τους κτηνοτρόφους που χρησιμοποιούν αειφόρες μεθόδους παραγωγής·

 

12.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα για τη στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές·

 

13.    καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά να απλοποιήσει και να μειώσει το γραφειοκρατικό φόρτο που επιβάλλεται στους κτηνοτρόφους·

 

14.    θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέσο για την πρόβλεψη των τάσεων των παγκόσμιων αγορών·

 

15.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το υψηλό κόστος που συνδέεται με τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία που αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, δεδομένου κυρίως ότι το κόστος αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές πώλησης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των εισαγωγών από τρίτες χώρες προς τις προδιαγραφές της ΕΕ στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων ούτως ώστε να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός· υπογραμμίζει ότι στον τομέα του χοιρινού κρέατος και στον τομέα των πουλερικών θα εφαρμοστούν κατά τα επόμενα έτη ακόμη αυστηρότερες απαιτήσεις, χωρίς καμία οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

 

16.    καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον οικονομικό αντίκτυπο από την εισαγωγή νέων κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων, και τονίζει ότι, πριν εκπονηθεί οιαδήποτε νέα νομοθεσία, θα πρέπει να επιβληθούν καταλλήλως οι υπάρχοντες κανόνες, είτε γενικοί είτε ειδικοί·

 

17.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών σε όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το κόστος παραγωγής·

 

18.    καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών σε διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Mercosur και άλλες τρίτες χώρες, αποφεύγοντας παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα κτηνοτροφικά προϊόντα της ΕΕ·

 

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)0286.

(2)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)0302.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)0130.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου