Förfarande : 2010/2916(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0605/2010

Ingivna texter :

RC-B7-0605/2010

Debatter :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Omröstningar :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0402

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 82k
8.11.2010
PE450.423v01-00}
PE450.424v01-00}
PE450.433v01-00} RC1
 
B7-0605/2010}
B7-0606/2010}
B7-0612/2010} RC1/rev.

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:

PPE (B7‑0605)

S&D (B7‑060672010)

ALDE (B7‑0612/2010)


om krisen i EU:s djurhållningssektor


Esther Herranz García, Albert Deß för PPE-gruppen
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen
George Lyon, Liam Aylward för ALDE-gruppen
Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen
James Nicholson, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om krisen i EU:s djurhållningssektor  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2010 om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013(1),

 

–       med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om skäliga inkomster för jordbrukare: en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa(2),

 

–       med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om utvärdering och bedömning av handelsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010(3),

 

–       med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Lönsamheten för ett stort antal djuruppfödare i EU är för närvarande allvarligt hotad på grund av en kombination av faktorer, till vilka hör:

 

- De ökande kostnaderna för insatsvaror såsom bränsle och gödselmedel.

 

- De stora kostnaderna för att följa EU:s föreskrifter.

 

- Ökande konkurrens från importer från tredjeländer.

 

- Beroende av tredjeländer för foderråvara.

 

- Den senaste tidens snabbt stigande spannmålspriser, som särskilt beror på oförutsedda klimatförhållanden och de negativa effekterna av spekulation och prisvolatilitet.

 

-  De låga priser jordbrukarna får för sina köttprodukter.

 

B.  Europeiska producenter är ålagda de hårdaste regleringarna i världen vad gäller livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet, miljö, djurs hälsa och välbefinnande samt arbetsvillkor. Att uppfylla dessa extremt höga standarder bidrar avsevärt till de Europeiska producenternas produktionskostnader, och de har därmed sämre konkurrensmöjligheter än producenter i tredjeländer.

 

C.  Den nuvarande krisen i djurhållningssektorn kommer att medföra en betydande minskning av köttproduktionen i EU och kommer att få allvarliga följder för inte bara priserna utan även livsmedelssäkerheten i unionen, och kommer att leda till ett ökat importberoende.

 

D. Importer från tredjeländer har tagit marknadsandelar i Europeiska unionen och ökar ytterligare trycket på marknadspriserna för djurhållningsprodukter.

 

E.  De storskaliga investeringar som behövs inom djurhållningssektorn gör den särskilt känslig för marknadskriser.

 

F. I vissa nya medlemsstater har endast ett fåtal jordbrukare inom djurhållningssektorn kunnat tillgodogöra sig direktbetalningar och har därför haft större svårigheter att följa de hårda europeiska krav som kräver dyra investeringar.

 

G.  Svin- och fjäderfäsektorn får inget direktstöd från den gemensamma jordbrukspolitiken, saknar ett säkerhetsnät för att dämpa effekterna av svängningarna på marknaden och är ålagda EU-lagstiftningens hårdaste krav vad gäller miljö och djurs välbefinnande.

 

H.  Skillnaderna mellan de priser som konsumenterna betalar och de priser producenterna får har ökat kraftigt.

 

I. Små djuruppfödare i EU är oskiljbart kopplade till ekonomin på den europeiska landsbygden och gör stor nytta för miljön. Många finns i mindre gynnade områden utan realistiska produktionsalternativ.

 

J. Situationen på nötköttsmarknaden är nära kopplad till utvecklingen inom mejerisektorn eftersom 70 procent av EU:s nötköttsproduktion kommer från mjölkkor.

 

K. EU:s mejerisektor har varit utsatt för extrema marknadssvängningar sedan 2007, vilket har haft en negativ inverkan på mjölkböndernas inkomster och möjligheter att på ett hållbart sett producera bra mat för europeiska konsumenter.

 

L. Kommissionens data om hur livsmedelskedjan fungerar visar att det finns ett behov av att öka insynen och ta fram mer information om produktion och marknadsutveckling.

 

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 får tillräckligt stöd för att garantera driften för alla EU:s jordbrukare, inklusive producenter inom djurhållningssektorn. Parlamentet betonar att man i detta sammanhang måste garantera rättvis konkurrens mellan jordbrukare i de olika medlemsstaterna.

 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa effektiva och flexibla marknadsmekanismer inom djurhållningssektorn och inrätta de åtgärder som behövs för att begränsa de effekter som medför prisvolatilitet och spekulation inom hela jordbrukssektorn.

 

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa de marknadsmekanismer som finns tillgängliga för att lindra den nuvarande krisen inom sektorn för grisköttsproduktion och andra djurhållningssektorer.

 

4.  Parlamentet uppmärksammar kommissionens avsikt att i slutet av november 2010 frigöra 2,8 miljoner ton spannmål som för närvarande interventionslagras, genom ett upphandlingsförfarande.

 

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå marknadsinstrument som ska garantera en lämplig spannmålsförsörjning för djurfoderändamål. Parlamentet anser att ett säkerhetsnät bör tillämpas inom samtliga spannmålssektorer med ett minimiinterventionspris för upphandlingssystemet.

 

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att bekämpa överdriven spekulation på gemenskapsmarknaderna liksom på världsmarknaderna, framför allt inom ramen för det nya direktivet om finansiella instrument.

 

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå flexibla marknadsmekanismer som medger att unionen kan reagera snabbare på kritiska situationer inom den samlade marknadsordningen (artikel 186).

 

8. Europaparlamentet stöder ett snabbt införande av en proteinplan för EU som ska främja odlandet av protein- och baljväxter, vilket även skulle vara betydelsefullt för att minska utsläppen av växthusgaser.

 

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med ökad konsolidering säkerställa fria marknadsfunktioner inom leveranssektorn, däribland för gödningsmedel, eftersom energi och gödningsmedel är absolut nödvändiga för jordbruksproduktion och livsmedelssäkerhet.

 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken beakta vissa särskilt känsliga djurhållningssektorer – exempelvis nötköttsproduktion på betesmark – och de orättvisa villkor under vilka de konkurrerar med tredjeländer.

 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga särskilda åtgärder vid nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken för att undvika allvarliga förluster av EU‑bidrag till jordbrukare med djuruppfödning som bedriver ett hållbart jordbruk.

 

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka åtgärderna till stöd för djurhållningssektorn i mindre gynnade områden.

 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt sträva efter att förenkla och minska den byråkrati som åläggs jordbrukare inom djurhållningssektorn.

 

14.  Europaparlamentet anser att Europeiska unionen måste ges ett instrument med vilket den kan göra prognoser av trender på världsmarknaderna.

 

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta de höga kostnaderna för att följa lagstiftningen om djurs välbefinnande, i synnerhet som dessa kostnader inte återspeglas i försäljningspriset. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att importer från tredjeländer överensstämmer med EU:s standarder om djurs välbefinnande för att förhindra orättvis konkurrens. Parlamentet betonar att svin- och fjäderfäsektorerna under de närmaste åren kommer att tvingas följa ännu hårdare krav, utan att få stöd från EU.

 

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av att införa nya bestämmelser om djurs välbefinnande, och betonar att gällande lagstiftning – oberoende av om den är generell lagstiftning eller särlagstiftning – ska genomföras fullt ut.

 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en stärkt ställning för producentorganisationerna inom alla djurhållningssektorer för att de ska kunna förhandla fram bättre priser för sina produkter samtidigt som man tar hänsyn till produktionskostnaderna.

 

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut ta hänsyn till de europeiska producenternas intressen i de bilaterala förhandlingarna med Mercosur och andra tredjeländer genom att undvika alla eftergifter som riskerar att skada djurhållningssektorn i EU.

 

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

 

(1)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0286.

(2)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0302.

(3)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0130.

Senaste uppdatering: 9 november 2010Rättsligt meddelande