Procedūra : 2009/2780(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0158/2009

Pateikti tekstai :

RC-B7-0158/2009

Debatai :

PV 25/11/2009 - 14
CRE 25/11/2009 - 14

Balsavimas :

PV 26/11/2009 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0099

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 143kWORD 94k
25.11.2009
PE428.777v01-00}
PE428.778v01-00}
PE428.779v01-00}
PE432.779v01-00} RC1
 
B7-0158/2009}
B7-0159/2009}
B7-0160/2009}
B7-0163/2009} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

S&D (B7‑0158/2009)

ALDE (B7‑0159/2009)

PPE (B7‑0160/2009)

ECR (B7‑0163/2009)


dėl piratavimo prie Somalio krantų problemos politinio sprendimo


Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Luis de Grandes Pascual, Arnaud Danjean, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu
Adrian Severin, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Eider Gardiazábal Rubial S&D frakcijos vardu
Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu
Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu
Niki Tzavela, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl piratavimo prie Somalio krantų problemos politinio sprendimo  

Europos Parlamentas,

–      atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Somalyje,

 

–        atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl piratavimo jūroje(1),

 

–        atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl nuolatinių civilių žudynių Somalyje(2),

 

–        atsižvelgdamas į Išorės reikalų tarybos 2009 m. liepos 27 d. posėdžio išvadas (12353/2009) ir 2009 m. lapkričio 17 d. posėdžio išvadas (15649/2009),

 

–        atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimą 2008/918/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo(3) („Atalanta“),

 

–        atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas (angl. UNSCR) 1814 (2008), 1816 (2008) 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009 ir 1972 (2009),

 

–        atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kenijos vyriausybės pasikeitimą laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR), ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenimis taikytinų sąlygų,

 

–        atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 30 d. baigtą ES ir Seišelių Respublikos apsikeitimą laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus arba ginkluotus plėšimus ir kurie sulaikyti operacijos „Atalanta“ metu, perdavimo,

 

–   atsižvelgdamas į pagrindinius principus, dėl kurių 2008 m. lapkričio 25 d. susitarė Džibučio taikos susitarimo šalys, ypač dėl vienybės vyriausybės ir visą apimančio parlamento įsteigimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi dėl neseniai atsinaujinusių kovų tarp Islamo teismų sąjungos maištininkų ir pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės (angl. TFG) bei Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (angl. AMISOM) karinių pajėgų Somalyje padidėjo nestabilumas ir žūva žmonės,

 

B.   kadangi tarptautinė bendruomenė gerbia Somalio suverenumą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę ir vienybę,

 

C.  primindamas, kad nuo to laiko, kai 1991 m. buvo nuverstas Saido Barre režimas, Somalyje nėra veikiančios vyriausybės ir šalyje vyrauja politinė suirutė, kuriai būdinga kova tarp klanų ir plėšikavimas,

 

D.  kadangi dėl blogėjančios saugumo požiūriu padėties Somalio sostinėje Mogadiše nacionalinės ir tarptautinės NVO negali sureguliuoti išplitusios humanitarinės katastrofos ir reaguoti į kritišką padėtį,

 

E.   kadangi visos Somalio konflikto šalys Somalyje vis dar pažeidinėja žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę, tebevykdomi kankinimai ir klesti kitas netinkamas elgesys, prievartavimai, neteisminės egzekucijos, savavališki sulaikymai ir išpuoliai prieš civilius, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus bei civilinę infrastruktūrą,

 

F.   susirūpinęs dėl užsitęsusio pilietinio karo Somalyje ir jo poveikio šios šalies taikos ir susitaikymo procesui ir apskritai Afrikos Kyšulio saugumui ir stabilumui,

 

G.  kadangi iki šių dienų piratai užpuldavo ne tik prekybos laivus, bet ir Pasaulio maisto programoje dalyvaujančius laivus, žvejybinius laivus ir turistinius laivus,

 

H.  kadangi toks piratavimas iš dalies vyksta dėl smurto ir politinio nestabilumo Somalyje ir prie jų prisideda, taip pat kadangi šis reiškinys neišvengiamai daro poveikį visam likusiam Afrikos Kyšulio regionui, o su juo susijusios pasekmės Somalio pilietinei visuomenei yra grasinimai, vystymosi trūkumas ir pagalbos maistu bei kitų humanitarinių pastangų pertrūkiai,

 

I.    kadangi 2008 m. gruodžio 8 d. Taryba nusprendė kaip ES visapusių veiksmų, vykdomų Afrikos Kyšulyje, dalį pradėti pirmąją ES jūrų pajėgų operaciją „EU NAVFOR Atalanta“, kurią vykdant siekiama slopinti piratavimo ir ginkluoto plėšikavimo veiksmus prie Somalio krantų, atgrasinti nuo jų ir užkirsti jiems kelią, taip pat prisidėti prie prekybos laivų ir ypač Pasaulio maisto programos laivų, kurie perkeltiems asmenims Somalyje teikia pagalbą maistu, apsaugos,

 

