Procedură : 2010/2502(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0143/2010

Texte depuse :

B7-0143/2010

Dezbateri :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.11

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0062

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 157kWORD 97k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0137/2010
3.3.2010
PE433.003v01-00
 
B7-0143/2010

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7‑0010/2010 și B7‑0009/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la Tratatul de neproliferare


Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Andrew Duff în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Tratatul de neproliferare  
B7‑0143/2010

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului de Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, și Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, privind neproliferarea armelor nucleare și viitorul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (B6-0421/2008),

- având în vedere viitoarea Conferință a părților din 2010 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare,

- având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 26 februarie 2004(1), din 10 martie 2005(2), din 17 noiembrie 2005(3) și din 14 martie 2007(4) privind neproliferarea nucleară și dezarmarea nucleară,

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate și a PESA(5),

- având în vedere Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003,

–   având în vedere Declarația Consiliului din 8 decembrie 2008, privind securitatea internațională mai strictă și, în special, punctele 6, 8 și 9 din aceasta, care exprimă hotărârea UE de a combate proliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor purtătoare de asemenea arme,

–   având în vedere rolul central al Grupului furnizorilor nucleari în contextul neproliferării,

–   având în vedere Rezoluțiile 1540 (2004) și 1673 (2006) ale Consiliului de Securitate al ONU privind neproliferarea armelor de distrugere în masă,

–   având în vedere Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare, acordurile de garanții generalizate și protocoalele adiționale ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, Codul de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice, Tratatul de reducere a armelor strategice (START I), care a expirat în 2009, și Tratatul de reducere a armelor strategice ofensive (SORT),

- având în vedere raportul privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate, aprobat de Consiliul European la 11 decembrie 2008,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0234/2009),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât proliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor purtătoare de asemenea arme, atât în rândul actorilor statali, cât și al celor nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și securității internaționale;

B.  întrucât s-a observat o lipsă majoră de progres în atingerea obiectivelor concrete (cum ar fi cele „13 măsuri”(6)) în cadrul efortului de realizare a scopurilor Tratatului de neproliferare nucleară, convenite la precedenta conferință de revizuire, în special în momentul de față, când se ivesc amenințări din cele mai diferite surse, inclusiv proliferarea crescândă; întrucât această lipsă este corelată cu cererea crescândă de tehnologie nucleară și cu disponibilitatea sporită a acesteia, cu posibilitatea ca o asemenea tehnologie și materiale radioactive să cadă în mâinile organizațiilor criminale și teroriștilor și cu reticența statelor deținătoare de arme nucleare, semnatare ale TNP, de a-și reduce sau elimina arsenalele nucleare și de a se distanța de doctrina militară a descurajării nucleare;

C.  întrucât TNP, ca piatră unghiulară a regimului global de neproliferare, trebuie consolidat și este nevoie urgentă de asumarea unei poziții curajoase de lider și de luarea anumitor măsuri progresive în vederea reafirmării validității TNP și a consolidării acordurilor, tratatelor și agențiilor care constituie regimul actual în materie de proliferare și dezarmare, incluzând, în special, Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare (CTBT) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA);

D.  întrucât trebuie consolidați în continuare toți cei trei piloni ai TNP, respectiv neproliferarea, dezarmarea și cooperarea în privința utilizării energiei nucleare în domeniul civil;

E.  întrucât Comisia are statut de observator în cadrul Grupului furnizorilor nucleari și în cadrul Conferinței de revizuire a TNP, iar Secretariatul Consiliului participă de asemenea la Conferința privind TNP, atât în cadrul delegației Comisiei, cât și al Președinției UE;

F.  întrucât UE și-a asumat angajamentul de a utiliza toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a împiedica, descuraja, opri și, dacă este posibil, elimina programele de proliferare care provoacă îngrijorare la nivel mondial, astfel cum s-a stipulat în mod clar în Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003;

G.  întrucât este necesar ca UE să-și intensifice eforturile vizând combaterea fluxurilor de proliferare și a finanțării acesteia, să sancționeze actele de proliferare și să elaboreze măsuri vizând împiedicarea transferurilor de cunoștințe și know-how prin intermediul tuturor instrumentelor aflate la dispoziție, inclusiv tratate multilaterale și mecanisme de verificare, controale ale exporturilor coordonate la nivel național și internațional, programe de colaborare vizând reducerea amenințărilor și pârghii politice și economice;

H.  întrucât UE a susținut și alte inițiative în materie de neproliferare și dezarmare în afara cadrului ONU, cum ar fi Inițiativa de securitate împotriva proliferării și Parteneriatul global al G8;

I.  întrucât „clauzele de neproliferare” au devenit un element generalizat în acordurile încheiate între UE și state terțe începând cu 2003;

J.  întrucât există necesitatea unei coordonări și colaborări strânse între Uniunea Europeană și partenerii săi, în special Statele Unite și Rusia, în vederea reactivării și întăririi regimului de neproliferare;

K.  întrucât președintele Barack Obama a subliniat în declarațiile sale că SUA vor depune eforturi pentru o lume în care nu există arme nucleare, vor colabora cu Rusia pentru a scoate rachetele balistice americane și ruse din starea de alertă și vor reduce într-un mod semnificativ stocurile de armament și material nuclear american și întrucât ratificarea de către SUA a protocolului adițional la acordurile de garanții ale AIEA este un pas pozitiv, care contribuie la consolidarea încrederii, iar președintele Obama intenționează să finalizeze ratificarea de către SUA a Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare;

L. întrucât noile propuneri de dezarmare solicitate de Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry și Sam Nunn în ianuarie 2007 și ianuarie 2008 și campanii precum „Global Zero” susțin că un mijloc esențial pentru a împiedica proliferarea nucleară și a se ajunge la o securitate globală îl reprezintă măsurile luate în direcția eliminării armelor nucleare;

M.  salutând, în acest sens, inițiativa comună britanico-norvegiană menită să evalueze fezabilitatea unei eventuale eliminări a armelor nucleare și să stabilească măsuri procedurale clare și de verificare în acest sens; considerând această inițiativă ca bine-venită pentru UE, NATO și alți actori relevanți;

N. întrucât guvernul francez și cel britanic au anunțat în 2008 reduceri ale numărului de focoase operaționale pe care le dețin,

1.  subliniază că este important ca Uniunea Europeană să depună toate eforturile pentru crearea unei lumi fără arme nucleare în zece ani;

 

2.  invită toate părțile interesate să profite de prilejul pe care îl oferă viitoarea Conferință ONU a părților din 2010 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare pentru a face progrese către obiectivul de dezarmare nucleară completă pe baza unui tratat internațional care să vizeze eliminarea progresivă a armelor nucleare la nivel mondial;

 

3.  invită Consiliul să contribuie la acest tratat: (a) interzicând dezvoltarea, testarea, producerea, depozitarea, transferul, utilizarea și amenințarea cu utilizarea de arme nucleare și încurajând statele care dețin arme nucleare - fie că fac sau nu obiectul Tratatului de neproliferare - să ia măsuri unilaterale și multilaterale pentru a obține dezarmarea nucleară; și (b) interzicând producerea de material de fisiune în scopuri militare și solicitând distrugerea vehiculelor purtătoare de arme sau transformarea lor, astfel încât acestea să fie incompatibile cu utilizarea de focoase nucleare;

 

4.  subliniază nevoia de a elabora în cadrul Conferinței din 2010 de revizuire a TNP strategii care să vizeze obținerea unui acord asupra unui tratat referitor la stoparea în mod nediscriminatoriu a producției de material de fisiune în scopuri militare;

 

5.  reiterează solicitarea de a revizui și actualiza Poziția comună 2005/329/PESC a Consiliului din 25 aprilie 2005 privind Conferința părților din 2005 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, în vederea pregătirii unui rezultat de succes la Conferința din 2010 de revizuire a TNP(7), care va consolida în și mai mare măsură toți cei trei piloni actuali ai TNP;

 

6.  îndeamnă Consiliul să informeze periodic Parlamentul cu privire la toate reuniunile pregătitoare premergătoare Conferinței din 2010 de revizuire a TNP și să ia pe deplin în considerare opiniile acestuia cu privire la aspectele legate de neproliferare și dezarmare în contextul viitoarei conferințe;

 

7.  reiterează importanța sprijinului activ oferit de Consiliu, în cooperare cu partenerii săi, pentru propuneri concrete de a pune sub controlul AIEA producția, utilizarea și reprocesarea tuturor combustibililor nucleari, inclusiv crearea băncii pentru combustibili nucleari; sprijină, de asemenea, și alte inițiative de multilateralizare a ciclului combustibililor nucleari, vizând utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare, ținând seama de faptul că Parlamentul salută disponibilitatea Consiliului și a Comisiei de a contribui cu o sumă de până la 25 de milioane EUR la dezvoltarea băncii pentru combustibili nucleari, sub control AIEA, și dorește ca acțiunea comună în acest domeniu să fie aprobată cât mai repede posibil;

 

8.  sprijină eforturile suplimentare de consolidare a mandatului AIEA, inclusiv aplicarea generală a protocoalelor adiționale la acordurile de garanții ale AIEA, precum și alte măsuri destinate să dezvolte încrederea reciprocă și să se asigure de faptul că organizația dispune de resurse suficiente pentru a-și îndeplini rolul vital în garantarea caracterului sigur al activităților nucleare;

 

9. sprijină fără rezerve eforturile de consolidare și îmbunătățire a metodelor de verificare a respectării tuturor instrumentelor de neproliferare existente;

 

10.  solicită intensificarea eforturilor depuse în vederea garantării aplicării universale și a punerii eficace în aplicare a normelor și instrumentelor în materie de neproliferare, îndeosebi prin îmbunătățirea metodelor de verificare;

 

11. solicită un studiu de evaluare a eficacității includerii clauzelor de neproliferare a ADM în acordurile încheiate între UE și state terțe;

 

12.  salută declarația președintelui Obama referitoare la intenția sa de a continua ratificarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare; invită Consiliul să contribuie în mod pozitiv și proactiv, în strânsă cooperare cu SUA și Rusia, la pregătirile pentru viitoarea Conferință de revizuire a Tratatului de neproliferare, care va avea loc în 2010;

 

13.  ia act de faptul că SUA și-au abandonat planul inițial de instalare a unui scut antirachetă în Europa; solicită crearea unei noi arhitecturi globale de securitate, care să implice în special UE, SUA, Rusia și China;

 

14.  solicită aprofundarea dialogului cu noua administrație americană și cu toate puterile nucleare, în scopul promovării unei agende comune vizând reducerea progresivă a stocului de focoase nucleare; insistă pentru ratificarea CTBT și pentru reînnoirea acordului START;

 

15.  salută, în acest context, decizia Federației Ruse și a SUA de a purta negocieri în vederea încheierii unui nou acord cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic, care să înlocuiască START, expirat în decembrie 2009, precum și semnarea la Moscova, la 6 iulie 2009, de către președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, a unei înțelegeri comune în vederea încheierii unui acord în continuarea START-I;

 

16.  subliniază că incertitudinile cu privire la natura programului nuclear iranian reprezintă o amenințare gravă pentru sistemul de neproliferare și pentru stabilitatea în regiune și în lume; susține obiectivul de a se ajunge la o soluție pe calea negocierilor cu Iranul, pe baza dublei strategii a dialogului și sancțiunilor, în coordonare cu alți membri ai Consiliului de Securitate și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică;

 

17.  regretă recentele teste nucleare desfășurate de Coreea de Nord și respingerea de către aceasta a Rezoluției nr. 1887 (2009) din 24 septembrie 2009; sprijină, cu toate acestea, ideea dialogului bilateral, promovat de SUA și inițiat în cadrul discuțiilor purtate de Grupul celor șase pentru a denucleariza Peninsula Coreeană;

 

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU, președintelui Conferinței din 2010 de revizuire a NPT și directorului general al AIEA.

(1)

JO C 98 E, 23.4.2004, p. 152.

(2)

JO C 320 E, 15.12.2005, p. 253.

(3)

JO C 287 E, 18.11.2006, p. 453.

(4)

JO C 301 E, 13.12.2007, p. 146.

(5)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0255.

(6)

Organizația Națiunilor Unite: Conferința părților din 2000 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, TNP/CONF 2000/28 (partea I și partea II).

(7)

JO L 106, 27.4.2005, p. 32.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică