Postup : 2008/2621(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0385/2008

Předložené texty :

B6-0385/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0406

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 104kWORD 55k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0377/2008
1. září 2008
PE410.787
 
B6‑0385/2008
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva a Filip Kaczmarek
za skupinu PPE-DE,
o 5. rozvojovém cíli tisíciletí (zdraví nastávajících a čerstvých matek)

Usnesení Evropského parlamentu o 5. rozvojovém cíli tisíciletí (zdraví nastávajících a čerstvých matek) 
B6‑0385/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na 5. rozvojový cíl tisíciletí (zdraví nastávajících a čerstvých matek), jehož cílem je „snížit v období let 1990 až 2015 mateřskou úmrtnost o tři čtvrtiny a dosáhnout univerzálního přístupu k reprodukčnímu zdraví“,

–  s ohledem na Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci vnější činnosti(1),

–  s ohledem na Deklaraci práv dítěte, kterou OSN podepsala dne 20. listopadu 1959 a podle níž „musí být dítěti a jeho matce poskytována zvláštní péče a ochrana, včetně dostatečné prenatální a postnatální péče“, a s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, podle níž signatářské státy „budou zajišťovat, aby se matkám dostalo řádné prenatální a postnatální zdravotní péče“,

–  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji přijatý dne 22. listopadu 2005(2), v němž se uvádí, že „hlavním a průřezovým cílem rozvojové spolupráce EU je odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů tisíciletí“,

–  s ohledem na schůzku na vysoké úrovni konanou v sídle OSN v New Yorku dne 25. září 2008, na níž se bude jednat o rozvojových cílech tisíciletí,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zdraví nastávajících a čerstvých matek je oblastí, která v rámci plnění rozvojových cílů tisíciletí vykazuje nejmenší pokrok, a vzhledem k tomu, že 5. rozvojový cíl tisíciletí proto patří mezi cíle, u kterých je nejmenší pravděpodobnost, že budou do roku 2015 splněny, a to zejména v subsaharské Africe,

B.  vzhledem k tomu, že komplikace v těhotenství a při porodu jsou hlavními příčinami úmrtí a postižení žen v rozvojových zemích, a to zejména v subsaharské Africe a v Asii, kde si každoročně vyžádají život více než půl milionu žen,

C.  vzhledem k tomu, že těmto úmrtím by bylo možné pomocí zdravotních zákroků předcházet (podle Populačního fondu OSN je přítomnost kvalifikovaných porodních asistentek a přístup k pohotovostní porodnické péči nejdůležitějším prostředkem snižování mateřské úmrtnosti), avšak přístup mnoha žen v rozvojových zemích ke zdravotní péči o matky omezují vzdálenost a chudoba,

D.  vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost a postižení snižují příjem rodiny, zanechávají za sebou obrovské množství sirotků, kteří jsou zvláště ohroženi nemocemi a chudobou, a nutí malé dívky k tomu, aby odešly ze školy a staraly se o své sourozence,

E.  vzhledem k tomu, že přibližně 60 % dospělých nositelů viru HIV tvoří ženy a že právě HIV/AIDS a malárie jsou nejvýznamnějšími příčinami mateřských úmrtí; vzhledem k tomu, že HIV se může během těhotenství, porodu či při kojení přenést z matky na dítě,

F.  vzhledem k tomu, že HIV/AIDS má rovněž velmi negativní dopad na zdravotnictví v rozvojových zemích, a to nejen kvůli nakaženým pracovníkům ve zdravotnictví, ale i kvůli tomu, že zdravotnický personál a finanční prostředky jsou za účelem pokrytí rostoucích potřeb služeb v souvislosti s HIV/AIDS odváděny z jiných základních zdravotních služeb,

G.  vzhledem k tomu, že pokud se zdostupněním veškerých informací o sexuálním a reprodukčním zdraví a zpřístupněním služeb a potřebného vybavení podaří posílit postavení žen, budou mít ženy lepší pozici ve snaze o bezpečný sex a ochranu před pohlavně přenosnými chorobami, včetně viru HIV; vzhledem k tomu, že je třeba podporovat opatření na ochranu žen před pohlavně přenosnými chorobami navržená Komisí, zejména finanční podporu vývoje mikrobicidů a vakcín, a navržená opatření zaměřená na reprodukční zdraví;

H.  vzhledem k tomu, že konkrétní problém týkající se žen, velmi často mladých žen, které nemají přístup ke službám v oblasti reprodukčního zdraví a u nichž často v důsledku komplikovaného porodu bez pomoci dochází ke vzniku porodní píštěle, která, není-li léčena, je příčinou tíživého zdravotního stavu a sociální stigmatizace,

I.  vzhledem k tomu, že píštěl a jiná onemocnění pohlavních orgánů jsou vážným zdravotním problémem v mnoha rozvojových zemích,

