Postup : 2008/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0214/2008

Předložené texty :

B6-0214/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0192

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 99kWORD 56k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0209/2008
29. dubna 2008
PE401.525v01-00
 
B6‑0214/2008
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládá Caroline Lucas
za skupinu Verts/ALE
o Transatlantické hospodářské radě

Usnesení Evropského paramentu o Transatlantické hospodářské radě 
B6‑0214/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem zejména na své usnesení o transatlantických vztazích ze dne 25. dubna 2007 a na svá usnesení ze dne 1. června 2006 o hospodářských vztazích mezi EU a USA a o Dohodě o transatlantickém partnerství mezi EU a USA,

–  s ohledem na výsledek summitu EU a USA konaného ve Washingtonu dne 30. dubna 2007 a na Rámec pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, kterým se zakládá Transatlantická hospodářská rada (TEC),

–  s ohledem na společné prohlášení a na zprávu o pokroku, kterou na své první schůzi dne 9. listopadu 2007 přijala Transatlantická hospodářská rada (TEC),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o změně klimatu, zejména na usnesení ze dne 16. listopadu 2005, 26. října 2006 a ze dne14. února 2007,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. září 2007 o bezpečnosti výrobků a zejména hraček,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že mír, demokracie, lidská práva a právní stát, mezinárodní právo, udržitelné hospodářství a udržitelný rozvoj jsou společně sdílené hodnoty, které vytvářejí základ pro transatlantické partnerství, jež je základním kamenem vnější politiky EU a rovněž její globální hospodářské politiky,

B.  vzhledem k tomu, že s ohledem na svou dominantní hospodářskou roli ve světě sdílejí transatlantičtí partneři odpovědnost za stav globálního hospodářského řízení a řešení celosvětových hospodářských problémů, zejména těch problémů, které souvisejí se stávající krizí na klíčových finančních trzích, rostoucí nestabilitou v nastavení měnových parametrů a obchodních vztahů, s probíhající či vracející se krizí v oblasti dluhů některých z nejchudších zemí a  se stále otřesnějšími rozdíly v bohatství mezi jednotlivými zeměmi a uvnitř zemí,

C.  vzhledem k tomu, že pevné a fungující partnerství mezi EU a USA je klíčovým nástrojem pro utváření celosvětového rozvoje při dodržování společných hodnot a na základě účinného multilateralismu a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že aby partneři tohoto cíle dosáhli, je nezbytné silné a jednotné vedení,

D.  vzhledem k tomu, že transatlantické hospodářské vazby budou mít globální dopady a bude tedy nutné vzít náležitě v úvahu zájmy ostatních ekonomických aktérů, zemí a národů, aby došlo k rovnoměrnějšímu sdílení prosperity a úspěšnému řešení globálních problémů ve vzájemně propojených oblastech bezpečnosti, globálního hospodářského řízení, životního prostředí a snižování chudoby,

E.  vzhledem k tomu, že krátkozraké a přehnaně asertivní obchodní politiky USA a EU rozhodujícím způsobem přispěly k hrozbě selhání kola obchodních jednání v rámci WTO v Dohá, a oslabily tak globální podporu mnohostranného přístupu při stanovování spravedlivých a rovných obchodních pravidel,

1.  bere na vědomí projekt prohlubování transatlantické hospodářské integrace, která byla zahájena na summitu EU a USA v roce 2007 přijetím „Rámce pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými“ a vytvořením Transatlantické hospodářské rady (TEC), jež má kontrolovat a podporovat program nastíněný v tomto rámci;

2.  připomíná desetiletí poměrně namáhavého a marného transatlantického úsilí o posílení hospodářské integrace a naléhavě vyzývá TEC, aby přijala to, že existuje mnoho rozdílných přístupů k sociální funkci hospodářské politiky, a aby zakládala svůj přístup na malých a jasných krocích vedoucích k odstranění zbytečných překážek transatlantické spolupráce;

3.  bere na vědomí ustanovení poradní skupiny pro TEC, kterou tvoří zástupci transatlantického dialogu zákonodárců, transatlantického dialogu podniků a transatlantického dialogu spotřebitelů;

4.  vyzývá, aby byl transatlantický pracovní dialog a transatlantický dialog o životním prostředí oživen a zapojen do práce poradní skupiny pro TEC, aby tak v rámci transatlantické regulační spolupráce mohly být využity osvědčené postupy pro řešení sociálních a zdravotních otázek, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, což by usnadnilo vytvoření udržitelnějšího transatlantického trhu;

5.  zdůrazňuje, že vytvoření jednotných norem pro obchod a investování, o kterém se diskutovalo na schůzi TEC v listopadu 2007 v souvislosti s plánem dosáhnout v roce 2009 v rámci dohod o obchodním partnerství mezi EU a USA vzájemného uznávání, nesmí vést k sestupné harmonizaci sociálních a zdravotních norem a norem životního prostředí;

6.  znovu opakuje, že různé tzv. jiné než celní překážky obchodu a investování jsou způsobeny záměrnými činnostmi zákonodárných orgánů, jež byly vytvořeny za účelem podpory sociálních a zdravotních cílů a cílů v oblasti kultury a životního prostředí, a tudíž nesmí být odstraněny bez příslušného legislativního aktu; v tomto ohledu připomíná zásadní úlohu vnitrostátních parlamentů, Evropského parlamentu a Kongresu USA při sledování procesu standardního nastavování a odstraňování překážek obchodu a investování;

7.  vyzývá proto představitele EU a USA a spolupředsedy TEC, aby brali v úvahu rozhodující význam, který mají zákonodárci pro dlouhodobý úspěch procesu a nabádá je, aby do činnosti TEC plně a přímo zapojili i zástupce transatlantického dialogu zákonodárců;

8.  zdůrazňuje, že dohoda, o jejíž uzavření TEC za přispění Brazílie usiluje do konce roku 2008 a která se týká společných norem pro agropaliva, bude i nadále nepřijatelná a nedostačující, pokud nebude odkazovat na co nejvyšší úroveň norem udržitelnosti životního prostředí v oblasti rostlinné výroby agropaliv;

9.  vyzývá TEC, aby podpořila moratorium na produkci agropaliv z potravinářských plodin, dokud nebude důkladně vyhodnocen dopad této produkce na globální zajišťování potravin;

10.  považuje narůstající komparativní obchodní výhody USA, jež vznikly v důsledku odmítnutí Kjótského protokolu, za druh ekologického dumpingu, který musí EU vyrovnávat prostřednictvím nápravných opatření, jako je například úprava daní na hranicích;

11.  vyzývá vládu USA, aby upustila od dalšího zpochybňování právních předpisů a postupů EU v oblasti dovozních licencí, označování a sledovatelnosti geneticky modifikovaných potravin a krmiv;

12.  vyzývá kanadskou vládu a vládu USA, aby upustily od odvetných opatření zaměřených na dovozy z EU, která jsou reakcí na zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa, a aby přijaly vědecké důkazy prokazující, že hormony užívané při produkci hovězího masa, jako je například 17-beta-estradiol, jsou karcinogenní a genotoxické, a představují tudíž nepřijatelné riziko; naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby se odvolala proti rozhodnutí, které v tomto případu vydala Světová obchodní organizace dne 30. března 2008 a které umožňuje USA a Kanadě nutit Evropě hormonálně ošetřené hovězí maso;

13.  vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi celními orgány a orgány dohledu nad trhem EU a USA s cílem zajistit přiměřenou kontrolu na vnějších hranicích, která zamezí tomu, aby se ke spotřebitelům dostávaly nebezpečné výrobky, zejména nebezpečné hračky; vyzývá USA a členské státy EU, aby zavedly přísnější uplatňování právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků, zejména hraček, a aby zavedly důraznější vnitrostátní kontroly;

14.  nadále má pochybnosti o verzi návrhu smlouvy o společném otevřeném investování EU a USA ze dne 3. dubna 2008, která v době hrozícího finančního kolapsu podporuje neomezenou svobodu investování, a vyjadřuje své hluboké znepokojení nad nedostatkem transparentnosti a odpovědnosti u několika finančních a investičních produktů a zejména zdůrazňuje, že investice státních investičních fondů musí být předmětem politických rozhodnutí;

15.  vyzývá TEC, aby aktivně podporovala prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS, které usnadňuje přístup k lékům zachraňujícím život zemím, které nedisponují výrobními kapacitami pro farmaceutické produkty; ostře se ohrazuje proti iniciativě USA zahrnout do veškerých bilaterálních dohod sjednaných s rozvojovými zeměmi doložky, na jejichž základě se tyto země vzdávají práva uplatňovat v rámci TRIPS ustanovení dohody z Dohá, které jim umožňuje vyrábět a dovážet generické léky potřebné pro boj s hlavními problémy veřejného zdraví (AIDS, tuberkulóza atd.);

16.  domnívá se, že nejdůležitějším úkolem evropské části Transatlantické hospodářské dohody je přesvědčit transatlantické partnery EU o tom, že je třeba dosáhnout do roku 2012 dalekosáhlého, ambiciózního a právně závazného režimu v oblasti emisí skleníkových plynů na období po Kjótském protokolu a vytvořit velký transatlatlantický projekt investování a výměny technologií v oblasti výroby energie, která je bezpečná a nezpůsobuje znečištění;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států, prezidentovi a Kongresu Spojených států amerických.

Poslední aktualizace: 5. května 2008Právní upozornění