Διαδικασία : 2010/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0160/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0160/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0053

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 156kWORD 111k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0151/2010
4.3.2010
PE433.022v01-00
 
B7-0160/2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0000/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τη συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου


Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου  
B7‑0160/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας μετά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2000, 2001, 2005, 2006, 2007 και τον Δεκέμβριο του 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή σχετικά με την ΕΕ το 2020 και τα αποτελέσματά της (SEC (2010)116),

–   έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας από την Επιτροπή (SEC(2010)114),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου "Επτά μέτρα για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση",

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 23ης Φεβρουαρίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με τη γεωργία και τη μελλοντική στρατηγική "ΕΕ 2020" (O-0023/2010 – B7‑0000/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ είναι συχνά υπερβολικά γραφειοκρατική, περίπλοκη και δαπανηρή,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει τη βούληση των κρατών μελών να αναγνωρίσουν ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε να καταστήσει την ΕΕ "την πιο δυναμική και ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασμό προς το περιβάλλον, έως το 2010"· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή ώστε να επανεξετάσουν πραγματικά τη συγκεκριμένη στρατηγική·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι η αποτυχία της Στρατηγικής της Λισαβόνας αποδυνάμωσε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση του ΑΕΠ κατά 4% το 2009, για την επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στα επίπεδα της δεκαετίας του '90 και για το ποσοστό ανεργίας του 10%, το οποίο αντιστοιχεί σε πάνω από 23 εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες χωρίς εργασία· θεωρεί ότι μια κατάσταση, στην οποία πάνω από 80 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, αποτελεί ανθρώπινη και οικονομική καταστροφή·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν επιτευχθεί σημαντικοί ευρωπαϊκοί στόχοι· χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ορίσει λιγότερους στόχους που είναι πιο ποσοτικοποιημένοι·

5.  τονίζει τη βαθειά του πεποίθηση ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και τοπικών αρχών, έχουν το καθήκον να προσαρμόσουν το ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο στις μεταβληθείσες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση·

6.  εκφράζει τη ζωηρή του πεποίθηση ότι μια μελλοντική επιστροφή στην ανάπτυξη, η οποία θα διασφαλίζει πλούτο, εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από την επιτυχή κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της κοινωνίας των πολιτών μας, από την επιστήμη και από την οικονομία·

Ανάγκη για καλύτερη διακυβέρνηση

7.  θεωρεί ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε λόγω της έλλειψης δέσμευσης και ευθύνης από τα κράτη μέλη, κάτι που οδήγησε στη μη εφαρμογή των συμπεφωνημένων σχεδίων δράσης και στην έλλειψη αποτελεσματικών κινήτρων και δεσμευτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ·

8.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκαταλείψει την "ανοικτή μέθοδο συντονισμού", που βασίζεται στην "ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών" και στην 'πίεση από ομοτίμους" στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, αλλά καλεί το Συμβούλιο να χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή στον κοινωνικό τομέα και να την ενισχύσει θέτοντας φιλόδοξους, ποσοτικά εκπεφρασμένους στόχους τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

9.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα άρθρα που διαθέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως τα άρθρα 121, 122, 136, 172, 173 και 194, προκειμένου να συντονίσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τα σχέδια δράσης των κρατών μελών·

10. τονίζει ότι οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής με πολιτικές συστάσεις και προειδοποιήσεις για την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη μέλη ως προς την εφαρμογή των στόχων της ΕΕ για το 2020 πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ότι, για να διασφαλισθεί η διαφάνεια, οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται πριν από τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

11. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, θα πρέπει να εκπονούν τα εθνικά σχέδια δράσης τηρώντας έναν ευρωπαϊκό κώδικα σύγκλισης με μέγιστες και ελάχιστες τιμές οι οποίες θα εφαρμόζονται σε ορισμένες μακροοικονομικές πτυχές των οικονομιών τους, και ότι ο εν λόγω κώδικας θα πρέπει να συνταχθεί από την Επιτροπή και να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

12. τονίζει την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών και διαπιστώνει ότι, λόγω της συμμετοχής περισσοτέρων μερών, θα αυξηθεί η πίεση επί των εθνικών διοικήσεων για την επίτευξη αποτελεσμάτων·

13. ζητεί από την Επιτροπή να μειώσει τα διοικητικά εμπόδια, θεωρώντας ότι προγράμματα με καλές προθέσεις, τα οποία στοχεύουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στη διαμόρφωση μιας αειφόρου οικονομίας, δεν λειτουργούν ορθά, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ, τα πανεπιστήμια και οι πολυεθνικές αποθαρρύνονται από το να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα·

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν λογιστικούς ελέγχους για να καθορίσουν το πεδίο δράσης που διανοίγεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει εντονότερη εποπτεία σε αυτόν τον τομέα· θεωρεί ότι οι περαιτέρω αποφάσεις όσον αφορά τη στρατηγική για την ΕΕ του 2020 πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα και ορθά δημοσιονομικά στοιχεία·

Προστασία της ισχύος του ευρώ με ενδυνάμωση της δημοσιονομικής εποπτείας

15. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μελλοντική σταθερότητα του ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστούν η αγοραστική μας δύναμη και οι συντάξεις μας· ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρούν πλήρως τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

16. θεωρεί ότι η ΕΕ θα χρειαστεί να εισαγάγει έναν φορολογικό συντονισμό και να τονώσει τη συνεργασία σε ορισμένους τομείς, σεβόμενη παράλληλα την εθνική κυριαρχία στον φορολογικό τομέα, και ότι τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να μειώσουν το μεγάλο δημόσιο χρέος για να αποκαταστήσουν και να διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

17. τονίζει την ανάγκη ενός ενιαίου ευρωπαίου επόπτη μικρο- και μακρο-συνετής εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική εποπτεία και να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ικανό να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία και να διατηρεί την Ευρώπη ως ένα από τα ηγετικά χρηματοπιστωτικά κέντρα και ως μία από τις ηγετικές οικονομίες στον κόσμο· υπογραμμίζει ότι η εποπτεία δεν μπορεί να παραμείνει ένα αμιγώς εθνικό ζήτημα, καθώς οι αγορές είναι διεθνείς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν διασυνοριακά·

18. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης επί της πραγματικής οικονομίας και να εργασθούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να δώσουν τις απαντήσεις που προσδοκούν οι πολίτες στον τομέα της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης·

19. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη σκοπιμότητα μιας δέσμης δυνητικών μέτρων, στα οποία θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται η υιοθέτηση της μεθοδολογίας του ΔΝΤ, ο ορισμός ενός εκπροσώπου της Επιτροπής για τις πληττόμενες οικονομίες, η βελτίωση του αντικτύπου τον οποίο έχει η αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων από τη Eurostat, ο εντοπισμός δυνητικά πληττόμενων κρατών της ΕΕ για παροχή έγκαιρης προειδοποίησης, ο καλύτερος συντονισμός και η ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά τις οικονομικές πολιτικές στην ευρωζώνη και ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο· θεωρεί ότι θα ήταν καλή ιδέα για την ΕΕ να προσελκύει κονδύλια στην κεφαλαιαγορά, π.χ. επεκτείνοντας το υπάρχον σύστημα των ομολόγων της ΕΤΕπ, και ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι επιτακτική ανάγκη, το επιλεγόμενο μέτρο να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στα επιτόκια των κρατών μελών·

Απελευθερώνοντας το δυναμικό του ευρωπαίου πολίτη

20. εκφράζει τη λύπη του διότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συναντούν πάρα πολλά εμπόδια στις μετακινήσεις τους ανά την Ευρώπη· τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών υπό όλες τις έννοιες: εργαζόμενοι, επαγγελματίες, επιχειρηματικός κόσμος, ερευνητές, σπουδαστές και συνταξιούχοι· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν όλα τα νομικά, επίσημα και οικονομικά εμπόδια, ώστε να εφαρμοστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζομένων εντός της ΕΕ·

21. σημειώνει ότι η ανεργία αποτελεί βασικό ζήτημα στην υφιστάμενη συζήτηση στο πλαίσιο της κρίσης· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εργασίας μέσω συστημάτων τα οποία θα συνδυάζουν ευελιξία και ασφάλεια (flexicurity), παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους εργοδότες και διασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλά βραχυπρόθεσμα επιδόματα ανεργίας συνδυαζόμενα με ενεργό στήριξη για την εύρεση νέας εργασίας σε περίπτωση απώλειάς της· τονίζει την ανάγκη ιδιαίτερης εστίασης στην ανεργία των νέων, καθώς και στη γήρανση του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, η οποία θα αποτελέσει σοβαρή πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα και τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·

22. τονίζει την ανάγκη να κοιτάξουμε πέρα από την κρίση και να διερευνήσουμε ευρωπαϊκά συστήματα που να καθιστούν δυνατή τη μετακίνηση της γνώσης, να αποτρέψουμε μια ευρωπαϊκή "διαρροή εγκεφάλων" και να προωθήσουμε την αριστεία, καθώς και ένα δίκτυο ηγετικών πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο·

23. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη φιλόδοξη κοινωνική ατζέντα της ΕΕ, μεταξύ δε άλλων την προώθηση μακρύτερου και υγιέστερου βίου, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη διευκόλυνση των εργαζομένων προκειμένου να συνδυάσουν εργασία και οικογενειακές ευθύνες, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων·

Απελευθερώνοντας το δυναμικό της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς

24. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή κοινή αγορά φροντίζει για τις ανάγκες των πολιτών και κατά συνέπεια συμβάλλει ευρέως στην ευρωπαϊκή ευημερία, έχοντας δημιουργήσει μια αγορά περίπου 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, ενώ το αυξημένο εμπόριο έχει αυξήσει την ευημερία στην ΕΕ κατά 10% του εθνικού εισοδήματος, ήτοι περίπου 8.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως·

25. χαιρετίζει, εν προκειμένω, την αποστολή που ανατέθηκε στον Mario Monti να προτείνει νέες ιδέες για επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς, κρατώντας μια ισορροπία μεταξύ αγορών, φορολογίας και κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιταγών·

26. εκφράζει τη λύπη του για την τάση ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να ασκούν έναν οικονομικό προστατευτισμό, απειλώντας να αποδομήσουν το έργο 50 ετών οικονομικής ολοκλήρωσης και αλληλεγγύης και βλάπτοντας έτσι τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ενιαία αγορά δεν θα καταστεί η ίδια ένα εμπόδιο στις εισαγωγές από τρίτες χώρες και στις εξαγωγές προς αυτές·

27. τονίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος υψηλής ποιότητας·

28. είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει αυστηρά τις ελεγκτικές εξουσίες του και, αν καταστεί απαραίτητο, να προβεί στην ανάκληση εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να εξετάσει την εισαγωγή "ρητρών ακύρωσης", ώστε να διασφαλιστεί η επανεξέταση όλης της νομοθεσίας, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν είναι λειτουργική και προσφέρει οφέλη, και, εάν δεν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η απόσυρσή της·

29. θεωρεί ότι η πρόοδος στην εσωτερική αγορά δεν θα πρέπει να βασίζεται στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή· ενθαρρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να υποβάλει γενναίες προτάσεις· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας σε τομείς όπου η διαδικασία αναζήτησης συμφωνίας έχει φτάσει σε αδιέξοδο, όπως:

      -  η ελεύθερη αγορά στον τομέα των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της υγείας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών),

      -  η ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά,

      -  η καθιέρωση ενός κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

      -  ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα του δημιουργού,

      -  μια κοινή ενοποιημένη εταιρική φορολογική βάση,

      -  ένα κοινό Καταστατικό Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας,

      -  προαιρετικοί μηχανισμοί για το συμβατικό δίκαιο των καταναλωτών στους τομείς της κατανάλωσης και των ασφαλειών,

      -  η υιοθέτηση πράσινης, έξυπνης τεχνολογίας·

     τονίζει ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα μπορούσαν να προσχωρήσουν και άλλες χώρες στις πρωτοποριακές αυτές πρωτοβουλίες·

30. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση "ρήτρας ενεργοποίησης" που να διασφαλίζει ότι οι νόμοι για την εσωτερική αγορά της ΕΕ τίθενται αυτομάτως σε ισχύ σε μια δεδομένη στιγμή, εάν το κράτος μέλος δεν τους μεταφέρει εγκαίρως στο εθνικό του δίκαιο·

Ένας προϋπολογισμός που να αντικατοπτρίζει μια έξυπνη, προσιτή σε όλους και αειφόρο ανάπτυξη ως τις προτεραιότητες του 21ου αιώνα

31. θεωρεί ότι ο τρέχων προϋπολογισμός δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις δημοσιονομικές ανάγκες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα· εκφράζει τη λύπη του διότι, από κάθε 100 ευρώ, μόνο τα έξι επενδύονται σε έρευνα και ανάπτυξη και πιστεύει ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξήσει την εστίασή του σε επενδύσεις σε μια αειφόρο, στραμμένη στην έρευνα και βασισμένη στη γνώση οικονομία·

32. εκφράζει τη λύπη του διότι καμία αναφορά δεν έγινε στον γεωργικό τομέα στις αρχικές προτάσεις σχετικά με τη στρατηγική για την ΕΕ του 2020, παρά τις δυνατότητες της γεωργίας να συμβάλει ενεργά στις βασικές προτεραιότητές της·

33. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση προϋπολογισμού που να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες που περιγράφονται στη στρατηγική για την ΕΕ του 2020, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης, της αυξημένης έρευνας και ανάπτυξης, της διά βίου μάθησης και των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή·

34. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να δρομολογήσει δικά της οικονομικά σχέδια, όπως ένα πραγματικά ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, η ολοκλήρωση του σχεδίου Galileo, η ευρεία εφαρμογή της πράσινης τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της συστηματικής ανανέωσης των κτηρίων της ΕΕ, η ηλεκτρονική υγεία και η βελτίωση και αναπροσαρμογή της υποδομής σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας·

Απελευθερώνοντας το δυναμικό των κρατών μελών ώστε να συμμορφωθούν με τη στρατηγική για την ΕΕ του 2020

35. εκφράζει τη λύπη του διότι η εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη έλαβε αρνητική γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για 15η φορά· τονίζει ότι τα ίδια τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ασκήσει περισσότερη πίεση στα κράτη μέλη ώστε να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για την ορθή δαπάνη του ευρωπαϊκού χρήματος, υπό τη μορφή Εθνικών Δηλώσεων Διαχείρισης, και να εξετάσει το ενδεχόμενο οικονομικών κυρώσεων, εάν τα κράτη μέλη αρνούνται να συνεργαστούν· ενθαρρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει προτάσεις για μια καλύτερη μεθοδολογία λογιστικού ελέγχου και για τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων για τις ΜΜΕ·

36. τονίζει ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει να δίδεται υπό την αίρεση της επίτευξης αποτελεσμάτων και της συμβατότητας με τους στόχους στρατηγικής για την ΕΕ το 2020· τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώνονται στην έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ βασική μέριμνα της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να είναι η εδαφική συνοχή και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών·

37. θεωρεί ότι, σε αυτές τις Δηλώσεις Διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλάβουν μια δήλωση που να επισημαίνει πώς χρησιμοποίησαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την επίτευξη των διαφόρων στόχων της ΕΕ 2020·

38. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη που αποδίδουν αξιόπιστα σχέδια δράσης και αποτελέσματα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, ενώ τα κράτη μέλη που δεν υποβάλλουν Εθνικές Δηλώσεις Διαχείρισης που να βεβαιώνει την ορθή δαπάνη του ευρωπαϊκού χρήματος σε σχέση με τους στόχους της "ΕΕ 2020" θα πρέπει να λαμβάνουν λιγότερα ευρωπαϊκά κονδύλια, χωρίς να αποκλείονται εναλλακτικές μέθοδοι στήριξης ώστε να αυξηθεί η ικανότητα δράσης τους·

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου