Procedură : 2010/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0154/2010

Texte depuse :

B7-0154/2010

Dezbateri :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0058

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 129kWORD 86k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0154/2010
4.3.2010
PE433.016v01-00
 
B7-0154/2010

depusă pe baza întrebării/întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7‑0154/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor ACTA


Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transparență și situația actuală a negocierilor ACTA   
B7‑0154/2010

Parlamentul European,

–    având în vedere articolul 218 din TFUE,

 

–    având în vedere Rezoluția sa din 9 februarie 2010 referitoare la „Un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură parlamentară” (B7-0091/2010),

 

–    având în vedere rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la „Accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare)”, care trebuie să fie considerată drept poziția Parlamentului la prima lectură [COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))],

 

–    având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional (2008/2133(INI)),

 

–    având în vedere avizul Autorității europene pentru protecția datelor din 22 februarie 2010 referitor la negocierile actuale din cadrul Uniunii Europene asupra unui acord comercial împotriva contrafacerii (ACTA),

 

    având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

 

–    având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009,

 

–   având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic),

 

–   având în vedere articolele 115 alineatul (5) și 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 

A.  întrucât, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, Parlamentul European trebuie informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii de negociere privind tratatele internaționale;

B. întrucât, în 2008, Uniunea Europeană și alte țări membre ale OCDE au inițiat negocieri privind un nou acord plurilateral menit să consolideze aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și să combată contrafacerea și pirateria (Acordul comercial împotriva contrafacerii - ACTA);

C.  întrucât, în raportul său din 11 martie 2009, Parlamentul a invitat Comisia să „pună imediat la dispoziția publicului toate documentele referitoare la negocierile internaționale în curs de desfășurare privind Acordul comercial împotriva contrafacerii”;

      întrucât Comisia și-a asumat la 27 ianuarie 2010 angajamentul de a consolida asocierea cu Parlamentul pe baza Rezoluției sale din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură, în care se solicită „furnizarea de informații imediate și complete Parlamentului în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale (...), în special în chestiunile legate de comerț și alte negocieri care implică procedura de aprobare, astfel încât să se asigure punerea în aplicare deplină a articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”;

E.   întrucât, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia este obligată să respecte acquis-ul comunitar atunci când negociază acorduri internaționale care afectează legislația UE;

F.   întrucât, conform documentelor parvenite pe cale neoficială, negocierile ACTA se referă, printre altele, la legislația UE în curs de adoptare privind aplicarea DPI (COD/2005/0127, măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (IPRED-II)) și a așa-numitului "pachet telecomunicații", precum și la legislația UE existentă privind comerțul electronic și protecția datelor;

G.  întrucât eforturile întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile de aplicare a DPI nu ar trebui eludate prin negocieri comerciale care sunt în afara domeniului de aplicare al proceselor decizionale normale ale UE;

H.  întrucât este de o importanță crucială să se garanteze că măsurile de aplicare a DPI sunt dezvoltate într-un mod care să nu împiedice inovarea sau concurența, să nu submineze limitările DPI și protecția datelor personale, să nu restrângă circulația liberă a informațiilor și să nu împovăreze în mod necorespunzător comerțul legitim; întrucât Parlamentului ar trebui să i se încredințeze un rol mai central în lupta împotriva contrafacerii;

I.    întrucât orice acord încheiat de Uniunea Europeană privind ACTA trebuie să respecte obligațiile impuse UE referitoare la legislația privind confidențialitatea, libertatea de exprimare și protejarea datelor personale, după cum este prevăzut în special în Directiva 95/46/CE, în Directiva 2002/58/CE și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție;

 

K.  întrucât, conform articolului 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, acțiunea UE pe scena internațională ar trebui să aibă la bază principiile universalității și indivizibilității drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

 

1.   își exprimă deosebita preocupare cu privire la lipsa unei proceduri transparente în desfășurarea negocierilor ACTA, fapt care contravine literei și spiritului TFUE;

 

2.   consideră că nu există argumente legitime în favoarea nedivulgării informațiilor referitoare la negocierile internaționale privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală sau chestiuni similare cu caracter legislativ și care au un impact asupra drepturilor fundamentale; amintește că poziția de negociere a UE sau a altor părți participante la negocieri nu este limitată în cazul în care informații cu privire la negocieri sunt puse la dispoziția Parlamentului și a publicului larg;

 

3.   regretă decizia voită a părților implicate de a nu negocia prin intermediul unor organizații internaționale solide, precum OMPI și OMC, care dispun de cadre consolidate privind informarea și consultările publice;

 

4.   invită Comisia să acorde acces Parlamentului la toate textele de bază referitoare la ACTA, în special la mandatul de negociere al Consiliului privind ACTA, la procesele-verbale ale reuniunilor referitoare la negocierile privind ACTA, la capitolele preliminare ale ACTA, precum și la comentariile participanților ACTA pe marginea capitolelor preliminare;

 

5.   admite faptul că, în afara obligației legale clare de a informa Parlamentul, documentele ACTA ar trebui puse și la dispoziția opiniei publice din UE și din alte state care participă la negocieri; consideră criticile publice de amploare referitoare la climatul secret în care au loc negocierilor ACTA drept un semnal clar privind lipsa de durabilitate a procedurii de negociere alese;

 

6.   invită Comisia să își ia în mod proactiv angajamentul, împreună cu partenerii la negocierile ACTA, de a anula orice acord intern formal sau informal cu privire la caracterul confidențial al desfășurării negocierilor și să informeze la timp Parlamentul în legătură cu inițiativele adoptate în această direcție; așteaptă din partea Comisiei să înainteze deja propuneri înainte de următoarea rundă de negocieri din Noua Zeelandă din aprilie 2010 și să solicite ca problema transparenței să fie trecută pe ordinea de zi a acelei reuniuni;

 

7.   reamintește Comisiei că, în cazul în care nu oferă imediat Parlamentului informații complete cu privire la negocieri în conformitate cu articolul 218 din TFUE înaintea următoarei runde de negocieri din aprilie, Parlamentul nu va avea altă opțiune decât să intenteze o acțiune privind încălcarea tratatelor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene conform articolului 263 din TFUE;

 

8.   invită Comisia să realizeze o evaluare a impactului aplicării ACTA asupra drepturilor fundamentale și a protejării datelor, asupra eforturilor întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile de aplicare a DPI, asupra comerțului electronic și asupra posibilului său impact asupra drepturilor fundamentale și a statului de drept din țările terțe, în special din țările în curs de dezvoltare, înaintea oricărui acord UE privind un text consolidat ACTA și să se consulte la timp cu Parlamentul cu privire la rezultatele acestei evaluări;

 

9.   salută declarațiile Comisiei conform cărora orice acord ACTA se va limita la aplicarea DPI existente, fără a prejudicia elaborarea normelor de drept material în domeniul proprietății intelectuale în Uniunea Europeană; afirmă că orice aviz conform privind acordul ACTA depinde de respectarea în totalitate a afirmației de mai sus;

 

10. îndeamnă Comisia să se asigure că aplicarea dispozițiilor ACTA - în special a dispozițiilor privind procedurile de aplicare a drepturilor de autor în mediul digital - se aliniază în totalitate literei și spiritului acquis-ului comunitar și că nu implică impunerea unor măsuri de autoreglementare din partea unor întreprinderi private din afara domeniului de aplicare al proceselor decizionale democratice; consideră că furnizorii de servicii de internet nu ar trebui să fie considerați responsabili pentru datele transmise sau stocate prin intermediul serviciilor lor în măsura în care acest lucru ar impune o monitorizare prealabilă sau o filtrare a acestor date;

 

11. subliniază faptul că confidențialitatea și protecția datelor sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, recunoscute în articolul 8 al Convenției europene a drepturilor omului și în articolele 7 și 8 ale Cartei Drepturilor Fundamentale a UE, care trebuie respectate în toate politicile și regulamentele adoptate de UE în temeiul articolului 16 din TFUE;

 

12.  subliniază că orice măsură care vizează consolidarea competențelor în materie de inspecții transfrontaliere și de confiscare a bunurilor nu ar trebui să prejudicieze accesul global la medicamente legale, la prețuri abordabile și sigure;

 

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor participanților la negocierile ACTA.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică