NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ,
PDF 90kWORD 39k
19. června 2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
který v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu
předložila Véronique De Keyser
za skupinu PSE
k jednáním směřujícím k uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé

Doporučení Evropského parlamentu Radě k jednáním směřujícím k uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé 
B6‑0373/2006

Evropský parlament,

–  s ohledem na v současnosti projednávaný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé (KOM(2004)0808)(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, a zejména na usnesení ze dne 8. září 2005 o situaci politických vězňů v Sýrii(2) a usnesení ze dne 15. června 2006(3),

–  s ohledem na rezoluce Organizace spojených národů o vztazích mezi Sýrií a Libanonem, a zejména na rezoluce1680 (2006) Rady bezpečnosti ze dne 17. května 2006 a poslední zprávu pana Serge Brammertze, vedoucího nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, ze dne 14. června 2006,

–  v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Sýrie v současnosti prochází přechodným obdobím, které může vyústit v sociálně tržní hospodářství, demokratičtější politický režim a lepší dodržování lidských práv,

B.  vzhledem k tomu, že uzavření budoucí dohody o přidružení a posílení vztahů mezi Evropskou unií a Sýrií, v duchu vzájemného respektu, může tento vývoj podpořit,

C.  vzhledem k tomu, že pro podepsání a ratifikaci dohody o přidružení jsou klíčové konečné závěry nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise o vražedném atentátu na bývalého libanonského premiéra Rafika Haririho,

1.  vyzývá Radu, aby vyvinula větší iniciativu s cílem dospět k podepsání této dohody a dává jí tato doporučení:

   a)respektovat skutečnost, že návrh dohody EU – Sýrie byl vypracován po vzoru ostatních platných evropsko-středomořských dohod o přidružení, ale zároveň obsahuje nová ustanovení týkající se zejména oblastí nešíření zbraní, boje proti terorismu, snižování cel a práva na usazování, což učinilo vyjednávání složitějším;
   b)vzít v úvahu politické signály, které vyslal 10. regionální kongres strany BAATH, z nichž nejpatrnější je změna ve vedení této strany ve prospěch mladších politiků;
   c)působit na syrskou vládu s cílem dosáhnout odvolání výjimečného stavu, což by umožnilo přispět k rozvoji právního státu a zároveň přitom respektovat duch článku 2 dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a parlamentu a vládě Sýrie.

(1) Úř. věst. C 55, 4.3.2005, s. 7.
(2) Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2005)0340.
(3) Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2006)0279.

Poslední aktualizace: 27. června 2006Právní upozornění