J.    kadangi nuo 2008 m. gruodžio mėn. pagal operaciją „Atalanta“ buvo suteikta svarbi apsauga 50 Pasaulio maisto programos laivams, kurie pristatė apie 300 tūkst. tonų maisto, kuris ilgainiui buvo tiesiogiai skirtas 1,6 mln. somaliečių,

 

K.  kadangi 2009 m. liepos 27 d. Taryba nusprendė vykdyti ES įsipareigojimą skatinti taiką ir vystymąsi Somalyje glaudžiai bendradarbiaujant su visais susijusiais veikėjais, ypač su Jungtinėmis Tautomis ir Afrikos Sąjunga (AS), ir siekdama šio tikslo ištyrė galimus būdus, kaip ES galėtų prisidėti prie tarptautinių pastangų, įskaitant pastangas saugumo srityje,

 

L.   kadangi 2009 m. lapkričio 17 d. Taryba patvirtino krizių valdymo koncepciją dėl galimos Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) misijos siekiant prisidėti prie Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės saugumo pajėgų 2000 darbuotojų mokymo,

 

M.  kadangi piratavimas tapo pelningu verslu, nes už asmenis reikalaujama didelių išpirkų, ir kadangi šiuolaikiniai piratai naudoja sudėtingesnius metodus, yra labai gerai ginkluoti, taiko aiškią strategiją ir geba greitai prisitaikyti prie naujos taktikos,

 

N   kadangi ši ilgalaikė tarptautinių partnerių parama gali būti veiksminga tik tuo atveju, jei saugumo padėtis yra stabili,

 

O.  kadangi Islamo teismų sąjungos maištininkai sunaikino visus politinius ryšius ir susitaikymo siekiant taikos galimybę, kaip Džibučio taikos proceso, kuris yra ilgalaikio politinio sprendimo Somalyje pagrindas, elementą,

 

P.   kadangi operaciją vykdantis karinis personalas gali sulaikyti, areštuoti ir perduoti asmenis, kurie įtariami įvykdę piratavimo veiksmus ar ginkluotus plėšimus teritorijose, kuriose jie plaukioja; kadangi įtariamieji asmenys gali būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn ES valstybėje narėje ar Kenijoje pagal 2009 m. kovo 6 d. ES ir Kenijos pasirašytą susitarimą, kuriame numatyta, kad Kenijos valdžios institucijos turi teisę traukti baudžiamojon atsakomybėn,

 

Q.  kadangi, kaip rašoma Jungtinių Tautų aplinkos programos pranešime, ant Somalio kranto palikta daugybė nelegalių toksinių atliekų krovinių, iš kurių šios atliekos teka, ir visiškai nekreipiama dėmesio į vietinių gyventojų sveikatą ir aplinkos apsaugą,

 

1.   griežtai smerkia visų Somalio konflikto šalių įvykdytus sunkius tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus; ragina nedelsiant nutraukti karo veiksmus ir prašo visų ginkluotų grupuočių skubiai nuleisti ginklus ir pradėti tikrą dialogą su TFG; reikalauja, kad visos konfliktuojančios grupuotės nutrauktų chaotiškus civilių gyventojų puolimus, ir ragina sudaryti nepriklausomą grupę karo nusikaltimams ir žmogaus teisių pažeidimams tirti;

 

2.   dar kartą patvirtina, jog remia Prezidento Sheikho Sharifo Sheikho Ahmedo vadovaujamą pereinamojo laikotarpio federalinę vyriausybę ir Prezidento įsipareigojimus laikytis Džibučio taikos susitarimo principų, be kita ko, susitaikymo ir visapusiško politinio proceso kūrimo principų; smerkia ginkluotus puolimus, nukreiptus prieš Somalio TFG, JT ir nevyriausybines organizacijas;

 

3.   primena, kad tarptautinė bendruomenė ir visos konflikte dalyvaujančios šalys yra atsakingos už civilių gyventojų apsaugą, sąlygų teikti pagalbą sudarymą, humanitarinės pagalbos zonos paisymą ir humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumą; taigi prašo, kad nedelsiant būtų sudarytos sąlygos tinkamai reaguoti į humanitarinę katastrofą Somalyje;

 

4.   teigiamai vertina tai, kad vykdant operaciją „EU NAVFOR Atalanta“ toliau sėkmingai prisidedama prie saugumo jūroje prie Somalio krantų, suteikiant apsaugą pagal Pasaulio maisto programą frachtuojamiems laivams, gabenantiems pagalbą Somalio gyventojams, laivams, kuriais gabenami itin svarbūs kroviniai Afrikos Sąjungos paramos taikai operacijai Somalyje remti, ir kitiems pažeidžiamiems laivams; ragina Tarybą pratęsti šią operaciją dar vieneriems metams, kai 2009 m. gruodžio 12 d. pasibaigs dabartiniai įgaliojimai; palaiko galimą operacijos zonos išplėtimą į Pietus, atsižvelgiant į piratavimo veiklą, tačiau pabrėžia, kad toks išplėtimas neturėtų daryti poveikio pagrindiniam operacijos tikslui, t. y. Pasaulio maisto programos laivų ir kitų pažeidžiamų laivų, pvz., prekybos ir žvejybos laivų, apsaugai;

 

5.   pabrėžia, kad piratavimas atviroje jūroje smarkiai kenkia saugumui ir labai trukdo teikti pagalbą maisto produktais esant ir taip kritinei humanitarinei padėčiai;

 

6.   pabrėžia, kad sėkmingai kovoti su piratavimu bus galima tik tada, kai bus šalinamos pagrindinės šio reiškinio priežastys, esančios krante, t. y. skurdas ir žlugusi valstybė, ir šias priežastis galima pašalinti Somalyje pasiekus taikos, vykstant vystimuisi ir sukūrus valstybę;

 

7.   mano, kad tol, kol nerastas Somalio, kaip tarptautinės bendruomenės nario, patikimumo problemos politinis sprendimas, operacijos „Atalanta“ priemonėmis vykdoma saugumo strategija turi dominuoti ir net intensyvėti šios operacijos dislokuotoms pajėgoms prieinamų išteklių požiūriu;

 

8.   taigi ragina Tarybą ištirti galimybę parengti naują nedidelio masto ESGP operaciją, kuri vyktų kartu su „Atalantos“ operacija, siekiant prisidėti prie TFG saugumo pajėgų mokymo ir taip suderinti esamas iniciatyvas, įskaitant Prancūzijos iniciatyvą Džibutyje ir Ugandos iniciatyvą, kaip AMISOM sudarytos mokymo programos dalį, užtikrinant, kad būtų vykdomi tos pačios rūšies veiksmai; todėl palankiai vertina tai, kad buvo patvirtinta krizių valdymo koncepcija dėl galimos naujos Somaliui skirtos ESGP operacijos, tačiau reikalauja, kad tai, jog patvirtinta koncepcija, netrukdytų sprendimui dėl misijos aktyvavimo, kuris gali būti priimtas tik tada, kai bus išsamiau ištirta vietos padėtis, užtikrinant, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, mokami atlyginimai, suteikta įranga ir kad mokomos saugumo pajėgos būtų integruotos į valstybines ir vadovavimo struktūras taip, kad sugrįžusios jos nesukiltų prieš vyriausybę, kurią jos turėtų ginti;

 

9.   apgailestauja, kad 35–40 proc. laivų minėtoje zonoje nėra registruoti centrinėje laivybos saugumo koordinavimo institucijoje, dėl ko šių laivų įgulos nežino apie ypatingus pavojus saugumui; taigi ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi jų lavai būtų registruoti;

 

10. apgailestauja dėl to, kad nuosaikus reagavimas į Somalio piratų reikalavimus, netaikant būtinų prievartinių priemonių, galėtų sukelti priešingą ir nepageidaujamą poveikį ateityje ir paskatinti naujus piratavimo šioje zonoje atvejus;

 

11. ragina valstybes nares nuodugniai ištirti galimybę krovininiuose ir žvejybos laivuose išdėstyti karines pajėgas;

 

12.  išreiškia nuolatinę paramą AMISOM, atsižvelgdamas į jos itin svarbų vaidmenį taikos procese; primygtinai teigia, kad toliau bendradarbiaujant su AS ir AMISOM turėtų būti nustatyti labiausiai neatidėliotini poreikiai ir galima papildoma ES parama siekiant, kad AMISOM įgytų gebėjimus, kurie atitiktų jos įgaliojimus;

 

13. ragina tarptautinę bendruomenę ir visų pirma ES padidinti humanitarinės pagalbos teikimą šalies viduje perkeltiesiems asmenims ir skurstantiems gyventojams;

 

14. laikosi nuomonės, kad Somalio moterų organizacijos ir pilietinė visuomenė galėtų atlikti teigiamą vaidmenį vykdant nacionalinio susitaikymo procesą;

 

15. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę apmokyti įgulų narius ir žvejus, kad jie būtų parengti galimam įkaitų ėmimo atvejui;

 

16. primygtinai reikalauja, kad būtų vėl griežtai laikomasi ginklų embargo Somaliui, kurį 1992 m. paskelbė Jungtinės Tautos ir kurio laikomasi nepakankamai, ir kad jis būtų kontroliuojamas; reikalauja patraukti atsakomybėn Somalio ginklų embargo pažeidėjus;

 

17. ragina JT ir Komisiją atlikti visapusišką toksinių atliekų išpylimo ir neteisėtos žvejybos prie Somalio krantų tyrimą, nustatyti atsakingus asmenis visuose lygmenyse, remti pastangas patraukti baudžiamojon atsakomybėn už šiuos nusikaltimus atsakingus asmenis ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai sprendžiama aplinkos teršimo problema;

 

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Afrikos Sąjungos, JT ir Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (TVI) generaliniams sekretoriams, Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės pirmininkui, Etiopijos vyriausybei ir Visos Afrikos Parlamentui.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0519.

(2)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0313.

(3)

OL L 301, 2008 11 12, p. 33.

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 20 d.Teisinis pranešimas