Procedură : 2010/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0154/2010

Texte depuse :

RC-B7-0154/2010

Dezbateri :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0058

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 135kWORD 84k
9.3.2010
PE433.016v01-00}
PE433.020v01-00}
PE439.689v01-00}
PE439.695v01-00}
PE439.696v01-00} RC1
 
B7-0154/2010}
B7-0158/2010}
B7-0173/2010}
B7-0179/2010}
B7-0180/2010} RC1

depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:

Verts/ALE (B7‑0154/2010)

PPE, ECR (B7‑0158/2010)

ALDE (B7‑0173/2010)

S&D (B7‑0179/2010)

GUE/NGL (B7‑0180/2010)


referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor privind ACTA


Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos în numele Grupului PPE
Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Michael Theurer în numele Grupului ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller, Judith Sargentini în numele Grupului Verts/ALE
Syed Kamall în numele Grupului ECR
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor privind ACTA  

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere Rezoluția sa din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare), considerată drept poziția Parlamentului în primă lectură(2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional(3),

–   având în vedere Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 22 februarie 2010 referitor la negocierea actuală de către Uniunea Europeană a unui Acord comercial împotriva contrafacerii (ACTA),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

–   având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009,

–   având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”),

–   având în vedere articolul 115 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în 2008, Uniunea Europeană și alte țări membre ale OCDE au inițiat negocieri privind un nou acord plurilateral menit să consolideze respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și să combată contrafacerea și pirateria (Acordul comercial împotriva contrafacerii - ACTA) și au convenit de comun acord asupra unei clauze de confidențialitate;

B.  întrucât, în raportul său din 11 martie 2009, Parlamentul a invitat Comisia să „pună imediat la dispoziția publicului toate documentele referitoare la negocierile internaționale în curs de desfășurare privind Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)”;

C. întrucât, la 27 ianuarie 2010, Comisia a dat asigurări cu privire la angajamentul său de a consolida asocierea cu Parlamentul conform Rezoluției Parlamentului din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie, în care se solicită „furnizarea de informații imediate și complete Parlamentului, în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale (…), în special în chestiunile legate de comerț și alte negocieri care implică procedura de aprobare, astfel încât să se asigure punerea în aplicare deplină a articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”;

D. întrucât reprezentanții Consiliului au participat la rundele de negocieri privind ACTA împreună cu reprezentanți ai Comisiei;

E.  întrucât, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia este obligată să respecte acquis-ul comunitar atunci când negociază acorduri internaționale care afectează legislația UE;

F.  întrucât, conform documentelor parvenite pe cale neoficială, negocierile privind ACTA se referă, printre altele, la legislația UE în curs de adoptare privind respectarea DPI (COD/2005/0127 - Măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (IPRED-II), la așa-numitul „Pachet telecom”, precum și la legislația UE în vigoare privind comerțul electronic și protecția datelor;

G. întrucât eforturile întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile menite să asigure respectarea DPI nu ar trebui eludate prin negocieri comerciale care depășesc sfera proceselor decizionale normale ale UE;

H. întrucât este de o importanță crucială să se garanteze că măsurile menite să asigure respectarea DPI sunt elaborate astfel încât să nu se creeze obstacole în calea inovării sau a concurenței, să nu se submineze limitările DPI și protecția datelor cu caracter personal, să nu se restrângă libera circulație a informațiilor și să nu impună sarcini nejustificate asupra comerțului legitim;

I.   întrucât orice acord la care ajunge Uniunea Europeană cu privire la ACTA trebuie să respecte obligațiile juridice ale UE referitoare la legislația privind viața privată și protecția datelor, în special cele prevăzute în Directiva 95/46/CE, în Directiva 2002/58/CE și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE);

J.   întrucât Tratatul de la Lisabona este în vigoare de la 1 decembrie 2009;

K. întrucât, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul va trebui să aprobe textul Tratatului ACTA înaintea intrării sale în vigoare în Uniunea Europeană;

 

L.  întrucât Comisia s-a angajat să furnizeze Parlamentului European informații imediate și complete în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale,

