Menetlus : 2008/2645(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0579/2008

Esitatud tekstid :

B6-0579/2008

Arutelud :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0567

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 84kWORD 42k
10. november 2008
PE413.399
 
B6‑0579/2008
suuliselt vastatava küsimuse B6‑0480/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Neil Parish
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel
Mesindussektori olukord

Euroopa Parlamendi resolutsioon mesindussektori olukorra kohta 
B6‑0579/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et mesindussektoris on kogu maailmas ja eelkõige Euroopas väga tõsised probleemid;

B.  arvestades, et mesindusel on kasulik mõju ökosüsteemile tervikuna ning eriti põllumajanduse ökosüsteemile;

C.  arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on hädavajalik ning mesindus aitab sellele risttolmlemisega seotud tegevustega palju kaasa;

D.  arvestades, et mesindusega on Euroopas tegeletud tuhandeid aastaid ning mesindus on oluline pärand Euroopa kultuuri- ja põllumajandusvaldkonnas;

E.  arvestades mesindussaaduste toiteväärtustest ja raviomadustest tulenevat kasu;

F.  arvestades Euroopa mesindussektoris toodetava mee ja muude mesindussaaduste (nagu mesilaspiim, taruvaik, mesilasmürk ja vaha) mitmekesisust ja kõrget kvaliteeti, mis on oskusteadmiste ja erinevate ilmaolude tulemus;

G.  arvestades, et sektoris valitseb ebaaus konkurents kolmandatest riikidest pärinevate toodete tõttu, mida imporditakse ühenduse turule;

H.  arvestades, et mett saab importida maailma eri piirkondadest, kuid ainult piisava arvu mesilastega saab tagada tolmlemise;

I.  arvestades mesilasperede vähenemise tõsise ohuga õietolmu ja nektari koguse märkimisväärse vähenemise tõttu;

J.  arvestades, et maailmas on mesilasperede arv järsult langenud;

K.  arvestades, et mesilaste tervist ohustavad muu hulgas pidev varroalesta esinemine tarudes, mesilasperede kollaps ning nosema ceranae levimine;

L.  arvestades, et 76% inimeste tarbeks mõeldud toiduainete tootmisest sõltub mesindussektorist;

M.  arvestades, et 84% Euroopas kasvatatavatest juurviljasortidest sõltub tolmlemisest;

N.  arvestades, et liiga tihti eiratakse biotsiidide kasutamise juhendit ja head tava;

O.  tuletades meelde, et praegu ei ole olemas ühtegi meetodit, millega hävitada teatavaid mesilaste haiguseid, mille tulemusel väheneb mesilaste vastupanuvõime ja nende tarud hävinevad,

1.  peab väga oluliseks, et kriisile mesilaste tervise valdkonnas reageeritakse viivitamatult asjakohasel viisil ja tõhusate vahenditega;

2.  on seisukohal, et tuleks võtta meetmeid, et tegeleda kolmandates riikides toodetavatest mesindussaadustest tingitud ebaausa konkurentsiga, mis on osaliselt madalamate tootmiskulude, eelkõige madalate suhkruhindade ja tööjõukulude tulemus;

3.   kutsub komisjoni üles laiendama viivitamatult edasist uurimistegevust mesilaspopulatsiooni hävitavate parasiitide ja haiguste ning nende põhjuste kohta, andes selleks juurde eelarvevahendeid;

4.  on arvamusel, et väga oluline on muuta kohustuslikuks mee päritolumaa märkimine etikettidel;

5.  kutsub komisjoni ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames üles kehtestama meetmeid, millega nähakse ette ökoloogiliste taastusalade loomine (nagu mesinduse jaoks kesasse jäetud maa-alad), eelkõige suurtel aladel, kus kasvatatakse põllukultuure; nõuab, et nimetatud maa-alad asuksid põldude nendes osades, mida on raske harida ning kus võiks kasvatada selliseid taimi nagu keerispea, kurgirohi, põldsinep ja valge ristik, mis on rikkad nektariallikad mesilaste korjemaadel;

6.  kutsub komisjoni üles edendama ebapiisava tolmlemise vähendamiseks vajalikke meetmeid, millest oleks kasu nii mesinikele kui ka põllumajandustootjatele, kelle toodang võiks oluliselt suureneda;

7.  kutsub komisjoni üles tagama pinnavee kvaliteedi jälgimist ja kontrolli, kuna mesilased on väga tundlikud igasuguse nende keskkonnas halvemuse poole toimuva muutuse suhtes;

8.  kutsub komisjoni üles korraldama uuringuid seoste kohta mesilaste suremuse ja selliste pestitsiidide nagu tiametoksaami, imidaklopriidi, klotianidiini ja fiproniili kasutamise vahel, et võtta vajaduse korral nende toodete lubamise suhtes asjakohaseid meetmeid;

9.  kutsub komisjoni üles koordineerima kogu kõnealuse olukorraga seotud teavet, mis on praegu igas liikmesriigis kättesaadav; on arvamusel, et komisjon peaks tegema koostööd tunnustatud organisatsioonidega eesmärgiga vahetada teaduslikku teavet, mida neil on mõju kohta, mida pestitsiidid mesilastele avaldavad;

10.  on arvamusel, et väga oluline on kehtestada nõue imporditud mee analüüsimise kohta, et tuvastada ameerika haudmemädaniku bakterite võimalikku olemasolu;

11.  nõuab, et komisjon teeks ettepaneku finantsabi mehhanismi loomise kohta nende mesilate kasuks, mis on mesilaste suremuse tõttu raskustes;

12.  nõuab, et komisjon kaasaks veterinaarpoliitikasse mesilaste haiguste uurimistegevuse ja meetmed nendega tegelemiseks;

13.  kutsub komisjoni üles nõudma kõikidelt liikmesriikidelt, et nad asuksid viivitamatult mesindussektorit toetama;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 14. november 2008Õigusalane teave