Procedūra : 2009/2751(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0164/2009

Pateikti tekstai :

B7-0164/2009

Debatai :

PV 25/11/2009 - 15
CRE 25/11/2009 - 15

Balsavimas :

PV 26/11/2009 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0100

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 143kWORD 92k
23.11.2009
PE432.780v01-00
 
B7-0164/2009

Pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0225/2009 – O-0119/2009

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl aplinkos be dūmų


Theodoros Skylakakis PPE frakcijos vardu
Edite Estrela S&D frakcijos vardu
Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu
Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu
Jiří Maštálka and Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu
Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl aplinkos be dūmų   
B7‑0164/2009

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 152 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl aplinkos be dūmų (COM(2009)0328),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 30 d. Komisijos žaliąją knygą „Europa be tabako ir dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“ (COM(2007)0027),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. vasario 23 d. ir 2008 m. rugsėjo 4 d. rezoliucijas, susijusias su 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų planu,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (angl. FCTC), ypač į jos 8 straipsnį („Apsauga nuo tabako dūmų poveikio“) ir 14 straipsnį („Paklausos mažinimo priemonės, susijusios su priklausomybe nuo tabako ir jo vartojimo nutraukimu“),

–   atsižvelgdamas į PSO 2004 m. Europos strategiją dėl metimo rūkyti politikos,

–   atsižvelgdamas į PSO 2007 m. politikos rekomendacijas dėl apsaugos nuo antrinių tabako dūmų poveikio,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją,

–   atsižvelgdamas į Tarybos pranešimą dėl aplinkos be dūmų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi vartojimas yra vienintelė didžiausia mirties, kurios galima išvengti, priežastis ir kadangi dėl šios priežasties kasmet ES miršta daugiau kaip pusė milijono asmenų(2),

B.  kadangi apskaičiuota, jog Europos Sąjungoje 25 proc. asmenų, mirusių nuo vėžio, ir 15 proc. visų mirusių asmenų mirties priežastį galima priskirti rūkymui(3); kadangi apytikriais duomenimis 2002 m. Europos Sąjungoje dėl aplinkos tabako dūmų (ATD) darbo vietoje poveikio mirė 7 300 suaugusiųjų, tarp jų 2 800 nerūkančių asmenų; dar 72 000 suaugusiųjų, taro jų 16 400 nerūkančių asmenų, mirties atvejų susiję su aplinkos tabako dūmų poveikiu namuose(4),

C. kadangi pagal „Eurobarometro“ 2009 m. kovo mėn. tyrimus 70 proc. ES gyventojų nerūko, o didelė dauguma gyventojų yra už tai, kad visose viešose vietose (darbe, restoranuose, baruose ir alinėse) būtų uždrausta rūkyti,

D. kadangi nepaisant to, kad akivaizdu, jog vaikus itin pažeidžia aplinkos tabako dūmai (ATD), atitinkamų duomenų, kurie būtų gauti specialiai tiriant ilgalaikio ir sistemingo vaikų buvimo aplinkoje, kurioje pilna tabako dūmų, rezultatus, arba nepakanka, arba negalima gauti, o tyrimą, kurį atlikus būtų gauti atitinkami duomenys, galima būtų veiksmingiau surengti visos Europos mastu, ir toks tyrimas būtų geresnis negu 27 tyrimai 27-iose valstybėse narėse,

E.  kadangi aplinkos tabako dūmai (ATD), dar vadinami antriniais tabako dūmais, svarbi papildoma mirtingumo, ligų ir neįgalumo priežastis ES,

F.  kadangi tabako dūmai – tai sudėtingas daugiau kaip 4 000 dujų ir sveikatai žalingų dalelių junginių, tarp kurių yra 69 žinomi kancerogenai ir daug toksiškų medžiagų, mišinys,

G. kadangi PSO Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra aplinkos tabako dūmus priskyrė žinomiems žmogaus kancerogenams,

H. kadangi joks antrinių tabako dūmų poveikis nėra saugus; kadangi kiekvienas turi teisę į aukšto lygio sveikatos apsaugą ir turėtų būti apsaugotas nuo minėto poveikio ir kadangi neigiamam tabako dūmų poveikiui ypač jautrūs vaikai,

I.   kadangi rūkantieji daugiau dienų nebūna darbe dėl trumpalaikių ir ilgalaikių ligų palyginti su nerūkančiais ir metusiais rūkyti asmenimis, be to, tabako vartojimas susijęs su didelėmis asmenų, darbdavių, įmonių ir visos ekonomikos išlaidomis,

J.   kadangi neklausiama, ar vaikai sutinka būti uždarose patalpose, kuriose pilna tabako dūmų, ir kadangi vaikai turi teisę būti apsaugoti ir nepatirti žalos dėl įpročių, kurie žalingi jų sveikatai,

K. kadangi dėl neigiamo tabako dūmų poveikio nėščiosioms didėja išsigimimų, persileidimų, negyvagimių ir priešlaikinio gimdymo rizika, taip pat jis gali lemti lėtesnį vaisiaus augimą, mažesnę jo galvos apimtį ir mažą svorį gimus, ir kadangi esama ryšio tarp pasyvaus rūkymo ir vidurinės ausies uždegimo, sumažėjusios plaučių funkcijos, astmos ir staigios naujagimių mirties sindromo,

L.  kadangi įrodyta, jog pradėjus vykdyti aplinkos be dūmų politiką, pagerėjo bendrosios darbo sąlygos ir sumažėjo ligų, susijusių su rūkymu (pvz., ūminių vainikinių kraujagyslių sutrikimų ir kvėpavimo takų susirgimų, taip pat infekcijų),

M. kadangi sveikatos apsaugos sistemų dėl tabako vartojimo patirtas išlaidas paprastai padengia visuomenė, o ne tie, kas jas lemia,

N. kadangi Europos Sąjunga ir 26 iš 27 valstybių narių jau pasirašė ir ratifikavo PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją; kadangi šios konvencijos preambulėje pateikiama nuoroda į PSO konstituciją, kurioje numatyta, kad geriausių įmanomų sveikatos standartų siekimas yra viena iš pagrindinių kiekvieno žmogaus teisių,

O. kadangi pagal Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 8 straipsnį jos šalys teisiškai įpareigotos priimti ir įdiegti į galiojančią nacionalinę teisę, kaip numatyta pagal nacionalinius įstatymus, ir aktyviai skatinti priimti ir įdiegti į kitų lygmenų teisę veiksmingas priemones, skirtas apsaugoti asmenims nuo antrinių tabako dūmų poveikio darbo vietose, viešajame transporte ir uždarose viešose patalpose, taip pat, esant reikalui, kitose viešose vietose,

P.  kadangi Parlamentas jau paragino valstybes nares nuo 2009 m. spalio mėn. Europos Sąjungoje pradėti taikyti nevaržomą draudimą rūkyti visose uždarose darbo vietose, įskaitant viešojo maitinimo įstaigas, ir visuose uždaruose viešuosiuose pastatuose ir transporto priemonėse,

Q. kadangi valstybių narių nacionaliniai įstatymai labai skiriasi,

1.  apgailestauja, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė nutarė priimti Tarybos rekomendaciją neišklausiusi Parlamento nuomonės;

2.  gerbdamas subsidiarumo principą apgailestauja, kad ES lygmeniu, nepaisant Bendrijos kompetencijos įstatymų, susijusių su darbo vieta, srityje, kol kas nepriimta neprivalomų rezoliucijų ir rekomendacijų, kuriose būtų atsižvelgiama į aplinkos be dūmų klausimą;

3.  apgailestauja, kad daugumoje valstybių narių (ypač viešbučių bei maitinimo ir laisvalaikio sektoriuose) nėra nuoseklaus reglamentavimo aplinkos be dūmų klausimu ir tai lemia nelygybę tarp skirtingų profesinių, socialinių ir ekonominių grupių asmenų, o viešbučių ir maitinimo sektoriaus darbuotojams ir tikimybė patirti tabako dūmų poveikį daugiau kaip penkias valandas per diena yra tris kartus didesnė, palyginti su biuro darbuotojais;

4.  pabrėžia, kad Parlamentas nuosekliai pritaria griežtesnėms priemonėms, kurios padėtų kovoti su tabako priklausomybe ir sumažinti jaunimo galimybes patirti antrinių tabako dūmų poveikį;

5.  atkreipia dėmesį į didelę žalą, kurią daro antriniai tabako dūmai, ypač poveikį, kuris dėl buvimo aplinkoje, užterštoje sveikatai kenksmingomis medžiagomis, gali būti padarytas pažeidžiamu vaikystės laikotarpiu, taip pat į tai, kad pagal teisė reikalavimus vaikų neklausiama, ar jie sutinka ilgą laiką ir reguliariai būti aplinkoje, kurioje pilna tabako dūmų;

6.  pabrėžia, kad dėl skirtingų nacionalinių įstatymų apsauga nuo antrinių tabako dūmų poveikio valstybėse narėse labai skirtinga;

7.  mano, kad būtina vadovaujantis esamais valstybių narių įstatymus, pagal kuriuos draudžiama rūkyti, būtų užtikrinamas teisinis tikrumas ir kartu būtų laikomasi įvairių viešbučių ir maitinimo sektoriaus įstaigų lygybės principo;

8.  džiaugiasi, kad ES aktyviai plėtoja išsamią tabako kontrolės politiką, kuriai būdinga teisinės priemonės, parama Europos masto rūkymo prevencijos ir metimo rūkyti veiklai, tabako kontrolės aspekto įtraukimas į daugelį kitų Bendrijos politikos sričių, taip pat ES kaip svarbiausio tabako kontrolės subjekto pasaulio mastu įsitvirtinimas;

9.  džiaugiasi, kad ES pasiryžusi kovoti su tabako vartojimu, taip pat neseniai parodytu ES politikos nuoseklumu, nes, po 2004 m. tabako sektoriaus reformos, numatyta iki 2010 m. nustoti teikti tiesiogines subsidijas, susijusias su gamyba, žaliavinio tabako augintojams, (2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 864/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003);

10. pabrėžia, kad privalomieji teisės aktai, pagrįsti Sutarties 137 ir 152 straipsniais, galėtų prisidėti prie to, kad kuo labiau sumažėtų tabako dūmų aplinkoje ir su ATD susijusi sveikatos apsaugos ir ekonomikos našta; tačiau pripažįsta, kad šiuose straipsniuose, ypač 137 straipsnyje, tiesiogiai nekalbama apie konkrečias vaikų problemas;

11. pabrėžia, kad tik visiškai uždraudus rūkyti visose uždarose darbo patalpose, įskaitant maitinimo įstaigas, ir visuose viešuosiuose pastatuose ir transporto priemonėse, bus galima apsaugoti darbuotojų ir nerūkančių asmenų sveikatą ir pasiekti, kad rūkantiems asmenims būtų daug lengviau mesti rūkyti;

12. džiaugiasi veiksmais, kurių ėmėsi valstybės narės, jau patvirtinusios veiksmingas priemones, kurios padės apsaugoti nuo antrinių tabako dūmų poveikio; ragina valstybes nares ir toliau diegti nerūkančiųjų apsaugos taisykles į darbuotojų sveikatos apsaugos sritį ir stiprinti šiuo metu dedamas pastangas apsaugoti nerūkančius asmenis;

13. ragina Komisiją pateikti darbuotojų sveikatos apsaugos srities teisėkūros pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai, susijusį su tuo, kad iki 2011 m. Europos Sąjungoje būtų uždrausta rūkyti visose uždarose darbo patalpose, įskaitant visus uždarus viešuosius pastatus ir viešąjį transportą;

14. ragina Komisiją parengti ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, kiek išlaidų dėl rūkymo ir neigiamo tabako dūmų poveikio patiria nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos ir Europos Sąjungos ekonomika;

15. siūlo, kad Taryba rekomenduotų valstybėms narėms pradėti nenutrūkstamą dialogą ir konsultacijas su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis pagal 2009 m. Paryžiuje vykusioje konferencijoje patvirtintų įgyvendinimo gairių 5.3 straipsnį siekiant visų subjektų paramos įgyvendinant nacionalines tabako kontrolės strategijas ir programas;

16. dar kartą ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Direktyvos 2001/37/EB(5) (Tabako gaminių direktyva), kuriame būtų bent jau pakeitimai, įrašyti į 2007 m. Parlamento rezoliuciją(6);

17. ragina Komisiją parengti išsamų pasekmių, kurias jaučia vaikai ilgą laiką ir nuolat patiriantys antrinių ir tretinių tabako dūmų poveikį visose savo veiklos vietose, tyrimą;

18. ragina Komisiją ir toliau įgyvendinti paramos ES lygmeniu priemones, pvz., sąmoningumo ugdymo priemones;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares remiantis rekomendacijomis ir valstybių narių pažangiąja patirtimi rengiant 14 straipsnio („Paklausos mažinimo priemonės, susijusios su priklausomybe nuo tabako ir jo vartojimo nutraukimu“) įgyvendinimo gaires, kurias numatyta priimti kitoje PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių konferencijoje;

20. ragina Komisiją ir toliau įgyvendinti paramos ES lygmeniu priemones, pvz., sąmoningumo ugdymo, taip pat informacijos pateikimo ant tabako gaminių pakuočių, priemones, kurios būtų neatskiriama nacionalinių švietimo kampanijų prieš rūkymą dalis;

21. mano, kad būtina, jog Komisija, kaip ir priemonių „Europa be tabako“ atveju, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis parengtų naujų priemonių, skirtų kovai su tabako gaminių įvairaus pobūdžio kontrabanda ir padirbinėjimu, pvz., internete, atsižvelgiant į tiesioginę ir didėjančią grėsmę, kurią tokie produktai kelia vartotojų sveikatai;

22. primindamas, kad reikia griežtų priemonių, siekiant užtikrinti visapusišką ir kruopščią stebėseną ir įgyvendinimą, ragina valstybes nares, kurios jau patvirtino, kad įgyvendins siūlomas rekomendacijas, kaip įsipareigojo pagal Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 8 straipsnį, taip pat kas dveji metai teikti Komisijai šių rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitas;

23. dar kartą ragina, kad Pirmininkas ir Biuras, rodydami pavyzdį valstybėms narėms, nedelsdami uždraustų rūkyti visose be išimties Europos Parlamento patalpose; taip pat ragina griežtai laikytis šio draudimo;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir PSO.

(1)

OL C 263 E, 2008 10 16, p. 447.

(2)

P6_TA(2005)0045 ir P6_TA(2008)0410

(3)

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

(4)

Kovos su rūkymu partneryste (2006). Pakeliant dūmų priedangą: 10 priežasčių, kodėl Europoje turėtų būti nerūkoma (angl. The Smoke Free Partnership (2006). Lifting the smokescreen: 10 reasonsfor a smoke free Europe), Briuselis, Belgija, Europos respiratologų draugija.

(5)

2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo (OL L 194, 2001 7 18, p. 26).

(6)

2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“ (2007/2105(INI).

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 19 d.Teisinis pranešimas