 

1.  subliniază faptul că de la 1 decembrie 2009 Comisia are obligația legală de a informa Parlamentul European de îndată și pe deplin în toate etapele negocierilor internaționale;

2.  își exprimă preocuparea cu privire la lipsa unui proces transparent de desfășurare a negocierilor privind ACTA, fapt ce contravine literei și spiritului TFUE; este profund îngrijorat că nu s-a stabilit niciun temei juridic înainte de începerea negocierilor privind ACTA și că nu s-a cerut aprobarea Parlamentului pentru mandatul de negociere;

3.  invită Comisia și Consiliul să acorde publicului și Parlamentului acces la textele și sintezele negocierilor privind ACTA, în conformitate cu tratatul și cu Regulamentul nr. 1049/2001 din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

4.  invită Comisia și Consiliul să își ia în mod proactiv angajamentul, împreună cu partenerii la negocierile privind ACTA, de a exclude orice alte negocieri cu caracter confidențial din oficiu și să informeze la timp și pe deplin Parlamentul în legătură cu inițiativele adoptate în această direcție; se așteaptă din partea Comisiei să înainteze propuneri înainte de următoarea rundă de negocieri din Noua Zeelandă din aprilie 2010, să solicite ca problema transparenței să fie inclusă pe ordinea de zi a acelei reuniuni și să informeze Parlamentul European cu privire la rezultatul acestei runde imediat după încheierea ei;

5.  subliniază că, cu excepția cazului în care este informat imediat și pe deplin cu privire la toate etapele negocierilor, Parlamentul își rezervă dreptul de a lua măsurile care se cuvin, inclusiv de a înainta o acțiune în fața Curții de Justiție pentru a-și proteja prerogativele;

6.  invită Comisia să facă o evaluare a impactului aplicării ACTA asupra drepturilor fundamentale și protecției datelor, asupra eforturilor întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile menite să asigure respectarea DPI și asupra comerțului electronic, înainte ca UE să își dea acordul asupra unui text consolidat de tratat ACTA, precum și să consulte la timp Parlamentul cu privire la rezultatele acestei evaluări;

7.  salută declarațiile Comisiei conform cărora orice acord ACTA se va limita la aplicarea DPI existente, fără a prejudicia elaborarea normelor de drept material în domeniul proprietății intelectuale în Uniunea Europeană;

8.  invită Comisia să continue negocierile privind ACTA pentru a îmbunătăți eficacitatea sistemului de respectare a DPI împotriva contrafacerii;

9.  îndeamnă Comisia să se asigure că aplicarea dispozițiilor ACTA, în special a dispozițiilor sale privind procedurile de asigurare a respectării drepturilor de autor în mediul digital, este în deplină conformitate cu acquis-ul comunitar; solicită să nu se întreprindă percheziții personale la granițele UE și cere clarificarea completă a tuturor clauzelor care ar permite efectuarea de percheziții fără mandat și confiscarea dispozitivelor de stocare a informațiilor, cum ar fi laptopurile, telefoanele mobile și playerele MP3 de către autoritățile vamale și de frontieră;

10. consideră că, pentru a respecta drepturile fundamentale, cum ar fi dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la viață privată, respectând totodată pe deplin principiul subsidiarității, acordul propus nu ar trebui să permită introducerea unor așa-numite proceduri de „ripostă în trei etape”, în conformitate deplină cu decizia Parlamentului de la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva (de modificare) 2009/140/CE care cere introducerea unui alineat (3a) nou la articolul 1 din Directiva 2002/21/CE în ceea ce privește problema politicii „ripostei în trei etape”;

11. subliniază faptul că viața privată și protecția datelor sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, recunoscute la articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care trebuie respectate în toate politicile și reglementările adoptate de UE în temeiul articolului 16 din TFUE;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor care participă la negocierile privind ACTA.

(1)

Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2010)0009.

(2)

Texte adoptate la acea dată, P6_TA(2009)0114.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0634.

Ultima actualizare: 19 mai 2010Notă juridică