J.  vzhledem k tomu, že určujícími faktory mateřské úmrtnosti jsou zeměpisná oblast, hospodářská situace a dosažené vzdělání, a k největšímu počtu mateřských úmrtí tedy dochází u žen žijících na venkově, chudých žen a žen, jimž se nedostalo vzdělání,

K.  vzhledem k tomu, že Evropská unie by se měla zhostit své důležité úlohy při zajišťování a prosazování mezinárodní odezvy na problémy spojené se zdravím nastávajících a čerstvých matek,

1.  vyzývá rozvojové země, aby učinily zdraví nastávajících a čerstvých matek jednou z priorit svých strategií zaměřených na snížení chudoby; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby v rámci spolupráce s rozvojovými zeměmi na tuto oblast kladly důraz a toto úsilí více podpořily hospodářsky, politicky i technicky;

2.  připomíná a zdůrazňuje závazek a příspěvek EU k naplňování rozvojových cílů tisíciletí, který je vyjádřen v Evropském konsensu o rozvoji;

3.  připomíná, že se členské státy EU zavázaly dosáhnout do roku 2015 toho, aby bylo na oficiální rozvojovou pomoc vynakládáno 0,7 % HND, a vyzývá členské státy, jež se odchýlily od cesty k naplnění tohoto cíle, aby zvýšily své úsilí;

4.  vyzývá EU, aby vytrvala ve svém úsilí o zlepšování zdraví nastávajících a čerstvých matek v rozvojových zemích a toto úsilí dále zvyšovala, zejména, pokud jde o zajištění přístupu k bezpečné a spolehlivé zdravotní péči a službám o nastávající a čerstvé matky, boj proti nemocem z chudoby a řešení problémů zdravotnictví, jako je nedostatek kvalifikovaných zdravotníků;

5.  vyzývá k posílení vnitrostátních zdravotních programů testování na HIV před těhotenstvím a v jeho průběhu, antiretrovirální léčby těhotných žen, jež jsou HIV pozitivní, a opatření k předcházení přenosu viru HIV, jako jsou např. informační kampaně a osvěta;

6.  vyzývá k přijetí dalších opatření k boji proti malárii, mimo jiné rozšířenějším využíváním ochranných sítí nad lůžko, které jsou ošetřeny insekticidem;

7.  požaduje, aby se strategie týkající se zdraví nastávajících a čerstvých matek neomezovaly pouze na boj proti závažným nemocem z chudoby, ale aby byla náležitá pozornost věnována rovněž vážné situaci mnoha žen, které sužuje píštěl a jiné méně známé nemoci z chudoby;

8.  vyzývá země, které dosud nezavedly zákaz škodlivých praktik a tradic, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů, aby za tímto účelem učinily kroky a podporovaly informační kampaně;

9.  vyzývá rozvojové země, aby za podpory mezinárodního společenství přijaly k problémům spojeným se zdravím nastávajících a čerstvých matek i horizontální přístup, aby zvýšené úsilí zaměřené na rozvoj vedlo k udržitelnému růstu, zlepšení infrastruktury a dostupnosti vody a hygieny a ke zlepšení v dalších oblastech, které ovlivňují výskyt těchto problémů;

10.  požaduje, aby byla zvláštní pozornost věnována opatřením na zlepšení hygieny v domácnostech a na používání mýdla – podle některých studií účinnějším než zlepšení kvality vody při snižování rizika průjmových onemocnění –, protože tato onemocnění mohou být smrtelná a těhotné a kojící ženy jsou jimi zvláště ohroženy;

11.  požaduje, aby byla zavedena důraznější opatření s cílem řešit dýchací potíže, které pocházejí z nedostatečného odvětrávání kamen a sporáků a jež jsou pro zdraví nastávajících a čerstvých matek zvláště škodlivé;

12.  vyzývá rozvojové země, aby při vytváření svých rozvojových strategií kladly větší důraz na základní vzdělávání, zejména pro dívky z venkovských oblastí, u kterých je nejmenší pravděpodobnost, že budou mít možnost chodit do školy; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby toto úsilí nadále podporovaly;

13.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU a mezinárodní společenství podpořily regionální spolupráci s cílem podpořit sdílení dovedností, odbornou přípravu a budování kapacit, porovnávání osvědčených postupů a spojení zdrojů v oblasti zdravotní péče o nastávající a čerstvé matky; podtrhuje, že taková spolupráce může být užitečná především při řešení složitých zdravotních situací, jež nastanou v důsledku konfliktu nebo neštěstí;

14.  naléhavě vyzývá Komisi, aby z boje proti sexuálnímu násilí učinila prioritu v oblastech krizí a konfliktů v průběhu humanitární fáze i poválečné rekonstrukce;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, vládám a parlamentům všech rozvojových zemí a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) KOM(2005)179.
(2) Rada Evropské unie 14820/05.

Poslední aktualizace: 2. září 2008Právní upozornění