Postup : 2010/2594(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0181/2010

Predkladané texty :

RC-B7-0181/2010

Rozpravy :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0059

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 123kWORD 72k
9.3.2010
PE439.697v01-00}
PE439.698v01-00} RC1
 
B7-0181/2010}
B7-0182/2010} RC1

predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR (B7‑0181/2010)

GUE/NGL (B7‑0182/2010)


o nariadení, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií


Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos v mene poslaneckého klubu PPE
Kader Arif, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D
Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE
Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE
Robert Sturdy v mene skupiny ECR
Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o nariadení, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií   

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), a najmä na jej splnomocňujúcu doložku z roku 1979,

–   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 5. júna 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 (2007/0289(CNS)),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008,

–   so zreteľom na kapitolu 1 hlavy V Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–   so zreteľom na článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže splnomocňujúca doložka je právnym základom WTO pre systém všeobecných colných preferencií (GSP),

B.  keďže od roku 1971 Spoločenstvo udelilo obchodné preferencie rozvojovým krajinám v rámci svojho systému všeobecných colných preferencií,

C. keďže Komisia konzultovala s Parlamentom návrh nariadenia Rady o GSP na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 (KOM(2007)0857),

D. keďže Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009,

E.  keďže v súlade s kapitolou 1 hlavy V ZEÚ, sa musia kroky Únie na medzinárodnej scéne riadiť zásadami demokracie, právneho štátu, ako aj univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd a musia podporovať udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových krajín, pričom hlavným cieľom je odstrániť chudobu,

F.  keďže podľa článku 207 ZFEÚ Parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom musia prostredníctvom nariadení prijať opatrenia vymedzujúce rámec na uskutočňovanie spoločnej obchodnej politiky,

1.  Uznáva význam systému všeobecných preferencií, ktorý umožňuje rozvinutým krajinám poskytnúť nerecipročné preferenčné zaobchádzanie s výrobkami pochádzajúcimi z rozvojových krajín;

2.  zdôrazňuje, že vytvorenie GSP zo strany Európskeho spoločenstva sa v roku 1971 vysvetľovalo ako nástroj na vyriešenie nerovnováhy v obchode medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a očakávalo sa, že prispeje k ich udržateľnému rozvoju; domnieva sa, že to bol nástroj ES a EÚ v oblasti obchodu na pomoc rozvojovým krajinám pri vytváraní príjmov prostredníctvom medzinárodného obchodu, ktorý tak prispel k ich udržateľnému rozvoju a dobrému riadeniu;

3.  konštatuje, že platnosť súčasného nariadenia o GSP sa skončí 31. decembra 2011, vzhľadom na čas potrebný na prijatie nového nariadenia bežným legislatívnym postupom preto vyzýva Komisiu, aby navrhla revidované nariadenie o GSP Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 1. júna 2010;

4.  domnieva sa, že preferencie udeľované v rámci GSP by sa mali zamerať na rozvojové krajiny, ktoré ich najviac potrebujú, takže nový zoznam prijímajúcich krajín by mal odrážať aktuálnu hospodársku situáciu rozvojových krajín;

5.  zdôrazňuje, že všetky krajiny využívajúce výhody systému GSP+ by súlade s článkom 15 ods. 1 mali nielen ratifikovať, ale aj účinne vykonávať všetkých 27 dohovorov MOP a OSN uvedených v prílohe III nariadenia o GSP;

6.  zdôrazňuje, že je potrebná väčšia transparentnosť a demokratická zodpovednosť pri spôsobe začatia a vykonávania vyšetrovacích postupov; žiada preto, aby ho Komisia plne informovala a primerane zapojila do všetkých etáp postupov GSP a GSP+, aj v súvislosti s návrhom Rady o zozname prijímajúcich krajín;

7.  naliehavo žiada Komisiu, aby predtým, ako súčasné nariadenie prestane platiť, a včas pre diskusiu o nasledujúcom nariadení, predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o stave ratifikácie a vykonávania 27 dohovorov zo strany každej z krajín využívajúcich osobitné stimulačné dohovory; vyzýva Komisiu, aby v revidovanom nariadení o GSP vymedzila monitorovacie orgány, ktoré majú odporučiť, či má konkrétna krajina na účinné vykonávanie niektorého z dohovorov prijať dodatočné kroky, vyhlasuje, že v tejto správe musí Komisia zároveň zhodnotiť účinnosť osobitných stimulačných dohovorov pri dosahovaní ich zámerov a prípadne odporučiť revíziu prílohy III;

8.  žiada Komisiu, aby v revidovanom nariadení o GSP umožnila pravidelné hodnotenie dodržiavania záväzkov v rámci GSP+ zo strany každej prijímajúcej krajiny, a tým zabezpečila, aby sa nevyskytol žiadny z dôvodov na dočasné zrušenie preferenčných dohovorov uvedených v článku 15 ods. 1 a 2 a článku 16 ods. 1 a 2; žiada, aby bola táto výročná správa zaslaná Parlamentu a Rade;

9.  vyzýva Komisiu, aby predtým, ako zreviduje systém, vykonala hodnotenie vplyvu dôsledkov GSP za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2009, a zhodnotila, nakoľko boli jej pôvodné ciele splnené v súvislosti so sociálno-ekonomickými ukazovateľmi relevantnými pre každú krajinu a najmä cieľ odstraňovania chudoby; vyhlasuje, že táto štúdia sa musí následne predložiť Parlamentu a Rade; vyhlasuje, že nový návrh revidovaného nariadenia o GSP musí riadne zvážiť výsledky hodnotenia vplyvu;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 19. mája 2010Právne oznámenie