Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0164/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0164/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.20
CRE 02/04/2009 - 9.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 95kWORD 45k
25 Μαρτίου 2009
PE423.031
 
B6‑0164/2009
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis και Józef Pinior
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό 
B6‑0164/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφάνσεων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103(2) του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιστορικοί συμφωνούν ως προς το ότι δεν είναι δυνατή η πλήρως αντικειμενική ερμηνεία ιστορικών γεγονότων, ούτε υπάρχουν αντικειμενικές ιστορικές αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι επαγγελματίες ιστορικοί χρησιμοποιούν επιστημονικά μέσα για τη μελέτη του παρελθόντος όντας με τον τρόπο αυτό όσο το δυνατόν πιο αμερόληπτοι,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας πολιτικός φορέας και κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχουν το μονοπώλιο στην ερμηνεία της ιστορίας και ότι τέτοιοι φορείς και τέτοια κόμματα δεν μπορούν διεκδικούν εύσημα αντικειμενικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημες πολιτικές ερμηνείες ιστορικών γεγονότων δεν θα πρέπει να επιβάλλονται με αποφάσεις της πλειοψηφίας στα κοινοβούλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοβούλια δεν μπορούν να καθορίζουν τη θεώρηση του παρελθόντος με νομοθετικά μέτρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικούς στόχους της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι η μελλοντική διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, και ότι με τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την επίτευξη του στόχου αυτού,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρερμηνείες της ιστορίας μπορεί να τροφοδοτήσουν πολιτικές αποκλεισμού πυροδοτώντας έτσι φαινόμενα μίσους και ρατσισμού,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον 20ό αιώνα στην Ευρώπη εκατομμύρια άνθρωποι υπήρξαν θύματα εξορίας, φυλάκισης, βασανισμού και φόνου από ολοκληρωτικά και αυταρχικά καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ιστορία του 20ού αιώνα είναι πολύ πολύπλοκη και αμφιλεγόμενη, κι έτσι έχει χαραχτεί και στις μνήμες των ανθρώπων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στην ενοποίηση Ανατολής και Δύσης σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο, η ενοποίηση της μνήμης δεν έχει γίνει ακόμα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις για τον επετειακό εορτασμό ιστορικών γεγονότων δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να ζητήσουν την ανεξάρτητη γνώμη των ιστορικών και να ενθαρρύνουν ανοικτό διάλογο σχετικά με τις αποκλίνουσες ιστορικές ερμηνείες συγκεκριμένων γεγονότων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυρίαρχη ιστορική εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης ήταν ο ναζισμός, ενώ τα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης είχαν την πρόσθετη εμπειρία του κομμουνισμού, και ότι πρέπει να προωθηθεί η κατανόηση για τη διπλή κληρονομιά δικτατορίας στις χώρες αυτές,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν πως ο ναζισμός και ο σταλινισμός είχαν ουσιαστικές διαφορές, παρά ορισμένες ομοιότητες, αν και από την οπτική γωνία των θυμάτων, δεν έχει σημασία ποιο καθεστώς τους αφαίρεσε την ελευθερία, τους βασάνισε ή τους δολοφόνησε, για οποιονδήποτε λόγο,

1.  ζητεί την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων, ιδιαίτερα του ναζισμού και του σταλινισμού, που να γιορτάζεται με αξιοπρέπεια και αμεροληψία· ζητεί από την Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τον Οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας να υποβάλουν προτάσεις για κατάλληλη ημερομηνία που θα μπορούσε να εξυπηρετεί για να υπενθυμίζει στους πολίτες της Ευρώπης τους κινδύνους του ολοκληρωτισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου