Procedură : 2010/2502(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0141/2010

Texte depuse :

B7-0141/2010

Dezbateri :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.11

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0062

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 137kWORD 102k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0137/2010
3.3.2010
PE433.001v01-00
 
B7-0141/2010

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7‑0010/2010 și B7‑0009/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la Tratatul de neproliferare


Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Tratatul de neproliferare  
B7‑0141/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, depusă de Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, și Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, privind neproliferarea armelor nucleare și viitorul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (B6-0421/2008),

–   având în vedere viitoarea Conferință de revizuire din 2010 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 26 februarie 2004, din 10 martie 2005(1), din 17 noiembrie 2005(2) și din 14 martie 2007(3) privind neproliferarea nucleară și dezarmarea nucleară,

–   având în vedere Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003,

–   având în vedere Declarația Consiliului din 8 decembrie 2008 privind consolidarea securității internaționale, în special punctele 6, 8 și 9 din aceasta, care evidențiază „hotărârea fermă [a UE] de a lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora”,

–   având în vedere rolul central al Grupului Furnizorilor Nucleari în contextul neproliferării,

–   având în vedere Rezoluțiile 1540 (2004) și 1673 (2006) ale Consiliului de Securitate al ONU privind neproliferarea armelor de distrugere în masă,

–   având în vedere Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare, acordurile de garanții generalizate și protocoalele adiționale ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, Codul de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice, Tratatul de reducere a armelor strategice (START I), care a expirat în 2009, și Tratatul de reducere a armelor strategice ofensive (SORT),

–   având în vedere Raportul privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate, adoptat de Consiliul European la 11 decembrie 2008,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0234/2009),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor purtători de asemenea arme, atât în rândul actorilor statali, cât și al celor nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și securității internaționale;

B.  întrucât s-a observat o lipsă evidentă de progrese în atingerea obiectivelor concrete (precum așa-zisele „13 măsuri practice”(4)) în cadrul efortului de realizare a scopurilor Tratatului de neproliferare nucleară, convenite la precedentele conferințe de revizuire și, în special, întrucât în momentul de față se ivesc amenințări din diverse surse: faptul că proliferarea crescândă este asociată cu cererea din ce în ce mai mare de tehnologie nucleară și cu disponibilitatea sporită a acesteia, posibilitatea ca o asemenea tehnologie și materiale radioactive să cadă în mâinile organizațiilor criminale și teroriștilor, precum și reticența statelor deținătoare de arme nucleare, semnatare ale TNP, de a-și reduce sau elimina arsenalele nucleare și de a se distanța de doctrina militară a descurajării nucleare;

C. întrucât trebuie să se consolideze TNP ca piatră unghiulară a regimului global de neproliferare și să se recunoască faptul că este nevoie urgentă de asumarea unei poziții curajoase de lider și de luarea anumitor măsuri progresive în vederea reafirmării validității TNP și a consolidării acordurilor, tratatelor și agențiilor care constituie regimul actual în materie de proliferare și dezarmare, inclusiv, în special, Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (CTBT) și Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA);

D. întrucât Comisia are statut de observator în cadrul Grupului Furnizorilor Nucleari și în cadrul Conferinței de revizuire a TNP, iar Secretariatul Consiliului participă de asemenea la Conferința privind TNP, atât în cadrul delegației Comisiei, cât și al Președinției UE;

E.  întrucât UE și-a asumat angajamentul de a utiliza toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a împiedica, descuraja, opri și, dacă este posibil, elimina programele de proliferare care provoacă îngrijorare la nivel mondial, angajament exprimat în mod clar în Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003;

F.  întrucât UE trebuie să-și intensifice eforturile vizând combaterea fluxurilor de proliferare și a finanțării acesteia, să sancționeze actele de proliferare și să elaboreze măsuri vizând împiedicarea transferurilor intangibile de cunoștințe, prin intermediul tuturor mijloacelor aflate la dispoziție, inclusiv tratate multilaterale și mecanisme de verificare, controale ale exporturilor coordonate la nivel național și internațional, programe de colaborare vizând reducerea amenințărilor, precum și pârghii politice și economice;

G. întrucât UE a susținut și alte inițiative în materie de neproliferare și dezarmare în afara cadrului ONU;

H. întrucât s-a generalizat introducerea de „clauze de neproliferare” în acordurile încheiate între UE și state terțe începând cu 2003;

I.   întrucât există necesitatea unei coordonări și colaborări strânse între Uniunea Europeană și partenerii săi, în special SUA și Rusia, în vederea reactivării și întăririi regimului de neproliferare;

J.   întrucât președintele Barack Obama a subliniat în declarațiile sale faptul că SUA va depune toate eforturile pentru o lume fără arme nucleare, va colabora cu Rusia pentru a scoate rachetele balistice americane și ruse din starea de alertă și va reduce în mod semnificativ stocurile de armament și material nuclear american; întrucât ratificarea de către SUA a protocolului adițional la acordurile de garanții ale AIEA reprezintă un pas pozitiv, care contribuie la consolidarea încrederii; întrucât președintele Obama și-a exprimat intenția de a finaliza ratificarea CTBT de către SUA;

K. întrucât noile propuneri de dezarmare solicitate de Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry și Sam Nunn în ianuarie 2007 și ianuarie 2008, precum și campanii ca „Global Zero” susțin că un mijloc important pentru a se împiedica proliferarea nucleară și a se ajunge la o securitate globală îl reprezintă măsurile luate în direcția eliminării armelor nucleare;

L.  întrucât inițiativa comună britanico-norvegiană menită să evalueze fezabilitatea unei eventuale eliminări a armelor nucleare și să stabilească măsuri procedurale clare și de verificare în acest sens reprezintă o contribuție concretă în direcția potrivită;

M. întrucât guvernul francez și cel britanic au anunțat în 2008 reduceri ale numărului de focoase operaționale pe care le dețin, dar au decis în același timp să-și modernizeze arsenalele nucleare; întrucât Franța și Regatul Unit au o obligație deosebită de a contribui cu succes la politicile UE de neproliferare și dezarmare,

1.  invită toate părțile interesate să profite de prilejul pe care îl oferă viitoarea Conferință din 2010 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare pentru a face progrese către obiectivul de dezarmare nucleară completă pe baza unui tratat internațional care să vizeze eliminarea progresivă a armelor nucleare la nivel mondial, și își reafirmă opoziția față de utilizarea energiei nucleare atât în scopuri militare, cât și civile, din cauza riscurilor inerente presupuse de dubla utilizare;

2.  invită toate părțile să-și revizuiască doctrina militară în vederea renunțării la opțiunea primei lovituri nucleare;

3.  îndeamnă, în această privință, vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliul și Comisia să depună toate eforturile necesare pentru a sensibiliza publicul european cu privire la temele legate de neproliferare, în colaborare cu toate părțile și actorii nestatali care acționează în vederea unei lumi fără arme nucleare, având în vedere, în special, rețeaua Parlamentarilor pentru neproliferare nucleară și dezarmare, rețeaua Primarilor pentru pace și cea a localităților denuclearizate;

4.  invită Consiliul și statele membre să contribuie la un asemenea tratat nou interzicând dezvoltarea, testarea, producerea, depozitarea, transferul, utilizarea și amenințarea cu utilizarea de arme nucleare și exercitând presiuni adecvate asupra statelor care dețin arme nucleare – indiferent dacă fac obiectul Tratatului de neproliferare – să ia măsuri unilaterale și multilaterale pentru a obține dezarmarea nucleară;

5.  subliniază necesitatea de a elabora, la Conferința de revizuire a TNP din 2010, strategii vizând să obțină un acord asupra tratatului privind stoparea, într-un mod nediscriminatoriu, a producției de material de fisiune în scopuri militare, ceea ce înseamnă că tratatul astfel negociat ar obliga nu numai statele nedeținătoare de arme nucleare sau statele care nu sunt semnatare ale TNP, ci și cele cinci state membre ale Consiliului de Securitate al ONU, toate posesoare de arme nucleare, să renunțe la producerea de material de fisiune în scopuri militare și să demonteze toate centrele existente ale acestora, în care se produce material de fisiune în scopuri militare;

6.  reiterează solicitarea de a revizui și actualiza Poziția comună 2005/329/PESC a Consiliului din 25 aprilie 2005 privind Conferința de revizuire din 2005 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare(5), în vederea pregătirii unui rezultat de succes la Conferința din 2010 de revizuire a TNP, care va consolida în și mai mare măsură toți cei trei piloni actuali ai TNP;

7.  îndeamnă vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliul și Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la toate reuniunile pregătitoare premergătoare Conferinței din 2010 de revizuire a TNP și să țină seama pe deplin în privința conferinței respective de opiniile acestuia referitoare la aspectele legate de neproliferare și dezarmare;

8.  reiterează importanța sprijinului activ oferit de Consiliu, în cooperare cu partenerii săi, pentru propuneri concrete de a pune sub controlul AIEA producția, utilizarea și reprocesarea tuturor combustibililor nucleari, inclusiv prin crearea unei bănci internaționale pentru combustibili nucleari; sprijină, în plus, și alte inițiative de multilateralizare a ciclului combustibililor nucleari ce vizează utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare, ținând seama, în acest sens, că Parlamentul salută disponibilitatea Consiliului și a Comisiei de a contribui cu până la 25 milioane EUR la crearea unei bănci pentru combustibili nucleari sub egida AIEA și speră ca acțiunea comună pentru crearea băncii să fie aprobată fără întârziere; subliniază totuși că promovarea activă a energiei nucleare ca atare nu ar trebui în niciun caz să facă parte din mandatul AIEA;

9.  subliniază că UE ar trebui să depună toate eforturile necesare pentru a promova proiectele din domeniul energiei nenucleare alternative în țări terțe și să sprijine asemenea țări în aspirația lor către securitate energetică fără a recurge la energia nucleară și solicită, în această privință, o colaborare strânsă cu Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile (IRENA);

10. sprijină eforturi suplimentare de consolidare a mandatului AIEA, inclusiv generalizarea protocoalelor adiționale la acordurile de garanții ale AIEA și alte măsuri destinate să dezvolte încrederea reciprocă; încearcă să se asigure că organizația dispune de resurse suficiente, care să-i permită să-și îndeplinească rolul vital în garantarea caracterului sigur al activităților nucleare;

11. sprijină pe deplin consolidarea și îmbunătățirea metodelor de verificare a respectării tuturor instrumentelor de neproliferare disponibile;

12. solicită intensificarea eforturilor de asigurare a universalizării și aplicării eficiente a normelor și instrumentelor de neproliferare, îndeosebi prin îmbunătățirea metodelor de verificare;

13. solicită un studiu de evaluare a eficienței utilizării clauzelor de neproliferare a armelor de distrugere în masă din acordurile încheiate între UE și state terțe;

14. solicită crearea de zone denuclearizate ca un prim pas pozitiv înspre o lume fără arme nucleare; consideră, în această privință, că o zonă denuclearizată în Orientul Mijlociu ar fi extrem de importantă în vederea unei păci de durată și cuprinzătoare în regiune; subliniază că eliminarea tuturor focoaselor nucleare tactice din Europa ar putea, între timp, crea un precedent pentru continuarea dezarmării nucleare;

15. deplânge politica agresivă de promovare a energiei nucleare în țări terțe cu reputație îndoielnică în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, susținută de președintele francez Nicolas Sarkozy, ce ar putea submina în mod serios inițiativele UE de neproliferare;

16. salută declarația președintelui Obama referitoare la intenția sa de a continua ratificarea Tratatului privind interzicerea totală a testelor nucleare; așteaptă, în această privință, noua revizuire a strategiei nucleare americane, care ar trebui să angajeze SUA să nu dezvolte noi arme nucleare, inclusiv bombe nucleare anti-buncăr, să prevadă o reducere semnificativă a stocurilor nucleare și să ghideze SUA să pună un accent sporit pe apărarea nenucleară;

17. invită Consiliul să contribuie în mod pozitiv și proactiv, în strânsă cooperare cu SUA, Rusia, China și alte părți principale vizate, la pregătirile viitoarei Conferințe de revizuire a Tratatului de neproliferare, care va avea loc în 2010;

18. solicită aprofundarea dialogului cu noua administrație americană și cu toate puterile nucleare, în scopul promovării unei agende comune vizând reducerea progresivă a stocului de focoase nucleare, exercitarea de presiuni pentru ratificarea CTBT și progrese substanțiale suplimentare cu privire la noul Tratat de reducere a armelor strategice (START);

19. salută, în acest context, decizia Federației Ruse și a SUA de a purta negocieri în vederea încheierii unui nou acord cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic, care să înlocuiască actualul START, ce a expirat în decembrie 2009, precum și semnarea la Moscova, la 6 iulie 2009, de către președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, a unei înțelegeri comune în vederea încheierii unui acord în continuarea START-I;

20. subliniază că incertitudinile cu privire la natura programului nuclear iranian periclitează sistemul de neproliferare și stabilitatea în regiune și în lume; susține obiectivul de a se ajunge la o soluție pe calea negocierilor cu Iranul și solicită o nouă inițiativă de consolidare a încrederii la nivel regional, după modelul Procesului de la Helsinki, în vederea obiectivului pe termen lung al unui Orient Mijlociu fără conflicte militare;

21. își exprimă profundul regret cu privire la acordurile nucleare încheiate între SUA, Franța și India, care sfidează logica TNP, făcând ca India să fie singura țară cunoscută ce deține arme nucleare căreia i se permit schimburile comerciale cu materiale nucleare cu restul lumii, inclusiv îmbogățirea uraniului, în ciuda faptului că nu este parte a Tratatului de neproliferare;

22. își exprimă preocuparea cu privire la recentele teste nucleare efectuate de Republica Populară Democrată Coreeană și la respingerea de către aceasta a Rezoluției nr. 1887 (2009) din 24 septembrie 2009 a Consiliului de Securitate al ONU; sprijină, cu toate acestea, ideea SUA de dialog bilateral inițiat în cadrul discuțiilor purtate de Grupul celor șase pentru a denucleariza Peninsula Coreeană și observă rolul special pe care China îl joacă în această privință;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU, președintelui Conferinței de revizuire din 2010 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, precum și directorului general al AIEA.

(1)

JO C 320 E, 15.12.2005, p. 253.

(2)

JO C 280 E, 18.11.2006, p. 453.

(3)

JO C 301 E, 13.12.2007, p. 146.

(4)

Organizația Națiunilor Unite: Conferința de revizuire din 2000 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, TNP/CONF 2000/28 (partea I și partea II).

(5)

JO L 106, 27.4.2005, p. 32.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică