Postup : 2008/2621(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0388/2008

Předložené texty :

B6-0388/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0406

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 122kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0377/2008
1. září 2008
PE410.790
 
B6‑0388/2008
který na základě prohlášení Rady
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber a Sophia in 't Veld
za skupinu ALDE,
o mateřské úmrtnosti před konáním summitu OSN dne 25. září – zhodnocení výsledků při dosahování rozvojových cílů tisíciletí

Usnesení Evropského parlamentu o mateřské úmrtnosti před konáním summitu OSN dne 25. září – zhodnocení výsledků při dosahování rozvojových cílů tisíciletí 
B6‑0388/2008

Evropský parlament,

-  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí, jež byly přijaty na summitu tisíciletí OSN v září 2000,

-  s ohledem na zprávu Komise o rozvojových cílech tisíciletí v letech 2000–2004 (SEK(2004)1379),

-  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Bruselu ve dnech 16. a 17. prosince 2004, v nichž Evropská unie v plném rozsahu potvrdila svůj závazek splnit rozvojové cíle tisíciletí a zajistit soudržnost svých politik,

-  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (SEK(2007) 332),

-  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2008 o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2007/2182(INI)),

-  s ohledem na svá usnesení ze dne 12. dubna 2005 o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí (MDG) a ze dne 20. června 2007 o rozvojových cílech tisíciletí – v půli cesty,

-  s ohledem na svá usnesení ze dne 17.listopadu 2005 o rozvojové strategii pro Afriku a ze dne 25. října 2007 o současných vztazích mezi EU a Afrikou,

-  s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září 1995 v Pekingu, na zde přijatou deklaraci a akční platformu a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking + 5 a Peking + 10 o nových činnostech a iniciativách zaměřených na uplatňování Pekingské deklarace ze dne 9. června 2000 a akční platformy ze dne 11. března 2005,

-  s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících na půdě Rady, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie „Evropský konsensus“ (Evropský konsensus o rozvoji), který byl podepsán dne 20. prosince 2005, a na Evropský konsensus o humanitární pomoci z prosince 2007,

-  s ohledem na výroční zprávy Populačního fondu OSN o stavu světové populace – „Slib rovnosti: rovnost mezi ženami a muži, reprodukční zdraví a rozvojové cíle tisíciletí“ z roku 2005 a „Cesta za nadějí: ženy a mezinárodní migrace z roku 2006“,

-  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)),

-  s ohledem na Protokol o právech žen v Africe, známý též jako „Maputský protokol“, který vstoupil v platnost dne 26. října 2005, a na akční plán z Maputa o uskutečňování kontinentálního politického rámce v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví a práv na léta 2007–2010, který byl přijat na zvláštním zasedání Africké unie v září 2006,

-  s ohledem na mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v září roku 1994 v Káhiře, na akční program přijatý v Káhiře a na následné závěrečné dokumenty přijaté na zvláštním zasedání OSN Káhira+5 o dalších opatřeních k provedení akčního programu z roku 1999,

-  s ohledem na bruselský akční rámec a doporučení o zdraví pro udržitelný rozvoj, které v říjnu 2007 v Bruselu přijali ministři zdravotnictví skupiny afrických, karibských a tichomořských států (země AKT),

-  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který vstoupil v platnost dne 3. ledna 1976, a zejména na článek 12 tohoto paktu,

-  s ohledem na dokument Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva, obecnou zásadu č. 14 – právo na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví, dokument OSN E/C 12/2000/4 (2000),

-  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 3. září 1981,

-  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že závazek 186 zemí snížit do roku 2015 mateřskou úmrtnost o 75 % je rozvojovým cílem tisíciletí, který je nejdále od svého splnění,

B.  vzhledem k tomu, že každoročně během těhotenství nebo při porodu umírá více než půl milionu žen a že k 99 % těchto úmrtí dochází v rozvojových zemích; vzhledem k tomu, že v subsaharské Africe během 20 let téměř neklesla úmrtnost rodiček, kdy na každých 16 porodů připadá jedno úmrtí; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost takto představuje celosvětově nejdramatičtější nerovnováhu v oblasti zdraví, neboť úmrtnost matek dokonce převyšuje dětskou úmrtnost,

C.  vzhledem k tomu, že skupina G8 odsouhlasila balíček opatření v oblasti zdravotnictví, která v Africe pomohou vyškolit a  přijmout 1,5 milionů zdravotníků a 80 % matkám zajistí při porodu odbornou asistenci; vzhledem k tomu, že součástí balíčku je i závazek zvýšit v 36 afrických zemí s kritickým nedostatkem zdravotníků jejich počet tak, aby na 1000 lidí připadalo 2,3 pracovníka; vzhledem k tomu, že se však nehovoří o vyčlenění 10 miliard USD, což je podle aktivistů z řad občanské společnosti každoročně nezbytná částka k záchraně životů šesti milionů matek a dětí,

