Procedură : 2010/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0173/2010

Texte depuse :

B7-0173/2010

Dezbateri :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0058

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 128kWORD 90k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.689v01-00
 
B7-0173/2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0020/2010 – O-0026/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor privind ACTA


Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Michael Theurer în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor privind ACTA  
B7‑0173/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere Rezoluția sa din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare), considerată drept poziția Parlamentului în primă lectură(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional(3),

–   având în vedere Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 22 februarie 2010 referitor la negocierea actuală de către Uniunea Europeană a unui Acord comercial împotriva contrafacerii (ACTA),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

–   având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009,

–   având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Tratatul de la Lisabona este în vigoare de la 1 decembrie 2009;

B.  întrucât, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul va trebui să aprobe textul Tratatului ACTA înaintea intrării sale în vigoare în Uniunea Europeană;

C. întrucât, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, Parlamentul trebuie informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii de negociere privind tratatele internaționale;

D. întrucât reprezentanții Consiliului au participat la rundele de negocieri împreună cu reprezentanți ai Comisiei;

E.  întrucât Guvernul SUA a dezvăluit dispoziții importante ale acordului reprezentanților anumitor întreprinderi private;

F.  întrucât în 2008 Uniunea Europeană și alte țări membre ale OCDE au inițiat negocieri privind un nou acord multilateral menit să consolideze aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și să combată contrafacerea (Acordul comercial împotriva contrafacerii - ACTA);

G. întrucât în raportul său din 11 martie 2009 Parlamentul a invitat Comisia să „pună imediat la dispoziția publicului toate documentele referitoare la negocierile internaționale în curs de desfășurare privind Acordul comercial împotriva contrafacerii”;

H. întrucât la 27 ianuarie 2010 Comisia a dat asigurări cu privire la angajamentul său de a consolida asocierea cu Parlamentul conform Rezoluției Parlamentului din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură, în care se solicită „furnizarea de informații imediate și complete Parlamentului, în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale (…), în special în chestiunile legate de comerț și alte negocieri care implică procedura de aprobare, astfel încât să se asigure punerea în aplicare deplină a articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”;

I.   întrucât, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia este obligată să respecte acquis-ul comunitar atunci când negociază acorduri internaționale care afectează legislația UE;

J.   întrucât, conform documentelor parvenite pe cale neoficială, negocierile privind ACTA se referă, printre altele, la legislația UE în curs de adoptare privind respectarea DPI (COD/2005/0127 - Măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (IPRED-II), la așa-numitului „Pachet telecom”, precum și la legislația UE în vigoare privind comerțul electronic și protecția datelor;

K. întrucât eforturile întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile menite să asigure respectarea DPI nu ar trebui eludate prin negocieri comerciale care depășesc sfera proceselor decizionale normale ale UE;

L.  întrucât este de o importanță crucială să se garanteze că măsurile menite să asigure respectarea DPI sunt elaborate într-un mod care să nu împiedice inovarea, concurența loială sau transferul de tehnologie, să nu submineze limitările DPI și protecția datelor personale, să nu restrângă circulația liberă a informațiilor și să nu împovăreze în mod necorespunzător comerțul legitim; întrucât Parlamentului ar trebui să i se încredințeze un rol mai central în lupta împotriva contrafacerii;

M.  întrucât orice acord încheiat de Uniunea Europeană privind ACTA trebuie să respecte obligațiile juridice impuse UE referitoare la confidențialitate, libertatea de exprimare și protejarea datelor personale, după cum se prevede în special în Directiva 95/46/CE, în Directiva 2002/58/CE și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție;

N. întrucât, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, acțiunea UE pe scena internațională ar trebui să aibă la bază principiile universalității și indivizibilității drepturilor omului și libertăților fundamentale,

1.  subliniază faptul că de la 1 decembrie 2009 Comisia are obligația juridică de a informa Parlamentul European de îndată și pe deplin în toate etapele negocierilor internaționale;

2.  își exprimă deosebita preocupare cu privire la lipsa unei proceduri transparente și a legitimității democratice în desfășurarea negocierilor privind ACTA, fapt ce contravine literei și spiritului TFUE; este profund îngrijorat deoarece nu s-a stabilit niciun temei juridic înainte de începerea negocierilor;

3.  consideră că nu există argumente legitime în favoarea nedivulgării informațiilor referitoare la negocierile internaționale privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală sau chestiuni similare cu caracter legislativ și care au un impact asupra drepturilor fundamentale; amintește că poziția de negociere a UE sau a altor părți participante la negocieri nu este limitată în cazul în care informații cu privire la negocieri sunt puse la dispoziția Parlamentului European și a publicului larg;  

4.  regretă decizia voită a părților implicate de a nu negocia prin intermediul unor organizații internaționale solide, precum OMPI și OMC, care dispun de cadre consolidate privind informarea și consultarea publicului;

5.  regretă faptul că, până acum, la negocierile privind ACTA iau parte doar țări industrializate și consideră că la aceste negocieri ar trebui să participe mai multe părți și să fie multilaterale, nu doar plurilaterale; invită Comisia să implice țările în curs de dezvoltare în toate negocierile comerciale care pot avea un impact asupra lor;

6.  invită Comisia și Consiliul să permită accesul Parlamentului la toate textele de bază referitoare la ACTA, în special la mandatul de negociere a ACTA conferit de Consiliu, la procesele-verbale ale reuniunilor de negociere a ACTA, la proiectul de text al capitolelor ACTA, precum și la comentariile participanților la ACTA pe marginea proiectului de text;

7.  insistă ca, în afara obligației legale clare de a informa Parlamentul, documentele ACTA să fie puse și la dispoziția publicului larg din UE și din alte state care participă la negocieri; consideră criticile publice de amploare referitoare la climatul secret în care au loc negocierile privind ACTA drept un semnal clar privind lipsa de sustenabilitate politică a procedurii de negociere alese;  

8.  invită Comisia și Consiliul să își ia în mod proactiv angajamentul, împreună cu partenerii la negocierile privind ACTA, de a anula orice acord intern anterior formal sau informal cu privire la caracterul confidențial al negocierilor și să informeze la timp și pe deplin Parlamentul în legătură cu inițiativele adoptate în această direcție; se așteaptă din partea Comisiei să înainteze propuneri înainte de următoarea rundă de negocieri din Noua Zeelandă, din aprilie 2010, să solicite ca problema transparenței să fie inclusă pe ordinea de zi a acelei reuniuni și să informeze Parlamentul European cu privire la rezultatul acestei runde imediat după încheierea ei;

9.  reamintește Comisiei că, în cazul în care nu oferă imediat Parlamentului informații complete cu privire la negocieri, în conformitate cu articolul 218 din TFUE, înaintea următoarei runde de negocieri din aprilie, Parlamentul nu va avea altă opțiune decât să formuleze o acțiune privind încălcarea tratatelor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 263 din TFUE;

10. invită Comisia să facă o evaluare a impactului aplicării ACTA asupra drepturilor fundamentale și a protecției datelor, asupra eforturilor întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile menite să asigure respectarea DPI, asupra comerțului electronic și asupra posibilului său impact asupra drepturilor fundamentale și a statului de drept în țările terțe, în special în țările în curs de dezvoltare, înainte ca UE să își dea acordul asupra unui text consolidat al ACTA, precum și să consulte la timp Parlamentul cu privire la rezultatele acestei evaluări;

11. salută declarațiile Comisiei conform cărora orice acord ACTA se va limita la respectarea DPI existente, fără a prejudicia elaborarea normelor de drept material în domeniul proprietății intelectuale în Uniunea Europeană; afirmă că orice eventuală aprobare a acordului ACTA depinde de respectarea în totalitate a declarațiilor menționate;

12. solicită clarificarea deplină a oricăror clauze care ar permite perchezițiile fără mandat și confiscarea de către autoritățile vamale și de frontieră a laptopurilor, a telefoanelor mobile, a aparatelor de tip iPod și MP3 și a altor dispozitive de stocare a informațiilor, precum și angajamentul că nu vor fi efectuate percheziții corporale la frontierele UE;

13. îndeamnă Comisia și Consiliul să se asigure că aplicarea dispozițiilor ACTA - în special a dispozițiilor privind procedurile menite să asigure respectarea dreptului de autor în mediul digital - respectă pe deplin litera și spiritul acquis-ului comunitar și nu implică impunerea unor măsuri de autoreglementare de către întreprinderile private care să depășească sfera proceselor decizionale democratice; consideră că furnizorii de servicii de internet nu ar trebui să fie considerați responsabili pentru datele transmise sau stocate prin intermediul serviciilor lor în măsura în care acest lucru ar impune o monitorizare prealabilă sau o filtrare a acestor date;

14. subliniază că respectarea vieții private și protecția datelor sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, recunoscute la articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care trebuie respectate în toate politicile și reglementările adoptate de UE în conformitate cu articolul 16 din TFUE;

15. subliniază că măsurile care vizează consolidarea competențelor în materie de inspecții transfrontaliere și de confiscare de bunuri nu ar trebui să prejudicieze accesul global la medicamente legale, sigure și la prețuri abordabile;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor care participă la negocierile privind ACTA.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2010)0009.

(2)

Texte adoptate, P6_TA(2009)0114.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0634.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică