Procedura : 2010/2713(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0346/2010

Teksty złożone :

RC-B7-0346/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0241

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 137kWORD 82k
16.6.2010
PE441.927v01-00}
PE441.981v01-00}
PE441.982v01-00}
PE441.984v01-00}
PE441.985v01-00} RC1
 
B7-0346/2010}
B7-0399/2010}
B7-0400/2010}
B7-0402/2010}
B7-0403/2010} RC1

zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:

PPE (B7‑0346/2010)

ALDE (B7‑0399/2010)

GUE/NGL (B7‑0400/2010)

S&D (B7‑0402/2010)

ECR (B7‑0403/2010)


w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech


Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Št'astný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Csaba Őry, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik, Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy politycznej PPE
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy politycznej S&D
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy politycznej ALDE
Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy politycznej ECR
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz, João Ferreira w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 3 Traktatu UE oraz art. 191 i 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (COM(2005) 108) oraz stanowisko Parlamentu z dnia 18 maja 2006 r.,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 5 września 2002 r. w sprawie powodzi w Europie(1), z dnia 8 września 2005 r. w sprawie katastrof naturalnych (pożarów i powodzi) w Europie(2), z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie klęsk żywiołowych (pożary, susze i powodzie) – aspekty związane z rolnictwem, aspekty związane z rozwojem regionalnym i aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego(3) oraz z dnia 7 września 2006 r. w sprawie pożarów lasów oraz powodzi(4),

–   uwzględniając białą księgę Komisji zatytułowaną „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (COM(2009) 147) oraz komunikat Komisji w sprawie wspólnotowego podejścia do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka (COM(2009) 82),

–   uwzględniając dokument roboczy Komisji zatytułowany „Regiony 2020 – ocena przyszłych wyzwań dla regionów UE” (SEC(2008) 2868),

–   uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie rozległych klęsk żywiołowych w autonomicznym regionie Madery oraz swoją rezolucję z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie rozległych klęsk żywiołowych w autonomicznym regionie Madery oraz w sprawie skutków nawałnicy Xynthia w Europie(5),

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech, a także w Niemczech i w Austrii, miała miejsce rozległa klęska żywiołowa w postaci powodzi, której skutkiem są ofiary śmiertelne i obrażenia oraz konieczność ewakuacji tysięcy osób,

B.  mając na uwadze, że klęska ta spowodowała poważne szkody, w tym w infrastrukturze, przedsiębiorstwach i na gruntach rolnych, zniszczyła też elementy dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz stworzyła prawdopodobnie zagrożenie dla zdrowia publicznego,

C. mając na uwadze, że konieczna jest zrównoważona odbudowa zniszczonych lub uszkodzonych przez żywioł obszarów, aby nadrobić straty ekonomiczne i społeczne,

D. mając na uwadze, że częstotliwość występowania klęsk żywiołowych i katastrof wywołanych działalnością człowieka, ich dotkliwość, złożoność i rozmiary ich skutków znacząco wzrosły w ostatnich latach w Europie,

1.  wyraża współczucie dla mieszkańców regionów dotkniętych katastrofą i solidaryzuje się z nimi, ma na uwadze ewentualne poważne skutki gospodarcze i oddaje hołd pamięci ofiar oraz składa kondolencje ich rodzinom;

2.  docenia niesłabnący wysiłek ekip ratunkowych i poszukiwawczych, aby ratować życie i zmniejszyć szkody na dotkniętych klęską obszarach;

3.  pochwala działania podjęte przez państwa członkowskie w celu zapewnienia pomocy dotkniętym klęską obszarom, gdyż udzielanie sobie wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach jest przykładem europejskiej solidarności;

4.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dokonały przeglądu planowania, polityki zrównoważonego gospodarowania gruntami, zdolności absorpcyjnych ekosystemów i wzorcowych praktyk w świetle rosnącego zagrożenia powodziami spowodowanego sposobem gospodarowania gruntami, siedliskami i systemami osuszania; ponadto wzywa do zwiększenia możliwości kontroli powodziowej i infrastruktury osuszania w celu ograniczenia szkód powodowanych gwałtownymi opadami deszczu;

5.  wzywa państwa członkowskie i dotknięte klęską regiony do poświęcenia szczególnej uwagi zgodności swoich odnośnych planów odbudowy z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także do rozważenia możliwości dokonywania długofalowych inwestycji w ramach polityki państw członkowskich w dziedzinie zapobiegania klęskom i reagowania na te klęski;

6.  wzywa państwa członkowskie do spełnienia wymogów określonych w dyrektywie powodziowej UE i do jej wdrożenia; domaga się, aby mapy zagrożenia powodziowego były uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego; podkreśla, że skuteczne zapobieganie powodziom musi się opierać na strategiach transgranicznych; zachęca sąsiadujące ze sobą państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w działaniach zapobiegających klęskom żywiołowym przy jednoczesnym zagwarantowaniu jak najlepszego wykorzystania europejskich funduszy przeznaczonych na ten cel;

7.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do jak najszybszego udzielenia wsparcia obszarom, które poniosły straty gospodarcze i społeczne na skutek klęski;

8.  ponownie stwierdza, że konieczne jest przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w oparciu o wniosek Komisji (COM(2005) 108) w celu elastyczniejszego i skuteczniejszego rozwiązywania problemów wynikających z klęsk żywiołowych; krytycznie odnosi się do faktu, że Rada zablokowała prace nad tym wnioskiem, chociaż stanowisko Parlamentu zostało przyjęte przeważającą większością głosów w pierwszym czytaniu w maju 2006 r.; wzywa prezydencję belgijską i Komisję, by niezwłocznie rozpoczęły poszukiwania rozwiązania pozwalającego na dokonanie przeglądu wspomnianego rozporządzenia w celu utworzenia solidniejszego i bardziej elastycznego instrumentu umożliwiającego skuteczne reagowanie na nowe wyzwania związane ze zmianami klimatu;

9.  wzywa Komisję, aby po przedstawieniu przez organy krajowe i regionalne odnośnych planów odbudowy podjęła natychmiast działania w celu zagwarantowania jak najszybszego, skutecznego i elastycznego wypłacenia niezbędnych środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

10. wzywa Komisję, aby oprócz uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wykazała otwartość i elastyczność w negocjacjach z władzami krajowymi i regionalnymi dotyczących przeglądu regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 finansowanych z EFRR, EFS i Funduszu Spójności; wzywa Komisję do jak najszybszego rozpoczęcia tego przeglądu;

11. wzywa Komisję do uwzględnienia różnic pomiędzy dotkniętymi klęską regionami, obejmującymi góry i nabrzeża rzek, aby w jak najlepszy sposób pomóc ofiarom klęski;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz władzom regionalnym i lokalnym na obszarach dotkniętych klęską.

(1)

Dz.U. C 272 E, s. 471.

(2)

Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0334.

(3)

Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0222, 0223 i 0224.

(4)

Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0349.

(5)

Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0065.

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2010Informacja prawna