D.  vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost a nemocnost představuje naléhavý celosvětový problém, neboť každý rok zemře přibližně 536 000 matek a na každé úmrtí připadá nejméně 30 žen s vážnými komplikacemi, od chronických infekcí až po zranění vedoucí ke zdravotnímu postižení, jako je porodní píštěl, kterým by mohlo být lehce zabráněno, pokud by byla k dispozici základní a pohotovostní porodnická péče a služby reprodukčního zdraví,

E.  vzhledem k tomu, že úmrtí matek, kterým lze zabránit, představují porušení práva žen a dívek na život a že příčiny mateřské úmrtnosti a nemocnosti mohou přerůst i v porušování dalších lidských práv, včetně práva žen na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví a práva na nediskriminační přístup k základní zdravotní péči,

F.  vzhledem k právu na život zakotveném v článku 3 Všeobecné deklarace lidských práv OSN, v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Listině základních práv Evropské unie; vzhledem k tomu, že právo na život vládám nezakazuje pouze svévolné zabíjení, ale rovněž jim ukládá povinnost chránit občany před smrtí, které lze zabránit, včetně zbytečných úmrtí matek,

G.  vzhledem k tomu, že mezi základní lidská práva patří právo na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví, které je zakotveno v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech; vzhledem k tomu, že přístup ke kvalitní zdravotní péči má zásadní význam při snižování mateřské úmrtnosti a zahrnuje prenatální a postnatální péči, odbornou asistenci při porodu, pohotovostní porodnickou péči a plánované rodičovství,

H.  vzhledem k tomu, že právo na sebeurčení v souvislosti se sexuálním životem a reprodukcí zahrnuje právo uzavřít dobrovolně sňatek, založit rodinu a navázat sexuální vztah a právo na ochranu před sexuálním násilím a nátlakem,

I.  vzhledem k tomu že ačkoli mají ženy právo na nediskriminaci v oblasti základní zdravotní péče, počet mateřských úmrtí a postižení na celém světě svědčí o vážném problému systematické nerovnosti a diskriminace, kterým jsou ženy během svého života vystaveny,

J.  vzhledem k tomu, že ženy jsou v době těhotenství a porodu obzvláště zranitelné kvůli různým formám diskriminace, mezi něž patří nerovné postavení žen a mužů v domácnosti, tradiční praktiky poškozující zdraví žen, násilí páchané na ženách a odmítání novorozeňat ženského pohlaví; vzhledem k tomu, že Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), kterou ratifikovaly všechny členské státy EU, stanoví, že vlády musí aktivně usilovat „[o změnu] společenských a kulturních zvyklostí, pokud jde o chování mužů a žen, s cílem dosáhnout odstranění předsudků a zvyků a všech jiných praktik založených na myšlence podřazenosti nebo nadřazenosti některého z pohlaví nebo na stereotypních úlohách mužů a žen“ a zejména „ženám [zajistit] příslušné služby v souvislosti s těhotenstvím, šestinedělím a poporodním obdobím“,

K.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN zařadilo „univerzální přístup k reprodukčnímu zdraví do roku 2015“ jako jeden z dílčích cílů na seznamu rozvojových cílů tisíciletí, a to v rámci rozvojového cíle tisíciletí č. 5 – Zdraví matek,

L.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství přislíbilo v průběhu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) nové zdroje, přičemž „reprodukčnímu zdraví“ (včetně služeb v oblasti plánovaného rodičovství a zdraví matek) přiznalo v rámci úsilí o mezinárodní rozvoj ústřední postavení;

M.  vzhledem k tomu, že místo zvýšení finanční podpory je nyní celková dotace na plánované rodičovství mnohem nižší než v roce 1994, kdy ze 723 milionů USD v roce 1995 klesla na 442 milionů USD v roce 2004 v absolutních hodnotách dolaru,

N.  vzhledem k tomu, že příčiny mateřské úmrtnosti lze odstranit tak, že matkám bude poskytována bezpečná péče; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost může být zapříčiněna i  pozdním příchodem do příslušného zařízení kvůli vzdálenosti, infrastruktuře či dopravní situaci a že se pacientkám při příjmu ihned nedostane náležité péče kvůli nedostatku pracovníků nebo chybějícím dodávkám elektřiny, vody, léků a lékařských potřeb,

O.  vzhledem k tomu, že jednotlivé vlády jsou povinny poskytovat (vlastními silami nebo prostřednictvím jiných subjektů) služby zdravotní péče, na něž mají občané nárok;

P.  vzhledem k tomu, že navzdory závažnosti tohoto problému a porušování lidských práv zůstávají služby v oblasti zdravotní péče o matku na okraji programu mezinárodního společenství, které svou pozornost věnuje intervencím vůči konkrétním onemocněním, a že vysoký výskyt případů HIV přispívá ke stagnaci nebo zaostávání vývoje směřujícího k snížení mateřské úmrtnosti a nemocnosti,

Q.  vzhledem k tomu, že v postižených zemích jsou ženy a muži nedostatečně informováni o právech matek, pokud jde o jejich zdraví, a proto matky své právo na lepší péči a služby neprosazují,

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že v mnoha rozvojových zemích, a především v Africe, je rozvojový cíl tisíciletí stanovený pro mateřskou úmrtnost nejdále od svého splnění;

2.  konstatuje, že k lepšímu plnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5, který je zásadním ukazatelem celkového pokroku v rámci rozvoje, kromě vzdělávání výrazně přispívá posílení pravomocí žen;

3.  vyzývá Radu a Komisi, aby před zasedáním OSN na vysoké úrovni, kde se budou projednávat rozvojové cíle tisíciletí, učinila prioritou opatření, která povedou ke splnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5 týkajícího se zlepšení zdraví matek;

4.  vyzývá Radu Komisi, aby snížily rozdíly v počtu výskytů mateřské úmrtnosti mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi tím, že zvýší investice a přijmou opatření zaměřená na zlepšení lidských zdrojů ve zdravotnictví, dále zvýší finanční prostředky a přijmou závazky s cílem posílit systémy zdravotnictví a základní zdravotnickou infrastrukturu a vyčlení prostředky na sledování a dohled, na plnění základních úkolů veřejné zdravotní péče, činnost Společenství a další nezbytné podpůrné funkce;

5.  vyzývá Radu a Komisi, aby zvýšily úsilí v boji za předcházení mateřské úmrtnosti a nemocnosti tím, že budou rozvíjet, provádět a pravidelně hodnotit „plány činnosti“ a akční plány zmírňování celosvětového problému mateřské úmrtnosti a nemocnosti, a že zaujmou systematický přístup založený na rovnosti a uznávání lidských práv, který bude vhodně podpořen a usnadněn silnými institucionálními mechanismy a finanční podporou;

6.  vyzývá Radu a Komisi, aby rozšířily opatření týkající se zdravotních služeb pro matky v rámci primární zdravotní péče, jež budou založena na přijímání informovaných rozhodnutí, vzdělávání v oblasti bezpečného mateřství, odborné a účinné prenatální péči, programech o mateřské výživě, náležité porodní asistenci, která omezí příliš četné porody císařským řezem a poskytne první pomoc při porodních komplikacích, dále budou založena na poradenských službách pro komplikace v těhotenství, při porodu a potratu, poporodní péči a plánovaném rodičovství;

7.  vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly přístup k uceleným informacím o pohlavním a reprodukčním zdraví a příslušné zdravotní péči, aby zajistily vysokou úroveň těchto služeb a aby pro ně vyčlenily dostatečné finanční prostředky;

8.  vyzývá Radu a Komisi, aby stanovily ukazatele a kritéria pro snížení mateřské úmrtnosti (včetně dotací z veřejné rozvojové pomoci) a aby zavedly mechanismy dohledu a odpovědnosti, jež by umožnily neustálé zlepšování stávajících politik a programů;

9.  vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily shromáždění spolehlivých a aktuálních údajů, které by byly k dispozici při provádění opatření zaměřených na snižování mateřské úmrtnosti a nemocnosti;

10.  vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily školení, vytvoření kapacit a infrastruktury pro přiměřený počet odborných porodních asistentů, a tím i jejich dostupnost pro všechny těhotné ženy a dívky, a aby zajistily že tento cíl bude zohledněn v plánech činnosti a akčních plánech;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby v zemích, kde je umělé přerušení těhotenství zákonné, zajistily v maximálním rozsahu povoleném místními zákony jeho dostupné a bezpečné provádění a aby k tomuto účelu vyškolily a vybavily zdravotní personál, který zajistí komplexní a bezpečné umělé přerušení těhotenství a následnou péči; v této souvislosti podporuje usnesení Rady Evropy (ze 17. dubna 2008) o bezpečném a zákonném umělém přerušení těhotenství;

12.  odsuzuje „světové roubíkové pravidlo“, kterým USA brání zahraničním nevládním organizacím, jimž USAID (Agentura USA pro mezinárodní rozvoj) poskytuje dotace na plánované rodičovství, využívat vlastní, neamerické fondy k zákonnému provádění umělého přerušení těhotenství, poskytování lékařského poradenství nebo doporučení příslušných specializovaných zařízení;

13.  vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly programy a politiky zaměřené na základní faktory zdraví, jež jsou klíčové pro předcházení mateřské úmrtnosti, např. účast na rozhodovacích postupech týkajících se zdraví, informace o pohlavním a reprodukčním zdraví, gramotnost, výživa, nediskriminace a rovnost mužů a žen;

14.  vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily fórum pro předávání osvědčených postupů týkajících se programů a politik pro snižování mateřské úmrtnosti;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.

Poslední aktualizace: 2. září 2008Právní upozornění